Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse"

Transkript

1 Notat til AMU-statistik hele 2009 Forbehold Da der har været nogle usikkerheder knyttet til antal ledige og antal kursister med 6-ugers selvvalgt uddannelse, er dette område ikke kommenteret i dette notat, men materialet omhandlende de to parametre er medtaget. Det skyldes, at Undervisningsministeriet ikke har kunnet redegøre for, hvor eventuelle fejl er i materialet. På den baggrund anmoder sekretariatet om, at tabel 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 anvendes under hensyntagen til dette forbehold. Sekretariatet vender tilbage, når tallene er endeligt verificeret. I slutning af notatet er indsat forklaringen, som Undervisningsministeriet har udarbejdet. Som konsekvens af justeringerne i Undervisningsministeriets materiale er tabel 10, 11, 12 og 13 udskiftet. Der er tale om en markant ændring i opgørelsen af hvem der har deltaget på AMU som almindelig kursist og hvem der har deltaget på AMU, som en del af deres 6-ugers selvvalgte uddannelse. Antallet af kursister, som har deltaget på 6-ugers selvvalg uddannelse er fordoblet i forhold til den oprindelige datatrækning - fra ca kursister til ca kursister. Da ændringen primært berører fordelingen mellem kursister med 6-ugers selvvalgt uddannelse og dem som har deltaget på almindelige vilkår og ikke den samlede aktivitet har sekretariatet valgt, ikke at udskifte samtlige tabeller. 6-ugers selvvalgt uddannelse Ud af den samlede aktivitet på kursister, har kursister deltaget på AMU som 6- ugers selvvalgt uddannelse, hvilket svarende til 13,5%. 46,5% af kursisterne med selvvalgt uddannelse har deltaget på et HAKL-kursus. (Tabel 10) For HAKL har kursister 6-ugers selvvalgt uddannelse, svarende til 16,2%, af HAKL samlede aktivitet på kursister. (Tabel 10) Det er mere end en tredobling i forhold til året før, hvor kursister var på et HAKL-kursus som led i deres 6-ugers selvvalgt uddannelse. Kursisterne vælger oftest kurser fra FKB Administration ( kursister) og Offentlig forvaltning og sagsbehandling ( kursister) i forbindelse med 6-ugers selvvalgt uddannelse. Næsten halvdelen af aktiviteten som stammer fra 6-ugers selvvalgt uddannelse på HAKL s område kommer fra de to FKB ere ( kursister ud af kursister) (Tabel 12). På 4 af HAKL s FKB ere er andelen af kursister som deltaget på AMU som 6-ugers selvvalgt uddannelse over 30% af den samlede aktivitet på FKB en. Det drejer sig om Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion (41%), IKT- administration og vedligeholdelse (40%), Produktion af trykt og digital kommunikation (31%) og Viden- og forretningsservice (34%) (Tabel 12) Tendenser i 2009 Tendensen i 2009 er, at der er sket en markant stigning i efterspørgslen både i forhold til AMU generelt og i forhold til HAKL s område markerer det år, hvor AMU havde over 1 million kursister. Heraf havde HAKL knap Det offentlige område fastholder status quo i 2009 i forhold til anvendelse af AMU på HAKL s område i forhold til året før. Det betyder, at den samlede stigning i kursusaktivet fra 2008 til 2009 alene kan henføres til det private arbejdsmarked. 1 af 9

2 Der sker en koncentration af kursisterne i forhold til uddannelsesbaggrund. Af opgørelsen for 2009 ses, at det generelt er sådan, at den andel som er defineret som primær målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau) er i vækst på bekostning af de højere uddannede. Denne tendens genfindes i forstærket form på HAKL s område, som ellers har været kendetegnet ved at have en relativt stor andel af kursister med en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau. Selv om der er en relativ stor aktivitetsstigning på HAKL s område, opgjort i kursister, lader det ikke til, at det har nogle betydning for valg af FKB eller kurser. Det viser sig, at det stadigvæk er de 4 store FKB ere (Administration, Offentlig forvaltning og sagsbehandling, Detailhandel og Ledelse) som trækker aktiviteten. Ligeledes ses det, at det stort set er de samme kurser, der har den største aktivitet på HAKL område generelt og i forhold til de enkelte FKB ere, som kursisterne efterspørger. De gør det blot i stigende grad. Til trods for at der ikke sker den store ændring i kursisternes efterspørgsel efter kurser, er det bemærkelsesværdigt, at der fra 2008 til 2009 lader til at være sket et skift i, hvilke skoler, der aktivitetsmæssigt fylder mest på HAKL s område. Specielt Tietgenskolen, som har været størst inden for HAKL s område i en række år og meget toneangivende på en række FKB ere, er i dag overhalet af Vejle Handelsskole i forhold til den samlede aktivitet. Ligeledes ses denne tendens også på en række FKB er. Blandt andet har Tietgenskolen reduceret voldsomt i aktiviteten på FKB IKTadministration og vedligeholdelse. Ved et gennemlæsning af udviklingen inden for de enkelte FKB ere ses også en tendens til, at der er nogle skoler, der har valgt at satse på bestemte områder, hvor de er blevet meget dominerende tilsigtet eller utilsigtet. Eksempelvis tegner Københavns Tekniske Skole sig for stort set hele aktiviteten inden for FKB Foto-, film-, tv og redaktionel produktion. Niels Brock står næsten udelukkende for aktiviteten på FKB Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning, mens BC Syd varetager det meste af aktiviteten på FKB Spedition og Shipping tal og opgørelser Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været kursister i 2009 mod kursister i 2008 og i Det er en stigning på 20,7 % i forhold til 2008, og 22,4 % i forhold til (Tabel 1) Aktiviteten på HAKL FKB ere har været kursister i 2009 mod kursister i 2008 og kursister i Det er en stigning på 43,4 % i forhold til 2008 og 88,2 % i forhold til (Tabel 1) Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kvartalspersoner Kvartalspersoner opgøres ved kun at registrere cpr-numre en gang i kvartalet uagtet, hvor mange kurser, den enkelte kursist har deltaget i. Med andre ord vil en kursist, som deltager i 2 eller flere AMU-kurser inden for et kvartal, kun blive registreret en gang. Den samlede aktivitet for personer har været kvartalspersoner i 2009 mod i 2008 og i Det er en stigning på 21,9 % i forhold til 2008 og 45,0 % i forhold til (Tabel 2) 2 af 9

3 På HAKL FKB ere harm aktiviteten opgjort i personer været kvartalspersoner i 2009 mod i 2008 og i Det er en stigning på 14,6 % i forhold til 2008 og 47,3 % i forhold til (Tabel 2) Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Årselever Opgjort på årselever, har den samlede aktivitet været ,7 årselever i 2009 mod årselever i 2008 og i (Tabel 3) Det er en stigning på 32,2 % i forhold til 2008 og 52,5 % i forhold til (Tabel 3) HAKL s aktivitet på årselever har været 3.818,6 i 2009 mod i 2000 og i (Tabel 3) Det er en stigning på 31,3 % i forhold til 2008 og 61,0 % i forhold til (Tabel 3) Fælles kompetencebeskrivelser Ud af HAKL s samlede aktivitet i 2009 på kursister, har FKB Administration haft størst aktivitet, nemlig 38,0 % ( kursister), efterfulgt af FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling på 19,5 % ( kursister), FKB Detailhandel på 16,4 % ( kursister). (Tabel 5) og Ledelse på 11,3 % ( kursister) Samlet set udgør de 4 FKB ere med højest aktivitet 85,2 % af den samlede aktivitet på HAKL s områdem og knap 33 % af den samlede AMU-aktivitet. Opgjort i personer har det været 36,0 % på FKB Administration ( personer), 21,8 % på FKB Detailhandel ( personer), 17,7 % på FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling ( personer) og 14,0 % på FKB Ledelse ( personer) jf. tabel 6. I antal årselever har det været 35,9 % på FKB Administration (1.370,3 årselever), 20,0 % på FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling, 14,7 % på FKB Ledelse (563,1 årselever) og 14,2 % på FKB Detailhandel (543,9 årselever), jf. tabel 4 De mest afholdte kurser På top 10-listen over mest afholdte kurser på HAKL s område findes, 1 it-kurser, 3 salgs- og servicekurser, 2 bløde kurser, 2 ledelseskurser samt 2 kommunikationskurser. Det er kurset Konceptanvendelse i salg og kundeservice, der har haft størst aktivitet med 4,0 % af den samlede aktivitet på HAKL, dernæst Samarbejde i grupper i virksomheden med 3,6 % og Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere også med 3,4 %.(Tabel 20 og 21) Søgningen på de mest populære kursustitler i 2009 er i øvrigt med undtagelse af 2 kurser identisk med topti listen fra Der er dog sket forskydninger de enkelte kursustitler imellem. Skoler Der er 65 skoler, der har haft aktivitet på HAKL s område. Den største skole på HAKL s område er Vejle Handelsskole, som har haft en aktivitet på kursister, hvilket er 9,9 % af den samlede aktivitet for HAKL på kursister. Herefter følger Tietgenskolen, som har haft kursister, svarende til 8,1 %, og Aalborg Handelsskole, som har haft kursister, svarende til 6,6 %, ud af den samlede aktivitet for HAKL. (Tabel 14) Der er inden for HAKL s område 14 skoler, der har en aktivitet, som er over kursister. De 14 skoler er geografisk pænt fordelt rundt om i Danmark. Kursisternes uddannelsesbaggrund 3 af 9

4 13,2 % svarende til kursister af det samlede antal kursister for hele AMU har en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau (korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser, lange videregående uddannelser og Ph.d. mv.) Herudover har 3,9 %, svarende til kursister, en uddannelsesbaggrund, der er uoplyst/ukendt. Det betyder, at 82,9 %, svarende til kursister, af det samlede antal kursister, der bruger AMU i 2008 var inden for den primære målgruppe for AMU (Grundskole, Ikke kompetencegivende uddannelse, Gymnasiale uddannelser og Erhvervsuddannelser). (Tabel 8A og 8B) 16,4 %, svarende til af HAKL s kursister, har en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau og 80,9 %, svarende til , kan henføres til AMUudviklermålgruppen, mens 2,6 %, svarende til kursister, er uoplyst/ukendt. (Tabel 9A og 9B) I forhold til 2008 er der sket en stigning i andelen af kursister inden for HAKL s område, som befinder sig inden for den primære målgruppe for AMU. Stigningen på HAKL s område (2.9 procentpoint) er større end den samlede stigning for hele AMU (1,1 procentpoint). Ud af HAKL s kursister, har 48,1 % en erhvervsfaglig uddannelse ( kursister). (Tabel 9A og 9B) Der er store forskelle på kursisternes uddannelsesbaggrund på de enkelte FKB ere på HAKL s område. De FKB ere med det højeste antal kursister inden for AMU-udviklermålgruppen, er FKB Administration og assistance i sundhedssektoren, og FKB Turist og rejse, hvor 89% af kursisterne er inden for målgruppen. Den FKB med det lavest antal kursister inden for AMU-udviklergruppen, er FKB Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion, hvor 61, % af kursisterne er inden for målgruppen. (Tabel 10A og 10B) Aktivitet i forhold til arbejdsmarkedstilknytning Undervisningsministeriet har angivet, at der er usikkerheder forbundet med deres opgørelse af ledige. Derfor er dette punkt ikke kommenteret. Sekretariatet følger op med en særskilt orientering, når de verificerede tal foreligger. Undervisningsministeriet forventer, at tallene samtidig offentliggøres med frigivelsen af tal for 1. kvartal 2010, som forventes offentliggjort ultimo juni ugers selvvalgt uddannelse Undervisningsministeriet har angivet, at der er usikkerheder forbundet med deres opgørelse af ledige. Derfor er dette punkt ikke kommenteret. Sekretariatet følger op med en særskilt orientering når de verificerede tal foreligger. Undervisningsministeriet forventer, at tallene samtidig offentliggøres med frigivelsen af tal for 1. kvartal 2010, som forventes offentliggjort ultimo juni Branchefordeling Ud af HAKL s samlede aktivitet på kursister, var fra branchen Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed mv. (Tabel 19) Virksomhedsform 4 af 9

5 Ud af den samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en arbejdsplads som er offentlig, mens kursister kommer fra en arbejdsplads på det private område. Det svarer til, at 21,8 % af AMU-aktiviteten kan henføres til en offentlig arbejdsplads, mens 68,9 % kan henføres til kursister, der arbejder på det private område. For kursister er der angivet, at deres tilknytning til virksomhedsform er uoplyst/ukendt. Det svarer til 9,3 % af den samlede AMUaktivitet. Uoplyst/ukendt dækker blandt andet over personer, der er udenfor arbejdsstyrken eller ledige. (Tabel 23) Ud af HAKL s samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en arbejdsplads som er offentlig, mens kursister kommer fra en arbejdsplads på det private område. Det svarer til, at 21,1 % af aktiviteten på HAKL s område kan henføres til en offentlig arbejdsplads, mens 69,3 % kan henføres til kursister, der arbejder på det private område. (Tabel 24) Det offentliges forbrug af AMU på HAKL s område er gået ned med hele 9,4 procentpoint i forhold til Det dækker over et fald på små 500 kursister. Til sammenligning er det private forbrug af AMU steget med 10 procentpoint svarende til ca kursister. Specielt for de enkelte FKB ere Administration Aktiviteten er steget i forhold til 2008, fra kursister til kursister i Den største aktivitet har været på kurset Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde med kursister, efterfulgt af Online kommunikation til jobbrug med (Tabel 22) Vejle Handelsskole har haft 16,9 % af kursisterne, Handelsskolen Minerva har haft 6.9 % af kursisterne og CPH West har haft 5,5 % af kursisterne på FKB Administration. (Tabel 15) Administration og assistance i sundhedssektoren I 2008 var aktiviteten på kursister, mens den er i 2008 var faldet til kursister. Den største aktivitet i 2008 har været på kurset Effektiv internetsøgning på jobbet med 622 kursister, efterfulgt af kernekurset Beskrivelse af anatomi i medicinske journaler med 321 kursister. Herefter følger kurset Kommunikation i patientforløb med 138 kursister. (Tabel 22) Det er Tietgenskolen, der har haft størst aktivitet, nemlig 28,5 % af kursisterne svarende til 486 kursisterne, efterfulgt af Herningsholms Erhvervsskole med 24,6 % af kursisterne, hvilket svare til 419 kursister. (Tabel 15) Administrative funktioner i HR FKB en er ny, og først godkendt juni Der er registreret 349 kursister i 2009, hvoraf ingen af de gennemførte kurser er kernemål for FKB en. HAKL har i behovsindmeldelsen 2009 angivet, at den forventede aktivitet på FKB en ville blive 8 årselever pr. år. På den baggrund er aktiviteten mindre end forventet. Det er primært Handelsskolen Sjælland Syd, der har afholdt aktiviteten på FKB en. 253 af de 349 kursister har været på kursus på Handelsskolen Sjælland Syd. Det svare til 72,5 % af den samlede aktivitet på området Detailhandel 5 af 9

6 Aktiviteten er steget, i forhold til 2008, fra kursister til kursister i Kurset med mest aktivitet var Konceptanvendelse i salg og kundeservice med kursister, herefter 3 kernekurser Mersalg i butikken med kursister, Personligt salg kundens behov og løsninger med kursister og Produktinformation og vejledning i detailhandlen med kursister. (Tabel 22) Det er i øvrigt de samme 4 kurser, der også i 2008 havde den største aktivitet på FKB en. Roskilde Handelsskole har haft en aktivitet på 20,7 % af kursisterne efterfulgt af Tietgenskolen med 17,3 % af kursisterne og Viden Djurs med 16,0 % af kursister. (Tabel 15) Finansiel rådgivning Der har været en stigning i antal kursister fra kursister i 2008 til i Det mest afholdte kursus i denne FKB har været kernekurset Vurdering af erhvervskundens skatteforhold med 267 kursister, efterfulgt af Vurdering af mindre erhvervskunders regnskaber med 173 kursister og enkeltfaget Udlån 1 med 164 kursister. (Tabel 22) IBC har haft den største aktivitet på FKB en med 525 kursister, hvilket svare til 26,8 % af kursisterne. Herefter følger Tietgenskolen med 20,5 % og Aalborg Handelsskole med 19,5 % af aktiviteten (Tabel 15) Forsikring og pension Der har været en lille aktivitet på FKB en i kursister har deltaget på kurser inden for FKB en mod 0 i 2008 Det er Aalborg Handelsskole og Tietgenskolen, der deler aktiviteten mellem sig. De har primært gennemført Alment forsikringskendskab og sagsbehandling, og kurser inden for praktikvejledning. Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Der har været en stigning i aktiviteten fra kursister i 2008 til kursister i Den største aktivitet har været på kernekurserne Produktion af dig. kommunikation i grafisk værktøj, med 298 kursister og Redigering og manipulation af billeder, med 275 kursister. (Tabel 22) Det er næste udelukkende Københavns Tekniske Skole, som tegner sig for hele aktiviteten på FKB en. Københavns Tekniske Skole har haft en aktivitet på 85,5 % af kursisterne, og Medieskolerne har, som anden største skole på området, haft en aktivitet på 4,5 % af kursisterne, svarende til 164 kursister. (Tabel 15) Handel og logistik Der har været et fald i aktiviteten fra kursister i 2008 til i En del af forklaringen findes i, at der er sket et markant fald i aktiviteten på kernekurset Konceptanvendelse i salg og kundeservice, som i 2008 havde en aktivitet på kursister, men kun havde 952 kursister i De 2 mest afholdte kurser var kernekurserne Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheder med kursister, og det omtalte kursus Konceptanvendelse i salg og kundeservice med 952 kursister (Tabel 22) 6 af 9

7 BC Syd har haft det største antal kursister, nemlig 23,6 % af kursisterne indenfor denne FKB, herefter kom Herningholms Erhvervsskole med 21,7 % af kursisterne, og Tietgenskolen med 20,9 % af kursisterne. (Tabel 15) IKT-administration og vedligeholdelse Der har været et fald i aktiviteten fra kursister i 2008 til kursister i De mest afholdte kurser i 2009 var Anvendelse af præsentationsprogrammer med kursister, DeskTop Publishing i virksomheden på kursister og Virksomheders websider - Tekst og grafik på 885 kursister. (Tabel 22) EUC Nordvest har den største aktivitet på FKB en med kursister svarende til 17,3%. Herefter kommer Tietgenskolen med 11,3 % og IBC med 10,5 %. Bemærkelsesværdigt er det, at Tietgenskolen har haft så markant et aktivitetsfald på FKB en. I 2007 blev der registreret kursister på Tietgenskolen på FKB en. Dette faldt til kursister i 2008 og var i Et fald på 700% (Tabel 15) Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere Aktiviteten er faldet fra 341 kursister i 2008 til 290 kursister i Den største aktivitet har været på kurset Kvalitet i offentlige serviceydelser med 161 kursister. (Tabel 22) Det er kun AMU Nordjylland, der i 2009 har haft aktivitet på FKB en (Tabel 15) Ledelse Aktiviteten er steget fra kursister i 2008 til i Der har været størst aktivitet på kernekurserne Ledelse og samarbejde med kursister og Kommunikation som ledelsesværktøj, med kursister. Herefter kommer kernekurserne Konflikthåndtering som ledelsesværktøj på kursister, og Medarbejderinvolvering i ledelse på kursister. (Tabel 22) Det er de samme fire kurser, som havde den største aktivitet i Esbjerg Handelsskole og Århus Købmandsskole har byttet plads i forhold til I 2009 er Århus Købmandsskole størst med 19,1 % af aktiviteten på FKB en, svarende til kursister. Esbjerg Handelsskole havde 18,0 % af aktiviteten, svarende til kursister Offentlig forvaltning og sagsbehandling Der har været en stigning i aktiviteten fra kursister i 2008 til kursister i Den største aktivitet har været på kurset Samarbejde i grupper i virksomheden med kursister. Herefter kommer Anvendelse af regneark til talberegning med kursister, og Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser med kursister. (Tabel 22) Vejle Handelsskole har haft den største aktivitet på FKB en med kursister, svarende til 17,7 % af aktiviteten på denne FKB. Herefter følger IBC med 8,3 %, og Erhvervsskolen Nordsjælland og Esbjerg Handelsskole med begge 7,4 % af den samlede aktivet på FKB en. (Tabel 15) Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning Aktiviteten er steget fra kursister i 2008 til kursister i af 9

8 Den største aktivitet har været på kernekurset Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse med 628 kursister efterfulgt af et nyudviklet kursus Operativ borgerservice med 356 kursister. (Tabel 22) Det er primært Niels Brock, som tegner denne FKB. Niels Brock har i 2009 haft af de kursister på FKB en. Det svare til 71,2 % af den samlede aktivitet. (Tabel 15) Praktisk kirketjeneste Aktiviteten er steget fra kursister i 2008 til kursister i 2009 Der har været størst aktivitet på kurset Brug af pc på arbejdspladsen med 831 kursister. Herefter kommer kernekurserne Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger med 236 kursister, og Tilsyn med kirkebygninger og inventar hvor 171 kursister har deltaget. (Tabel 22) Aktiviteten afholdes alene på AMU-Fyn. (Tabel 15) Produktion af trykt og digital kommunikation Der har været en stigning i aktiviteten fra i 2008 til kursister i Den største aktivitet var på kurset Redigering og manipulation af billeder med kursister, herefter kernekurserne Enkle grafikopgaver Illustrationsteknik med 805 kursister, og Produktion af dig. kommunikation i grafisk værktøj med 576 kursister. Kurserne er i øvrigt de samme, som i 2008 var de mest søgte kurser inden for FKB en (Tabel 22) Tech College Aalborg og Københavns Tekniske Skole har haft størst aktivitet, på henholdsvis kursister og kursister, svarende til hhv. 32,3,0 % og 19,5 % af aktiviteten på denne FKB. (Tabel 15) Herefter kommer Syddansk Erhvervsskole, som næsten har 3-doblet deres aktivitet fra 2008 til Syddansk Erhvervsskole havde i 2009 en aktivitet på kursister mod i Spedition og shipping Aktiviteten er faldet fra 720 kursister i 2008 til 357 i I 2007 var aktiviteten hvilket betyder at aktiviteten på 3 år er faldet 322 % Størst aktivitet var på kurset Personligt salg - kundens behov og løsninger på 78 kursister. (Tabel 22) BC Syd har haft den største aktivitet på denne FKB med 231 kursister af de 357 som deltog i Det svare til 64,7 % af den samlede aktivitet. (Tabel 15) Turist og rejse Aktiviteten er faldet fra 446 kursister i 2008 til 127 kursister i På kernekurset Personligt salg i rejsebranchen har der været 37 kursister, og på kernekurset Kundeservice i rejsebranchen har der været 31 kursister. (Tabel 22) EUC Nord og Niels Brock har haft aktivitet i 2009, på henholdsvis 75 kursister og 50 kursister. (Tabel 15) Viden- og forretningsservice Der har været en stigning på FKB en fra kursister i 2008 til kursister i af 9

9 Kurset med størst aktivitet var Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser på kursister, efterfulgt af kurset Afslutning af bogholderi på 709 kursister og Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen på 708 kursister. (Tabel 22) Niels Brock har næsten 4-doblet deres aktivitet i 2009 på denne FKB i forhold til året før. Niels Brock havde i kursister på FKB en. Aktiviteten var i 2009 steget til 4.230, hvilket svare til 34 % af den samlede aktivitet på FKB en. Herefter følger Aalborg Handelsskole med 23,1 % af aktiviteten og Tietgenskolen med 13,4 % af aktiviteten. Metodemæssige bemærkninger udarbejdet af Undervisningsministeriet: Bemærkninger til data for 4. kvartal Denne offentliggørelse er foreløbig. På grund af institutionernes adgang til at korrigere tidligere indberetninger må der forventes ændringer ved næste offentliggørelse i april hvor også en kendt fejl vedr. belysning af antal kursister med ret til 6 ugers selvvalg vil blive korrigeret. Manglende indberetninger For 4. kvartal mangler der indberetninger fra følgende institutioner: - Social- og sundhedsskolen, Fredericia-Horsens - Århus Social- og Sundhedsskole Det drejer sig om knap 75 årselever i 4. kvartal af 9

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2013 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2013 har der været 620.475 kursister på hele AMU-området, heraf 190.572 inden

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse AMU-årsstatistik 2015 på HAKLs områder Opsummering: Året der er gået i tal 2015 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2015 har der været 488.109 kursister på

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2013 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus Udarbejdet af HAKL maj 2016 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 3 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juni 2011 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL september 2012 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL marts 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset...

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... udarbejdet af HAKL november 2009 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... 4 3.2 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus...

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Modtagne GVU planer 2013

Modtagne GVU planer 2013 Modtagne GVU planer 2013 Opgørelse over GVU planer, som de faglige udvalg i 2013 har modtaget fra skolerne til orientering indsendt? 561 91 43 381 45 0 1 CPH WEST 42 1 41 EUC Nordvest 6 6 Frederikshavn

Læs mere

Kalenderåret 2017 Side 1 af 5 Tietgen KompetenceCenter

Kalenderåret 2017 Side 1 af 5 Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100,0 29 100,0 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 91,6 107 91,6 40008 Årsafslutning af bogholderiet 90,5 105 90,5 40067 Anvendelse af ESDH

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere Ledelse og samarbejdsteknik i praksis) 4,335 Kilde: Undervisningsministeriets AMU-statistik Antal kursister i 2006 Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335 Bornholms Erhvervsskole 24 Lyngby Uddannelsescenter

Læs mere

Virksomhedernes tilfredshed er uændret

Virksomhedernes tilfredshed er uændret Virksomhedernes tilfredshed er uændret - Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 Praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: CPH West Uddannelsescenter København Vest EUC Sjælland

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår Den Grundlæggende Lederuddannelse Deltagernes evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse i 2004 August 2005 Den Grundlæggende Lederuddannelse Denne undersøgelse giver en sammenfatning af deltagernes

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1 AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse Side 1 Disposition Ledige 2007-2010 1. kvartal 2011 for hhv. beskæftigede og ledige Profil 6-ugers selvvalg i 2010 Profil 6-ugers selvvalg i 2011 Side 2 Overblik

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 1/ 2011 - april

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Den kommende AMU-udbudsrunde - muligheder/konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne

Den kommende AMU-udbudsrunde - muligheder/konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne Den kommende AMU-udbudsrunde - muligheder/konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne Koordinationsforum v/rar Nordjylland 10. december 2018 A. Neil Jacobsen, EUC Nord Tidsplanen for udbudsrunden Det blev

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2019 Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 29. juni 2018 Sagsnr.:18/06167 1) Bygningsmaler Erhvervsskolen

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr. til:

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr.  til: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) indstilling vedr. kvotefordelingen

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg August 2006 Særlige kendetegn Efterspørgslen efter arbejdskraft: Jobcenterområde Esbjerg er det største af de fire jobcentre i det nuværende Ribe

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne overordnet set har et positivt syn på kvaliteten af

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland Københavns Tekniske Skole

Læs mere