Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi"

Transkript

1 Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette modul, hvoraf de 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed er svarprocenten for dette modul 24,6. Tabel 3.1 Svarprocent, Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Besvarelser Tilmeldte Svarprocent ,6% ,9% Som det fremgår af tabellens nederste række, er der også medtaget et. Dette er gennemsnittet for samtlige evalueringer fra kandidatuddannelserne i foråret Det skal påpeges, at dette gennemsnit dækker over store variationer, hvorfor der skal tages højde for dette i tolkningen af tallene. Undervisningens organisering og formidling Vi vil her lægge ud med at se på de studerendes vurderinger af de praktiske og læringsmæssige rammer for undervisningen. For at få en større indsigt i disse rammer, er de studerende blevet stillet spørgsmål angående følgende forhold: Servicen fra Studie*Service, omfanget af praktiske informationer, dialogen mellem studerende og undervisere, formidlingen af stoffet, variationen og dynamikken i forløbet, kontinuitet i modulet, progression i modulet, vejledningens bidrag til læring, samarbejdet om vejledningen og brugen af Blackboard i modulet. Tabel Service fra Studie*Service Har servicen fra Studie*Service været tilfredsstillende? I høj 46,7% 46,7% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 48,1% 11,0% 9,4% 3,6% 2,9% 100,0% Næsten alle studerende på har enten i høj i nogen været tilfredse med servicen fra Studie*Service. Således har 46,7 % af de studerende på modulet fundet, at servicen i høj har været tilfredsstillende, mens yderligere 46,7 % i nogen har fundet, at servicen har været tilfredsstillende. En enkelt studerende (svarende til 6,7 %) har i mindre fundet servicen tilfredsstillende. Set i forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne, kan vi konstatere, at de studerende på denne uddannelse i højere har været tilfredse med servicen fra Studie*Service end gennemsnittet af de kandidatstuderende.

2 Tabel Omfanget af praktiske informationer Har de praktiske informationer fra underviserne været tilstrækkelige? I høj 33,3% 53,3% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 45,8% 11,0% 9,4% 4,2% 0,6% 100,0% Lidt over halvdelen af de studerende (53,3 %) på pædagogisk-psykologisk perspektiv mener, at de praktiske informationer fra underviserne i nogen har været tilstrækkelige, mens 33,3 % mener, at de endog i høj har været tilstrækkelige. De sidste 13,3 % af de studerende mener, at de praktiske informationer hverken har været tilstrækkelige. Tabel Dialogen mellem studerende og undervisere Har der været en god dialog mellem studerende og undervisere? I høj 46,7% 46,7% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 40,3% 7,1% 7,8% 2,9% 0,0% 100,0% Så godt som alle studerende på modulet mener, at der i høj i nogen har været en god dialog mellem studerende og undervisere: 46,7 % af de studerende mener, at der i høj har været en god dialog, mens lige så mange mener, at der i nogen har været en god dialog. De resterende 6,7 % af de studerende (én studerende) mener hverken, at der har været en god dialog mellem studerende og undervisere. Set i forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne er det værd at bemærke, at der ikke er nogen studerende (0 %) på, der mener, at der i mindre slet ikke har været en god dialog mellem studerende og undervisere. Tabel Formidling af stoffet Er stoffet blevet formidlet tydeligt og forståeligt? I høj 20,0% 73,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 45,8% 11,0% 9,4% 4,2% 0,6% 100,0% Næsten tre ud af fire studerende (73,3 %) på pædagogisk-psykologisk perspektiv mener, at stoffet i nogen er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. Herudover mener 20 % af de studerende, at stoffet i høj er blevet formidlet tydeligt og forståeligt, mens 6,7 % af de studerende (én studerende) mener, at stoffet hverken er blevet formidlet på en sådan måde.

3 Tabel Variation og dynamik i forløbet Har undervisningens forskellige elementer - forelæsning, gruppearbejde/ øvelser og fælles diskussioner - skabt variation og dynamik i forløbet? I høj 33,3% 46,7% 13,3% 0,0% 0,0% 6,7% 100,0% ,2% 40,7% 14,4% 13,1% 3,3% 1,3% 100,0% Et flertal blandt de studerende (46,7 %) mener, at undervisningens forskellige elementer forelæsninger, gruppearbejde/øvelser og fælles diskussioner i nogen har skabt variation og dynamik i forløbet. Yderligere 33,3 % af de studerende mener, at de forskellige undervisningselementer i høj har skabt variation og dynamik i forløbet, mens 13,3 % mener, at de forskellige undervisningselementer hverken har haft denne effekt. En enkelt studerende (6,7 %) har ikke fundet spørgsmålet. Tabel Kontinuitet i modulet Har der været kontinuitet i modulet? I høj 40,0% 53,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,3% 37,9% 14,7% 9,2% 4,6% 0,3% 100,0% Lidt over halvdelen af de studerende (53,3 %) på modulet har i nogen oplevet, at der har været kontinuitet i. Hertil kommer, at 40 % af de studerende i høj har oplevet, at der har været kontinuitet i modulet, mens en enkelt studerende (6,7 %) hverken har oplevet denne kontinuitet i modulet. Ingen studerende (0 %) på Videnskabsteori og metode i et har oplevet, at modulet i mindre slet ikke har været præget af kontinuitet. Tabel Progression i modulet Har der været progression i modulet? I høj 40,0% 46,7% 6,7% 6,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,2% 36,5% 16,4% 8,6% 4,9% 0,3% 100,0% De studerendes oplevelse af progression i pædagogisk-psykologisk perspektiv svarer i høj til deres oplevelse af kontinuitet i modulet (jf. Tabel 3.2.6). Således har flest studerende (46,7 %) oplevet, at der i nogen har været progression i modulet, mens 40 % har oplevet, at der endog i høj har været progression i modulet. Lige mange studerende (6,7 %) har oplevet, at modulet hverken (6,7 %) i mindre (6,7 %) har været præget af progression. Set i forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne er andelen af studerende, der har oplevet, at der i høj i nogen har været progression i modulet, højere på denne uddannelse.

4 Tabel Vejledningens bidrag til læring Har vejledningen bidraget til, at du har oparbejdet de læringsmål, som studieordningen beskriver? I høj 60,0% 33,3% 6,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 40,9% 9,5% 7,0% 4,5% 100,0% I forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne mener langt flere studerende på Videnskabsteori og metode i et, at vejledningen har bidraget til, at de har oparbejdet de læringsmål, som studieordningen beskriver: Seks ud af ti studerende (60 %) på dette modul mener, at vejledningen har bidraget til, at de har oparbejdet de beskrevne læringsmål, mens det tilsvarende tal for gennemsnittet af kandidatuddannelserne er 38 %. De øvrige studerende på mener enten, at vejledningen i nogen (33,3 %) hverken (6,7 %) har bidraget til, at de har oparbejdet de læringsmål, som studieordningen beskriver. Tabel Samarbejdet om vejledningen Har samarbejdet om vejledningen fungeret godt? (enighed om "spillereglerne", overensstemmelse mellem forventninger m.v.) I høj 66,7% 20,0% 6,7% 6,7% 0,0% 100,0% ,9% 28,3% 12,3% 9,0% 6,6% 100,0% To ud af tre studerende (66,7 %) på mener i høj, at samarbejdet omkring vejledningen (dette være sig enighed om spillereglerne, overensstemmelse mellem forventninger m.v.) har fungeret godt. Herudover mener 20 % af de studerende på modulet, at samarbejdet om vejledningen i nogen har fungeret godt, mens 6,7 % mener, at det hverken har fungeret godt. Endelig mener en studerende (6,7 %), at samarbejdet om vejledningen kun i mindre har fungeret godt. Tabel Brugen af Blackboard i modulet I Har Blackboard været anvendt i modulet? Ja Nej 93,3% 6,7% 100,0% ,2% 7,8% 100,0% Der er næsten konsensus mellem de studerende på pædagogiskpsykologisk perspektiv angående, hvorvidt Blackboard har været anvendt i modulet. Således mener 93,3 % af de studerende på dette modul, at Blackboard har været anvendt, mens de sidste 6,7 % (svarende til en studerende) mener, at Blackboard ikke har været anvendt. Alt i alt svarer dette til, at Blackboard i forbindelse med dette modul er anvendt i lige så høj som i forbindelse med de øvrige moduler på kandidatuddannelserne.

5 Tabel Brugen af Blackboard i modulet II Hvem er Blackboard anvendt af? Studerende Undervisere 90,0% 50,0% 100,0% ,8% 84,3% 100,0% Stort set alle studerende (90 %) på mener, at de studerende har anvendt Blackboard, mens halvdelen (50 %) mener, at underviserne har anvendt Blackboard. Sammenholdt med gennemsnittet har de studerende på dette modul efter egen vurdering brugt Blackboard i langt højere (90 % i forhold til 55,8 %), mens deres undervisere til gengæld har brugt det i mindre (50 % i forhold til 84,3 %). Bemærk, at de studerende til dette spørgsmål har haft mulighed for at angive mere end et svar. Tabel Brugen af Blackboard i modulet III Hvordan er Blackboard anvendt? Info Vejledning Undervisningsmaterialer Kommunikation, studiegruppe 40,0% 60,0% 30,0% 40,0% 100,0% ,2% 42,6% 7,1% 17,3% 100,0% Flest studerende (60 %) på modulet har anvendt Blackboard som kilde til undervisningsmaterialer, mens en del også har brugt Blackboard som kilde til informationer (40 %) og som platform til kommunikation i studiegrupperne (40 %). Endelig har 30 % af de studerende anvendt Blackboard i forbindelse med vejledning på modulet. Bemærk, at de studerende til dette spørgsmål har haft mulighed for at angive mere end et svar. Fagligt indhold og niveau For at få indsigt i de studerendes oplevelse af undervisningens faglige dimensioner er de blevet bedt om forholde sig til undervisningens faglige indhold og niveau. Det har de gjort ved at besvare spørgsmål angående følgende aspekter af undervisningen: Formidlingen af modulets mål, relationen mellem modulets mål og undervisningens indhold, undervisningens faglige niveau, omfanget af anbefalet litteratur og undervisningsmaterialets faglige niveau. Tabel Formidling af modulets mål Er modulets mål blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde? I høj 46,7% 53,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,6% 46,9% 8,7% 7,1% 1,6% 100,0%

6 De studerende er delt nogenlunde ligeligt i to, når det kommer til, hvorvidt de mener, at modulets mål er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. 46,7 % af de studerende mener, at modulets mål i høj er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde, mens 53,3 % mener, at disse mål i nogen er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. Sammenholdt med gennemsnittet for kandidatuddannelserne mener flere studerende på Videnskabsteori og metode i et, at modulets mål i høj i nogen er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. Tabel Relationen mellem modulets mål og undervisningens indhold Har undervisningens indhold været relateret til modulets mål? I høj 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 40,2% 8,2% 4,9% 1,0% 100,0% Præcis to tredjedele af de studerende (66,7 %) på pædagogisk-psykologisk perspektiv mener, at undervisningens indhold i høj har været relateret til modulets mål. Den sidste tredjedel af de studerende (33,3 %) mener, at undervisningens indhold i nogen har været relateret til modulets mål. Tabel Undervisningens faglige niveau Hvordan vurderer du undervisningens faglige niveau? For højt Tilpas For lavt 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 89,3% 6,8% 1,0% 100,0% Samtlige studerende (100 %) på vurderer, at undervisningens faglige niveau har været tilpas. Modsat på gennemsnittet af kandidatuddannelserne, er der ingen studerende (0 %) på dette modul, der har fundet undervisningens faglige niveau for højt for lavt (hhv. 2,9 % og 6,8 % på gennemsnittet af kandidatuddannelserne). Tabel Omfanget af anbefalet litteratur Hvordan vurderer du omfanget af litteraturen til de enkelte undervisningsgange? For højt Tilpas For lavt 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 89,3% 6,8% 1,0% 100,0% Størstedelen (80 %) af de studerende på pædagogisk-psykologisk perspektiv mener, at omfanget af litteratur til de enkelte undervisningsgange har været tilpas. De resterende 20 % af de studerende på modulet mener, at omfanget af litteratur har været for højt.

7 Set i forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne er andelen af studerende, der mener, at omfanget af litteratur til de enkelte undervisningsgange har været for højt, en del højere på dette modul (20 % i forhold til 2,9 %). Til gengæld er der ingen studerende (0 %) på dette modul, der mener, at omfanget af litteratur har været for lavt modsat 6,8 % af de kandidatstuderende i gennemsnit. Tabel Undervisningsmaterialets faglige niveau Hvordan vurderer du undervisningsmaterialets faglige niveau? For højt Tilpas For lavt 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 91,6% 3,6% 1,0% 100,0% Samtlige studerende (100 %) på modulet er enige om, at undervisningsmaterialets faglige niveau har været tilpas. Det tilsvarende tal for gennemsnittet af kandidatuddannelserne er 91,6 %. Læringsudbytte Afslutningsvis er de studerende blevet bedt om at vurdere deres læringsudbytte. I denne forbindelse er de blevet bedt om at forholde sig til følgende: Hvorvidt de har sat sig ind i målene med modulet, hvorvidt undervisningen har ledt til en oparbejdelse af kompetencer, hvorvidt undervisningen har bidraget med nye perspektiver i modulets fagområde, hvorvidt de er blevet i stand til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet, hvorvidt undervisningen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb, hvorvidt undervisningen har forberedt dem til eksamen, hvorvidt eksamen har givet et reelt billede af deres kunnen, og hvorvidt de har fået udbytte af undervisningen i akademisk skrivning. Tabel Kendskab til målene med modulet Har du sat dig ind i målene med modulet? I høj 46,7% 53,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,1% 49,7% 1,3% 1,6% 0,3% 100,0% De studerende på er nogenlunde ligeligt fordelt mellem i høj og i nogen at have sat sig ind i målene med modulet. Således har 46,7 % af de studerende i høj sat sig ind i målene med modulet, mens 53,3 % i nogen har gjort dette. Sammenholdt med gennemsnittet for de kandidatstuderende har de studerende på Videnskabsteori og metode i et i nogenlunde samme sat sig ind i modulets mål.

8 Tabel Undervisningens rolle i oparbejdelsen af kompetencer Har undervisningen ledt til, at du har oparbejdet de kompetencer, som studieordningen beskriver? I høj 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,7% 59,7% 7,5% 5,8% 2,3% 0,0% 100,0% Flest studerende (66,7 %) på vurderer, at undervisningen i nogen har ledt til, at de har oparbejdet de kompetencer, som studieordningen beskriver. De øvrige studerende (33,3 %) på modulet vurderer, at undervisningen i høj har ledt til, at de har oparbejdet de i studieordningen beskrevne kompetencer. Tabel Undervisningens bidrag med nye perspektiver i modulets fagområde Har undervisningen bidraget til, at du nu ser nye perspektiver i modulets fagområde? I høj 60,0% 33,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 37,2% 3,9% 4,5% 1,6% 0,0% 100,0% Seks ud af ti studerende (60 %) på mener, at undervisningen i høj har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver i modulets fagområde. De fleste studerende derudover (33,3 %) mener, at undervisningen i nogen har bidraget til, at de nu ser disse nye perspektiver i fagområdet, mens en studerende (6,7 %) mener, at undervisningen hverken har bidraget til dette. Modsat gennemsnittet af kandidatuddannelserne er der ingen studerende (0 %) på Videnskabsteori og metode i et, der mener, at undervisningen i mindre slet ikke har bidraget til dette (i forhold til hhv. 4,5 % og 1,6 % på kandidatuddannelserne i gennemsnit). Tabel Evne til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet Har undervisningen bidraget til, at du bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet? I høj 33,3% 53,3% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 48,2% 9,7% 6,5% 1,6% 0,0% 100,0% Lidt over halvdelen af de studerende (53,3 %) på pædagogisk-psykologisk perspektiv mener, at undervisningen i nogen har bidraget til, at de bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet. De øvrige studerende på modulet mener enten, at undervisningen i høj (33,3 %) hverken (13,3 %) har bidraget til, at de bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet.

9 Tabel Kvalificering til videre studieforløb Har undervisningen kvalificeret dig til dit videre studieforløb? I høj 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 36,4% 6,2% 5,2% 2,6% 0,6% 100,0% En større andel af de studerende på end på gennemsnittet af kandidatuddannelserne vurderer, at undervisningen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb. Således mener 60 % af de studerende på dette modul, at undervisningen i høj har kvalificeret dem til deres videre studieforløb modsat 49 % af de kandidatstuderende i gennemsnit. De øvrige 40 % af de studerende på mener, at undervisningen i nogen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb. Tabel Undervisning som forberedelse til eksamen Har undervisningen forberedt dig til eksamen? I høj 60,0% 26,7% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,4% 40,7% 12,5% 8,2% 4,9% 0,3% 100,0% Ligeledes mener 60 % af de studerende på modulet, at undervisningen har forberedt dem til eksamen. De øvrige studerende på modulet er dog delt mellem at mene, at undervisningen i nogen (26,7 %) hverken (13,3 %) har forberedt dem til eksamen. Sammenholdt med gennemsnittet for kandidatuddannelserne kan vi konstatere en markant forskel i andelen af studerende, der mener, at undervisningen i høj har forberedt dem til eksamen (60 % i forhold til 33,4 %) Tabel Eksamensformens afspejling af den studerendes kunnen Mener du, at eksamensformen har givet et reelt billede af det, du kan? I høj 30,8% 69,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 49,6% 14,8% 10,5% 3,1% 100,0% Næsten syv ud af ti studerende (69,2 %) på pædagogisk-psykologisk perspektiv vurderer, at eksamensformen i nogen har givet et reelt billede af det, de kan. De øvrige 30,8 % af de studerende på modulet vurderer, at eksamensformen endog i høj har givet et reelt billede af deres kunnen. Bemærkelsesværdigt er det, at modsat mere end hver fjerde kandidatstuderende, er der ingen studerende på der vurderer, at eksamensformen hverken, i mindre slet ikke har afspejlet deres kunnen (modsat hhv. 14,8 %, 10,5 % og 3,1 % på gennemsnittet af kandidatuddannelserne).

10 Tabel Udbytte af undervisning i akademisk skrivning Har du fået udbytte af undervisningen i akademisk skrivning? I høj 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 36,2% 11,7% 12,8% 4,3% 2,1% 100,0% Kun en studerende på har fulgt undervisningen i akademisk skrivning (jf. Tabel 1.9), hvilket stemmer overens med, at en studerende fra dette modul har besvaret spørgsmålet angående udbytte af undervisningen i akademisk skrivning. Denne studerende (100 %) har hverken fået udbytte af undervisningen.

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Der blev i foråret 2009 udbudt undervisning på to moduler på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk: Tekst og mundtlighed tekst og og. På Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Master i Vejledning

Evaluering af Master i Vejledning Evaluering af Master i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i foråret 2009 udbudt et modul:. Ud af 31 tilmeldte, har 13 besvaret dette evalueringsskema, hvilket giver en svarprocent på

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur I efteråret 2009 havde de studerende på Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur, mulighed for at følge disse fire moduler:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 1 modul indenfor pædagogisk psykologi Videnskabsteori og metode i et. I alt var der 69 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik: og Videnskabsteori

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på modulet Pædagogisk-psykologisk teori. På dette

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi: : Aktuelle

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på fire moduler: Introduktion, Læring, kognition og

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk På Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk, blev der undervist på tre moduler i efteråret 2009: Almen didaktik, Litteratur og læsemåder tekst og og Danskfagenes

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi For Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi foreligger der evalueringer af undervisningen på tre moduler: perspektiver i pædagogisk-antropologi,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Der blev i efteråret 2008 udbudt undervisning i et modul på masteruddannelsen i sundhedspædagogik. Det var i modulet Sundhedspædagogik og sundhedsfremme:

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på modulerne og. I alt var der 57 studerende tilmeldt til de

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende tre moduler indenfor kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 På Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på de tre følgende

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor Pædagogisk Sociologi:, : Globalisering, videnssamfund

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på Masteruddannelsen i Socialpædagogik udbudt undervisning på to moduler og Udviklingsog/. På disse moduler var

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik I efteråret 2009 blev der på Masteruddannelsen i socialpædagogik udbudt undervisning på modulet. Der var 22 studerende tilmeldt dette modul, hvoraf de

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende otte moduler indenfor Pædagogisk Sociologi: Offentlige organisationer

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 Evaluering af Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der udbudt tre moduler på suppleringsuddannelsen i, Pædagogisk teori, Sociologisk teori og videnskabsteori. Modulerne er dog evalueret

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi udbudt to moduler, Praktisk filosofi og Pædagogikkens idehistorie

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På Master in Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler: og Leading Innovation in a Global

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi På Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på følgende fem moduler:,, Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Som en del af kvalitetssikringen af Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles uddannelser foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering af undervisningen.

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Svarprocent Ikke-gennemført 1 6,7% Nogen svar 1 6,7% Gennemført 13 86,6% I alt 15 100,0% Spørgsmål til semestret:

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Svarprocent Ikke-gennemført 3 8,1% Nogen svar 2 5,4% Gennemført 32 86,5% I alt 37 100,0% Spørgsmål til projektmodulet: Eksperimentel

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Svarprocent Distribueret 72 71,3% Nogen svar 1 1,0% Gennemført 28 27,7% I alt 101 100,0% Spørgsmål til semestret: 6. semester

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indledning... 2 Mundtlig modulevaluering Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 3 Elektronisk modul-

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU v. Kirsten Hyldgaard Studieleder Notatet opsummerer de væsentligste resultater af

Læs mere

7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011

7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011 7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011 Udsendt til 32 respondenter (11 sociologi + 21 HUM) Svar: 10 respondenter (9 Fuldført og 1 Nogen svar ) Koordinatorer: Anders Petersen Hvilken uddannelse

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse:Besvarelsesprocent:38,4% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Læringsudbytte 1 Du har netop afsluttet semester 5. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen i det

Læs mere

Resultater for Semester (syde17) - E17 1

Resultater for Semester (syde17) - E17 1 Resultater for Semester 01 2017 (syde17) - E17 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet den teoretiske del af semester 4. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes

Læs mere

Relationer og interaktioner, kursus 3. Kandidatuddannelse i Sygepleje. 2. semester - Emdrup - Forår 2015 Svarprocent: 22/35 = svarprocent 62 %.

Relationer og interaktioner, kursus 3. Kandidatuddannelse i Sygepleje. 2. semester - Emdrup - Forår 2015 Svarprocent: 22/35 = svarprocent 62 %. Studienævnets evalueringsskema - Sygepleje Relationer og interaktioner, kursus Kandidatuddannelse i Sygepleje. semester - Emdrup - Forår 5 Svarprocent: /5 = svarprocent 6 %. Jeg er overordnet set tilfreds

Læs mere

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11, valgfaget kirkeforskning. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage

Læs mere

Handleplan på baggrund af slutevaluering af undervisningsforløb 2015

Handleplan på baggrund af slutevaluering af undervisningsforløb 2015 Få tankerne ned VIA University College Dato: 4. februar 2016 Handleplan på baggrund af slutevaluering af undervisningsforløb 2015 VIA Bygningskonstruktør Horsens VIA Byggetekniker Horsens I 2015 er følgende

Læs mere

Evaluering af forårssemestret 2013 på musikuddannelsen

Evaluering af forårssemestret 2013 på musikuddannelsen Studienævnet for musik Musikkens Hus 9000 Aalborg Evaluering af forårssemestret 2013 på musikuddannelsen Generelt Nogle tal for Musikuddannelsen i foråret 2013 18 aktive studerende på første studieår,

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2018

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2018 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2018 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 81 studerende den 22. juni 2018. Der

Læs mere

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Udført af: University College Lillebælt: Lenda Ballum (UCL) Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 17 Antal inviterede respondenter (pr.

Læs mere

Evaluering af forårssemestret 2012 på musikuddannelsen

Evaluering af forårssemestret 2012 på musikuddannelsen Studienævnet for musik Kroghstræde 6 9220 Aalborg Ø Evaluering af forårssemestret 2012 på musikuddannelsen Generelt Nogle tal for Musikuddannelsen i foråret 2012 11 aktive studerende på første studieår,

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Aalborg),

Læs mere

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 6 Modul 5: Organisation og ledelse i den offentlige

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Psykologi

Evaluering af undervisningen i Psykologi Evaluering af undervisningen i Psykologi Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 1 0,5% I nogen grad 24 12,4% I mindre grad 92 47,7% Slet ikke 73 37,8% Ved

Læs mere

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 10. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (syde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Semesterevaluering Efterår semester:

Semesterevaluering Efterår semester: Semesterevaluering 1. semester: Der var tvivl om formålet med forløbet og hvad det skulle resultere i. 1 SEM. ALMEN Respondenter: 7 Studerende: 8 Svarprocent:88 % 71 % af respondenterne mener, de er blevet

Læs mere

Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1

Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1 Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11, valgfaget Cosmopolitanism. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2018

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2018 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2018 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 93 studerende den 25. juni 2018.

Læs mere

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (3kde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi, Efterår 2013/Forår 2014.

Evalueringsrapport for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi, Efterår 2013/Forår 2014. INSTITUT FOR PSYKOLOGI KØBENHAVNS UNIVERSITET Evalueringsrapport for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi, Efterår 2013/Forår 2014. 18. SEPTEMBER 2014 Psykologi har i efteråret 2013

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MLP 3. semester foråret 2018 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 28 respondenter den 4. juni 2018. Der er blevet rykket den 14. juni og den

Læs mere

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal):

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal): Afrapportering af undervisningsevaluering, SIV, engelsk, foråret 2011 Fagkoordinator: Lise-Lotte Holmgreen 1. november 2011 Kursusevaluering, 2. semester Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene

Læs mere

Evalueringsskema for modul 7.

Evalueringsskema for modul 7. Evalueringsskema for modul 7. 05-12-2013 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 3 [TARGET_GROUP] 3 1. Har de nødvendige informationer om modul 7 været tilgængelige for dig? Procent Nej 0 Ved ikke

Læs mere

Vedr.: Evalueringsrapport for 2013

Vedr.: Evalueringsrapport for 2013 D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 28. MAJ 2014 Vedr.: Evalueringsrapport for 2013 Evalueringsprocedure Evalueringspolitik

Læs mere

Fagevaluering modul 9 Videnskabsteori og forskningsmetodologi

Fagevaluering modul 9 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 2012 Fagevaluering modul 9 Videnskabsteori og forskningsmetodologi Hold A10 april 2012 Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Lise Lotte Krogh Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Lise

Læs mere

Evalueringsskema for modul 7.

Evalueringsskema for modul 7. Evalueringsskema for modul 7. 27-10-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 5 [TARGET_GROUP] 5 1. Har de nødvendige informationer om modul 7 været tilgængelige for dig? Procent Nej 0 Ved ikke

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Navigating in Higher. Bilag 1: Komplet spørgeskema med svar fra studerende

Navigating in Higher. Bilag 1: Komplet spørgeskema med svar fra studerende Navigating in Higher Education - NiHE Et to-delt blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen Bilag 1: Komplet spørgeskema med fra studerende au AARHUS

Læs mere