Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift"

Transkript

1 Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten /06 pensionskassen for læger

2 Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte. Hvem der får pengene, hvilke regler der gælder, og hvordan dine pårørende er stillet, kan du læse mere om her. Da området er kompliceret, dækker pjecen ikke nødvendigvis alle de problemstillinger, der kan opstå. Pensionsordning 1 Hvis du har valgt pensionsordning 1, vil der blive udbetalt en løbende, livsvarig pension til din ægtefælle- eller samlever. Efterlader du ikke en ægtefælle-/samlever, som er berettiget til ægtefælle- eller samleverpension, udbetales i stedet for en ugiftesum. Den udbetales kun, hvis du dør, før du fylder 67 år, og før du bliver alderspensioneret. Er du blevet medlem af før 1. januar 2015, og var du fyldt 54 år, da du blev medlem, indeholder din ordning ikke ugiftesum. Pensionsordning 2 Hvis du har valgt pensionsordning 2, udbetales i stedet en engangsydelse til dine nærmeste, hvis du dør, før du fylder 67 år, og før du bliver alderspensioneret. Pensionsordning 3 Hvis du har valgt pensionsordning 3, vil der blive udbetalt en løbende, 10- årig pension til din ægtefælle- eller samlever. Efterlader du ikke en ægtefælle-/samlever, som er beret-tiget til ægtefælle- eller samleverpension, udbetales i stedet for en ugiftesum. Den udbetales kun, hvis du dør, før du fylder 67 år, og før du bliver alderspensioneret. Hvor meget bliver der udbetalt? Du kan se størrelsen af de forskellige løbende ydelser og engangsydelser i Min pension på lpb.dk. Der udbetales ikke tillæg ved udbetaling af engangsydelserne. Indbetalinger til før 1. januar 1993 kan være omfattet af særlige regler. Det fremgår af din dækning i Min pension, hvis du er berørt heraf. Din ægtefælle har ret til ægtefællepension, hvis ægteskabet er indgået: mindst tre måneder før dødsfaldet, medmindre din død skyldes et ulykkestilfælde eller et akut sygdomstilfælde, som ikke er et led i en bestående sygdom før du fylder 65 år før din eventuelle invalidepensionering. Registreret partnerskab, dvs. ægteskab mellem to personer af samme køn, er ligestillet med ægteskab. Hvis I bliver skilt Har du bidragspligt over for din fraskilte ægtefælle, og har ægteskabet varet i mindst fem år, bevarer din fraskilte ægtefælle sin ret til at få udbetalt ægtefællepension med mindre det modsatte er aftalt i dommen eller bevillingen. Gifter din fraskilte ægtefælle sig igen, bortfalder retten til ægtefællepension. Får din fraskilte ægtefælle udbetalt ægtefællepension efter din død og gifter sig igen, fortsætter ægtefællepensionen efter dig. Men hvis I havde

3 Side 3/8 aftalt en tidsbegrænset bidragspligt fx på fem år ophører ægtefællepensionen samtidig med bidragspligten. Hvis du har giftet dig igen, deles ægtefællepensionen i forhold til det antal år, ægteskaberne har varet. Din nuværende ægtefælles andel skal dog mindst udgøre en tredjedel af ægtefællepensionen. For at få ret til ægtefællepension skal din fraskilte ægtefælle indsende kopi af skilsmissepapirer og separationsbevilling til. Hvis I bliver separeret Hvis du er separeret inden 1. januar 2007 og dør i separationstiden, vil der blive udbetalt ægtefællepension til din fraseparerede ægtefælle. Hvis du er separeret senere end 2006, vil der ikke blive udbetalt ægtefællepension i separationstiden, medmindre betingelserne i lov nr. 484 af 7. juni 2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse er opfyldt, herunder at ægteskabet har bestået i mindst fem år, og at der er bidragspligt. Samleverpension Din samlever har ret til samleverpension, der svarer til ægtefællepension, hvis samlivet er indledt, før du fylder 65 år, og inden du pensioneres. Derudover skal betingelserne 1-3 alle være opfyldt på dødstidspunktet: 1. Du skal kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med din samlever 2. I et testamente, der er oprettet senest tre måneder før dødsfaldet, og som ikke senere er tilbagekaldt, skal du have tillagt din samlever en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilfaldet en ægtefælle. Den testamentariske disposition skal være truffet eller bekræftet i testamentsform den 13. maj 2000 eller senere 3. Du skal have haft fælles bopæl med din samlever i de sidste to år før dødsfaldet eller tidligere have haft fælles bopæl i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. Hvis du har tegnet en ekstra livrente med udbetalingsgaranti, og dør du inden for de første 20 udbetalingsår, er din samlever berettiget til at få udbetalt restværdien af livrenten, hvis alle ovennævnte betingelser 1-3 er opfyldt. Derudover skal følgende være opfyldt: Du skal på tidspunktet for dødsfaldet leve sammen på fælles bopæl med din samlever og vente, have eller have haft et barn sammen med din samlever eller tidligere have haft fælles bopæl med din samlever og den fælles bopæl alene være ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i ældrebolig, og vente, have eller have haft et barn sammen med din samlever. Når det bliver aktuelt at udbetale pensionen eller livrenten, skal din samlever over for kunne dokumentere, at betingelserne er opfyldt. Der kan ikke udbetales samleverpension, hvis en fraskilt ægtefælle eller en registreret partner har ret til ægtefællepension. Hvis I flytter fra hinanden Hvis du og din samlever flytter fra hinanden, bortfalder din samlevers ret til samleverpension. Indleder du et nyt samliv, vil din samlever først være berettiget til samleverpension, når I har haft fælles bopæl i en sammenhængende periode på to år, eller hvis I venter, har eller har haft et barn sammen (og de øvrige betingelser for udbetaling af samleverpension er opfyldt).

4 Side 4/8 udbetales normalt i tilfælde af din død til hvert af dine børn, indtil de fylder 21 år. Adoptiv- og stedbørn har også ret til børnepension, hvis de er blevet forsørget af dig, inden de fyldte 18 år, og inden du fyldte 65 år. Ved stedbørn forstås din ægtefælles børn fra tidligere forhold. Bemærk, at en samlevers børn ikke kan få børnepension. Engangsudbetaling til børn under 18 år Hvis ugiftesummen eller engangsydelsen skal udbetales til et barn under 18 år, skal du være opmærksom på, at hvis udbetalingen inkl. anden arv udgør mere end kr., skal pengene anbringes i en godkendt forvaltningsafdeling og vil først blive frigivet, når barnet fylder 18 år. Det betyder, at barnets værge ikke har mulighed for at råde over beløbet. Denne regel gælder dog ikke for den løbende børnepension, som udbetales direkte til barnet, og som barnets værge derfor har råderetten over. har dog pligt til at oplyse forvaltningsafdelingen om, hvor meget der udbetales til barnet, hvis forvaltningsafdelingen bestyrer midler for barnet. Hvis det ikke er tilfældet, skal sende oplysningerne til statsforvaltningen. Ugiftesummen og engangsydelsen ved død kan udbetales til nærmeste pårørende eller til boet. Det er lovgivningen, pensionsregulativet og eventuelt testamente, som afgør, hvem der får udbetalingerne. vil udbetale ydelserne til nærmeste pårørende, med mindre andet er aftalt. Hvis du ønsker ydelserne udbetalt til boet, skal have skriftlig besked om det. Begunstigelsen hænger nøje sammen med din familiesituation. Husk derfor at overveje begunstigelsen, fx hvis du bliver gift, skilt eller får børn. Nærmeste pårørende Er begunstigelsen nærmeste pårørende indsat før 1. januar 2008 er rækkefølgen følgende: ægtefælle, børn og arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. Ved begunstigelser indsat før 1. januar 2008 kan der alene gøres indsigelse mod begunstigede, der ikke var afdødes tvangsarvinger. Fra 1. januar 2008 er definitionen nærmeste pårørende ændret, så den for begunstigelser indsat efter 1. januar 2008 også omfatter en samlever, forudsat at samleveren opfylder en række betingelser. For begunstigelser indsat efter 1. januar 2008 er rækkefølgen af nærmeste pårørende følgende: ægtefælle, samlever, børn og arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. Ved begunstigelser indsat efter 1. januar 2008 kan der gøres indsigelse mod alle begunstigede. Det betyder fx, at et særbarn kan gøre indsigelse mod udbetaling af engangsydelsen til din ægtefælle. En sådan indsigelse var ikke mulig ved begunstigelser indsat før 1. januar Det er domstolene, der tager stilling til, om en indsigelse er rimelig. Hvis du har indsat nærmeste pårørende som begunstiget før 1. januar 2008 og ønsker at ændre denne til den nye definition af nærmeste pårørende (dvs. inkl. samlever), skal du henvende dig til og få tilsendt materiale til brug herfor. Hvis du vælger at ændre begunstigelsen til den nye definition af nærmeste pårørende, er begunstigelsen også omfattet af de nye regler om indsigelsesret.

5 Side 5/8 Udbetalinger til nærmeste pårørende sker uden om afdødes bo. Eventuelle kreditorer i boet kan derfor ikke gøre krav på ydelserne. Du skal være opmærksom på, at en samlever ikke er arving i henhold til arvelovens regler. En samlever kan alene blive arveberettiget via testamente. Herudover er der muligheden for at tilgodese en samlever via begunstigelser, jf. ovenfor. Boet Hvis boet er indsat som begunstiget, udbetales ydelserne til boet. Dermed skal eventuelle kreditorer samt omkostninger ved boet dækkes, før resten fordeles blandt arvingerne. Udbetaling til boet er dermed ikke kreditorbeskyttet. Det vil fremgå af arvelovens regler samt et eventuelt testamente, hvordan midlerne i boet skal fordeles. Vær opmærksom på, at ægtefælle og/eller børn altid har krav på deres tvangsarv, og at der kan derfor kun oprettes testamente for den resterende del. Her kan du se nogle typiske eksempler på, hvem der kan få engangsydelserne. Gifte Hvis du er gift, sikrer begunstigelsen nærmeste pårørende, at ydelserne bliver udbetalt til din ægtefælle. Hvis du ønsker, at en anden fx et barn skal have ydelserne, kan det ske ved i stedet at indsætte boet som begunstiget og oprette testamente til fordel for barnet. Husk, at der i testamentet ikke kan rådes over ægtefællers og børns tvangsarv, men kun den resterende del. Samlevende efter 1. januar 2008 Vælges begunstigelsen nærmeste pårørende efter 1. januar 2008, vil din samlever få ydelserne. Det er dog en betingelse, at det er en samlever, der på dødsfaldstidspunktet levede sammen med dig på fælles bopæl, og som venter, har eller har haft et barn sammen med dig, eller har levet sammen med dig i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet. Der kan dog dispenseres fra kravet om aktuel fælles bopæl, hvis denne alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse (herunder i en ældrebolig). Endelig skal samleveren være en person, som du legalt kan indgå ægteskab eller registreret partnerskab med. Samlevende før 1. januar 2008 Er begunstigelsen nærmeste pårørende valgt før 1. januar 2008, vil børnene få ydelserne. Hvis der ikke er børn, vil ydelserne tilfalde testamentariske arvinger eller arvinger i henhold til arveloven. Enlige med børn Vælges begunstigelsen nærmeste pårørende, vil børnene få ydelserne. Hvis du ønsker, at alene ét af børnene skal have engangsydelsen, skal boet i stedet indsættes som begunstiget. Der skal så oprettes testamente til fordel for dette barn. Husk, at der i testamentet ikke kan rådes over børns tvangsarv. Derfor vil hele engangsydelsen alene kunne testamenteres til fordel for ét barn på bekostning af de øvrige børn i det omfang, der i boet i øvrigt er tilstrækkelige midler til at dække børnenes tvangsarv. Enlige uden børn Er du ugift og barnløs, kan du via begunstigelsen nærmeste pårørende sikre en testamentarisk arving. Udbetalingen til nærmeste pårørende er kreditorbeskyttet. Opretter du ikke testamente, vil engangsydelsen blive udbetalt i henhold til arvelovens almindelige regler.

6 Side 6/8 Registreret partnerskab Registreret partnerskab lovformeligt ægteskab mellem to personer af samme køn, jf. lov om registreret partnerskab af 1. oktober har samme retsvirkning som ægteskab. Forskellig begunstigelse Hvis din pensionsordning indeholder både engangsydelse og ugiftesum (typisk gamle ordninger), har du mulighed for at have forskellig begunstigelse på henholdsvis engangsydelsen og ugiftesummen. Gør opmærksom på dit ønske, når du ændrer begunstigelsen. Hvem kan få ydelserne? Eksemplerne gælder både, hvis der er oprettet testamente, og hvis der ikke er oprettet testamente Familiær situation Hvem er indsat som begunstiget? 1) Hvem kan få engangsydelserne? Gifte med børn 2) Nærmeste pårørende Ægtefællen Samlevende med børn efter 1. januar ) Nærmeste pårørende (inkl. samlever) 5) Samlever Samlevende uden børn efter 1. januar 2008 Nærmeste pårørende (inkl. samlever) Samlever Samlevende med børn før 1. januar ) Nærmeste pårørende (ekskl. samlever) 6) Børnene Samlevende uden børn før 1. januar 2008 Nærmeste pårørende (ekskl. samlever) Testamentariske arvinger eller andre arvinger i henhold til loven Enlige med børn Nærmeste pårørende Børnene Enlige uden børn Nærmeste pårørende Testamentariske arvinger eller andre arvinger i henhold til loven 1) Hvis der ikke er valgt nogen begunstigelse, vil udbetale ydelserne til "nærmeste pårørende" 2) Som børn forstås alene medlemmets egne biologiske børn eller adoptivbørn 3) Begunstigelsen indsat efter 1. januar ) Begunstigelsen indsat før 1. januar ) Betegnelsen "inkl. samlever" anvendes på pensionsmeddelelsen 6) Betegnelsen "ekskl. samlever" anvendes på pensionsmeddelelsen

7 Side 7/8 Løbende udbetalinger, fx ægtefælle-/samleverpension og børnepension, beskattes som personlig indkomst. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag eller boafgift af de løbende udbetalinger. Der skal betales 40 pct. i afgift til staten af engangsydelserne fra Lægernes Pension. Herudover skal der betales boafgift. Boafgiftens størrelse afhænger af, hvem der får udbetalingen, og kan udgøre henholdsvis 0 pct., 15 pct. eller 36,25 pct. Se oversigten her i pjecen. Bundfradrag Der skal betales boafgift af den samlede arv. Hvis du har indsat boet som begunstiget til engangsydelserne, er der imidlertid et bundfradrag pr. bo på kr. (2016). Det betyder, at der ikke skal betales i boafgift af de første kr. af den samlede arv efter dig. Indgår man i gruppen Andre, skal man betale tillægsafgiften på 25 pct. af den del af arven, som indgår i bundfradraget. Bundfradraget gælder ikke, når udbetalingen sker til nærmeste pårørende. Her skal der betales boafgift af hele udbetalingen. Hvor meget skal man betale i boafgift af arv? Arvinger Boafgift Ægtefælle/registreret partner 0 pct. Børn, stedbørn, adoptivbørn og disses afkom Forældre Samlevende Ægtefælle til barn eller stedbarn, uanset om barnet lever Frasepareret eller fraskilt ægtefælle Plejebørn i visse situationer Andre 36,25 pct. 1) 1) Boafgiften på 36,25 fremkommer ved, at man først skal betale af arven i boafgift og herefter skal betale 25 pct. i tillægsafgift af den resterende del.

8 Side 8/8 Ved udbetaling af ægtefællepension: Oplysning om hvilket skattekort vi skal anvende, da abonnerer på e-skattekort. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, er vi forpligtet til at tilbageholde op til 55 pct. i skat Din ægtefælles cpr-nr. Konto i pengeinstitut, hvortil pensionen skal overføres Kopi af dødsattest (ved dødsfald i udlandet). Var afdøde og den pensionsberettigede ægtefælle fraskilt, skal der endvidere indsendes: Kopi af separations- og skilsmissebevilling Bekræftelse på, at ægtefællen ikke har været i ægteskab på ny. Ved udbetaling af samleverpension: Kopi af testamente Dokumentation fra folkeregisteret på fælles bopælsadresse de seneste to år før dødsfaldet Oplysning om hvilket skattekort vi skal anvende, da abonnerer på e-skattekort. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, er vi forpligtet til at tilbageholde op til 55 pct. i skat Samleverens cpr-nr. Konto i pengeinstitut, hvortil pensionen skal overføres Kopi af dødsattest (ved dødsfald i udlandet). Ved udbetaling af børnepension: Kopi af barnet dåbs- eller fødselsattest Oplysning om hvilket skattekort vi skal anvende ( abonnerer på e-skattekort). Hvis vi ikke modtager oplysningerne, er vi forpligtet til at tilbageholde op til 55 pct. i skat Barnets cpr-nr. Konto i pengeinstitut, hvortil pensionen skal overføres. Kontoen skal være i barnets navn Kopi af dødsattest (ved dødsfald i udlandet). Hvis udbetalingen skal ske til et stedbarn, skal der endvidere indsendes: Kopi af vielsesattest Bekræftelse på, at barnet blev forsørget af dig. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte på telefon , mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15, eller sende os en på pension@lpb.dk. I Min pension på lpb.dk kan du se, hvordan din pensionsordning i Lægernes Pension dækker dig og din familie i dag. Har du brug rådgivning om din økonomi som pensionist, eller hvis du bliver invalid eller dør, for at kunne vurdere om du har behov for supplerende dækning, kan du bestille et individuelt møde med en af Lægernes Pensions medlemskonsulenter. Bestil mødet på lpb.dk. Hele området omkring dødsfald, engangsydelser og begunstigelser er juridisk kompliceret og kan være vanskeligt at overskue. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din advokat.

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Værd at vide... Hvilke regler gælder for arv og testamente? Find nyttig viden her. Testamentegaver til Danmarks Naturfredningsforening

Værd at vide... Hvilke regler gælder for arv og testamente? Find nyttig viden her. Testamentegaver til Danmarks Naturfredningsforening Hvilke regler gælder for arv og testamente? Find nyttig viden her. OVERSIGT 1. Hvem arver ifølge Arveloven? 2. Hvor meget skal dine arvinger betale i boafgift? 3. Du bør oprette et testamente, hvis 4.

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA Sygdom Død Alderdom v. 21.09.2017 pka.dk 2 Opdater dine oplysninger ved login 3 Hvad indeholder din pensionsordning? Gruppesummer 2018 Sum ved død Sum

Læs mere

Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn.

Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn. Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn. G E N S I D I G T T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080176-1706 og medundertegnede Mogens Madsen,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2008 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 17 18 19 20 Til og med 54 73.345 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752-55 67.232

Læs mere

Moduler. Dækning

Moduler. Dækning FællesGruppeliv 2019 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring, da det

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2019 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Arv, testamente, ægtepagt og gave

Arv, testamente, ægtepagt og gave Arv, testamente, ægtepagt og gave Et naturligt valg for det professionelle landbrug Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til CS Fortsættelse af livsforsikring aftale 85012 i perioden 01.01.2019 til 31.12.2029 (dog max. til det 70. år) CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk - www.cs.dk

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Få styr på arvereglerne for din bolig

Få styr på arvereglerne for din bolig Få styr på arvereglerne for din bolig Hvem arver dig, når du dør, og kan din samlever få lov at blive boende i jeres bolig? Hvordan sikrer du dine børn bedst? Få styr på alle arvereglerne i god tid. -

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning,

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2019 Cirkulære af 30.

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Gruppelivsaftalen for tjenestemænd og reglementsansatte m.fl. (Ændring af begunstigelsesbestemmelsen i 3 stk. 2 ).

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Gruppelivsaftalen for tjenestemænd og reglementsansatte m.fl. (Ændring af begunstigelsesbestemmelsen i 3 stk. 2 ). REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 014-08 01-07-2008 Gruppelivsaftalen for tjenestemænd og reglementsansatte

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsforsikring CS-FONDE

Pensionsforsikring CS-FONDE CS FORSIKRING 2018 FG 85011-1 Pensionsforsikring i CS-FONDE CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-Mail cs@cs.dk - Info: www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere