Green Power Invest ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Green Power Invest ApS"

Transkript

1 Aros statsautoriserede revisorer I/S CVR-nr Værkmestergade 3, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon Telefax aros@arosrevision.dk Green Power Invest ApS c/o Abel & Skovgård Larsen, Advokatfirma Åboulevarden 31, Aarhus C CVR-nr Årsrapport for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2022 Casper Rasmussen dirigent Fortegnelse over interessenter kan indhentes hos interessentskabet.

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 3 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. oktober september 7 Balance 30. september 8 Noter 10

3 Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2021 for Green Power Invest ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 14. marts 2022 Direktion Casper Rasmussen 1

4 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab Til den daglige ledelse i Green Power Invest ApS Vi har opstillet årsregnskabet for Green Power Invest ApS for regnskabsåret 1. oktober september 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er virksomhedens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aarhus, den 14. marts 2022 Aros statsautoriserede revisiorer I/S CVR-nr Henning Juel Møller statsautoriseret revisor MNE-nr

5 Selskabsoplysninger Selskabet Green Power Invest ApS c/o Abel & Skovgård Larsen, Advokatfirma Åboulevarden 31, Aarhus C CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1. oktober september 2021 Stiftet: 27. oktober 2009 Regnskabsår: 13. regnskabsår Hjemsted: Aarhus Direktion Revisor Casper Rasmussen Aros statsautoriserede revisiorer I/S Værkmestergade 3. 4, sal 8000 Aarhus 3

6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Green Power Invest ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Bruttofortjeneste Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst. Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger. Nettoomsætning Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 4

7 Anvendt regnskabspraksis Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Udbytte fra kapitalinteresser indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Indtægter af kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver Investering i Investeringsselskaber der opgør pålidelig dagsværdi værdiansættes til dagsværdi. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Balancen Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver Kapitalandele i investeringsselskab måles til dagsværdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. 5

8 Anvendt regnskabspraksis Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter. Egenkapital Udbytte Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 6

9 Resultatopgørelse 1. oktober september Note 2020/ /20 Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Foreslået udbytte Overført resultat

10 Balance 30. september Note 2020/ /20 Aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdipapirer Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

11 Balance 30. september Note 2020/ /20 Passiver Virksomhedskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til selskabsdeltagere og ledelse Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Hovedaktivitet 4 Kontraktretlige forpligtelser 5 Oplysning om dagsværdi 6 9

12 Noter 1 Finansielle indtægter 2020/ /20 Renteindtægter fra associerede virksomheder Andre finansielle indtægter Kursreguleringer Finansielle omkostninger 2020/ /20 Andre finansielle omkostninger Kursreguleringer omkostninger Skat af årets resultat / /20 Årets aktuelle skat Årets udskudte skat Regulering af skat vedrørende tidligere år Skat af ordinært resultat Andre skatter Hovedaktivitet Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. 10

13 Noter 5 Kontraktretlige forpligtelser Selskabet har afgivet kapitaltilsagn til VækstPartner KapitalApS for DKK Heraf er DKK investeret. 6 Oplysning om dagsværdi Værdipapirer til dagsværdi 2020/21 Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, ultimo

14 Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet. This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document. Casper Rasmussen Som Direktør PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 10:06:50 Underskrevet med NemID Henning Juel Møller Som Revisor RID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 13:25:20 Underskrevet med NemID Casper Rasmussen Som Dirigent PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 13:31:58 Underskrevet med NemID This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence. The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures.with esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at