R A P P O R T. Informationsfolder om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i Ringkøbing-Skjern Kommune edoc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A P P O R T. Informationsfolder om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i Ringkøbing-Skjern Kommune edoc"

Transkript

1 R A P P O R T Informationsfolder om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i Ringkøbing-Skjern Kommune edoc

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Tilgængelighed Formålet med STU Målgruppen Retskrav Indhold i uddannelsen Mål og forløbsplaner Uddannelsens omfang og varighed Det kommunale serviceniveau Organisering og beslutningskompetence Visitation til STU Vejledning om STU Ansøgning og opstart Opfølgning og justering i uddannelsesplanen Kompetencepapir Leverandør af uddannelsestilbud Afgørelser og klagevejledning Lovgrundlag

3 1. Indledning Formålet med denne folder om Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt (STU), er at sikre tydelighed i forhold til: Visitation i forbindelse med uddannelsen Deltagelse i uddannelsen Rammesætning i forhold til serviceniveau med det formål at skabe forventningsafstemning og gennemsigtighed i forhold til unge, forældre, forvaltere, vejledere mv. Ringkøbing-Skjern Kommune har desuden udarbejdet et ydelseskatalog, som beskriver de mest anvendte tilbud i forbindelse med uddannelsen. Kataloget indeholder en beskrivelse af målgrupper og indhold i tilbuddene. 2. Tilgængelighed Informationsfolderen og ydelseskataloget vil være offentligt tilgængelige på går til Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside. 3. Formålet med STU Formålet med STU er, at unge i målgruppen for uddannelsen Opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Opnår personlige, sociale og faglige kompetencer så pågældende eventuelt kan påbegynde videreuddannelse og beskæftigelse. 4. Målgruppen Målgruppen for STU er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan eksempelvis være unge med autisme, multihandicappede unge, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser. Det er ikke afgørende hvilken diagnose eller udfordringer, den unge har. Det er afgørende, hvorvidt den konkrete unge kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Unge, som kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte, er ikke omfattet af målgruppen for STU. Unge omfattet af målgruppen for STU kan ikke have for store funktionsnedsættelser eller være for svagt fungerende i forhold til at få et tilbud om STU. Der er således ikke en nedre grænse for deltagelse i STU. Desuden kan udviklingspotentialet ej heller være for begrænset. Loven bygger på den forudsætning, at alle kan lære og udvikle sig. Målgruppen vil derfor indeholde elever, som er yderst plejekrævende. Dette må der tages hensyn til i forløbsplanens målsætning, indhold og tilrettelæggelse. Således kan forløbsplanen eksempelvis indeholde elementer af træning og sociale aktiviteter. Undervisningstimetallet, der skal være til rådighed for deltagerne i ungdomsuddannelsen, er efter lovgivningen fastsat til at udgøre mindst 840 timer årligt inklusiv eventuelt afklaringsforløb og vejledningssamtaler i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det er dog ikke et krav, som den unge skal leve op til for at være omfattet af målgruppen. 3

4 5. Retskrav Ifølge lovgivningen har unge, som er omfattet målgruppen for STU et retskrav på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Den unge har dog ikke retskrav på et hvilket som helst uddannelsestilbud. Der skal ved udarbejdelsen af forløbsplanen lægges betydelig vægt på ønsker fra den unge og forældre eller værge. Desuden skal uddannelsen i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Tilrettelæggelsen af mulige uddannelsesforløb sker således i samarbejde mellem den unge, dennes forældre eller værge og STU-vejleder. Beslutningskompetencen i forhold til uddannelsesforløbet ligger ved bevillingsudvalget for STU. 6. Indhold i uddannelsen Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkeltes udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videreuddannelse og beskæftigelse. Således er uddannelsen individuelt tilrettelagt og kan bestå af elementer som undervisning, træning og praktiske aktiviteter. Herunder praktik i virksomheder og institutioner. Undervisningen Undervisningen varetages af uddannelsesudbydere på STU området. I Ringkøbing-Skjern Kommune er indholdet af undervisningen beskrevet i Ringkøbing-Skjern Kommunens ydelseskatalog for STUområdet. Praktiske aktiviteter Praktiske aktiviteter, herunder praktikker kan foregå på virksomheder og institutioner uden for de undervisningsmæssige rammer. Formålet med praktikker er at sikre, at den unge får kendskab og erfaring med at indgå i samarbejdet på en arbejdsplads. Derudover kan praktikker indeholde det rette netværk og miljø, som kan være fundamentet for en progression i udviklingen. I Ringkøbing-Skjern Kommune prioriterer vi praktikken i det omfang, det er muligt ud fra den unges kvalifikationer. Omfanget af praktiske aktiviteter fastlægges på baggrund af en individuel vurdering i samråd og dialog med den unge og dennes forældre. 7. Mål og forløbsplaner Forløbsplanen for unge i målgruppen for STU udarbejdes i første omgang i et samarbejde mellem den unge, forældre og STU-vejleder. Forløbsplanen skal indeholde en beskrivelse af de overordnede mål med den unges uddannelsesforløb. Desuden skal planen indeholde en beskrivelse af planens elementer samt målene for disse. Der opstilles langsigtede mål for hele STU-forløbet under overskrifterne fagligt, personligt, socialt og i praktik. Målene for de enkelte uddannelseselementer kaldet delmål udarbejdes af STU-udbyder i samarbejde med den unge og eventuelt forældre. Disse delmål opstilles ud fra de langsigtede mål, således at de bliver mere håndgribelige og set ud fra den unges perspektiv. Der følges op på delmålene løbende, ligesom der også kan justeres eller ændres i målene som forløbet skrider frem. Forløbsplanen godkendes årligt i bevillingsudvalget for STU. 4

5 STU-vejleder og bevillingsudvalg kan altid foreslå delmål i forløbsplanen. 8. Uddannelsens omfang og varighed Uddannelsen kan påbegyndes efter undervisningspligtens ophør, dvs. efter 9. eller 10. klasse. Uddannelsen skal dog påbegyndes inden det fyldte 25. år og skal være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen. Uddannelsens omfang er 840 timer pr. år i 3 år. Forinden indstillingen til STU skal den unge være forsøgt afprøvet og afklaret i forskellige skole- og uddannelsesmæssige sammenhænge og praktiske aktiviteter. 9. Det kommunale serviceniveau Børne- og Familieudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet, at følgende principper skal være gældende: Forløbsplanen bygger på lovens minimumskrav for så vidt angår uddannelsens længde. Et STU-forløb er individuelt tilrettelagt under hensyn til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Forløbsplanen sammensættes ud fra aktiviteter mv., som kan leveres af udbydere, der er nærmere beskrevet i kommunens ydelseskatalog. Ringkøbing-Skjern Kommune kan præsentere den unge for flere relevante tilbud indenfor formålet med STU, som passer til den unges henvisningsårsag, behov, ønsker og interesser, som afdækkes i dialogen med den unge i forbindelse med udarbejdelsen af forløbsplanen. Sammensætningen af aktiviteterne i forløbsplanen herunder holdundervisning, individuel vejledning, praktik og bo-træning - skal understøtte progression i elevens læring og dermed målene for forløbsplanen. Da eleverne har forskellige forudsætninger og funktionsniveau, vil de ikke alle få tilbudt de samme aktiviteter i forløbsplanen. Under alle omstændigheder vil de forskellige typer af aktiviteter indgå med forskellig vægt. De enkelte aktiviteter tilrettelægges således, at der er et rimeligt forhold mellem elevernes udbytte og ressourceindsatsen. Typisk vil undervisning i fagspecifikke emner foregå i mindre hold med x elever pr. lærer/pædagog. Forløbsplanen vil typisk også indeholde aktiviteter, som er mere individuelt tilrettelagte, og som forudsætter en højere ressourceindsats. Omfanget af disse skal kunne begrundes ud fra elevens behov og funktionsniveau. Ved valget af leverandør/uddannelsessted uden for kommunens grænser skal der tages hensyn til de afledte udgifter til befordring, såfremt flere leverandører vil kunne gennemføre aktiviteterne i forløbsplanen. 10. Organisering og beslutningskompetence I Ringkøbing-Skjern Kommune sker bevillingen til STU, godkendelse af forløbsplan samt valg af udbyder i Bevillingsudvalget. Bevillingsudvalget består af følgende deltagere: En repræsentant fra Dagtilbud og Undervisning (formand for udvalget) 5

6 En repræsentant fra Børn og Familie En repræsentant fra Beskæftigelse En repræsentant fra Handicap og Psykiatri Desuden deltager: Sekretær/referent STU-vejleder 11. Visitation til STU STU vejledningen i Ringkøbing-Skjern Kommune varetages en STU-vejleder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU er en aftaleenhed under Dagtilbud og Undervisning. STU-vejleder udarbejder en skriftlig indstilling til Bevillingsudvalget. Indstillingen indeholder følgende punkter: Målgruppevurdering o Aktuel status på den unge. Herunder hvad der har været forsøgt i forhold til uddannelse. Eventuelt med støttebehov eller andre aktiviteter. Blandt andet med en kort evaluering af eventuelle uddannelsesforberedende forløb. o Den unges begrænsninger underbygget af dokumentation på diagnoser og lignende. o Den unges resurser. Hvad er den unges interesser og styrker? Foreløbig forløbsplan Befordring o Til unge uden særligt befordringsbehov, der har en afstand fra hjem eller aflastningssted til undervisningssted og tilbage igen på 22 km og derover, ydes der befordringsgodtgørelse. Det kan være i form af godtgørelse for afholdte udgifter til det billigste offentlige transportmiddel og ved befordring med eget befordringsmiddel med en fastsat godtgørelse efter statens laveste takst. o Unge med særlige befordringsbehov kan efter en konkret vurdering få dækket hele eller dele af udgiften i forbindelse med befordring til og fra uddannelsesstedet. Afgørelser om befordring træffes af Bevillingsudvalget. Hjælpemidler/specialpædagogisk støtte Bevillingsudvalget træffer afgørelse, og sekretæren laver et afgørelsesbrev til den unge. 12. Vejledning om STU Efter bekendtgørelse om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal UU give vejledning om muligheden for STU til potentielle grundskoleelever. Dette fortrinsvist fra specialskoler og specialklasser. Der kan vejledes frem til det fyldte 25. år. 13. Ansøgning og opstart Opstart på uddannelsen sker efter aftale med UU Ringkøbing-Skjern. STU-vejleder indstiller til målgruppevurdering. Der afholdes månedlige møder i Bevillingsudvalget. Således kan den unge blive målgruppevurderet indenfor én måned. Herefter indstiller STU-vejleder den foreløbige forløbsplan. På det følgende møde vurderes den unges foreløbige forløbsplan. Herefter 6

7 kan den unge starte i STU-tilbuddet afhængig af uddannelsesudbyderens tidspunkter for optag. Der holdes ikke møder i Bevillingsudvalget i juli og august. 14. Opfølgning og justering i uddannelsesplanen STU-vejleder foretager opfølgning på igangsatte uddannelsesforløb. Opfølgningen foregår ved statusmøder med den unge og uddannelsesudbyderne. Opfølgning foretages løbende i det omfang det er relevant. Dog mindst én gang om året. Fravær: Uddannelsesudbyderen melder til STU-vejleder, såfremt den unge har været fraværende på uddannelsen i mere end syv på hinanden følgende undervisningsdage, eller hvis den unge har et samlet fravær på mere end 10 undervisningsdage i løbet af to måneder. Det meldes desuden også, hvis den unge ikke trives, eller der er konkrete udfordringer i forhold til uddannelsesforløbet. Vurderes det, at den unge ikke deltager aktivt i uddannelsen, tager STU-vejleder kontakt til den unge og dennes forældre eller værge. Dette med henblik på eventuelt justering af forløbsplanen. En eventuel justering skal godkendes i Bevillingsudvalget. Hvis det vurderes, at den unge stadig ikke deltager aktivt i uddannelsesforløbet, udsendes et varselsbrev, hvor i den unge og forældrene eller værgen indkaldes til samtale med det formål at justere yderligere på forløbsplanen. Desuden med det yderligere formål at forsøge at afhjælpe de vanskeligheder, som måtte være forbundet med fraværet. Hvis den unge fortsat ikke deltager aktivt i ungdomsuddannelsen, og det skønnes at yderligere justeringer ikke kan ændre adfærden, kan Bevillingsudvalget efter indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning træffe beslutning om at afbryde den unges ungdomsuddannelse. (se nedenfor) Et almindelig sygefravær og lignende, målgruppens særlige forhold taget i betragtning, medfører ikke, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt den unge deltager aktivt i uddannelsen. Afbrydelse af STU-uddannelsesforløb: Det er vigtigt for den unges gennemførelse, at den unge møder til tiden og deltager aktivt i uddannelsesforløbet. Bevillingsudvalget kan midlertidigt ikke afbryde et STU-forløb, hvis den unges manglende deltagelse er begrundet i den unges særlige behov. I disse tilfælde må forløbsplanen justeres, herunder støtte, guidning, timer, fag mv. En indstilling til afbrydelse af et STU-forløb vil være efter samråd og dialog med den unge og forældrene eller værgen. Et STU-forløb kan efter ønske fra den unge, og efter aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning afbrydes pga. sygdom eller andre personlige grunde. Genoptagelse af uddannelsen skal ske inden den unge fylder 25 år. Dog skal STU-uddannelsen være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen. Der kan i særlige tilfælde, som f.eks. ved barsel og længerevarende sygdom, dispenseres fra reglen om, at genoptagelse af uddannelsen skal det ske inden det fyldte 25. år. 15. Kompetencepapir Ved uddannelsens afslutning sørger STU-vejleder for, at der udstedes kompetencepapir til den unge. 7

8 Kompetencepapiret udarbejdes af STU-udbyder ud fra de langsigtede mål og delmål der fremgår af forløbsplanen. I særlige tilfælde kan STU-vejleder samarbejde omkring udarbejdelsen af kompetencepapiret. Hvis uddannelsen afsluttes før tid, udarbejder STU-udbyder et delkompetencepapir for den delvist gennemførte uddannelse. Kompetencepapiret skal indeholde følgende oplysninger: Den unges navn og personnummer Målet med uddannelsen En beskrivelse af hver enkelt gennemført uddannelsesdel med angivelse af uddannelsesinstitution, varighed, omfang og indhold En beskrivelse af de gennemførte praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, med angivelse af varighed, omfang og indhold En vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen, for de enkelte uddannelsesdele og de praktiske aktiviteter, herunder de opnåede beskæftigelsesmæssige kompetencer 16. Leverandør af uddannelsestilbud Uddannelsestilbuddene under STU varetages af forskellige udbydere. Ringkøbing-Skjern Kommunes ydelseskatalog for STU området indeholder en beskrivelse og plan for tilbuddet. I særlige tilfælde kan andre udbydere benyttes, såfremt de, i ydelseskataloget, beskrevne tilbud ikke matcher med den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. 17. Afgørelser og klagevejledning Den unge modtager både en afgørelse på visitation til STU og visitation til det konkrete uddannelsestilbud. Der kan klages over Bevillingsudvalgets tilbud om eller afslag på tilbud om STU. Desuden kan der klages over afgørelser om: Målgruppevurdering af den unge Indholdet af forløbsplanen Afslag på anmodning om at afbryde eller holde pause fra ungdomsuddannelsen Afslag på anmodning om at fravige alderskravet i forbindelse med genoptagelse af ungdomsuddannelsen Afbrydelse af ungdomsuddannelsen Klagen skal ske direkte til Klagenævnet for Specialundervisning. Der kan enten skrives eller ringes til: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice Tlf.: Telefontid: mandag-fredag kl eller 8

9 18. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 9

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Informationsfolder om Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i Ringkøbing-Skjern Kommune Indledning Formålet med denne folder om Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JANUAR 2017 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Kvalitetsstandarder Handicap og Psykiatri Denne kvalitetsstandard gælder for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (herefter benævnt STU) i Favrskov Kommune.

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Aftale mellem. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune. Birkeskolen - Et uddannelsestilbud for unge

Aftale mellem. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune. Birkeskolen - Et uddannelsestilbud for unge Aftale mellem Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Og Birkeskolen - Et uddannelsestilbud for unge Om Undervisning efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Rammeaftale 2019

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt. Ungdomsuddannelse (STU) Voksne med Særlige Behov

Kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt. Ungdomsuddannelse (STU) Voksne med Særlige Behov Kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 2018 Voksne med Særlige Behov Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vejledning... 3 Læsevejledning... 4 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for STU

Kvalitetsstandard for STU Fredensborg Kommune Familie og Handicap 36 Kvalitetsstandard for STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2018 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Læs mere

Målgruppen for STU er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Målgruppen for STU er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. N O T A T < Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Arbejdsgruppen vedrørende STU Emne Forslag til organisering og økonomistyring på STU-området Afdeling: Dagtilbud og Undervisning Telefon 99741310 E-post

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEK nr 739 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Ydelseskatalog I Ringkøbing-Skjern Kommune prioriteres brugen af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Serviceinformation. STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov

Serviceinformation. STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Serviceinformation STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Hvad er Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU står for den særlig tilrettelagte

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af Lov nr. 564 af 6. juni 2007, Bkg. nr. 974 af 19. juli 2007 samt de til loven tilhørende

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem.

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Vejle 9. juni 2010

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 2016 Brug for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse? Hvis du eller en pårørende har behov for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Godkendt af Socialudvalget 1.

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder til brug for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Kvalitetsstandarder til brug for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Kvalitetsstandarder til brug for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Unge og Uddannelsesenheden Rådhusparken 2 2600 Glostrup jobcenter@glostrup.dk 43236100

Læs mere

3-ÅRIG UNGDOMSUDDANNELSE I HADERSLEV KOMMUNE

3-ÅRIG UNGDOMSUDDANNELSE I HADERSLEV KOMMUNE 3-ÅRIG UNGDOMSUDDANNELSE I HADERSLEV KOMMUNE For unge med særlige behov Hvad er STU? STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Haderslev CSK Center for specialundervisning og kommunikation

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Administrationsgrundlag for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Administrationsgrundlag for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Administrationsgrundlag for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Følgende administrationsgrundlag danner rammen om Svendborg Kommunes administrative arbejde med den 3-årige særlige tilrettelagte

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Til sagsbehandlere m.fl. STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse Formål... Målgruppen... Optagelse på uddannelsen... Særligt Tilrettelagt

Læs mere

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Særlig tilrettelagt uddannelse STU. Indhold Indledning Formål Målgruppe Uddannelsens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) MYNDIGHEDSAFDELINGEN Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen, det politisk besluttede

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade Spastikerforeningen Hvad er STU STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Velkomst/Dagsorden Velkomst Birkebo

Velkomst/Dagsorden Velkomst Birkebo 13.00-13.15 Velkomst/Dagsorden Velkomst Birkebo 13.15-14.00 Uddannelsesplan webudgave (system) Erfaringer/udfordringer/spørgsmål i forbindelse med brug af den nye portal. Helle Kjærgaard, UVdata deltager.

Læs mere

Kravspecifikation. Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)

Kravspecifikation. Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) 22112017 Kravspecifikation Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) 1 Indhold 1 INDHOLD...1 1 INDLEDNING...2 2 KRAV TIL DET ENKELTE UDDANNELSESFORLØB...2 2.1 KRAV TIL UDDANNELSESFORLØBET FOR DE ENKELTE

Læs mere

14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne

14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne 14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 7 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard? På de første

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

2012/1 LSF 213 (Gældende) Udskriftsdato: 17. april Forslag. til

2012/1 LSF 213 (Gældende) Udskriftsdato: 17. april Forslag. til 2012/1 LSF 213 (Gældende) Udskriftsdato: 17. april 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 021.55P.391 Fremsat den 25. april

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne Punkt 6. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Indholdsfortegnelse

Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Indholdsfortegnelse Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 2 2. Formål side 2 3. Retskrav på en 3 årig ungdomsuddannelse side 2 4. Konsekvens

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til STU, VSU og dagtilbud 103 og 104

Kvalitetsstandard for kørsel til STU, VSU og dagtilbud 103 og 104 Kvalitetsstandard for kørsel til STU, VSU og dagtilbud 103 og 104 Udarbejdet af: Dato: Michael Lundsgaard 3. december Sagsnummer.: Version nr.: 1 Kvalitetstandard for Job og Aktiv STU i Broby Målgruppe

Læs mere

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU i Faaborg-Midtfyn Kommune Egeballe 4 5672 Broby Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Retningslinjer for STU i Esbjerg

Retningslinjer for STU i Esbjerg Retningslinjer for STU i Esbjerg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Betingelser... 5 Målgruppe... 5 Uddannelsestilbuddet... 6 Uddannelsesplan... 7 STU Udbydere... 9 Indstilling og optagelse

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Udkast Kvalitetsstandard for kompenserende specialundervisning

Udkast Kvalitetsstandard for kompenserende specialundervisning Udkast Kvalitetsstandard for kompenserende specialundervisning for voksne Lov nr. 592 af 24.juni 2005 Juni 2011 Acadre dok. 96943-11 mtm 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Side 1.Indledning 1 2. Lovgivning.. 1 3. Målgruppeafgrænsning. 3 4. Opgørelse af målgruppen i Norddjurs

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Indhold Indhold Indhold... 1 Introduktion... 2 Uddannelsens indhold... 2 Visitationsudvalget

Læs mere

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU i Faaborg-Midtfyn Kommune Egeballe 4 5672 Broby Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Hvordan kommer man ind på STU? Formålet med ungdomsuddannelsen er,

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84. Du kan søge

Læs mere

Kvalitetsstandard. Taleundervisning - stemmeområdet. Godkendt af byrådet d. xxxxxxxx

Kvalitetsstandard. Taleundervisning - stemmeområdet. Godkendt af byrådet d. xxxxxxxx Kvalitetsstandard Taleundervisning - stemmeområdet Godkendt af byrådet d. xxxxxxxx Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 1 Historikken for STU Start 2007 Evaluering 2010 Evaluering 2012 Lovændring 2013 Kvalitetsarbejde og analyse af gråzoneproblematik 2014-16 Evaluering 2017 2 Den

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Mødeforløb - STU-Aabenraa

Mødeforløb - STU-Aabenraa Mødeforløb - STU-Aabenraa Revideret 9/11-2016 1. år - afklaring 1. år har normalt 1, nogle gang 2 møder. Et afklaringsmøde ca. 3 mdr. inde i 1. år. et evalueringsmøde ved årets slutning, hvis eleven skifter

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Indholdsoversigt: Bemærkninger 3. Lovgrundlag 3. Målgruppe 3. Overgangsordninger ved lovens indførelse 6. Formål 6. Uddannelsens indhold 6

Indholdsoversigt: Bemærkninger 3. Lovgrundlag 3. Målgruppe 3. Overgangsordninger ved lovens indførelse 6. Formål 6. Uddannelsens indhold 6 1 Indholdsoversigt: Bemærkninger 3 Lovgrundlag 3 Målgruppe 3 Overgangsordninger ved lovens indførelse 6 Formål 6 Uddannelsens indhold 6 Uddannelsens sammensætning, omfang og varighed 7 STU tilbud bevilges

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 29. sep. 2010 Sagsid.: std Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Godkendt af styregruppen den 4. juni 2013. Edoc: 2012/0012204-25

Godkendt af styregruppen den 4. juni 2013. Edoc: 2012/0012204-25 Arbejdsgang for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Job og Arbejdsmarked, Velfærdsservice og Familie og Børn Godkendt af styregruppen den 4. juni 2013

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg. Faxe Sociale Udviklingscenter. STU uddannelsen. maj 2013

Center for Beskæftigelse & Omsorg. Faxe Sociale Udviklingscenter. STU uddannelsen. maj 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Faxe Sociale Udviklingscenter STU uddannelsen maj 2013 1 Indledning og formålserklæring... 3 Målgruppe... 3 Lovgrundlag... 4 Et lokalt tilbud om STU... 4 Afklaringsforløb...

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009 Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009 Resumé Indledning Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Læs mere

Forslag. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udkast, den 15. marts 2007 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kapitel 1 Formålet med ungdomsuddannelsen 1.

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

HARRESØ STU. Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb til unge under 25 år. Livet skal leves hele livet

HARRESØ STU. Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb til unge under 25 år. Livet skal leves hele livet HARRESØ STU Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb til unge under 25 år Livet skal leves hele livet OM STU STU står for Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge under 25 år med særlige behov. Uddannelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2015 Specialundervisning for voksne Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning Tilsynsenheden

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere