4. februar NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 2/2010 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. februar NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 2/2010 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2009"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 4. februar 2010 Selskabsmeddelelse 2/2010 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2009 Resultatet før skat for fjerde kvartal af 2009 er 45 mio. kr., og resultatet efter skat er 178 mio. kr. Resultatet for hele 2009 er -147 mio. kr. før skat og 12 mio. kr. efter skat, hvilket er lavere end de forventninger, FIH havde til årets resultat ved udgangen af tredje kvartal af Årets resultat er acceptabelt, når der tages hensyn til den makroøkonomiske udvikling. Samtidig har udviklingen i kvartalsresultaterne været positiv. Resultatet for 2009 er præget af høje nedskrivninger på mio. kr. (heraf hensættelse på 208 mio. kr. på garantien stillet under Bankpakke I). Omkostninger i forbindelse med Bankpakke I udgør i alt 530 mio. kr. i Nedskrivningerne i andet halvår er væsentligt lavere end i første halvår. FIH har i fjerde kvartal foretaget en obligationsudstedelse på 1,5 mia. USD. FIH har dermed udstedt obligationer for i alt 3,5 mia. USD i andet halvår af 2009, svarende til 18 mia. kr. Obligationsudstedelserne har medvirket til at give banken en likviditet på 22,9 mia. kr. Solvensprocenten opgjort efter standardmetoden er ved udgangen af ,8 procent og det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,8 procent. Hvis FIH anvendte den avancerede metode, ville solvensen blive positivt påvirket i niveauet 2 procentpoint. Usikkerhed om FIHs ejerforhold og Moody s rating medfører, at FIH ikke har adgang til obligationsmarkederne for efterstillet gæld. For at opretholde en tilfredsstillende solvensgrad forventer FIH for nærværende ikke at udnytte call optioner i de efterstillede kapitalindskud. Selskabsmeddelelse 2/2010 side 1 af 38

2 Ledelsesberetning Resultat for fjerde kvartal 2009 Resultatet er 45,0 mio. kr. før skat og 177,9 mio. kr. efter skat. Resultatet efter skat er positivt påvirket af væsentlige skattereguleringer. Resultatet for fjerde kvartal er den makroøkonomiske udvikling taget i betragtning acceptabelt. FIHs netto renteindtægter i fjerde kvartal er på 317,3 mio. kr. og er dermed 47,8 mio. kr. lavere end i tredje kvartal. Denne udvikling afspejler to modsatrettede effekter. På den ene side er rentemarginalerne på udlån fortsat stigende, mens udlånsbalancen er faldende, hvilket samlet giver højere netto renteindtægter. På den anden side reducerer en stor beholdning af lavt forrentede obligationer de samlede renteindtægter og dermed netto renteindtægterne, som herudover i fjerde kvartal er påvirket af lavere engangsindtjening end i tredje kvartal. Indtjeningen på gebyrer er i fjerde kvartal på 62,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 29,3 mio. kr. i forhold til tredje kvartal, som lå på niveau med første og andet kvartal. Kursreguleringer udgør 105,1 mio. kr. i fjerde kvartal og er påvirket af positive kursreguleringer på aktier og renteinstrumenter. Omkostningerne udgør 238,0 mio. kr. i fjerde kvartal. Korrigeret for omkostninger i forbindelse med refokuseringen er omkostningerne i fjerde kvartal faldet med 21,4 mio. kr. i forhold til første kvartal og er på niveau med andet kvartal. Omkostningerne er dog steget med 25,3 mio. kr. i forhold til tredje kvartal, hvilket bl.a. skyldes ændring i momsfradragsprocenten. Hvis der ses bort fra ændringen i momsfradragsprocenten m.v. er omkostningerne i fjerde kvartal på niveau med tredje kvartal. Omkostningerne til Bankpakke I (inklusive hensættelse til tab) er i fjerde kvartal 134,3 mio. kr. i forhold til 136,1 mio. kr. i første kvartal, 130,0 mio. kr. i andet kvartal og 129,1 mio. kr. i tredje kvartal. Mens tredje kvartal bød på lavere nedskrivninger end første og andet kvartal, er nedskrivningerne atter steget i fjerde kvartal og udgør 222,2 mio. kr. Resultatet for hele 2009 FIH koncernens resultat efter skat udgør 11,5 mio. kr. i 2009, hvilket er lavere end forventningen ved udgangen af tredje kvartal Det lavere resultat skyldes hovedsageligt lavere netto rente- og gebyrindtægter, lavere kursreguleringer og højere omkostninger end forventet. Årets resultat er acceptabelt, når der tages hensyn til den makroøkonomiske udvikling. Samtidig har udviklingen i kvartalsresultaterne været positiv. Resultatet er præget af høje nedskrivninger og omkostninger i forbindelse med deltagelse i Bankpakke I, som tilsammen udgør 1.498,6 mio. kr. i Kursregulering af obligationer udgør 506,1 mio. kr. i En del af kursreguleringen skyldes, at FIH foretog tilbagekøb af egne udstedte obligationer og supplerende kapital på i alt 1.281,0 mio. kr. Tilbagekøbene har i 2009 givet en positiv kursregulering under obligationer på 244,1 mio. kr. Deltagelse i Bankpakke I medfører betydelige omkostninger for såvel FIH som for resten af den finansielle sektor. FIHs andel af omkostningerne til Bankpakke I udgør 4,3 procent og er fordelt på henholdsvis en garantiprovision på 15 mia. kr. og en tabsgaranti på 20 mia. kr., hvorpå der løbende hensættes. Ved udgangen af 2009 har Det Private Beredskab opgjort det samlede hensættelsesbehov på den finansielle sektors tabsga- Selskabsmeddelelse 2/2010 side 2 af 38

3 ranti til i alt 5,8 mia. kr., hvoraf 4,8 mia. kr. er blevet hensat i Det betyder, at FIH i 2009 har haft udgifter på i alt 529,7 mio. kr. til Bankpakke I, hvoraf betalingen til garantiprovisionen udgør 321,6 mio. kr., mens hensættelsen til tab udgør 208,1 mio. kr. FIHs likviditet er god og udgør ved udgangen af december 22,9 mia. kr. FIH har i andet halvår af 2009 foretaget tre obligationsudstedelser på i alt 3,5 mia. USD, svarende til 18 mia. kr., på det amerikanske marked. Desuden har FIH ved udgangen af 2009 ikke trukket på kreditfaciliteten på 15 mia. kr., som ATP stillede til rådighed i forbindelse med etableringen af FIH Kapital Bank i 2007, eller på den facilitet på 3 mia. kr., som blev indgået med en førende nordisk bank i Det skyldes, at bankpakkerne har sikret tilstrækkelig med likviditet til rådighed for FIH, som derfor ikke har haft brug for faciliteterne i fjerde kvartal. Optagelse af ny hybrid kernekapital har sikret FIH en stærk solvens og FIH har ved udgangen af 2009 en solvensprocent på 13,8. FIH har selv beregnet bankens individuelle solvensbehov til 9,8 procent og har med andre ord et solidt kapitalgrundlag. FIH kan dermed fortsat understøtte dansk erhvervslivs lånebehov og har kapacitet til forøgelse af udlånsaktiviteterne. FIHs ejerforhold er fortsat uafklaret, efter at moderselskabet, Kaupthing Bank hf., i efteråret 2008 blev sat under administration af den islandske stat. FIH er og har altid været ring fenced i forhold til Kaupthing. Det betyder, at Kaupthings sammenbrud ikke har medført direkte tab for FIH, og at der ikke er eller har været direkte eller indirekte islandske risici i FIHs bøger. FIH er en selvstændig dansk bank underlagt dansk regulering. Selskabsmeddelelse 2/2010 side 3 af 38

4 Hovedtal 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. (mio. kr.) Renteindtægter 4.384,4 843, , , , ,8 Renteudgifter 3.084,3 526,0 648,0 825, , ,0 Netto renteindtægter 1.300,1 317,3 365,1 368,5 249, ,8 Udbytte af aktier m.v. 1,7 0,0 0,1 0,5 1,1 10,8 Gebyrer og provisionsindtægter 167,6 62,4 33,1 37,6 34,5 250,9 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 33,8 10,5 8,6 7,4 7,3 37,5 Netto rente- og gebyrindtægter 1.435,6 369,2 389,7 399,2 277, ,0 Kursreguleringer 510,7 105,1 115,5 165,7 124,4-53,5 Andre driftsindtægter 108,6 30,9 21,4 27,5 28,8 95,6 Udgifter til personale og administration 665,4 148,9 124,4 145,4 246,7 726,8 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 30,3 7,7 6,9 9,8 5,9 58,3 Andre driftsudgifter 321,6 81,4 81,4 77,0 81,8 82,3 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v ,0 222,2 122,6 382,9 449,3 494,4 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder -8,4 0,0 0,1-1,2-7,3 17,6 Resultat før skat -147,8 45,0 191,4-23,9-360,3 207,9 Skat -159,3-132,9 67,0-29,7-63,7 23,9 Årets resultat 11,5 177,9 124,4 5,8-296,6 184,0 Resultatet fordelt til Aktionærer 10,4 177,9 124,4 4,7-296,6 184,1 Minoritetsinteresser 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0-0,1 Udlån Egenkapital i alt Aktiver i alt Ansvarlig kapital Selskabsmeddelelse 2/2010 side 4 af 38

5 Nøgletal (procent eller mio. kr.) Basiskapital i forhold til minimumskrav 317,1 281,0 Solvensprocent 13,8 11,9 Kernekapitalprocent 11,4 8,8 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. -1,9 2,7 Egenkapitalforrentning efter skat, p.a. 0,1 2,4 Indtjening pr. omkostningskrone 0,93 1,15 Renterisiko 2,7 0,1 Valutaposition 1,1 4,8 Valutarisiko 0,0 0,1 Udlån i forhold til indlån 3,2 2,3 Udlån i forhold til egenkapital 8,2 9,3 Årets udlånsvækst -11,7-3,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 80,5 10,4 Summen af store engagementer 70,8 157,4 Årets nedskrivningsprocent 1,7 0,7 Aktiviteterne FIHs netto renteindtægter udgør i fjerde kvartal 317,3 mio. kr., hvilket er 47,8 mio. kr. lavere end i tredje kvartal. Resultatet skal ses i sammenhæng med en yderligere reduktion af udlånsbalancen på 2,0 mia. kr. siden udgangen af tredje kvartal og på 8,5 mia. kr. siden begyndelsen af Den primære årsag til reduktionen af udlånsbalancen er ordinære tilbagebetalinger under eksisterende aftaler. Herudover har et lavere investeringsbehov hos kunderne medført lavere efterspørgsel efter nye lån. Endelig har FIH fokuseret på at nedbringe antallet af store engagementer, hvilket også har medført en reduktion af udlånsbalancen. FIH har i fjerde kvartal haft en stor beholdning af lavt forrentede obligationer, som har reduceret de samlede renteindtægter og dermed netto renteindtægterne. Beholdningen af obligationer er dog nedbragt væsentligt i 2010 i forbindelse med indfrielse af forfalden gæld samt øvrigt frasalg af beholdningen. På denne baggrund er FIH tilfreds med udviklingen i netto renteindtægterne i fjerde kvartal, og udviklingen afspejler, at FIH er godt i gang med at tilpasse rentemarginalerne til den aktuelle markedssituation. Efter faldende nedskrivninger i tredje kvartal er nedskrivningerne steget igen i fjerde kvartal. Der er stor usikkerhed om nedskrivningerne for 2010, som på nuværende tidspunkt forventes reduceret til omkring 700 mio. kr. inklusive hensættelse til tabsgaranti overfor Det Private Beredskab. Resultatet for hele 2009 er som beskrevet ovenfor 11,5 mio. kr. Årets resultat er præget af, at netto renteindtægterne i en periode af første halvår var negativt påvirket af en tidsmæssig forskel mellem rentefastsættelsen på udlån og indlån. En større del af FIHs indlånsmasse blev etableret i fjerde kvartal 2008 før de store rentefald ultimo 2008, mens rentefastsættelsen på en stor del af udlånsmassen først fandt sted efter rentefaldet. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at afdække rentepositionerne, hvilket medførte en reduktion af nettorenteindtægterne i niveauet 200 mio. kr. i Omkostninger vedrørende individuel statsgaranti for udstedelser har i 2009 beløbet sig til 6,3 mio. kr., mens anskaffelse af hybrid kernekapital på 1,9 mia. kr. i henhold til lov Selskabsmeddelelse 2/2010 side 5 af 38

6 om statsligt kapitalindskud har forøget fundingomkostningerne med ca. 90 mio. kr. FIH har i 2009 haft nedskrivninger på 968,9 mio. kr. eksklusive hensættelse til tabsgaranti overfor Det Private Beredskab. Det høje niveau for nedskrivninger er afledt af den negative konjunkturudvikling og påvirkede især FIH i første halvår. Nedskrivningerne relaterer sig overvejende til få kunder. Omkostninger til Bankpakke I udgør i alt 529,7 mio. kr. og engangsomkostninger i januar i forbindelse med refokuseringen udgør 75,0 mio. kr. Kursreguleringer udgør 510,7 mio. kr. og er positivt påvirket af ekstraordinære store kursgevinster i obligationer som følge af det kraftigt faldende renteniveau samt kursgevinster ved tilbagekøb af egne udstedte obligationer og supplerende kapital. Gebyr- og provisionsindtægter er i 2009 faldet med 83,3 mio. kr. og udgør 167,6 mio. kr. Årsagen til de faldende gebyrindtægter skal især findes i faldende omsætning i Corporate Finance, som er faldet fra 139 mio. kr. i 2008 til 80 mio. kr. i Nedskrivninger Nedskrivningerne i FIH har i 2009 været på et højt niveau afledt af den negative konjunkturudvikling. Særligt første og andet kvartal var hårdt for de mest konjunkturfølsomme virksomheder med et begrænset kapitalberedskab. I tredje og fjerde kvartal af 2009 har nedskrivningerne ligget på et noget lavere niveau end i årets to første kvartaler. Nedskrivningerne i første halvår af 2009 udgør således ca. 70 procent af årets samlede nedskrivninger. Nedskrivningerne er imidlertid fortsat på et for FIH højt niveau og ses nu i højere grad at påvirke forretningsområdet Corporate Banking. FIH forventer, at 2010 også vil være et år med forholdsvis høje tab og nedskrivninger, om end niveauet forventes at blive reduceret til omkring 700 mio. kr. inklusive hensættelse til tabsgaranti overfor Det Private Beredskab. Det forventes, at det vil være de små og mellemstore virksomheder i Corporate Banking, som i 2010 vil have de største økonomiske udfordringer. Forretningsområderne i Bankings udlånssaldo eksklusive garanterede realkreditlån fordeler sig således mellem bankens tre forretningsområder: Fordeling af Bankings udlånssaldo (2009: mio. kr. og 2008: mio. kr.) 60% 50% 45,6% 48,9% Pct. af Bankings udlånssaldo 40% 30% 20% 31,2% 28,0% 23,2% 23,1% 10% 0% Corporate Banking Property Finance Structured Finance Selskabsmeddelelse 2/2010 side 6 af 38

7 Årets nedskrivninger udgør i ,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 682,6 mio. kr. i forhold til Nedenstående figur viser, hvordan nedskrivningerne fordeler sig på FIHs udlånsområder samt hensættelse til tabsgaranti overfor Det Private Beredskab: Fordeling af nedskrivninger i 2009 og 2008 (2009: mio. kr. og 2008: 494 mio. kr.) 70% 66,0% 60% Fordeling i procent af samlede nedskrivninger 50% 40% 30% 20% 10% 24,9% 12,6% 20,7% 44,8% 17,7% 10,1% 3,1% 0% Corporate Banking Property Finance Structured Finance Det Private Beredskab En væsentlig del af FIHs nedskrivninger i 2009 hidrører fra forretningsområdet Structured Finance. Nedskrivningerne i Structured Finance vedrører få virksomheder og er relaterede til finansiel rekonstruktion af disse. Kreditboniteten blandt de øvrige virksomheder i Structured Finance er generelt tilfredsstillende og følges tæt, hvorfor årets nedskrivningsniveau ikke betragtes som værende repræsentativt. Den gennemsnitlige defaultsandsynlighed på udlånsengagementer i Structured Finance er 1,5 procent mod 2,0 procent på FIHs udlånsportefølje generelt. De samlede nedskrivninger i Structured Finance udgør 1,3 procent, og årets nedskrivninger udgør 3,7 procent af de samlede udlån i forretningsområdet. De samlede nedskrivninger i Property Finance udgør 1,1 procent og årets nedskrivninger udgør 0,7 procent af de samlede udlån i forretningsområdet. Den lave nedskrivningsprocent afspejler, at FIHs eksponeringer inden for ejendomssektoren generelt etableres med dækkende første prioritets pant. De samlede nedskrivninger i Corporate Banking udgør 1,5 procent, og årets nedskrivninger udgør 0,9 procent af de samlede udlån. Nedskrivningsniveauet i dette forretningsområde skal dels ses i lyset af porteføljens bonitet og værdien af de etablerede sikkerheder, dels det faktum at erhvervsvirksomhederne i Corporate Banking porteføljen er ramt af den økonomiske krise senere i konjunkturforløbet end virksomhederne i de øvrige forretningsområder. Egenkapital og solvens Ultimo december 2009 er egenkapitalforrentningen før skat -1,9 procent p.a. mod 2,7 procent p.a. ultimo december Forrentningen efter skat er 0,1 procent p.a. ultimo december 2009 mod 2,4 procent p.a. ultimo december Koncernens egenkapital inklusive årets resultat udgør ultimo december mio. kr., og de efterstillede kapitalindskud udgør mio. kr., hvorefter bankens samlede ansvarlige kapital udgør mio. kr. De efterstillede kapitalindskud blev i andet kvartal af 2009 forøget med mio. kr. som følge af bankens optagelse af hybrid kernekapital. Kapitalindskuddet øger koncernens samlede solvens væsentligt. Således er sol- Selskabsmeddelelse 2/2010 side 7 af 38

8 vensen ultimo december 2009 på 13,8 procent, og kernekapitalprocenten udgør 11,4 procent. Ultimo 2008 var de tilsvarende tal henholdsvis 11,9 procent og 8,8 procent. FIH opgør solvensprocenten efter standardmetode under kapitaldækningbekendtgørelsen, hvilket betyder, at den anvendte beregningsmetode anses for mere konservativ end ved den avancerede metode. Solvensbehov Resultatet af FIHs egen solvensbehovsanalyse viser ultimo året et solvensbehov på 9,3 procent mod 9,5 procent ved udgangen af tredje kvartal I forlængelse af Finanstilsynets offentliggørelse af ny vejledning for opgørelsen af solvensbehovet den 18. januar 2010, har FIH indarbejdet denne i solvensbehovsanalysen. Anvendelsen af vejledningen har medført et tillæg til FIHs egen opgørelse på 0,5 procentpoint. FIHs samlede solvensbehov opgøres herefter til 9,8 procent. Afstanden mellem solvensprocenten og det af ledelsen fastsatte individuelle solvensbehov kaldes kapitalbufferen og udgør ved udgangen af ,0 procentpoint, svarende til 3,4 mia. kr. Funding og likviditet FIH har historisk været meget aktiv på de internationale kapitalmarkeder i forbindelse med optagelse af lån. I takt med at krisen på de finansielle markeder tog til, blev det vanskeligere at finansiere FIHs forretning via disse markeder. Deltagelse i bankpakkerne har været stærkt medvirkende til, at FIH har kunnet genoptage finansieringen af banken via kapitalmarkederne og derved dække behovet for finansiering for de kommende år. FIH har i andet halvår af 2009 foretaget tre statsgaranterede obligationsudstedelser på i alt 3,5 mia. USD, svarende til 18 mia. kr., på det amerikanske marked. Endvidere har FIH kreditfaciliteter med større finansielle aktører. I begyndelsen af 2007 indgik FIH en aftale med ATP om en kreditfacilitet på 15 mia. kr., og i 2008 blev der indgået en facilitet på 3 mia. kr. med en førende nordisk bank. Faciliteterne har i det seneste år givet FIH stor fleksibilitet i likviditetsdisponeringen. Begge faciliteter udløber i 2010, og FIH har til hensigt at forhandle en forlængelse af faciliteterne. Konsekvensen af disse tiltag er, at FIHs likviditet er god og udgør ved udgangen af december 22,9 mia. kr., svarende til en overdækning på 80,8 procent i forhold til lovkravet. Desuden har FIH ved udgangen af 2009 intet træk på kreditfaciliteten på 15 mia. kr., som ATP har stillet til rådighed for FIH Kapital Bank. Det skyldes, at bankpakkerne har sikret tilstrækkelig likviditet til rådighed for FIH, som derfor ikke har haft brug for faciliteten i fjerde kvartal. Likviditeten har i 2009 været god, men i takt med at datoen for udløb af Bankpakke I nærmer sig, forventes et formindsket udbud af likviditet. Fra og med den 30. september 2010 vil funding ikke længere automatisk være dækket af statsgarantien. I betragtning af, at FIHs korte fundingbase er forbundet med en betydelig grad af volatilitet, forventes sammensætningen af bankens funding at ændre sig gradvist i første halvdel af 2010, hvor ny, mellemlang funding forventes at refinansiere den ophørende korte funding. Usikkerhed om FIHs ejerforhold og Moody s rating medfører, at FIH ikke har adgang til obligationsmarkederne for efterstillet gæld. For at opretholde en tilfredsstillende solvensgrad forventer FIH for nærværende ikke at udnytte call optioner i de efterstillede kapitalindskud. Selskabsmeddelelse 2/2010 side 8 af 38

9 Resultatopgørelse for de seneste seks kvartaler (mio. kr.) 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Renteindtægter 843, , , , , ,3 Renteudgifter 526,0 648,0 825, , , ,6 Netto renteindtægter 317,3 365,1 368,5 249,2 315,5 341,7 Udbytte af aktier m.v. 0,0 0,1 0,5 1,1 0,0 0,4 Gebyrer og provisionsindtægter 62,4 33,1 37,6 34,5 47,1 66,2 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 10,5 8,6 7,4 7,3 7,6 12,1 Netto rente- og gebyrindtægter 369,2 389,7 399,2 277,5 355,0 396,2 Kursreguleringer 105,1 115,5 165,7 124,4-17,7-46,2 Andre driftsindtægter 30,9 21,4 27,5 28,8 25,6 26,4 Udgifter til personale og administration 148,9 124,4 145,4 246,7 190,5 177,4 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 7,7 6,9 9,8 5,9 22,0 11,7 Andre driftsudgifter 81,4 81,4 77,0 81,8 81,4 0,0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 222,2 122,6 382,9 449,3 423,7 43,0 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0,0 0,1-1,2-7,3-14,8 14,7 Resultat før skat 45,0 191,4-23,9-360,3-369,5 159,0 Skat -132,9 67,0-29,7-63,7-83,0 49,8 Årets resultat 177,9 124,4 5,8-296,6-286,5 109,2 Resultatet fordelt til Aktionærer 177,9 124,4 4,7-296,6-286,4 109,2 Minoritetsinteresser 0,0 0,0 1,1 0,0-0,1 0,0 Resultat efter skat for fjerde kvartal af 2009 er det højeste resultat i de seneste seks kvartaler. Kvartalsresultatet er væsentligt påvirket af tilbageførsel af skat. Endvidere er kvartalets resultat præget af et fald i netto renteindtjeningen samt højere nedskrivninger end i tredje kvartal. Samlet er nedskrivningerne for andet halvår af 2009 dog væsentligt lavere end for første halvår. Årets resultat Netto rente- og gebyrindtægter Netto renteindtægterne udgør i ,1 mio. kr., en stigning på 14,3 mio. kr. i forhold til Renteindtægter af udlån og andre tilgodehavender er faldet med 1.824,2 mio. kr. i 2009 i forhold til Det lavere niveau skyldes især en lavere gennemsnitlig rente på udlånsporteføljen som følge af det generelle fald i renteniveauet samt en lavere gennemsnitlig udlånsportefølje end i Renter af obligationer udgør 1.687,2 mio. kr. mod 1.100,8 mio. kr. i De højere renteindtægter fra obligationer skyldes en større obligationsbeholdning end i Renter af afledte finansielle instrumenter, der primært er renteindtægter og renteudgifter på swaps, udgør i ,6 mio. kr. mod 21,9 mio. kr. i Afledte finansielle instrumenter bruges primært til afdækning samt til handel med kunder, og udviklingen heri skal ses i sammenhæng med rente- og valutakursudviklingen på de produkter, som afdækkes. Selskabsmeddelelse 2/2010 side 9 af 38

10 Renteindtægterne i alt er i 2009 faldet med 1.760,4 mio. kr. til 4.384,4 mio. kr. i forhold til Renteudgifter i alt er faldet med 1.774,7 mio. kr. til 3.084,3 mio. kr. i forhold til Faldet i renteudgifter skyldes to forhold: For det første et fald i det generelle renteniveau og for det andet omlægning af funding til lavere markedssatser. Gebyrer og provisionsindtægter er i 2009 faldet med 83,3 mio. kr. til i alt 167,6 mio. kr. i forhold til Faldet skyldes primært fald i omsætningen i Corporate Finance. (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 48,4 190,2 Udlån og andre tilgodehavender 3.001, ,6 Obligationer 1.687, ,8 Afledte finansielle instrumenter -354,6 21,9 Øvrige renteindtægter 2,0 6,3 Renteindtægter i alt 4.384, ,8 Renteudgifter: Kreditinstitutter og centralbanker 617, ,6 Indlån og anden gæld 1.332, ,9 Udstedte obligationer 956, ,7 Efterstillede kapitalindskud 178,4 149,5 Øvrige renteudgifter 0,1 2,3 Renteudgifter i alt 3.084, ,0 Netto renteindtægter 1.300, ,8 Udbytte af aktier m.v. 1,7 10,8 Gebyrer og provisionsindtægter 167,6 250,9 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 33,8 37,5 Netto rente- og gebyrindtægter 1.435, ,0 Gennemsnitlige rentebærende aktiver og passiver Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Gennemsnitlig rente, procent p.a. Renteindtægter/rentebærende aktiver i alt 3,9 % 6,1 % Renteudgifter/rentebærende passiver i alt 2,8 % 5,0 % Gennemsnitlig rentemarginal 1,1 % 1,1 % Netto rente- og gebyrindtægter/rentebærende aktiver 1,3 % 1,5 % Udlån gennemsnitlig rente Rente af udlån m.v , ,6 Gennemsnitlig udlånssaldo før nedskrivninger Gennemsnitlig rente på udlån 4,4 % 6,5 % Selskabsmeddelelse 2/2010 side 10 af 38

11 Kursreguleringer Kursreguleringer i alt udgør 510,7 mio. kr. mod -53,5 mio. kr. i (mio. kr.) Kursreguleringer Realkreditudlån 13,8 3,7 Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi 88,1 447,8 Obligationer 506,1 447,8 Aktier m.v. 211,7 18,9 Investeringsejendomme -66,0 8,3 Valuta 45,7-39,7 Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter i alt -333,7-429,3 Udstedte realkreditobligationer -15,0-3,9 Øvrige forpligtelser 60,0-507,1 Kursreguleringer i alt 510,7-53,5 Kursreguleringerne på obligationer er bl.a. positivt påvirket med 244,1 mio. kr. som følge af tilbagekøb af egne udstedte obligationer og supplerende kapital. Kursregulering af aktier består primært af regulering af FIHs beholdning af unoterede aktier. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgør 108,6 mio. kr. i 2009 mod 95,6 mio. kr. i Omkostninger Omkostningerne er i 2009 steget med 149,9 mio. kr. i forhold til 2008, hvilket svarer til 17 procent. Stigningen skyldes øget garantiprovision til Bankpakke I på 239,3 mio. kr. i forhold til 2008, reducerede udgifter til personale og administration på 61,4 mio. kr. samt en reduktion af afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver på 28,0 mio. kr. (mio. kr.) Omkostninger Udgifter til personale og administration 665,4 726,8 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 30,3 58,3 Andre driftsudgifter 321,6 82,3 Omkostninger i alt 1.017,3 867,4 Tab og Nedskrivninger Nedskrivningerne udgør 1.177,0 mio. kr. i 2009, hvilket er 682,6 mio. kr. højere end i Nye nedskrivninger udgør 1.245,5 mio. kr. mod 583,4 mio. kr. i Der er i 2009 tilbageført 65,7 mio. kr. af tidligere års nedskrivninger, hvilket er 20,3 mio. kr. lavere end i Herudover er der indgået 2,8 mio. kr. på tidligere afskrevne fordringer, og derved bliver nettonedskrivningen på 1.177,0 mio. kr. Periodens konstaterede tab er 489,7 mio. kr. mod 220,5 mio. kr. i Selskabsmeddelelse 2/2010 side 11 af 38

12 (mio. kr.) Udlån og garantier, individuelle nedskrivninger Nedskrivninger primo 443,0 201,4 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 65,7 86,0 Nedskrivninger i perioden 1.239,3 548,1 Konstateret tab 489,7 220,5 Individuelle nedskrivninger ultimo 1.126,9 443,0 Udlån og garantier, gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo 50,9 15,6 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 0,0 0,0 Nedskrivninger i perioden 6,2 35,3 Gruppevise nedskrivninger ultimo 57,1 50,9 Udlån og garantier, nedskrivninger i alt Nedskrivninger primo 493,9 217,0 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 65,7 86,0 Nedskrivninger i perioden 1.245,5 583,4 Konstateret tab 489,7 220,5 Nedskrivninger i alt ultimo 1.184,0 493,9 Resultatførte nedskrivninger Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 65,7 86,0 Nedskrivninger i perioden 1.245,5 583,4 Indgået på tidligere afskrevne udlån og garantier 2,8 3,0 Resultatførte nedskrivninger i alt 1.177,0 494,4 Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelsen før nedskrivning 4.640, ,9 Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelsen efter nedskrivning 3.748, ,5 Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier, ultimo 1,7 % 0,6 % Tab og nedskrivninger på debitorer i procent af udlån Og garantier, ultimo 1,7 % 0,6 % Konstaterede tab, netto, i procent af nedskrivningssaldo, primo 98,6 % 100,2 % Standset rentebetaling (non-performing loans): Tilgodehavender med standset renteberegning udgør ultimo perioden 1.729, ,6 Heraf udgør den usikrede del (omfattet af nedskrivningerne) 628,3 439,0 Balance Det samlede udlån inklusive investeringsejendomme udgør mio. kr. hvilket er et fald på mio. kr. eller 12 procent siden årets begyndelse. Obligationsbeholdningen udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo Beholdningen er dog nedbragt væsentligt i januar 2010 i forbindelse med indfrielse af forfalden gæld og frasalg af beholdningen. Beholdningen af aktier og kapitalandele i associerede virksomheder udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo Selskabsmeddelelse 2/2010 side 12 af 38

13 Udstedte obligationer udgør samlet mio. kr. mod mio. kr. ultimo (mio. kr.) Funding Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Udstedte realkreditobligationer Kreditrisici Der sker en tæt og kontinuerlig overvågning af og opfølgning på kreditrisici i FIH. Overvågningen og opfølgningen er dels porteføljebaseret med udgangspunkt i FIHs kreditsystem, og dels individuel og engagementsspecifik med udgangspunkt i én eller flere årlige kreditopfølgninger afhængig af størrelsen, kompleksiteten, boniteten og risikoen i udlånsengagementerne. FIHs kreditsystem indeholder alle relevante oplysninger om debitorer, engagementsstørrelser, udnyttelser, markeds- og sikkerhedsværdier af sikkerheder, ratings, branchekoder m.v. Den porteføljebaserede overvågning sikrer dermed overvågning af omfang, spredning, sikkerhed og bonitet i den samlede udlånsportefølje. Overvågningen foretages af kreditorganisationen, og resultatet rapporteres løbende til direktion og bestyrelse. Den individuelle kreditovervågning og -opfølgning af et udlånsengagement er baseret på kundechefens gennemgang og analyse af kundens relevante forhold, herunder årsrapporter, delregnskaber og budgetmateriale samt kundechefens kvalitative vurdering af blandt andet kundens strategi, markedssituation og refinansieringsmuligheder. Opfølgningen omfatter ajourføring af rating, sikkerhedsværdier og øvrige relevante systemoplysninger. Herudover foretager FIH en struktureret engagementsgennemgang af alle væsentlige engagementer minimum to gange årligt i en formaliseret proces med deltagelse af såvel direktion som kreditledelse, intern revision og ledelsen af udlånsområderne. Denne gennemgang omfatter sædvanligvis mere end to tredjedele af FIHs udlånseksponering. Ratingmodeller indgår som en integreret del af FIHs kreditbehandling. Rating indebærer, at der for alle kunder beregnes en sandsynlighed for, at kunden i løbet af de kommende 12 måneder ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for FIH (sandsynligheden for default) i henhold til reglerne for kapitaldækning (Basel IIreglerne). Sandsynligheden udtrykkes i kundens rating, der fastlægges på en skala fra 0 til 12. En rating på 0 udtrykker en høj sandsynlig for default, og en rating på 12 udtrykker en meget lav sandsynlig for default. Udlånsengagementer, der er omfattet af en offentlig hæftelse, rates til 13. Alle ratings godkendes centralt i FIHs kreditafdeling. Selskabsmeddelelse 2/2010 side 13 af 38

14 Udlånsporteføljens eksponering har nedenstående fordeling på ratingskalaen: Udlån fordelt på ratingkategorier 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% D I proces Rating 7-13 svarer til investmentgrade, som det kendes hos ratingbureauerne. Rating 4-6 ligger under investmentgrade og dækker ratingområdet BB hos ratingbureauerne repræsenterende en acceptabel kreditbonitet. Rating 1-3 indeholder svagere kunder med en risiko svarende til single B segmentet hos ratingbureauerne. Rating 0 indeholder de svageste og mest risikofyldte kunder svarende til ratingbureauernes C-CCC segment. FIH følger kunder i ratingklasserne 0-3 på tætteste hold. Ratingklasse D udtrykker eksponeringer i default. Default indtræffer, hvis debitor har været i restance i mere end 90 dage, eller tidligere, hvis FIH vurderer det som usandsynligt, at debitor kan indfri alle sine gældsforpligtelser, uden at FIH griber ind ved fx at realisere sikkerheder eller kautioner. Kunder, hvorpå der er konstateret objektiv indikation for værdiforringelse er alle placeret i kategorien D, og der er på alle kunder i kategori D foretaget en vurdering af behovet for nedskrivning i henhold til regler og forskrifter. Den gennemsnitlige sandsynlighed for default vægtet med udlånskroner er i 2009 steget fra 1,4 procent til 2,0 procent, hvilket afspejler kundernes udfordringer i den igangværende økonomiske krise. FIH vurderer, at de økonomiske konjunkturer har nået bundet i Danmark, og i forlængelse heraf er det bankens vurdering, at den gennemsnitlige sandsynlighed for default er nær toppunktet. FIH forventer endvidere, at der vil gå nogle kvartaler, inden en væsentlig forbedring i ratings og dermed en lavere gennemsnitlig sandsynlighed for default vil kunne registreres. Andelen af FIHs kunder og udlån i default har været stigende siden første kvartal Stigningen i den gennemsnitlige defaultsandsynlighed, og stigningen i antallet af kunder og udlån i default afspejler danske erhvervsvirksomheders aktuelle udfordringer. Boniteten af udlånsporteføljen skal imidlertid ikke vurderes isoleret på baggrund af ratingfordelingen, da denne alene indregner sandsynligheden for default og ikke, om det pågældende engagement er helt eller delvist afdækket med sikkerheder eller med andre ord, hvor meget der tabes i tilfælde af default. Da en væsentlig del af FIHs kreditgivning sker mod etablering af første prioritets pant i Selskabsmeddelelse 2/2010 side 14 af 38

15 kundernes aktiver, og da udlånsbetingelserne indeholder mulighed for genforhandling af vilkår og sikkerhedsafdækning i tilfælde af kundens forringede kreditbonitet, er FIHs nødlidende og svage engagementer generelt godt sikkerhedsmæssigt afdækket, jf. nedenstående tabel. 31/12/2009 (mio. kr.) Rating Eksponering Sikkerheder Gennemsnitlig sikkerhedsdækning D % % % % % % % % % % % % % % % I proces % I alt % Tabellen viser for hver ratingklasse den samlede eksponering, inklusive realkredit m.v., den samlede sikkerhedsværdi (markedsværdi fratrukket en sikkerhedsmargin - et haircut - i niveauet procent afhængig af det underliggende aktiv) og den gennemsnitlige sikkerhedsdækning pr. ratingklasse. Det fremgår af tabellen, at FIH er bedst sikret i de dårlige ratingklasser, og at sikkerhedsværdien generelt falder med stigende debitorbonitet. Tabellen indeholder ikke alle typer af og former for sikkerhed. Således medtages værdien af nogle panter med stor volatilitet, fx virksomhedspant, ikke på nuværende tidspunkt. Endvidere tillægges særlige juridiske konstruktioner, hvori FIH er eneste kreditor, heller ikke særskilt sikkerhedsværdi i opgørelsen. Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tab af markedsværdi som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, valuta-, aktie- og volatilitetsrisici m.v.). FIH påtager sig naturligt gennem sine forretningsaktiviteter en række forskellige markedsrisici. Størrelsen af limits på de forskellige typer af markedsrisici er overordnet besluttet i FIHs forretningsorden for bestyrelsen, bestyrelsens instruks til direktionen og yderligere via instrukser sanktioneret af direktionen, og der styres og rapporteres løbende efter disse. Holdning til markedsrisiko FIH ønsker kun begrænset risiko inden for områderne noterede aktier, valuta (bortset fra EUR) og volatilitet. FIHs holdning til markedsrisikoen er, at FIHs markedsrisiko ligger på niveau med eller lavere end sammenlignelige banker, fx gruppe 1 banker og større gruppe 2 banker. I den årlige Risk Management Report til bestyrelsen foretages en analyse af markedsrisikonøgletal (fra fx Finanstilsynet) for FIH sammenholdt med sammenlignelige banker, som viser, at FIHs målsætning er overholdt. Selskabsmeddelelse 2/2010 side 15 af 38

16 Renterisiko Renterisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsrenten. Renterisikoen styres ved ændringer i sammensætningen af obligationsbeholdningen samt ved indgåelse af positioner i finansielle instrumenter. Renterisikoen opgøres dels ved et mål for FIHs gevinst eller tab ved en rentestigning på ét procentpoint for alle løbetider, og dels et Value-at-Risk (VaR) mål. Renterisiko, beregnet i henhold til Finanstilsynets opgørelsesmetode, som risikoen ved en opadgående parallelforskydning af renteniveauet på 1 procentpoint i samtlige valutaer, og udgør ved årets udgang 263 mio. kr. Nedenstående figur viser renterisikoen i FIH i løbet af 2009 som tab/gevinst ved en rentestigning på 1 procentpoint. Renterisiko i Mio. kr Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tab som følge af ændring i valutakurser. Hovedparten af FIHs funding optages i udenlandsk valuta, der efterfølgende omlægges til samme valuta, som udlån ydes i. Valutarisikoen er som følge heraf beskeden. Som udgangspunkt ønskes kun begrænset risiko inden for valuta, bortset fra EUR. Valutarisikoen styres bl.a. ud fra VaR mål og rammer for åbne positioner i enkeltvalutaer samt en ramme for den samlede valutaposition. Valutarisikoen var med udgangspunkt i VaR for valuta (opgjort med 1 dags horisont og 99 procents sandsynlighed) ved årets udgang 3,7 mio. kr. Som et andet mål beregner FIH valutarisikoen efter Finanstilsynets valutaindikator 1 metode. Risikoen beregnes efter denne metode overordnet, som den største sum af henholdsvis positioner i valutaer, hvor FIH har et nettotilgodehavende, og sum af positioner i valutaer, hvor FIH har nettogæld. Aktierisiko Aktierisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekurser. Som udgangspunkt ønskes kun begrænset risiko indenfor noterede aktier. Selskabsmeddelelse 2/2010 side 16 af 38

17 Beholdningen af aktier og kapitalandele var ved årets udgang mio. kr. Value-at-Risk Med Value-at-Risk (VaR) tages en porteføljebetragtning ved opgørelsen af markedsrisici på finansielle aktiver. Det indebærer, at der ved opgørelsen af aktivernes risici udover standardafvigelsen også tages højde for aktivernes indbyrdes korrelationer. Med VaR er det således muligt at sammenfatte den samlede risiko for bankens balance i ét tal udtrykt i kroner. VaR opgøres i FIH med 99 procents sandsynlighed på 1 dags basis. Hermed forstås, at FIH med 99 procents sandsynlighed en given dag ikke kan forvente at tabe mere end det, VaR modellen indikerer. FIHs politik for markedsrisiko er en lav til moderat markedsrisiko for koncernen som helhed. Det giver sig udtryk i, at VaR rammen for koncernen ikke må overstige det højeste absolutte beløb af henholdsvis 0,50 procent af basiskapitalen, som ultimo december 2009 svarede til en VaR på 57,5 mio. kr., eller 50 mio. kr. Således forventer FIH ikke på sine markedspositioner ved fuld udnyttelse af VaR rammen mere end 2 til 3 dage om året at tabe (eller tjene) mere end det maksimale af enten 0,50 procent af basiskapitalen eller 50 mio. kr. Overstiger VaR 0,25 procent af basiskapitalen (som ultimo december 2009 svarede til 28,7 mio. kr.) flere gange inden for et kvartal, skal bestyrelsen orienteres og aktivt tage stilling til risikoniveauet. Markedsrisikoen på bankens samlede balance (herunder markedsrisikoen uden for handelsbeholdningen), opgjort som VaR på rente-, valuta- og aktierisici, var ultimo året 27 mio. kr. Det gennemsnitlige VaR-tal lå i 2009 på 19 mio. kr. I løbet af året har tallet svinget mellem 13 og 33 mio. kr. VaR i % sandsynlighed og 1 dags horisont Mio. kr FIH udfører dagligt back test af den interne model for markedsrisiko for at dokumentere, at den interne VaR model er tilstrækkelig robust til at måle FIHs markedsrisiko. Her sammenholdes modellens beregnede tab med de faktiske tab, samt de hypotetiske tab svarende til en situation, hvor FIHs positioner er uændrede, men markedspriserne ændrer sig. Selskabsmeddelelse 2/2010 side 17 af 38

18 I beregning af hypotetiske tab er ikke indeholdt tab og gevinster fra intra dag handel. Som supplement til VaR foretages scenariebaserede rente- og valutastresstests. Læs mere om bl.a. stresstest i rapporten Risk Management in FIH 2009 (se fih.dk). Øvrigt Der er foretaget revision af årsregnskabet. Ved indregning og måling af visse aktiver og forpligtelser er der anvendt skøn, hvorved værdiansættelsen kan være usikker. Disse skøn foretages af bankens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. De væsentligste skøn vedrører bankens nedskrivningsbehov på udlån og hensættelser til tab på garantier samt opgørelse af dagsværdier for finansielle instrumenter. Nedskrivningsbehovet, herunder hensættelser til tab på garantier, er fortsat væsentligt påvirket af de økonomiske konjunkturer i den kommende tid. Der foreligger herudover ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsrapporten. Der er ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens afslutning, som påvirker det økonomiske resultat. Forventningerne til FIHs resultat for 2010 I 2010 forventes et resultat på ca. 1,1 mia. kr. før nedskrivninger og skat. Der er stor usikkerhed om nedskrivningerne for 2010, som på nuværende tidspunkt forventes i niveauet 700 mio. kr. inklusive hensættelse til tabsgaranti til Det Private Beredskab. Under forudsætning af nedskrivninger på 700 mio. kr. vil resultatet efter skat blive i størrelsesorden 300 mio. kr. København den 4. februar 2010 kl På bestyrelsens vegne Hans Skov Christensen Formand For yderligere information kontakt venligst adm. direktør Henrik Sjøgreen, telefon Bilag Resultatopgørelse og balance for FIH koncernen og FIH Erhvervsbank A/S Selskabsmeddelelse 2/2010 side 18 af 38

19 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for FIH Erhvervsbank A/S. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for finansielle selskaber med børsnoterede gældsinstrumenter. Der er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen henholdsvis moderselskabet står over for. København, den 4. februar 2010 DIREKTION Henrik Sjøgreen Adm. Direktør /Kenneth Retbøll-Bauer Underdirektør BESTYRELSE Hans Skov Christensen (Formand) Guðni Niels Aðalsteinsson (Næstformand) Ragnar Árnason Hans Ejvind Hansen Svend-Aage Nielsen Jørgen Vorsholt Per Erlandsen Brun Jørgen Bruun-Toft Randi Holm Franke Selskabsmeddelelse 2/2010 side 19 af 38

20 HOVEDTAL FOR FIH KONCERNEN Resultatopgørelse (mio. kr.) 4. kvt Året kvt Året 2008 Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Resultatet fordelt til Aktionærer Minoritetsinteresser Balance (hovedtal - mio. kr.) 31/12/ / Likvider Obligationer Aktier m.v Udlån Andre aktiver Aktiver i alt Indlån Obligationsgæld og gæld til kreditinstitutter Andre passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital i alt Passiver i alt Nøgletal Egenkapitalens forrentning før skat p.a. -1,9 2,7 Egenkapitalens forrentning efter skat p.a. 0,1 2,4 Selskabsmeddelelse 2/2010 side 20 af 38

21 RESULTATOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN (mio. kr.) Note 4. kvt kvt Renteindtægter 2 843, , , ,8 Renteudgifter 3 526, , , ,0 Netto renteindtægter 317, ,1 315, ,8 Udbytte af aktier m.v. 0 1,7 0,0 10,8 Gebyrer og provisionsindtægter 62,4 167,6 47,1 250,9 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 10,5 33,8 7,6 37,5 Netto rente- og gebyrindtægter 369, ,6 355, ,0 Kursreguleringer 4 105,1 510,7-17,7-53,5 Andre driftsindtægter 30,9 108,6 25,6 95,6 Udgifter til personale og administration 5 148,9 665,4 190,5 726,8 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 7,7 30,3 22,0 58,3 Andre driftsudgifter 81,4 321,6 81,4 82,3 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v , ,0 423,7 494,4 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0,0-8,4-14,8 17,6 Resultat før skat 45,0-147,8-369,5 207,9 Skat -132,9-159,3-83,0 23,9 Årets resultat 177,9 11,5-286,5 184,0 Resultatet fordelt til Aktionærer 177,9 10,4-286,4 184,1 Minoritetsinteresser 0,0 1,1-0,1-0,1 Totalindkomst Årets resultat 177,9 11,5-286,5 184,0 Anden totalindkomst: Opskrivning, domicilejendomme 0,0 0,0 0,0 0,4 Regulering minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0-123,5 Skatteeffekt af anden totalindkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 Anden totalindkomst i alt 0,0 0,0 0,0-123,1 Totalindkomst i alt 177,9 11,5-286,5 60,9 Totalindkomst fordelt til: Aktionærer 177,9 10,4-286,4 61,0 Minoritetsinteresser 0,0 1,1-0,1-0,1 Selskabsmeddelelse 2/2010 side 21 af 38

22 BALANCE FOR FIH KONCERNEN (mio. kr.) Note 31/ / AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 90,1 485,0 Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 699, ,4 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 3.015, ,3 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 7 454,5 550,2 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris , ,3 Obligationer til dagsværdi , ,7 Aktier m.v , ,7 Kapitalandele i associerede virksomheder 66,0 80,8 Immaterielle aktiver 30,9 44,5 Grunde og bygninger: Investeringsejendomme 1.063, ,4 Domicilejendomme 4,0 4,0 Øvrige materielle aktiver 20,0 15,3 Aktuelle skatteaktiver 37,4 52,1 Andre aktiver 7.971, ,2 Periodeafgrænsningsposter 96,4 65,7 Aktiver i alt , ,6 PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker , ,2 Indlån og anden gæld , ,1 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris , ,7 Udstedte obligationer til dagsværdi 8 472,8 529,2 Andre passiver , ,9 Periodeafgrænsningsposter 9,0 13,8 Gæld i alt , ,9 Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lign. forpligtelser 3,4 3,4 Hensættelser til udskudt skat 172,6 338,3 Hensættelser til tab på garantier 252,6 44,5 Hensatte forpligtelser i alt 428,6 386,2 Efterstillede kapitalindskud , ,2 Aktionærernes andel af egenkapitalen 7.819, ,2 Minoritetsinteresser 0,0 0,1 Egenkapital i alt 7.819, ,3 Passiver i alt , ,6 Ikke-balanceførte poster Garantier m.v , ,1 Andre eventualforpligtelser , ,3 Ikke-balanceførte poster i alt 8.396, ,4 Selskabsmeddelelse 2/2010 side 22 af 38

23 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN (mio. kr.) 31/ / Aktionærernes andel af egenkapital, primo 7.809, ,1 Udloddet udbytte 0,0 0,0 Aktieoptionsprogram 0,0-1,9 Totalindkomst i alt 11,5 60,9 Minoritetsinteresser -1,1 0,1 Egenkapitalbevægelser i alt 10,4 59,1 Aktionærernes andel af egenkapital i alt, ultimo 7.819, ,2 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt primo 0,1 26,7 Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning 0,0 0,0 Af/tilgang, minoritetsinteresser -1,2-26,5 Minoritetsinteressers andel af totalindkomst 1,1-0,1 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt ultimo 0,0 0,1 Egenkapital i alt, ultimo 7.819, ,3 EGENKAPITALSPECIFIKATION Aktiekapital, primo 513,6 513,6 Aktiekapital, ultimo 513,6 513,6 Aktieoptionsprogram, primo 0,0 1,9 Årets bevægelser 0,0-1,9 Aktieoptionsprogram, ultimo 0,0 0,0 Opskrivningshenlæggelse ejendom, primo 1,4 1,0 Årets opskrivning 0,0 0,4 Opskrivningshenlæggelse ejendom, ultimo 1,4 1,4 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, primo 13,5 0,0 Henlagt -6,3 13,3 Anden tilgang, overført fra overført overskud 2,8 0,2 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, ultimo 10,0 13,5 Overført overskud, primo 7.280, ,6 Udbytte 0,0 0,0 Henlagt 16,6 170,7 Anden afgang, overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -2,8-0,2 Regulering af minoritetsinteresser 1,2-123,5 Minoritetsinteresser -1,1 0,1 Overført overskud, ultimo 7.294, ,7 Aktionærernes andel af egenkapital i alt ultimo 7.819, ,2 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt, primo 0,1 26,7 Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning 0,0 0,0 Af/tilgang, minoritetsinteresser -1,2-26,5 Minoritetsinteressers andel af totalindkomsten 1,1-0,1 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt, ultimo 0,0 0,1 Egenkapital i alt, ultimo 7.819, ,3 Selskabsmeddelelse 2/2010 side 23 af 38

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr. 82112219 HALVÅRSRAPPORT 2010 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapporten for 2010 for Københavns Andelskasse. Vi anser den valgte og uændrede regnskabspraksis

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2003 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2003

Fondsbørsmeddelelse 11/2003 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2003 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 24. oktober 2003 Fondsbørsmeddelelse 11/2003 FIH koncernens kvartalsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse 5. maj København, den 5. maj 2011 kl

Selskabsmeddelelse 5. maj København, den 5. maj 2011 kl Selskabsmeddelelse 5. maj 2011 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 1. kvartal 2011 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 1. kvartal 2011. FIH Realkredit A/S er et

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Lille plus i Kreditbanken i 1. halvår 2009 Banken har et overskud på 1,4 mio. kr. før skat. Resultatet bygger på en fin udvikling i renteog gebyrindtægterne, på en fornuftig

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 3. november 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2010 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2010.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted Halvårsregnskab Sparekassen Thy Store Torv 1 7700 Thisted www.sparthy.dk 2010 2 Indhold: Ledelsesberetning...side 3-6 5 års hoved- og nøgletal... side 7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Sparekassen Thy

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Selskabsmeddelelse 16/2009 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2009

Selskabsmeddelelse 16/2009 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 5. november 2009 Selskabsmeddelelse 16/2009 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2009 Resultatet før skat for tredje kvartal er på 191 mio. kr., hvilket anses

Læs mere

Periodemeddelelse. 3.. kvartal 2010

Periodemeddelelse. 3.. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 25. oktober 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2010 Periodemeddelelse 3.. kvartal 2010 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsregnskab pr. 31.3.2008 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2008 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2007 Renteindtægter 1 201.385

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2008 30.9.2007 30.9.2008 30.9.2007 Renteindtægter 1 652.477

Læs mere

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og Pressen den 15. august 1 Halvårsrapport 1 (1. januar til. juni 1) Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Side 1 af 8 Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1 18 København V

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017 Til NASDAQ Copenhagen A/S Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 20.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HK01. Januar Resultatoplysninger kr.

HK01. Januar Resultatoplysninger kr. HK01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Moderselskab Resultatopgørelse 1. januar - 30. juni 2010 2010 2009 2009 1.000-kr. 2. kvartal 1. halvår 2. kvartal 1. halvår 1/1-31/12 Renteindtægter... 32.824 65.797 37.342 79.363 149.512 Renteudgifter...

Læs mere

HS01. Januar Resultatoplysninger kr.

HS01. Januar Resultatoplysninger kr. HS01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2006 2005 Renteindtægter 1 119.527 91.433 Renteudgifter 2 84.739 55.910 Netto renteindtægter 34.788 35.523

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 fra Kreditbanken A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Halvårsrapport for 2007 fra Kreditbanken A/S Netto rente- og gebyrindtægter stiger 16,2%. Kursreguleringer er på niveau med sidste år. Omkostninger og nedskrivninger under ét svarer til budgettet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2013 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 30.9.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2006 30.9.2005 30.9.2006 30.9.2005 Renteindtægter 1 398.834 361.564

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal

Periodemeddelelse efter 1. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2011 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2011.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 27. februar 2014 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2013. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 17. august HALVÅRSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 17. august HALVÅRSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 17. august HALVÅRSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. juni ) PERIODEN KORT FORTALT Lavere men fortsat høj aktivitet på ejerboligområdet Resultat før skat på 319 mio.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy

Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy Pressemeddelelse 2017 Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy Sparekassen Thy har sendt årsresultatet helt i top med et overskud på 157 mio. kr. før skat. Forklaringen er mange nye kunder og

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 Pressemeddelelse halvårsrapport 2015 // 2 PRESSEMEDDELELSE FORVENTNINGER FOR 2016 OPJUSTERES EFTER STÆRKT HALVÅRSREGNSKAB Middelfart Sparekasse kom ud af første halvår

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2009

Periodemeddelelse 1. kvartal 2009 Periodemeddelelse 1. kvartal 2009 www.nordfynsbank.dk Dato Meddelelse nr. : 23. april 2009 : 10/2009 Yderligere oplysninger: A/S Nordfyns Bank, Adelgade 49, 5400 Bogense Bankdirektør Petter Blondeau Tlf.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2004 fra Kreditbanken A/S Regnskabsmeddelelse for fra Kreditbanken A/S Året i overskrifter: Resultat før skat på 4 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 18%. Tab og hensættelser på debitorer reduceret til 5 mio kr. (9,7 mio kr

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 4. november 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2009 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2009... Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Halvårsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Halvårsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Halvårsrapport pr.30.06.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Halvårsrapport pr.30.06.2006 Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2006 2005 Renteindtægter 1 78.774 59.745 Renteudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 11. maj 2006 Kvartalsrapport 2006 1. januar 2006 31. marts 2006 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Bankdirektør Kim Duus Tlf. 33 42 15 10 eller 33 42

Læs mere

Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal /7

Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal /7 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 08/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal

Periodemeddelelse efter 1. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. maj 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2012 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Selskabsmeddelelse 10/2009 FIH koncernens kvartalsrapport januar-marts 2009

Selskabsmeddelelse 10/2009 FIH koncernens kvartalsrapport januar-marts 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 5. maj 2009 Selskabsmeddelelse 10/2009 FIH koncernens kvartalsrapport januar-marts 2009 Periodens resultat efter skat er på -297 mio. kr., hvilket er utilfredsstillende

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store nedskrivninger

Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store nedskrivninger NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2019

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2019 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 s. 1 Klaksvík Hovedafdeling: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Tel. +298 475000

Læs mere

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted Halvårsregnskab Sparekassen Thy Store Torv 1 7700 Thisted www.sparthy.dk 2011 2 Indhold: Ledelsesberetning...side 3-6 5 års hoved- og nøgletal... side 7 Ledelsesberetning HOVEDAKTIVITET Sparekassen Thy

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 1 5 års Hovedtal for LR Realkredit Beløb i mio. kr. 2009 2008 2007 2006 2005 Nettorenteindtægter 173,0 165,5 159,7 156,3 166,3 Udbytte 13,2 45,6 24 15,4 3,3 Nettogebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 3. november 2014 Selskabsmeddelelse nr. 17/2014 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2014 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 for Hvidbjerg Bank. Overskud i Hvidbjerg Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 for Hvidbjerg Bank. Overskud i Hvidbjerg Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport pr for Nordjyske Bank

Kvartalsrapport pr for Nordjyske Bank Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 23.11.24 Side: Vor ref.: Direktionen 1 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.24 Kvartalsrapport pr. 3.9.24 for Nordjyske Bank Nordjyske Banks

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Resultat efter skat på 354 mio. kr. Tab og nedskrivninger på et fortsat lavt niveau Ny afdeling i Malmø etableret

Resultat efter skat på 354 mio. kr. Tab og nedskrivninger på et fortsat lavt niveau Ny afdeling i Malmø etableret Københavns Fondsbørs Pressen 28. juli 2005 Fondsbørsmeddelelse 6/2005 - FIH halvårsrapport januar-juni 2005 Resultat efter skat på 354 mio. kr. Tab og nedskrivninger på et fortsat lavt niveau Ny afdeling

Læs mere

Sydbank har i 1. kvartal 2005 realiseret et resultat før skat på 235 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 22 pct. p.a.

Sydbank har i 1. kvartal 2005 realiseret et resultat før skat på 235 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 22 pct. p.a. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/05 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere