Retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger. November 2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger. November 2022"

Transkript

1 Retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger November 2022

2 Indledning Et lokalarkiv er et arkiv, der indsamler, registrerer, opbevarer og i visse tilfælde offentliggør privat arkivmateriale, som typisk er skabt af virksomheder, foreninger eller privatpersoner fra et afgrænset lokalområde. Lokalarkiverne er ikke omfattet af reglerne i arkivloven og reguleres dermed af de almindelige databeskyttelsesregler, som findes i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Så længe lokalarkivet indsamler, registrerer, opbevarer og offentliggør materiale, som indeholder personoplysninger, i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, vil det som det hidtil har været tilfældet være muligt at drive lokalarkiv. Databeskyttelsesreglerne, som i vidt omfang består af retlige standarder, er imidlertid ikke altid lige lette at tyde. Det er derfor hensigten, at disse retningslinjer skal lette hverdagen for lokalarkiverne. Retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger 2

3 1. Hvad siger reglerne? 1.1 Typer af personoplysninger Alle personoplysninger er beskyttelsesværdige. Dog er nogle personoplysninger mere beskyttelsesværdige end andre og nyder derfor efter reglerne en større beskyttelse. Oplysninger som gamle holdfotos, skolebilleder, herunder klassebilleder, avisudklip, medlemskab af en sportsforening og andet lignende lav-risiko materiale er såkaldte almindelige personoplysninger. Sådanne oplysninger er derfor hverken følsomme eller i øvrigt særligt beskyttelsesværdige. En anden type af oplysninger er uagtet at disse ikke kan kategoriseres som følsomme alligevel af en sådan karakter, at oplysningerne er særligt beskyttelsesværdige. Der findes ingen udtømmende liste over denne type af oplysninger, men særligt beskyttelsesværdige er oplysninger, som man som borger åbenbart kan forlange unddraget offentligheden. Det kunne være oplysninger om personnummer, skilsmissesager, sociale sager, straffesager o. lign. Den sidste kategori af oplysninger betegnes som følsomme oplysninger. Sådanne personoplysninger er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Det er kun de nævnte oplysninger, der er følsomme i henhold til databeskyttelsesreglerne. 1.2 Hvordan er reglerne? Databeskyttelsesforordningen finder ifølge dennes artikel 2, stk. 1, anvendelse på behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og på anden ikke-automatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Databeskyttelsesloven har et tilsvarende anvendelsesområde, jf. lovens 1, stk. 2. Af databeskyttelseslovens 2, stk. 5, følger endvidere, at loven og databeskyttelsesforordningen finder anvendelse på oplysninger om afdøde personer i 10 år efter vedkommendes død. I følge databeskyttelsesforordningens artikel 6 er behandling kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af forholdene i bestemmelsens litra a-f gør sig gældende. Behandling kan derfor ske på grundlag af bl.a. samtykke (litra a) eller på grundlag af en interesseafvejning (litra f). Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering er i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9 imidlertid forbudt. Dette forbud finder dog ikke anvendelse, hvis et af forholdene i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, gør sig gældende. Forbuddet finder ikke anvendelse bl.a., hvis behandling sker på grundlag af samtykke (litra a). Retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger 3

4 2. Hvad betyder det for arkiverne? 2.1 Hvornår gælder reglerne? Databeskyttelsesreglernes anvendelsesområde indebærer, at materiale, der indeholder personoplysninger, og som alene opbevares i papirform, ikke vil være omfattet af reglerne, medmindre materialet systematiseres på en sådan måde, at det får karakter af et register, dvs. at materialet er sorteret efter kriterier, der i sig selv ofte er personoplysninger, f.eks. navn eller personnummer. Det vil således få karakter af et register og dermed være omfattet af reglerne hvis der, f.eks. i et IT-system som Arkibas, registreres metadata om analoge arkivalier, som gør det muligt for arkivet ved at søge på kriterier relateret til en bestemt person at fremfinde analoge arkivalier relateret til denne person, f.eks. fordi det er muligt at søge på vedkommendes navn. Hvis arkivet digitaliserer materiale, der indeholder personoplysninger, modtager materiale digitalt eller registrerer metadata som nævnt ovenfor, vil databeskyttelsesreglerne finde anvendelse, medmindre den person, hvis oplysninger det drejer sig om, har været død i mindst 10 år. Det indebærer, at man som arkiv skal have et grundlag for behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningens artikel 6 og hvis der er tale om følsomme personoplysninger i artikel Hvornår kan man indsamle og offentliggøre materiale? Hvis der er tale om materiale, der indeholder personoplysninger, som hverken er følsomme eller i øvrigt særligt beskyttelsesværdige, vil lokalarkiver uden videre kunne indsamle, registrere og opbevare oplysningerne på grundlag af en interesseafvejning, dvs. uden samtykke. Det kunne som nævnt være f.eks. gamle holdfotos, skolebilleder, herunder klassebilleder, avisudklip og andet lignende lav-risiko materiale. Da det vil være mere indgribende for den, hvis oplysninger der er tale om, at oplysningerne gøres tilgængelige på internettet, bør materialet først offentliggøres, når det er 20 år gammelt, medmindre der skulle være en særlig årsag til at offentliggøre materialet. Det kunne være fordi, materialet indgår i en større sammenhæng i forbindelse med arkivets ønske om at vise en bestemt udvikling, f.eks. i forhold til det lokale fodboldhold eller lignende. Endvidere bør man sikre sig, at oplysninger, som fremgår af (offentliggjort) arkivmateriale, ikke kan fremsøges på søgemaskiner, herunder på baggrund af metadata, ligesom man bør fjerne oplysningerne fra internettet, hvis den, som oplysningerne vedrører, beder om dette. Er der tale om materiale, der indeholder oplysninger, som er følsomme eller i øvrigt særligt beskyttelsesværdige, kan materialet kun behandles på grundlag af samtykke, hvilket oftest ikke er praktisk muligt. Den person, som overdrager materialet til arkiverne, kan ikke samtykke på vegne af andre. Sådant materiale bør derfor indsamles, registreres og opbevares på en måde, at databeskyttelsesreglerne ikke finder anvendelse, dvs. i papirform og uden at opbevaringen får karakter af et register. Det betyder bl.a., at der ikke må registreres metadata, som gør det muligt for arkivet at fremfinde arkivalier relateret til en bestemt person, f.eks. fordi det er muligt at søge på vedkommendes navn. Det betyder derfor i praksis, at der kan være materiale, som ikke kan registreres, herunder ved anvendelse af metadata, for at sikre at materialet ikke umiddelbart kan fremfindes ved at søge på kriterier relateret til en bestemt person. Retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger 4

5 Først når vedkommende, hvis oplysninger det drejer sig om, har været død i mindst 10 år eller materialet er 75 år gammelt, vil der kunne ske elektronisk registrering, opbevaring og offentliggørelse af materiale, som indeholder følsomme eller i øvrigt særligt beskyttelsesværdige oplysninger. Dette gælder dog ikke i forhold til oplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede selv. Sådant materiale, f.eks. gamle valgplakater, kan uden videre behandles. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at sædvanlige og ældre konfirmationsbilleder i en dansk kontekst ikke nødvendigvis skal anses for at udgøre en følsom eller i øvrigt særlig beskyttelsesværdig oplysning. Retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger 5

6 3. Retningslinjerne På baggrund af det ovenstående anbefaler Datatilsynet, at lokalarkiverne følger nedenstående retningslinjer: Materiale, som alene indeholder almindelige personoplysninger (lav-risiko materiale), kan uden videre behandles (indsamles), men offentliggøres som det klare udgangspunkt først, når materialet er mindst 20 år gammelt. Det betyder bl.a., at det vil være i orden at publicere navne på personer i forbindelse med publicering af billeder, der er ældre end 20 år. Lokalarkivet behandler (indsamler) ikke følsomme personoplysninger eller andre særligt beskyttelsesværdige personoplysninger, herunder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, i digital form eller systematiserer sådanne oplysninger i et register, førend vedkommende, hvis oplysninger det drejer sig om, har været død i mindst 10 år, eller oplysningerne er 75 år gamle. Det betyder, at materiale, der indeholder sådanne oplysninger, alene kan opbevares analogt og uden at der registreres metadata, som gør det muligt for arkivet at fremfinde arkivalier relateret til en bestemt person, f.eks. fordi det er muligt at søge på vedkommendes navn. Lokalarkivets offentliggjorte materiale, der indeholder personoplysninger, og registrerede metadata, indekseres ikke af søgemaskiner. Lokalarkiverne sletter personoplysninger fra internettet, hvis den registrerede anmoder om dette. Hvis lokalarkivet ønsker at behandle, herunder indsamle og offentliggøre, følsomme personoplysninger eller andre særligt beskyttelsesværdige personoplysninger digitalt eller systematisere sådanne oplysninger i et register, herunder ved anvendelse af metadata, som gør det muligt at fremsøge personoplysninger, f.eks. ved anvendelse af navn, kan dette kun ske med den registreredes samtykke, medmindre der er tale om oplysninger, der tydeligvis er offentliggjort af den registrerede selv, eller den, hvis oplysninger det drejer sig om, har været død i mindst 10 år eller oplysningerne er mindst 75 år gamle. Retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger 6

7 Retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger 2022 Datatilsynet Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Udgivet af: Datatilsynet Carl Jacobsens Vej Valby T datatilsynet.dk Foto: stock

8 Datatilsynet Carl Jacobsens Vej Valby T datatilsynet.dk

NY FORORDNING 25. MAJ

NY FORORDNING 25. MAJ PERSONDATA NY FORORDNING 25. MAJ Ny forordning 25. maj Persondataforordningen er vedtaget og skal anvendes fra den 25. maj 2018. I Danmark erstattes lov om behandling af personoplysninger fra 2001 (persondataloven)

Læs mere

Fysiske personer. Vi ved jo alle, hvad en person er. Det er sådan en som os selv (Peter Blume: Databeskyttelsesret, 4. udg., 2013, s. 30f.

Fysiske personer. Vi ved jo alle, hvad en person er. Det er sådan en som os selv (Peter Blume: Databeskyttelsesret, 4. udg., 2013, s. 30f. GDPR and all that Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne

Læs mere

GDPR og arkivloven. Poul Olsen, DPO, Rigsarkivet

GDPR og arkivloven. Poul Olsen, DPO, Rigsarkivet GDPR og arkivloven Poul Olsen, DPO, Rigsarkivet Arkivformål i samfundets interesse Præambelbetragtning nr. 50: Behandling af personoplysninger til andre formål end de formål, som personoplysningerne oprindelig

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR AXIS

PERSONDATAPOLITIK FOR AXIS PERSONDATAPOLITIK FOR AXIS 1. Generelt 1.1. Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/ eller bidragyderforhold

Læs mere

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at PRIVATLIVSPOLITIK Det er vigtigt for FloodFrame A/S ( FloodFrame ), at du føler dig tryg ved at overlade persondata til os. Det er derfor også vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger FloodFrame

Læs mere

Generel oplysning til registrerede om behandling af persondata

Generel oplysning til registrerede om behandling af persondata Generel oplysning til registrerede om behandling af persondata I forbindelse med at vi driver advokatvirksomhed, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger om dig, hvis du er involveret i en

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-

Læs mere

Sådan behandler vi dine personlige oplysninger

Sådan behandler vi dine personlige oplysninger Sådan behandler vi dine personlige oplysninger I Københavns Kommune har vi ofte brug for personlige oplysninger om dig, når vi skal løse vores opgaver. Men vi bruger kun dine personlige oplysninger, når

Læs mere

Introduktion til persondataforordning

Introduktion til persondataforordning Introduktion til persondataforordning Lektor Dorte Høilund Anvendelse fra 25. maj 2018 Direktiv contra forordning Mange muligheder for nationale særregler Opbygning og struktur Forslag til Databeskyttelseslov

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND

PERSONDATAPOLITIK FOR BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND PERSONDATAPOLITIK FOR BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING

PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13. Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13. Du har rettet henvendelse til Den danske Design- og Håndsværksefterskole I den forbindelse skal

Læs mere

Persondataloven. og den nye persondataforordning

Persondataloven. og den nye persondataforordning Persondataloven og den nye persondataforordning PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Agenda Persondataloven Ikke-følsomme persondata Følsomme persondata Den nye persondata-forordning (maj 2018) Per Andersen

Læs mere

Privatlivspolitik. for Odense LM

Privatlivspolitik. for Odense LM Privatlivspolitik for Odense LM 1. Generelt 1.1 Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til Odense LM og/eller som Odense LM indsamler om dig, fordi du er tilknyttet

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde-

Læs mere

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 1 Definitioner... 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

Læs mere

Privatlivspolitik. Odense LMU

Privatlivspolitik. Odense LMU Privatlivspolitik Odense LMU 1. Generelt 1.1. Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til Odense LMU og/eller som Odense LMU indsamler om dig, fordi du er tilknyttet

Læs mere

Organisatorisk og teknisk implementering af GDPR i Rigsarkivet. Fagligt forum 3. september 2019 Jan Dalsten Sørensen Rigsarkivet

Organisatorisk og teknisk implementering af GDPR i Rigsarkivet. Fagligt forum 3. september 2019 Jan Dalsten Sørensen Rigsarkivet Organisatorisk og teknisk implementering af GDPR i Rigsarkivet Fagligt forum 3. september 2019 Jan Dalsten Sørensen Rigsarkivet 1 1. Generelt om GDPR Indhold 2. Risikobaseret tilgang til informationssikkerhed

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du PERSONDATAPOLITIK FOR FORENINGEN EVENTYRJUL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

District or. Vejledning til Zonta klubber Sådan behandler vi persondata

District or. Vejledning til Zonta klubber Sådan behandler vi persondata District or Vejledning til Zonta klubber Sådan behandler vi persondata August 2018 1 1. Indledning... 3 2. Hvad er personoplysninger?... 3 3. Hvornår må klubben behandle personoplysninger?... 3 3.1 Zontas

Læs mere

Persondatapolitik for Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark

Persondatapolitik for Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark Persondatapolitik for Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler om dig,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv.

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. I PenSam passer vi godt på de personlige oplysninger, vi får i forbindelse med, at du søger en stilling hos os. Det gælder også, selvom

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk Forening for Tuberøs Sclerose 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler om dig, enten

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR HOLMSBORG SOMMERLEJRE

PERSONDATAPOLITIK FOR HOLMSBORG SOMMERLEJRE PERSONDATAPOLITIK FOR HOLMSBORG SOMMERLEJRE 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et

Læs mere

VEJLEDNING. om specialklubbernes håndtering af medlemmernes personoplysninger

VEJLEDNING. om specialklubbernes håndtering af medlemmernes personoplysninger VEJLEDNING om specialklubbernes håndtering af medlemmernes personoplysninger 1. udgave, marts 2018 INDHOLD Databeskyttelsesforordningen... 3 Hvad er personoplysninger?... 4 Specialklubben er dataansvarlig...

Læs mere

Procedure for håndtering af personoplysninger - GDPR Denne udgave: /TW

Procedure for håndtering af personoplysninger - GDPR Denne udgave: /TW Procedure for håndtering af personoplysninger - GDPR Denne udgave: 23.08.2018/TW DolphinEyes ApS (i det følgende virksomheden) beskriver med denne procedure, hvordan vi opfylder persondataloven. Proceduren

Læs mere

CVR-nr. og kontaktoplysninger (adresse, hjemmeside, telefonnummer og )

CVR-nr. og kontaktoplysninger (adresse, hjemmeside, telefonnummer og  ) Fortegnelse Dataansvarlig - ConEx Fortegnelse over behandlingsaktiviteter Dataansvarlig Formål (-ene) Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysningerne Virksomhedens navn, CVR-nr. og

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK for. Mercy Outreach Danmark

PERSONDATAPOLITIK for. Mercy Outreach Danmark PERSONDATAPOLITIK for Mercy Outreach Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

OPLYSNINGSSKRIVELSE. behandlingens formål m.v., førend Selmers Børnehus foretager en behandling af dine personoplysninger.

OPLYSNINGSSKRIVELSE. behandlingens formål m.v., førend Selmers Børnehus foretager en behandling af dine personoplysninger. OPLYSNINGSSKRIVELSE OBS! Du skal læse denne underretning samt Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Dette skyldes vigtigheden af, at du er bekendt med dine rettigheder, behandlingens

Læs mere

Standardvilkår. Databehandleraftale

Standardvilkår. Databehandleraftale Standardvilkår Databehandleraftale 1 Indhold 2 Vilkårenes status... 2 3 Baggrund for databehandleraftalen... 2 4 Formål med databehandlingen... 2 5 Personoplysninger omfattet af databehandleraftalen...

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen. (Opdateret maj 2018)

PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen. (Opdateret maj 2018) PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen CVR-nr.: 34 93 22 04 (Opdateret maj 2018) Advokatfirmaet Gaarn Pedersen herefter benævnt (Gaarn Pedersen) er en del af Denlaw Advokater - et kontorfællesskab

Læs mere

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er: PERSONDATAPOLITIK FOR IC-Meter 1 Generelt Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et kundeforhold eller som

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Definitioner 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger,

Læs mere

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre.

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre. Behandlingsgrundlag Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

Læs mere

Databeskyttelsesforordningen og dansk forskning. v/ chefkonsulent Kim Taasby & jurist Anahita Khatam-Lashgari 24. maj 2018

Databeskyttelsesforordningen og dansk forskning. v/ chefkonsulent Kim Taasby & jurist Anahita Khatam-Lashgari 24. maj 2018 Databeskyttelsesforordningen og dansk forskning v/ chefkonsulent Kim Taasby & jurist Anahita Khatam-Lashgari 24. maj 2018 Databeskyttelsesforordningen og dansk forskning Intro: Grundtræk af Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Aftalen foreligger mellem Adresse Post nr. og By CVR. nr. xx xx xx xx (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og CC GROUP DENMARK Møllebugtvej 5 7000 Fredericia Att: CVR. nr. 27415032

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR FANCONI ANÆMI DANMARK

PERSONDATAPOLITIK FOR FANCONI ANÆMI DANMARK PERSONDATAPOLITIK FOR FANCONI ANÆMI DANMARK 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

Thea Præstmark WW W W W.SKA W UR.SKA EIP UR UR EIP TH UR. TH C. OM C

Thea Præstmark WW W W W.SKA W UR.SKA EIP UR UR EIP TH UR. TH C. OM C Thea Præstmark WWW.SKAUREIPURTH.COM Præsentation og forventningsafstemning Dagsorden 1. Hvorfor er persondata vigtigt? 2. Hvad er personoplysninger? 3. Hvem er hvem og hvem skal hvad (dataansvarlig og

Læs mere

Slettepolitik for Euro Accident Livförsäkring Aktiebolag som dataansvarlig

Slettepolitik for Euro Accident Livförsäkring Aktiebolag som dataansvarlig Slettepolitik for Euro Accident Livförsäkring Aktiebolag som dataansvarlig Denne slettepolitik er udarbejdet for at sikre, at Euro Accident Livförsäkring Aktiebolag ( Euro Accident ) som dataansvarlig

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk forening for Williams Syndrom

PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk forening for Williams Syndrom PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk forening for Williams Syndrom 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Aniridi Danmark

PERSONDATAPOLITIK FOR Aniridi Danmark PERSONDATAPOLITIK FOR Aniridi Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i

Læs mere

Persondatapolitik for Landsforeningen for Marfan Syndrom i Danmark

Persondatapolitik for Landsforeningen for Marfan Syndrom i Danmark Persondatapolitik for Landsforeningen for Marfan Syndrom i Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler

Læs mere

PERSONDATA - HVAD ER DET FOR NOGET OG HVORDAN BRUGES DET?

PERSONDATA - HVAD ER DET FOR NOGET OG HVORDAN BRUGES DET? PERSONDATA - HVAD ER DET FOR NOGET OG HVORDAN BRUGES DET? Jimmy Povlsen og Toke Arndal Aabenraa, den 19. januar 2018 Baggrunden for persondataloven Hvorfor en persondatalov? Persondataloven af 1. juli

Læs mere

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Ringkjøbing Gymnasium udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag.

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Ringkjøbing Gymnasium udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag. Bilag 2 Retningslinje om behandlingsgrundlag Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679

Læs mere

POLITIK FOR OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE

POLITIK FOR OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE POLITIK FOR OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER I LIONS MD106 Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions Danmark, herunder medlemmer på Grønland og Færøerne. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

POLITIK FOR OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER I DANSK FORENING FOR WILLIAMS SYNDROM

POLITIK FOR OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER I DANSK FORENING FOR WILLIAMS SYNDROM POLITIK FOR OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER I DANSK FORENING FOR WILLIAMS SYNDROM Dansk forening for Williams Syndrom på nettet: http://williamssyndrom.dk/ Dansk forening for Williams

Læs mere

INTERN POLITIK FOR OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER INTERNT I DUI-LEG og VIRKE

INTERN POLITIK FOR OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER INTERNT I DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Islands Brygge 32D 2300 København S Telefon: 36 17 72 00 Mail: dui@dui.dk Web: www.dui.dk INTERN POLITIK FOR OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER INTERNT I DUI-LEG

Læs mere

Velkommen til seminar om Persondataforordningen. Den 16. maj 2018.

Velkommen til seminar om Persondataforordningen. Den 16. maj 2018. Velkommen til seminar om Persondataforordningen Den 16. maj 2018. CFSA udvikler frivilligheden Rådgivning Kurser Se mere på frivillighed.dk Netværk Analyse Evaluering Undersøgelse Nyheder Konferencer Konsulentbistand

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du PERSONDATAPOLITIK FOR UniqueDanmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-

Læs mere

Curanet A/S Databehandleraftale. Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

Curanet A/S Databehandleraftale. Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Databehandleraftalen foreligger mellem Åstvej 10, B 7190 Billund CVR. nr. 30 56 13 17 (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og Curanet A/S Højvangen 4 8660 Skanderborg CVR. nr. 29

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK 1. INTRODUKTION

PERSONDATAPOLITIK 1. INTRODUKTION PERSONDATAPOLITIK 1. INTRODUKTION 1.1. Personoplysninger er alle typer oplysninger, som kan bruges til at identificere dig som person. Byens Netværk opfordrer dig derfor til at udvise agtpågivenhed med,

Læs mere

Forslag til nye felter i OS2-kitos til understøttelse af GDPR-arbejdet

Forslag til nye felter i OS2-kitos til understøttelse af GDPR-arbejdet Forslag til nye felter i OS2-kitos til understøttelse af GDPR-arbejdet Forslag til nye felter i organisationsmodulet Felter Myndighedens navn og kontaktoplysninger: CVR-nummer, Adresse Telefonnummer E-mail

Læs mere

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Nykøbing Katedralskole udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag.

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Nykøbing Katedralskole udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag. Behandlingsgrundlag Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR FRIMENIGHEDEN BROEN

PERSONDATAPOLITIK FOR FRIMENIGHEDEN BROEN PERSONDATAPOLITIK FOR FRIMENIGHEDEN BROEN 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led

Læs mere

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Nakskov Gymnasium og HF udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag.

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Nakskov Gymnasium og HF udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag. Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske

Læs mere

Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel)

Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel) N. Zahles Skole Nørre Voldgade 5 1358 København K Danmark t: + 45 33 69 79 00 e: kontakt@zahles.dk Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel) Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Persondataloven for slægtsforskere

Persondataloven for slægtsforskere Persondataloven for slægtsforskere PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Bestyrelsesmedlem, DIS-Danmark Udvalgsformand, DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Medredaktør

Læs mere

Glentereden s persondata politik

Glentereden s persondata politik Glentereden s persondata politik OBS! Du skal læse denne underretning samt Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, før du godkender samtykkeerklæringen, hvilket også fremgår

Læs mere

Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger

Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger ICF Denmark er den danske afdeling af ICF Global kontakt@icfdanmark.dk www.icfdanmark.dk www.coachfederation.org Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger Marts 2018 1. Indledning Denne

Læs mere

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106. Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106.

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106. Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106. INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106 Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106. INDHOLDSFO RTEGNELSE: Generelt 3 2 Definitioner 3 3 Formål med Behandlingen af dine

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

UDVALGET FOR HUSMODERFERIE Politik for opbevaring og sletning af personlige oplysninger

UDVALGET FOR HUSMODERFERIE Politik for opbevaring og sletning af personlige oplysninger UDVALGET FOR HUSMODERFERIE Politik for opbevaring og sletning af personlige oplysninger -2019-1 1. Indledning 1.1.1 Denne politik for opbevaring og sletning af personoplysninger fastlægger de overordnede

Læs mere

Gallo Kriserådgivning, privatlivspolitik

Gallo Kriserådgivning, privatlivspolitik Gallo Kriserådgivning, privatlivspolitik 1. Indledning Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Hvis du er medlem af Gallo Kriserådgivning eller

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

EU Persondataforordning GDPR

EU Persondataforordning GDPR EU Persondataforordning GDPR 14. juni 2018 Agenda Persondataforordningen - GDPR Hvad går forordningen grundlæggende ud på og hvorfor? Hvad stiller forordningen af krav til nødvendig indsats? Hvordan sikrer

Læs mere

Retningslinjer for frivilliggrupper. Persondata

Retningslinjer for frivilliggrupper. Persondata Retningslinjer for frivilliggrupper Persondata Revideret 15. august 2018 Nyt fokus på beskyttelses af persondata Den 25. maj 2018 trådte en ny EU persondataforordning i kraft som lov i Danmark. Forordningen

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.2: Underretning om indsamling af personoplysninger i Løn- og personaleadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel)

Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel) Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel) Indhold Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel)... 1 Anvendelsesområde... 2 Formål... 2 Definitioner... 2 Behandlingsgrundlag... 3 Behandlingsgrundlag

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK. for. Startup Central ApS ( Selskabet )

PRIVATLIVSPOLITIK. for. Startup Central ApS ( Selskabet ) 1. INDLEDNING PRIVATLIVSPOLITIK for Startup Central ApS ( Selskabet ) Advokat Peter Agentoft Nielsen (L) Partner pag@lrp.dk Adresser: Løvenørnsgade 17 8700 Horsens Vesterbrogade 16 8722 Hedensted Tlf.

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.1: Underretning om indsamling af personoplysninger i Elev- og kursistadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

Retningslinje om behandlingsgrundlag

Retningslinje om behandlingsgrundlag Retningslinje om behandlingsgrundlag Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.

Læs mere

PERSONDATAFORORDNING PERSONALEADMINISTRATION. 4. og 9. april 2018 Kolding

PERSONDATAFORORDNING PERSONALEADMINISTRATION. 4. og 9. april 2018 Kolding PERSONDATAFORORDNING PERSONALEADMINISTRATION 4. og 9. april 2018 Kolding Præsentation Birgit Karlsen HR-Partner DM-Arbejdsgiver Kontakt Tlf. 39270087 Mail: birgit@danskmaskinhandel.dk 2 FOKUSOMRÅDER Særlige

Læs mere

HR og ansættelsesret. - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere

HR og ansættelsesret. - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere HR og ansættelsesret - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere Advokat Sussi Skovgaard-Holm Advokatfuldmægtig Stine Kenneth Larsen Dansk Industri Bliv skarp på, hvornår

Læs mere

Konferencer og seminarer - markedsføring og personoplysninger. Nana Louw & Linda Tørngren Henriksen

Konferencer og seminarer - markedsføring og personoplysninger. Nana Louw & Linda Tørngren Henriksen Konferencer og seminarer - markedsføring og personoplysninger Nana Louw & Linda Tørngren Henriksen Temaet for dagens oplæg Opmærksomhedspunkter for behandling af personoplysninger ved konferencer/seminarer

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

ANVENDELSESOMRÅDE... 2 FORMÅL... 2 DEFINITIONER... 2 BEHANDLINGSGRUNDLAG... 3 KONTROL OG DOKUMENTATION... 8

ANVENDELSESOMRÅDE... 2 FORMÅL... 2 DEFINITIONER... 2 BEHANDLINGSGRUNDLAG... 3 KONTROL OG DOKUMENTATION... 8 Retningslinje om behandlingsgrundlag Indholdsfortegnelse ANVENDELSESOMRÅDE... 2 FORMÅL... 2 DEFINITIONER... 2 BEHANDLINGSGRUNDLAG... 3 BEHANDLINGSGRUNDLAG FOR ALMINDELIGE/FORTROLIGE PERSONOPLYSNINGER...

Læs mere

Tjekliste når du bruger apps og tjenester

Tjekliste når du bruger apps og tjenester Persondata-hva -for-noget? / Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik 2019 21 Tjekliste når du bruger apps og tjenester Du bruger sikkert mange apps og services i din dagligdag

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Surftown A/S. Regionsgolf-Danmark DATABEHANDLERAFTALE. Databehandleraftalen foreligger mellem. Regionsgolf-Danmark.

Surftown A/S. Regionsgolf-Danmark DATABEHANDLERAFTALE. Databehandleraftalen foreligger mellem. Regionsgolf-Danmark. Surftown A/S Regionsgolf-Danmark 08-05-2018 DATABEHANDLERAFTALE Databehandleraftalen foreligger mellem Regionsgolf-Danmark Michael Hansen Søndermarkvej, 60 4200 Slagelse CVR. nr. 34759316 (i det følgende

Læs mere

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Midtfyns Gymnasium udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag.

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Midtfyns Gymnasium udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag. Retningslinje om behandlingsgrundlag Midtfyns ^^ Holmehøjvej 4 5750 Ringe Tlf. 6262 2577 e-mail: post@mfg. dk www.mfg. dk Juni, 2018 Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet

Læs mere

Relevante bestemmelser om indsamling og udveksling af personoplysninger ift. myndighedssamarbejdet i koordineringsenheden

Relevante bestemmelser om indsamling og udveksling af personoplysninger ift. myndighedssamarbejdet i koordineringsenheden NOTAT 28-03-2018 Relevante bestemmelser om indsamling og udveksling af personoplysninger ift. myndighedssamarbejdet i koordineringsenheden 1. Persondataloven 1.1 Grundlæggende principper Efter persondatalovens

Læs mere

HJULMANDKAPTAIN PERSONDATA REGLER OG IMPLEMENTERING. OPLÆG TIL DANSKE BUSVOGMÆND DEN 29. NOVEMBER 2017 Advokat Karina Søndergaard

HJULMANDKAPTAIN PERSONDATA REGLER OG IMPLEMENTERING. OPLÆG TIL DANSKE BUSVOGMÆND DEN 29. NOVEMBER 2017 Advokat Karina Søndergaard HJULMANDKAPTAIN PERSONDATA REGLER OG IMPLEMENTERING OPLÆG TIL DANSKE BUSVOGMÆND DEN 29. NOVEMBER 2017 Advokat Karina Søndergaard 2 PERSONDATAFORORDNINGEN I løbet af 2016 vedtog EU nye regler for behandling

Læs mere

POLITIK FOR OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE

POLITIK FOR OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE POLITIK FOR OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER I WYCLIFFE: SPROG-KULTUR-BIBEL INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Definitioner på persondataretlige begreber... 3 4.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse

Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse AS3 4. Asylkontor AS3_da_090518 Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse Hvis din ægtefælle eller myndige børn (18 år eller derover) også ønsker at søge, skal de udfylde deres egen ansøgning.

Læs mere

PERSONDATABESKYTTELSESPOLITIK FOR ADVOKATFIRMAET KRARUP

PERSONDATABESKYTTELSESPOLITIK FOR ADVOKATFIRMAET KRARUP PERSONDATABESKYTTELSESPOLITIK FOR ADVOKATFIRMAET KRARUP 1.1 Databeskyttelse I forbindelse med udøvelse af juridisk bistand behandler Advokatfirmaet Krarup personhenførbare oplysninger (persondata) om sine

Læs mere

Persondata-vejledning. Til Djøf Privats tillidsvalgte

Persondata-vejledning. Til Djøf Privats tillidsvalgte Persondata-vejledning Til Djøf Privats tillidsvalgte Tillidsrepræsentanter og persondata... 2 1. Indledning... 2 2. Djøf er dataansvarlig for dig som tillidsrepræsentant... 2 3. Hvornår er persondata omfattet

Læs mere

Randers FCs Persondatapolitik, inkl. Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Randers FCs Persondatapolitik, inkl. Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger Randers FCs Randers FCs Persondatapolitik, inkl. Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger Du modtager nærværende oplysningsskrivelse fra Randers FC, da Randers FC er forpligtet

Læs mere

OPLYSNINGSSKRIVELSE. Du kan på ethvert tidspunkt trække dit givne samtykke tilbage. Du kan læse mere herom: Ret til at trække samtykket tilbage?

OPLYSNINGSSKRIVELSE. Du kan på ethvert tidspunkt trække dit givne samtykke tilbage. Du kan læse mere herom: Ret til at trække samtykket tilbage? OPLYSNINGSSKRIVELSE OBS! Du skal læse denne underretning samt Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, før du underskriver samtykkeerklæringen, hvilket også fremgår af samtykkeerklæringen.

Læs mere

Behandlingsgrundlag Horsens Statsskole

Behandlingsgrundlag Horsens Statsskole Behandlingsgrundlag Horsens Statsskole Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.

Læs mere

DIBS PERSONDATAPOLITK

DIBS PERSONDATAPOLITK DIBS PERSONDATAPOLITK MAJ 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1 2. Dataansvarlig 1 3. Hvilke persondata behandler vi om dig? 1 4. Hvad er formålet med at behandle dine persondata? 2 5. Cookies 3 6.

Læs mere

Persondatapolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Selskabet )

Persondatapolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Selskabet ) Persondatapolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Selskabet ) Som investeringsforvaltningsselskab for en række investeringsforeninger, kapitalforeninger og investeringsselskaber (

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK - MEDLEMSVIRKSOMHEDER OG SAMARBEJDS- PARTNERE

PRIVATLIVSPOLITIK - MEDLEMSVIRKSOMHEDER OG SAMARBEJDS- PARTNERE Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab J.nr. 64-45629 Dato 17. maj 2018 PRIVATLIVSPOLITIK - MEDLEMSVIRKSOMHEDER OG SAMARBEJDS- PARTNERE Retningslinjer for behandling af personoplysninger for medlemsvirksomheder

Læs mere

Databeskyttelse i Styrelsen for Patientsikkerhed

Databeskyttelse i Styrelsen for Patientsikkerhed Databeskyttelse i Styrelsen for Patientsikkerhed Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende regler om databeskyttelse. Dette betyder, at du har en række rettigheder, som du

Læs mere

1.1 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver

1.1 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver PRIVATLIVSPOLITIK FOR DIABETESFORENINGEN 1 Generelt 1.1 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led

Læs mere

Vilkår for behandling af personoplysninger

Vilkår for behandling af personoplysninger Vilkår for behandling af personoplysninger Indsamling og behandling af personoplysninger AL Finans (ALF) indhenter oplysninger til brug for tilbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder betalinger,

Læs mere

OPLYSNINGSSKRIVELSE. Du kan på ethvert tidspunkt trække dit givne samtykke tilbage. Du kan læse mere herom: Ret til at trække samtykket tilbage?

OPLYSNINGSSKRIVELSE. Du kan på ethvert tidspunkt trække dit givne samtykke tilbage. Du kan læse mere herom: Ret til at trække samtykket tilbage? OPLYSNINGSSKRIVELSE OBS! Du skal læse denne underretning samt Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, før du underskriver samtykkeerklæringen, hvilket også fremgår af samtykkeerklæringen.

Læs mere

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I R E K R U T T E R I N G S P R O C E S S E N

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I R E K R U T T E R I N G S P R O C E S S E N B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I R E K R U T T E R I N G S P R O C E S S E N 1. INDLEDNING 1.1 Når du søger en ledig stilling hos boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia (herefter

Læs mere

Forretningsgang for Kundebehandling

Forretningsgang for Kundebehandling Forretningsgangen er udstedt i henhold til: Databeskyttelsesloven samt bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Overordnet ansvarlig for forretningsgangen

Læs mere