Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside"

Transkript

1 Fagmodulkursus 4a/7: Videregående egående Samfundsvidenskabelig Metode: Kvalitativativ interview: Design, kodning og analyse Om kurset uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Fagmodul i Arbejdslivsstudier / Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA, ét fags fagmodul / Fagmodul i Geografi / Fagmodul i Plan, by og proces / Fagmodul i Socialvidenskab, B1 / Fagmodul i Socialvidenskab, B2, ét fags fagmodul / Fagmodul i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier / Fagmodul i Teksam I - Miljø og innovation / Fagmodul i Teksam II - Miljø og planlægning / Fagmodul i Virksomhedsstudier / Fagmodul i politik og forvaltning, B1 / Fagmodul i politik og forvaltning, B2, étfags fagmodul fagmodulkursus Dansk Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i et for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger. Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage. When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose. Uddybende beskrivelse Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration) Kurset giver den studerende en grundig indføring i det kvalitative forskningsinterview som teknik og metode til dataindsamling. Kurset bygger oven på undervisningen i kvalitative interview på 2. semesters kursus i kvalitative metoder. Vægten er lagt på de forskellige faser i forbindelse med interviewundersøgelser, herunder design af interviewundersøgelser, gennemførelse af selve interviewene, og den efterfølgende behandling af interviewmaterialet. I forbindelse med behandling af interviewmaterialet fokuseres særligt på forskellige typer kodning, herunder brug af Nvivo, og hvordan man laver stringente og systematiske analyser på baggrund af interviewmateriale. Kurset gennemgår og giver et overblik over forskellige interviewtyper, men hovedvægten er lagt på semi-strukturerede interview. Kurset fordrer aktiv deltagelse af de studerende, da undervisningen kombinerer forelæsninger med konkrete øvelser knyttet til de forskellige emner i kurset. Afslutningsvis behandles centrale etiske problemstillinger i forbindelse med interviewets forskellige faser. Kurset er et 5 ECTSkursus, hvilket svarer til en samlet arbejdsindsats på 135 timer. Timerne er fordelt som følger: Undervisningsgange: 20 timer Forberedelse: 93 timer Evaluering: 2 timer Eksamen: 20 timer Evaluering- og feedback former omfanget er sider, svarende til 60 til 80 sider pr. kursusgang. Litteraturen vil være dansk, såvel som engelsksproget, international litteratur. På kursets første kursusgang etableres holdets profil i samarbejde mellem undervisere og studerende. Heri fastlægges det hvilke forventninger undervisere og studerende har til kurset og hinanden. Undervejs gennemføres en midtvejsevaluering, ligesom der gennemføres en slutevaluering, der griber tilbage til forventningerne fra holdets profil. Til visse kursusgange vil der være forskellige studenteroplæg med feedback fra undervisere og medstuderende. Endvidere udarbejdes portfolioen delvist på selve kurset, hvor der vil være mulighed for sparring fra medstuderende og underviser. Endelig vil der være den almindelige skriftlige evaluering på moodle ved kursets afslutning.

2 Eksamensadministration Aktivitetsansvarlig Sambach Studieadministration Birgitte Poulsen ECTS 5 Læringsudbytte/ bedømmelseskriterier Type Undervisnings- og arbejdsform Prøveform (p1) Valgkursus Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for den metodespecialisering kurset omhandler. Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset omhandler på et videregående niveau. Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de præmisser kursets metodespecialisering fordrer Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering ud fra videnskabelige vurderingskriterier. Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg. Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer produkter. Portfolioen består af 2 til 4 produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback, refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og visuelle produktioner. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger. Det samlede omfang af portfolioens skriftlige produkter er minimum og maksimum antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets hjemmeside. Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering. Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside inden kursets begyndelse. Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen. Bedømmelse: 7-trinsskala. Censur: Ingen. Omprøveform (p1) Eksamenskode(r) Samme som ordinær eksamen Eksamenskode(r) : U27340 kursusgange: Hold: :15 til :00

3 Kursusgang 1. Introduktion til kurset og design I: Valg af interviewpersoner (henvendelse og aftaler) Underviser: Birgitte Poulsen : På den første kursusgang introducerer vi kursets indhold og undervisningsform, og vi etablerer holdets profil og laver en forventningsafstemning. Vi gennemgår eksamenskravene til kurset. Derudover byder første kursusgang på den del af interviewdesignet, der vedrører valg af interviewpersoner: hvordan, hvorfor offentlige ledere og hvordan, hvorfor medarbejdere og hvordan, hvorfor borgere og hvordan mv. Ligeledes kommer vi ind på spørgsmålet om hvor mange man skal interviewe for at skabe valide interviewundersøgelser, hvordan finder man frem til relevante respondenter, hvordan man henvender sig til respondenter, hvilke aftaler man kan og bør indgå med interviewpersonerne. Ben Beitin (2012): Interview and Sampling: How Many and Whom i Gubrium, F. Jaber, James A. Holstein, Amir B. Marvasti and Karyn D. McKinney (eds.): The SAGE Handbook of Interview Research. The complexity of the craft, second edition. London: SAGE. Kapitel 16, pp (10 sider). Rubin, Herbert J, & Irene S. Rubin (1995): Qualitative Interviewing. The Art of hearing Data, kapitel 1 Listening, Hearing and Sharing Social Experiences, London: SAGE, pp.1-16 (16 sider) Rubin, Herbert J, & Irene S. Rubin (1995): Qualitative Interviewing. The Art of hearing Data, kapitel 4 Choosing Interviewees and Judging What They Say, London: SAGE, pp (28 sider), Rubin, Herbert J, & Irene S. Rubin (1995): Qualitative Interviewing. The Art of hearing Data, kapitel 5 Building conversational Partnerships, London: SAGE, pp (28 sider) I alt: 82 sider :15 til :00 Kursusgang 2. Design II: Valg af interviewform med særlig vægt på fokusgruppeinterview Underviser: Andreas Hagedorn Krogh & Birgitte Poulsen : På denne kursusgang bevæger vi og videre med designet af interviewundersøgelsen og gennemgår forskellige interviewformer og interviewrelationer. Formålet er at skærpe argumentationen for de metodiske valg, der skal træffes, når man vælger en særlig interviewform: Hvorfor vælge solointerview versus gruppe- eller fokusgruppeinterview, hvorfor gennemføre interviewet ansigt til ansigt versus interview via telefon/skype. Vi diskuterer forskellige interviewformer og deres særlige anvendelsesområder, det gælder særligt livsverdensinterview, interview med elitepersoner, narrative interview, udviklingsevalueringsinterview, samt gruppe- og fokusgruppeinterview. Vægten på denne kursusgang vil særligt blive lagt på sidstnævnte. Morgan, David L. (2012): Focus Groups and Social Interaction, i Gubrium, F. Jaber, James A. Holstein, Amir B. Marvasti and Karyn D. McKinney (eds.): The SAGE Handbook of Interview Research. The complexity of the craft, second edition. London: SAGE. Kapitel 10, pp (15 sider). Rubin, Herbert J, & Irene S. Rubin (1995): Qualitative Interviewing. The Art of hearing Data, kapitel 6 Interviews as Guided Conversations, London: SAGE, pp (28 sider) I alt: 43 sider

4 Supplerende litteratur: Kvale, Steinar og Svend Brinkmann (2015): Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk, Kapitel 8 Interviewvariationer, København: Hans Reitzels Forlag, pp (20 sider) :15 til :00 Kursusgang 3: Design III: Interviewguide og valg af spørgsmål : Denne kursusgang er den sidste om design af interviewundersøgelsen, hvor vi særligt fokuserer på interviewguiden og interviewspørgsmål: Hvorfor semi-struktureret versus struktureret eller eksplorativt, hvorfor meningsudfoldende spørgsmål versus faktuelle mv. Hvordan opbygger man en god interviewguide? Hvordan operationaliserer man et teoretisk perspektiv? Hvilke spørgsmålstyper har hvilken effekt? Rubin, Herbert J, & Irene S. Rubin (1995): Qualitative Interviewing. The Art of hearing Data, kapitel 7 Assembling the Parts: Structuring a Qualitative Interview, London: SAGE, pp (22 sider) Rubin, Herbert J, & Irene S. Rubin (1995): Qualitative Interviewing. The Art of hearing Data, kapitel 9 Topical Interviewing, London: SAGE, pp (29 sider) Stahlschmidt, Anders og Peter Knoop Christensen (2007): Spørgeteknik, kapitel 4 Spørgsmålstyper, København: Børsens Forlag, pp (30 sider), samt pp (3 sider) I alt: 81 sider Supplerende litteratur: Kvale, Steinar og Svend Brinkmann (2015): Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk, Kapitel 7 Udførelse af interview, København: Hans Reitzels Forlag, pp (19 sider) :15 til :00 Kursusgang 4: Interviewsituationen I : Vi gennemgår forskellige opmærksomhedspunkter, der er relevante for gennemførelse af selve interviewet. Det vedrører hvordan man møder interviewpersonen, opmærksomhed på kropssprog og øjenkontakt, hvordan styrer man interviewet bedst muligt, hvordan afbryder man, hvordan skifter man spor undervejs, hvordan åbner man på for fortællinger, hvordan sikrer man sig at få svar på det man gerne vil vide noget om, hvad gør man hvis interviewpersonen lyver, hvilke følelser kan opstå i interviewsituationen og hvordan håndteres de bedst muligt? Og endelig hvordan afslutter man et interview?

5 Kvale, Steinar og Svend Brinkmann (2015): Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk, Kapitel 9 Interviewkvalitet, København: Hans Reitzels Forlag, pp (14 sider) Talmage, John B. (2012): Listening to, and for, the Research Interview, i Gubrium, F. Jaber, James A. Holstein, Amir B. Marvasti and Karyn D. McKinney (eds.): The SAGE Handbook of Interview Research. The complexity of the craft, second edition. London: SAGE. Kapitel 20, pp (9 sider). Stahlschmidt, Anders og Peter Knoop Christensen (2007): Spørgeteknik, kapitel 5 Klangbunden, København: Børsens Forlag, pp (9 sider) Stahlschmidt, Anders og Peter Knoop Christensen (2007): Spørgeteknik, kapitel 6 Aktiv lytning, København: Børsens Forlag, pp (9 sider) I alt: 41 sider Supplerende litteratur: Fog, Jette (1998): Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview, kapitel IV Samtalen som redskab I, København: Akademisk Forlag, pp (12 sider) Fog, Jette (1998): Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview, kapitel V Samtalen som redskab II, København: Akademisk Forlag, pp (16 sider) Fog, Jette (1998): Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview, kapitel VI Samtalen som redskab III, København: Akademisk Forlag, pp (31 sider) :15 til :00 Kursusgang 5: Interviewsituationen II eksamensworkshop 1 : Her forholder vi os til interviewsituationen i praksis gennem oplæg og konkrete øvelser. Vi fortsætter tematikkerne fra forrige gang, men nu kombineret med konkrete interviewøvelser. Der vil være mulighed for enten at arbejde med interviewsituationen i forbindelse med enkeltmandsinterview eller i forbindelse med fokusgruppeinterview. Se om du kan få læst den supplerende litteratur fra kursusgang :15 til :00 sted teorirum (56) Kursusgang 6: Transskription, citatbrug og analyse : Vi diskuterer fordele og ulemper ved transskription og gennemgår forskellige måder at transskribere på. Vi drøfter spørgsmål om hvor meget man må ændre fra det talte sprog til det skriftlige sprog og hvilke refleksioner man bør gøre sig i forbindelse med forskellige

6 transskriptionstyper. Vi diskuterer brug af citater i analysen og hvordan transskriberede citater kan optræde i analyser. Kvale, Steinar og Svend Brinkmann (2015): Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk, Kapitel 10 Transskription af interview, København: Hans Reitzels Forlag, pp (13 sider) Kvale, Steinar og Svend Brinkmann (2015): Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk, Kapitel 16 Rapportering af interviewviden, København: Hans Reitzels Forlag, pp (29 sider) I alt: 42 sider :15 til :00 Kursusgang 7: Kodning og analyse : Denne kursusgang sætter fokus på analyse af, ofte store, interviewmaterialer. Hvordan kommer man i gang? Hvordan koder man sit materiale, herunder hvordan afgør man hvilke koder man skal arbejde med? Og hvordan sikrer man stringens i ens analyse, der gør en i stand til at besvare forskningsspørgsmålet, samtidig med at analysen virker levende. Rubin, Herbert J, & Irene S. Rubin (1995): Qualitative Interviewing. The Art of hearing Data, kapitel 10 What Did You Hear? Data Analysis, London: SAGE, pp (30 sider) Rubin, Herbert J, & Irene S. Rubin (1995): Qualitative Interviewing. The Art of hearing Data, kapitel 11 Sharing the Results, London: SAGE, pp (17 sider) Mikkelsen, Jan Foght (2015): Dybdegående interviewfortolkning, kapitel 9 Tre opfattelser af validitet, København: Hans Reitzels Forlag, pp (6 sider) Mikkelsen, Jan Foght (2015): Dybdegående interviewfortolkning, kapitel 10 Kriterier for en valid tolkning, København: Hans Reitzels Forlag, pp (4 sider) Charmaz, Kathy and Linda Liska Belgrave (2012): Qualitative Interviewing and Grounded Theory Analysis, i Gubrium, F. Jaber, James A. Holstein, Amir B. Marvasti and Karyn D. McKinney (eds.): The SAGE Handbook of Interview Research. The complexity of the craft, second edition. London: SAGE. Kapitel 24, pp (19 sider). I alt: 76 sider :15 til :00 Kursusgang 8: Brugen af Nvivo I

7 Underviser: Jesper Kelstrup : Programmer som NVivo kan bruges til at bearbejde interviewmateriale og at kombinere det med andre typer af data. Men hvordan kodes interviewene mest hensigtsmæssigt i NVivo? Kursusgangen introducerer NVivo og vi uploader interviewtranskriptioner i programmet og fortsætter kodningen af dem. De studerende skal medbringe laptop og installere og prøve NVivo 12 før undervisningen (jf. RUCs intranet og link på kursets moodle-side for installation med RUCs licens). Introduktionsvideoer er gode som et første skridt i at lære om programmet: Kelstrup, JD & Lynggaard, Kennet (2019) Computerbaseret dokumentanalyse. I: Kristensen & Hussain (red.): Metoder i Samfundsvidenskaberne (2. udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, s (15 sider). Jackson, Kristi & Bazeley, Pat (2019). Qualitative Data Analysis with NVivo (3rd ed.). London: SAGE. Kapitel 1 og 2, pp (61 sider). I alt: 76 sider :15 til :00 Kursusgang 9: Brugen af Nvivo II Underviser: Jesper Kelstrup : Vi koder videre på interviewene i NVivo, kvalificerer vores kodning og stiller analytiske spørgsmål til kodningen. Fokus er på at maksimere fordele og at minimere ulemperne ved at bruge NVivo og skabe et systematisk og stringent grundlag for at analysere vores interview. Jackson, Kristi & Bazeley, Pat (2019). Qualitative Data Analysis with NVivo (3rd ed.). London: SAGE. Kapitel 3 og 4, pp (71 sider). I alt: 71 sider :15 til :00 Kursusgang 10: Etiske problemstillinger og eksamensworkshop II : Denne kursusgang behandler forskellige etiske problemstillinger, der knytter sig til alle faserne i forbindelse med interviewundersøgelser.

8 Kvale, Steinar og Svend Brinkmann (2015): Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk, Kapitel 4 Etiske spørgsmål i forbindelse med interview, København: Hans Reitzels Forlag, pp (21 sider) Mikkelsen, Jan Foght (2015): Dybdegående interviewfortolkning, kapitel 6, 7 og 8 (Del II) Interviewfortolkningens etik, Hans Reitzels Forlag, pp (35 sider) Fog, Jette (1998): Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview, kapitel XI Moralsk sans, København: Akademisk Forlag, pp (33 sider) I alt: 89 sider Aflevering ering af Portfolioolio :00 til :00 Gen-aflevering ering af portfolioolio :00 til :00