Hjælpemidler. Visitation og Hjælpemiddeldepot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælpemidler. Visitation og Hjælpemiddeldepot"

Transkript

1 Hjælpemidler Visitation og Hjælpemiddeldepot

2 Serviceniveau: v Lovgivning v Kvalitetsstandarder v Sundhedsaftale v Interne aftaler i Thisted Kommune Medvirker til en ensartet behandling og serviceniveau for alle borgere. Alle ansøgninger behandles individuelt (er lovbestemt) ud fra den enkelte borgers diagnoser og funktionsniveau, situation, behov, sociale forhold, boligforhold m.m. 2

3 God forvaltningsskik Grundlaget for forvaltningen er forvaltningsloven og herunder skal vi leve op til god forvaltningsskik Det vil sige vi skal være: v Venlige v Åbne v Tillidsfulde v Og udøve god administration 3

4 Serviceloven Følgende er arbejder vi med: v 112 hjælpemidler (inkl. kropsbårne) v forbrugsgoder v 114 støtte til bil v boligindretning v 117 støtte til individuel befordring (fleks- handicapkørsel) 4

5 Øvrige er og arbejdsdokumenter v Lov om arbejdsmiljø 15 v Sundhedsloven 138 (tryksårs hjælpemidler) v Øvrige arbejdsdokumenter: Sundhedsaftalen: /media/rn_dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsaftaler/sundhedsaftalen- 2019/Sundhedsaftalen-2019-TG.ashx Casekatalog: /media/rn_dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsaftaler/sundhedsaftalen- 2019/Casekatalog-april-2021.ashx Kvalitetsstandarder: /media/borger/aeldre/kvalitetsstyring/kvalitetsstandarder%202021_web.pdf 5

6 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 6

7 Sagsbehandling - arbejdsgang v Modtagelse af ansøgning v Behandling af ansøgning. Der aflægges hjemmebesøg i de sager, hvor det er relevant. v Evt. indhentning af yderligere oplysninger ved borger, pårørende, egen læge, Træning og Rehabilitering, hjemmeplejen, Jobcenter, sygehus m.m. v Hvis borger ikke får fuldt medhold og skal meddeles afslag, skal borger partshøres (Forvaltningsloven 19): - Oplysninger der har betydning for sagens afgørelse (også de oplysninger borger selv har oplyst) - Oplysninger som parten ikke er bekendt med 7

8 Sagsbehandling - arbejdsgang v Borger får en frist (som regel 7-14 dage) til at komme med kommentarer til sagen. Der skal stå en dato i brevet. v Kommer der ikke nye oplysninger, sendes afgørelsen med klagevejledning til borger. Har borger kommentarer til den påtænkte afgørelse, skrives dette i afgørelsen. v Klagefrist er 4 uger v Hvis borger klager over afgørelsen, har kommunen 4 uger til at genbehandle sagen. Hvert klagepunkt fra borger skal besvares i den genbehandling, som sendes til borger. Er der ikke kommet nye oplysninger, der har betydning for afgørelsen, skrives dette til borger samt at sagen sendes til Ankestyrelsen v Sagen sendes til Ankestyrelsen, og sagen afsluttes ved kommunen. v Behandlingstiden af sager ved Ankestyrelsen er meget varierende men ca. 3-6 mdr. 8

9 Frit valg En borger har mulighed for at vælge Frit Valg på hjælpemidler bevilget iht. Serviceloven 112. Det gælder alle typer hjælpemidler (også kropsbårne). Det er ikke en mulighed på produkter bevilget iht. Serviceloven 113 stk. 5 (fx elkøretøjer efter stk. 5, når hjælpemiddel udelukkende fungerer som et hjælpemiddel) 9

10 Principmeddelelser (tidl. Principafgørelser) Fra Ankestyrelsens hjemmeside: En principmeddelelse er en bindende retskilde, som blandt andet kommunerne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal bruge ved afgørelser i tilsvarende sager. Ankestyrelsens principielle afgørelser er derved en praktisk rettesnor for senere afgørelser i kommuner og andre førsteinstanser. 10

11 Eksempel på sager - taget fra Principafgørelse omhandlende køretøjer. Afslag: I sag nr. 1 stadfæstede Ankestyrelsen kommunens afslag på et el-køretøj, da det ikke i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af borgerens nedsatte funktionsevne. Ankestyrelsen lagde vægt på oplysningerne om borgerens gangfunktion. Det fremgik, at borgeren kunne gå 760 meter uden pauser og uden brug af ganghjælpemidler. Han havde god balance og kunne gå på trapper. Borgeren kunne bruge offentlig transport, da han kunne klare at stå og vente ved stoppestedet og stige ind og ud af bus og tog. Han kunne endvidere foretage indkøb tæt på sin bolig. Begrundelse: Ankestyrelsen lægger vægt på gangfunktionen. Borger kan anvende offentlig transport. Køretøj skal anvendes til indkøb, fysioterapi og ture i byen. Kommunens afgørelse stadfæstes, da borger er i stand til at færdes gående og med offentlig transport, og aktivitetsniveauet er begrænset. 11

12 Eksempel på sager - taget fra Principafgørelse omhandlende køretøjer. Bevilling: I sag nr. 4 ændrede Ankestyrelsen kommunens afgørelse, da vi vurderede, at borgeren havde ret til et el-køretøj, der udelukkende fungerede som et hjælpemiddel, fordi hun ikke var i stand til at færdes uden for hjemmet uden et el-køretøj. Alternativet for borgeren var et egentlig hjælpemiddel, fx en kørestol, som hun selv kunne køre udendørs. Ankestyrelsen lagde vægt på, at borgeren i forhold til sin alder på 37 år havde en betydelig nedsat gangfunktion. Hun kunne gå meter med brug af ganghjælpemidler og havde efter 30 meter behov for at holde pause siddende i sin kørestol. Hun kunne ikke tage offentlig transport, køre bil eller cykle. Kommunen havde bevilget hende en transportkørestol. Begrundelse: Ankestyrelsen lægger vægt på den meget begrænsede gangfunktion, borger udtrættes ved gang. Borger kan ikke tage offentlig transport, køre bil eller cykle. Køretøj skal anvendes til træning, indkøb, jobprøvning/jobcenter og ture ud i det blå. Et køretøj erstatter et egentligt hjælpemiddel, fx en kørestol. Såfremt gangdistancen havde været lidt længere, ville et køretøj erstatte en cykel eller bil, og der ville være en forbrugsgodeværdi, hvilket medfører, borger har en egenbetaling på 50 % af køretøjets pris. 12

13 SKI-aftaler Når kommuner har tilsluttet sig SKI-aftaler, SKAL der købes ind på aftalen, når kommunens indkøbsbehov kan opfyldes af aftalens varesortiment eller ydelser. Eksempler: v El-scootere (2 typer) v Rolatorer v Toiletforhøjere 13

14 Samhandelsaftaler Derudover har Thisted Kommune samhandelsaftale på en lang række andre hjælpemidler. Bl.a. forskellige typer lifte, sejl, elkørestole, arbejdsstole, lejringspuder, kugledyner, skylle-tørretoiletter og ramper. Thisted Kommune er ikke bundet juridisk af disse aftaler. 14

15 Tilfredshedsundersøgelse Målgruppe: v SEL 112 (hjælpemidler) v SEL 114 (Støtte til bil og særlig indretning af bil) v SEL 116 (Boligindretning) v Værksted og chauffører 15

16 Tilfredshedsundersøgelse v Formålet med undersøgelsen v Spørgeskemaundersøgelsen viste v Forslagene til forbedringspotentialer v Undersøgelsen konkluderede Hele analysen kan læses her: 0.ashx 16