Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling"

Transkript

1 Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

2 Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten i centrum Vi tager altid udgangspunkt i patientens individuelle behov, og derfor er ingen behandlingsforløb helt ens. Alligevel er der en række forhold, der går igen i de fleste forløb, og på de følgende sider beskrives de forskellige faser, som et ambulant behandlingsforløb ofte består af. Pjecen giver også oplysninger om, hvordan patientens pårørende kan være med i forløbet. I Psykiatriens samarbejde med patienter og pårørende lægges der vægt på værdierne: FAGLIGHED RESPEKT ANSVARLIGHED ÅBENHED FLEKSIBILITET Guide til et godt behandlingsforløb Pjecen kan læses fra start til slut som en samlet beskrivelse af et behandlingsforløb. Patienter, der er i behandling gennem længere tid, kan desuden løbende orientere sig i pjecen f.eks. ved sammen med deres kontaktperson at gennemgå de sider, der er mest relevante lige nu. Vi håber, pjecen kan bidrage til, at både patienter og pårørende vil opleve et godt og sammenhængende behandlingsforløb og et godt samarbejde med Psykiatriens personale. Med venlig hilsen Ledelse og medarbejdere i Psykiatrien i Region Nordjylland 2 3

3 PSYKIATRIENS PERSONALE VIL GERNE HJÆLPE DIG TIL AT FÅ DET BEDRE, OG VI ØNSKER AT SAMARBEJDE MED DIG OM DIN BEHANDLING: Samarbejde med patientens pårørende RETTIGHEDER: Patienter i psykiatrien har en række lovbestemte rettigheder. Dem kan du læse om på under Patientrettigheder. Det er dig, der bedst ved, hvordan du har det, og hvordan det, du føler og oplever, påvirker dit liv. Psykiatriens personale har en faglig indsigt i, hvordan psykiske sygdomme kan udvikle sig og behandles. Begge dele tager vi udgangspunkt i, når vi i samarbejde med dig, planlægger den behandling, der er bedst for dig. Det har stor betydning for forløbet, at du går aktivt ind i samarbejdet og dermed selv er med til at tage ansvar for, at du kan få det bedre og komme godt videre med dit liv. Vi lægger stor vægt på, at du gennem hele forløbet er velinformeret om din behandling, og du er altid velkommen til at stille spørgsmål til os. Som en af del af behandlingen bliver du vejledt om, hvad du selv kan gøre for at mindske de symptomer og problemer, du har med henblik på at forebygge, at du bliver syg igen. Nogle af de patienter, der kommer i psykiatrisk behandling, bliver helt raske. Andre får hjælp til at udvikle nogle redskaber, så de bedre kan håndtere deres sygdom og leve et godt liv med den. Vi ser patientens pårørende som naturlige og vigtige samarbejdspartnere. Vi opfordrer til, at de så vidt muligt inddrages i behandlingsforløbet. For de fleste patienter udgør den nære familie en vigtig del af det personlige netværk. Andre har andre pårørende eller venner, de har særlig tillid til og er fortrolige med. Vi anbefaler, at patienter involverer én eller flere personer fra det private netværk i det behandlingsforløb, de skal i gang med. F.eks. er det relevant, at de pårørende er med i nogle af de samtaler og møder, der finder sted. For børn og unge er forældre naturlige samarbejdspartnere og en vigtig ressource i samarbejdet. Når de pårørende er med i samarbejdet, forbedres deres muligheder for at støtte og hjælpe patienten også fremover, når behandlingsforløbet i Psykiatrien er afsluttet. Hvem, der skal inddrages i behandlingsforløbet, har patienten ret til selv at bestemme. Hvis ikke de pårørende er med i samarbejdet, har de mulighed for at søge information og rådgivning i Psyk-Info (Psykiatriens Informationscenter). Læs mere om Psyk-Info på Psykiatriens hjemmeside Samarbejde med det professionelle netværk Nogle af de patienter, der er i ambulant psykiatrisk behandling, har gennem længere tid brug for særlig støtte for at opretholde en god dagligdag. Derfor har de en støtte-kontaktperson i kommunen. Andre kan (evt. midlertidigt) have behov for at bo på en socialpsykiatrisk boform eller et opholdssted. Vi lægger vægt på, at også patientens professionelle netværk inddrages i behandlingsforløbet, så der skabes mest mulig sammenhæng i den samlede indsats. 4 5

4 Flere former for ambulant behandling Langt det meste af den psykiatriske behandling kan i dag foregå ambulant. Herved undgår patienterne de begrænsninger, det medfører at være indlagt på et psykiatrisk sengeafsnit, og de kan opretholde en hverdag sammen med familie og netværk. Mange patienter henvises direkte til ambulant psykiatrisk behandling, mens andre fortsætter i et ambulant behandlingsforløb efter en indlæggelse på psykiatrisk sygehus. Forskellige behov Patienter, der er i ambulant psykiatrisk behandling, har forskellige sygdomme og forskellige behov. Nogle af dem har brug for at være i tæt kontakt med en behandler, mens det for andre er nok at mødes med en behandler til f.eks. et par samtaler om måneden. Andre møder ind til medicinkontrol en gang imellem. Hvor ofte, der er behov for det, aftales i det enkelte forløb Nogle patienter har desuden brug for forskellige former for social støtte fra den kommune, hvor de bor. Behandlingstilbud Fordi patienternes behov er forskellige, er der også forskel på de ambulante behandlingstilbud, som Psykiatrien i Region Nordjylland kan tilbyde: Psykiatrisk ambulatorium: Patienter, der er tilknyttet et af Psykiatriens ambulatorier møder jævnligt ind til planlagte samtaler med en behandler på psykiatrisk sygehus. I nogle tilfælde kan kontakten foregå i lokaler tættere på patientens bopæl eller hjemme hos patienten. Det vil ofte være en sygeplejerske eller en psykolog, patienten mødes med. Ved behov kan behandlere fra andre faggrupper inddrages. Så vidt muligt foregår udredning af børn og unge i et ambulatorium, hvor de møder ind til forskellige undersøgelser. Opsøgende specialteam: Patienter, der har svært ved selv at administrere deres medicinske behandling, når de bliver udskrevet efter en indlæggelse på psykiatrisk sygehus, kan tilbydes støtte fra en behandler med stort kendskab til deres sygdom og livssituation. Behandleren vil ofte være en sygeplejerske, der op til flere gange om ugen er i kontakt med patienten enten via hjemmebesøg eller pr. telefon. Hvilken form for behandling, der kan tilbydes, afhænger af patientens individuelle behov. Henvisning Hvordan? Patientens egen læge eller en læge på et sygehus kan henvise til ambulant psykiatrisk behandling. Desuden kan også skole (PPR) og forvaltning henvise børn og unge til psykiatrisk udredning og behandling. På baggrund af henvisningen tages der stilling til, hvilken behandling den enkelte patient kan tilbydes. Herefter vil patienten modtage et indkaldelsesbrev fra det ambulatorium eller team, der skal varetage behandlingen. Det vil så vidt muligt ske inden for 8 dage. Hvis en patient ikke kan tilbydes behandling, meddeles det i et brev til patientens egen læge. I brevet gives der en begrundelse for afslaget. Hvis en patient skal fortsætte i et ambulant behandlingsforløb efter en indlæggelse, sørger sygehuset for, at patienten bliver henvist til det relevante tilbud. 6 7

5 Den første kontakt Hvordan skal sygdommen behandles? Den første behandlingssamtale har fokus på at give et overblik over de symptomer og problemer, patienten har. Der spørges også ind til patientens livshistorie og de ønsker og forventninger, som han eller hun har til behandlingsforløbet. For patienter, der netop er udskrevet fra et psykiatrisk sengeafsnit, handler den første samtale bl.a. om, hvordan der kan arbejdes videre med den positive udvikling, der er opnået under indlæggelsen. Ofte er der allerede i forbindelse med udskrivelsen udarbejdet en plan for efterbehandling i ambulant regi. I den første samtale er der også fokus på, om der er pårørende, der skal inddrages i behandlingsforløbet, og hvordan det bedst kan foregå. Patienten får desuden udleveret relevant informationsmateriale. Kontaktperson For at skabe god sammenhæng i behandlingsforløbet får patienten senest ved den anden samtale tildelt en fast kontaktperson. Der udleveres også et kort med kontaktpersonens navn samt oplysninger om, hvordan og hvornår vedkommende kan kontaktes. Kontaktpersonen vil typisk være den behandler, som patienten oftest mødes med. I de fleste tilfælde er det en sygeplejerske, en psykolog eller en læge. Hvis flere fagpersoner inddrages i behandlingsforløbet, er det kontaktpersonen, der sørger for, at samarbejdet koordineres. Behandlingsplan Senest ved den anden samtale bliver der lavet en behandlingsplan, som indeholder mål for det forløb, patienten nu skal i gang med. Behandlingsplanen udarbejdes i samarbejde med patienten, og patienten får en kopi af den. Fælles for alle behandlingsforløb i Psykiatrien er, at patienten undersøges grundigt, så der kan stilles en præcis diagnose og tilbydes en målrettet behandling. Udredning For patienter, der er henvist direkte til ambulant psykiatrisk behandling, kan en grundig undersøgelse/udredning bestå af: En indledende samtale med en læge om de symptomer og problemer, patienten har. Opfølgende samtaler, hvor fagpersonale (læge, psykolog, sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut) anvender forskellige spørgeguides og tests med henblik på meget præcist at vurdere patientens behandlingsbehov. Undersøgelser af patientens fysiske helbred. (I nogle tilfælde er de relevante undersøgelser foretaget af patientens egen læge). Afklaring af evt. sociale problemstillinger. Ved behov kan en socialrådgiver fra psykiatrisk sygehus inddrages. Samtaler med de pårørende om den aktuelle situation og om patientens livshistorie og sygdomsforløb. Den samlede udredning giver et præcist billede af, hvad patienten fejler, og hvilken behandling, der er brug for. Patienten bliver grundigt informeret om de relevante undersøgelser - og resultaterne af dem. Diagnose Alle patienter, der er henvist direkte til ambulant psykiatrisk behandling, bliver vurderet af en læge med henblik på at afklare det aktuelle udrednings- og behandlingsbehov. Tidligt i behandlingsforløbet stilles der en diagnose. Lægen orienterer patienten om resultatet af udredningsforløbet og informerer om hvilken behandling, der kan tilbydes/anbefales. Patienten er velkommen til at tage en pårørende/ besidder med til samtalen med lægen. Patienter, der netop er udskrevet fra et psykiatrisk sengeafsnit, har fået en diagnose, mens de var indlagt. Samtykke Den anbefalede behandling kan først sættes i gang, når patienten har givet sin tilladelse til det. Tilsvarende skal patienten give sin tilladelse til, at Psykiatriens personale må indhente eller videregive oplysninger om personlige forhold f.eks. til kommunen. Vedr. patienter under 15 år er det forældre/voksne med forældremyndighed, der skal godkende, at behandlingen kan sættes i gang. Unge over 15 år skal også selv give deres samtykke til det. Journal Før behandlingen påbegyndes, bliver der oprettet en patientjournal, som løbende opdateres med oplysninger om diagnose, undersøgelser og behandling. Journalen er primært et redskab for personalet, men patienten har ret til at få at vide, hvad der står i den. Såfremt patienten ønsker det, kan der udleveres en kopi af materialet. Kontaktpersonen og evt. andet personale, der er involveret i behandlingen, holder sig løbende orienteret om det, der står i journalen, så der hele tiden arbejdes ud fra det. 8 9

6 Den psykiatriske behandling I Psykiatrien i Region Nordjylland tilbydes behandling af høj faglig kvalitet og med veldokumenteret effekt. Som en vigtig del af behandlingen arbejdes der med at styrke patientens muligheder for at forstå sin sygdom og tackle de problemer, den medfører. Der findes flere former for psykiatrisk behandling: Samtaler med en læge, psykolog eller sygeplejerske. Terapeutiske samtaler udgør en vigtig del af behandlingen. Formålet med samtalerne er at hjælpe patienten til bedre at forstå sin personlighed og sin sygdom. Patienten får også hjælp til at ændre på fastlåste tanker, reaktionsmønstre og vaner. Samtalerne tager udgangspunkt i kognitive og/eller psykodynamiske principper. Der tilbydes individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler. Behandling med medicin - herunder løbende kontrol af, om hvordan medicinen virker på patienten. Ved behov justeres der på den medicinske behandling, og der er fokus på, hvordan eventuelle bivirkninger kan undgås eller minimeres. Sundhedsfremme og forebyggelse. Der foretages en KRAM-undersøgelse (KRAM står for Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Ved behov arbejdes der med at motivere patienten til en sundere livsstil. Det skyldes, at mange psykiatriske patienter har en øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme (forhøjet blodtryk, åreforkalkning, diabetes, hjerteproblemer m.v.). Undervisning om psykisk sygdom (psykoedukation). Undervisningen foregår i et skemalagt forløb med faste lektioner, hvor patienten undervises individuelt og/ eller sammen med andre patienter. Indholdet i undervisningen er målrettet den sygdom, patienterne har. Pårørendeundervisning. I nogle tilfælde får de pårørende tilbud om at deltage i undervisning sammen med patienterne. Desuden arrangerer Psykiatrien løbende forskellige former for undervisning specielt for pårørende. Patientens kontaktperson vil informere om de aktuelle tilbud. Ikke alle de nævnte behandlingsformer er relevante for alle patienter. Hvilken behandling, der er aftalt for den enkelte patient, fremgår af den individuelle behandlingsplan. Det er afgørende for den psykiatriske behandling, at patienten ikke anvender rusmidler. Fokus på problemløsning I mange af de samtaler, patienten har med sin behandler/kontaktperson, er der fokus på de konkrete symptomer og problemer, patienten har. Det kan være både fysiske, psykiske og eksistentielle problemstillinger. Ved hjælp af forskellige spørgeguides, tests m.v. hjælper behandleren med at afdække, præcis hvilke problemer, det drejer sig om, og i behandlings-samtalerne er der fokus på, hvad der skal til for at løse dem herunder, hvad patienten selv kan gøre. Patienten præsenteres for forskellige redskaber og teknikker, der kan være en hjælp til at få bedre styr på sygdommen og de komplikationer, den medfører. Målet er at styrke patientens muligheder for at komme sig. Udvikling af den psykiatriske behandling I Psykiatrien i Region Nordjylland arbejdes der hele tiden med at udvikle kvaliteten af den psykiatriske behandling. Det sker bl.a. gennem forskellige forsknings- og udviklingsprojekter. Mange patienter vil derfor blive spurgt, om de vil deltage i et eller flere af disse projekter. Det vil ofte ske i forbindelse med de undersøgelser, de i forvejen skal have foretaget. Tilbud til pårørende Patientens nære pårørende bliver tilbudt samtaler og undervisning om psykisk sygdom. De får også gode råd om, hvordan de bedst kan støtte og hjælpe patienten, og hvordan de kan passe godt på sig selv i en tid, hvor psykisk sygdom fylder meget i familien. Tilbud til børn af psykisk syge Hvis en patient har børn i alderen 4-18 år, får de tilbud om at deltage i en eller flere familiesamtaler med særligt uddannet personale. Formålet med samtalerne er, at give børnene indblik i den sygdom, deres mor eller far har, og at hjælpe dem med at bearbejde nogle af de tanker, de gør sig i den forbindelse. Børn i alderen 7-18 år kan evt. henvises til at deltage i Psykiatriens netværksgrupper for børn af psykisk syge. Psykiatriens kontaktperson kan hjælpe med information om de relevante tilbud

7 Behov for indlæggelse? Behandlingsforløbet afsluttes Psykisk sygdom kan variere i intensitet og styrke også mens patienten er i behandling. Derfor kan der i et ambulant behandlingsforløb opstå behov for midlertidig indlæggelse på et psykiatrisk sengeafsnit. Behovet kan også opstå, hvis en patient i en periode ikke tager sin medicin. Formålet med en indlæggelse vil derfor være at give patienten en mere intensiv støtte og omsorg, så tilstanden igen kan blive mere stabil. Når behandlerpersonalet anbefaler en midlertidig indlæggelse, sker det altid på baggrund af en faglig vurdering. I mange situationer vil patienten følge behandlerens anbefaling. Er det børn og unge, det drejer sig om, inddrages forældrene i beslutningen om indlæggelse. Ved behov vil personalet arbejde med at motivere patienten til indlæggelse. Indlæggelse med brug af tvang I helt særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indlægge en patient, der ikke selv ønsker det. Det kan dog kun ske, når helt bestemte kriterier er opfyldt (jf. psykiatrilovens bestemmelser). Formålet med en tvangsindlæggelse er altid at beskytte patienten og/eller forhindre, at patienten gør skade på sig selv eller andre. Ifølge psykiatriloven har patientens egen læge eller vagtlægen ret og pligt til at afgøre, at en patient skal indlægges med brug af tvang. Før et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien kan afsluttes, skal der tages stilling til, om patienten også fremover har behov for støtte og behandling. Det ambulante forløb i Psykiatrien kan afsluttes, når de mål, der er sat for behandlingen er nået. Patientens egen læge orienteres skriftligt om den behandling, der har fundet sted, samt effekten heraf. En del patienter vil fortsat have behov for efterbehandling enten hos egen læge eller hos en privatpraktiserende psykolog eller psykiater. Kontaktpersonen sørger for, at der bliver lavet en plan for det videre forløb, og ved behov etableres der kontakt til relevante samarbejdspartnere. Hvis en patient i en kortere eller længere periode har brug for praktisk hjælp og støtte til at klare dagligdagen, er det primært den kommune, hvor patienten bor, der varetager denne opgave. Afslutningssamtale Som afrunding af det ambulante behandlingsforløb i Psykiatrien holdes der en afsluttende samtale med patienten. Vi opfordrer til, at også pårørende deltager i denne samtale. Er det børn og unge, det drejer sig om, holdes der ofte et afsluttende netværksmøde, hvor også en sagsbehandler fra kommunen er med. Særlige former for opfølgning For patienter, der gennem længere tid er i psykiatrisk behandling, kan der i forbindelse med en indlæggelse være udarbejdet en såkaldt udskrivningsaftale eller en koordinationsplan. Begge typer er en form for individuelle samarbejdsaftaler mellem forskellige myndigheder. Aftalerne skal sikre, at en patient ikke dropper ud af den nødvendige behandling og derved risikerer alvorlige/kritiske tilbagefald

8 Videre med livet KONTAKT PSYKIATRISK SKADESTUE, HVIS DU HAR BRUG FOR AKUT PSYKIATRISK HJÆLP: Som en vigtig del af den psykiatriske behandling arbejdes der med at styrke de ressourcer patienterne har. Målet er, at de igen kan finde overskud til at engagere sig i det, der betyder noget for dem og opnå en bedre livskvalitet. Nogle patienter har brug for at være sygemeldt i en periode, mens de er i ambulant psykiatriske behandling, mens andre kan opretholde en dagligdag, hvor de går på arbejde, uddanner sig m.v. og indgår i en almindelig hverdag med familieliv, venner, fritidsinteresser m.v. Nogle mennesker kommer i psykiatrisk behandling flere gange i livet. For andre sker det kun en enkelt gang. Det er meget forskelligt, hvor længe patienter er i behandling. Det kan variere fra få uger til flere år. Nogle patienter har en langvarig, behandlingskrævende psykisk lidelse, der gør, at de vedvarende har brug for socialpsykiatrisk støtte. Livet er meget andet end sygdom Psykisk sygdom kan i perioder fylde meget i et menneskes liv, men livet er meget andet end det. For nogle mennesker kan psykisk sygdom dog medføre store forandringer i deres liv og påvirke deres muligheder for job og uddannelse. I nogle tilfælde kan ansættelse på særlige vilkår være en god løsning. Flere uddannelsesinstitutioner tilbyder i dag mentor-ordninger til studerende, der har brug for særlig støtte. Nogle mennesker vil have behov for praktisk hjælp til at klare hverdagen i eget hjem, mens andre har brug for at bo i trygge rammer, fx på en socialpsykiatrisk boform. Det er især den kommune, hvor patienten bor, der kan vejlede om de konkrete muligheder, der findes. Kommunen kan også hjælpe med ansøgning, visitation m.v. til de forskellige tilbud. Også patientens egen læge og Psykiatriens personale kan vejlede om det. Søg hjælp i tide Som en del af behandlingen deltager patienter i undervisning om den psykiske sygdom, de har. Vi opfordrer til, at alle patienter gør brug af den viden, de får også når de har afsluttet deres behandlingsforløb! Vær opmærksom på eventuelle symptomer. Søg hjælp, hvis sygdommen rører på sig igen. Kontakt din egen læge eller vagtlægen. Kontakt Psykiatrisk Skadestue, hvis du får brug for akut psykiatrisk hjælp. Hjælp i tide kan forebygge alvorlige tilbagefald! Døgnet rundt og alle årets dage kan du ringe til den åbne telefonrådgivning ved Psykiatrisk Skadestue. Telefon Du kan også møde personligt op i skadestuen døgnet rundt og alle årets dage. Henvender du dig i skadestuen, mens du er i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien, vil du altid blive vurderet af en læge, og der tages kontakt til det personale, som du i forvejen er i behandling hos. Får du akut brug for hjælp, når dit behandlingsforløb i Psykiatrien er afsluttet, kan du også henvende dig i skadestuen. Du skal medbringe henvisning fra din egen læge eller vagtlægen. Dine pårørende må gerne deltage i de samtaler, der finder sted i skadestuen. Skadestuens adresse er Mølleparkvej 10 (indgang 4), Aalborg C

9 Pjecen giver dig og dine pårørende et overblik over, hvad der kommer til at ske, mens du er i behandling i Psykiatrien. Den giver også information om, hvordan dine pårørende kan være med i forløbet. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Mølleparkvej Aalborg Tlf August 2013

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende 2 VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til F-ACT team Fleksibel udgående og opsøgende psykiatrisk behandling

Psykiatri. VELKOMMEN til F-ACT team Fleksibel udgående og opsøgende psykiatrisk behandling Psykiatri VELKOMMEN til F-ACT team Fleksibel udgående og opsøgende psykiatrisk behandling 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN F-ACT teams er en måde at organisere det psykiatriske

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Holbæk

Distriktspsykiatrien Holbæk Distriktspsykiatrien Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 22. januar 2008 fra Psykiatriledelsen i Region Nordjylland, Psykiatrien.

I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 22. januar 2008 fra Psykiatriledelsen i Region Nordjylland, Psykiatrien. 1/6 Den 27. november 2007 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 14. juni 2007 af distriktspsykiatrien i Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus, der hører under Region Nordjylland. I

Læs mere

Velkommen. Stil dine spørgsmål. Kontaktpersoner/team. Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Velkommen. Stil dine spørgsmål. Kontaktpersoner/team. Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen Velkommen til børnepsykiatrisk afsnit, U3. Vi har lavet dette brev, fordi vi håber, at du og dit barn vil føle jer godt tilpas og i trygge hænder her hos os. Vi ønsker

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing F.

Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Læs mere

Distriktspsykiatrien Kalundborg

Distriktspsykiatrien Kalundborg Distriktspsykiatrien Kalundborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit S2, indgang 28 Psykiatrien Syd

Afsnit S2, indgang 28 Psykiatrien Syd Afsnit S2, indgang 28 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse

Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Distriktspsykiatrien Kalundborg

Distriktspsykiatrien Kalundborg istriktspsykiatrien Kalundborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse Distriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Næstved

Psykiatrisk Klinik Næstved Psykiatrisk Klinik Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland istriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse istriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Velkommen til Psykiatrien i Region Syddanmark I denne folder kan du læse mere om samarbejdet med patienter og pårørende i Psykiatrien

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Velkommen til Psykiatrien i Region Syddanmark I denne folder kan du læse mere om samarbejdet med patienter og pårørende i Psykiatrien

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling A1 Dronning Ingrids Hospital

Psykiatrisk Afdeling A1 Dronning Ingrids Hospital 1 Psykiatrisk Afdeling A1 Dronning Ingrids Hospital 2 Velkommen Afdelingen er en akut modtagerafdeling, som tilbyder behandling, pleje og omsorg til unge, voksne og ældre borgere med psykiske lidelser

Læs mere

Distriktspsykiatrien Næstved

Distriktspsykiatrien Næstved Distriktspsykiatrien Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland PAM Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri - Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit G1 Vordingborg

Afsnit G1 Vordingborg Afsnit G1 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Lemvig Kommune Holstebro Kommune Struer Kommune AAT, Regionspsykiatrien Vest Informationspjece til borgere og pårørende November 2018 Hvad er en ambulant døgnplads?

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Lemvig Kommune Holstebro Kommune Struer Kommune AAT, Regionspsykiatrien Vest Informationspjece til praktiserende læger, lægevagten og andre fagprofessionelle

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Psykiatri. Information om TVANGSLIDELSER OCD hos voksne

Psykiatri. Information om TVANGSLIDELSER OCD hos voksne Psykiatri Information om TVANGSLIDELSER OCD hos voksne 2 HVAD ER OCD? Mennesker med OCD har tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker er uønskede tanker, ideer og billeder, som presser sig på og vender

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Lemvig Kommune Holstebro Kommune Struer Kommune AAT, Regionspsykiatrien Vest Informationspjece til praktiserende læger, lægevagten og andre fagprofessionelle

Læs mere

Din deltagelse i projektet hvad sker der?

Din deltagelse i projektet hvad sker der? Din deltagelse i projektet hvad sker der? 1. Første kontakt med projektet Hvis du vælger at deltage i projektet, sender din læge en henvisning til projektet. Du bliver kontaktet af en care manager (en

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Indlæggelsesforløb for børn og unge med funktionelle lidelser

Indlæggelsesforløb for børn og unge med funktionelle lidelser Patientinformation Indlæggelsesforløb for børn og unge med funktionelle lidelser H.C. Andersen Børnehospital OUH Odense Universitetshospital En funktionel lidelse kan komme til udtryk på mange forskellige

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Køge

Psykiatrisk Klinik Køge Psykiatrisk Klinik Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Lemvig Kommune Holstebro Kommune Struer Kommune AAT, Regionspsykiatrien Vest Informationspjece til borgere og pårørende April 2019 Lemvig Kommune Hvad er en

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere