13. oktober Bestyrelsesmøde. Onsdag den 5. oktober 2022 kl Almenbo - Hold-an Vej 16. Til stede: Afbud: Boligselskabet AKB Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. oktober Bestyrelsesmøde. Onsdag den 5. oktober 2022 kl Almenbo - Hold-an Vej 16. Til stede: Afbud: Boligselskabet AKB Lyngby"

Transkript

1 13. oktober 2022 Bestyrelsesmøde Onsdag den 5. oktober 2022 kl Almenbo - Hold-an Vej 16 Til stede: Formand Per Kloster Andersen (dirigent) Næstformand Marie-Louise Scharling Ingelise Buczio Preben Mosolff Frederik Gylstorff Steen Jørgensen Bent Nielsen Bodil Madsen Bjarne Frølund Claus Sieben Hansen Daniel Dilling Anne Kirstine Olesen Afdeling Munkegård Afdeling Kirstinelund Afdeling Ravnsletlund Boligselskabet AKB Lyngby Afdeling Lundebjerg Medarbejderrepræsentant Afdeling Kornvænget Afdeling Carlshøj B Særligt udpeget Almenbo, Administrationen Almenbo, Administrationen Almenbo, Administrationen (referent) Afbud: Irene Denman Vibeke Ahlmann Heidi Kjærbye Erik Frikke Afdeling Bispebjerg Bakke Afdeling Kronprinsessegade Afdeling Egebjerghaven Boligselskabet AKB Lyngby 600

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2022 og bemærkninger til referatet fra forretningsudvalgsmødet den 31. august 2022 bilag x 2 3. Optagne lån 4. Debat/orientering Carlshøj Blok 11 status Årets afdelingsmøder afviklet - status Ladestandere i afdelinger der er bevilget tilskud - status Bestyrelsesrapportering 5. Til behandling/beslutning Brug af midler fra egen trækningsret og kommende lånehjemtagelser/pantsætninger bilag x 3 Politik for anvendelse af dispositionsfondens midler - bilag GDPR godkendelse af konsulentbistand Fordeling af rengøringsudgifter - bilag 6. Orientering om virksomhedens drift siden sidste møde a. Igangværende og kommende renoveringsprojekter / byggesager - bilag b. Meddelelser c. Status på Almenbos økonomi - Halvårsstatus - bilag 7. Eventuelt Ad 1 Ad 2 Ad 3 Godkendelse af dagsordenen Dagsorden godkendt. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2022 og bemærkninger til referatet fra forretningsudvalgsmødet den 31. august 2022 Referat godkendt. Ingen bemærkninger til referatet fra forretningsudvalgsmødet. Optagne lån Ingen nye låneoptagelser har fundet sted. I relation til opførelseslånet på 49 mio. kr. i forbindelse med etableringen af de 28 boliger i Lundebjerg, mangler et restfinansieringsbeløb. Således skal et tillægslån optages. Badeværelsesprojektet i Nordre Munkegård er netop afsluttet. Dermed er en kommende låneoptagelse i vente. Ad 4 Debat Carlshøj blok 11 - status Monteringen af vindspærreplader under facadens skærmtegl er igangsat og forløber 601

3 planmæssigt. Prisen på vindspærreplader er steget, men entreprenøren har fået tilsagn om, at pladerne kan fås til den oprindeligt aftalte pris. Således lader det til, at projektudgifterne fortsat kan holdes inden for forsikringssummen. I forbindelse med monteringen har man opdaget, hvor sjusket det tidligere arbejde under beklædningen har været udført. Der er tydeligvis tale om svigt hos både entreprenør og tilsyn. Det forventes, at beboerne vil kunne mærke en klar forbedring nu hvor en vindgips monteres og der tillige fuges og tætnes. En sag er imidlertid opstået indendørs, idet man har fået mistanke om, at dampspærren i lejemålene er utæt. En lille syns- og skønssag, omfattende et par lejemål, er på baggrund heraf igangsat. Forskellige entreprenører har været inde over projektet, så sagen er svær rent juridisk. Almenbo følger synsmandens råd og vejledning. Det er generelt et problem for kvaliteten af udførte arbejder, at almene boligorganisationer er nødsaget til at acceptere billigste tilbud i forbindelse med opgaver der sendes i udbud. Almenbos direktør vil bringe problematikken op i ledelsesnetværk. Årets afdelingsmøder afviklet - status Afdelingsmøderne er forløbet i god ro og orden. Der har i flere afdelinger været usædvanligt mange forslag og flere end normalt har også ønsket at stille op primært som suppleanter- til afdelingsbestyrelserne. Dette vidner om et stort engagement blandt beboerne. Desværre er mange afdelinger blevet præsenteret for en kommende huslejestigning. Ladestandere i afdelinger der er bevilget tilskud -status I afdeling Kirstinelund er to standere med fire udtag blevet etableret. Fem lejere har tilmeldt sig ordningen og det er det lokale ejendomskontor, der forestår aftaleoprettelserne. Måske kan der åbnes op for den mulighed, at beboerne i afdeling Kornvænget kan gøre brug af Kirstinelunds standere? I afdeling Lundebjerg er etableringen af standere igangsat, mens Carlshøj B først skal have etableret p-pladser ved blok 11 inden ladestandere kan komme på tale. I AKB Lyngby er der udfordringer med at etablere selve det el-net som en ladestander-montering kræver. Den samlede aftale der er indgået omkring el-pris løber til udgangen af Bestyrelsesrapportering Administrationen ønsker at højne informationsniveaet til bestyrelsen ved hjælp af løbende, bagudrettet, statistisk afrapportering på forskellige relevante områder. Firmaet Cognitech har rettet henvendelse med tilbud om at udarbejde netop afrapporteringer via data fra eksempelvis EGBolig. Almenbo har dog selv ressourcerne til at udarbejde sådanne rapporteringer. Forretningsudvalget synes godt om initiativet og har opfordret administrationen til selv at forestå rapporteringerne. Administrationen vil således udarbejde et rapportudkast med fokus på områder som fraflytningsstatistik, istandsættelse ved fraflytning/mislighold, genudlejning, rykkere, tomgang, henlæggelsesniveau og almindeligt vedligehold pr. kvadratmeter. 602

4 Udkastet vil ligge klar til næstkommende forretningsudvalgsmøde og rapporteringen planlægges at sættes egentligt i værk fra begyndelsen af det nye år. Almenbos bestyrelse bifalder ideen og spørger om det er muligt at måle den afdelingsvise andel af beboere med anden etnisk herkomst? Disse oplysninger kan ikke trækkes fra EGBolig og dermed ej heller indgå i afrapporteringerne. I stedet kan statistikker trækkes fra Landsbyggefonden eller Kommunerne adspørges til styringsdialogerne. Hvis øvrige ønsker og ideer til rapporteringerne opstår, kan økonomichefen kontaktes pr. mail Ad 5 Til behandling Brug af midler fra egen trækningsret og kommende lånehjemtagelser/ pantsætninger Bestyrelsen godkendte anvendelsen af midler fra egen trækningsret til henholdsvis efterisolering af gavle i afdeling Carlshøj B, hvor der skal bruges kr. fra egen trækningsret og til vinduesprojekt i de hvide blokke i afdeling Kirstinelund, hvor der skal bruges kr. fra egen trækningsret. Politik for anvendelse af dispositionsfondens midler Et udvalg blandt bestyrelsens medlemmer har i samarbejde med Almenbos administration udarbejdet et udkast til en politik for anvendelsen af dispositionsfondens midler Bestyrelsen havde intet at tilføje udkastet, hvorfor beslutningsgrundlag C): Andre punkter som minimum skal indgå i indstillinger til bestyrelsen? kunne fjernes fra tekstudkastet. Politikken blev herefter godkendt. GDPR godkendelse af konsulentbistand Almenbo har, i bestræbelserne på at efterleve kravene om GDPR, afholdt møder med specialister fra henholdsvis Deloitte og Advodan, idet organisationen desværre ikke opfylder kravene på området og har brug for konsulentbistand for at kunne nå i mål. Tilbud er indhentet fra begge ovennævnte parter og selvom Advodan som udgangspunkt er lidt dyrere, så virker deres tilgang mere konstruktiv. Administrationen peger således på sidstnævnte. Advodan har udviklet et GDPR-værktøj som afhjælper med løbende vedligehold, når først det grundlæggende arbejde er på plads. Det vil kræve et par koncentrerede måneder at få ajourført efter gældende krav, men herefter skal der blot vedligeholdes. Bestyrelsen ønsker, at gældende regler tillige efterleves af ejendomskontorer samt afdelingsbestyrelser. Bestyrelsen godkendte konsulentbistand fra Advodan til et estimeret beløb på ca kr. + moms. 603

5 Fordeling af rengøringsudgifter En ny fordelingsnøgle på rengøringsområdet er blevet udarbejdet og skal efterreguleres i regnskaberne. Korrektionen skal meget gerne afspejle virkeligheden. Rengøringspersonalet er i tidsoverskud i sommerperioden og kan måske med fordel bruges som afløsere i personalegruppen på ejendomskontorerne. En ansat i rengøringsteamet bliver lige nu uddannet til at foretage legepladseftersyn, således at udgifterne til ekstern konsulent kan spares. AKB Lyngby undersøger pt. muligheden for alternativ rengøringsløsning. Der er behov for en grundig gennemgang af eksisterende rengøring med henblik på om kvaliteten kan højnes. Bestyrelsen godkendte ny fordelingsnøgle på rengøringsområdet. Ad 6 Orientering om virksomhedens drift A. Igangværende og kommende renoveringsprojekter / byggesager Se oversigt. B. Meddelelser En brandrådgiver blev tidligere på året bestilt til at gennemgå brandsikkerheden i Almenbos afdelinger. Rådgiveren kom i bekneb med tid, så Dansk Brandteknisk Institut er kontaktet i stedet. Sidstnævnte har afgivet tilbud på en komplet gennemgang af Almenbos afdelinger til en pris af kr. plus moms. Spørgsmålet er, om udgiften skal dækkes af Almenbo som samlet enhed eller fordeles ud på de respektive afdelinger? Bestyrelsen forholder sig positivt til initiativet og er af den opfattelse, at afdelingerne skal betale. Undersøgelsen kan afstedkomme, at der skal findes midler til påkrævede opretningsarbejder. En rapport udarbejdes på baggrund af gennemgangen. Bestyrelsen vil blive forelagt resultaterne. Den første rapport på baggrund af udførte granskninger er kommet administrationen i hænde og det lader til, at resterende er på trapperne. Administrationen håber på at være klar til at kunne fremlægge en opsamling på næstkommende bestyrelsesmøde. JS/Danmark har i samarbejde med Almenbo udarbejdet en reklamefinansieret pjece, der har til hensigt at formidle den gode historie om Almenbo, som en administration med fokus på det nære og den personlige betjening. Målgruppen er kommende nye afdelinger/boligselskaber og pjecen skal kunne tilgås i både 604

6 en elektronisk og trykt version. Den planlagte standardundersøgelse af beboertilfredshed, som udføres i samarbejde med BL og Sermo Analyse, er igangsat. Undersøgelsen er sendt pr. mail til knap 2000 lejemål. En resultatopsamling præsenteres på næstkommende forretningsudvalgsmøde. C. Status på Almenbos økonomi - Halvårsstatus Almenbos regnskabsresultat er negativt påvirket af kurstab fra obligationer. Tabet pr. 30. september 2022 er på 7.4 mio. kr. og det forventes at kurstabet fortsætter en smule. Det samlede regnskabsresultat tegner til at blive et underskud på 7 mio. kr. Sidste år blev underskuddet driftsført i selskabet, men arbejdskapitalen vil ikke kunne dække dette års store underskud. En ny lov vedrørende rentefordeling i afdelingerne er vedtaget. Det betyder, at kurstab/kursgevinster skal reserveres på henlæggelserne. Fordelt på 10 afdelinger vil der rundt regnet være tale om kr. pr. afdeling. Hvis det beløb, der skal reserveres, er højere end eksisterende saldo, skal forskellen driftsføres. Fordelingen af renter og kurstab-/gevinst skal foretages ud fra en dag-til-dag rente for mellemregningen mellem selskab og afdeling. Bestyrelsen skal på næstkommende møde tage stilling til hvordan rentefordelingen skal håndteres. Administrationen vil inden mødet udarbejde en cirka-beregning på den økonomiske konsekvens for hver enkelt afdeling. Det kan overvejes hvorvidt flere midler fra Almenbos pulje skal investeres, idet vi hermed vil kunne høste renteindtægterne herfra til næste år. Et forslag om nævnte stilles til næstkommende bestyrelsesmøde. Ad. 7 Evt. Administrationen ønsker fra årsskiftet at medtage prognose på dispositionsfonden til bestyrelsesmøderne. BL har igangsat kampagne med henblik på at højne stemmedeltagelsen blandt alment bosatte beboere. Informationsmateriale kan bestilles til afdelingerne. Almenbos bestyrelsen vil lade det være op til den enkelte afdelingsbestyrelse at afgøre, hvorvidt deres afdeling skal tage del i kampagnen. Sag omkring ny antenneposition i afdeling Carlshøj B har trukket i langdrag pga. ferieafholdelse samt sygdom hos den sagsansvarlige i administrationen. Ledelsen har vurderet, at det ingen forskel gør for sagen, at den afventer til pågældende medarbejder er retur. Generelt er administrationen, grundet sin beskedne størrelse, sårbar i forhold til fravær. De fleste afdelinger er dog dækket ind af mere end én ansat. Dog kan man overveje at forstærke driftsområdet. 605

7 Møde slut kl Referatet er underskrevet digitalt af bestyrelsesformanden. 606

Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup

Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup 17. oktober 2014 Resumé af referat fra Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Deltagere den

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Onsdag den 1. marts 2017 kl Almenbo - Hold-an Vej marts Til stede: Boligselskabet AKB Lyngby.

Bestyrelsesmøde. Onsdag den 1. marts 2017 kl Almenbo - Hold-an Vej marts Til stede: Boligselskabet AKB Lyngby. 6. marts 2017 Bestyrelsesmøde Onsdag den 1. marts 2017 kl. 17.00 Almenbo - Hold-an Vej 16 Til stede: Formand Per Kloster Andersen (dirigent) Erik Frikke Maria Lundahl Assov Bjarne Frølund Marie-Louise

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Onsdag den 23. maj 2018 kl Almenbo - Hold-an Vej 16. Til stede: Boligselskabet AKB Lyngby. Boligorganisationen Munkegård

Bestyrelsesmøde. Onsdag den 23. maj 2018 kl Almenbo - Hold-an Vej 16. Til stede: Boligselskabet AKB Lyngby. Boligorganisationen Munkegård 11. juni 2018 Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. maj 2018 kl. 17.00 Almenbo - Hold-an Vej 16 Til stede: Formand Per Kloster Andersen (dirigent) Erik Frikke Allan Bogholdt Vibeke Ahlmann Bjarne Frølund Steen

Læs mere

Almenbos Ordinære Generalforsamling

Almenbos Ordinære Generalforsamling 11. juni 2018 Almenbos Ordinære Generalforsamling Onsdag den 30. maj 2018 Egebjerghavens fælleshus, Egebjergbygade 2 Deltagere Almenbos andelshavere med følgende antal stemmer: Boligforeningen København

Læs mere

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 4. maj 2016 Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl. 17.00 i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 Deltagere Per Kloster Andersen og Marie-Louise Scharling Claus Sieben Hansen, Lisbet

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Boligforeningen i Københavns bestyrelse og repræsentantskab 14. maj 2018

Boligforeningen i Københavns bestyrelse og repræsentantskab 14. maj 2018 Boligforeningen i Københavns bestyrelse og repræsentantskab 14. maj 2018 Boligforeningen i København Referat af bestyrelses- og repræsentantskabsmøde i Boligforeningen i København den 30. april 2018 Deltagere

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid torsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november 2016 kl. 17.00 Deltagere Afbud Ikke mødt

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggårds bestyrelse og repræsentantskab 30. oktober 2018

Boligorganisationen Lundebjerggårds bestyrelse og repræsentantskab 30. oktober 2018 Boligorganisationen Lundebjerggårds bestyrelse og repræsentantskab 30. oktober 2018 Boligorganisationen Lundebjerggård Referat af bestyrelses- og repræsentantskabsmøde i Boligorganisationen Lundebjerggård

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggårds bestyrelse og repræsentantskab 30. april 2018

Boligorganisationen Lundebjerggårds bestyrelse og repræsentantskab 30. april 2018 Boligorganisationen Lundebjerggårds bestyrelse og repræsentantskab 30. april 2018 Boligorganisationen Lundebjerggård Referat af bestyrelses- og repræsentantskabsmøde i Boligorganisationen Lundebjerggård

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København 27. april 2017 Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Afdeling

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl og Bestyrelsesmøde den 18. maj 2016 kl i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup

Forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl og Bestyrelsesmøde den 18. maj 2016 kl i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup 6. juni 2016 Resumé af referat fra Forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde den 18. maj 2016 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Deltagere Fra bestyrelsen: Per Kloster

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 7. juni 2017 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang onsdag den 3. maj 2017 kl. 17.00 i Fælleshuset,

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 19. oktober 2015, kl. 17.00 Lyngbygårdsvej 135

Organisationsbestyrelsesmøde den 19. oktober 2015, kl. 17.00 Lyngbygårdsvej 135 Organisationsbestyrelsesmøde den 19. oktober 2015, kl. 17.00 Lyngbygårdsvej 135 Til stede Erik Frikke, Henrik Petersen, Jan Hansen, Per Boje Nielsen, Per Kloster Andersen & Ole Søndergaard Nielsen Afbud

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmødet. Onsdag den 23. august 2017, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmødet. Onsdag den 23. august 2017, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmødet Onsdag den 23. august 2017, kl. 17.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Lone Hartung,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2017 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård mandag den 2. oktober

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 19. april 2013 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker

Læs mere

Boligorganisationen Munkegårds bestyrelse og repræsentantskab 15. maj 2018

Boligorganisationen Munkegårds bestyrelse og repræsentantskab 15. maj 2018 Boligorganisationen Munkegårds bestyrelse og repræsentantskab 15. maj 2018 Boligorganisationen Munkegård Referat af bestyrelses- og repræsentantskabsmøde i Boligorganisationen Munkegård den 24. april 2018

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup

Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Resumé af referat fra 13. marts 2014 Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Deltagere den 26.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2019 side nr. 390 Referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2019 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen (Afbud) Birthe Blach Morten Glud Kim Ribergaard Christina

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 side nr. 324 Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Birthe Blach Morten Glud Kim Ribergaard Afbud Administration:

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

AARHUS. Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar side nr Tilstede:

AARHUS. Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar side nr Tilstede: LmenBo AARHUS side nr. 365 Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar 2019 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Medlem Birthe Blach Medlem Morten Glud Medlem

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Budget for 2019 og anslået regnskab for 2018

Budget for 2019 og anslået regnskab for 2018 Budget for 2019 og anslået regnskab for 2018 Godkendt på bestyrelsesmødet den Bestyrelsens underskrift Fremlagt for repræsentantskabsmødet Dirigentens underskrift Boligselskabet Administrationsselskab

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde

Forretningsudvalgsmøde Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 22. april 2015 kl. 17.15 Tilstede: Erik Frikke Per Boje Søren Hansen Helle Hanne Jensen Per Stender Preben Mosolff Henrik Petersen Jan Hansen Rækkehusene, formand (dirigent)

Læs mere

Boligorganisationen Munkegårds bestyrelse og repræsentantskab 27. november 2018

Boligorganisationen Munkegårds bestyrelse og repræsentantskab 27. november 2018 Boligorganisationen Munkegårds bestyrelse og repræsentantskab 27. november 2018 Boligorganisationen Munkegård Referat af bestyrelses- og repræsentantskabsmøde i Boligorganisationen Munkegård den 13. november

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 3. juni 2010 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 27-05-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen,

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 038513-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 5. december 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 4. maj 2017 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Deltagere Afbud

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 9. august 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 9. august 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september, kl. 18.00. Afbud: Tina Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 023181-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 26. august 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2017 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag den 2. maj 2017

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31. august 2017 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2.

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Budget for 2019 og anslået regnskab for Godkendt på bestyrelsesmødet den. bestyrelsens underskrift

Boligorganisationen Lundebjerggård. Budget for 2019 og anslået regnskab for Godkendt på bestyrelsesmødet den. bestyrelsens underskrift Budget for 2019 og anslået regnskab for 2018 Godkendt på bestyrelsesmødet den bestyrelsens underskrift Fremlagt for repræsentantskabsmødet den dirigentens underskrift Boligorganisationen Administrationsselskab

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-06-2014 Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2019 side nr. 377 Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2019 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Birthe Blach Morten Glud Kim Ribergaard Christina Søby 1. suppleant

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 16. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og -tid tirsdag den 25.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 9. marts 2017 kl i beboerlokalet, Stutterivænget 3, kld. Hillerød

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 9. marts 2017 kl i beboerlokalet, Stutterivænget 3, kld. Hillerød Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 9. marts 2017 kl. 17.00 i beboerlokalet, Stutterivænget 3, kld. Hillerød Til stede: Anette Fogh, Niels B. Schmidt, Karen-Lis Mohr, Klaus O. Larsen,

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden styringsdialogmøde den 20. november 2017

Dagsorden styringsdialogmøde den 20. november 2017 Dato: 20.11.2017 Tid: 13:00 Sted: Allingåbro Ansvarlig: Anthony Le Journalnr.: 17/14985 Deltagere: Tommy E. Hansen (Formand for bestyrelsen) Kenneth T. Hansen (Direktør for Randers bolig) Mogens T. Clingman

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-03-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. oktober kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. oktober kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 17.09 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. oktober kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere

Budget for 2019 Anslået regnskab 2018

Budget for 2019 Anslået regnskab 2018 Budget for 2019 Anslået regnskab 2018 Godkendt på bestyrelsesmødet den Formandens underskrift Fremlagt for repræsentantskabsmødet den Dirigentens underskrift Boligorganisationen Munkegård Administrationsselskab

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 27-05-2015 Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 side nr. 253 Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen

Læs mere

Referat Den 3. november Hvidovre, den 4. november HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 28 Mødested: Mødetid kl. 16.

Referat Den 3. november Hvidovre, den 4. november HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 28 Mødested: Mødetid kl. 16. Hvidovre, den 4. november 2014 Referat Den 3. november 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 28 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.30 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2018 side nr. 345 Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2018 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Birthe Blach Morten Glud Kim Ribergaard Afbud: Ikke mødt:

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere