OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...6 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...11 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...15 Personer på kanten af arbejdsmarkedet...19 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og personer på kanten af arbejdsmarkedet. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne, i forlængelse heraf rejses nogle spørgsmål, som Beskæftigelsesregionen foreslår drøftet på opfølgningsmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner, opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Aalborg. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Aalborg: I september modtog fuldtidspersoner, svarende til 16,6 procent af befolkningen i Aalborg Kommune, en forsørgelsesydelse. Det samlede antal af personer, der modtager en forsørgelsesydelse (bortset fra førtidspension) er steget med 22,2 procent. Dette er lidt mindre end gennemsnittet i Nordjylland. Stigningen skyldes primært en stigning i antallet af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Der har endvidere været en mindre stigning i antal personer på sygedagpenge, samt en stigning på 13,5 procent i antal personer på ledighedsydelse. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmøder: Hvordan håndterer jobcentret væksten i antal fuldtidspersoner på dagpenge og kontanthjælp? Hvilken strategi har jobcentret for at reducere antal personer på ledighedsydelse? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om den samlede målgruppe i jobcenteret: Jobcentret havde blandt andet følgende bemærkninger: Nytteaktiveringen for de stærkeste af de unge er væsentlig for at reducere tilgangen til antallet af ledige kontant- og starthjælpsmodtagere. Denne indsats har stor effekt, og det lykkes at få mange i gang. Jobcentret overvejer at gøre brug af muligheden for udvidet aktivering i første ledighedsperiode, jf. forsøgsbekendtgørelsen. 3

4 Selvom antallet af personer på ledighedsydelse er steget med mere end gennemsnittet i Nordjylland, er andelen væsentligt lavere. Andelen er endvidere markant lavere end i klyngen. Kommunen har de senere år haft en central pulje med fleksjob, som er blevet øget hvert år. Formålet har været at få personer på ledighedsydelse i gang hurtigt. Puljen fortsætter i 2010, men det har denne gang ikke været muligt at øge den. LBR har afsat midler til et projekt, som har til formål at genplacere personer, der er blevet ledige fra et fleksjob. 4

5 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Aalborg sep-08 sep-09 Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge (brutto) , ,4 79,6% 3,5 106,6% Kontant- og starthjælp (brutto) , ,2 15,6% 2,4 14,8% Introduktionsydelse 39 0,0 24 0,0-38,5% 0,1 14,9% Revalidering 535 0, ,4 3,4% 0,4 2,8% Forrevalidering 219 0, ,2 4,1% 0,1 5,8% Sygedagpenge , ,4 0,6% 2,5-7,2% Ledighedsydelse 244 0, ,2 13,5% 0,4 11,5% Fleksjob , ,3 1,1% 1,6 2,3% Førtidspension , ,5 1,0% 6,7 1,8% I alt , ,6 14,2% 17,7 13,7% Uden førtidspension , ,1 22,2% 11,0 22,4% Kilde: Tabellen viser: I september modtog i alt fuldtidspersoner, svarende til 16,6 procent af befolkningen, i Aalborg Kommune en forsørgelsesydelse. Dette ligger under gennemsnittet i Nordjylland, som er på 17,7 procent. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 14,2 procent på et år. I Nordjylland har stigningen været 13,7 procent. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning ses imidlertid, at antallet af borgere, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 22,2 procent. Dette er lidt mindre end i Nordjylland, hvor stigningen har været på 22,4 procent. Stigningen i Aalborg kommune skyldes primært en vækst i antallet af dagpenge- og kontant- og starthjælpsmodtagere. Endvidere har der været en stigning i antal personer på ledighedsydelse. Derudover har der været en mindre stigning på 0,6 procent i antal personer på sygedagpenge. I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 7,2 procent. Endelig skal det bemærkes, at andelen af personer på fleksjob i Aalborg er 5,5 procent, mens den i Nordjylland er oppe på 6,7 procent. 5

6 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Aalborg resultater vedrørende mål 1: Der er inden for de sidste 13 måneder sket en stigning i antallet af personer i arbejdskraftreserven. I september var der personer i arbejdskraftreserven. Der er dog sket et fald fra juni til september på 395 personer. Aalborg ligger i den lave ende med hensyn til andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven sammenlignet med klyngen. I forhold til stigningen målt fra september 2008 til september har der i Aalborg været en samlet stigning, som ligger i den høje ende i klyngen. Det skyldes, at stigningen i antal kontanthjælpsmodtagere er den næsthøjeste i klyngen og væsentlig større end i de øvrige 3 storbyer. Stigningen for dagpengemodtagerne derimod, ligger i den lave ende i klyngen. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til den stigende ledighed og arbejdskraftreserven hvordan kan tilgangen begrænses? Hvilke erfaringer er der frem til nu med brugen af andre aktører til den tidlige indsats for dagpengemodtagere? Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til stigningen i antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven? På det seneste opfølgningsmøde fortalte jobcentret, at det har været nødvendigt at lave varighedsbegrænsning på tilbuddene. Nytteaktivering for de unge under 30 år, vil dog blive fastholdt. Hvordan vurderer jobcentret konsekvensen af denne omlægning af indsatsen? På det seneste møde fortalte jobcentret, at man gør en indsats for at øge antal offentlig løntilskudspladser. Hvordan går det med denne indsats? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om arbejdskraftreserven: Jobcentret havde blandt andet følgende bemærkninger: Andelen af ledighedsberørte i arbejdskraftreserven er lav, og ikke mindst har den været stabil på trods af den stigende ledighed. For dagpengemodtagerne lægges der vægt på den tidlige indsats Hurtigt i gang. 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 6

7 Der har været en stigning i antal kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, men det skal også vurderes i forhold til et ret lavt udgangspunkt. I Aalborg er andelen i arbejdskraftreserven væsentlig lavere end i de øvrige store byer. Erfaringen viser, at det er den tidlige indsats, der har den største effekt også for kontant- og starthjælpsmodtagerne. 7

8 1. Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September september. Aalborg Antal sep- 08 okt-08 nov- 08 dec- 08 jan-09 feb-09 mar- 09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug- 09 sep- 09 sep- 08 okt-08 nov- 08 dec- 08 jan-09 feb-09 mar- 09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug- 09 sep- 09 I alt Mål BP w w w.jobindsats.dk Note: I tillæg til Beskæftigelsesplan lyder Jobcenter Aalborgs mål for arbejdskraftreserven i som følger: For Jobcenter Aalborg vil det i være målet, at antallet af 3-måneders ledige maksimalt må vokse med 70% sammenlignet med begyndelsen af året. Beskæftigelsesregionen har omregnet dette mål til et mål for arbejdskraftreserven i absolutte tal: at arbejdskraftreserven i december højst må være på personer svarende til en stigning på 70% i forhold til december Arbejdskraftreserven er steget kraftigt fra september 2008 til juni, hvor den toppede med personer. Denne udvikling skal selvfølgelig ses i lyset af konjunkturtilbagegangen. Fra juni har der været et fald i arbejdskraftreserven, således at den i september er på personer. 8

9 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September. 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% 0% Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/ Samsø Nordjylland Hele landet I alt 29% 33% 34% 34% 41% 34% 33% 27% 32% A-dagpenge 25% 24% 31% 21% 30% 27% 28% 23% 25% Kontant- og starthjælp 49% 45% 43% 64% 61% 56% 53% 49% 54% 29 procent af de ledighedsberørte i Aalborg bliver berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed. Sammenlignet med de øvrige jobcentre i klyngen har Aalborg den laveste andel i arbejdskraftreserven. Andelen ligger væsentlig under andelen i København, Odense og Århus. 25 procent af dagpengemodtagerne er i arbejdskraftreserven. Her har Aalborg en af de laveste andele i klyngen. Andelen for dagpengemodtagerne er lavere end i de tre andre store byer. 49 procent af kontant- og starthjælpsmodtagerne er i arbejdskraftreserven. Også her har Aalborg en af de laveste andele i klyngen og igen væsentlig lavere end i København, Odense og Århus. 9

10 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September september 180% 160% 140% 120% Procent 100% 80% 60% 40% 20% 0% Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/ Samsø Nordjylland Hele landet I alt 65% 41% 150% 83% 46% 58% 74% 74% 77% A-dagpenge 65% 58% 154% 121% 99% 87% 106% 88% 118% Kontant- og starthjælp 67% 31% 143% 63% 20% 30% 34% 44% 38% w w w.jobindsats.dk Arbejdskraftreserven i alt er steget med 65 procent fra september 2008 til september. Sammenlignet med klyngen ligger Aalborg i den midterste gruppe, og stigningen i Aalborg er lavere end i Nordjylland og i hele landet. Stigningen for dagpengemodtagerne har været på 65 procent. Det er i den laveste ende i klyngen, og det er væsentligt lavere end i København, Odense og Århus. Stigningen for kontant- og starthjælpsmodtagere er på 67 procent. For denne gruppe er stigningen den næsthøjeste i klyngen og væsentlig højere end i København, Odense og Århus. 10

11 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Aalborgs resultater vedrørende mål 2: Antallet af sygedagpengeforløb er faldet med 8 forløb fra august 2008 til august. I Aalborg udgør sygedagpengeforløb over 26 uger 37 procent af samtlige sygedagpengeforløb. Det er i den høje ende af klyngen. Andelen i København og Århus er dog højere end i Aalborg. Aalborg har haft et lille fald på 0,5 procent fra august 2008 til august. Denne udvikling dækker dog over, at der fra januar til maj har været en kraftig stigning i antal forløb over 26 uger, og at der efterfølgende har været et kontinuerligt fald. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvordan vurderer jobcentret den seneste udvikling i sygedagpengeforløb over 26 uger og de udfordringer, der er på dette område? På det sidste opfølgningsmøde orienterede Aalborg om, at der var registreret et fald i de lange sygedagpengeforløb på over 52 uger. Er denne udvikling fortsat? På det seneste opfølgningsmøde fortalte jobcentret, at man overvejede at brede erfaringerne fra Aktive hurtigere tilbage ud på alle enheder i jobcentret. Hvordan går det med dette, og hvordan er erfaringerne? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om sygedagpengeforløb over 26 uger. Jobcentret havde blandt andet følgende bemærkninger: Jobcentret følger løbende op på resultaterne af sygedagpengehandlingsplanen. Jobcentret har en dobbeltstrategi for at reducere forløb over 26 uger, nemlig en indsats for at reducere forløb over 52 uger og en indsats for at reducere tilgangen til forløb over 26 uger. Kurven for de lange forløb over 52 uger er nu knækket, og det samme gælder kurven for forløb over 26 uger. Der er afsat ressourcer til et styrket ledelsesmæssig fokus på indsatsen for at reducere antallet af lange sygedagpengeforløb, og jobcentret har en målrettet opfølgning på indsatsen. 11

12 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Aalborg Antal forløb aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 w w w.jobindsats.dk aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 Antal forløb Mål Note: I Beskæftigelsesplan lyder Jobcenter Aalborg mål på sygedagpengeområdet som følger: For Jobcenter Aalborg vil det i være målet, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes. Beskæftigelsesregionen har omregnet dette mål til sygedagpengeforløb over 26 uger i december, hvilket svarer til et fald på 1 forløb sammenlignet med december Aalborg havde i august sygedagpengeforløb over 26 uger. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet med 8 forløb i forhold til august Fra januar til maj har der været en kraftig stigning i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger, men herefter har der været et kontinuerligt fald. 12

13 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. August 50% 45% 40% 35% 30% Procent 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/ Samsø Nordjylland Andel ifht. alle sygedagpengeforløb 37% 32% 32% 33% 41% 34% 45% 34% 35% Hele landet I Aalborg udgør sygedagpengeforløb over 26 uger 37 procent af alle sygedagpengeforløb. Andelen ligger i den høje ende i klyngen og over gennemsnittet i Nordjylland og hele landet. Andelen i Aalborg er dog lavere end i København og Århus. 13

14 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udvikling i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. August august 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Procent -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/ Samsø Nord-jylland Hele landet Udvikling -0,5% -1,1% -3,3% -9,2% -10,5% -11,0% 6,1% -7,5% -5,8% Aalborg har haft et lille fald på 0,5 procent fra august 2008 til august. Århus har i samme periode haft en stigning, men derudover har Aalborg det mindste fald sammenlignet med såvel klyngen, Nordjylland og hele landet. Denne udvikling dækker dog over, at der fra januar til maj har været en kraftig stigning i antal forløb over 26 uger, og at der efterfølgende har været et kontinuerligt fald. 14

15 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Aalborgs resultater vedrørende mål 3. Der har over det sidste år været en stærk stigning i antallet af unge ledige under 30 år. Der har dog været et fald fra august til september. Der er sket en stigning både i antal arbejdsmarkedsparate og ikke arbejdsmarkedsparate unge kontanthjælpsmodtagere med flere hen over det sidste år. Fra september 2008 til september har der samlet været en stigning på 48 procent. Sammenlignet med klyngen placerer Aalborg sig i midten, såvel for de unge dagpengemodtagere som for de unge på kommunale ydelser. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke overvejelser og strategier har I for de arbejdsmarkedsparate og ikke arbejdsmarkedsparate unge set i lyset af de konjunkturmæssige udfordringer? Hvilke indsatser har jobcentret sat i værk i forhold til gruppen, og er der planer om særlige tiltag for afgrænsede målgrupper? Hvad er jobcentrets erfaringer med HIG-indsatsen for de unge dagpengemodtagere. På det seneste opfølgningsmøde fortalte jobcentret, at man gerne vil have uddannelse højere dagsordenen i samspil med blandt andet UU og erhvervsskolerne. Hvilke erfaringer har jobcentret med dette arbejde, og hvordan går det med samspillet med UU? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om ungeindsatsen: Jobcentret havde blandt andet følgende bemærkninger: Det kan konstateres, at det er de unge, der rammes først, når ledigheden stiger. Ungeindsatsen har meget høj prioritet i jobcentret, og der arbejdes med at udarbejde en strategi for ungeindsatsen, som omfatter de berørte forvaltninger, uddannelsesinstitutioner, Ungdommens Uddannelsescenter og jobcentret. LBR har bevilget midler til række projekter målrettet indsatsen for de unge. Et eksempel er mentormodeller, som skal understøtte de unge i at gennemføre en uddannelse. Mentoren skal følge den unge fra aktiveringen målrettet uddannelse og over i selve uddannelsesforløbet. 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 15

16 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse. September september. Aalborg Antal Sep 2008 Okt 2008 Nov 2008 Dec 2008 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep I alt Mål BP Note: I tillæg til Beskæftigelsesplan lyder Jobcenter Aalborgs mål for ungeindsatsen i som følger: For Jobcenter Aalborg vil det i være målet, at antallet af unge ledige under 30 år maksimalt må vokse med 60 % sammenlignet med begyndelsen af året. Beskæftigelsesregionen har omregnet dette mål til et mål for ungeindsatsen i absolutte tal: at antallet af unge i målgruppen i december må maksimalt være på fuldtidspersoner svarende til én stigning på 60 % i forhold til december Der har været en væsentlig stigning i antallet af unge ledige under 30 år fra i september 2008 til i september. Stigningen har været særlig kraftig fra september 2008 til marts, Der har dog været et fald på 133 fuldtidsbruttoledige fra august til september. 16

17 2: Unge på kommunale ydelser og arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år på kontanthjælp mv. opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Aalborg Antal Sep 2008 Okt 2008 Nov 2008 Dec 2008 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep w w w.jobindsats.dk Arbejdsmarkedsparat Ikke-arbejdsmarkedsparat Der er næsten dobbelt så mange ikke-arbejdsmarkedsparate unge som arbejdsmarkedsparate unge på kommunale ydelser. I september var der fuldtidsbruttoledige ikkearbejdsmarkedsparate unge og 574 arbejdsmarkedsparate. I perioden har der været en stigning i antal arbejdsmarkedsparate unge frem til maj efterfulgt af et fald. Senest har der dog været en stigning på 53 fuldtidsbruttoledige fra august til september. For de ikke arbejdsmarkedsparate unge har der været en stigning frem til juli. Fra juli til september har der været et fald på 99 fuldtidsbruttoledige unge. 17

18 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse. September September 250% 200% Procent 150% 100% 50% 0% Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/ Samsø Nordjylland Hele landet Forsørgelsesgrundlang i alt 48% 27% 55% 59% 47% 45% 51% 53% 55% A-dagpenge 86% 58% 73% 230% 84% 108% 113% 129% 138% Kontanthjælp mv. 29% 20% 51% 35% 33% 22% 27% 24% 31% Fra september 2008 til september har der været en samlet stigning i antal unge på 48 procent. Her placerer Aalborg sig midt i klyngen, og stigningen er lavere end i Nordjylland og hele landet. Stigningen for de unge på dagpenge er 86 procent. Også her placerer Aalborg sig midt i klyngen. Stigningen i Aalborg ligger under stigningen i Odense og Århus. Stigningen ligger endvidere væsentlig under den gennemsnitlige stigning i Nordjylland og i hele landet. For de unge på kommunale ydelser har der været en stigning på 29 procent. Igen ligger udviklingen i Aalborg midt i klyngen. 18

19 Personer på kanten af arbejdsmarkedet Jobcenteret skal til stadighed have fokus på borgere, der er havnet på kanten af arbejdsmarkedet til trods for, at Beskæftigelsesministeren ikke har fastlagt mål på dette område. Personer på kanten af arbejdsmarkedet omfatter personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 procent af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. 3 Det skal bemærkes, at personen i målgruppen ikke nødvendigvis har modtaget den samme ydelse i alle årene. Personerne kan således have skiftet ydelse flere gange i løbet af perioden. Målingen er god til at synliggøre de borgere, der skifter rundt mellem ydelserne, men som sammenlagt har modtaget overførselsindkomst i flere/mange sammenhængende år. På den måde bliver gruppen af borgere, der har den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet synliggjort. På grund af målingernes specielle konstruktion er det kun muligt at hente data på årsbasis eller som rullende år, dvs. 4 fortløbende kvartaler. I opfølgningsrapporten anvendes det senest tilgængelige rullende år. Sammenfatning af analysen af gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet: Antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet er faldet med 10 procent indenfor det sidste år. 52 procent af målgruppen har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er en stor procentdel. Sammenlignet med klyngen er det dog den næstlaveste andel. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke strategier og tiltag har Jobcenter Aalborg for fortsat at nedbringe antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet: Jobcentret havde blandt andet følgende bemærkninger: Der er stort politisk fokus på denne gruppe. Blandt andet er der udviklet et nyt forløb målrettet personer i matchgruppe 5, et forløb som betyder, at kommunen fastholder kontakten til disse borgere. Antal personer knyttet til integrationsenheden er faldet meget, og andelen bliver ved med at falde. Andelen af borgere, der modtager førtidspension, er også relativt lav. 3 Overførselsindkomster inkluderer her: Dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Perioder med aktivering indgår i opgørelsen på linje med perioder med overførselsindkomst. 19

20 1: Status og udvikling I perioden 3. kvartal kvartal var der i alt personer på kanten af arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. Udvikling i antal personer på kanten af arbejdmarkedet. 3. kv kv. 09 til 3. kv kv. 08 0% -5% Procent -10% -15% -20% -25% Aalborg Brøndby Fredericia København Odense Århus/ Samsø Albertslund Nordjylland Hele landet Udvikling -10% -9% -13% -7% -7% -19% -14% -14% -11% I Aalborg Kommune er antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet faldet med 10 procent inden for det sidste år. Aalborg placerer sig her midt i klyngen. Aalborg har et større fald end København og et mindre fald end i Odense og Århus. 20

21 2: Varighed Varighed på kanten af arbejdsmarkedet 3. kv kv % 90% 80% 70% Procent 60% 50% 40% w w w.jobindsats.dk 30% 20% 10% 0% Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/ Samsø Nordjylland Hele landet 6 år eller mere på kanten 52% 50% 60% 55% 63% 63% 59% 49% 54% 5 år på kanten 10% 12% 8% 11% 9% 8% 9% 10% 10% 4 år på kanten 15% 15% 14% 13% 12% 11% 12% 16% 14% 3 år på kanten 22% 23% 18% 21% 16% 18% 20% 25% 22% I Aalborg Kommune har 52 procent af målgruppen været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er en stor procentdel, og det sætter fokus på, at der er tale om en gruppe af personer, der er relativt langt fra arbejdsmarkedet. I absolutte tal er der tale om, at personer i perioden 3. kvartal kvartal har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. I forhold til klyngen er andelen dog den næstlaveste, og andelen i Aalborg er lavere end landsgennemsnittet. 21

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse Personer under 30 år på offentlig forsørgelse 1. Baggrund Ét af beskæftigelsesministerens mål for 2011 og 2012 var, at antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. Tal for dette

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Side 1 af 14 1. Om kvartalsrapporten... 3 2. Ledighedsudviklingen... 4 3. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2013 s. 5)... 5 4. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere