Vilkårene for aftale med Danske Regioner er reguleret i standardkontrakter og tilhørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkårene for aftale med Danske Regioner er reguleret i standardkontrakter og tilhørende"

Transkript

1 Specialeaftale og tro & love-erklæring for specialet: børne- og ungdomspsykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning Specialeaftale Børne- og ungdomspsykiatri For private leverandører, der ønsker at indgå aftale med Danske Regioner om at udføre undersøgelser og behandlinger under det udvidede frie sygehusvalg og/eller ret til hurtig udredning i henhold til sundhedsloven, skal nedenstående oplysninger bekræftes af den private leverandør. Vilkårene for aftale med Danske Regioner er reguleret i standardkontrakter og tilhørende bilag. De konkrete sundhedsydelser gælder kun for leverandører, som på har aftaler om de konkrete koder, så de fremgår af Den private leverandør skal registrere relevante data i Landspatientregisteret og de til enhver tid oprettede nationale kliniske kvalitetsdatabaser i henhold til reglerne herom. Det påhviler den private leverandør selv at holde sig informeret herom. Leverandøren skal som minimum have en speciallæge i det pågældende speciale ansat og til rådighed under hele forløbet. Speciallægen er ansvarlig for, at udredning og diagnostik sker under de vedtagne faglige standarder, som gælder for specialet såvel som for generel sundhedsfaglig virksomhed. Navnet på speciallægen/ speciallægerne indberettes på Undertegnede bekræfter hermed, at de leverede oplysninger er korrekte, samt at den private leverandør efterlever gældende lovgivning, kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, den til enhver tid gældende Specialevejledning for det relevante speciale samt nærværende specialeaftale og andre gældende regler. A. Generelle forhold for flere specialer 1. Honorering og takster 1.1 Ydernummer Leverandørens honorering afhænger af hvorvidt den virksomhedsansvarlige læge har et ydernummer eller ej. Taksterne er 90 % af den forhandlede takst og er anført i parentes. Denne pris er gældende for leverandører, der har en virksomhedsansvarlig læge, som har et ydernummer. 1

2 1.2 Henvist til udredning og behandling Er patienten henvist til udredning og behandling hos leverandøren, kan der ikke honoreres for førstegangsbesøg eller andre ambulante konsultationer (AAF-koder) mellem udredningens afslutning og behandlingens opstart. 1.3 Særligt for udredning under både ret til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg For nogle områder vil udredningen kunne afsluttes efter førstegangsbesøget AAF***, mens andre udredninger omfatter flere udredende undersøgelser. Det specificeres i nærværende specialeaftale, hvis udredningsforløbene omfatter flere undersøgelser og konsultationer. Ethvert udredningsforløb forventes afsluttet inden for 30 dage fra det tidspunkt henvisningen er modtaget i sygehusregi, med mindre andet er anført i denne specialeaftale. 1.4 Takster Udredning uden for forløb Hvis udredningen ikke foregår i et aftalt forløb, kan der honoreres 100 % for dyreste undersøgelse og 50 % for øvrige undersøgelser, dog eventuelt fratrukket takst for fremmøde før halveringen for andet besøg samme dag ((Taksten-1201)/2). For visse K-koder skal man være opmærksom på, hvorvidt patienten er henvist via ret til hurtig udredning (Sundhedslovens 82 b), som har en lavere udredningstakst, da den henvisende region har ansvaret for eventuel patienterstatning eller patienten er henvist via det udvidede frie sygehusvalg (Sundhedslovens 87), hvor taksten er højere, da den inkluderer kompensation for, at den private leverandør selv dækker patientforsikringen Ydelser samlet i et aftalt forløb (forløbstakster) De sundhedsydelser der evt. fremgår under afsnit B er forløbstakster, medmindre andet fremgår. En forløbstakst omfatter hele patientforløbet hos den private leverandør, dvs. alle nødvendige undersøgelser, ambulante besøg og kontroller, medicin, undervisning, telefonkonsultationer og udfærdigelse af afrapporteringer til sygehuse og almen praktiserende læge i forbindelse med indgrebet, herunder også sårskift, fjernelse af sutur, relevante bandager mv., anæstesi, udgifter til proteser, implantater, linser mv., herunder genoptræning under indlæggelsen og der kan ikke opkræves yderligere betaling med mindre andet fremgår. Derudover gælder de generelle vilkår fra kontrakten Ydelser leveret samme dag 2

3 De øvrige takster omfatter alle nødvendige undersøgelser og behandlinger, som sker samme dag. Det gælder både ambulant behandling som behandling med f.eks. anæstesi og under indlæggelse med f.eks. genoptræning, udgifter til proteser, implantater mv., medmindre andet fremgår herunder. Er patienten henvist til en behandling, hvor der alene er aftalt en takst for en sundhedsydelse (ikke et forløb), kan leverandøren særskilt honoreres for forundersøgelse, konsultation(er) og kontrol(ler), der foregår en anden dag Ydelser leveret over flere dage under det udvidede frie sygehusvalg Ved undersøgelser, som ikke afregnes som forløb, kan leverandøren foretage en forundersøgelse af en patient henvist til behandling inden indgrebet, hvis det faglig vurderes nødvendigt, og denne afregnes med AAF***. Dog honoreres der ikke for forundersøgelsen, hvis den finder sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet. Som udgangspunkt vil der være behandlinger af mindre karakter, hvor det er åbenbart, at patienten er færdig udredt, og der ikke er behov for forundersøgelsen. Leverandøren skal til enhver tid kunne fagligt begrunde behovet for et førstegangsbesøg/forundersøgelsen. Såfremt der udføres andre sundhedsydelser (undersøgelser/behandlinger/indgreb) samme dag som forundersøgelsen eller kontrollen, kan der kun opkræves for den dyreste behandling. Dette kan i sjældne tilfælde afviges efter aftale med henvisende enhed, eller såfremt det er specificeret herunder. Med henvisende enhed forstås som udgangspunkt regionens centrale enhed, som udsteder betalingskautionen og ikke en sygehusafdeling. Disse tilfælde kan være ved behandlinger inden for to forskellige operationsfelter (eksempelvis knæ og mave) på to forskellige henvisninger Leverandørens anmodning om honorering af andre ydelser Anmodninger om at udføre andre undersøgelser eller forløb besvares af bopælsregionen i løbet af 3 hverdage. 1.5 Afbrudt forløb Såfremt leverandøren må afbryde et forløb efter første besøg og dermed ikke lever op til mindstekravene til indholdet i forløbspakkerne, bliver denne honoreret som et førstegangsbesøg (AAF***) til gældende takst, medmindre andet er beskrevet i afsnit B. Hvis den private leverandør efter første besøg vurderer, at patienten skal udredes i et andet forløb, skal leverandøren inden fortsættelse af udredningen indhente en skriftlig aftale fra henvisende instans, medmindre andet er beskrevet i afsnit B. Hele forløbet (med mulig undtagelse af CT- eller MR-scanninger samt røntgenundersøgelser) skal foregå på leverandørens matrikel, dvs. den matrikel, der foretager de øvrige undersøgelser, medmindre andet er beskrevet i afsnit B Afbrudte forløb ved manglende kompetencer 3

4 Et forløb skal afbrydes, hvis den private leverandør under den initiale udredning opdager, at denne ikke har de fornødne lægefaglige kompetencer, herunder hvis leverandøren ikke har de relevante godkendelser i henhold til den til enhver tid gældende specialevejledning, samt hvis der er mistanke om, at patienten har kræftsygdom eller en lidelse, der bør behandles akut mv. Såfremt leverandøren har mistanke om, at patienten har en kræftsygdom, skal leverandøren straks kontakte forløbskoordinatoren i patientens bopælsregion eller henvisende enhed i patientens bopælsregion. Med henvisende enhed forstås som udgangspunkt regionens centrale enhed, som udsteder betalingskautionen og ikke en sygehusafdeling. Skulle patienten have en lidelse, som kræver akut behandling, skal leverandøren straks kontakte et offentligt sygehus, som har kompetencen til at tage sig af patientens lidelse. B. Særlige forhold for Specialet 1. Sundhedsstyrelsens anbefaling Den private leverandørs opmærksomhed henledes på Sundhedsstyrelsens anbefalinger i den til enhver tid gældende specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Det forudsættes, at disse anbefalinger følges i relevant omfang, herunder specifikt at: Det er væsentligt, at øvrigt personale, herunder psykologer og sygeplejersker, har relevante kompetencer og erfaring i varetagelse af specialets patienter. Det bør være muligt på hovedfunktionsniveau at få assistance fra en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri inden for kort tid (mindre end 30 minutter). I forbindelse med behandling af patienter med spiseforstyrrelser er der krav om bemanding med min. 1 klinisk diætist. Såfremt der ikke er ansat en klinisk diætist, skal opgaven varetages af speciallæge. 2. Særskilte specialaftaler af relevans Der gøres opmærksom på at der på visse områder eksisterer særskilte specialeaftaler og tro- og love-erklæringer på funktionsområdet. 3. Specifikke forudsætninger for specialet/funktionsområdet 3.1 børne og ungdomspsykiatriske undersøgelser og dokumentationskrav Psykiatriske undersøgelser foretages af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller under delegation fra speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri til andet autoriseret sundhedspersonale. Såfremt der er foretaget delegation til ikke-speciallæge, skal dette fremgå af journalen. 3.2 Udstyr Ingen specielle forhold 4

5 3.3 Underleverandøraftaler Danske Regioner skal godkende evt. underleverandører, før denne kan anvendes. Nedenstående områder kan indgå i underleverandøraftaler vedrørende undersøgelse og behandling. Radiologi o MR-scanning o CT-scanning Klinisk kemi o Blodtypeserologi o Urinundersøgelser Klinisk mikrobiologi 3.4 Parakliniske undersøgelser Foretages der parakliniske undersøgelser, skal alle vejledninger herunder Sundhedsstyrelsens senest gældende Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser 1 efterleves. De parakliniske undersøgelser foretages på matriklen med undtagelse af de undersøgelser, der er nævnt ovenfor, samt eventuelle blodprøveanalyser. 4. Taksttyper for specialet børne og ungdomspsykiatri Det fremgår af takstypen, hvorvidt den enkelte behandling er aftalt som en takst for et samlet forløb, for alle ydelser samme dag, alene for en sundhedsydelse eller er en ydelse, hvor der er aftalt tillæg for. Under specialet: børne- og ungdomspsykiatri findes kun forløbstakster for hhv. udredninger og behandlinger. Alle taksttyper fremgår på under den enkelte koder og generelt under opslag. Prisen for blodprøver og analyse heraf er inkluderet i taksterne. 5. Udredningsforløb Følgende udredningstakster er omfattet af denne specialeaftale. 5.1 Udredningsforløb 1PB01 Afklarende samtale kr. (2.031 kr.) 1PB02 1PB03 1PB04 Basis udredningspakke (3-4 ydelser) (5-6 ydelser) Standard udredningspakke. (6-7 ydelser) (8-9 ydelser) Udvidet udredningspakke kr. (5.723 kr.) kr. (7.569 kr.) 8820 kr. (7938 kr.) kr. (9784 kr.) 1 Ved dette dokuments tilblivelse er den gældende vejledning nr af 31/05/2011 5

6 (9-10 ydelser) kr. ( kr.) (11-13 ydelser) kr. (12.831kr.) En ydelse er en sundhedsydelse udført og registreret i landspatientregisteret. Sundhedsydelserne i ovenstående er ydelser udført af sundhedsfagligt personale, mens patienten og/eller pårørende er til stede, og forefindes på denne liste: AAF21 Førstegangsbesøg ZZ0149AX Somatisk udredning ZZ4992 Semistruktureret diagnostisk interview ZZ4991 Psykologisk undersøgelse BVAA5 Samtale med pårørende ZZ0260 Observation i institution ZZ0261 Legeobservation BVAW2 Netværksmøde Indholdet af de enkelte undersøgelsespakker er nærmere defineret nedenfor, og der henvises til Børne- og ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning fra Danske Regioner. 5.2 Henvisning Udredningen kan ikke påbegyndes før der foreligger en henvisning. På henvisningen kan der være henvist til: Børne- og ungdomspsykiatrisk udredning Udredning ved afklarende samtale, basisudredningspakke, standard udredningspakke eller udvidet udredningspakke specifikt 1PB01/1PB02/1PB03/1PB04. Ved henvisning til udredning jf. ret til hurtig udredning, anvendes nedenstående kode 1PB01, 1PB02, 1PB03 eller 1PB Særlig afregning ved afbrydelse Afregning ved afbrydelse af forløb Såfremt et forløb afbrydes undervejs pga. forhold vedrørende patienten, det kan f.eks. være, fordi patienten selv ønsker at afbryde forløbet, eller fordi leverandøren vurderer, at patienten bør undersøges i et andet regi eller alternativt indlægges på et offentligt sygehus, honoreres leverandøren med 50 pct. af den aftalte forløbstakst, uanset hvor langt i forløbet patienten er nået. 5.4 Beskrivelse af de enkelte udredningsforløb Hvert udredningsforløb er sammensat af forskellige ydelser, som er beskrevet nærmere nedenfor. Førstegangsbesøg Førstegangsbesøget udgør 1. samtale svarende til journalføringsvejledningen. En grundig og systematisk anamnese-optagelse er grundlaget for beslutning om det videre undersøgelsesforløb. Anamnese-optagelsen foregår typiske med såvel barnet/den unge som med forældrene, sammen eller hver for sig afhængigt af barnet/den unges alder. Under førstegangsbesøget gennemgås eventuelle psykologisk 6

7 test mm., der måtte være udarbejdet i kommunalt regi af PPR, andre sygehuse og klinikker mv. Før førstegangsbesøget tilstræbes derfor, at der indhentes oplysninger. Hvor patienten er under 15 år, eller hvor en sundhedsperson efter en individuel vurdering skønner, at patienten, selvom denne er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, skal det informerede samtykke gives af forældremyndighedens indehaver. Hvor patienten er fra 15 til og med 17 år skal forældremyndighedens indehaver have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen i overensstemmelse med de til hver tid gældende regler herom. For de mindste børn betyder det, at førstegangsbesøget i langt de fleste tilfælde vil være med deltagelse af forældrene. Såfremt forældrene ikke deltager i førstegangsbesøget (f.eks. ved lidt ældre patienter), skal de kontaktes efterfølgende m.h.p. på orientering. Somatisk undersøgelse Den somatiske undersøgelse udføres i henhold til vejledning herom, som omfatter gennemgang af barnets/den unges helbredsoplysninger samt almen somatisk undersøgelse. Formålet med undersøgelsen er dels at foretage en almen screening, dels at vurdere specifikke somatiske symptomer samt at tage stilling til et evt. behov for viderehenvisning og supplerende undersøgelser samt evt. vejledning omkring KRAM faktorer. Mindre kliniske undersøgelser som måling af BT, højde og vægt, kan ikke registreres som selvstændig ydelse, når de naturligt gennemføres i forbindelser med andre ydelser Individuel undersøgelse Diagnostisk interview Det diagnostiske interview er et struktureret eller semistruktureret interview baseret på videnskabeligt anerkendt manual, som gennemføres med henblik på at afdække diagnostiske og differential-diagnostiske alternativer. De mest almindelig vil være K- SADs og PSE. Der kan også anvendes observation som ADOS. I interviewet kan der indgå optagelse/gennemgang af enklere ratingscales mv. (f.eks. Hamiltons test). Psykologisk undersøgelse Den psykologiske undersøgelse omfatter gennemførelse af anerkendte kognitive tests, hvor de mest almindelige vil være WISC og WAIS, udviklingstests eller projektive tests svarende til patientens alder, problemer og symptomer. Forældresamtale Forældresamtalen er en planlagt samtale med forældre eller andre pårørende med henblik på at optage barnets/den unges udviklings- og/eller sygehistorie og/eller give psykoedukation/vejledning. Miljøobservation En miljøobservation kan foregå i skole, børnehave, SFO, klub eller hjemmet i barnets vante miljø m.h.p. at observere barnets evne til at fungere i en kendt gruppe med kendte regler. Endvidere vurderes om barnet er velplaceret og om institutionen kan give barnet den rette støtte. Observationen kan suppleres med et interview med de 7

8 professionelle omsorgspersoner, omkring barnets standpunkt og vanskeligheder/styrker samt behov for støtte. Tilbagemelding Alle undersøgelser afsluttes med en tilbagemelding omkring undersøgelsens resultater og anbefalinger. Det skal vurderes om barnet/den unge skal have tilbagemelding med forældrene og/eller separat. Netværksmøde Et netværksmøde tjener til udveksling af oplysninger og forventninger, samt til indgåelse af aftaler vedrørende arbejds- og opgavefordeling i en konkret sag. Erklæring til anden myndighed Erklæring til anden myndighed fremgår ikke af specialeaftalen, da dette ikke er direkte patientkontakt, men forventes hvor relevant. Der er ikke tale om større speciallægeerklæringer som kommunerne udbeder sig. Denne erklæring omfatter beskrivelse af problemstilling og baggrund for henvisning med angivelse af symptomer, sværhedsgrad og påvirkning af funktionsevne samt andre relevante helbredsoplysninger, væsentlige sociale forhold, indhold og resultater af gennemførte undersøgelser, vurdering af resultater i forhold til symptomer mv., herunder en beskrivelse af patientens ressourcer. Erklæringen skal desuden omfatte en konklusion med angivelse af diagnoser (svarende til multiaksial diagnostik efter ICD-10) på både dansk og latin, anbefaling af behandlings- og/eller støtteforslag til patient og/eller familie, vurdering af hvilken effekt behandlingen/støtteforslagene forventes at give samt vurdering af hvad der vil ske, hvis behandling/ støtteforslagene ikke gennemføres/etableres, angivelse af patientens/familiens holdning til speciallægens beskrivelse og anbefalinger. 1PB01 Afklarende samtale Den afklarende samtale eller førstegangsbesøget omfatter en konsultation hos en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller hos sundhedsfagligt personale under delegation af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri (jf. beskrivelsen ovenfor). Konsultationen kan indeholde en somatisk undersøgelse. Vurdering af det videre forløb. Fx om patienten skal udredes yderligere, om behandling skal påbegyndes eller patienten skal afsluttes, evt. til andet regi 1 afklarende samtale Antal timer 1,5 1PB02 Basisudredningspakke Basispakken anvendes til en betydelig del af patienterne og bruges til journaloptagelse og en klinisk vurdering for at tage stilling til behandlingsplanen eller evt. afslutning. Patienten beskrives ofte med en diagnose og der er behov for afklarende undersøgelser. 8

9 1 førstegangsbesøg, hvis ikke 1PB01 er anvendt først. 2-6 diagnostiske interviews, psykologiske undersøgelser, forældresamtaler, netværksmøder, miljøobservationer, erklæringer til anden myndighed eller somatisk undersøgelse. Dog således at der minimum er et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed som en del af tilbagemeldingen Antal timer: 3,5-6,5 1PB03 Standard udredningspakke Standardpakken kan benyttes til en stor del af patienterne, som har behov for udredning ud over basispakken. Patienten beskrives med en eller flere diagnoser, og der kan evt. være komplicerende sociale faktorer til stede. 1 førstegangsbesøg, hvis ikke 1PB01 er anvendt først. 5-9 diagnostiske interviews, psykologiske undersøgelser, forældresamtaler, netværksmøder, miljøobservationer, erklæringer til anden myndighed eller somatisk undersøgelse. Dog således at der minimum er et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed som en del af tilbagemeldingen Antal timer: 6,5-9,5 1PB04 Udvidet udredningspakke Den udvidede pakke benyttes ved komplicerede udredningsforløb, hvor det forventes, at der skal bruges ekstra tid på grund af tolkning, vanskeligt samarbejde med familien eller dårlig kooperation fra patienten. Ligeledes kan denne pakke være relevant, når der er behov for et udstrakt samarbejde med f.eks. kommunen eller somatisk afdeling. Patienten beskrives ofte med flere diagnoser og der er ofte komplicerende sociale faktorer til stede. 1 førstegangsbesøg, hvis ikke 1PB01 er anvendt først diagnostiske interviews, psykologiske undersøgelser, forældresamtaler, netværksmøder, miljøobservationer, erklæringer til anden myndighed eller somatisk undersøgelse. Dog således at der minimum er et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed som en del af tilbagemeldingen Antal timer: 9,5-13,5 Målgruppe: Målgruppen for denne specialeaftale er børn og unge, som ikke er fyldt 18 år på henvisningstidspunktet. Patienter der normalt behandles i den primære sektor (praktiserende læge, praktiserende speciallæge mv.) og på regionsfunktions- eller højt specialiseret niveau falder uden for denne kontrakts målgruppe. 9

10 Patienter med behov for akut behandling eller behov for tvangsforanstaltninger, som er hjemlet i psykiatriloven, behandles kun på et offentligt sygehus, og disse patienter er således heller ikke omfattet af denne kontrakts målgruppe. 5.5 Afslutning på udredning, udredningsforløb og undersøgelser Udredningen er afsluttet, når der foreligger en diagnose og en fyldestgørende og grundig beskrivelse af patientens tilstand og diagnose herunder prognose for sygdommens udvikling på kort og lang sigt. Patienten kan afsluttes til: Egen læge, såfremt udredning giver anledning til, at patienten kan afsluttes, eller at egen læge skal varetage eller påse, at patienten følger en videre behandling. Den henvisende enhed, hvorfra patienten oprindeligt var henvist til, med henblik på opstart af relevant behandling. Det påhviler leverandøren at formidle udredningens resultater (epikrise) til egen læge. Ved viderehenvisning til offentligt sygehus skal leverandøren formidle udredningens og undersøgelsernes resultater til henvisende enhed, som afgør om og hvilken sygehusbehandling patienten tilbydes. Det skal af såvel journal som epikrise fremgå hvilken orientering, patienten har fået om undersøgelsesresultaterne mv. jf. gældende regler for journalføring og udfærdigelse af epikriser. Som afslutning på udredningsforløbet informeres patienten om, at der udarbejdes en rapport om fundene evt. med anbefaling til det videre forløb. Patienten informeres om, at rapporten sendes til henvisende hospital samt egen læge. Patienten vejledes i håndtering af egen situation. Det påhviler ikke den private leverandør at foretage et valg af behandling, med mindre patienten er henvist til udredning og behandling. 6. Udrednings- og behandlingsforløb Ingen 7. Behandlingsforløb 7.1 Behandlingsforløb 1PB10 Behandlingsforløb for svær depression kr. (21.692kr.) 1PB11 Behandlingsforløb for svær OCD kr. (24.462kr.) 1PB12 Behandlingsforløb for svær anoreksi kr. (36.001kr.) 1PB13 Behandlingsforløb for svær gennemgribende kr. (21.232kr.) udviklingsforstyrrelser 1PB40 Førstegangsbesøg før behandlingsopstart kr. (2.008 kr.) 1PB42A Psykoedukativt behandlingsforløb uden kr. (8.259 kr.) psykofarmakologisk behandling 1PB42B Psykoedukativt behandlingsforløb med psykofarmakologisk behandling kr. ( kr.) 10

11 1PB43A Psykoterapeutisk behandlingsforløb uden kr. (9.978 kr.) psykofarmakologisk behandling 1PB43B Psykoterapeutisk behandlingsforløb med kr. ( kr.) psykofarmakologisk behandling 1PB44A Psykofarmakologisk behandlingsforløb kr. ( kr.) 1PB44B ADHD-opfølgningsforløb kr. (4.708 kr.) 1PB45 Dagbehandling 3 dage om ugen i op til 6 uger for patienter med Anorexia Nervosa A. Første behandlingsforløb for Anorexi B. Gentagne behandlingsforløb for Anorexi (for patienter, der har gennemgået et behandlingsforløb hos leverandøren) A kr./dag (4.523 kr.) B kr./dag (4.430 kr.) 1PB46 Dagbehandling 3 dage om ugen i op til 6 uger for patienter med andre psykiske lidelser end anorexia nervosa. A. Første behandlingsforløb for andre psykiske lidelser B Gentagne behandlingsforløb for andre psykiske lidelser (for patienter, der har gennemgået et behandlingsforløb hos leverandøren) 1PB50 Dagbehandling 20 dage i op til 6 uger for patienter med Anorexia Nervosa A. Første behandlingsforløb for Anorexi B. Gentagne behandlingsforløb for Anorexi (for patienter, der har gennemgået et behandlingsforløb hos leverandøren) A kr./ dag (4.523 kr.) B kr./dag (4.430 kr.) A kr./ dag (4.523 kr.) B kr./dag (4.430 kr.) 1PB51 Dagbehandling 20 dage i op til 6 uger for patienter med andre psykiske lidelser end anorexia nervosa. A. Første behandlingsforløb for andre psykiske lidelser B Gentagne behandlingsforløb for andre psykiske lidelser A kr./ dag (4.523 kr.) B kr./dag (4.430 kr.) Indholdet af de enkelte behandlingsforløb er nærmere defineret nedenfor. Som hovedregel er behandlingsforløbet tænkt som afsluttet, idet der herefter skal tages stilling til, om en eventuel behandling kan foregå på et mindre indgribende niveau. 7.2 Henvisning Behandling kan ikke påbegyndes før der foreligger en henvisning. På henvisningen kan der være henvist til: F.eks. Behandling for svær OCD eller Dagbehandling for Anorexia Nervosa Specifikt 1PB** 11

12 7.3 Beskrivelse af de enkelte forløb Målsætning Det grundlæggende princip i børne- og ungdomspsykiatrien er at tilbyde den behandling, der er effektiv, tilstrækkelig og mindst indgribende i patientens tilværelse og integritet. Behandlingen skal være hjemmehørende i den sekundære sundhedssektor (børneog ungdomspsykiatrisk sygehusregi), ellers viderehenvises til det primære sundhedsvæsen, herunder speciallægepraksis, de sociale myndigheder, skolevæsenet mv. Det påhviler leverandøren at drage omsorg for, at behandlingen lever op til almindelig anerkendt faglig standard for specialet, herunder at sikre deltagelse af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, at inddrage relevante samarbejdspartnere, herunder kommunen, den praktiserende læge mv. i overensstemmelse med bestemmelserne i standardkontrakten og denne specialeaftale. Leverandøren skal endvidere om nødvendigt henvise til specialiseret behandling. Der er i behandlingsforløbet for patienter med Anorexi Nervosa indlagt effektsmål for behandlingen. Effektmålet er en vægtøgning på et halvt kilo om ugen for patienten i gennemsnit over forløbet. Returnering efter midlertidig afbrydelse. Patienten kan, efter nærmere aftale mellem henvisende enhed og leverandøren, returnere til behandlingsforløbet efter en midlertidig afbrydelse af forløbet, som følge af akut indlæggelse. Dette beror på en lægefaglig vurdering fra henvisende enhed, hvor patientens tilstand skal vurderes så stabil, at der ikke er risiko for yderligere akut intervention eller tvangsanvendelse. Beskrivelse af behandlingsforløbene Der er indgået kontrakt om et eller flere behandlingsforløb. Hvert behandlingsforløb er sammensat af en eller flere forskellige ydelser, som er beskrevet nærmere nedenfor. Indledende samtale, KRAM go somatisk undersøgelse Den indledende samtale er starten på et behandlingstilbud og omfatter gennemgang af foreliggende skriftlige oplysninger herunder anamnese og psykologiske undersøgelser, udspørge til de aktuelle problemer og symptomer, debut af disse og hvornår de optræder. Der orienteres om behandlingsplanen, og der indhentes informeret samtykke i overensstemmelse med de til en hver tid gældende regler herom. Før indledende samtale har man evt. indhentet oplysninger udsendt i standardiseret skema, som evt. kan udfyldes af forældrene eller den unge. Under indledende samtale gennemgås eventuelle psykologiske tests m.m. der måtte være udarbejdet i kommunalt regi af PPR, andre sygehuse og klinikker mv. Der foretages ligeledes en gennemgang af KRAM-faktorer og en somatisk undersøgelse hvis nødvendigt. Hvor patienten er under 15 år, eller hvor en sundhedsperson efter en individuel vurdering skønner, at patienten, selvom denne er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at 12

13 forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, skal det informerede samtykke gives af forældremyndighedens indehaver. Hvor patienten er fra 15 til og med 17 år skal forældremyndighedens indehaver have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen i overensstemmelse med de til hver en tid gældende regler herom. For de mindste børn betyder det, at førstegangsbesøget i langt de fleste tilfælde vil være med deltagelse af forældrene. Såfremt forældrene ikke deltager i førstegangsbesøget (f.eks. ved lidt ældre patienter), skal de kontaktes efterfølgende med henblik på orientering. Pårørende Pårørende skal inddrages i behandlingen, hvilket ofte sker gennem pårørende/forældresamtale. Her aftales videre behandlingsplan og der kan indhentes informeret samtykke, hvis dette ikke er givet under indledende samtale. Forældresamtalen er en planlagt opfølgende samtale med forældre eller andre pårørende med henblik på at understøtte, drøfte og evaluere barnets/den unges behandling og psykiatriske status. Samtalen kan desuden have til formål at indhente information om væsentlige forhold i barnets/den unges familie, daginstitution eller øvrige netværk, som kan have betydning for behandlingsplanen. Sammenhæng Sammenhæng i behandlingsforløbet og videre i behandlingen kan foregå gennem netværksmøde, telefonisk kontakt til samarbejdspartnere og indeholder den øvrige koordinering af indsatsen. Et netværksmøde tjener til udveksling af oplysninger og forventninger, samt til indgåelse af aftaler vedrørende arbejds- og opgavefordeling i en konkret sag. Der skelnes mellem professionelle netværksmøder, der udelukkende omfatter patientens professionelle kontakter, og de mere almindeligt afholdte netværksmøder, hvor også barnet eller den unge, forældre og andre personlige nøglepersoner deltager. Psykoterapi Psykoterapi kan foregå individuelt og i gruppe Individuel psykoterapi Individuel psykoterapi er et kortere eller længerevarende forløb for en enkelt patient. Forløbet foregår typisk indenfor en kognitiv eller psykodynamisk ramme hos behandler, som modtager supervision. Formålet kan være indsigtsgivende eller stabiliserende. Ved forløbets start skal rammen afstikkes, og mål og delmål for behandlingen aftales mellem leverandøren og patienten/indehaveren af forældremyndigheden. Psykoterapi i gruppe Psykoterapien i gruppe udføres typisk ud fra den psykodynamiske eller kognitive metode. Der er tale om et forum, hvor patienter i grupper arbejder med personlige problemer, følelser og tanker i samvær med jævnaldrende med henblik på personlig ud- 13

14 vikling og mestring. En oplevelsesorienteret læringsmetode med henblik på normalisering af adfærd i dialog med jævnaldrende under ledelse af professionelle terapeuter under supervision. Familieterapi Samtaleterapeutisk behandlingsmetode udført overfor familie af certificeret læge eller psykolog. Psykofarmakologi Lægekonsultation vedr. psykofarmakologisk behandling er en samtale/undersøgelse med en læge, hvor fokus kan være behandling med lægemidler, der har en specifik indvirkning på psykiske funktioner. Formålet med behandlingen er at normalisere de psykobiologiske forstyrrelser, der karakteriserer en given psykisk sygdom. Før behandlingens start skal der foreligge en diagnose, der bygger på en psykiatrisk og evt. en somatisk undersøgelse (inkl. relevante parakliniske undersøgelser) samt en redegørelse for aktuel og tidligere farmakologisk behandling. Behandlingen skal følge de nationale kliniske retningslinjer for de givne psykofarmaka. Under behandlingen skal jævnligt vurderes effekt, bivirkninger og compliance. Der kan til dette formål anvendes relevante standardiserede evalueringsskemaer (rating scales) og/eller serum monitoreringer. Konsultationen har til formål at monitorere patientens tilstand og behandling generelt med behandlingskoordinering og eventuel justering i forhold til bivirkninger. Psykoedukation Psykoedukation kan foregå i gruppe eller individuelt samt for forældre/pårørende Psykoedukation i gruppe Psykoedukation i gruppe har det formål at tilbyde patienter og deres pårørende yderligere information om konkrete sygdommes karakter og typiske forløb, samt information om behandlingsmuligheder; såvel medicinske, psykologiske som sociale. Dette kan planlægges på mange måder. Der kan være tale om kursusrækker med delkurser, som adresserer bestemte problemstillinger, hvor den enkelte patient eller pårørende tilmelder sig kursusrækken eller bare enkelte delkurser. Det kan også bestå af grupper med 5-8 gruppemøder af 1-2 timers varighed. Der kan gives oplæg af forskellige fagprofessionelle og professionelle fra forskellige sektorer samt gives plads til vejledt erfaringsudveksling mellem deltagerne. Familiesamtale med psykoedukation Familiesamtale med psykoedukation er undervisning af personer med sindslidelse og deres pårørende med det formål at formidle viden om de pågældendes psykiske lidelse, behandling og om andre tiltag, som indgår i behandlingen og støtten til de pågældende, f.eks. sociale tiltag. Psykometri 14

15 Psykometri er en måling af patientens mentale evner og færdigheder (psyken), hvor sundhedsfagligt personale gennem rating-scales eller andre evidensbaserede redskaber foretager en individuel vurdering af patienten. Det kan f.eks. være personens intelligensniveau, personlighedstræk, hukommelsesspændvidde eller andre for behandlingen relevante forhold. Diætistvejledning Den diætiske vejledning af patienter med spiseforstyrrelser foretages af klinisk diætister eller personale med samme kvalifikationer som led i den tværfaglige somatiske og psykiatriske behandlingsindsats. Diætisten har følgende opgaver: Optagelse af kostanamnese og uddybning af kostregistreringen Vurdering af patientens ernæringsbehov Udarbejdelse af individuel kostplan, med angivelse af totalt energi- og væskeindhold. Tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale Leverandøren skal fra starten indtænke behandlingsforløbets afslutning i tilrettelæggelsen af behandlingen, således at afslutningen er planlagt og behandlingen i øvrigt tilpasset forløbets længde og indhold. Afslutningen indeholder en klinisk og en afsluttende samtale hvor konklusion og anbefaling formidles til patient og evt. pårørende samt formidling til de behandlingsinstanser patienten evt. viderehenvises til. Der kan forekomme tilbagefaldsforebyggelse evt. i gruppe. Som led i afslutning evalueres forløbet med patienten og evt. pårørende, og der rådgives m.h.p. forebyggelse af sygdomstilbagefald, ligesom evt. efterfølgende behandlingstiltag foreslås iværksat. Information om behandlingsforløbet og anbefalet efterbehandling videregives til henvisningssygehuset og egen læge, jf. i øvrigt kravene i kontrakten. Ambulante behandlingsforløb 1PB10 Behandlingsforløb for svær depression Et behandlingsforløb for patienter med svær depression. Det forsættes 23 timers direkte patientkontakt. De 23 timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse 2 timer Psykoterapi Samtaleterapi i gruppe f.eks. 48 sessioner af 45 minutter eller Individuelt i 9 timer Psykofarmakologi 4 timer Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Psykoedukation 3 timer Barn fra 10 år og op - f.eks. gruppe 6 sessioner af 1 time eller 1½ time individuelt Forældre/pårørende - f.eks. gruppe 6 sessioner af 1 time eller 1½ time individuelt 15

16 Pårørende 1 time Samtale med barn og pårørende Sundhedsmæssig støtte og vejledning Sammenhæng 2 timer Netværksmøde Telefonisk kontakt med samarbejdspartnere Koordination af indsatsen Psykometri 1 time Tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale 1 time På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 12 måneder. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. 1PB11 Behandlingsforløb for svær OCD Et behandlingsforløb for patienter med svær depression. Det forsættes 26 timers direkte patientkontakt. De 26 timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse 2 timer Psykoterapi Samtaleterapi i gruppe f.eks. 48 sessioner af 1 time eller Individuelt i 12 timer Psykofarmakologi 4 timer Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Psykoedukation 3 timer Barn fra 10 år og op - f.eks. gruppe 6 sessioner af 1 time eller 1½ time individuelt Forældre/pårørende - f.eks. gruppe 6 sessioner af 1 time eller 1½ time individuelt Pårørende 1 time Samtale med barn og pårørende Sundhedsmæssig støtte og vejledning Sammenhæng 2 timer Netværksmøde Telefonisk kontakt med samarbejdspartnere Koordination af indsatsen Psykometri 1 time Tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale 1 time På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 12 måneder. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. 1PB12 Behandlingsforløb for svær anoreksi 16

17 Et behandlingsforløb for patienter med svær anoreksi svarende til minimum Sundhedsstyrelsens grad 2. Det forsættes 43 timers direkte patientkontakt. De 43 timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse Herunder motivationsfremmende og støttende samtaler med barn og pårørende Intervention og opfølgning foregår i vidt omfang i primær sektor 9 timer Psykoterapi Samtaleterapi i gruppe f.eks. 60 sessioner af 1 time eller Individuelt i 15 timer Psykofarmakologi 1 time Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Psykoedukation 3 timer Barn fra 10 år og op - f.eks. gruppe 6 sessioner af 1 time eller 1½ time individuelt Forældre/pårørende - f.eks. gruppe 6 sessioner af 1 time eller 1½ time individuelt Diætistvejledning 4 timer Pårørende 5 timer Pårørendesamtale Sundhedsmæssig støtte og vejledning Sammenhæng 3 timer Netværksmøde Telefonisk kontakt med samarbejdspartnere Koordination af indsatsen Psykometri 1 time Tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale 2 timer På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 7 måneder, dog maksimalt 14 måneder. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. 1PB13 Behandlingsforløb for svær gennemgribende udviklingsforstyrrelse Et behandlingsforløb for patienter med svær gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Det forsættes 22 timers direkte patientkontakt. De 22 timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse 2 timer Psykofarmakologi 4 timer Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Psykoedukation 10 timer 17

18 Barn fra 10 år og op - f.eks. gruppe 20 sessioner af 1 time eller 5 timer individuelt Forældre/pårørende - f.eks. gruppe 20 sessioner af 1 time eller 5 timer individuelt Pårørende 2 timer Samtale med barn og pårørende Sundhedsmæssig støtte og vejledning Sammenhæng 2 timer Netværksmøde Telefonisk kontakt med samarbejdspartnere Koordination af indsatsen Psykometri 1 time Tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale 1 time På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 12 måneder. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. 1PB 40 Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse Den indledende samtale med KRAM-faktorer og somatisk undersøgelse er tiltænkt de patienter, som ikke er udredt hos leverandøren, og som vælger at blive behandlet i privat regi. Den indledende samtale foregår ikke forud for forløbende PB1* 1 Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse 1PB 42A Psykoedukativt behandlingsforløb uden psykofarmakologisk behandling Behandlingsforløbet har til formål at give patienten, dennes pårørende og eventuelt det professionelle netværk en forståelse af den aktuelle psykiatriske diagnose, de tilhørende symptomer og almene metoder til at afhjælpe vanskelighederne i dagligdagen. Behandlingsforløbet indeholder 8 besøg fordelt på sammenhængsydelser, psykoedukation i gruppe, individuelt eller i familiesammenhæng. Leverandøren bør ud fra en lægefaglig vurdering vægte de 8 besøgs indhold. En ofte brugt fordeling vil være en sammenhængsydelse som netværksmøde, to familiesamtaler med psykoedukation og fem psykoedukative samtaler i gruppe eller individuelt. Behandlingsforløbet er bl.a. velegnet til børn og unge der har fået diagnosticeret et kompliceret sygdomsbillede for angst og tvangslidelser samt affektive lidelser. 8 besøgstimer fordelt på: A) Individuel psykoeduktaion B) Psykoedukation i gruppe C) Familiesamtale med psykoedukation D) Sammenhæng 18

19 1PB42B Psykoedukativt behandlingsforløb med psykofarmakologisk behandling Behandlingsforløbet indeholder ud over behandlingsforløbet i PB42A psykofarmakologisk behandling. Forløbet indeholder i alt 12 besøg. Behandlingsforløbet er bl.a. velegnet til børn og unge, der har fået diagnosticeret et kompliceret sygdomsbillede for angst og tvangslidelser samt affektive lidelser med behov for medicinering. Desuden alvorlige neuropsykiatriske lidelser af høj kompleksitetsgrad samt komorbiditet. Udover de 8 besøg beskrevet i PB 42A indeholder forløbet 4 besøg fordelt på sammenhængsydelse som netværksmøde, pårørendeydelse som forældresamtale og samtaler med psykofarmakologisk behandlingssigte. 4 besøgstimer fordelt på: A) Sammenhæng B) Pårørende C) Psykofarmakologi 1PB43A Psykoterapeutisk behandlingsforløb uden psykofarmakologisk behandling Behandlingsforløbet har til formål gennem samtaleterapi at forbedre patientens tilstand. Behandlingsforløbet indeholder 8 besøg fordelt på sammenhængsydelser som netværksmøde, individuel psykoterapi, psykoterapi i gruppe, samtale med psykoterapeutisk behandlingssigte og familieterapi. Leverandøren bør ud fra en lægefaglig vurdering vægte de 8 besøgs indhold. En ofte brugt fordeling vil være fordelt med fire timers psykoterapi, to samtaler med behandlingssigte, et netværksmøde og en times familieterapi. 8 besøgstimer fordelt på: A) Individuel psykoterapi B) Psykoterapi i gruppe C) Samtaler med behandlingssigte D) Sammenhængsydelse som netværksmøde E) Familieterapi 1B43B Psykoterapeutisk behandlingsforløb med psykofarmakologisk behandling Behandlingsforløbet indeholder ud over behandlingsforløbet i PB43A en psykofarmakologisk behandling. Forløbet indeholder i alt 12 besøg. Udover de 8 besøg beskrevet i PB 43A indeholder forløbet 4 besøg fordelt på sammenhængsydelsen som netværksmøde, pårørendeydelse som forældresamtale og samtaler med psykofarmakologisk behandlingssigte. 4 besøgstimer fordelt på: A) Sammenhængsydelse som netværksmøde B) Pårørendeydelse som forældresamtaler C) Psykofarmakologi 19

20 1PB44A Psykofarmakologisk behandlingsforløb Behandlingsforløbet har til formål gennem psykofarmakologisk behandling at forbedre patientens tilstand. Behandlingsforløbet indeholder 8 besøg fordelt på pårørendeydelse som forældresamtaler, sammenhængsydelse som netværksmøde og samtaler med psykofarmakologisk behandlingssigte. Leverandøren bør ud fra en lægefaglig vurdering vægte de 8 besøgs indhold. En ofte brugt fordeling vil være en sammenhængsydelse som netværksmøde, en pårørendeydelse som forældresamtale og seks samtaler med psykofarmakologisk behandlingssigte, hvor forældrene deltager. 2 sammenhængsydelser og/eller pårørendeydelser 6 samtaler med psykofarmakologisk behandlingssigte 1PB44B ADHD-opfølgningsforløb For børn og unge med diagnosen ADHD afsluttes en del af patienterne efter udredning til egen læge. Andre patienter med behov for medicinsk behandling gennemgår et behandlingsforløb i form af PB 44(A) Psykofarmakologisk behandlingsforløb. Efter Psykofarmakologisk behandling afsluttes patienten oftest til egen læge, med en kontakt til kommunen med henblik på relevante pædagogiske og sociale tiltag. Der er imidlertid tilfælde, hvor komplicerende komorbiditet eller belastende psykosociale forhold nødvendiggør, at ambulant opfølgning af den farmakologiske behandling forbliver i hospitalsregi. For disse gælder nedenstående. Opfølgningsforløbet har til formål at vurdere den psykofarmakologisk behandling og patientens tilstand. Opfølgningsforløbet indeholder halvårlige besøg i 3 år. Patienten møder op alene eller i følge med forældre. Det kan også afholdes som en sammenhængsydelse som netværksmøde. Patienten tilses af en sygeplejerske med specifik uddannelse og erfaring med behandling af patienter med ADHD. Sygeplejersken har adgang til speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Der drøftes den daglige funktion, hjemme, i skole / daginstitution og fritid. Der er fokus på medicinens virkning og eventuelle bivirkninger, men også på om der er behov for andre tiltag end de rent medikamentelle. Speciallægen varetager receptudskrivning og medicinjustering, og er generelt ansvarlig for forløbet. 6 timer fordelt på 6 besøg og telefonkonsultationer 1 sammenhængsydelse som netværksmøde senest ved afslutning af patienten Afdækkes en anden problemstilling (eksempelvis depression) ved kontrolbesøget formidles en henvisning til den regionale børne- og ungdomspsykiatriske afdeling. Taksten udbetales i 6 rater efter hvert dokumenteret besøg 20

21 Opfølgningsforløbet er afsluttende, idet behandling herefter forventes at foregå på et mindre indgribende niveau hos praktiserende læge. Patienten afsluttes til praktiserende læge med epikrise, behandlingsvejledning m.m. efter forløbet eller ved sit fyldte 18 år. Psykiatrisk dagbehandlingsforløb. Dagbehandling tilrettelægges med systematisk tydelig behandlingsplan, som konkretiserer formål, metode og objektive mål for behandlingseffekt under løbende koordinering af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Dagbehandling indbefatter minimum 5 timers behandling per fremmøde. Der kan være tale om ganske forskelligartede behandlingsindsatser afhængig af problemstillingerne. Dagbehandlingstilbud af kortere varighed vil dog være den typiske tidsramme. Eksempler på problemstillinger: afprøvning af medicin og miljøterapi, kompetenceudvikling evt. i sammenhæng med psykoterapeutisk indsats, f.eks. støtte til etablering af dagsrytme og sygdomserkendelse/selvregulering (patienter med spiseforstyrrelse Anorexi Nervosa). Forudsætningen for effekt af dagbehandling vil oftest være, at der sideløbende støttes op om behandlingstiltaget kommunalt med sociale og/eller specialpædagogiske/skolemæssige foranstaltninger. Det vil oftest være relevant at afholde netværksmøde forud for dagindlæggelse og inden udskrivelse. Det kan være hensigtsmæssigt under dagindlæggelsen at involvere fremtidige behandlere/støttepersoner i et program for professionel kompetenceudvikling i forhold til varetagelse af opgaven efter indlæggelsesforløbet. Indlæggelsen konkluderes skriftligt i udtalelse/erklæring. Det betragtes som en naturlig forudsætning for dagbehandling, at patienten kan bo hjemme og dagligt frekventere behandlingsstedet. Der er i behandlingsforløbet for patienter med spiseforstyrrelser (anorexia nervosa) indlagt effektmål for behandlingen Leverandøren skal kontakte hjemkommunen med henblik på overholdelse af skoleundervisningen for børn i den skolepligtige alder. 1PB45 Psykiatrisk dagbehandling 3 dage om ugen i op til 6 uger for patienter med Anorexi Nervosa Behandlingsforløbet har til formål gennem dagbehandling kombineret med forældrestøtte at forbedre patientens tilstand. Behandlingen er alene relevant for patienter med Anorexia Nervosa og dermed ikke for patienter med andre spiseforstyrrelser. Behandlingsforløbet indeholder fremmøde 3 dage om ugen af minimum 5 timer i op til 6 uger. Pakken indeholder et miljøterapeutisk forløb samt støttende forældresamtaler herunder psykoedukation. 21

22 3 behandlingsdage om ugen hvor der ud over miljøterapi afvikles: A) Sammenhængsydelse som netværksmøde B) Pårørendesamtale som forældresamtaler C) Samtaler med behandlingssigte, psykoterpetutiske, psykoedukative eller psykofarmakologiske Patienten kan efter nærmere aftale mellem henvisende enhed og leverandøren returnere til behandlingsforløbet efter midlertidig afbrydelse af forløbet som følge af akut indlæggelse. 1PB46 Psykiatrisk dagbehandling 3 dage om ugen i op til 6 uger for patienter med psykiske lidelser (bortset fra spiseforstyrrelser, som er omfattet af 1PB45). Behandlingsforløbet har til formål gennem dagbehandling kombineret med forældrestøtte at forbedre patientens tilstand. Denne type behandling vil være relevant ved komplicerede sygdomsbilleder indenfor F90 med henblik på medicinafprøvning. Ved fobiske tilstande med henblik på reetablering af skolefunktion samt ved udslusning af patienter efter døgnindlæggelse indenfor F20-gruppen. Behandlingsforløbet indeholder fremmøde 3 dage om ugen af minimum 5 timer i op til 6 uger. Pakken indeholder et miljøterapeutisk forløb samt støttende forældresamtaler herunder psykoedukation. 3 behandlingsdage om ugen hvor der ud over miljøterapi afvikles: A) Sammenhængsydelse som netværksmøde B) Pårørendeydelse som forældresamtaler C) Samtaler med behandlingssigte, psykoterpetutiske, psykoedukative eller psykofarmakologiske 1PB50 Psykiatrisk dagbehandling i 20 dage og op til 6 uger for patienter med Anorexi Nervosa. Behandlingsforløbet har til formål gennem dagbehandling kombineret med forældrestøtte at forbedre patientens tilstand. Behandlingen er alene relevant for patienter med Anoreksia Nervosa, og dermed ikke for patienter med andre spiseforstyrrelser. Behandlingsforløbet indeholder fremmøde flere dage om ugen af minimum 5 timer i op til 6 uger. Pakken indeholder et miljøterapeutisk forløb samt støttende forældresamtaler herunder psykoedukation. Behandlingsdage hvor der ud over miljøterapi afvikles: A) Sammenhængsydelse som netværksmøde B) Pårørendeydelse som forældresamtaler C) Samtaler med behandlingssigte, psykoterpetutiske, psykoedukative eller psykofarmakologiske Patienten kan efter nærmere aftale mellem henvisende enhed og leverandøren returnere til behandlingsforløbet efter midlertidig afbrydelse af forløbet som følge af akut indlæggelse. 22

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

PB10 Behandlingsforløb for svær depression 23.500 kr. PB11 Behandlingsforløb for svær OCD 26.500 kr.

PB10 Behandlingsforløb for svær depression 23.500 kr. PB11 Behandlingsforløb for svær OCD 26.500 kr. N O T A T Bilag 9 til kontrakten af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandling under udvidet frit sygehusvalg vedrørende børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 1. Omfattende

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet børne- og ungdomspsykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for vurdering for metabolisk og vægtmæssig stabilitet under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for neurokirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for neurokirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning NOTAT 13-03-2018 Specialeaftale og tro & loveerklæring for neurokirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af svær svedtendens med botulinumtoksin A under specialet: dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af højdeskelen på regionsfunktion under specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning NOTAT 14-08-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 20-03-2018 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af svær svedtendens fra 15 år med botulinumtoksin A eller MiraDry under specialet: dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 21-08-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af længevarende svimmelhed (kronisk svimmelhed) på regionsfunktionsniveau under specialet otorhino-laryngologi under det

Læs mere

Udredningspakkeforløb:

Udredningspakkeforløb: Danske Regioner 06-02-2013 Børn og unge (PB01, PB02, PB03, PB04) Børne- og ungdomspsykiatri Udredningspakkeforløb: Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.02.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. døgnbehandling af patienter med skizofreni under specialet psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af dysreguleret diabetes under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af hovedpinesygdomme under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for regionsfunktionen plastikkirurgi efter excessivt vægttab under specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Pakkeforløb for anorexi

Pakkeforløb for anorexi Danske Regioner Juni 2014 Anoreksi (DF50.0, DF50.1) Børn & Unge Samlet tidsforbrug: 43 timer Pakkeforløb for anorexi Børn og unge Indledning Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning.

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. 1 Bilag C: Urologiske udredningsforløb og undersøgelser Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. Indhold Side 11.12.2013 0. UDREDNING OG UNDERSØGELSER FOR

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer.

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer. NOTAT 03-08-2017 Godkendelse af specialeaftale og tro & loveerklæring for intern medicin: lungesygdomme astma og allergi under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 14-11-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for computer-assisteret funktionel endoskopisk bihule kirurgi (CAS FESS-kirurgi) på hovedfunktionsniveau under specialet otorhino-laryngologi under

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

N O T A T 01.05.2015

N O T A T 01.05.2015 N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for kompliceret spiseforstyrrelse under specialet psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for regionsfunktionen plastikkirurgi: Sekundær brystrekonstruktion med stilkede lapper under specialet plastikkirurgi under det udvidede frie

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg

leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg N O T A T Bilag 11 til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg vedrørende voksenpsykiatrien 1.9.2014 1. Omfattede leverandører

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for voksne med epilepsi under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer.

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer. NOTAT 01-08-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 27-11-2017 Specialeaftal og tro & loveerklæring for specialet: intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet gynækologi og obstetrik under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: reumatologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for tand-, mund- og kæbekirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for tand-, mund- og kæbekirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning NOTAT 21-11-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for tand-, mund- og kæbekirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger

Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger Det samlede udrednings og behandlingsforløb er af 69 måneders varighed, evt. med

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI 1. oktober 2015 Overenskomst om speciallægehjælp Speciel

Læs mere

Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri

Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri Baggrund: Hovedsigtet med moderniseringen af specialet børne- og ungdomspsykiatri er, at ydelsesbeskrivelserne afspejler det aktuelle

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer.

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer. NOTAT 03-08-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: gastroenterologi og hepatologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

B. Udredning og undersøgelser for demens Udredningsforløb for demens Kr.

B. Udredning og undersøgelser for demens Udredningsforløb for demens Kr. Specialeaftale og tro & love-erklæring for demensudredningsforløb og undersøgelser og behandlingsopstart under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning. A. Generelle forhold

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Region Hovedstaden. Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb. Afrapportering fra Udvalget for Sammenhængende Patientforløb

Region Hovedstaden. Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb. Afrapportering fra Udvalget for Sammenhængende Patientforløb Region Hovedstaden 12 Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb Afrapportering fra Udvalget for Sammenhængende Patientforløb 2 INDHOLD 04 INDLEDNING 06 UDREDNING OG DIAGNOSTIK 08 BEHANDLINGS-

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 21. marts 2016 Stillet af: Anne Ehrenreich (V) Besvarelse udsendt den: 14.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 21. marts 2016 Stillet af: Anne Ehrenreich (V) Besvarelse udsendt den: 14. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6015 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 15015013 Sagsbeh..: HASURA Spørgsmål

Læs mere

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler.

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler. N O T A T Bilag 7: Plastikkirurgi efter excessivt vægttab Bilag 7 til kontrakt af 1. september 2013 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg for somatiske

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013 Projektevaluering Indledende Denne evaluering er foretaget ved udgangen af projektet, og har fokus på dels proces og dels resultater. Forud for evalueringen er det overvejet, hvad det specifikke formål

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere