OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...9 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...13 Den aktive beskæftigelsesindsats...17 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og den aktive beskæftigelsesindsats. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne. I forlængelse heraf rejses nogle spørgsmål, som Beskæftigelsesregionen foreslår drøftet på opfølgningsmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inde opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Thisted. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet af førtidspensionister henholdsvis stiger eller falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Thisted: I september modtog i alt personer, svarende til 20,6% af befolkningen i Thisted Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtager 17,9% af befolkningen i Nordjylland en forsørgelsesydelse. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse er steget med 1,7% på et år i Thisted Kommune. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning, ses, at antallet, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 5%. Stigningen i Thisted Kommune sker på baggrund af en stigning i a-dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, revalidender og ledighedsydelsesmodtagere. 3

4 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Thisted sep-09 sep-10 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtidspersoner Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge 755 2, ,6 12,1% 3,6 1,7% Kontant- og starthjælp 473 1, ,6 20,9% 2,6 5,6% Introduktionsydelse 76 0,3 75 0,2-1,3% 0,1 24,1% Revalidering 189 0, ,4 10,6% 0,4-4,1% Forrevalidering 52 0,2 50 0,1-3,8% 0,1-7,9% Sygedagpenge 863 2, ,5-14,0% 2,3-10,9% Ledighedsydelse 133 0, ,6 24,8% 0,4 11,4% Fleksjob 691 2, ,5 5,9% 1,6 1,0% Førtidspension , ,9-2,1% 6,8 0,8% Ydelsesgrupper i alt , ,6 1,7% 17,9 0,1% Uden førtidspension , ,7 5,0% 11,1-0,2% Kilde: Tabellen viser: I september modtog i alt personer, svarende til 20,6% af befolkningen i Thisted Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtager 17,9% af befolkningen i Nordjylland en forsørgelsesydelse. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse er steget med 1,7% på et år i Thisted Kommune. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning, ses, at antallet, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 5%. Stigningen i Thisted har været større end i Nordjylland som helhed, hvor der for alle forsørgelsesydelser er sket en stigning på 0,1%. Også for forsørgelsesydelserne uden førtidspension har Thisted haft en større stigning end for Nordjylland, hvor der er sket et fald på 0,2%. Stigningen i Thisted Kommune sker på baggrund af en stigning i a-dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, revalidender og ledighedsydelsesmodtagere. Der er derimod sket et fald i antallet af sygedagpengemodtagere samt personer på førtidspension. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 1: I september var der 381 personer i arbejdskraftreserven i Thisted. 36% af de ledighedsberørte i Thisted har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder. 33% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i Thisted er i arbejdskraftreserven, mens det samme gør sig gældende for 48% af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere Arbejdskraftreserven er samlet set steget med 44% fra september til september. Antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven i Thisted Kommune er steget med 56%, mens antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget med 12% 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 5

6 1. Arbejdskraftreserven og målet i Beskæftigelsesplan Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. September - september. Thisted Antal Kilde: 0 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Thisted Mål BP Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er, at arbejdskraftreserven i december skal begrænses til 300 fuldtidspersoner. I september var der 381 personer i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven steg ganske kraftigt fra september til marts, fra 265 personer i september til 543 personer i marts. Denne udvikling skal ses i lyset af lavkonjunkturen og den heraf følgende stigende ledighed. Siden marts og frem til september er der overordnet set sket et fald i arbejdskraftreserven og i september var antallet nede på 381 personer. 6

7 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 36% 36% 43% 35% 37% 33% 28% 34% 37% A-dagpenge 33% 32% 35% 37% 29% 28% 26% 31% 31% Kontant- og starthjælp 48% 49% 66% 24% 61% 52% 37% 51% 56% Kilde: w w w.jobindsats.dk 36% af de ledighedsberørte i Thisted har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Andelen ligger over niveauet for Nordjylland. I de sammenlignelige jobcentre varierer andelen fra en andel på 28% i Vejen til 43% i Køge. 33% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i Thisted er i arbejdskraftreserven, hvilket er over niveauet for Nordjylland og resten af landet. Andelen varierer i klyngen fra 26% i Vejen til 37% i Lemvig. 48% af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere er i arbejdskraftreserven. Her ligger Thisted lidt under andelen for Nordjylland og væsentlig under resten af landet. Her varierer andelen i klyngen mellem 24% i Lemvig til 66% i Køge. 7

8 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September - september 80% 60% 40% Procent 20% 0% -20% -40% -60% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 44% 21% 36% 44% 12% 53% 32% 21% 24% A-dagpenge 56% 35% 63% 59% 53% 61% 35% 27% 39% Kontant- og starthjælp 12% -1% 9% -41% -20% 40% 20% 2% 1% Kilde: w w w.jobindsats.dk Arbejdskraftreserven er samlet set steget med 44% fra september til september. Stigningen har været væsentlig større end i Nordjylland og resten af landet. Udviklingen spænder i klyngen fra en stigning på 12% i Næstved til en stigning på 53% i Varde. Der har været en væsentlig større stigning for dagpengemodtagere end for kontant- og starthjælpsmodtagere. Dette gælder for hele klyngen, Nordjylland og hele landet. Antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven i Thisted Kommune er steget med 56% fra september til september. Stigningen er større end i Nordjylland og resten af landet, hvor stigningen har været på hhv. 27% og 39%. Udviklingen for dagpengemodtagerne spænder i klyngen fra en stigning på 63% i Køge til en stigning på 35% i Faxe og Vejen. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget med 12% på et år. Det er en væsentlig større stigning end i Nordjylland og resten af landet. I klyngen varierer udviklingen fra et fald på 41% i Lemvig til en stigning på 40% i Varde. 8

9 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 2: I august var der 315 sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger i Thisted Kommune. I Thisted har 29% af alle sygedagpengeforløb en varighed på over 26 uger. Det er den laveste andel i klyngen og en lavere andel end i Nordjylland eller landet som helhed. I Thisted er antallet af længerevarende sygeforløb faldet med 12% på et år. Faldet i Thisted er det næststørste i klyngen og faldet er større end i Nordjylland og på landsplan. 9

10 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Thisted Antal forløb over 26 uger Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Thisted Mål BP Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er, at i december skal antallet være nedbragt til 300 personer. I august var der 315 forløb over 26 uger. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger har ligget meget konstant i perioden med et niveau lige over 350 frem til februar. I marts steg antallet af længerevarende forløb drastisk til 382 forløb med en varighed over 26 uger. Herefter er antallet af længerevarende forløb faldet. 10

11 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. August 45% 40% 35% 30% Procent 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel ifht. alle sygedagpengeforløb Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK 29% 30% 40% 32% 34% 34% 31% 33% 34% Kilde: I Thisted har 29% af alle sygedagpengeforløb en varighed på over 26 uger. Det er en lavere andel end i Nordjylland eller landet som helhed. Sammenlignet med klyngen ses, at andelen af længerevarende sygedagpengeforløb i Thisted er den laveste i klyngen. Andelen spænder fra 29% i Thisted til 40% i Køge. 11

12 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. August - august 15% 10% 5% Procent 0% -5% -10% -15% -20% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK Udvikling -12% 2% 2% 4% -2% 11% -18% -11% -4% Kilde: w w w.jobindsats.dk I Thisted er antallet af længerevarende sygeforløb faldet med 12% på et år. Faldet i Thisted er større end i Nordjylland og på landsplan. I klyngen varierer udviklingen i de længerevarende sygedagpengeforløb fra en stigning på 11% i Varde til et fald på 18% i Vejen. 12

13 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 3. I september var der 458 unge under 30 år, der modtog kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge i Thisted Kommune. Efter en periode med stigning i gruppen er der fra februar sket et kraftigt fald i antallet af unge under 30 år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge. Udviklingen i matchgrupperne viser, at der er sket et kraftigt fald i antallet af jobklare og indsatsklare unge, der modtager kontanthjælp mv. samtidig er der sket en voldsom stigning i antallet af unge midlertidigt passive. Antallet af unge, der modtager dagpenge og kontanthjælp mv. er steget med 16% på et år. Antallet af unge på dagpenge er (kun) steget med 2%, mens antallet af unge, der modtager kontanthjælp mv. er steget med 26%. 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder, at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 13

14 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. September - september. Thisted Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Thisted Mål BP Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er, at antallet af unge i december skal begrænses til 590 personer. I september var der 458 unge under 30 år, der modtog kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge i Thisted Kommune. Fra september og frem til februar var der en stigning i antallet af unge under 30 år, der modtog en ydelse. Også denne udvikling skal ses i lyset af lavkonjunkturen og stigningen i ledigheden generelt. Efter februar er der sket et kraftigt fald i antallet af unge under 30 år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge. 14

15 2: Unge ledige opgjort på arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år på kontanthjælp mv. opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Thisted Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Sep Okt Nov Dec Jan Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep I september var der 84 unge kontanthjælpsmodtagere mv. under 30 år matchet 1, dvs. jobklar. 115 personer var matchet 2 og vurderes dermed indsatsklar, mens 69 er matchet 3 og dermed midlertidig passiv. Efter en voldsom stigning frem til foråret, er der sket et kraftigt fald i både jobklare og indsatsklare unge på kontanthjælp mv. Antallet af unge matchet 3 midlertidig passiv - er derimod steget kraftigt siden april. 15

16 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsledige under 30 år opgjort på ydelse. September - september 60% 50% 40% 30% Procent 20% 10% 0% -10% -20% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 16% 33% 16% -7% 11% 25% 9% 6% 11% A-dagpenge 2% 55% 18% -15% 9% 12% -3% 2% 13% Kontanthjælp mv. 26% 24% 16% -1% 11% 32% 14% 9% 9% Kilde: w w w.jobindsats.dk Fra september til september har der været en samlet stigning i antal unge modtagere af dagpenge og kontanthjælp mv. på 16%. Denne stigning er væsentlig højere end i Nordjylland og resten af landet. Antallet af unge på dagpenge er (kun) steget med 2%. En stigning, der er væsentlig mindre end udviklingen i hele landet, men som er på samme niveau som i Nordjylland. Udviklingen i klyngen spænder fra et fald i antallet af unge dagpengemodtagere på 15% i Lemvig til en stigning på 55% i Faxe. Antallet af unge, der modtager kontanthjælp mv. er i samme periode steget med 26%. En stigning, der er væsentlig større end i Nordjylland og o resten af landet. I klyngen varierer udviklingen fra et fald på 1% i Lemvig til en stigning på 32% i Varde. 16

17 Den aktive beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministeren har i sommeren sat ekstra fokus på jobcentrenes aktivering af borgere på offentlig forsørgelse. I dette afsnit sættes der derfor fokus på omfanget af aktivering for a-dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere, samt hvilke tilbud der oftest benyttes til aktivering. Målet med den aktive beskæftigelsesindsats er desuden, at mindske antallet af borgere der modtager passiv forsørgelse, da forskning viser, at en aktiv indsats bringer ledige hurtigere ud af offentlig forsørgelse. På den baggrund indgår der ligeledes en måling, der viser, hvor stor en andel af de længerevarende ledige der ikke har deltaget i et tilbud det seneste år. Sammenfatning af analysen af den aktive beskæftigelsesindsats: I september var 431 dagpengemodtagere og 278 kontant- og starthjælpsmodtagere i en beskæftigelsesrettet aktivitet. I Thisted deltager 33% af de aktiverede a-dagpengemodtagere i vejledning og opkvalificering, mens 32% er i virksomhedspraktik og 27% er i offentlig ansættelse med løntilskud. Blandt kontant- og starthjælpsmodtagerne deltager 60% i vejlednings- og opkvalifikationsforløb, mens 33% er i virksomhedspraktik. Antallet af personer, der deltager i tilbud, er det seneste år steget med 16% for dagpengemodtagerne og 3% for kontant- og starthjælpsmodtagerne. I Thisted var passivandelen for a-dagpengemodtagerne i september på 1%. Passivandelen for kontant- og starthjælpsmodtagere er generelt højere end for a- dagpengemodtagerne. Andelen er i Thisted 13% for kontant- og starthjælpsmodtagere i match 1 og 2. Thisted har den højeste andel af passive jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere sammenlignet med jobcentrene i klyngen. 17

18 1: Udvikling i antal aktiverede personer I september var 431 dagpengemodtagere og 278 kontant- og starthjælpsmodtagere i en beskæftigelsesrettet aktivitet. Aktivering. Antal aktiverede personer. September - september. Thisted Antal personer Kilde: w w w.jobindsats.dk Sep Okt Nov Dec Jan Feb A-dagpenge Kontant- og starthjælp Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep I Thisted har antallet af personer på dagpenge i aktivering været kraftigt stigende frem mod maj, herefter faldt antallet frem til juli, hvorefter antallet er steget igen. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i aktivering er ligeledes steget dog ikke med samme kraft som a-dagpengemodtagerne. 18

19 2: Tilbud og gennemsnitlig varighed Antal aktiverede fordelt på tilbud, andel og udviklingen september - september. Thisted A-dagpenge September Kontant- og starthjælp September Udvikling Sept. - sept. Antal Andel Antal Andel Dagpenge Kontant- og starthjælp Vejledning og opkvalificering % % 16% 3% Privat ansættelse med løntilskud 54 13% 11 4% 218% 120% Offentlig ansættelse med løntilskud % 15 5% 53%. Virksomhedspraktik % 93 33% 79% 63% Voksenelever fra ledighed 13 3%.. -38%. Tilbud i alt % % 44% 26% Kilde: Anm: Tilbud i alt er ikke fuldstændig overensstemmende med summen af de enkelte tilbud. 3 Tabellen viser: I september deltog 431 dagpengemodtagere og 278 kontant- og starthjælpsmodtagere i en beskæftigelsesrettet aktivitet. I Thisted deltager 33% af de aktiverede a-dagpengemodtagere i vejledning og opkvalificering, mens 32% er i virksomhedspraktik og 27% er i offentlig ansættelse med løntilskud. Blandt kontant- og starthjælpsmodtagerne deltager 60% i vejlednings- og opkvalifikationsforløb, mens 33% er i virksomhedspraktik. Antallet af personer der deltager i tilbud, er det seneste år steget med 16% for dagpengemodtagerne og 3% for kontant- og starthjælpsmodtagerne. For dagpengemodtagerne er den største procentvise stigning sket i antal personer, der deltager i privat ansættelse med løntilskud samt virksomhedspraktik. For kontant- og starthjælpsmodtagerne er den største procentvise stigning sket blandt de personer, der er ansat med privat ansættelse med løntilskud der er dog antalsmæssigt kun tale om en stigning på 6 personer. Der er derimod sket en stor antalsmæssig stigning i kontant- og starthjælpsmodtagere, der deltager i virksomhedspraktik. Her er der sket en stigning fra 57 personer i september til 93 i september. Af de 431 a-dagpengemodtagere, der i september deltog i aktivering, deltog 142 i vejledning og opkvalificering, 138 deltog i virksomhedspraktik, 116 var i offentlig ansættelse med løntilskud, mens 54 var i privat ansættelse med løntilskud og 13 var voksenelever. Af de 278 kontant- og starthjælpsmodtagere i aktivering i september, deltog 168 personer i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, 93 personer deltog i virksomhedspraktik, mens 15 var i offentlig ansættelse med løntilskud og 11 var i privat ansættelse med løntilskud. 3 Når man opgør på antal (unikke) personer kan underopdelingerne ikke summeres i forventning om at få den angivne sum, fordi jobindsats i målingen har valgt i totalen kun at tælle folk een gang uanset om de har deltaget i flere typer af tilbud i samme periode 19

20 3: Passivandele Målet med den aktive beskæftigelsesindsats er bl.a., at borgere ikke går passive, når de modtager offentlig forsørgelse. Forskning viser, at en aktiv indsats bringer borgere hurtigere fra offentlig forsørgelse og i beskæftigelse. I nedenstående figur ses, hvor stor en andel af de længerevarende ledige 4, der ikke har været i en aktivitet inden for det seneste år. Passivandel. A-dagpenge august og kontant- og starthjælp september. Thisted 25% 20% 15% Antal 10% 5% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK A-dagpenge 1% 0% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 2% Kontant- og starthjælp; matchgruppe 1 13% 3% 7% 0% 7% 7% 4% 7% 7% Kontant- og starthjælp; matchgruppe 2 13% 9% 20% 10% 7% 12% 4% 8% 10% Kilde: w w w.jobindsats.dk I Thisted var passivandelen for a-dagpengemodtagerne i september på 1% mod 2% i Nordjylland og på landsplan. Andelen varierer i klyngen fra 0% i Faxe til 3% i Køge. Passivandelen for kontant- og starthjælpsmodtagere er generelt højere end for a- dagpengemodtagerne. Andelen er i Thisted 13% for kontant- og starthjælpsmodtagere i match 1 og 2. Thisted har den højeste andel passive jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere sammenlignet med jobcentrene i klyngen. Til sammenligning er andelen for de samme målgrupper henholdsvis 7% og 8% i Nordjylland. 4 Personer, der har modtaget a-dagpenge eller kontant- og starthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger, men som ikke har modtaget aktivering inden for perioden på 65 uger indgår i målingen, som personer uden aktivering. 20

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere