RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej Hellerup Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89"

Transkript

1 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej Hellerup Tlf Fax RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen af maj 2009 en helt ny og storstilet skattereform populært kaldet Forårspakke 2.0. Reformens grundidé har blandt andet været at lette beskatningen på arbejdsindkomst, hvilket også er lykkedes med den nye lovgivning på området. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige ændringer, som de nye lovinitiativer medfører. Pakken omhandler mange forhold, og ikke alle elementer indgår i dette temanummer. Men vi har her udvalgt nogle af de mest centrale emner. Det drejer sig om: sænkning af skat på arbejdsindkomst mulighed for økonomiske gevinster for selvstændigt erhvervsdrivende nemmere omstrukturering af selskaber fradrag for rådgivningsopgaver forsvinder fradragsloft på rejseudgifter nye regler for multimediebeskatning mulighed for udbetaling af SP-ordningen dyrere for selskaber at føre skattesager nedsat skattesats på aktiegevinster og aktieudbytte slut med selskabers skattefrie gevinster på porteføljeaktier begrænsninger i indbetaling på ratepension sænkning af rentefradragsretten. Hvis du har behov for at gå yderligere i dybden med konsekvenserne af skattereformen, er det en god idé at tage en snak med din revisor. Du kan læse meget mere om det vedtagne lovkatalog på Skatteministeriets hjemmeside Her har du også mulighed for at gennemføre dine egne beregninger. Rigtig god læsning

2 Lavere indkomstbeskatning Skattereformen har betydet, at du skal betale mindre skat af de penge, som du tjener ved at arbejde. Bundskatten falder med 1,5 procentpoint, mellemskatten forsvinder, mens grænsen for topskat stiger. Sådan landede regeringens forlig med Dansk Folkeparti, da skattereformen kom i hus i slutningen af maj Folketinget har vedtaget, at bundskatten skal falde med 1,5 procentpoint, og samtidig forsvinder mellemskatten. I dag udgør mellemskatten seks procent af den del af indkomsten, som overstiger kr. (2009). Endelig stiger grænsen for topskatten. For indkomståret 2010 stiger grænsen til kroner. I 2011 stiger grænsen til kroner. Topskatten vil fortsat udgøre 15 procent. Desuden træder en række andre ændringer i kraft: Bundfradrag på kroner for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget ( kroner for ægtepar). Sundhedsbidraget og bundskatten er lagt sammen. Skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget) over kroner ( kroner for ægtepar) og ligningsmæssige fradrag falder gradvist med otte procentpoint. Skattesatserne for aktieindkomstskatten nedsættes fra 28, 43 og 45 procent til 27 og 42 procent. Skatteloftet sænkes i 2010 parallelt med nedsættelsen af skattesatserne fra 59 til 51,5 procent. Beløbsgrænserne reguleres ikke for indkomståret Grundbeløbene for alle beløbsgrænser fastlægges i 2010-niveau. Beskæftigelsesfradraget stiger gradvist fra 2012 til Stigningen går fra 4,25 procent til 5,6 procent, maksimalt dog kroner. Herved fastholdes skatteværdien af fradraget, selv om sundhedsbidraget falder. Beskæftigelsesfradraget omfatter både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Følgende fire elementer sikrer, at personer med store renteudgifter ikke får et lavere rådighedsbeløb som følge af reduktionen af værdien af rentefradraget: Skattestoppet og fastfrysningen af ejendomsværdiskatten fortsætter. Renteudgifter på op til kroner ( kroner for ægtepar) berøres ikke af nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget. Nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget sker gradvist fra 2012 til 2019 med et procentpoint om året. En kompensationsordning sikrer, at ingen personer mister mere som følge af begrænsningerne af værdien af rentefradraget, end de får i indkomstskattelettelser. Når ovenstående skatteomlægninger træder i kraft, vil de fleste opleve, at skattebetalingen på den direkte arbejdsindkomst vil blive nedsat. Dette skal så holdes op imod de øvrige skattereguleringer, der finder sted på finansieringssiden vedrørende skattereformen, eksempelvis forøgede energiudgifter, fradragsbegrænsninger og andre beskatningskilder. Men for langt størstedelen af skatteydere i beskæftigelse vil resultatet være positivt. Et resultat, der gerne skulle medføre, at lønsedlens bundlinje er større, eller at de løbende betalinger af B-skat for selvstændigt erhvervsdrivende vil blive mindre, hvis man i 2010 og fremover opretholder samme indkomst, som før skattereformen træder i kraft. 2

3 Kan du vente til 2010? En af de helt afgørende fordele ved virksomhedsordningen er, at du har mulighed for at udjævne din indkomst. Det medfører, at du i vidt omfang selv kan bestemme din trækprocent. Mange virksomhedsejere sørger for, at udbetalinger altid rammer beløbsgrænsen for topskat i de enkelte indkomstår. Dette forhold får specielt stor betydning den 31. december Som selvstændigt erhvervsdrivende får du på samme måde som lønmodtagere glæde af de lavere skattesatser i Således vil du fra nytår kunne se frem til en nedsættelse af marginalskatten med 7,5 procentpoint på grund af afskaffelsen af mellemskatten på seks procentpoint og nedsættelsen af bundskatten med 1,5 procentpoint. Hvis du benytter virksomhedsordningen, og du på et tidspunkt i 2009 konstaterer, at dine hævninger vil overstige kroner, bør du overveje, om du kan vente med at hæve nogle af pengene til den 1. januar 2010 og på den måde lovligt reducere din marginalskat fra 63 procent til 55,5 procent. Grænsen på kroner svarer til grænsen for mellemskat på kroner med tillæg af arbejdsmarkedsbidrag. Højere topskattegrænse i 2010 Grænsen for topskat stiger fra de nuværende kroner i år til kroner i Det betyder, at du næste år kan hæve helt op til kroner i overskud, før topskatten sætter ind, idet topskattegrænsen er eksklusive arbejdsmarkedsbidrag. Hvis du benytter virksomhedsordningen, og du har mulighed for at udskyde hævninger over topskattegrænsen, indtil vi har passeret nytår, så har du sparet: Bundgrænse for positiv kapitalindkomst Når du anvender virksomhedsordningen, har du ret til at overføre et såkaldt kapitalafkast fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Skattereformen indfører som noget nyt en bundgrænse for medregning af positiv kapitalindkomst i topskatten på kroner ( kroner for ægtepar). Dette er en fordel, hvis du personligt ikke har negativ kapitalindkomst, der overstiger den nye bundgrænse, og betaler topskat. Topskat kroner x 15 procent = kroner Mellemskat kroner x 6 procent = kroner I alt = kroner Eksempel på bundgrænse for positiv kapitalindkomst Egenkapitalen i din virksomhed er 1,6 millioner kroner. Det giver dig ret til at overføre 1,6 millioner kroner x 5 procent = kroner som kapitalafkast. Kapitalafkastsatsen for 2010 kendes endnu ikke, men den var fem procent i 2008, så den har vi taget udgangspunkt i her. Hvis din ægtefælles og din egen kapitalindkomst før hævning af kapitalafkast er 0 kroner, så medfører den nye bundgrænse en skattebesparelse på kroner x 15 procent x kroner Hertil kommer, at du også sparer AM-bidrag af beløbet, alt i alt altså en økonomisk god løsning. 3

4 Nemmere omstrukturering af dit selskab Hvis du gennemfører en skattefri aktieombytning, en skattefri spaltning eller skattefrit tilfører aktiver til selskabet uden tilladelse fra SKAT, er kravene i forbindelse med omstruktureringerne nu blevet lempet. De særlige regler omkring udbyttebegrænsning er faldet bort. Tidligere skulle en række betingelser være opfyldt i forbindelse med skattefri omstrukturering, hvor specielt reglerne omkring udbyttebegrænsning var komplicerede. Der er nu kun krav om, at aktierne, der modtages som et led i en skattefri omstrukturering, skal være ejet i tre år efter omstruktureringen, før de afstås til anden side. Tilladelse kan fortsat søges hos SKAT. Selv om reglerne for skattefri omstrukturering af dit selskab uden tilladelse fra SKAT nu er blevet væsentligt lempet, kan du fortsat vælge at indhente tilladelse hos SKAT, hvis du måtte ønske dette. Men der er ingen tvivl om, at de nye regler på området ofte vil medføre, at omstruktureringer fremover vil kunne gennemføres, uden at det er nødvendigt at indhente tilladelse hos SKAT. Det skal dog understreges, at det altid er en god idé at drøfte en eventuel omstrukturering med din revisor. Under denne drøftelse kan det så afgøres, om en eventuel omstrukturering skal gennemføres med eller uden tilladelse fra SKAT. Fradrag for rådgiverhonorar forsvinder Virksomheder har i dag fradrag for visse omkostninger til revisorer og advokater i forbindelse med etablering eller udvidelse af en erhvervsvirksomhed. Denne fradragsret bortfalder fra og med indkomståret Dette rammer iværksættere, der ønsker at opstarte egen virksomhed, men rammer også igangværende virksomheder, der ønsker at udvide den eksisterende virksomheds indtjeningsgrundlag. Vær opmærksom, når du bevæger dig inden for ovenstående virksomhedsaktiviteter, og du ønsker at bruge professionel rådgivning fra enten en revisor eller advokat. Tag en drøftelse med din rådgiver, så I kan få afstemt fradragsmulighederne for den rådgivning, som du eventuelt ønsker i forbindelse med opstart af en virksomhed eller en udvidelse af den eksisterende. Fradragsloft på rejseudgifter Nu kan du kun fratrække op til kroner af dine rejseudgifter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med Skatterådets takster. Fradrag for disse rejseudgifter dækker ofte over den situation, hvor lønmodtageren midlertidigt arbejder langt fra hjemmet, og arbejdsgiveren ikke ønsker at udbetale skattefrie godtgørelser. Men også selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet af de nye regler om fradragsbegrænsning, der træder i kraft i år Det er vigtigt at understrege, at fradragsbegrænsningen ikke omfatter muligheden for udbetaling af skattefrie godtgørelser til virksomhedens ansatte. For lønmodtagere gælder loftet på kroner både fradrag med statens takster og fradrag for dokumenterede faktiske rejseudgifter. Som selvstændigt erhvervsdrivende kan du dog stadig få fuldt fradrag for dokumenterede faktiske rejseudgifter. Du kan altså komme uden om fradragsloftet ved at fratrække faktisk dokumenterede rejseudgifter i stedet for at anvende statens takster. Selvstændige med stor rejseaktivitet må altså påregne lidt mere administration med at gemme bilag, hvis de vil have fuldt fradrag i 2010 og senere. 4

5 Mange skal nu betale multimedieskat Aviserne har skrevet meget om den nye multimediebeskatning, og nu er den blevet vedtaget. Hvis en medarbejder får stillet en telefon, en computer eller adgang til internettet til rådighed for privat anvendelse, skal medarbejderen som hovedregel beskattes af et årligt beløb på kroner. Det er arbejdsgiveren, som skal indberette oplysningen. Folketinget har indført nye multimediebeskatningsregler. Medarbejderen skal betale skat, uanset om medarbejderen får stillet en eller flere multimedier til rådighed. Konkret drejer det sig om fri telefon, fri computer eller fri adgang til internettet. Forudsætningen for beskatning er, at de pågældende goder er stillet til rådighed for privat anvendelse. I praksis betyder det, at hvis medarbejderen blot en gang tager godet med hjem, vil dette danne udgangspunkt for en formodning om, at medarbejderen har privat rådighed over godet, og derfor skal medarbejderen betale skat af det fulde beløb. Modsat skal medarbejderen ikke betale skat, hvis medarbejderen kan dokumentere, at godet derhjemme udelukkende er anvendt erhvervsmæssigt. Dette kan eksempelvis være tilfældet med en bærbar computer, som medarbejderen har på sin arbejdsplads. Det påhviler medarbejderen at dokumentere, at godet kun er anvendt erhvervsmæssigt. En arbejdsgiverbetalt fastnettelefon eller installation af internetforbindelse på den private adresse vil dog altid medføre beskatning. Hvis en husstand med to ægtefæller får stillet et eller flere af de pågældende goder til rådighed af hver deres arbejdsgiver, skal begge ægtefæller betale skat af kroner. Det er ikke muligt at modregne andre private multimedieomkostninger. Hvem skal sikre beskatningen? Multimedieskat er A-indkomst, og arbejdsgiveren skal sikre en løbende indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. I den sammenhæng er det vigtigt at overveje ovenstående for at afgøre, om dine medarbejdere og du selv som virksomhedsejer er omfattet af den nye multimediebeskatning. Selvstændigt erhvervsdrivende Hvis du som selvstændigt erhvervsdrivende driver forretning fra bopælen, skal du også fra næste år betale multimedie- skat af et fast beløb på kroner. Ved første øjekast vil mange opfatte dette som en stramning. Men for de fleste selvstændige indeholder de nye regler faktisk en lempelse i forhold til gældende regler. Det hænger sammen med, at du samtidig får lov til at fratrække alle udgifter til de erhvervsmæssigt anvendte multimedier i virksomhedens regnskab, herunder abonnementsudgifterne. I dag har du som selvstændigt erhvervsdrivende ikke mulighed for at fratrække abonnementsudgifter på telefon. En anden fordel ved de nye regler er, at mange bagatelagtige skattesager om værdi af fri telefon for selvstændigt erhvervsdrivende forsvinder. Til gengæld vil nye skattesager om, hvad man forstår ved multimedier, helt sikkert dukke op. Gaveregn til danskerne Du har nu mulighed for at få din SPopsparing udbetalt. Det betyder, at alle kontohavere i perioden fra den 1. juni 2009 til den 31. december 2009 kan få udbetalt deres opsparede Særlige Pensionsbidrag. Hvis du vælger at få udbetalt din SP-opsparing, skal du betale en afgift på 35 procent af de første kroner og 50 procent af beløbet derover. Du har mulighed for at udtage SP-midlerne til ekstra privatforbrug, eller du kan med fordel vælge at hæve pengene og indbetale dem på en anden pensionsordning. Hvis du vælger at få udbetalt din SP-opsparing, skal du hæve hele beløbet. 5

6 Dyrere for selskaber at føre skattesager Fra og med 1. januar 2010 vil selskaber ikke kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager, der føres over for myndighederne. I stedet har selskaber mulighed for at fratrække omkostninger til skattesager i den skattepligtige indkomst. Der er ingen tvivl om, at dette er et skærpende element i reformen. I dag kan dit selskab modtage en omkostningsgodtgørelse på 50 procent af udgifterne i skattesager, hvor du ikke får fuldt medhold, og 100 procent i de sager, hvor du vinder i fuldt omfang. Fra og med 1. januar 2010 bortfalder denne omkostningsgodtgørelse, og i stedet giver loven dig mulighed for at fratrække omkostninger til skattesager i den skattepligtige indkomst. Dette svarer til en skatteværdi på 25 procent, som er selskabers skatteprocent. Hvis du har en igangværende skattesag, som du har indbragt inden den nye lovs ikrafttræden, har du stadig mulighed for at få omkostningsgodtgørelse. Status quo for personer Skattesager, der vedrører personer, kan fortsat efter den 1. januar 2010 få omkostningsgodtgørelse efter de gamle regler på området. Hvis du som hovedaktionær ønsker at føre en skattesag udelukkende vedrørende din personlige indkomstansættelse, vil du kunne få omkostningsgodtgørelse for rådgiverbistand. I sager, der involverer både selskabet og hovedaktionærens beskatning, vil det være en god idé så vidt muligt at føre sagen for hovedaktionæren, da omkostningsgodtgørelse fortsat gælder for hovedaktionæren. Hvis hovedaktionæren vinder sagen, vil selskabet automatisk blive reguleret tilbage. Hvis du driver din virksomhed som en personligt drevet virksomhed, og du har en skattesag, som du ønsker at påklage, vil du også her fortsat kunne få omkostningsgodtgørelse. Så vær derfor opmærksom på de nye regler. Det er en god idé, at du sammen med din revisor drøfter, om det er rentabelt at påklage en opstået skattesag. Dette set i lyset af de stramninger, der nu indføres for selskaber fra den 1. januar Nedsat skattesats på aktieindkomst Beskatning af aktieindkomster vil fra og med indkomståret 2010 være knap så hård som tidligere og vil ske ud fra en todelt model: Din aktieindkomst op til kroner bliver i indkomstårene 2010 og 2011 beskattet med 28 procent. Fra indkomståret 2012 falder denne procentsats til 27. Aktieindkomst over kroner bliver allerede fra 2010 beskattet med 42 procent. Der gælder dobbelte beløbsgrænser for ægtefæller. Aktieindkomst omfatter såvel udbytter som fortjeneste ved salg. I forbindelse med nedsættelsen af aktieskatten bliver den såkaldte overgangssaldo afskaffet. 6

7 Slut med skattefrie gevinster på aktier Reglerne for selskabers porteføljeaktier er ændret. Din opgørelse af dit selskabs fortjenester eller tab på aktier skal for fremtiden ske årligt. Samtidig vil det fra indkomståret 2010 være slut med at kunne opnå skattefri gevinst på aktier. I dag er reglerne for selskabers køb, opbevaring og salg af aktier forholdsvis enkle. Det eneste, du som virksomhedsleder skal være opmærksom på, er, hvor længe selskabet har ejet aktierne. Har dit selskab ejet aktierne i mere end tre år, skal du ikke betale skat af fortjenesten. Et tab på disse aktier kan du ikke trække fra. Har dit selskab ejet aktierne i mindre end tre år, skal selskabet medregne fortjenesten i indkomsten, mens du kan modregne tabet i gevinster i indkomståret. Er tabet større end gevinsterne, kan du fremføre dette til senere modregning i gevinster på aktier, som selskabet har ejet i mindre end tre år. Beskatningen sker, når du sælger dine aktier. Ved porteføljeaktier forstås de aktier, hvor dit selskab ejer under ti procent af porteføljeaktiernes selskabskapital. Nye regler gælder fra indkomståret 2010 Selskaber kan fra indkomståret 2010 ikke længere opnå skattefrie gevinster på aktier, og samtidig sker der nu en løbende beskatning af selskabets aktiebeholdninger i daglig tale kaldet lagerbeskatning. De nye regler træder i kraft fra og med indkomståret Ved indkomståret 2010 forstås alle regnskaber, der afsluttes i perioden 1. marts 2010 til 28. februar Så det kan være, at dit selskab allerede er startet på indkomståret Når du skal opgøre dit selskabs fortjenester og tab for fremtiden, skal du beregne værdien af dit selskabs aktier ved indgangen af indkomståret, første gang ved starten af indkomståret Denne værdi skal du sammenholde med værdien ved udgangen af indkomståret Er dit selskabs værdi større ved udgangen af året, har du opnået en gevinst, som selskabet skal medregne i sin indkomst. Er værdien lavere end ved indgangen af året, har dit selskab haft et tab, som kan trækkes fra i indkomsten. Som du kan se, skal dit selskab opgøre fortjeneste og tab på aktier på en helt anden måde, og dit selskab kan nu blive beskattet af en fortjeneste, selv om selskabet ikke har solgt aktier i løbet af indkomståret. Lagerbeskatning Når du skal have dine gamle aktier over i de nye regler, er hovedreglen, at du skal opgøre handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret Hvis værdien af aktierne i dit selskab ved starten af indkomståret 2010 er lavere end aktiernes anskaffelsessum, har selskabet et nettokurstab, som kan modregnes i fremtidige gevinster. Hvis selskabet sælger aktier fra den 25. maj 2009 og frem til starten af indkomståret 2010, og selskabet har ejet aktierne i mere end tre år, skal selskabets nettokurstab reguleres herfor. Har selskabet modtaget udbytte i perioden , skal du reducere på nettokurstabskontoen. Har dit selskab haft tab på aktier, som selskabet har ejet i mindre end tre år før indkomståret 2010, kan disse tab modregnes i gevinster, der kommer til beskatning i 2010 og fremefter. Samtidig med indførelsen af de nye regler for selskaber skal udbytter for fremtiden medregnes fuldt ud og ikke som hidtil med 66 pct. Som du kan se, er de nye regler komplicerede, så spørg din revisor, hvis du er i tvivl. 7

8 Afsender: Foreningen Registrerede Revisorer FRR Åmarksvej Hvidovre Sidste frist for ratepension uden loft Skattereformen medfører nye stramninger i form af et loft på private indbetalinger på kroner årligt på ratepensioner samt ophørende livrenter. Loftet gælder dog ikke livsvarige livrenter og kapitalpensioner. Loftet på kroner gælder fradrag, der foretages fra indkomståret Lønmodtagere kan derfor ikke indbetale mere end kroner fra og med indkomståret Har man allerede oprettet en ordning med en aftale om indbetaling af mere end kroner årligt, gælder overgangsregler, som medfører, at en sådan aftale kan reguleres ned til kroner årligt uden efterbe- skatning. Man kan også vælge at lade det overskydende beløb blive indskudt på en livsvarig livrente. Har man som lønmodtager en arbejdsgiverordning, kan man indbetale kroner, da pensionsinstituttet vil indeholde AM-bidrag af betalingen, så nettoindbetalingen herefter udgør kroner. Selvstændigt erhvervsdrivende Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende, gælder loftet på kroner også, men først fra og med indkomståret Det betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende til og med indkomståret 2014 fortsat kan indbetale indtil 30 procent af virksomhedens overskud på en ratepension eller en ophørende livrente. Ophørspension Reglerne om ophørspension, som giver selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at anbringe cirka 2,5 millioner kroner på en ophørende livrente eller rateordning, er ikke blevet ændret. Denne ordning kan du fortsat anvende, hvis du har planer om at sælge din virksomhed og efterfølgende indsætte provenuet fra salget på en pensionsordning. Det bliver dyrere at skylde penge Det skal kunne betale sig at spare op og nedbringe sin gæld. For at tilgodese dette indeholder skattereformen nye regler for renteindtægter og renteudgifter. Din betaling af skat på positiv kapitalindkomst (renteindtægter) falder fra I dag er det sådan, at positiv kapitalindkomst lægges oven i den personlige indkomst. Det betyder, at topskatteydere betaler 59 procent i skat af renteindtægter. Efter skattereformen gælder en bundgrænse, der betyder, at kapitalindkomst op til kroner per person og kroner for ægtefæller bliver beskattet op til bundskatten. Dette svarer til en beskatning på procent. Der er således tale om en markant lettelse på procent i skattebetalingen af de første kroner og kroner, hvis du er gift. Renteudgifter bliver endnu en gang beskåret Skattereformen skelner ikke mellem renteudgifter til bolig eller andre renteudgifter. Men langt de fleste skatteydere har de største renteudgifter på realkredit- og boliglån. Før skattereformen tog sit indtog, var det sådan, at renteudgifter repræsenterede en skatteværdi på cirka 33,5 procent. Fra indkomståret 2012 til og med indkomståret 2019 vil skatteværdien af renteudgifter årligt blive sænket med et procentpoint. Det betyder, at skatteværdien samlet over de otte år bliver sænket fra 33,5 procent til 25,5 procent. For en renteudgift på kroner over bundgrænsen betyder det, at skatteværdien falder fra kroner til kroner set over perioden fra indkomståret 2012 til indkomståret Fra og med indkomståret 2019 vil skatteværdien udgøre 25,5 procent. Som selvstændigt erhvervsdrivende under virksomhedsordningen får du stadig fuldt fradrag for renteudgifter. Bundfradrag vedrørende renteudgifter Denne forringelse af rentefradraget finder dog kun sted for renteudgifter, der årligt overstiger kroner og kroner for ægtefæller. Mange vil således blive reddet af denne bundgrænse, som er fast og ikke bliver pristalsreguleret. Da sænkningen af rentefradragsværdien først gælder fra indkomståret 2012, vil du således have mulighed for at nedbringe din gæld i et par år, før stramningen indtræder. RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , frr@frr.dk. Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Tommy Jensen, Mads Grønnegaard og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer Tryk: Rounborgs grafiske hus ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 29. maj 2009 Eftertryk er ikke tilladt Foreningen Registrerede Revisorer FRR

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige elementer i skattereformen,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009 NYT Nr. 3 årgang 3 marts 2009 SKAT Politisk aftale om skattereform Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en skattereform. Resultatet er skattelettelser for 28,5 mia. kr., som blandt andet

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere

Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere Iværksættere og selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere uanset om de driver deres virksomhed som et aktie- eller personligt selskab. Særligt hårdt

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0 2 0 0 9

F O R Å R S PA K K E 2. 0 2 0 0 9 F O R Å R S PA K K E 2. 0 2 0 0 9 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009 en v/ Bo Sponholtz Skattenedsættelser Afskaffelse af mellemskatten (6%) Bundskatteprocenten nedsættes med 1,5% Beskæftigelsesfradrag øges fra 4,25% til 5,6%, dog max. 17.900 kr. årligt Topskattegrænsen

Læs mere

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ:

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ: FORÅRSPAKKE 2.0 Juni 2009 Det konstruktive alternativ: Kreston danmark Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Svar på Spørgsmål 212 Offentligt J.nr. 2010-318-0306 Dato: 10. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 212 af 13. december 2010.

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

Skærpede regler for virksomhedsskatteordningen

Skærpede regler for virksomhedsskatteordningen - 1 Skærpede regler for virksomhedsskatteordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte i denne uge et lovforslag, der skal imødegå utilsigtet udnyttelse af virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Personbeskatningen Status ultimo 2011 Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Emner for indlægget

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skattereformen. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve. årerne 2010-2013.

Skattereformen. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve. årerne 2010-2013. Side 1 Skattereformen Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vore klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab.

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt 6. april 2018 J.nr. 2018-903 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 222 af 1. februar 2018

Læs mere