GRUNDFOS INSTRUKTIONER BMS. BMS hs, BMST, BMSX. Monterings- og driftsinstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER BMS. BMS hs, BMST, BMSX. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER BMS BMS hs, BMST, BMSX Monterings- og driftsinstruktion

2 Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product BMS, to which this declaration relates, is in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: Machinery Directive (00//EC). Standard used: EN 809:009. EMC Directive (00/08/EC). Standards used: EN 000--:00, EN 000--:007. This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number ). DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet BMS som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: Maskindirektivet (00//EF). Anvendt standard: EN 809:009. EMC-direktivet (00/08/EF). Anvendte standarder: EN 000--:00, EN 000--:007. Denne EF-overensstemmelseserklæring er kun gyldig når den publiceres som en del af Grundfos-monterings- og driftsinstruktionen (publikationsnummer ). Bjerringbro, 0th May 00 Jan Strandgaard Technical Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro, Denmark Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity.

3 Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Produktintroduktion. Levering og håndtering. Typeskilt. Idriftsætning. Pumpemedier. Filtrering. Skylning og saltholdighed.7 Fundament. Før installation. Læsevejledning. Mekanisk installation. BMS hs-pumpe. BMST-anlæg 8. BMSX-anlæg 0. Elektrisk installation. BMS hs-pumpe. BMS hp-pumpe. BMST-anlæg. BMSX-anlæg. Idriftsætning. BMS hs-anlæg. BMST-anlæg. BMSX-anlæg. Regulering af lavtryksflow 7. Nedlukning 7. BMS hs-anlæg 7. BMST-anlæg 7. BMSX-anlæg 7. Skylning 7 8. Drift 7 8. Motorlejer 7 9. Stilstandsperioder 7 9. Opstart efter en stilstandsperiode 7 0. Fejlfinding 8 0. BMS hs og BMST 8 0. BM hp 9 0. Trykveksler 0. Kontrol af motor og kabel. Tekniske data. Bortskaffelse. Symboler brugt i dette dokument Bemærk Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade.. Produktintroduktion Grundfos BMS-, BMST- og BMSX-trykforøgeranlæg er konstrueret til afsaltning af havvand og brakvand i omvendt osmoseanlæg, de såkaldte SWRO-anlæg (SWRO = Sea Water Reverse Osmosis). Anlæggenes konstruktion sikrer god energigenvinding.. Levering og håndtering Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Lydtryksniveauet er så højt at høreværn skal benyttes. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. Under levering og opbevaring må pumperne aldrig konserveres med glycerin eller andre væsker som er aggressive over for pumpematerialerne... Levering Pumperne leveres fra fabrikken i passende emballage som de bør blive i indtil installationen... Frostsikring Hvis pumperne skal opbevares, skal det ske på et frostfrit sted. Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift.

4 . Typeskilt. Filtrering BMS hs, BMST: Råvandet skal filtreres til maksimum 0 mikrometer. BMSX: Råvandet skal filtreres til maksimum 0 mikrometer N/A Filter TM0 9 Fig. Filtrering TM Fig. Typeskilt Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse Typebetegnelse Modelbetegnelse: generation produktnummer produktionskode (ddmmåå). Nominelt flow Nominel løftehøjde Nominelt omdrejningstal Min. og maks. tilløbstryk 7 Maks. afgangstryk 8 Min. og maks. medietemperatur 9 Nettovægt af trykforøgermodul 0 Mindstevirkningsgradsindeks Oprindelsesland CE-mærke TR-mærke. Idriftsætning For at sikre lang levetid og problemfri drift skal BMSX-trykforøgeranlæg idriftsættes af certificerede Grundfos-medarbejdere. Bemærk Hvis dette krav ikke overholdes, bortfalder garantien. Idriftsætning omfatter også uddannelse (på installationsstedet) af de medarbejdere der skal være ansvarlige for at vedligeholde og overvåge anlægget.. Pumpemedier Tyndtflydende, ikke-eksplosive medier uden indhold af faste bestanddele eller fibre. Mediet må ikke angribe pumpematerialerne kemisk. Kontakt Grundfos i tvivlstilfælde. Pumperne må aldrig køre med vand/væske som indeholder stoffer der fjerner overfladespændingen, f.eks. sæbe. Bruges denne type rengøringsmiddel til rengøring af anlægget, skal vandet/ væsken føres uden om pumperne via et omløb. Pumperne må ikke bruges til pumpning af brandfarlige eller brændbare væsker, såsom dieselolie, benzin eller lignende. Råvandsfødepumpe Manometer (råvand) Lavtryksafbryder Flowmåler Manometer (ferskvandspumpe) Ferskvandsskyllepumpe. Skylning og saltholdighed Når trykforøgeranlægget er stoppet, er det meget vigtigt at skylle det i henhold til disse retningslinjer. Se også fremgangsmåden for skylning i afsnit 9.. Start/stophyppighed..7 Fundament Pumpetype Filter [mikrometer absolut] BMS hs 0 BM hp 0 BMST 0 Trykveksler 0 Ferskvand p min [bar] Maks. saltholdighed [ppm TDS] Skylletid [min.] Pumpetype BMS hs BM hp BMST Trykveksler Fundamentet skal være konstrueret så det understøtter trykforøgeranlægget eller pumpen/pumperne sikkert under alle forhold. Pumpen og motoren skal installeres på samme niveau. Fundamentet skal være tilstrækkeligt solidt til at kunne bære begge enheders vægt..7. Vibrationsdæmpning De vibrationsdæmpere der leveres sammen med BMS hs-pumpen, skal anvendes.

5 . Før installation. Kontrollér at pumpen ikke er blevet beskadiget under transporten.. Kontrollér at typebetegnelsen svarer til ordren. Se pumpens typeskilt.. Sammenlign motorspændingen og frekvensoplysningerne på typeskiltene på motoren og det variable frekvensdrev med den tilgængelige strømforsyning.. Læsevejledning Vælg anlægs-/pumpetype. Anlæg/ pumpe BMS hs BMST BMSX. Mekanisk installation. BMS hs-pumpe Pumpen kan monteres direkte på gulvet eller på en bundramme (tilbehør). Fig. Trin Handling Afsnit BMS hs-pumpe Mekanisk installation. BMS hs-pumpe. Elektrisk installation. BMS hs-pumpe. Idriftsætning. BMS hs-anlæg. Mekanisk installation. BMST-anlæg. Elektrisk installation. BMST-anlæg. Idriftsætning. BMST-anlæg. Mekanisk installation. BMSX-anlæg. Elektrisk installation. BMSX-anlæg. Idriftsætning. BMSX-anlæg... Placering For at sikre tilstrækkelig køling af motoren kræves der minimum 00 mm frirum bag ved motoren (NDE)... Løft og håndtering af motoren TM0 99 Fig. Eksempel på korrekt løft af motoren Løfteøjernes placering og mindstemålene for løftestængerne er angivet nedenfor. Fig. Mål på løfteudstyr Horisontal position Motortype A [mm] 00 0 e [mm] H [mm] t [mm] Hvis disse instruktioner ikke følges, er der risiko for at bøje eller knuse klemkassen, dækslet eller drypdækslet. TM0 9 TM0 9 9 Overhold lokale forskrifter vedrørende grænser for manuelle løft og manuel håndtering. Brug alle løfteøjer når motoren løftes, og sænk den forsigtigt ned. Brug alle motorens løfteøjer, og sørg for at den kran der benyttes, er egnet til opgaven. Brug certificeret og godkendt løfteudstyr. Se typeskilt.

6 .. Motorinstallation Brug vibrationsdæmpere. Motoren skal være i vater. Hvis der er et mellemrum mellem fundamentet og motoren, så brug et vaterpas, en søgelære og mellemlægsplader til at bringe motoren i vater. Fastgør derefter motoren ved hjælp af egnede bolte, afhængigt af fundamentet. Omdrejningsretning Eltilslutning skal foretages af en autoriseret person i henhold til lokale elregulativer. Tilslut strømforsyningen (se afsnit. Elektrisk installation) og kontrollér omdrejningsretningen. Omdrejningsretningen skal svare til retningen under normal drift. Se monterings- og driftsinstruktionen til motoren... Løft og håndtering af pumpen Hejs pumpen på plads, og sænk den langsomt ned... Opretning af motor og pumpe Opret motoren og pumpen før du spænder boltene. Følg denne fremgangsmåde for at sikre korrekt installation. Trin Beskrivelse Billede Montér alle fire bolte til motor- og pumpetilslutning. Vent med at spænde boltene. Justér mellemrummet ved hjælp af en søgelære eller et lignende værktøj. Spænd den ene bolt med fingrene. TM0 9 TM0 9 Fig. Eksempel på korrekt løft af pumpen Få pumpen til at passe med motorflangen. Montér den støttefod til pumpen som fulgte med produktet. Sænk pumpen indtil støttefoden rammer gulvet. TM0 9 Justér mellemrummet over for den bolt du lige har spændt. Spænd ikke bolten. Flyt pumpen, og justér mellemrummet. Flyt pumpen, og justér mellemrummet ved hjælp af en søgelære. Spænd bolten med fingrene. Se afsnit.. Indløbsrørets position hvis indløbsrøret skal drejes. TM0 9 TM0 9 Krydsspænd alle bolte til Nm når mellemrummet er justeret. TM0 9 Fastgør støttefoden til fundamentet. TM0 9 Støttefoden må ikke påføre pumpen nogen form for spænding!

7 .. Indløbsrørets position Følg denne fremgangsmåde hvis du ønsker at ændre rørets position. Trin Beskrivelse Billede..7 Skylning af anlægget For at undgå urenheder i pumpen skal rørene skylles før pumpens indløbs- og -afgangsrør tilsluttes...8 Rørtilslutning Både indløbs- og afgangsrøret er udstyret med koblingsmuffer til Victaulic-koblinger og skal understøttes tæt på rørets ende. Fjern M0-bolte. Løsn M-bolte. TM0 97 Mærk kapperøret og omløberen op. TM TM0 90 Drej indløbsrøret til den ønskede position, og sørg for at omløberen følger med. TM0 9 Fig. 7 Rørholder Når koblingerne monteres, er det vigtigt at der er et mellemrum på, mm mellem de to rør. Se fig. 8. Servicetilslutning Undgå spændinger i rørinstallationen. Kontrollér markeringen. TM0 9 Fig. 8 Mellemrum mellem rør TM0 9 Montér alle bolte igen. Spænd alle bolte til Nm. TM0 9 Fastgør støttefoden til fundamentet. TM0 9 7

8 Afgangsrør For at gøre det lettere at servicere pumpen og motoren er det vigtigt at den medleverede servicetilslutning bygges ind i anlægget.. Montér de to gummidele.. Installér servicetilslutningen. Fig. 9 Gummidelenes placering. Før de to gummidele ind over servicetilslutningen. TM0 99 Fig. BMST-anlæg TM0 90 Fig. BMT-pumpe TM BMS hs-pumpeinstallation Se afsnit. BMS hs-pumpe... Løft og håndtering af BMT-pumpen. Hejs pumpen på plads, og sænk den langsomt ned.. Installér og fastgør pumpen.. Understøt pumpen tæt på turbinen ved hjælp af beslaget bag ved turbinehuset.. Brug et spændebånd eller lignende i den anden ende. Se eksemplet i fig.... BMT-pumpeinstallation Fig. 0 Servicetilslutningens og gummidelenes placering. Montér Victaulic-koblingerne, og spænd boltene til Nm. BMT-pumpen skal være i vater. Hvis der er et mellemrum mellem fundamentet/rammen og BMT-pumpen, så brug et vaterpas, en søgelære og mellemlægsplader til at bringe pumpen i vater. Fastgør derefter pumpen ved hjælp af egnede bolte, afhængigt af fundamentet/rammen... Skylning af anlægget TM0 9 TM0 9 Brug vibrationsdæmpere. For at undgå urenheder i pumpen skal rørene skylles før pumpens indløbs- og -afgangsrør tilsluttes. Fig. Victaulic-koblinger Hvis det er en BMS hs-pumpe du installerer, er du nu klar til elektrisk installation. Se afsnit. BMS hs-pumpe. Hvis det er et BMST-anlæg du er ved at bygge, så se afsnit.. Løft og håndtering af BMT-pumpen. Hvis det er et BMSX-anlæg du er ved at bygge, så se afsnit.. Installation af BM hp-pumpe.. BMST-anlæg Et BMST-anlæg bygges ved at bruge en BMS hs som primær pumpe og en BMT som sekundær pumpe. BMT-pumpen drives af højtrykskoncentratet fra membranen og bruges som fødepumpe for den primære BMS hs-pumpe. 8

9 .. Indløbs- og afgangsrør (BMT- og BMS hs-pumpe) Indløbs- og afgangsrørene er udstyret med koblingsmuffer til Victaulic-koblinger. Følg denne fremgangsmåde for at sikre korrekt installation. Trin Beskrivelse Billede Turbinen drives af højtrykskoncentratet fra membranen. Slut højtryksafgangen til BMT-pumpens turbineindløb. TM0 9 Koncentratafgangen skal være fri under alle driftsforhold. Hvis der er sluttet et afgangsrør til koncentratafgangen, skal dette rør have et lufthul... Rørtilslutning Både indløbs- og afgangsrøret skal understøttes tæt på rørets ende. Tilslut BMT-pumpens indløb. TM0 97 Fig. Vandret og lodret understøtning af rør TM0 90 Undgå spændinger i rørinstallationen. Når koblingerne monteres, er det vigtigt at der er et mellemrum på, mm mellem de to rør. Se fig.. Forbind BMT-pumpen og BMS hs-pumpen. Slut slangen ( 00) til turbinehusets afgang med et spændebånd. Før slangen til en dræntank, drænkanal eller et lignende afløb. Montér enden af slangen over det højest mulige vandniveau i afløbet. Slangen skal understøttes. TM0 9 TM0 97 Servicetilslutning Fig. Placering af koblingsmuffer TM0 9 Koncentratet fra turbinen skal under alle driftsforhold kunne flyde frit til et afløb. Højden over afløbet vandspejlet i afløbet skal være mindst 00 mm. Røret fra turbinen til afløbet skal have samme diameter i hele sin længde. Afløbet skal være større end røret og åbent så koncentratet, en blanding af luft og vand (skum), let kan komme væk. Min. 0 Min. 00 mm TM Fig. Afløb fra Pelton-turbine 9

10 . BMSX-anlæg Et BMSX-anlæg bygges ved at bruge en BMS hs som højtrykspumpe og en BM hp som trykforøgerpumpe. Trykveksleren installeres for at genbruge energi fra højtrykskoncentratet. TM TM TM Gr09.. Rørtilslutning Lavtryks- og højtryksindløbs- og afgangsrørene er udstyret med koblingsmuffer til Victaulic-koblinger. Se rørenes placering på enheden. Både indløbs- og afgangsrørene skal understøttes tæt på enden af rørene. Fig. 9 Vandret og lodret understøtning af rør TM0 98 Fig. 7 BMSX-anlæg.. Installation af BMS hs-pumpe Se afsnit. BMS hs-pumpe... Installation af BM hp-pumpe Se monterings- og driftsinstruktionen til Grundfos BM og BM hp... Trykveksler Undgå spændinger i rørinstallationen. Når koblingerne monteres, er det vigtigt at der er et mellemrum på, mm mellem de to rør. Gr-0 Fig. 8 Trykveksler Løft og håndtering af trykveksleren Overhold lokale forskrifter vedrørende grænser for manuelle løft og manuel håndtering. Brug egnede stropper når enheden løftes. Hejs forsigtigt trykveksleren på plads, og sænk den ned. Fastgør enheden/enhederne til en ramme, og sørg for at der ikke er nogen spændinger i installationen. Sørg for at kranen er egnet til opgaven. Brug certificeret og godkendt løfteudstyr. Se typeskilt... Skylning af anlægget For at undgå urenheder i pumpen skal rørene skylles før pumpens indløbs- og -afgangsrør tilsluttes. 0

11 . Elektrisk installation Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles under den elektriske installation. Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på mindst mm i alle poler. Pumpen skal forbindes til jord. Eltilslutningen skal foretages af en autoriseret elinstallatør i henhold til lokale forskrifter samt diagrammerne for motorbeskyttelsen, starteren og de tilsluttede overvågningsanordninger. De elektriske tilslutninger skal foretages i klemkassen. Ledningsføringen skal udføres i henhold til det forbindelsesdiagram som fulgte med Grundfos-produktet.. BMS hs-pumpe Se monterings- og driftsinstruktionen til drevet og motoren. Hvis det er en BMS hs-pumpe du installerer, er du nu klar til idriftsætning. Se afsnit. BMS hs-anlæg.. Idriftsætning Disse retningslinjer for idriftsætning vedrører kun anlæg. BMS hs-anlæg. BMST-anlæg (se afsnit. BMST-anlæg). BMSX-anlæg (se afsnit. BMSX-anlæg).. BMS hs-anlæg Lydtryksniveauet er så højt at høreværn skal benyttes... Før opstart Følg disse instruktioner for at sikre korrekt opstart af BMS hsanlægget. Kontrollér følgende:. smøring af motorlejerne. strømforsyning sammenlignet med typeskiltet.. BMS hp-pumpe Se monterings- og driftsinstruktionen til Grundfos BM og BM hp. Se typeskiltet for at identificere motortypen og typen af styreprint.. BMST-anlæg Se afsnit. BMS hs-pumpe. Hvis det er en BMS hs-pumpe du installerer, er du nu klar til idriftsætning. Se afsnit. BMST-anlæg.. BMSX-anlæg Se afsnit. BMS hs-pumpe og. BMS hp-pumpe. Hvis det er en BMS hs-pumpe du installerer, er du nu klar til idriftsætning. Se afsnit. BMSX-anlæg Fig. 0 Eksempel på BMS hs-trykforøgeranlæg TM Pos. Beskrivelse Råvandsfødepumpe Manometer (råvand) Filter Lavtryksafbryder Flowmåler BMS hs-pumpe 7 Højtryksafbryder 8 Manometer (BMS hs-afgangstryk) 9 Luftudlader 0 Overtryksventil Membranfilter Permeat Trykreguleringsventil Manometer (ferskvandspumpe) Ferskvandsskyllepumpe

12 .. Idriftsætning Hvis der er installeret en afgangsventil, anbefaler vi at du åbner den / omgang når pumpen/anlægget startes. Bemærk Pumperne må ikke køre mod en lukket ventil. Gør som følger for at starte et BMS hs-anlæg:. Start fødepumpen (), og kontrollér at BMS hs-pumpens () tilløbstryk () er højere end,0 bar (0 meter løftehøjde) og lavere end,0 bar (0 meter løftehøjde).. Udluft BMS hs-pumpen ().. Start BMS hs-pumpen (). Ramp BMS hs-pumpen () op i henhold til fabriksindstillingerne. Se fig. ( og ).. BMST-anlæg.. Før opstart Følg disse instruktioner for at sikre korrekt opstart af BMSTanlægget. Kontrollér følgende:. smøring af motorlejerne. strømforsyning sammenlignet med typeskiltet. rørføring sammenlignet med diagrammet. 9 0 Sørg for en oprampningstid på omdr./min. inden for tre sekunder. 8 rpm Fig. Rampe op Standard-oprampningstid: 0 til 700 rpm maks. sekunder (). Oprampning fra 700 rpm er indstillet til 00 rpm pr. minut ().. Indstil pumpens afgangstryk (8) til den ønskede værdi. Se fig. 0.. Kontrollér at pumpens tilløbstryk () er højere end,0 bar (0 meter løftehøjde) og lavere end,0 bar (0 meter løftehøjde). sekunder t [sekunder] Sørg for at BMS hs-pumpen er beskyttet af en lavtryksafbryder eller en flowkontakt. TM Fig. Eksempel på BMST-trykforøgeranlæg Pos. Beskrivelse Råvandsfødepumpe Manometer (råvand) Filter Lavtryksafbryder Flowmåler BMT-pumpe. BMS hs-pumpe 7 Manometer (BMST-afgangstryk) 8 Flowmåler 9 Luftudlader 0 Højtryksafbryder Overtryksventil Membranfilter Permeat Manometer (højtrykskoncentrat) Manometer (ferskvandspumpe) Ferskvandsskyllepumpe TM0 88 8

13 .. Idriftsætning Gør som følger for at starte et BMST-anlæg:. Start råvandsfødepumpen (), og kontrollér at pumpens tilløbstryk () er højere end,0 bar (0 meter løftehøjde) og lavere end,0 bar (0 meter løftehøjde).. Udluft BMT-pumpen (). Pumpen er fuldt udluftet når der løber væske ud af luftudladeren (9).. Start BMS hs-pumpen (.). Se afsnit.. Idriftsætning.. Indstil pumpens afgangstryk (7) til den ønskede værdi.. Kontrollér at pumpens tilløbstryk () er højere end,0 bar (0 meter løftehøjde) og lavere end,0 bar (0 meter løftehøjde).. Anlægget er klar til drift. Sørg for at BMS hs-pumpen er beskyttet af en lavtryksafbryder eller en flowkontakt. Sørg for en oprampningstid på omdr./min. inden for tre sekunder.. BMSX-anlæg.. Flowregulering og afbalancering Flow og tryk i et typisk BMSX-anlæg varierer lidt i løbet af anlæggets levetid på grund af temperatursvingninger, membrantilstopning og ændringer i fødevandets saltholdighed. Trykvekslerens rotor drives af væskeflowet gennem enheden. Rotorens hastighed er selvjusterende inden for trykvekslerpumpens driftsområde... Før opstart Følg disse instruktioner for at sikre korrekt opstart af BMSXanlægget. Kontrollér følgende:. smøring af motorlejerne (se typeskilt). strømforsyning sammenlignet med typeskiltet. rørføring sammenlignet med diagrammet. 7 Fig. Eksempel på BMSX-trykforøgeranlæg TM Pos. Beskrivelse Råvandsfødepumpe Filter Lavtryksafbryder Flowmåler Manometer (råvand) BMS hs-pumpe 7 Kontraventil 8 Manometer (BMS hs-afgangstryk) 9 Luftudlader 0 Højtryksafbryder Overtryksventil Manometer (BM hp-tilløbstryk) Manometer (BM hp-afgangstryk) BM hp-pumpe Flowmåler (højtryksråvand) Manometer (lavtryksråvand) 7 Flowmåler (lavtryksråvand) 8 Membranfilter 9 Permeat 0 Rengøringsskylleventil. Manometer (højtrykskoncentrat) Manometer (lavtrykskoncentrat) Trykveksler Koncentratsventil Manometer (ferskvandspumpe) Ferskvandsskyllepumpe

14 .. Idriftsætning Gør som følger for at starte et BMSX-anlæg:. Alle ventiler skal være i normal driftsstilling.. Start råvandsfødepumpen (). Når råvandsfødepumpen startes, fyldes anlægget med vand. Sørg for at hele anlægget er udluftet. Fødestrømmen (7) (maks. 0 bar, min. bar fødetryk) gennem trykvekslerpumpen () får muligvis rotoren til at rotere. Hvis den gør, vil der kunne høres en brummelyd Rotorhastigheden vil stige, og tilbageværende luft vil blive frigivet fra trykveksleren. Udluft anlægget. Justér BM hp-pumpens () frekvensomformer på trykvekslerens () afgangsside indtil tilløbet af lavtrykshavvand (7) er det samme som det beregnede havvandsflow () Fig. Start havvandsfødepumpen. Justér koncentratventilen () til anlægsflowet.. Udluft anlægget.. Se fremgangsmåden for opstart af BM hp når du har fyldt anlægget med vand og udluftet det. TM Fig. Afbalanceret flow Et afbalanceret flow gennem trykveksleren () opnås ved at bruge flowmålerne på lavtryksindløbsrøret til havvand (7) og højtryksrøret til havvand (). Alle flow ind og ud af trykveksleren () skal afbalanceres til inden for % for at opnå optimal drift. Bemærk Hvis trykveksleren kører med uafbalancerede flow, kan koncentratet forurene fødevandet, hvilket vil medføre lavere virkningsgrad. TM Det maksimale flow for trykveksleren må aldrig overskrides. Se trykvekslerens typeskilt. BM hp-pumpen må ikke køre mod en lukket afgangsventil i mere end fem sekunder da dette vil medføre en temperaturstigning/dampudvikling i pumpen som kan beskadige pumpen og motoren. Hvis der er risiko for at BM hp-pumpen kører mod en lukket afgangsventil eller risiko for manglende flow, skal der sikres en minimal væskestrøm gennem pumpen ved at slutte et omløb/ afløb til pumpens afgangsside. Afløbet kan sluttes til en tank.. Start BM hp-pumpen () TM Fig. Anlægstryk og flow, BM hp

15 Hvis flowet af havvand ind i anlægget er mindre end flowet af havvand ud af anlægget, vil det medføre permeat af dårligere kvalitet, øget fødetryk og højere energiforbrug. Vi anbefaler at bruge en let overdimensioneret BM hp-pumpe () til at håndtere det forventede koncentratflow fra membranen idet der tages højde for sæsonmæssige udsving, tilstopning af membranen og tab i manifolden. BM hp-pumpens () flow og tryk skal reguleres ved hjælp af en frekvensomformer. 7. Nedlukning Følg disse instruktioner nøje for at lukke trykforøgeranlægget ned på sikker vis. 7. BMS hs-anlæg Denne fremgangsmåde beskriver hvordan BMS hs-anlægget lukkes ned. Hverken lavtryks- eller højtryksflowet gennem trykveksleren må nogensinde overstige det nominelle maksimumsflow. Den eneste pålidelige måde at bestemme dette flow på er at bruge henholdsvis en lavtryksflowmåler () eller en højtryksflowmåler (). Gør som følger for at starte BMS hs-pumpen:. Start BMS hs (). Se afsnit.. Idriftsætning ppm TDS 7 8 Fig. 7 Anlæg i drift Trykket i BMS-anlægget stiger. Lydtryksniveauet fra trykveksleren () stiger. Det er normalt at der forekommer små variationer i lydtryksniveau og rotorhastighed.. Regulering af lavtryksflow Koncentratsventilen () på anlæggets afgangsside skal justeres for at regulere flowet af havvand som tilføres trykveksleren under lavt tryk (7), og flowet af koncentrat som udledes under lavt tryk () (min. bar modtryk). Denne ventil () øger også det modtryk der skal være på () for at undgå ødelæggende kavitation. Tilløbet af havvand under lavt tryk (7) er lig med flowet af det tilførte koncentrat under højt tryk () TM Fig. 8 Eksempel på BMS hs-anlæg Fremgangsmåde. Ramp BMS hs-pumpen () ned i henhold til fabriksindstillingerne. Se fig. 9 ( og ). rpm 700 Fig. 9 Rampe ned sekunder t [sekunder] Ramp ned fra 700 til 0 omdr./min på sekunder.. Stop havvandsfødepumpen ().. Start ferskvandskyllepumpen (), og skyl anlægget med ferskvand () (min. bar ved skylning).. Skyl anlægget i til 0 minutter, eller indtil saltholdigheden er lavere end 000 ppm TDS.. Stop ferskvandspumpen ().. Luk alle ventiler for at beholde ferskvandet i anlægget under nedlukning. TM TM Bemærk Bemærk Start pumpen i 0 sekunder for at lade ferskvandet løbe ind i BMS hp-pumpens trykleje og skylle det. Hvis skylningen tager mere end 0 minutter, skal flowet reduceres til maksimum 0 % af det nominelle flow. I stilstandsperioder skal pumpen fyldes med rent ferskvand.

16 7. BMST-anlæg Denne fremgangsmåde beskriver hvordan BMST-anlægget lukkes ned BMSX-anlæg Denne fremgangsmåde beskriver hvordan BMSX-anlægget lukkes ned ppm TDS Fig. 0 Eksempel på BMST-anlæg Fremgangsmåde. Ramp BMS hs-pumpen (.) ned i henhold til fabriksindstillingerne.. Stop havvandsfødepumpen ().. Start ferskvandskyllepumpen (), og skyl anlægget med ferskvand () (min. bar ved skylning).. Skyl anlægget i til 0 minutter, eller indtil saltholdigheden er lavere end 000 ppm TDS.. Stop ferskvandspumpen ().. Luk alle ventiler for at beholde ferskvandet i anlægget under nedlukning. Bemærk Bemærk Start pumpen i 0 sekunder for at lade ferskvandet løbe ind i BMS hp-pumpens trykleje og skylle det. Hvis skylningen tager mere end 0 minutter, skal flowet reduceres til maksimum 0 % af det nominelle flow. I stilstandsperioder skal pumpen fyldes med rent ferskvand. TM Fig. Eksempel på BMSX-anlæg Fremgangsmåde. Nedramp og stop BMS hs-pumpen (). Se afsnit 7. BMS hsanlæg.. Nedramp og stop BM hp-pumpen ().. Stop havvandsfødepumpen ().. Start ferskvandskyllepumpen (), og skyl anlægget med ferskvand () (min. bar ved skylning).. Start BM hp-pumpen (), ramp den op til Hz og lad den køre i til 0 minutter eller indtil saltholdigheden er lavere end 000 ppm TDS. Åbn ventilen (0) for at sikre effektiv skylning af anlægget.. Start BMS hs-pumpen () og ramp den op til mindst 700 rpm eller indtil saltholdigheden er lavere end 000 ppm TDS. Bemærk Bemærk Hvis skylningen tager mere end 0 minutter, skal flowet reduceres til maksimum 0 % af det nominelle flow. I stilstandsperioder skal pumpen fyldes med rent ferskvand. 7. Stop BMS hs-pumpen (), BM hp-pumpen () og ferskvandsskyllepumpen (). 8. Luk alle ventiler for at beholde ferskvandet i anlægget under nedlukning. 9. Hvis anlægget tages ud af drift i en længere periode, skal der tages forholdsregler for at forhindre biologisk vækst. Anlægsdelene skal skylles en sidste gang med den samme opløsning som bruges til at konservere membranerne. TM Start pumpen i mindst 0 sekunder for at lade ferskvandet løbe ind i BMS hs-pumpens tryklejehus og skylle tryklejet og akseltætningen.

17 7. Skylning BMS-pumper kan skylles i flowretningen. Det er meget vigtigt at skylle trykforøgerpumperne, særligt når de bruges til pumpning af saltvand eller vand med kemikalier. Hvis der står saltvand i pumperne når de er stoppet, er der risiko for spaltekorrosion af det rustfri stål. Hvis der står vand med kemikalier i pumperne når de er stoppet, kan det påvirke pumpens og motorens gummidele. Hvis rengøringsmidlet indeholder kemikalier som kan påvirke gummiet i pumpen og motoren, skal der installeres et omløb. 8. Drift Kontrollér følgende med passende mellemrum: flow og tryk om støjniveauet har ændret sig. Vi anbefaler at notere driftsdataene i den logbog som fulgte med anlægget, da de kan være nyttige i forbindelse med vedligeholdelse. 8. Motorlejer Pumperne er fabriksmonteret med et manuelt smøresystem til motorlejerne. Se motorens typeskilt eller den monterings- og driftsinstruktion der fulgte med motoren, for smøreintervaller osv. 8.. Fedttype Fedttypen er som standard EXXON MOBILE POLYREX EM0, og vi anbefaler at anvende denne type ved efterfølgende smøring. Bemærk Undlad at blande forskellige fedttyper. 9. Stilstandsperioder Forud for stilstandsperioder skal der træffes forskellige forholdsregler for at beskytte anlægget. De specifikke forholdsregler der skal træffes hvis anlægget skal være ude af drift i en bestemt periode, fremgår af tabellen: Handling * Brug den samme opløsning som bruges til konservering af membranerne. 9. Opstart efter en stilstandsperiode 9.. Start/stop-hyppighed Vi anbefaler: mini. pr. år maks. pr. time maks. 0 pr. dag. Mere end 0 minutter Mere end måned Mere end måneder Skyl pumpen. Se afsnit 9.. Start/ x x x stop-hyppighed. Fyld pumpen med ferskvand. x x x Konservér pumpen.* x x Rotér pumpeakslen og motorakslen manuelt en gang om måneden. x Den normale stopprocedure skal følges trin for trin. Den normale opstartsprocedure skal følges trin for trin. Se afsnit 8. Motorlejer for oplysninger om smøring af motorlejerne. 7

18 0. Fejlfinding 0. BMS hs og BMST Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Mulig årsag Afhjælpning. Pumpen stopper/starter af og til under drift.. Pumpen stopper under drift.. Pumpen kører, men genererer ikke noget tryk og leverer ikke noget vand.. Pumpen kører med nedsat kapacitet. a) Ingen vandforsyning. Lavtryksafbryderen har koblet ud. Kontrollér at lavtryksafbryderen fungerer normalt og er justeret korrekt. Kontrollér at minimumstilløbstrykket er korrekt. Hvis ikke, så kontrollér fødepumpen. Se afsnit.. Idriftsætning. a) Sikringerne er sprunget. Efter en udkobling skal årsagen til en eventuel kortslutning findes. Hvis sikringerne er varme når de udskiftes, så kontrollér at belastningen af de enkelte faser ikke overstiger motorstrømmen under drift. Find årsagen til overbelastningen. Hvis sikringerne ikke er varme umiddelbart efter udkobling, find årsagen til en eventuel kortslutning. Kontrollér alle sikringer i styrekredsen og udskift defekte sikringer. b) Frekvensomformeren er udløst. Afstil frekvensomformeren. c) Motoren/forsyningskablet er defekt. Kontrollér motoren og kablet. a) Ingen eller utilstrækkelig vandforsyning til pumpen. Kontrollér at tilløbstrykket under drift er mindst bar for BMS hs og bar for BMST. Hvis dette er tilfældet, er vandforsyningen OK. Stop anlægget, og udluft det. Genstart pumpen som beskrevet i afsnit. BMS hsanlæg og. BMST-anlæg. Kontrollér pumpens funktion. b) Rørsystemet, pumpen eller studsen er tilstoppet. Kontrollér rørsystemet, pumpen og studsen. c) Forfilteret er tilstoppet. Rengør forfilteret. a) Ventilerne på afgangssiden er delvist lukkede/blokerede. b) Afgangsrøret er delvist blokeret af urenheder. Kontrollér ventilerne. Rens eller udskift afgangsledningen. Mål afgangstrykket og sammenlign værdien med de beregnede data. Se de "Tekniske specifikationer" der fulgte med anlægget. c) Pumpen er delvist blokeret af urenheder. Træk pumpen ud af kapperøret. Adskil, rengør og kontrollér pumpen. Udskift eventuelle defekte dele. d) Pumpen er defekt. Træk pumpen ud af kapperøret. Adskil, rengør og kontrollér pumpen. Udskift eventuelle defekte dele. e) Forfilteret er tilstoppet. Rengør forfilteret. 8

19 0. BM hp Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Mulig årsag Afhjælpning. Pumpen stopper af og til under drift. a) Ingen eller utilstrækkelig vandforsyning. Trykafbryderen har koblet ud. b) Kapaciteten er for lav. Flowswitchen har koblet ud. Kontrollér at trykafbryderen fungerer normalt (uden forsinkelse) og er justeret korrekt. Kontrollér at minimumstilløbstrykket er korrekt. Afgangsrøret er helt eller delvist blokeret på grund af forkert justering af en håndbetjent ventil eller fejl i magnet- eller motorventilen. Kontrollér disse ventiler. Flowswitchen er defekt eller justeret forkert. Kontrollér/justér switchen.. Pumpen kører ikke. a) Sikringerne er sprunget. Efter en udkobling skal årsagen til en eventuel kortslutning findes. Hvis sikringerne er varme når de udskiftes, så kontrollér at belastningen af de enkelte faser ikke overstiger motorstrømmen under drift. Find årsagen til overbelastningen. Hvis sikringerne ikke er varme umiddelbart efter udkobling, find årsagen til en eventuel kortslutning. Kontrollér alle sikringer i styrekredsen og udskift defekte sikringer. b) Frekvensomformeren er udløst. Nulstil enheden. c) Motoren/forsyningskablet er defekt. Kontrollér motoren og kablet. Se afsnit. Elektrisk installation.. Pumpen kører, men genererer ikke noget tryk og leverer ikke noget vand.. Pumpen kører med nedsat kapacitet (flow og tryk). a) Ingen eller utilstrækkelig vandforsyning til pumpen eller luft i anlægget. Kontrollér at tilløbstrykket under drift er mindst bar. Hvis dette er tilfældet, er vandforsyningen OK. Stop anlægget, og udluft det. Genstart anlægget som beskrevet i afsnit. BMSX-anlæg. Adskil og reparér/ udskift pumpen hvis den er defekt. b) Indløbsdelene er blokeret. Træk pumpen ud af kapperøret og gør indløbsdelene rene. a) Ventilerne på afgangssiden er delvist lukkede/blokerede. b) Afgangsrøret er delvist blokeret af urenheder. Kontrollér ventilerne. Mål afgangstrykket og sammenlign værdien med de beregnede data. Rens eller udskift afgangsledningen. c) Pumpen er delvist blokeret af urenheder. Træk pumpen ud af kapperøret. Adskil, rengør og kontrollér pumpen. Udskift defekte dele. d) Pumpen er defekt. Træk pumpen ud af kapperøret. Adskil, rengør og kontrollér pumpen. Udskift defekte dele. 9

20 0. Trykveksler Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Mulig årsag Afhjælpning. Lydtryksniveauet er for højt.. Udnyttelsesgraden er for høj i SWRO-anlægget.. Høj saltholdighed i højtryksfødevandet.. Lavtryksflowet er mindre end højtryksflowet hvilket medfører væskeblanding og øger fødevandets saltholdighed.. Rotoren er gået i stå (ingen hørbar rotation). a) Flowet på trykvekslerpumpens lavtryks- og/ eller højtryksside er højere end det nominelle flow. b) Trykvekslerpumpen kører med et lille eller slet intet modtryk. c) Luft i anlægget. Udluft anlægget. Reducér straks flowet ved at justere BM hp-pumpen og reguleringsventilen (). Afbalancér anlægget som beskrevet i afsnit. BMSX-anlæg. Føj en eller flere parallelkoblede trykvekslerpumper til de eksisterende pumper for at øge anlægskapaciteten. Øg modtrykket ved at justere koncentratsventilen. Afbalancér anlægget som beskrevet i afsnit. BMSXanlæg. a) BMS hs-pumpen kører ved for højt flow. Kontrollér at flowet til BMS hs-pumpen ikke overstiger membranens kapacitet ved en given temperatur, saltholdighed og tilstopningsgrad. b) Øget saltindhold eller råvandstemperatur. Justér flow i anlægget. Se afsnit 7. BMSX-anlæg. a) Ubalanceret anlæg. Se afsnit. BMSX-anlæg. b) Rotoren er blokeret/gået i stå og kortslutter højtrykskoncentratet med højtryksfødevandet. Der foregår ingen udveksling; ingen hørbar rotation. Se fejl nr.. a) Hvis trykvekslerpumperne kører med et flow der er lavere end et nominelle flow, medfører det lav rotorrotation og øget væskeblanding. b) BM hp-pumpen fungerer ikke korrekt og/eller er gået i stå. Øg og balancér flowene gennem trykvekslerpumpen. De anbefalede maksimale flow må ikke overstiges. Føj en eller flere parallelkoblede trykvekslerpumper til de eksisterende pumper for at øge anlægskapaciteten. Se afsnit. BMSX-anlæg. Kontrollér BM hp-pumpens rotation, drift, flow og tryk. a) Trykket i anlægget er højere end det nominelle tryk, eller flowet i anlægget er mindre Se afsnit. BMSX-anlæg. end det nominelle flow. b) Snavs eller fremmedlegemer i enheden. Kontakt Grundfos' serviceafdeling. c) Anlæggets flow er ikke korrekt balanceret. Se afsnit. BMSX-anlæg.. Lavt koncentratsflow. a) Tryktabet gennem SWRO-anlægget er for højt. b) BM hp-pumpen fungerer ikke korrekt og/eller er gået i stå. Kontakt Grundfos. Kontrollér BM hp-pumpens drift, flow og tryk. 0

21 . Kontrol af motor og kabel. Forsyningsspænding. Strømforbrug TM TM Mål spændingen mellem faserne med et voltmeter. Slut voltmeteret til frekvensomformerens klemmer. Mål strømmen i hver fase mens pumpen kører med et konstant afgangstryk (hvis muligt ved en kapacitet hvor motoren er mest belastet). Se de "Tekniske specifikationer" for oplysninger om den normale driftsstrøm. Ved belastning af motoren skal spændingen ligge inden for ± % af mærkespændingen. Hvis spændingen varierer mere end det, kan motoren brænde af. Hvis spændingen konstant er for høj eller for lav, skal motoren udskiftes med en motor der svarer til forsyningsspændingen. Store variationer i forsyningsspændingen er tegn på dårlig strømforsyning, og pumpen skal stoppes indtil fejlen er fundet. Det kan være nødvendigt at nulstille frekvensomformeren. Forskellen mellem strømmen i faserne med henholdsvis det højeste og laveste strømforbrug må ikke overstige 0 % af det laveste strømforbrug. Gør den det, eller overstiger strømmen fuldlaststrømmen, er der følgende fejlmuligheder: En beskadiget pumpe overbelaster motoren. Træk pumpen ud af kapperøret til eftersyn. Motorviklingerne er kortsluttet eller delvis afbrudt. For høj eller for lav netspænding. Dårlig forbindelse i ledere. Svage kabler. Punkt og : Måling ikke nødvendig hvis forsyningsspændingen og strømforbruget er normale.. Viklingsmodstand TM Fjern faselederne fra klemkassen. Mål viklingsmodstanden som vist på tegningen. Forskellen mellem den højeste og den laveste værdi må ikke overstige %. Er afvigelsen større og forsyningskablet i orden, skal motoren efterses.. Isolationsmodstand TM Fjern faselederne fra klemkassen. Mål isolationsmodstanden mellem hver fase og jord (stel). (Kontrollér at jordforbindelsen er omhyggeligt udført.) Isolationsmodstanden for en ny, rengjort eller repareret motor skal være ca. 0 MΩ målt i forhold til jord. For en given motor kan den kritiske isolationsmodstand (R crit ) beregnes på følgende måde: R crit = U N [kv] x 0, [MΩ/kV]. Hvis den målte isolationsmodstand er lavere end R crit, skal motoren efterses.

22 . Tekniske data Se motorens og pumpens typeskilt. Lydtryksniveau, tilløbstryk og temperaturer Pumpetype. Bortskaffelse Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde:. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger.. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted. Lydtryksniveau [db(a)] Min./ maks. tilløbstryk [bar] Maks. medie-/ omgivelsestemperatur [ C] BMS 7- HS-E-C-P-A 88 BMS 7- HS-E-C-P-A 88 BMS 7- HS-E-C-P-A 88 BMS 7- HS-E-C-P-A 88 BMS 7- HS-E-C-P-A 8 BMS 7- HS-E-C-P-A 8 BMS 7- HS-E-C-P-A 8 BMS 7- HS-E-C-P-A 8 BMS 0- HS-E-C-P-A 88 BMS 0- HS-E-C-P-A 88 BMS 0- HS-E-C-P-A 8 BMS 0- HS-E-C-P-A 8 BMS -7 HS-E-C-P-A 88 BMS -7 HS-E-C-P-A 8 BMS -7 HS-E-C-P-A 8 BMS -7 HS-E-C-P-A 8 BMS 0-7 HS-E-C-P-A 8 / 0* Pumpetype Lydtryksniveau [db(a)] Min./maks. tilløbstryk [bar] Maks. medie-/ omgivelsestemperatur [ C] BMST 0 Trykveksler 7-9 = Lavt tryk = Højt tryk * * Hvis omgivelsestemperaturen er højere end de viste værdier, så kontakt Grundfos. Ret til ændringer forbeholdes.

23 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 9 Garín Pcia. de B.A. Phone: +-7 Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 00 Regency Park South Australia 9 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße A-08 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 8-8 B-0 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске 0, Минск ул. Шафарнянская,, оф. Тел.: +7 (7 7) 8 9 7, Факс: +7 (7 7) minsk@grundfos.com Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja, BiH-7000 Sarajevo Phone: Telefax: grundfos@bih.net.ba Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 0 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: +- 9 Telefax: +- 0 Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 00 BG - 9 Sofia Tel Fax bulgaria@grundfos.bg Canada GRUNDFOS Canada Inc. 9 Brighton Road Oakville, Ontario LH C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 0/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai 00 PRC Phone: +8 Telefax: +8 Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 7, Buzin HR-000 Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej DK-880 Bjerringbro Tlf.: Telefax: info_gdk@grundfos.com Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 9G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie FIN-070 Vantaa Phone: +8-(0) Telefax: +8-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 7, rue de Malacombe F-890 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 099 Erkrath Tel.: +9-(0) Telefax: +9-(0) infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: kundendienst@grundfos.de HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: hilge@hilge.de Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 0th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 7 GR-900 Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 9- Wing Hong Street & 8 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / 787 Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-0 Törökbálint, Phone: +- 0 Telefax: +- India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 8 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC- Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 90 Phone: Telefax: / 0 90 Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso I-000 Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / 988 Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., F, --, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo -00 Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. th Floor, Aju Building 79- Yeoksam-dong, Kangnam-ku, -9 Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 0, LV-0, Rīga, Tālr.: , 7 9 Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. LT-00 Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U/ Glenmarie Industrial Park 00 Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 00 Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus 0 0 CA ALMERE Tel.: Telefax: info_gnl@grundfos.com New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 7 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien Postboks, Leirdal N-0 Oslo Tlf.: Telefax: +7-0 Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa Baranowo k. Poznania PL--08 Przeźmierowo Tel: (+8-) 0 00 Fax: (+8-) 0 0 Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, Apartado 079 P-770- Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 0 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: romania@grundfos.ro Russia ООО Грундфос Россия, 09 Москва, ул. Школьная 9 Тел. (+7) , Факс (+7) , 88 grundfos.moscow@grundfos.com Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića a/9 YU-000 Beograd Phone: / 7 9 Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. Jalan Tukang Singapore 9 Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI- Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: slovenia@grundfos.si South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. Bedfordview 008 Phone: (+7) Fax: (+7) 0 lsmart@grundfos.com Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-80 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box (Lunnagårdsgatan ) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 0 CH-87 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 9 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 9 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 00 Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi,. yol 00. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: satis@grundfos.com Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 000 Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:(+8 0) Фах.: (+8 0) ukraine@grundfos.com United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 78 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 700 West 8th Terrace Olathe, Kansas 0 Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 8a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfos-selskaber

24 ECM: 78 The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S