Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord DEL I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord DEL I"

Transkript

1 Forord DEL I Kapitel 1. Indledning 1.1. Hvorfor denne bog? Bogens opbygning Kapitel 2. Nationale retskilder 2.1. Introduktion Fastlæggelse af retskildematerialet prognoseteorien Retskildepolycentri Retskildehierarki og fortolkningsprincipper Udviklingstendenser i regelgrundlaget EU-rettens betydning Retskilder, fortolkning og skøn Grundloven Skatte- og afgiftslovene Legalitetsprincippet og det formelle lovs princip Lovenes anvendelse, fortolkning og virkning Retsgrundsætninger og retssædvaner Magtfordrejningslæren, lighedsgrundsætningen m.fl Retsvirkning af tilsidesættelse af en retsgrundsætning Interne regler tjenestebefalinger og administrativ praksis Generelle tjenestebefalinger Cirkulærer Interne meddelelser

2 Styresignaler Juridiske vejledninger Nærmere om den bindende virkning og offentliggørelse Administrativ praksis Hvornår foreligger der en praksis? Præjudikatsværdien af administrativ praksis Bindende virkning af administrativ praksis Nærmere om praksisændringer Domspraksis Almindelig forvaltningsrets betydning for skatterettens retskilder Retssikkerhed i skatte- og afgiftsretten Kapitel 3. EU-retskilder og EU-rettens betydning 3.1. Introduktion EU-retskilderne EU-traktaterne og EU-rettens natur Direktiver, forordninger og praksis fra EU-Domstolen Retskildehierarki og legalitetsprincippet Fortolkningsprincipper ved anvendelsen af EU-retten Forrangsprincippet Generelt om EU-rettens påvirkning af den almindelige forvaltningsret Hovedreglen om staternes processuelle og organisatoriske autonomi Det dobbelte hjemmelskrav Forudsætninger for EU-rettens påvirkning af almindelig forvaltningsret EU-rettens fortolkningsprincipper Ækvivalensprincippet Effektivitetsgrundsætningen Princippet om effektiv indfortolkning Grundrettighederne Særlig EU-regulering af almindelig forvaltningsret EU-rettens påvirkning af skatte- og afgiftsproces EU-rettens påvirkning af det danske forventningsprincip EU-rettens påvirkning af reglerne om bindende svar i SFL kap

3 EU-rettens påvirkning af de danske fristregler EU-rettens påvirkning af de danske regler om forældelse. 128 Kapitel 4. Forventningsprincippet Uformel forhåndsbesked 4.1. Introduktion Kendetegn og afgrænsning Oversigt over kravene i retspraksis Afgrænsning til vejledningsforpligtelsen Ret og pligt til uformel forhåndsbesked Uformel forhåndsbesked en afgørelse? Hensyn for og imod en berettiget forventning Forholdet til EU-rettens forventningsprincip Forventningsprincippet i dag Hvad er betingelserne? Fra kompetent myndighed til bestemt borger Tilkendegivelsen skal være kvalificeret Positiv samt entydig og specifik tilkendegivelse Indflydelse på den skatte- eller afgiftspligtiges dispositioner Tilkendegivelsen skal kunne dokumenteres Der må ikke foreligge urigtige eller ændrede forudsætninger Urigtige faktiske eller retlige forudsætninger Ændrede faktiske eller retlige forudsætninger Forbehold i den uformelle forhåndsbesked Særlige krav, hvis tilkendegivelsen hviler på materiel EU-ret Skatteretlige reglers betydning for forventningsprincippet Grundlovens Skatteforvaltningslovens 26-27, Reglerne om bindende svar, SFL kap Kapitel 5. Bindende svar 5.1. Introduktion Afgrænsning til andre forhåndsbeskeder og tilkendegivelser Formålet med bindende svar Baggrund hvordan var den tidligere gældende regulering? EU-rettens betydning for reglerne om bindende svar

4 5.2. Betingelser for bindende svar Hvem kan få bindende svar? Hvilke emner kan der gives bindende svar om? Hvilke spørgsmål/dispositioner kan der gives bindende svar om? Anmodningen skal angå en disposition Dispositionen skal have virkning for spørgeren eller andre parter Der skal kunne træffes en forvaltningsafgørelse om spørgsmålet Dispositionen skal være tilstrækkeligt konkretiseret Formelle krav til anmodningen Fremsendelse af relevante oplysninger Formuleringen af spørgsmålet Krav om skriftlighed og blanketmulighed Ingen anmodningsfrist, men bindingsperiode Gebyr Afvisning af bindende svar Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst Spørgsmålets karakter taler imod en besvarelse Praksis usikkerhed om faktiske forhold Praksis spørgsmålet kan ikke besvares løsrevet fra det øvrige Andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse Praksis spørgsmålet har en mere teoretisk karakter Konkret tilfælde forholdet er behandlet i en nu afsluttet kontrol Forudsætninger er ikke opfyldt afvisning i øvrige tilfælde Grænserne for afvisning - delvis afvisning og forbehold Tilfælde, hvor afvisning skal ske Alternativer til afvisning Grænsen for forbehold og forudsætninger Den kompetente afgørelsesmyndighed Visiteringsmyndigheden Bindende svar fra SKAT

5 Bindende svar fra Skatterådet Bindende svar som SKAT skal forelægge for Skatterådet Bindende svar, som SKAT kan forelægge for Skatterådet Sagsbehandlingskrav Krav om sagsfremstilling og agterskrivelse? Partshøring og begrundelse Retsvirkningen af ikke overholdelse af sagsbehandlingsreglerne Syn og skøn ved anmodninger om bindende svar Den bindende virkning Hovedreglerne om den bindende virkning Rækkevidden af bindende svar Ændrede og urigtige forudsætninger Nærmere om betydningen af ændrede og urigtige forudsætninger Bindende svar i modstrid med EU-retten Bindingsperiodens længde og beregning Forholdet til fristreglerne Klage over bindende svar Hvem er klageberettiget Den kompetente klagemyndighed Krav til klagen og hvad der kan klages over Klagesagens ramme og nova ved klageinstansen Prøvelsen i klagesagen og klagesagens resultat Særligt om klage over en afvisning Indbringelse af bindende svar om EU-spørgsmål for Landsskatteretten Genoptagelse af bindende svar Remonstration og genoptagelse Særligt om genoptagelse mv. af en afvisning Særligt om genoptagelse ved klageinstansen Kapitel 6. Fristreglerne 6.1. Introduktion Fristreglerne og samspil med andre regler Formål med fristregler og de bagvedliggende hensyn

6 Baggrund hvordan var den tidligere regulering? Udviklingen på indkomstskatteområdet til L Udviklingen fra L 175 fristregler for de indirekte skatter indføres Hvilke tilfælde reguleres af fristreglerne? Særligt om ansættelse af indkomstskat afgrænsning Særligt om ansættelse af moms og afgifter Er fristreglerne udtømmende? Fristregler i særlove lex specialis Kan fristreglerne fraviges ved aftale? EU-rettens betydning for fristreglerne Ordinære frister for indkomstskatter, moms og afgifter Hovedreglerne om SKATs ordinære frister for varsling mv Varslingsfristen Krav til varslingen Særlige forudsætninger for varsling? Varslingsfristens beregning Hvornår er varslingen rettidig? Udsendelse af fornyet varsling? Ansættelsesfristen og fristen for fastsættelse/godtgørelse Ansættelse på indkomstskatteområdet Særligt om efterangivelser, negative angivelser m.fl Fristforlængelse efter anmodning Hovedreglerne om borgerens/virksomhedens ordinære genoptagelser Betingelser for genoptagelse Er der fremlagt faktiske eller retlige oplysninger? Kan oplysningerne begrunde ændringen? Skal anmodningen resultere i genoptagelse? Særlige forhold ved genoptagelse af moms og afgifter Andre forhold af betydning for genoptagelse Vurderinger og anbringender Egen skyld

7 Oplysningernes nyhedsværdi Forbehold ved genoptagelse Krav til anmodningen Betingelser for ændring af ansættelsen/fastsættelsen/godtgørelsen Særlige regler om varsling mv. og genoptagelse af indkomstskatter Forkortede frister for fysiske personer med enkle forhold Ændret bedømmelse af afskrivningsgrundlag Afskrivningsgrundlag uden for fristen og ændring inden for Afskrivningsgrundlaget skal være opgjort ved beregning Ændret bedømmelse af fremførselsberettiget underskud eller tab Selvangivet uden for de ordinære frister Konsekvensen af bestemmelsen Opgørelse efter selskabsskattelovens 13, stk Fristforlængelse ved kontrolleret transaktion eller omstrukturering Kontrollerede transaktioner Omstruktureringer Forskudt regnskabsår Ændringer af balanceposter primo/ultimo Ekstraordinære ansættelser af indkomstskat, moms og afgift Fælles regler om fristgennembrud for indkomstskat, moms og afgift Direkte følgeændringer Følgeændringer vedrørende indkomstskatter Følgeændringer ved moms og afgiftsfastsættelser Forsætlig eller groft uagtsom adfærd hos borgeren/virksomheden Baggrund og historik Urigtigt eller et ufuldstændigt grundlag Fejlen skal kunne henføres til den skattepligtige m.fl Forsætlig eller groft uagtsom adfærd

8 Praksis om grov uagtsomhed og forsæt måneders-reaktionsfristen Forholdet til en eventuel straffesag Praksisændringer Baggrund og historik Hvornår foreligger der en praksis? Hvornår er praksis underkendt? Hvornår er underkendelsen endelig? Praksisændringen skal være til gunst Landsskatteretskendelse, dom eller praksisændring Hvilke indkomstår/perioder kan genoptages? Forholdet til forældelseslovens 34 a, stk måneders-reaktionsfristen Særlige omstændigheder Historik og baggrund Bevisbyrde Sikkerhedsventilen urimeligt at opretholde ansættelsen Særligt om ansvarspådragende fejl Særlige regler om fristgennembrud ved indkomstskatter Ændring i det privatretlige eller offentligretlige grundlag Historik Hvornår er der en ændring i grundlaget? Overensstemmelse med periodiseringsprincipper Særligt om betingede ordninger suspensive og resolutive Overdragelsessum for et aktiv for en anden skattepligtig er ændret Udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse Skatterådet udnytter sin kompetence efter SFL 3, stk Særligt om ændringer ved opgørelsen af en balancepost

9 Fælles regler om procedure, kundskabsfrister og fristforlængelse Anmodning eller varsling senest 6 måneder fra kundskab Baggrund og historik måneders-fristen ved SKATs genoptagelse måneders fristen ved genoptagelse fra borgeren/virksomheden Dispensation fra fristen måneders-ansættelsesfrist og mulighed for fristforlængelse Kompetence Konsekvensen af overskridelse af fristerne Klage Klage over nægtelse af genoptagelse Klage over manglende ansættelsesændring som følge af genoptagelse Kapitel 7. Forenklet tilbagebetalingsprocedure 7.1. Introduktion Almindelige regler om tilbagebetaling i sager om moms og afgifter Nye regler om forenklet tilbagebetaling Sager om tilbagebetaling under kr Sager om tilbagebetaling mellem kr. og kr Sager over kr. eller fravalg af tabsprocenten Nettobeløbet er afgørende Følgeændringer i den skattepligtige indkomst omfattes ikke De almindelige frist- og forældelsesregler gælder Den bindende virkning Ikrafttrædelse Kapitel 8. Forældelse 8.1. Introduktion Forældelse af skattekrav Samspil med fristreglerne Formål med forældelsesregler

10 Baggrund Hvordan var den tidligere gældende retstilstand? Udvalgsarbejde og betænkninger forud for 2008-loven Betænkning 174/ Betænkning 1426/ Betænkning 1460/ Forældelseslovens rækkevidde lex specialis Kan forældelsesreglerne fraviges ved aftale? EU-rettens betydning for forældelse loven overblik og nyheder hvor står vi i dag? Forældelse efter 2008-loven Hovedreglerne om forældelse af skattekrav I hvilke tilfælde gælder særlige forældelsesfrister? Krav afledt af en ekstraordinær ansættelse/fastsættelse års forældelse ved et særligt retsgrundlag Fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt mv Retsvirkning af et særligt retsgrundlag Hvornår regnes fristerne fra? Forældelsen regnes fra forfaldstidspunktet Betydningen af løbedage og henstand Beregning af forældelsesfristen for indkomstskatter SKATs krav restskatter Virksomhedens/borgerens krav tilbagesøgningskrav Beregning af forældelsesfristerne for moms- og afgiftskrav SKATs krav Virksomhedens/borgerens krav tilbagesøgningskrav Hvornår suspenderes forældelsesfristerne? Ukendskab til fordringen Myndighedens ukendskab til fordringen retsvildfarelse Myndighedens ukendskab til fordringen faktisk vildfarelse Borgerens ukendskab til fordringen retsvildfarelse

11 Borgerens ukendskab til fordringen faktisk vildfarelse Ukendskab til skyldneren Myndighedens ukendskab til borgerens opholdssted Andre hindringer, der ikke beror på kreditor Øvrigt område for ukendskab til skyldneren? Hvad er retsvirkningen af suspension? Hvordan afbrydes forældelsen? Hvornår foreligger der egentlig afbrydelse? Afbrydelse ved skyldnerens erkendelse Afbrydelse ved retslige skridt »Inden rimelig tid« Afbrydelse ved kreditorforfølgning, udlæg og lønindeholdelse Retsvirkning af afbrydelse Hvornår foreligger der foreløbig afbrydelse? Når retslige skridt ikke føres til ende Indbringelse for administrativ myndighed eller ankenævn Begæring om syn og skøn Indledning af forhandlinger SKATs varsel om ansættelse og fastsættelse mv Solidarisk hæftende skyldnere Retsvirkning af foreløbig afbrydelse Retsvirkning af forældelse Kompetence lovens ikrafttrædelse og overgangsregler Hovedreglen Gamle fordringer, overgangsregel Særligt om afbrydelse og adgangen hertil ved gamle fordringer Kapitel 9. Samspillet mellem fristregler og forældelse 9.1. Introduktion Udviklingen i samspillet mellem forældelses- og fristreglerne Betænkning 1339/1997 fra Skattelovrådet Skatteretsrådets notat af 20. juni Fristudvalgets Betænkning 1426/ Forældelsesudvalgets Betænkning 1460/

12 9.3. Ordinært samspil Generelt om ordinært samspil Forældelse af SKATs ordinære krav indkomstskatter Eksempel på ansættelse af indkomstskat for indkomståret Kommentar særligt om tillægsfristen Illustration Forældelse af borgerens ordinære krav indkomstskatter Eksempel på borgerens ordinære krav for indkomståret Kommentar grundlaget for tilbagesøgningskrav og tillægsfristen Forældelse af SKATs ordinære krav moms og afgifter Eksempel på SKATs krav på afgift med månedsafregning Kommentar sammenfald i varslingsfrist og forældelsesfrist Illustration Forældelse af virksomhedens ordinære krav moms og afgifter Eksempel på virksomhedens krav på afgift med månedsafregning Kommentar forældelse før udløb af anmodningsfrist Ekstraordinært samspil Generelt om»ekstraordinært«samspil SKATs ekstraordinære ansættelse/fastsættelse og kravets forældelse Eksempler med følgeændringer Kommentar forældelsesreglerne er bagkant for fristreglerne Ekstraordinær genoptagelse og kravets forældelse Eksempel på anmodning om ekstraordinær genoptagelse Kommentar forældelsesreglerne er bagkant for fristreglerne

13 DEL II. Appendiks Kapitel 10. Nyheder og status, illustrationer og definitioner Nationale retskilder Nyheder og status Spørgsmål og svar Oversigt over retskilderne og den bindende virkning EU-retskilder og EU-rettens betydning Nyheder og status Spørgsmål og svar Forventningsprincippet uformelle forhåndsbeskeder Nyheder og status Spørgsmål og svar Bindende svar Nyheder og status Spørgsmål og svar Oversigt over krav til emne og disposition ved bindende svar Oversigt over afvisningstilfældene Fristreglerne Nyheder og status Spørgsmål og svar Terminologi Oversigter over fristreglernes anvendelse Oversigt over fristgennembrud hvem og hvilke områder Forenklet tilbagebetaling af moms og afgifter Nyheder og status Spørgsmål og svar Forældelse Nyheder og status Spørgsmål og svar Oversigt over forældelse af skattekrav Samspillet mellem fristregler og forældelse Nyheder og status Spørgsmål og svar Oversigt over fristreglernes samspil med forældelse

14 Bilag Lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 Skatteforvaltningsloven Lov nr. 522 af 6. juni 2007 Forældelsesloven Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 Forvaltningsloven Litteraturliste Bøger Betænkninger, notater og udtalelser mv Domsregister Stikordsregister