Bestyrelsesmøde nr. 9 d. 3. oktober 2022 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde nr. 9 d. 3. oktober 2022 kl"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde nr. 9 d. 3. oktober 2022 kl MØDEDELTAGERE: ØVRIGE DELTAGERE: AFBUD: GÆSTER: MØDESTED OG TID: MØDEFORPLEJNING:, Poul Erik Rasmussen, Leif Ravn Andersen, Peter Kristensen, Inge Jensen, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Klaus Egedesø, Kim Bergmann, Mia Hersland, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Ole Balsby Lyhne, Torben Skåning, Ulla Broch & Majbrit Marcker. Michael Meldgaard & Steffen Møller Borgbjerg Ingen Ingen Albos administration, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens En let anretning kl Kaffe og vand under mødet DAGSORDEN: 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. august Beslutning 2. Økonomi Beslutning 3. Orientering og drøftelse fra formand og direktion 4. Albo-jakker til bestyrelsen Beslutning 5. Forslag om vedtægtsændringer Beslutning 6. Orientering vedr. sammenlægningsprocessen 7. Byggesager Orientering 8. Lukket dagsorden Orientering og Beslutning 9. Lukket dagsorden - Orientering 10. Orientering om udlejningssituationen 11. Eventuelt til Drøftelse 12. Drøftelse af dagens bestyrelsesmøde 13. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse 14. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes 11. oktober

2 1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 15. AUGUST BESLUTNING Bestyrelse og direktion underskriver forhandlingsprotokollen I henhold til Albos forretningsorden 8. Til godkendelse Godkendt 2. ØKONOMI BESLUTNING Gives på mødet, herunder: Præsentation af sammenlægningsomkostningerne indtil videre i henhold til fremsendt bilag. De ekstraordinære omkostninger til sammenlægningen holdes inden for sammenlægningsestimatet på 2-3 millioner kr. Ændringer i driftsbekendtgørelsens bilag til kontoplan (kursreguleringer) betydning for Albo. Se mere her: Til orientering / beslutning Taget til efterretning. Michael Meldgaard 3. ORIENTERING OG DRØFTELSE FRA FORMAND OG DIREKTION Gives på mødet, herunder: Der er afholdt det årlige styringsdialogmøde med Horsens Kommune d. 7. september 2022 med deltagelse af Niels og Michael (afbud fra Steffen på. Rejseaktivitet). Referatet blev overordnet gennemgået på mødet, og var i øvrigt fremsendt som bilag. 11. oktober

3 Udviklingsplanen for Sundparken er udskudt, som også meddelt i mail til bestyrelsen d. 28. august Sagen blev fremlagt på mødet avisartikel fra d. 26. august 2022 var fremsendt som bilag til mødet. Vi vil i den kommende tid se konstruktivt på mulighederne for sammenlægning af boligafdelinger, i forhold til at styrke beboerdemokratiet og spare huslejekroner. I første omgang inviteres udvalgte afdelingsbestyrelser til drøftelser om emnet. Beslutningen om sammenlægning af boligafdelinger træffes i givet fald først af afdelingsmødet, og godkendes derefter formeldt af repræsentantskabet. Til det kommende bestyrelsesmøde d. 7. november, vil der blive fremlagt en liste over afdelinger som vil blive undersøgt nærmere i forhold til potentiale for sammenlægning med andre afdelinger. Som aftalt vil vi invitere til et formandsmøde for Albos afdelingsbestyrelsesformænd og for hovedbestyrelsen. Mødetemaet vil være evaluering af den netop fuldendte beboermødesæson med fokus på: Hvordan ønsker vi beboermøder afholdt i Albo. Vi har forhåndsbooket Gitte Hodde fra virksomheden Baglæns. Mødet placeres d. 1. november 2022 kl. ca ca Vi vil dertil gerne tilbyde de nyvalgte beboerdemokrater et kursus i eget hus i forhold til opgaven som afdelingsbestyrelsesmedlem. Vi vil snarest sende invitationer til et sådant arrangement. Bestyrelsens julefrokost ændres til at begynde kl Kalenderen er opdateret hos alle. Afbud fra Klaus Egedesø. Driften i Albo har iværksat tiltag, der skal bringe øget fokus på at spare strøm og varme i boligafdelinger og administration. I den forbindelse arbejder vi på en orientering til beboerne, da vi ønsker at undgå adfærd der kan medføre fugt og skimmel i boligerne eller lign. Vi har i øvrigt slukket for skærme og vi vil droppe julebelysning i år. Kim Bergmann overvejer at planlægge et vælger-arrangement i Sundparkhallen op til det kommende folketingsvalg. Der er enighed om at et sådant arrangement beværtes af Albo og at der udelukkende inviteres folketingskandidater som vil være at finde på de lokale stemmesedler. orienterede fra BL Kredsbestyrelsesmøde d. 19. september De væsentligste temaer var: Prisstigninger, huslejestigninger, eventuelle udsættelser og hjemløshed. Til efterretning Taget til efterretning 11. oktober

4 4. ALBO-JAKKER TIL BESTYRELSEN BESLUTNING En del boligorganisationer tilbyder sin bestyrelse en firmajakke, og der har været udtrykt interesse for en sådan mulighed i Albos bestyrelse. Jakken med et logo på vil kunne benyttes, når bestyrelsen repræsenterer Albo, f.eks. til rejsegilder, kurser, møder, studieture m.v. Det indstilles til beslutning, om bestyrelsen i Albo ønsker en mulighed for en sådan jakke. I så fald indstilles, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 2-3 medlemmer, som sammen med Steffen undersøger mulighederne og beslutter hvilken model, farve m.v. man ønsker. Vedtaget. Arbejdsgruppen vil bestå af Inge Pedersen, Leif og Steffen. Steffen Møller Borgbjerg 5. FORSLAG OM VEDTÆGTSÆNDRINGER BESLUTNING Klaus Egedesø iværksatte på bestyrelsesmødet d. 4. juli 2022 en drøftelse af, hvorvidt den nuværende reduceringsaftale for Albos bestyrelse er rimelig. Klaus påpegede problemet i, at de der er på valg i lige år kommer i en pulje, hvorfra der skal reduceres med 4 medlemmer inden 2027, mens de der er valgt i ulige år kommer i en pulje, hvorfra der kun skal reduceres 2 medlemmer inden Klaus foreslår, at den aftalte reducering i bestyrelsen, ændres fra: 2 medlemmer i 24, 2 medlemmer i 25 og 2 medlemmer i 26 til: 2 medlemmer i 24, 2 medlemmer i 25, 0 medlemmer i 26 og 2 medlemmer i 27 Forslaget blev vedtaget, under forudsætning af at det tilstræbes indstillet til Albos repræsentantskab, når vedtægterne i anden anledning tages til revision, f.eks. på ordinært repræsentantskabsmøde i 2024 eller 2025 (som er inden forslaget vil effektueres). Klaus Egedesø 11. oktober

5 6. ORIENTERING VEDR. SAMMENLÆGNINGSPROCESSEN A. Struktur og organisation Blev givet på mødet B. Tidsplan Blev givet på mødet D. IT, hjemmeside, Facebook Blev givet på mødet Michael Meldgaard & Steffen Møller Borgbjerg 7. BYGGESAGER ORIENTERING 9 Trianglen Renovering af 180 lejemål - UÆNDRET Den samlede ansøgte anlægsudgift til renoveringsstøtte: t.kr. Vi har igennem et stykke tid arbejdet med afdelingsbestyrelsen omkring mulighederne for en gennemgribende modernisering af bebyggelsen som er opført fra Bebyggelsen har igennem de senere år konstateret et stigende behov for udbedring af forskellige byggetekniske svigt. Dette har medført et behov for en helhedsorienteret indsats i forhold til en fremtidssikret model til løsning af de aktuelle problemer. Der er derfor taget skridt til udarbejdelsen af en foreløbig helhedsplan for bebyggelsen. Denne er den 23. marts 2021 fremsendt til LBF med ansøgning om renoveringsstøtte til renoveringen, og LBF var på besigtigelse d. 1. november. Umiddelbart ser en støttesag svær ud, men vi har stadig nogle muligheder som bliver efterprøvet i den kommende tid. 2 Sønderport Renovering af 88 lejemål - UÆNDRET Intet nyt siden statusnotat af d. 27. juni forelagt bestyrelsen d. 4. juli Nørrestrand Nybyggeri af 12 familieboliger - ÆNDRET Den samlede anlægsudgift er: t.kr. Forventet opstart af byggeriet vil være primo Kommunalbestyrelsen har d. 23. august 2021 godkendt skema B. 11. oktober

6 14 Axelborg Renovering - UÆNDRET Intet nyt siden statusnotat af d. 27. juni forelagt bestyrelsen d. 4. juli Sønderbro - Landsbyggefondens idekonkurrencen til UIA ÆNDRET Arbejdet med landsbyggefondens idekonkurrence om fremtidens generationskvarter er fløjtet i gang, og der vil i den kommende tid blive orienteret yderligere om sagen. 208 (8) Sundparken Lovpligtig udviklingsplan (parallelsamfundspakken) - ÆNDRET Udviklingsplanen som omfatter nedbringelse af 124 boliger i Sundparken er udsat 1 år med nedbringelse af første etape i henhold til bilag udsendt med indkaldelse til mødet. 218 (18) Odinsparken Gedved Renovering af 54 lejemål - Ændret Den samlede ansøgte anlægsudgift til renoveringsstøtte: t.kr. Heraf skema A arbejder (gruppe 1 arbejder) udgør: t.kr. Skema B godkendt i Byrådet på byrådsmøde i juni 2022 Renoveringen er påbegyndt og vil køre over de næste ca1,5 år. 221 (21) Humleballe Søvind Renovering af 45 lejemål - ÆNDRET Den samlede ansøgte anlægsudgift til renoveringsstøtte: t.kr. Heraf skema A arbejder (gruppe 1 arbejder) udgør: t.kr. Skema A godkendt i byrådet den 25. maj Renoveringssagen blev vedtaget på beboermøde d. 6. august Skema B blev godkendt på byrådsmøde ultimo september Der forventes opstart af byggeplads mv. inden jul og start på selve renoveringen. 264 Honnørkajen Nybyggeri af 50 ungdomsboliger og 25 familieboliger - ÆNDRET Den samlede anlægsudgift er: t.kr. Forventet opstart af byggeriet vil være 1 kvartal 2023, muligvis ultimo 22 hvis vi kan opnå tilladelser. Kommunalbestyrelsen har d. 23. november 2020 godkendt skema A. Skema B er fremsendt til byrådet til godkendelse. 11. oktober

7 265 Nybakken Østbirk Nybyggeri af 26 familieboliger - ÆNDRET Den samlede anlægsudgift er: t.kr. Byrådet har godkendt skema B d. 25. januar Forventes klar til udlejning i 1 halvår Opstart af byggeriet er sket primo oktober Havblik Endelave Nybyggeri af 4 familieboliger -- ÆNDRET Den samlede anlægsudgift er: t.kr. Byrådet har godkendt skema B d. 25. januar Forventet opstart af byggeriet vil være 1 kvartal Brådhusvej Nybyggeri af 15 ældreboliger og evt. fælleshus - ÆNDRET Den samlede anlægsudgift er: t.kr. Forventet opstart af lokalplan for området primo 2022, der vil så gå ca måneder med udarbejdelse og godkendelse af lokalplan. Lokalplanen er sendt i høring pr. primo oktober Til efterretning Michael Meldgaard & Steffen Møller Borgbjerg 8. LUKKET DAGSORDEN ORIENTERING OG BESLUTNING Blev givet på mødet Blev givet på mødet. Blev givet på mødet. Michael Meldgaard 11. oktober

8 9. LUKKET DAGSORDEN - ORIENTERING Blev givet på mødet. Blev givet på mødet. Blev givet på mødet. Steffen Møller Borgbjerg 10. ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN Orientering om udlejningssituationen gives på mødet. Albo oplever ikke tomgangslejemål. Pr. d. 1. oktober 2022 bliver det tidligere kiosklejemål på Kongensgade og den tidligere frisør på Sundtorvet ledige og vil blive forsøgt genudlejet hurtigst muligt derefter. Til efterretning Taget til efterretning Steffen 11. EVENTUELT TIL DRØFTELSE Det blev nævnt, at varmeregnskabet i år udsendes senere end vanligt. Dette har at gøre med sammenlægningen. Det er dog væsentligt at påpege, at varmeregnskabet vil blive udsendt rettidigt i henhold til lejeloven. Der blev spurgt til om referater fra beboermøder skal underskrives fysisk dette vil være et punkt til drøftelse på det kommende formandsmøde hvor beboermøderne evalueres. Der blev spurgt til studieturen i Det Kooperative Fællesråd program blev omdelt. Inge Jensen bringer en hilsen til alle fra tidligere ansat Kenneth Frederiksen. Poul-Erik Rasmussen gjorde opmærksom på et arrangement på Ceres Centret d. 26. oktober, se indbydelse som bilag til dette referat. Der blev spurgt til, om Albo skal holde sommerfest som vanligt. Eller om bestyrelsen skal på tur rundt at se på Albos afdelinger. I så fald hvad rammerne skal være og hvilken form det kan foregå i. Punktet overvejes til kommende bestyrelsesmøde. Klaus Egedesø orienterede om øget privat rejseaktivitet fremover. Det blev nævnt, at der d. 13. oktober afholdes valg generalforsamling i Kommpas (tidligere Antenneforeningen ) hvor Peter og Polle er på valg. 11. oktober

9 12. DRØFTELSE AF DAGENS BESTYRELSESMØDE Britta: Ulla: Inge Jensen: Leif: Peter: Torben: Norma: Deltagerne evaluerer på skift dagens møde Til drøftelse Dejligt og godt møde, bravt med fuldt fremmøde Enig med Britta Godt møde med mange forskellige diskussioner Godt og konstruktivt møde Godt møde, dog blev tiden overskredet Fint møde Godt møde Inge Pedersen Godt og spændende møde Mia: Kim: Majbrit: Viggo: Ole: Polle: Egon: Klaus: Steffen: Niels: Michael: Godt, men langt møde Takker for god stemning og debat Godt men for langt møde Langt møde med mange indlæg Fint møde Godt og spændende møde langt, men ikke for langt Godt møde med mange gode indlæg Vi kom hele vejen rundt på mødet - ok mødelængde Spændende møde Godt og konstruktivt møde hvor forskellige opfattelser giver kompromiser og gode løsninger Godt møde og god debat. Taget til efterretning 11. oktober

10 13. LUKKET DAGSORDEN - BESTYRELSENS 15 MINUTTER - DRØFTELSE Bestyrelsen evaluerer dagens møde uden tilstedeværelse af direktionen Til drøftelse Drøftet Med venlig hilsen Formand 11. oktober

11 14. UNDERSKIFTSARK - BESLUTNING VEDR. OM DAGENS REFERAT KAN GODKENDES Bestyrelse Poul-Erik Rasmussen Klaus Egedesø Inge Pedersen Egon Sørensen Kim Bergmann Mia Hersland Ulla Broch Norma Pedersen Peter Kristensen Inge Jensen Leif Ravn Andersen Viggo Spetzler Pedersen Britta Jensen Ole Balsby Lyhne Torben Skåning Majbrit Marcker Direktion Michael Meldgaard Steffen Møller Borgbjerg Med venlig hilsen Formand 11. oktober

ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF HORSENS. Referat fra bestyrelsesmøde

ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF HORSENS. Referat fra bestyrelsesmøde ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF 1938 - HORSENS Referat fra bestyrelsesmøde Mandag den 3. september 2018, kl. 17.30 på kontoret, Kongensgade 25, 8700 Horsens. Indkaldt til mødet: Poul Erik Rasmussen,

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF HORSENS. Referat fra bestyrelsesmøde

ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF HORSENS. Referat fra bestyrelsesmøde ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF 1938 - HORSENS Referat fra bestyrelsesmøde Mandag den 6. august 2018, kl. 17.30 på kontoret, Kongensgade 25, 8700 Horsens. Indkaldt til mødet: Poul Erik Rasmussen, Leif

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF HORSENS. Indkaldelse til bestyrelsesmøde

ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF HORSENS. Indkaldelse til bestyrelsesmøde ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF 1938 - HORSENS Indkaldelse til bestyrelsesmøde Mandag den 14. maj 2018, kl. 17.30 på kontoret, Kongensgade 25, 8700 Horsens. Indkaldt til mødet: Poul Erik Rasmussen,

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF HORSENS. Referat fra bestyrelsesmøde

ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF HORSENS. Referat fra bestyrelsesmøde ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF 1938 - HORSENS Referat fra bestyrelsesmøde Mandag den 14. maj 2018, kl. 17.30 på kontoret, Kongensgade 25, 8700 Horsens. Indkaldt til mødet: Poul Erik Rasmussen, Leif

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 2 mandag d. 11. februar 2019 kl R E F E R A T

Bestyrelsesmøde nr. 2 mandag d. 11. februar 2019 kl R E F E R A T Horsens d. 12. februar 2019 Bestyrelsesmøde nr. 2 mandag d. 11. februar 2019 kl. 17.30. Indkaldt til mødet: Poul Erik Rasmussen, Leif Ravn Andersen, Majbrit Marcker, Anders Skovfoged Lauersen, Inge Pedersen,

Læs mere

R E F E R A T - B E S T Y R E L S E S M Ø D E

R E F E R A T - B E S T Y R E L S E S M Ø D E Horsens d. 21. marts 2019 Bestyrelsesmøde nr. 3 mandag d. 18. marts 2019 kl. 17.30. Indkaldt til mødet: Poul Erik Rasmussen, Leif Ravn Andersen, Majbrit Marcker, Anders Skovfoged Lauersen, Inge Pedersen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Telefon 39 69 25 44 Kontortid 09-13 (torsdag også 16-17.30) 2860 Søborg E-mail: abg@abg.dk Udlejning 10-13 (torsdag også 16-17.30) www.abg.dk

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen Bovia Bestyrelsesmøde - Referat Mødetid: Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 9.00 Mødested: Mødedeltagere: Engstien 2A, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen KJP JBS

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Telefon 39 69 25 44 Kontortid 09-13 (torsdag også 16-17.30) 2860 Søborg E-mail: abg@abg.dk Udlejning 10-13 (torsdag også 16-17.30) www.abg.dk

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Telefon 39 69 25 44 Kontortid 09-13 (torsdag også 16-17.30) 2860 Søborg E-mail: abg@abg.dk Udlejning 10-13 (torsdag også 16-17.30) www.abg.dk

Læs mere

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn Dato: 23. oktober 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Kurt Olsen (afbud)

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Referat at ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Referat at ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Side 1/7 Referat at ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Gunnar Sørensen Nils Vinther Leo Kristensen Aase Andersen Arne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-11-2016 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 16.00 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Robert Madsen, Jørn Stevns, Erik Krogsbak, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

AAB - Bestyrelsesmøde

AAB - Bestyrelsesmøde AAB - Bestyrelsesmøde Mødetid: Mandag den 15. juni 2015 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der serveres lidt mad. Mødested:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. oktober 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 side nr. 324 Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Birthe Blach Morten Glud Kim Ribergaard Afbud Administration:

Læs mere

Torsdag den 10. oktober 2019 kl

Torsdag den 10. oktober 2019 kl 3. oktober 2019 Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 19.08: Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 18.00 19.08.01 Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 3. oktober 2019. At dagsordenen godkendes.

Læs mere

Afbud: Mogens Hinrichsen MOH. Administrationen: Per Nielsen Niels Klausen Dorte Radik Bethina J. Lorentzen Bente Slaikjær Nielsen

Afbud: Mogens Hinrichsen MOH. Administrationen: Per Nielsen Niels Klausen Dorte Radik Bethina J. Lorentzen Bente Slaikjær Nielsen AAB Bestyrelsesmøde - Referat Mødetid: Torsdag den 03. maj 2018 kl. 16:00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der serveres lidt mad.

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmødet. Onsdag den 23. august 2017, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmødet. Onsdag den 23. august 2017, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmødet Onsdag den 23. august 2017, kl. 17.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Lone Hartung,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. Side 106/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Torsdag, den 4. april 2019 kl. 17.00 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde 4. september 2018

Hovedbestyrelsesmøde 4. september 2018 Hovedbestyrelsesmøde 4. september 2018 Møde Sted Hovedbestyrelsesmøde Tranekærparken 1, 8240 Risskov Dato Tirsdag den 4. september 2018 Tid 17.30 19.30 Deltagere Afbud Søren Bach (Formand) Tom Niekrenz

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2019 side nr. 377 Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2019 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Birthe Blach Morten Glud Kim Ribergaard Christina Søby 1. suppleant

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Mødedeltagere: Inga Holm IH. Leif Nygaard Jensen Per Nielsen Johnny Frederiksen. Bente Slaikjær Nielsen

Mødedeltagere: Inga Holm IH. Leif Nygaard Jensen Per Nielsen Johnny Frederiksen. Bente Slaikjær Nielsen Lunderskov Boligforening Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Torsdag den 06. september 2018 kl. 17:30 Mødested: Lunderskovhallen, Lunderskov Mødedeltagere: Inga Holm IH Nanny Mikkelsen Leif Lauritsen Ulla

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde 6. marts 2018

Hovedbestyrelsesmøde 6. marts 2018 Hovedbestyrelsesmøde 6. marts 2018 Møde Sted Hovedbestyrelsesmøde Tranekærparken 1, 8240 Risskov Dato Tirsdag den 6. marts 2018 Tid 17.30 19.30 Deltagere Afbud Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom Niekrenz

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 10. februar 2016 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 10. februar 2016 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. marts, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 10. februar

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bethina J. Lorentzen Niels Klausen

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bethina J. Lorentzen Niels Klausen Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Tirsdag den 1. oktober 2014 kl. 9.00 Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej, Billund Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Svend Erik Jensen Klaus Nielsen

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde 5. juni 2018

Hovedbestyrelsesmøde 5. juni 2018 Hovedbestyrelsesmøde 5. juni 2018 Møde Sted Hovedbestyrelsesmøde Tranekærparken 1, 8240 Risskov Dato Tirsdag den 5. juni 2018 Tid 17.30 22.30 Deltagere Afbud Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom Niekrenz

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. FEBRUAR 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. FEBRUAR 2015 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Ulla Dinesen Tid 05.04.2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-11-2017 Slotsgade 20 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, John Nilsson, Knud Weiss, Lis Bentin Afbud Referent Mødeleder Anders Enevoldsen,

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 16. DECEMBER 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 16. DECEMBER 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Kim S. Jensen Niels Skov Nielsen Carsten Bach Mikkelsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Afbud: Ole Østergaard

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31. august 2017 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2.

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Torsdag den 10. december 2015 kl. 14.00 Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Engstien 2, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Svend Erik Jensen Eva Kristensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torben Fisker Charlotte Risager (ref.) Dagsorden

Bestyrelsesmøde. Torben Fisker Charlotte Risager (ref.) Dagsorden Bestyrelsesmøde Mødedato: 27. maj 2018 Mødet påbegyndt: kl. 15.00 Mødet afsluttet: kl. 18.30 Mødested: Kontoret, Arsenalvej 20 Deltagere: Bidstrup Hansen, Britta Larsen, Kurt Kristiansen, Suzanne Blankschøn,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Gråsten Andelsboligforening mandag den 27. marts 2017, kl Ahlefeldvej 1 - Gråsten

Referat Bestyrelsesmøde Gråsten Andelsboligforening mandag den 27. marts 2017, kl Ahlefeldvej 1 - Gråsten Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. marts 2017, kl. 17.00 Ahlefeldvej 1 - Gråsten Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Godkendelse af referat...2 Bestyrelsesanliggender...2 Økonomi pr. dags dato...6 Medlemsanliggender

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 12. maj 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 4.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 12. maj 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 4. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 12. maj 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. maj 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab Dato: 1. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Driftschef

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 8. september 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 2. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Med venlig hilsen. Niels Vincent Andersen

Med venlig hilsen. Niels Vincent Andersen Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 15. marts 2018 kl. 1630 Sted : HAB`s administration Udsendt : 8. marts 2018 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-11-2017 Slotsgade 20 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Robert Madsen, Jørn Stevns, Erik Krogsbak, Poul Jeppesen, John Nilsson, Knud Weiss, Lis Bentin

Læs mere

Administrationen: Per Nielsen Niels Klausen Bent Poulsen

Administrationen: Per Nielsen Niels Klausen Bent Poulsen Vejen Byggeselskab Bestyrelsesmøde Mødetid: Mandag den 22. august 2016 kl. 17.00 Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Falkevej 6, Vejen Leif Nielsen Tage Øhlenschlæger Randi Fait Grete Noes Marcelo Mendoza

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-3-2017 Slotsgade 20 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Erik Krogsbak, Poul Jeppesen, John Nilsson, Lis Bentin Afbud Referent Mødeleder Anders Enevoldsen,

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2018 side nr. 345 Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2018 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Birthe Blach Morten Glud Kim Ribergaard Afbud: Ikke mødt:

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 3. november 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 20. oktober 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde 6. februar 2018

Hovedbestyrelsesmøde 6. februar 2018 Hovedbestyrelsesmøde 6. februar 2018 Møde Sted Hovedbestyrelsesmøde Tranekærparken 1, 8240 Risskov Dato Tirsdag den 6. februar 2018 Tid 17.30 19.30 Deltagere Afbud Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2014 Høng Boligforening 1. VELKOMST 2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER

REFERAT. Dialogmøde 2014 Høng Boligforening 1. VELKOMST 2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER REFERAT Dialogmøde 2014 Høng Boligforening Dato: 16. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Diethmer Forretningsfører Jens

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 15. marts 2018 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 12. marts 2018 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Lunderskov Boligforening

Lunderskov Boligforening Lunderskov Boligforening Bestyrelsesmøde Mødetid: Mandag den 22. september 2014 kl. 18.00 Mødested: Kongsbjerghjemmet, Reinholdts Bakke 27A, Lunderskov Mødedeltagere: Inga Holm IH Johnny Frederiksen JF

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde 2. oktober 2018

Hovedbestyrelsesmøde 2. oktober 2018 Hovedbestyrelsesmøde 2. oktober 2018 Møde Sted Hovedbestyrelsesmøde Tranekærparken 1, 8240 Risskov Dato Tirsdag den 2. oktober 2018 Tid 17.30 19.30 Deltagere Afbud Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 25. juni 2015 Klokken: på Malling Kro

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 25. juni 2015 Klokken: på Malling Kro Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 25. juni 2015 Klokken: 18.00 på Malling Kro Formand Claes Jensen CJ Næstformand Herdis Larsen HL Best.medlem Kirsten Boeriis KB Best.medlem Frederik Schrøder FS Best.medlem

Læs mere

20 nye p-pladser på Borgergade i forbindelse med vejudvidelsen. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger.

20 nye p-pladser på Borgergade i forbindelse med vejudvidelsen. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. november 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30. Side 101/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Onsdag, den 6. marts 2019 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015 side nr. 194 Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud Administrationen: Chris Cully Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen Vicky E. Jensen Steffen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Afbud Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Poul Meisler Ulla Dinesen Tid Onsdag, den 14. november 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Forslag til mødedatoer udsendt pr. mail den 28. maj 2013 og vedlagt som bilag 2.

Forslag til mødedatoer udsendt pr. mail den 28. maj 2013 og vedlagt som bilag 2. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Jens Frederiksen L = lukket dagsordenspunkt O = offentligt dagsordenspunkt 1. O Opfølgning fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Onsdag, den 15. august 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. oktober 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018

Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018 Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018 Der var mødt 63 medlemmer af repræsentantskabet inkl. medlemmer af hovedbestyrelsen op til mødet ud af 121 medlemmer. _ Fra hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 2.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 2. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 2. juni 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere