Aars Fjernvarme Amba Dybvad Møllevej 1, 9600 Aars CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aars Fjernvarme Amba Dybvad Møllevej 1, 9600 Aars CVR-nr"

Transkript

1 Dybvad Møllevej 1, 9600 Aars CVR-nr Årsrapport for 2021 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Vi er et uafhængigt medlem af det globale rådgivnings- og revisionsnetværk Aars Dyrskuevej Aars Tel CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Varmeværksoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 5-7 Ledelsesberetning 8-9 Resultatopgørelse 10 Balance Noter

3 Varmeværksoplysninger m.v. Varmeværket Dybvad Møllevej Aars Telefon: Hjemsted: Vesthimmerland CVR-nr.: Regnskabsår: Direktion Jan Clement Bestyrelse Svend Andersen Claus Andreasen Torben Bach Jørn Jensen Mogens Holm Ernst Pinstrup Sørensen Per Nyborg Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 3

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Aars Fjernvarme Amba. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger som følge af varmeforsyningslovens regler. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af varmeværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr og resultatet af varmeværkets aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aars, den 1. marts 2022 Direktionen Jan Clement Bestyrelsen Svend Andersen Formand Claus Andreasen Torben Bach Jørn Jensen Mogens Holm Ernst Pinstrup Sørensen Per Nyborg 4

5 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til andelshaverne i Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger som følge af varmeforsyningslovens regler. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af varmeværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af varmeværkets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger som følge af varmeforsyningslovens regler. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af varmeværket i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningslovens regler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere varmeværkets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere varmeværket, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 5

6 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af varmev ærkets interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om varmeværkets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at varmeværket ikke længere kan fortsætte driften. 6

7 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav med de nødvendige tilpasninger som følge af varmeforsyningslovens regler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Aars, den 1. marts 2022 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Mads Lundgaard Statsaut. revisor 7

8 Ledelsesberetning HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal Beløb i t.dkk Antal forbrugere Salg af varme i MWh (ekskl. forbrugere med procesvarme) Varme, afregningspris pr. MWh (ekskl. moms) Elsalg i MWh (Aars Fjernvarme) Forbrændt affald i tons Forbrændt biomasse i tons

9 Ledelsesberetning Væsentligste aktiviteter Varmeværkets aktiviteter består i produktion og distribution af fjernvarmevand og el, vedligeholdelse og udbygning af ledningsnet og produktionsanlæg samt servicering af forbrugerne. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatopgørelsen for tiden udviser en overdækning efter varmeforsyningsloven på DKK mod en overdækning på DKK for tiden Overdækningen fra tidligere år udgør DKK og efter tillæg af årets overdækning udgør overdækningen ultimo året DKK I henhold til varmeforsyningsloven overføres overdækningen til næste år. Forventet udvikling Der er for 2022 budgetteret med følgende priser (ekskl. moms): Varmepris DKK 340 pr. MWh Effektbidrag DKK 12 pr. m2 Abonnementsbidrag - hovedmålere DKK 700 pr. år Abonnementsbidrag - bimålere DKK 500 pr. år Efterfølgende begivenheder Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde h ændelser. 9

10 Resultatopgørelse Note DKK DKK 1 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Produktionsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Energispareaktiviteter Reparation og vedligeholdelse Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger Andre eksterne omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før skat 0 0 Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat

11 Balance AKTIVER Note DKK DKK Varmeværk, varmecentraler og -anlæg Materielle anlægsaktiver i alt Dansk Fjernvarmes EDB-selskab a.m.b.a Dansk Fjernvarmes Projektselskab a.m.b.a Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a Dansk Restprodukthåndtering Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Beholdning af olie Beholdning af træpiller Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

12 Balance PASSIVER Note DKK DKK 14 Gæld til KommuneKredit Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling Indefrosne feriepenge, feriefonden Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Gæld til øvrige kreditinstitutter Gæld til forbrugere Leverandører af varer og tjenesteydelser Akkumuleret overdækning Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 12

13 Noter DKK DKK 1. Nettoomsætning Forbrugsafgifter Effektbidrag Abonnementsbidrag Variabelt energisparebidrag Energispareaktiviteter Forbrugere med procesvarme Salg af el Indtægter vedr. affald Årets resultat efter varmeforsyningsloven til indregning i kommende års priser Årets regulering af tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingerne I alt Produktionsomkostninger Biomasse, træpiller og olie Naturgas Elektricitet Vand, vandafgift, kemikalier og røgrensning Bortskaffelse af slagger og restprodukter Co2-kvoter I alt Co2-afgift NOX-afgift El-afgift af egen produktion Tillægsafgift Affaldsvarmeafgift I alt

14 Noter DKK DKK 3. Personaleomkostninger Lønninger Løntilskud og lønrefusioner Medarbejderbredbånd (netto) Ændring i feriepengeforpligtelse, andre Bestyrelseshonorar Pensionsbidrag ATP og øvrige sociale udgifter Rejse- og befordringsgodtgørelse Kursusomkostninger Øvrige personaleomkostninger I alt Gennemsnitligt antal beskæftigede i året Energispareaktiviteter Salg af energibesparelser Eksternt køb Køb hos aktører Konsulenthonorar Administration I alt

15 Noter DKK DKK 5. Reparation og vedligeholdelse Ledningsnet Varmecentraler Rensning og rengøring Målere Affaldslinie Sikkerhedsudstyr m.v I alt Administrationsomkostninger Kontorartikler It-omkostninger Annonce, reklame, messe og arrangementer Rejser, møder og repræsentation Driftsudgifter, varevogne Telefon og internet Leje af kontorinventar Porto og gebyrer Revisorhonorar Revisorhonorar, regulering fra sidste år Rådgivningsmæssig assistance Advokat, inkassoomkostninger Forsikringer PBS-/NETS-udgifter Kontingenter Termis projekt Teknisk bistand i øvrigt Afstemningsdifferencer 0-91 Løngebyr Øvrige omkostninger I alt

16 Noter DKK DKK 7. Øvrige kapacitetsomkostninger Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg Indgået på tidligere konstaterede tab på tilgodehavender I alt Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Afskrivning på bygninger Afskrivning på varmecentraler og anlæg Afskrivning på kontormaskiner m.v I alt Afskrivninger efter varmeforsyningsloven Finansielle indtægter Gebyrindtægter Forbrugere Øvrige renteindtægter I alt Finansielle omkostninger Faste lån, Kommunekredit Renter, pengeinstitutter Renter, kreditorer Indeksering af feriemidler Garantiomkostninger Godtgørelse ved forudbetaling I alt

17 Noter 11. Materielle anlægsaktiver Beløb i DKK Varmeværk, varmecentraler og -anlæg Kostpris pr Medlemmernes andel Tilgang i året Kostpris pr Henlæggelser pr Henlæggelser pr Af- og nedskrivninger pr Afskrivninger i året Af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Værdipapirer og kapitalandele Beløb i DKK Dansk Fjernvarmes EDB-selskab a.m.b.a Dansk Fjernvarmes Projektselskab a.m.b.a. Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. Dansk Restprodukthåndtering Kostpris pr Kostpris pr Regnskabsmæssig værdi pr

18 Noter DKK DKK 13. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Forbrugere, varme Forbrugere, inkasso, varme Forbrugere med procesvarme Affaldsleverandører El-salg I alt Gæld til KommuneKredit Annuitetslån DKK , udløb , fast rente 4,01% p.a Serielån DKK , udløb , variabel rente Annuitetslån DKK , udløb , fast rente 2,735% p.a Annuitetslån DKK , udløb , fast rente de første 10 år 3,15% p.a Gæld til realkreditinstitutter i alt Kortfristet del af realkreditgæld I alt Gæld til forfald efter 5 år

19 Noter DKK DKK 15. Anden gæld (langfristet) Indefrosne feriepenge, feriefonden Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling Anden gæld i alt Kortfristet del af anden gæld I alt Gæld til forfald efter 5 år Takstmæssig overdækning Takstmæssig overdækning primo Årets overdækning Takstmæssig overdækning ultimo Takstmæssig overdækning ultimo er indregnet i budgettet for Anden gæld Moms og afgifter A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ATP og andre sociale ydelser Lønninger Fritvalgskonto Pensionsbidrag Feriepenge Feriepengeforpligtelse til funktionærer Renter Øvrig gæld I alt

20 Noter 18. Eventualforpligtelser Andre eventualforpligtelser Varmeværket har indgået aftaler om affaldsleverancer frem til udløbet af regnskabsåret Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, t.dkk , er der deponeret ejerpantebrev på nominelt t.dkk 325 med pant i ejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.dkk 444. Der er via Vesthimmerlands Kommune stillet garanti overfor KommuneKredit for varmeværkets lån til KommuneKredit. 20. Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde varmeværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå varmeværket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 20

21 Noter 20. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - VALUTA Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser. TAKSTMÆSSIG OVER-/UNDERDÆKNING Takstmæssig underdækning vedrørende tidligere år, og som i de kommende år opkræves hos forbrugerne i henhold til den fastlagte indtægtsramme, indregnes særskilt i balancen under tilgodehavender. Takstmæssig underdækning indregnes til den værdi, som ledelsen forventer, vil blive opkrævet i de kommende år. Årets regulering af underdækning indregnes i resultatopgørelsen under nettoomsætningen. Takstmæssig overdækning vedrørende tidligere år, og som i de kommende år skal afregnes til forbrugerne, indregnes i balancen som en særskilt forpligtelse. Årets regulering af overdækning indregnes i resultatopgørelsen under nettoomsætningen. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Årets regulering af de tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingerne indgår som en reguleringspost i nettoomsætningen. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier, der vil udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under gældsposter. 21

22 Noter 20. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter fra salg af varme, el samt modtagelse af affald indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder indtægter fra udlejning af ejendomme og gevinster ved salg af materielle anlægsaktiver. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til energispareaktiviteter, reparationer og vedligeholdelse, administration, lokaler og tab på debitorer. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger. Af- og nedskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider og restværdier: Brugstid, år Restværdi, procent Varmeværk, varmecentraler og -anlæg Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger. Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt. 22

23 Noter 20. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i afsnittet Nedskrivning af anlægsaktiver. Andre finansielle poster Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v. Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle forpligtelser indregnes løbende som finansiel omkostning. Skat af årets resultat Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen. BALANCE Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i kostprisen. Tilslutningsbidrag opkrævet hos forbrugerne fratrækkes i kostprisen for det pågældende ledningsnets pris, hvorved bidraget indtægtsføres over den forventede brugstid for ledningsnettet. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår af afsnittet Af- og nedskrivninger. Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse. 23

24 Noter 20. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis varmeværkets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-metoden. Der nedskrives til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. 24

25 Noter 20. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer, som varmeværket har til hensigt at beholde til udløb, er klassificeret som anlægsaktiver og måles til amortiseret kostpris. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger. Aktuelle og udskudte skatter Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. 25

26 Noter 20. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer via varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger indregnet under langfristede gældsforpligtelser omfatter således akkumulerede forskelle mellem afskrivninger og henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven. Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. Modtagne forudbetalinger fra forbrugere Modtagne forudbetalinger fra forbrugere omfatter beløb modtaget fra forbrugere forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse. 26

27 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument. Ernst Pinstrup Sørensen Bestyrelse Serienummer: PID: IP: xxx.xxx :33:07 UTC Jan Oluf Clement Direktion Serienummer: PID: IP: xxx.xxx :12:14 UTC Mads Lundgaard Revisor På vegne af: Beierholm Serienummer: CVR: RID: IP: xxx.xxx :29:29 UTC Mogens Holm Bestyrelse Serienummer: PID: IP: xxx.xxx :02:05 UTC Jørn René Jensen Bestyrelse Serienummer: PID: IP: 5.33.xxx.xxx :28:46 UTC Svend Fruergård Andersen Bestyrelse Serienummer: PID: IP: xxx.xxx :58:36 UTC Claus Hald Andreasen Bestyrelse Serienummer: PID: IP: xxx.xxx :06:45 UTC Navnet er skjult (CPR valideret) Bestyrelse Serienummer: PID: IP: xxx.xxx :13:38 UTC Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:

28 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument. Per Nyborg Bestyrelse Serienummer: PID: IP: xxx.xxx :53:40 UTC Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: