Ankenævnet for Forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring Den 19. august 2020 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s Gormsgade Vejle afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring. I klageskema af 1/ til nævnet samt i vedlagte klage af 23/ har klagerens advokat bl.a. anført: "På vegne af min klient, skal jeg herved klage over Vejle Brand Forsikring i relation til den skade, som min klient er blevet påført ved styrketræning i et fitnesscenter den 19. oktober Det forholder sig således, at min klient på denne dato var nede og styrketræne. Under træningen udførte min klient et dødløft på ca. 60 kg. I et dødløft løftes stangen fra gulvet og op til hoften. Min klient fik et smæld i ryggen og oplevede kort tid efter smerter i den nedre del af ryggen. Der er således dokumentation for strakssymptomer. Dette fremgår af patientjournal fra kiropraktor af 19. oktober 2017, bilag 1, hvoraf følgende fremgår: 'Klagende over lændesmerter trækken til højre læg og lyske. At rejse sig og dreje til højre forværrer smerter. Bedst at sidde lige nu. Aktuelle begyndte pludseligt her til morgen i forbindelse med at styrketræne'. Ligeledes fremgår af epikrise fra fysioterapeut af 5. december 2017, bilag 2, at min klient er: 'henvist grundet smerter i Lx med udstråling til hø. U.E. Konstant skarp smerte i højre glut. Opstået efter dødløft i træningscenter. Oplevede smæld men smertedebut et par timer senere. Har haft svært ved at gå. Går meget flekteret og aflaster højre ben. Har været sengeliggende siden. Støttet af da han kommer ind på klinikken'. I dag har min klient stadig smerter og må ikke udføre styrketræning som før. Han har fået konstateret en diskusprolaps på 5. ryghvirvel (lænden), samt udposning og derudover en trykken på en nerve, som kan mærkes helt nede i benet. Der er således også dokumentation for brosymptomer. Dette fremgår ligeledes af bilag 2, hvor følgende står beskrevet: 'Efterfølgende ses på MRscanning prolaps og protusion lumbalt'.

2 Henset til det ovenstående undrer det mig derfor, at Vejle Brand Forsikring ved afgørelse af 16. april 2018, afviser at anerkende min klients skade, og de anfører følgende: 'På baggrund af oplysningerne har vores lægekonsulent vurderet, at den anmeldte skade ikke i sig selv er egnet til at medføre diskusprolaps i en forud rask ryg. Der er også bemærkninger i din journal om, at du i 2015 har haft spændinger/smerter i ryggen. Diskusprolapsen må derfor skyldes forudbestående forhold, hvorfor skaden afvises som værende omfattet af forsikringen, jf. pkt. 3.1 og 3.3 i betingelserne'. Det er for så vidt korrekt, at min klient har haft forudbestående rygproblemer i Dette var dog i den øvre ryg, hvorimod aktuelle skade er i nedre ryg (lænden). Det forudbestående har derfor ikke nogen sammenhæng med aktuelle skade. Jeg stiller mig derfor uforstående overfor, at rygproblemerne tilbage i 2015 har haft indflydelse på Vejle Brand Forsikrings vurdering af sagen. Vejle Brand Forsikring anfører i deres afvisning af sagen, at: 'I vurderingen er der lagt vægt på, at du har løftet mellem kg. i dødløft, hvilket er meget lidt i dødløftssammenhæng. I sammenligning løfter de fleste mænd over 100 kg. og mange endda betydeligt mere i dødløft. Der foreligger et publiceret studie, som viser, at ledbåndene omkring ryghvirvlerne stort set ikke påvirkes ved meget tunge dødløft, hvorfor al belastning ligger i muskulaturen, som intenderet med øvelsen. Heraf kan udledes, at et dødløft på mellem kg. ikke egnet til at medføre diskusprolaps i en rask ryg'. Jeg stiller mig særdeles uforstående overfor Vejle Brand Forsikrings vurdering. Ifølge de informationer, som min klient har modtaget fra sin læge, fysioterapeut mv., er det ikke et spørgsmål om vægten, men derimod et spørgsmål om løfteteknik, i forhold til om dødløft kan medføre en diskusprolaps. I mail af 3. maj 2018, anfører Vejle Brand Forsikring endvidere, at: 'Ifølge vores lægekonsulent er der med helt overvejende sandsynlighed ikke årsagssammenhæng mellem at løfte 45 kg. i et regelret dødløft, hvor stangen kører helt tæt på kroppen og hvor det aksiale load er yderst beskedent og en diskusprolaps'. Igen stiller jeg mig uforstående overfor deres afgørelse om manglende årsagssammenhæng. Det er almindeligt kendt, at en tung vægt og en blottet rygsøjle på grund af manglende opspænd, medfører stor risiko for en diskusprolaps i den nedre ryg. Derudover medfører dårlig teknik større risiko for invaliderende skader. Ved tunge styrkeløft som dødløft er lænden særlig sårbar. De færreste ved, hvordan man udfører løftet 100% korrekt. Min klient træner styrketræning som en hobby, og han er af denne grund ikke vidende om, hvordan man udfører løftet 100% korrekt. Vejle Brand Forsikring konstaterer, at min klient har lavet et 'regelret' dødløft, hvor stangen har kørt helt tæt på kroppen altså et 100% korrekt udført dødløft. Idet min klient som sagt kun laver styrketræning som en hobby, har han uden tvivl ikke udført løftet 100% korrekt. Risikoen for en diskusprolaps i den nedre ryg er derfor forøget. Derudover sidder min klient i sit daglige arbejde på kontor, hvilket kan medføre en ubalance i ryggen. Dette kan forekomme ved dårlig holdning eller en foroverbøjet position i længere tid ad gangen. En ubalance i ryggen kan netop bidrage i negativ retning til større risiko for diskusprolaps ved dødløft.

3 Jeg vurder derfor, at der ikke kan rejses tvivl om årsagssammenhængen mellem det af min klient udførte dødløft og aktuelle skade. Afsluttende bemærkninger: Henset til det ovenfor anført kan der ikke være nogen tvivl om, at min klient ved ulykken den 19. oktober 2017 er blevet påført en betydelig skade. Jeg skal gøre opmærksom på, at det intet forudbestående er, som kan begrunde en afvisning." Selskabet har i brev af 2/ til nævnet bl.a. redegjort for sagsforløbet og afgørelsen således: "Vi har modtaget udtalelsen fra AES vedr. vurdering af méngraden. Vores lægekonsulent er enig i vurderingen fra AES vedr. manglende årsagssammenhæng og har følgende bemærkninger: Skadelidtes advokat er ikke enig i afgørelsen, idet advokaten anfører, at speciallægeerklæringen konkluderer årsagssammenhæng mellem hændelsen og traumatisk discus ruptur, at der er straks- og brosymptomer dokumenteret. Hertil må svares, at tidsmæssig sammenhæng ikke er tilstrækkelig; der skal også være lægefaglig årsagssammenhæng, hvilket kan afvises i det konkrete tilfælde med følgende begrundelse: Traumatisk diskusprolaps kræver langt større påvirkning. Det er meget muligt at selve prolapsen opstår under løftet det skal jo opstå på et eller andet tidspunkt og skadelidte vil naturligt nok forbinde hændelse og diskusprolaps. Men det er kun muligt, idet der FORUD er slid af annulus (= den hårdere ring, der holder den bløde nucleus pulposus inde = selve prolapsen). Ulykkesforsikring dækker ikke forværring af forudbestående sygdom, nemlig det slid, der er tilstede her. Til støtte for at et sådan løft ikke påvirker disci negativt, har vores lægekonsulent tidligere henvist til abstracts fra publicerede studier (indsat nederst i dokumentet), som viser, at ved meget tunge dødløft, så påvirkes ledbåndene omkring ryghvirvlerne stort set ikke, hvorfor al belastning ligger i muskulaturen (som intenderet med øvelsen). Heraf kan udledes, at ej heller disci påvirkes med horisontal kraft og det øgede aksiale load er heller ikke egnet til at medføre DP i forud rask discus. Skadelidte har den fået en mail med kopi af samme abstracts. Vores lægekonsulent underviser i den gode speciallægeerklæring og bemærker i den forbindelse, at det ligger ud over sigtet med speciallægeerklæringen, at speciallægen, der udfærdiger erklæringen, udtaler sig om sin mening om mulig/umulig årsagssammenhæng, da speciallægen ikke kan vide, om der er årsagssammenhæng mellem hændelsen og udkommet. Speciallægen skal alene beskrive de gener, der er og om der er sammenhæng mellem skadelidtes angivne gener og de objektive fund. Når speciallægen alligevel udtaler sig om årsagssammenhæng, skaber det forkerte forventninger om årsagssammenhæng hos skadelidte og advokat. På baggrund af ovenstående fastholder vi, at der ikke er årsagssammenhæng mellem det anmeldte løft og udviklingen af diskusprolaps: den skyldes forudbestående slid i lænderyggen."

4 Klagerens advokat har i brev af 9/ til nævnet bl.a. anført: "Jeg har modtaget Vejle Brands høringssvar af 2. januar 2020, hvilket jeg har følgende bemærkninger til: For så vidt angår diskusprolapsen og årsagssammenhæng henvises til tidligere fremsendte anmodning om revurdering ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring herunder, at det er Vejle Brand, der har valgt speciallægen, men efterfølgende ikke mener, at de så vil bruge erklæringen. Herudover skal præciseres, at det er normal kutyme, at speciallæger i denne type sager først og fremmest vurderer, om der er årsagssammenhæng, og derefter vurderer, om der er tale om varige gener. Det skal præciseres, at definitionen af indhentelse af en speciallægeerklæring er som følger: 'En speciallægeerklæring bruges af forsikringsselskaber, advokater, m.v. til at få klarlagt om der er medicinsk sammenhæng mellem en sygdom eller skade (de fremsatte klager), det angivne hændelsesforløb og de objektive fund, som speciallægen finder ved sin undersøgelse af patienten Er der ikke årsagssammenhæng, er der ingen grund til at se på varige gener. Vejle Brand henviser til, at deres lægekonsulent underviser i den gode speciallægeerklæring, og i den forbindelse må jeg stille mig tvivlende overfor, hvem de mener, at erklæringen skal være god for'." Selskabet har i brev af 21/ til nævnet bl.a. anført: "Vores lægekonsulent har følgende bemærkninger til klagers brev af den : Man er ikke som forsikringsselskab, herunder lægekonsulent, bundet af en speciallæges konklusioner uagtet, at man selv har indhentet speciallægeerklæringen. Speciallægen skal tage stilling til, om der er sammenhæng mellem de anførte klager/gener og de objektive fund, men bør afstå fra at udtale sig om evt. årsagssammenhæng. Det påhviler lægekonsulenten i forsikringsselskabet at vurdere, om der er en lægelig naturlig forklaring mellem hændelse og skade samt dennes følger. Dette er i overensstemmelse med Forsikring & Pensions skabelon til speciallægeerklæringer, hvor formålet er, at vejlede om, hvilke oplysninger fra speciallægen selskabet har brug for. Det følger bl.a. af skabelonen at: Det er forsikringsselskabet og ikke speciallægen, der skal foretage vurderingen af følgerne efter ulykkestilfældet. Derfor er angivelse af årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og følgerne, skønnet ménprocent og/eller erhvervsevnetab ikke en del af speciallægeerklæringen. Det ligger i den gode speciallæge erklæring, at denne skal indeholde de nødvendige oplysninger/undersøgelser til, at der kan træffes en korrekt afgørelse herudfra og intet som helst andet. Ingen kan have en interesse i at få udfærdiget en suboptimal erklæring, hvorfra der ikke kan træffes en korrekt afgørelse.

5 Der er ingen evidens for, at en belastning som skadelidte har været udsat for er egnet til at medføre en traumatisk diskusprolaps. Det er helt overvejende sandsynligt, at forudgående svækkelse af annulus fibrosus (= den hårde ring omgivende det bløde discusvæv) har medført frembrud af diskusprolaps og i FAL dækkes ikke forværring af latent sygdom. Vi fastholder vores afgørelse og henviser til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse til støtte herfor." Nævnet har fået forelagt bilag fra sagen. Af journalnotat fra kiropraktor af 19/ fremgår bl.a.: " -årig mand, arbejder på, klagende over lændesmerter trækken til højre læg og lyske. At rejse sig og dreje til højre forværrer smerter. Bedst at sidde lige nu. Aktuelle begyndte pludseligt her til morgen i forbindelse med at styrketræne squat. lngen H/N-smerter. I det seneste års tid har patienten mærket regelmæssigt til lænden, hvor der har været små lændehold som er gået over efter et par dage." Af klagerens lægejournal fremgår bl.a.: " Sub.: Q Lændehold fra i går. Smer i ves. af lænd med udstråling til ben. Ingen vandl. problemer. Obj.: Smertepåvirket. Strakt benløft til 80 grader m stop pga lændesmerter. Bevarede dybe reflexer og god kraft over fod. Lidt hypersens lat. på lår og crus. Plan: Xylocainblok i ve. ielol. lig. Inj. Voltaren 3 ml im og bonyl. Varlser." "Epikrise/lægevagtsnotat Ægtefælle: lændesmerter efter løfte traume, se tidligere notater, svært ved at komme ud af sengen, får hjælp af ægte fælle til at komme på WC, men kommer af med vandet og der er ikke fæcal incontines. Der er følelse i fødderne. Pamol/brufen ikke nok, har fået dolol til nat har hjulpet noget." " Sub.: K Fortsat smerter i lænderyggens højre side efter vægt træning hvor han mærker et smæld i ryggen og efterfølgende udstrålende smerter til L3-L4 dermatomerne dxt. Normale sphinterkontroller, tidl lænderygsmerter periodevis som er svundet på træning. OBJ: Upåvirket, stet p et c et abd ia, collumna lumbalis m ømhed over proc spinosi L3-4 samt paravertebralt i hele forløbet, normale patellar og achilles reflekser, normalt sens i alle dermatomer, laseque pos. Henv MR scanning collumna lumbalis, rp contalgin 10mg x2, henv fys." Af skadesanmeldelse fremgår bl.a.: "Skadedato Hvad er der sket? Fået diskusprolaps i lænden 5 ryghvirvel, samt udposning, derudover tryk på nerve til ben Hvilke gener har skadelidte? Smerter i ryg og ben"

6 Af speciallægevurdering af 23/ fremgår bl.a.: "Med baggrund i skrivelse of er skadelidte den indkaldt med henblik på undersøgelse of hensyn til skadetilfælde of Skadelidte, som ikke er kendt of mig i forvejen, møder til undersøgelse og legitimerer sig tilfredsstillende. På baggrund i samtale, objektiv undersøgelse og tilsendte og rekvirerede sagsakter kan følgende speciallægeerklæring afgives. Skadelidte har givet samtykke til at ovenstående speciallæge kan modtage kopi of sagens afgørelse med henblik på kvalitetssikring. Tidligere og interkurante sygdomme Har haft en del mindre [sports] skader Skadelidte har været aktiv [sportsudøver]. Spillet 3 gange om ugen. Aktuelle sygehistorie kl er skadelidte i færd med at foretage styrketræning med vægtløft. Startede netop styrketræning et år før UT i fitnesscenter med brug of maskiner samt fritstående vægtløft. Denne morgen er skadelidte i færd med at foretage et 'dødt løft' of 2 x 30 kg. Står med benene strakt og ryggen ligeledes ret. Tager herefter direkte opløftning. Mærker et kraftigt smæld i lænden og der er straks udstråling i højre balle. Forsøger at træne videre i 20 min., men kan fortsat mærke symptomerne. Kører herefter på kontoret for at arbejde. Her oplever han tiltagende smerter i højre balle, bagsiden of låret ned til knæet. Smerterne beskrives som skærende. Forsøger at mobilisere sig lidt, men da der fortsat er symptomer, kontakter han sin sundhedsforsikring, hvor han ses ved kiropraktor. Denne råder skadelidte til at blive undersøgt hos egen læge. Stoppede herefter hos kiropraktor. Egen læge opstarter analgetika. I de næste dage er han ikke i stand til at bevæge sig og ligger i sengen. Lægen foretager sygebesøg og opstarter depot morfin. Herefter var skadelidte i stand til at kunne mobilisere sig langsomt. Var sengeliggende 3 til 4 dage. Beskrev lændesmerten som et konstant tryk i lænden og smerter, som jagede som en kniv i det nævnte område ned i benet. Skadelidte forsøger at mobilisere sig selv, men har yderst vanskelig ved dette. Der foretages MR-scanning of columna lumbalis på [ ] Sygehus, der viser prolaps på L5/Sl niveau, der går mod højre og påvirker roden i foramen. Skadelidte er forsat i morfin behandling frem til jan Opstarter behandling med fysioterapi med manuel behandling og øvelser. Der gives i alt 6 behandlinger fra Fra jan er der nogen fremgang og smerterne i højre UE er aftaget, men har forsat lavtsiddende lændesmerte med udstråling til UE, dog i mindre grad. Opstarter igen fysioterapi for 6 mdr. siden, da han havde faet recidiv of symptomerne igen med en skærende smerte i højre UE, og uændret i samme område. Skadelidte har forsøgt at genopstarte [ ]træning, men har måtte opgive dette,. Smerterne i ryggen blev forværrede.

7 Skadelidte opstartede igen styrketræning jan. 2019, hvor han træner OE og UE, men undgår rygtræning og udfører ikke længere fritstående øvelser. Udover ovenstående er der ikke foretaget yderligere i sagen. Aktuelle klager - Stillende opgaver fx bilkørsel eller hvis han arbejder foran PC, udløser lændesmerte, han er nødt til at gå omkring og kan max. køre bil i to timer før han skol stoppe for at gå omkring. - Har altid fornemmelse of fast tryk i ryggen, hvorfor han typisk hele tiden forsøger at skifte stilling (demonstreres også ved dagens undersøgelse). I forbindelse med arbejdet står han tit med hæve/sænkebord for at kunne udføre sit kontorarbejde. - Skadelidte har desuden oplevet at stillestående og længere tids gang pludselig kan provokere akut indsættende lændesmerte. Føler at lænden bliver helt last. - I forbindelse med løft at børnene er han ikke i stand til at dette, heller ikke hvis han tager dem helt ind til kroppen, uden at det udløser smerterne i lænden. - Søvnen er forstyrret. Vender og drejer sig. Vagner typisk efter 3-4 timer og har do svært ved at finde hvile pga. lændesmerterne. Objektiv undersøgelse Almentilstanden god. lkke kronisk medtaget. Ernæringstilstand: Højde cm. Vægt kg. Er muskuløs bygget. Almen somatisk undersøgelse: Normal. Forklarer uden appel om symptomatologien. Kranium: Normale forhold. Kranienerver: Normale forhold. Koordination: Normale forhold. Columna cervicalis: Fri bevægelighed. Columna thoracalis: Fri bevægelighed. lngen ømhed.

8 Columna lumbalis: Bevæger sig i foroverbøjning med fingergulvafstand 10 cm. Bagoverbøjning fikseret i de nederste lumbalsegmenter. Sidebøjning samlet set fiksation. Der er fiksation of nedre lumbalsegmenter. Der er ømhed direkte of processus spinosi L4 og L5. Der ømhed of begge SI led og triggerpunkt svarende til højre side. Smerten stråler herfra ned i ballen. Der er triggerpunkt svarende til højre balle, dybt, svarende til n. ischiadicus. Overekstremiteter og undersekstremiteter: OE: Overalt normal ledbevægelse, tonus, trofik og kraft. Normal overflade- og dybdesensibilitet. Normale dybe reflekser. UE: Laseque negativ bilateralt men stramning i hasemusklerne. Spænder mere på højre, end venstre side. Der findes distalt i højre S l rod hypcestesi og hypalgesl ligesom der er tydelig afsvækket højresidig akillessene refleks. Der er normal kraftudfoldelse og ledbevægelse. Skadelidte kan gå på hæle og tæer. Konklusion Skadelidte har i forbindelse med aktuelle løftetraume været udsat for traumatisk diskusruptur med påvirkning af højre S1 rod, der er forsat objektive tegn til føleforstyrrelser og afsvækket refleks. Symptomatologien er entydig for traumatisk prolaps og udløsningsmekanismen er forenelig med dette jf. de strakte ben og strakt ryg giver en ekstrem belastning of de nedre lumbale segmenter. Skadelidte har ikke tidligere haft gener og er muskuløs bygget og vil være i stand at udøve betydelig diskalt tryk ved tunge løft. De radikulære symptomer er aftaget (normalt fænomen). Der er vedvarende lændesmerte. Operativ behandling vil ikke bedre på aktuelle funktionsniveau på dette sene tidspunkt. (se under aktuelle klager). Tilstanden må anses at være forblivende. Skadelidte har i dog modtaget psykoedukation vedr. styrketræning og smertesituationen." Af vejledende udtalelse af 16/ fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fremgår bl.a.: "Vurdering af varigt mén Vores lægekonsulenter med speciale i neurokirurgi har deltaget ved vurderingen af det varige mén. Grundlaget for vores vurdering: - [Klageren] foretog den 19. oktober 2017 et dødt løft med en belastning på kilo, hvor han stod med benene og ryggen strakt og mærkede et smæld i lænden med udstråling til højre balle. - [Klageren] blev tilset af egen læge den 20. oktober 2017, hvor han klagede over smerter i lænden med udstråling til ben. - En MR-skanning af lænden på [sygehus] viste en prolaps. - [Klageren] gik til fysioterapi fra 24. oktober 2017 til 15. december 2017, for at sikre end.

9 Ved vurderingen af det varige mén har vi lagt vægt på, at [klageren] aktuelt klager over smerter i lænden, både i hvile og ved belastning samt når han sidder for længe. Vi vurderer, at der ikke er årsagssammenhæng mellem [klagerens] aktuelle lændegener og hændelsen den 19. oktober Vi har i den forbindelse lagt vægt på at hændelsen, som denne er beskrevet i sagens akter, efter vores lægefaglige vurdering, ikke er egnet til at medføre varigt mén i lænden. Vi har lagt vægt på, at det er et løft med strakt ryg, hvorfor der ikke er en bevægelse i form af eksempelvis buk, sidebøjning eller lignende, der belaster diskus. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at [klagerens] aktuelle gener med overvejende sandsynlighed skal tilskrives andre forhold end den anmeldte hændelse. Vi vurderer derfor, at hændelsen den 19. oktober 2017 har medført et varigt mén på mindre end 5 procent på grund af manglende årsagssammenhæng." Af fastholdelse af 31/ fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fremgår bl.a.: "Det varige men er fortsat mindre end 5 procent. Du har i din henvendelse den 18. december 2019 anmodet om en genvurdering af sagen. I den forbindelse har du anført, at der i speciallægeerklæringen af 23. juni 2019 fra speciallæge konkluderes årsagssammenhæng mellem hændelsen den 19. oktober 2017 og [klagerens] aktuelle lændegener. Du har herudover anført, at der er dokumenteret straks- og brosymptomer. Vi har nu gennemgået sagens akter herunder de helbredsmæssige samt dine bemærkninger til sagen. Vi vurderer imidlertid fortsat, at der ikke er årsagssammenhæng mellem [klagerens] aktuelle lændegener og hændelsen den 19. oktober Vi har lagt vægt på, at hændelsen ikke er egnet til at medføre en diskusprolaps i lænden, hvorfor der ikke er medicinsk årsagssammenhæng mellem hændelsen den 19. oktober 2017 og de aktuelle lændegener. Vores lægekonsulent har anført, at et løft med strakt ryg ikke belaster diskus på en sådan måde, at det ville kunne medføre en diskusprolaps. På baggrund heraf vurderes det, at løftet ikke er egnet til at medføre diskusprolaps. Det er korrekt, at speciallæge konkluderer, at der er årsagssammenhæng mellem hændelsen den 19. oktober 2017 og [klagerens] aktuelle lændegener. Vores lægekonsulenter er ikke bundet af en vurdering fra en indhentet speciallægeerklæring, da de foretager en selvstændig vurdering af årsagssammenhæng.

10 I forhold til det anførte vedrørende dokumenteret straks- og brosymptomer, finder vi ikke at dette er relevant, da en tidsmæssig sammenhæng ikke er tilstrækkelig, når det vurderes at der ikke er medicinsk årsagssammenhæng. På baggrund af ovenstående fastholder vi derfor vores udtalelse af den 16. december 2019." Af forsikringsbetingelserne fremgår bl.a.: "2 Hvad dækker forsikringen 2.1. Forsikringen dækker følger af et ulykkestilfælde sket i forsikringstiden. 2.2 Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 3 Hvad dækker forsikringen ikke 3.1 Manglende årsagssammenhæng. For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. 3.2 Sygdom m.m Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg (bortset fra ildebefindende eller besvimelse) Forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Skader på kroppen sket som følge af nedslidning." Nævnet udtaler: Klageren anmeldte, at han den 19/ kom til skade, da han styrketrænede. Da han skulle løfte en vægtstang med 60 kg op fra gulvet til hoften, fik han et smæld i ryggen. Han har efterfølgende fået konstateret en diskusprolaps i lænden. Han har smerter i ryg og ben. Han kræver dækning over ulykkesforsikringen. Klageren har anført, at der er dokumentation for strakssymptomer i form af et journalnotat fra kiropraktor samme dag som ulykken fandt sted. Klageren har anført, at det er korrekt, at han har forudbestående rygproblemer i 2015, men at der var tale om den øvre ryg, hvor den aktuelle skade er i lænden, og det forudbestående har derfor ikke sammenhæng med den aktuelle skade. Klageren har anført, at det er et spørgsmål om løfteteknik og ikke et spørgsmål om vægt, hvorvidt et dødløft kan medføre en diskusprolaps. Han har anført, at styrketræning er hans hobby, og han derfor ikke ved, hvordan man udfører løftet 100 % korrekt.

11 Selskabet har afvist at yde dækning for varigt mén under henvisning til, at en traumatisk diskusprolaps kræver langt større påvirkning, og at selve prolapsen godt kan opstå under løftet, men at det kun er muligt, hvis der forud er slid, og at ulykkesforsikringen ikke dækker forværring af forudbestående sygdom. Af journalnotat fra kiropraktor af 19/ fremgår det, at " -årig mand, arbejder på, klagende over lændesmerter trækken til højre læg og lyske. At rejse sig og dreje til højre forværrer smerter. Bedst at sidde lige nu. Aktuelle begyndte pludseligt her til morgen i forbindelse med at styrketræne squat. lngen H/N-smerter. I det seneste års tid har patienten mærket regelmæssigt til lænden, hvor der har været små lændehold som er gået over efter et par dage." Af speciallægeerklæring af 23/ fremgår det, at "skadelidte har i forbindelse med aktuelle løftetraume været udsat for traumatisk diskusruptur med påvirkning af højre S1 rod, der er forsat objektive tegn til føleforstyrrelser og afsvækket refleks. Symptomatologien er entydig for traumatisk prolaps og udløsningsmekanismen er forenelig med dette jf. de strakte ben og strakt ryg giver en ekstrem belastning of de nedre lumbale segmenter. Skadelidte har ikke tidligere haft gener og er muskuløs bygget og vil være i stand at udøve betydelig diskalt tryk ved tunge løft. De radikulære symptomer er aftaget (normalt fænomen). Der er vedvarende lændesmerte. Operativ behandling vil ikke bedre på aktuelle funktionsniveau på dette sene tidspunkt Tilstanden må anses at være forblivende." Af vejledende udtalelse af 16/ fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fremgår det, at vi vurderer, at der ikke er årsagssammenhæng mellem [klagerens] aktuelle lændegener og hændelsen den 19. oktober Vi har i den forbindelse lagt vægt på at hændelsen, som denne er beskrevet i sagens akter, efter vores lægefaglige vurdering, ikke er egnet til at medføre varigt mén i lænden. Vi har lagt vægt på, at det er et løft med strakt ryg, hvorfor der ikke er en bevægelse i form af eksempelvis buk, sidebøjning eller lignende, der belaster diskus. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at [klagerens] aktuelle gener med overvejende sandsynlighed skal

12 tilskrives andre forhold end den anmeldte hændelse. Vi vurderer derfor, at hændelsen den 19. oktober 2017 har medført et varigt mén på mindre end 5 procent på grund af manglende årsagssammenhæng." Af fastholdelse af 31/ fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fremgår det, at vi har nu gennemgået sagens akter herunder de helbredsmæssige samt dine bemærkninger til sagen. Vi vurderer imidlertid fortsat, at der ikke er årsagssammenhæng mellem [klagerens] aktuelle lændegener og hændelsen den 19. oktober Vi har lagt vægt på, at hændelsen ikke er egnet til at medføre en diskusprolaps i lænden, hvorfor der ikke er medicinsk årsagssammenhæng mellem hændelsen den 19. oktober 2017 og de aktuelle lændegener. Vores lægekonsulent har anført, at et løft med strakt ryg ikke belaster diskus på en sådan måde, at det ville kunne medføre en diskusprolaps. På baggrund heraf vurderes det, at løftet ikke er egnet til at medføre diskusprolaps. Det er korrekt, at speciallæge konkluderer, at der er årsagssammenhæng mellem hændelsen den 19. oktober 2017 og [klagerens] aktuelle lændegener. Vores lægekonsulenter er ikke bundet af en vurdering fra en indhentet speciallægeerklæring, da de foretager en selvstændig vurdering af årsagssammenhæng. I forhold til det anførte vedrørende dokumenteret straks- og brosymptomer, finder vi ikke at dette er relevant, da en tidsmæssig sammenhæng ikke er tilstrækkelig, når det vurderes at der ikke er medicinsk årsagssammenhæng. På baggrund af ovenstående fastholder vi derfor vores udtalelse af den 16. december 2019." Nævnet bemærker indledningsvist, at det efter almindelige forsikringsretlige principper er klageren, som skal bevise størrelsen og rigtigheden af sit krav. Efter en gennemgang af sagen kan nævnet ikke kritisere selskabets afgørelse. Nævnet har blandt andet lagt vægt på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i sin udtalelse af 16/ og i fastholdelse af 31/ har vurderet, at der ikke er årsagssammenhæng mellem klagerens lændegener og den anmeldte hændelse, og på denne baggrund har fastsat det varige mén som følge af ulykken til mindre end 5 %.

13 Nævnet har også lagt vægt på, at det fremgår af journalnotat fra kiropraktor af 19/ , at "I det seneste års tid har patienten mærket regelmæssigt til lænden, hvor der har været små lændehold som er gået over efter et par dage." Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af forsikringsbetingelsernes punkt 3.2.1, at forsikringen ikke dækker "følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg" ligesom forsikringen efter punkt ikke dækker "forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom." Det, som klageren har anført, kan ikke føre til andet resultat. Som følge heraf b e s t e m m e s : Klageren får ikke medhold.

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er:

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er: FP 420 Funktionsattest - Brystryg og lænderyg Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Det er aftalt mellem Forsikring

Læs mere

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte:

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Til lægen Information til

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Vejledning til fremsendelse af sager til udtalelse hos AES

Vejledning til fremsendelse af sager til udtalelse hos AES Vejledning til fremsendelse af sager til udtalelse hos AES Baggrund Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Center for Private Erstatningssager har i samarbejde med Forsikring & Pension udarbejdet denne vejledning,

Læs mere

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV Den 1. juni 2016 blev i sag nr. 88651: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet for Forsikring Ankenævnet for Forsikring Den 23. januar 2019 blev i sag nr. 92521: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod AIG Europe Osvald Helmuths Vej 4 Atrium C, 3. sal 2000 Frederiksberg afsagt

Læs mere

Arbejdsskadesystemet i Danmark - Retsgrundlag og praksis. Sundhedsjura november Vibeke Röhling

Arbejdsskadesystemet i Danmark - Retsgrundlag og praksis. Sundhedsjura november Vibeke Röhling Arbejdsskadesystemet i Danmark - Retsgrundlag og praksis Sundhedsjura - 22. november 2017 - Vibeke Röhling Om arbejdsskadesystemet i Danmark Anmeldelse af arbejdsskader Hvem skal anmelde? Hvordan skal

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

RETTEN I NYKØBING FALSTER DOM

RETTEN I NYKØBING FALSTER DOM RETTEN I NYKØBING FALSTER DOM afsagt den 11. juni 2018 Sag BS-5231/2017-NYK Mandatar Fagligt Fælles Forbund for (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen Denne afgørelse er truffet af dommer. Sagens

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykkesbegrebet - minimumskrav til personskadens omfang - U H

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykkesbegrebet - minimumskrav til personskadens omfang - U H KEN nr 9377 af 12/06/2014 Udskriftsdato: 13. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-5012-15404 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

I... Dato: 20. april 2017 ~... Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare de supplerende stillede spørgsmål således:

I... Dato: 20. april 2017 ~... Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare de supplerende stillede spørgsmål således: I, RETSLÆGERÅDET Adelgade 13 1304 København K Telefon: 33 92 33 34 Telefrue 39 20 45 05 J.nr. I 50E/E3-02461-2016 /alp 4 /, " \t{, 'i - ", I... Dato: 20. april 2017 t' Østre Landsret Bredgade 59 1260 København

Læs mere

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Meploy ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser

Meploy ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Meploy ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Lændesmerter - lave rygsmerter

Lændesmerter - lave rygsmerter Lændesmerter - lave rygsmerter Hvad er lave rygsmerter? Lave rygsmerter er smerter i nedre del af ryggen (lænderyggen), hvor der ikke findes nogen sikker forklaring på smerterne i form af sygdomme eller

Læs mere

RaskRask Forsikringsbetingelser

RaskRask Forsikringsbetingelser RaskRask Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej 60 1790 København V Afsagt k e n d e l s e: Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling KEN nr 9475 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-5012-56987 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - personskadebegrebet - forudbestående

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - personskadebegrebet - forudbestående KEN nr 9477 af 01/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-35376 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0216

Læs mere

Hvad kan man skrive til patientens læge i pakkeforløb?

Hvad kan man skrive til patientens læge i pakkeforløb? Kommunikation med læge i pakkeforløb Landsoverenskomst om Kiropraktik 2017-20 Hvad kan man skrive til patientens læge i pakkeforløb? Konkrete eksempler relateret til pakkeforløb (speciale 64) i Landsoverenskomst

Læs mere

Overrivning af akillessenen

Overrivning af akillessenen Din akillessene er revet over, og derfor er din fod i en Walker-støvle med 3 kiler under hælen. Senen aflastes, når foden holdes helt strakt i spidsfod. Overrevet akillessene (foto: IK) Nyere undersøgelser

Læs mere

RexKyoo Forsikringsbetingelser ved lektiehjælp

RexKyoo Forsikringsbetingelser ved lektiehjælp RexKyoo Forsikringsbetingelser ved lektiehjælp Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Praksisbeskrivelse. om anerkendelse af ryg- og nakkeskader. Marts 2018

Praksisbeskrivelse. om anerkendelse af ryg- og nakkeskader. Marts 2018 Praksisbeskrivelse om anerkendelse af ryg- og nakkeskader Marts 2018 Indhold Indledning... 3 Typer af skader på ryg og nakke... 4 Diskusprolaps i ryggen anatomien... 5 Betydningen af belastningen... 6

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

VAS Skala. Ikke OK. Da du var til informationsmøde hos fysioterapeuten, fik du en forklaring på, hvorfor

VAS Skala. Ikke OK. Da du var til informationsmøde hos fysioterapeuten, fik du en forklaring på, hvorfor Kvit knæsmerterne Hvornår kan du roligt vende tilbage til sport Efter de første 8 uger med nedsat belastning, er det vigtigt at du starter langsomt op. Du skal følge nedenstående fremgangsmåde, og du må

Læs mere

D O M. afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 3026 13 Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Sanne Christensen,

Læs mere

Praksisbeskrivelse. om anerkendelse af ulykker. - skader sket 1. januar 2004 eller senere

Praksisbeskrivelse. om anerkendelse af ulykker. - skader sket 1. januar 2004 eller senere Praksisbeskrivelse om anerkendelse af ulykker - skader sket 1. januar 2004 eller senere Marts 2018 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 3 Betingelserne for at anerkende en ulykke... 3 Ulykkesbegrebet

Læs mere

Anerkendelse af ryglidelse som arbejdsskade

Anerkendelse af ryglidelse som arbejdsskade Anerkendelse af ryglidelse som arbejdsskade Henstillet til Den Sociale Ankestyrelse at tage en sag om anerkendelse af en arbejdsskade op til fornyet overvejelse og samtidig bemærket, at det efter min opfattelse

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Funktionsattest AES 420 Knæled

Funktionsattest AES 420 Knæled Funktionsattest AES 420 Knæled afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012. Program

Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012. Program Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012 Program Sang Brødtekst 2 www.vest.rm.dk E-Dok retningslinjer 1.31.10.1 Forflytningsorganisationen, HEV 1.31.10.1.4 Årlig planlægning af arbejdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 Sag 36/2008 (2. afdeling) Boet efter A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af ulykker

Vejledning om anerkendelse af ulykker Vejledning om anerkendelse af ulykker Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Betingelserne for at anerkende en ulykke... 4 Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6... 4 Bevisvurdering... 4 Årsagssammenhæng...

Læs mere

Træningsprogram. Øvelser for smerter i achillessenen

Træningsprogram. Øvelser for smerter i achillessenen Træningsprogram Øvelser for smerter i achillessenen Træning af kroniske smerter i achillessenen Kroniske smerter i achillessenen kan afhjælpes med regelmæssig styrketræning af senen, hvor senen belastes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 316/2009 (1. afdeling) Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016 Sag 255/2015 (1. afdeling) Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) mod A (advokat Sophie Becher, beskikket) I tidligere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Selvforsikret arbejdsgiver. Camilla Folkersen

Selvforsikret arbejdsgiver. Camilla Folkersen Selvforsikret arbejdsgiver Camilla Folkersen 07-02-2019 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring AES er en selvejende institution, administreret af ATP, der behandler sager om arbejdsskader efter arbejdsskadesikringsloven

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Hændelsen blev anmeldt som en arbejdsskade den 8. december I anmeldelsen er skaden beskrevet således:

Hændelsen blev anmeldt som en arbejdsskade den 8. december I anmeldelsen er skaden beskrevet således: DOM Afsagt den 26. november 2013 i sag nr. BS 1-1187/2012: 3F Fagligt Fælles Forbund for A 8600 Silkeborg mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag,

Læs mere

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte:

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Til lægen Information til

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr. KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.: 1203808-10 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet Ortopædkirurgisk Afdeling Smerter foran i knæet En af de hyppigste årsager til knæproblemer hos unge er det, man benævner forreste knæsmerter. Dette hentyder til, at smerterne fornemmes fortil i og omkring

Læs mere

Information og vejledning efter stabiliserende rygoperation

Information og vejledning efter stabiliserende rygoperation Information og vejledning efter stabiliserende rygoperation Til patienter, der har fået foretaget uinstrumenteret stabilisering af lænden eller er stabiliseret over få led Side 1 af 6 Fysio- og Ergoterapi

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Sagen vedrører, om sagsøger er berettiget til forsikringsdækning efter reglerne om feriekompensation.

Sagen vedrører, om sagsøger er berettiget til forsikringsdækning efter reglerne om feriekompensation. Retten i Lyngby Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. juli 2017 i sag nr. BS 114-1726/2016: mod Popermo Forsikring g/s C.F. Tietgens Boulevard 38 5220 Odense SØ Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Vejledning. om anerkendelse af ryg- og nakkeskader

Vejledning. om anerkendelse af ryg- og nakkeskader Vejledning om anerkendelse af ryg- og nakkeskader Indhold Indledning... 2 Typer af skader på ryg og nakke... 3 Diskusprolaps i ryggen anatomien... 4 Betydningen af belastningen... 4 En verificeret diskusprolaps...

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram for smerter i achillessenen

Patientvejledning. Træningsprogram for smerter i achillessenen Patientvejledning Træningsprogram for smerter i achillessenen Træning af kroniske smerter i achillessenen Kroniske smerter i achillessenen kan afhjælpes med regelmæssig styrketræning af senen, hvor senen

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Den 26. oktober 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 26. oktober 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 26. oktober 2016 blev i sag nr. 89673: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Popermo Forsikring g/s C.F. Tietgens Boulevard 38 5220 Odense SØ afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram ved smerter i underlivet

Patientvejledning. Træningsprogram ved smerter i underlivet Patientvejledning Træningsprogram ved smerter i underlivet Smerter og spændinger i underlivet er et stort problem for mange kvinder. Det kan der være mange årsager til, og det er vigtigt at få klarlagt

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet for Forsikring Ankenævnet for Forsikring Den 29. marts 2017 blev i sag nr. 90224: mod Popermo Forsikring gis C.F. Tietgens Boulevard 38 5220 Odense SØ afsagt kendelse: Forsikringstageren har rejseforsikring i Popermo

Læs mere

Skovarbejder! Pas på din krop! Stig Holm Fysioterapeut T: Mail:

Skovarbejder! Pas på din krop! Stig Holm Fysioterapeut T: Mail: Skovarbejder! Pas på din krop! Stig Holm Fysioterapeut T: 26 300 544 Mail: sh@amcentret.dk Dagen i dag Ryggens opbygning Kroppens reaktioner på slid eller løft Hvornår er det sundhedsskadeligt at løfte?

Læs mere

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Før operationen Du må ikke være syg eller have sår, udslæt,

Læs mere

NY DOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGITRAUME

NY DOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGITRAUME 20. JANUAR 2015 NY DOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGITRAUME Bilist, der blev påkørt bagfra med en hastighed på max. 12 km/t, mente, at en efterfølgende kronisk smertetilstand i skulder og overarm m.v.

Læs mere

Alm. Brand Forsikring A/S har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Alm. Brand Forsikring A/S har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. juli 2016 i sag nr. BS 43C-7636/2015: Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for Nyropsgade 38 1780 København V (advokat Mikkel Bensby Nøhr) mod

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut)

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) KIROPRAKTIK 2014 Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) RODPÅVIRKNINGER, HVORNÅR SER VI DEM? Stenose på degenerativ basis

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. marts 2018 af Østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Norman E. Cleaver og Lotte Calundann Noer (kst.)). 9. afd. nr. B-842-15: Topdanmark

Læs mere

Sagens økonomiske værdi er kr., svarende til den mengodtgørelse, var blevet tilkendt ved Patienterstatningens afgørelse.

Sagens økonomiske værdi er kr., svarende til den mengodtgørelse, var blevet tilkendt ved Patienterstatningens afgørelse. Udskrift af dombogen DOM afsagt den 31. oktober 2017 i sag nr. BS 150-671/2015: Boet efter (advokat mod Ankenævnet for Patienterstatningen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere

Ondt. i ryggen? Dit liv

Ondt. i ryggen? Dit liv Sundhed Livs store serie om sundhed Dit sunde liv Hver måned går vi i dybden med din sundhed: marts: underlivet april: overgangsalderen maj: hold vægten i balance juni: solen og din hud juli: pas på hjertet

Læs mere

DOM. Retten på Frederiksberg. Udskrift af dombogen. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen

DOM. Retten på Frederiksberg. Udskrift af dombogen. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 31. januar 2014 i sag nr. BS H-1437/2008: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2. sal 61 København K Denne dom indeholder ikke en fuldstændig

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

K E N D E L S E. Klagens tema: [Klager] har klaget over [indklagede]s salær på kr. inkl. moms i forbindelse med en erstatningssag.

K E N D E L S E. Klagens tema: [Klager] har klaget over [indklagede]s salær på kr. inkl. moms i forbindelse med en erstatningssag. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-3326/JSC 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over

Læs mere

Den 27. juli 2013 var sagsøger U impliceret i et færdselsuheld.

Den 27. juli 2013 var sagsøger U impliceret i et færdselsuheld. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. januar 2019 i sag nr. BS 10A- /2016: U mod Danske Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 27. juli 2013

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Knogleskørhed Vi er mange

Knogleskørhed Vi er mange Knogleskørhed Vi er mange Knogleskørhed vi er mange Hver tredje danske kvinde over 50 år har knogleskørhed, mens det samme gælder for hver ottende mand. Knogleskørhed opstår når der over en længere periode

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 2-6 uger. www.terapiafdelingen.dk

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 2-6 uger. www.terapiafdelingen.dk Træningsprogram Program titel: Lavet af: Træningsprogram efter bruskskade i knæet 2-6 uger Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps

Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps Patientinformation Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps - Dekompression eller Diskusprolaps www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram

Læs mere

Diskusprolaps i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Diskusprolaps i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i lænden Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i lænden Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.1. Ledsageordningens vejledning vedr. løft (Kilde: Tænk før du løfter, Arbejdsmiljørådets Service Center) Som medarbejder i Ledsageordningen må du ikke løfte på personer. Personer, der har behov for

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Kvit knæsmerterne ÅRSAG TIL KNÆSMERTER TILBAGEVENDEN TIL SPORT

Kvit knæsmerterne ÅRSAG TIL KNÆSMERTER TILBAGEVENDEN TIL SPORT Da du var til undersøgelse i Artroskopisk Center, fik du en forklaring på, hvorfor vi tror, at du har ondt i knæet, og du fik råd og vejledning til, hvad du skal gøre for, at det bliver bedre. Denne pjece

Læs mere

Informationspjece til patienter med bristet akillessene.

Informationspjece til patienter med bristet akillessene. Akillessenen er den kraftigste sene i kroppen. Denne har stor betydning for stabilitet og bevægelse af foden. For at senen kan vokse sammen igen efter skaden, er det vigtigt at følge nedenstående retningslinjer.

Læs mere