Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr.../..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr.../.."

Transkript

1 DA

2 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr..../.. af [ ] om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler og samordnet praksis 1, senest ændret ved forordning (EF) nr. 1215/1999 2, særlig artikel 1, efter offentliggørelse af et udkast til denne forordning 3, efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til forordning nr. 19/65/EØF har Kommissionen beføjelse til ved forordning at anvende traktatens artikel 81, stk. 3 (tidligere artikel 85, stk. 3) på visse kategorier af vertikale aftaler og tilsvarende samordnet praksis, der falder ind under artikel 81, stk. 1. (2) De hidtidige erfaringer inden for motorkøretøjsbranchen med hensyn til salg af nye motorkøretøjer og reservedele samt eftersalgsservice gør det muligt at fastlægge kategorier af vertikale aftaler, som normalt kan anses for at opfylde betingelserne i artikel 81, stk. 3. (3) På grundlag af disse erfaringer kan det konkluderes, at der inden for denne branche er behov for regler, som er strengere end bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis 4. (4) Denne forordning gælder for vertikale aftaler om køb eller salg af nye motorkøretøjer, om køb eller salg af reservedele til motorkøretøjer og om køb eller salg af reparationsog vedligeholdelsesydelser for sådanne køretøjer, hvis disse aftaler indgås mellem virksomheder, der ikke konkurrerer med hinanden, mellem visse konkurrenter eller af EFT 36 af , s. 533/65. EFT L 148 af , s. 1. EFT C 67 af , s. 2. EFT L 336 af , s

3 visse sammenslutninger af detailhandlere eller reparatører. Den gælder også for vertikale aftaler, der med leverandørens samtykke indgås mellem en forhandler i detailleddet eller en autoriseret reparatør og en (under-)leverandør eller reparatør. Forordningen gælder tillige for disse vertikale aftaler, når de indeholder accessoriske bestemmelser om overdragelse eller udnyttelse af immaterialrettigheder. Udtrykket vertikale aftaler i denne forordning omfatter tilsvarende samordnet praksis. Betragtninger om de generelle betingelser for, at aftaler falder ind under denne forordning (5) Gruppefritagelsen omfatter kun vertikale aftaler, som med tilstrækkelig sikkerhed kan antages at opfylde betingelserne i artikel 81, stk. 3. (6) Vertikale aftaler som defineret i denne forordning kan forbedre den økonomiske effektivitet inden for en produktions- eller distributionskæde ved at muliggøre en bedre koordinering mellem de deltagende virksomheder; de kan navnlig medføre en reduktion af parternes transaktions- og distributionsomkostninger og en optimering af deres afsætnings- og investeringsniveau. (7) Sandsynligheden for, at sådanne effektivitetsfremmende virkninger opvejer eventuelle konkurrenceskadelige virkninger, som skyldes begrænsninger indeholdt i vertikale aftaler, afhænger af de deltagende virksomheders markedsstyrke og dermed af, hvorvidt disse virksomheder er udsat for konkurrence fra andre leverandører af varer eller tjenester, som køberen anser for indbyrdes ombyttelige eller substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål. (8) Det må formodes, at vertikale aftaler, der ikke indeholder visse typer alvorlige konkurrencebegrænsninger, generelt medfører en forbedring af produktionen eller distributionen og sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved, hvis leverandørens andel af det relevante marked ikke overstiger de tærskler, der er fastsat i de generelle betingelser for anvendelsen af denne forordning. Denne sektorspecifikke forordning indeholder strengere bestemmelser end Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999, især med hensyn til selektiv distribution. Det kan derfor antages, at vertikale aftaler generelt indebærer sådanne fordele, hvis den pågældende leverandør har en markedsandel på højst 30 % på markedet for salg af nye motorkøretøjer eller reservedele eller, når der anvendes et kvantitativt, selektivt distributionssystem til salg af nye motorkøretøjer, højst 40 %. Hvad angår eftersalgsservice, kan det antages, at vertikale aftaler, hvorved leverandøren fastsætter kriterier for, hvordan hans autoriserede reparatører skal levere reparations- eller vedligeholdelsesydelser på motorkøretøjer af det pågældende mærke, og sørger for, at de får udstyr og undervisning med henblik på levering af sådanne ydelser, generelt indebærer sådanne fordele, hvis den pågældende leverandørs net af autoriserede reparatører har en markedsandel på højst 30 %. I forbindelse med vertikale aftaler, der indeholder eksklusive leveringsforpligtelser, er det køberens markedsandel, der er relevant for fastlæggelsen af sådanne vertikale aftalers samlede virkninger på markedet. (9) Over disse markedsandelstærskler kan det ikke formodes, at vertikale aftaler, der falder ind under artikel 81, stk. 1, normalt indebærer objektive fordele af en sådan art og et sådant omfang, at de opvejer de ulemper, de medfører for konkurrencen. I forbindelse med kvalitativ, selektiv distribution gælder denne forordning dog uanset leverandørens markedsandel. 2

4 (10) For at forhindre en leverandør i at opsige en aftale, fordi en forhandler eller en reparatør udviser en konkurrencefremmende adfærd, der ikke må begrænses efter denne forordning, såsom aktivt eller passivt salg til udenlandske forbrugere, flermærkeforhandling eller indgåelse af kontrakter med underleverandører om reparations- og vedligeholdelsesydelser, skal enhver opsigelse være klart skriftligt begrundet, og grundene skal være objektive og gennemsigtige. For at styrke forhandlernes og reparatørernes uafhængighed af deres leverandører, indeholder forordningen minimumsfrister for meddelelse om, at tidsbegrænsede aftaler ikke vil blive forlænget, og for opsigelse af tidsubegrænsede aftaler. (11) For at fremme markedsintegrationen og give forhandlerne eller de autoriserede reparatører mulighed for at udnytte andre forretningsmuligheder, må forhandlere eller autoriserede reparatører kunne købe andre virksomheder inden for det pågældende distributionssystem. Med henblik herpå skal en vertikal aftale mellem en leverandør og en forhandler eller en autoriseret reparatør give sidstnævnte ret til at overdrage alle deres rettigheder og forpligtelser til enhver anden virksomhed inden for distributionssystemet efter eget valg. (12) For at fremme en hurtig bilæggelse af uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem parterne i en distributionsaftale, og som ellers ville kunne skade den effektive konkurrence, omfatter denne forordning kun aftaler, der giver hver af parterne ret til at benytte en uvildig sagkyndig eller en voldgiftsmand, især i tilfælde af opsigelse af en aftale. Betragtninger om alvorlige begrænsninger (13) Uanset de deltagende virksomheders markedsandel omfatter denne forordning ikke vertikale aftaler, der indeholder visse typer alvorlige konkurrencebegrænsninger, som altid påvirker konkurrencen mærkbart, og som ikke er nødvendige for at opnå ovennævnte positive virkninger. (14) Dette gælder især vertikale aftaler, der indeholder alvorlige konkurrencebegrænsninger, såsom mindstepriser eller faste priser for videresalg, eller visse former for områdebeskyttelse, der ikke er omfattet af gruppefritagelsen efter denne forordning. (15) Denne forordning skal sikre, at den effektive konkurrence inden for fællesmarkedet og mellem forhandlere i forskellige medlemsstater ikke begrænses, hvis en leverandør anvender selektiv distribution på nogle markeder og andre distributionsformer på andre markeder. Forordningen omfatter således ikke selektive distributionsaftaler, der begrænser passivt salg til endelige brugere eller uautoriserede forhandlere på markeder, hvor der er tildelt eneforhandlingsområder. Den omfatter heller ikke selektive distributionsaftaler, der begrænser passivt salg til kundegrupper, som er tildelt andre forhandlere på eksklusivbasis. Forordningen omfatter heller ikke eneforhandlingsaftaler, som begrænser aktivt eller passivt salg til endelige brugere eller uautoriserede forhandlere på markeder, hvor der anvendes selektiv distribution. (16) Forhandleres ret til at sælge nye motorkøretøjer ved passivt eller, hvor det er relevant, aktivt salg til endelige brugere, omfatter retten til at sælge sådanne køretøjer til endelige brugere, der har bemyndiget en formidler eller indkøbsagent til at købe, modtage, transportere eller oplagre et nyt motorkøretøj på deres vegne. 3

5 (17) Forhandleres ret til at sælge nye motorkøretøjer eller reservedele eller autoriserede reparatørers ret til at sælge reparations- og vedligeholdelsesydelser til endelige brugere ved passivt eller, hvor det er relevant, aktivt salg omfatter retten til brug af internet eller internetformidlingstjenester. (18) Leverandørernes begrænsning af deres forhandleres salg til endelige brugere i andre medlemsstater, f.eks. hvis forhandlerens vederlag eller købsprisen afhænger af køretøjernes bestemmelsessted eller de endelige brugeres bopæl, er også en indirekte salgsbegrænsning. Andre eksempler på indirekte salgsbegrænsninger er leveringskvoter baseret på et andet salgsområde end fællesmarkedet, uanset om de kombineres med salgsmål eller ej, eller salgsmål baseret på et andet salgsområde end fællesmarkedet. Bonusordninger, der afhænger af køretøjernes bestemmelsessted eller enhver form for diskriminerende produkttildeling, hvad enten det skyldes produktknaphed eller andre forhold, er også indirekte salgsbegrænsninger. (19) Hvis vertikale aftaler ikke forpligter de autoriserede reparatører inden for en leverandørs distributionssystem til at opfylde garantiforpligtelser, yde gratis service og udføre arbejde i forbindelse med tilbagekaldelse med hensyn til alle motorkøretøjer af det pågældende mærke, som afsættes inden for fællesmarkedet, er der tale om en indirekte salgsbegrænsning, og aftalerne er ikke omfattet af forordningen. Denne forpligtelse påvirker ikke en motorkøretøjsleverandørs ret til at pålægge en forhandler at sikre, at der i forbindelse med de nye motorkøretøjer, som han har solgt, opfyldes garantiforpligtelser, ydes gratis service og arbejde i forbindelse med tilbagekaldelse, og at dette gøres enten af forhandleren selv eller, i forbindelse med underleverancer, af den (de) autoriserede reparatør(er), der som underleverandør(er) skal levere disse ydelser. I disse tilfælde kan brugerne derfor henvende sig til forhandleren, hvis den autoriserede reparatør, som leverandøren benytter som underleverandør i forbindelse med disse ydelser, ikke har opfyldt ovennævnte forpligtelser. For at give forhandlere af motorkøretøjer mulighed for at sælge til endelige brugere overalt inden for fællesmarkedet, omfatter denne forordning kun distributionsaftaler, der pålægger reparatørerne inden for leverandørens net at udføre reparationer og vedligeholdelsesarbejde på aftalevarerne og tilsvarende varer, uanset hvor de er solgt inden for fællesmarkedet. (20) Denne forordning omfatter ikke vertikale aftaler, der begrænser de i distributionssystemet deltagende virksomheders salg af originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet til uafhængige reparatører, der anvender dem til reparationer eller vedligeholdelse. Hvis disse uafhængige reparatører ikke havde adgang til sådanne reservedele, ville de ikke kunne konkurrere effektivt med autoriserede reparatører, da de ikke ville kunne yde forbrugerne kvalitetsservice, som bidrager til, at motorkøretøjerne fungerer sikkert og pålideligt. (21) For at give de endelige brugere ret til at købe nye motorkøretøjer med de samme specifikationer, som køretøjer, der sælges i andre medlemsstater, hos en hvilken som helst forhandler, der sælger tilsvarende modeller, og som er etableret inden for fællesmarkedet, omfatter denne forordning kun vertikale aftaler, der giver en forhandler mulighed for at bestille, lagerføre og sælge ethvert køretøj, der svarer til en model i hans aftaleprogram. Hvis leverandøren i forbindelse med tilsvarende motorkøretøjer anvender leveringsbetingelser, der indebærer forskelsbehandling eller ikke er objektivt begrundede, især med hensyn til leveringstid eller priser, skal de betragtes som en begrænsning af forhandlerens mulighed for at sælge sådanne køretøjer. 4

6 (22) Motorkøretøjer er dyre og teknisk set komplicerede mobile produkter, der kræver reparationer og vedligeholdelse med regelmæssige eller uregelmæssige mellemrum. Det er dog ikke nødvendigt, at forhandlerne af nye motorkøretøjer også udfører reparationer og vedligeholdelsesarbejde. Leverandørernes og forbrugernes berettigede interesser kan tilgodeses fuldt ud, hvis forhandleren benytter en eller flere reparatører i leverandørens distributionssystem som underleverandører i forbindelse med disse ydelser, herunder opfyldelse af garantiforpligtelser, gratis service og arbejde i forbindelse med tilbagekaldelse af køretøjer, når blot forbrugeren underrettes om den (de) pågældende autoriserede reparatørs (reparatørers) beliggenhed og afstanden dertil. Det er heller ikke nødvendigt, at autoriserede reparatører også sælger nye motorkøretøjer, for at de kan udføre reparationer og vedligeholdelsesarbejde i tilstrækkeligt omfang. Denne forordning omfatter derfor ikke vertikale aftaler, der indeholder direkte eller indirekte forpligtelser eller incitamenter, som medfører en sammenkobling af salg og service, eller som gør gennemførelsen af en af disse aktiviteter afhængig af gennemførelsen af den anden; dette er især tilfældet, når forhandlernes eller de autoriserede reparatørers vederlag i forbindelse med køb eller salg af varer eller tjenester, som er nødvendige for den ene aktivitet, gøres afhængigt af køb eller salg af varer eller tjenester vedrørende den anden aktivitet, eller når alle sådanne varer eller tjenester uden forskel er omfattet af et enkelt vederlags- eller rabatsystem. (23) For at sikre en effektiv konkurrence på markedet for reparationer og vedligeholdelse og for at give reparatørerne mulighed for at tilbyde de endelige brugere konkurrerende reservedele, såsom originale reservedele og reservedele af tilsvarende kvalitet, omfatter denne forordning ikke vertikale aftaler, der begrænser mulighederne for, at autoriserede reparatører inden for en motorkøretøjsproducents distributionssystem, uafhængige forhandlere af reservedele, uafhængige reparatører eller endelige brugere kan få leveret reservedele af producenten af sådanne dele eller af en udenforstående virksomhed efter eget valg. (24) For at give autoriserede og uafhængige reparatører og endelige brugere mulighed for at identificere producenten af motorkøretøjskomponenter eller reservedele og at vælge mellem konkurrerende reservedele, omfatter denne forordning heller ikke aftaler, hvorved en producent af motorkøretøjer pålægger en producent af komponenter eller originale reservedele begrænsninger med hensyn til en konkret og synlig placering af sidstnævntes varemærke eller logo på disse reservedele. (25) Denne forordning omfatter ikke vertikale aftaler, der begrænser de autoriserede reparatørers muligheder for at anvende reservedele af tilsvarende kvalitet til reparation og vedligeholdelse af et motorkøretøj. Da motorkøretøjsproducenten er direkte kontraktligt involveret i garantireparationer, gratis service og tilbagekaldelse af køretøjer, omfatter denne forordning dog forpligtelser for de autoriserede reparatører til at anvende originale reservedele leveret af motorkøretøjsproducenten til disse reparationer. (26) For at beskytte den effektive konkurrence på markedet for reparationer og vedligeholdelse og for ikke at udelukke uafhængige reparatører fra markedet, skal motorkøretøjsproducenterne give alle interesserede uafhængige aktører fuld adgang til alle tekniske oplysninger, diagnosticeringsprogrammer og andet udstyr, værktøjer, herunder alt relevant software, og den undervisning, der kræves til reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer. De uafhængige aktører, der skal have en sådan adgang, omfatter især uafhængige reparatører, producenter af reparationsudstyr eller 5

7 værktøjer, tekniske forlag, automobilklubber, vejservicevirksomheder, virksomheder, der tilbyder inspektion og afprøvning, og virksomheder, der tilbyder undervisning af reparatører. Adgangsbetingelserne må især ikke indebære forskelsbehandling mellem autoriserede og uafhængige aktører, og der skal efter anmodning gives omgående adgang, ligesom prisen for oplysningerne skal afspejle, i hvilken udstrækning den uafhængige aktør benytter dem. En producent skal give uafhængige reparatører adgang til tekniske oplysninger om nye motorkøretøjer samtidig med, at de autoriserede reparatører får adgang dertil, og må ikke forpligte uafhængige reparatører til at købe flere oplysninger end nødvendigt for udførelse af den pågældende type reparations- eller vedligeholdelsesarbejde. Det er dog lovligt og rimeligt, at leverandørerne ikke giver adgang til tekniske oplysninger, der kunne give tredjemand mulighed for at frakoble eller afmontere installerede tyverialarmer, omstille elektronisk apparatur eller manipulere med anordninger, der begrænser motorkøretøjernes hastighed. Immaterialrettigheder og ret til knowhow, herunder rettigheder vedrørende ovennævnte alarmer, apparatur og anordninger, skal dog udnyttes på en sådan måde, at enhver form for misbrug undgås. Betragtninger om særlige betingelser (27) For at sikre adgang til de relevante markeder og hindre hemmelig samordning på disse markeder og for at give forhandlerne mulighed for at sælge køretøjer fra to eller flere producenter, der ikke er forbundne virksomheder, er der knyttet en række særlige betingelser til gruppefritagelsen. Denne forordning omfatter derfor ikke konkurrenceklausuler. Den omfatter heller ikke forbud mod salg af konkurrerende mærker, idet leverandøren dog kan pålægge forhandleren at udstille køretøjerne i særskilte områder i udstillingslokalet for at undgå forveksling af mærkerne. Krav i form af for eksempel en forpligtelse til at ansætte særskilt salgspersonale til de enkelte mærker, betragtes dog som indirekte konkurrenceklausuler og er derfor ikke omfattet af denne forordning. Det samme gælder en forpligtelse til at udstille et fuldt sortiment af motorkøretøjer, hvis den gør salg eller udstilling af køretøjer, som fremstilles af virksomheder, der ikke er forbundne, umulig eller urimeligt vanskelig. (28) For at sikre, at reparatører kan udføre reparationer eller vedligeholdelsesarbejde på alle motorkøretøjer, omfatter denne forordning ikke forpligtelser, der begrænser reparatørernes mulighed for at reparere eller vedligeholde konkurrerende leverandørers mærker. (29) Desuden er der behov for særlige betingelser for at udelukke anvendelsen af denne forordning på visse restriktioner, der pålægges deltagerne i et selektivt distributionssystem. Det gælder især forpligtelser, der forhindrer deltagerne i et selektivt distributionssystem i at sælge bestemte konkurrerende leverandørers mærker, hvilket let kunne medføre afskærmning af visse mærker. Der er behov for yderligere betingelser for at fremme konkurrencen om det samme mærke og markedsintegrationen inden for fællesmarkedet, for at skabe gunstige forhold for forhandlere og autoriserede reparatører, der ønsker at udnytte afsætningsmulighederne uden for deres forretningssted, og for at skabe betingelser for udvikling af flermærkeforhandling. På markeder, hvor der anvendes selektiv distribution, omfatter denne forordning kun et forbud mod, at en forhandler driver virksomhed på et yderligere forretningssted, hvis dette forbud kun vedrører andre køretøjer end personbiler eller lette erhvervskøretøjer. Denne begrænsning er heller ikke omfattet af forordningen, hvis den indskrænker forhandlerens muligheder for at udvide sin virksomhed på det autoriserede forretningssted ved f.eks. at begrænse udbygning eller 6

8 erhvervelse af den infrastruktur, der er nødvendig for at øge afsætningen, herunder forøgelse på grund af internetsalg. Hvis den vedrører personbiler og lette erhvervskøretøjer, kan leverandøren kræve, at der oprettes flere salgs- eller leveringssteder eller reparationsværksteder, således at de relevante kvalitative kriterier, der gælder for tilsvarende salgs- og leveringssteder i det samme geografiske område,er opfyldt. (30) Denne forordning omfatter heller ikke begrænsninger i en forhandlers mulighed for at sælge leasingydelser i forbindelse med motorkøretøjer. Betragtninger om inddragelse af fritagelsen og forordningens uanvendelighed (31) Forordningens tærskler for markedsandele, den omstændighed, at bestemte vertikale aftaler ikke er omfattet, og de i forordningen fastsatte betingelser vil normalt sikre, at de aftaler, der er omfattet af gruppefritagelsen, ikke giver de deltagende virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenester. (32) I særlige tilfælde, hvor aftaler, der falder ind under denne forordning, alligevel har virkninger, som er uforenelige med artikel 81, stk. 3, kan Kommissionen inddrage gruppefritagelsen; dette kan især være tilfældet, hvis køberen har en betydelig markedsstyrke på det relevante marked, hvor han videresælger varerne eller leverer tjenesterne, eller hvis parallelle net af vertikale aftaler har ensartede virkninger, der i væsentlig grad hindrer adgangen til eller konkurrencen på et relevant marked; sådanne kumulative virkninger kan f.eks. opstå i forbindelse med selektiv distribution. Kommissionen kan også inddrage gruppefritagelsen, hvis konkurrencen på et marked begrænses mærkbart af en leverandør med markedsstyrke, eller hvis priserne og leveringsbetingelserne over for forhandlerne af motorkøretøjer varierer betydeligt fra det ene geografiske marked til det andet. Den kan ligeledes inddrage gruppefritagelsen, hvis der for levering af tilsvarende varer anvendes diskriminerende priser eller salgsbetingelser eller pristillæg, f.eks. for højrestyrede køretøjer, som objektivt set er urimeligt høje. (33) Forordning nr. 19/65/EØF giver medlemsstaternes myndigheder beføjelse til at inddrage gruppefritagelsen for vertikale aftaler med virkninger, der er uforenelige med betingelserne i artikel 81, stk. 3, hvis disse virkninger er mærkbare på deres respektive område eller en del deraf, og hvis et sådant område har de karakteristika, der kendetegner et særskilt geografisk marked; medlemsstaterne bør sikre, at udøvelsen af denne beføjelse ikke forhindrer, at Fællesskabets konkurrenceregler anvendes på ensartet måde overalt inden for fællesmarkedet, eller at de foranstaltninger, der træffes til gennemførelse af disse regler, fungerer effektivt. (34) For at styrke tilsynet med parallelle net af vertikale aftaler, som har ensartede restriktive virkninger, og som omfatter mere end 50 % af et givet marked, kan Kommissionen erklære denne forordning uanvendelig på vertikale aftaler, der indeholder bestemte begrænsninger vedrørende det pågældende marked, hvilket betyder, at sådanne aftaler falder ind under artikel 81 som helhed. Generelle betragtninger (35) Denne forordning berører ikke anvendelsen af traktatens artikel 82. 7

9 (36) I overensstemmelse med det princip, at fællesskabsretten har forrang, bør ingen foranstaltninger, der træffes på grundlag af nationale konkurrenceregler, kunne skade den ensartede anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler inden for hele fællesmarkedet, eller bevirke, at foranstaltninger, der træffes til gennemførelse af disse regler, herunder denne forordning, ikke fungerer effektivt - UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: I denne forordning Artikel 1 (Definitioner) (a) (b) forstås ved konkurrerende virksomheder : faktiske eller potentielle leverandører på det samme produktmarked; produktmarkedet omfatter varer eller tjenester, som køberen anser for indbyrdes ombyttelige eller substituerbare med aftalevarerne eller -tjenesterne på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål. forstås ved 'konkurrenceklausul : enhver direkte eller indirekte forpligtelse, som foranlediger køberen til ikke at fremstille, købe, sælge eller videresælge varer eller tjenester, der konkurrerer med aftalevarerne eller -tjenesterne, eller enhver direkte eller indirekte forpligtelse for køberen til at lade leverandøren eller en af leverandøren udpeget virksomhed levere over 30 % af køberens samlede indkøb af aftalevarerne, tilsvarende varer eller tjenester og af varer eller tjenester, der på det relevante marked er substituerbare hermed, beregnet på grundlag af værdien af køberens indkøb det foregående kalenderår. Et krav om, at forhandleren skal sælge motorkøretøjer fra andre leverandører i særskilte områder i udstillingslokalet for at undgå forveksling af mærkerne, er ikke en konkurrenceklausul i denne forordnings forstand. (c) forstås ved eksklusiv leveringsforpligtelse : enhver direkte eller indirekte forpligtelse, som foranlediger leverandøren til at sælge aftalevarer eller -tjenester udelukkende til en enkelt køber inden for fællesmarkedet til et bestemt anvendelsesformål eller til videresalg. (d) (e) (f) forstås ved selektivt distributionssystem : et salgssystem, hvor leverandøren forpligter sig til, enten direkte eller indirekte, at sælge aftalevarerne eller -tjenesterne udelukkende til forhandlere eller reparatører, der er udvalgt på grundlag af bestemte kriterier, og hvor disse forhandlere eller reparatører forpligter sig til ikke at sælge sådanne varer eller tjenester til uautoriserede forhandlere eller uafhængige reparatører, uden at dette dog berører muligheden for at sælge reservedele til uafhængige reparatører eller pligten til at stille de tekniske oplysninger, det diagnosticeringsudstyr, de værktøjer og den undervisning, der kræves til reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer eller til gennemførelse af miljøbeskyttelsesforanstaltninger, til rådighed for uafhængige aktører. forstås ved kvantitativt, selektivt distributionssystem : et selektivt distributionssystem, hvor leverandøren udvælger forhandlere eller reparatører på grundlag af kriterier, der direkte begrænser deres antal. forstås ved kvalitativt, selektivt distributionssystem : et selektivt distributionssystem, hvor leverandøren udvælger forhandlere eller reparatører på grundlag af kriterier, som udelukkende er kvalitative, som er nødvendige på grund af 8

10 aftalevarernes eller -tjenesternes art, som er de samme for alle forhandlere eller reparatører, der ansøger om deltagelse i distributionssystemet, som anvendes uden forskelsbehandling, og som ikke direkte begrænser antallet af forhandlere eller reparatører. (g) (h) (i) omfatter "immaterialrettigheder" industrielle ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder. forstås ved "knowhow": en pakke upatenteret praktisk viden, som leverandøren har opnået gennem erfaringer og afprøvning, og som er hemmelig, væsentlig og identificeret; i denne sammenhæng forstås ved "hemmelig", at den pågældende knowhow som helhed eller knowhow-elementernes konkrete konstellation ikke er almindelig kendt eller let tilgængelig; ved "væsentlig" forstås, at den pågældende knowhow omfatter viden, der er uomgængeligt nødvendig for køberens brug, salg eller videresalg af aftalevarerne eller -tjenesterne; ved "identificeret" forstås, at den pågældende knowhow skal beskrives på en måde, der er tilstrækkelig omfattende til, at det kan fastslås, om den opfylder hemmeligheds- og væsentlighedskriteriet. omfatter "køber", hvad enten denne er en forhandler eller en reparatør, en virksomhed, som i henhold til en aftale, der falder ind under traktatens artikel 81, stk. 1, sælger varer eller tjenester på en anden virksomheds vegne. (j) forstås ved "autoriseret reparatør": en leverandør af reparations- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med motorkøretøjer, som deltager i et distributionssystem oprettet af en motorkøretøjsleverandør. (k) forstås ved "uafhængig reparatør": en leverandør af reparations- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med motorkøretøjer, som ikke deltager i det distributionssystem, der er oprettet af leverandøren af de motorkøretøjer, den reparerer eller vedligeholder. En autoriseret reparatør inden for en given leverandørs distributionssystem anses for at være en uafhængig reparatør i denne forordnings forstand, hvis han leverer reparations- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med motorkøretøjer, der er omfattet af en leverandørs distributionssystem, som han ikke deltager i. (l) (m) (n) (o) (p) forstås ved "motorkøretøj": et selvkørende køretøj, der er bestemt til brug på offentlig vej, og som har mindst tre hjul. forstås ved "personbil": et motorkøretøj, der er bestemt til personbefordring, og som ud over chaufførsædet har højst otte siddepladser. forstås ved "let erhvervskøretøj": et motorkøretøj med en vægt på højst seks tons, som er bestemt til transport af gods eller personer; hvis et bestemt let erhvervskøretøj også sælges i en version med en vægt på over seks tons, anses alle versioner af dette køretøj for at være lette erhvervskøretøjer, som defineret i denne forordning. forstås ved "aftaleprogrammet": alle de forskellige motorkøretøjsmodeller, som forhandleren har mulighed for at købe hos leverandøren. forstås ved et "motorkøretøj, der svarer til en model i aftaleprogrammet": et køretøj, som er omfattet af en distributionsaftale med en anden virksomhed inden for det distributionssystem, der er oprettet af producenten eller med dennes samtykke, og som 9

11 producenten fremstiller eller samler, og er identisk med et køretøj i aftaleprogrammet med hensyn til karosseri, transmission, stel og motortype. (q) (r) (s) (t) (u) (v) forstås ved "reservedele": dele, der monteres i eller på et motorkøretøj for at erstatte dette køretøjs komponenter. forstås ved "originale reservedele": reservedele, der fremstilles efter de specifikationer og produktionsstandarder, som med motorkøretøjsproducentens samtykke anvendes til fremstilling af komponenterne til det nye motorkøretøj, og som kvalitetsmæssigt svarer til de komponenter, der bruges eller blev brugt til samling af det pågældende motorkøretøj. Dette omfatter reservedele, der fremstilles på samme produktionsanlæg som disse komponenter. I denne forordning antages det, at alle sådanne dele kvalitetsmæssigt svarer til de komponenter, der bruges til samling af det pågældende køretøj, medmindre det modsatte bevises. forstås ved "reservedele af tilsvarende kvalitet": reservedele, der fremstilles af en virksomhed, som kan bevise, at de pågældende dele kvalitetsmæssigt svarer til de komponenter, der bruges eller blev brugt til samling af de pågældende motorkøretøjer. forstås ved "virksomheder i distributionssystemet": producenten og de virksomheder, som af producenten eller med dennes samtykke har fået overladt distribution, reparation eller vedligeholdelse af aftalevarerne eller tilsvarende varer. omfatter "endelig bruger" leasingselskaber, medmindre de anvendte leasingaftaler indebærer overdragelse af ejendomsret eller forkøbsret til køretøjet inden aftalens udløb. forstås ved "uafhængig aktør" som omhandlet i artikel 4, stk. 2: virksomheder, der er direkte eller indirekte involveret i reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer, især uafhængige reparatører, producenter af reparationsudstyr eller værktøjer, tekniske forlag, automobilklubber, vejservicevirksomheder, virksomheder, der tilbyder inspektion og afprøvning, og virksomheder, der tilbyder undervisning af reparatører. Artikel 2 (Anvendelsesområde) 1. Efter traktatens artikel 81, stk. 3, og med forbehold af denne forordnings bestemmelser erklæres artikel 81, stk. 1, herved uanvendelig på aftaler eller samordnet praksis mellem to eller flere virksomheder, som i forbindelse med aftalen opererer i hvert sit produktions- eller distributionsled, hvis aftalerne eller den samordnede praksis vedrører de betingelser, hvorpå parterne kan købe, sælge eller videresælge nye motorkøretøjer, reservedele til motorkøretøjer eller reparations- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med motorkøretøjer ("vertikale aftaler"). Denne fritagelse finder anvendelse, for så vidt som sådanne vertikale aftaler indeholder konkurrencebegrænsninger, der falder ind under artikel 81, stk. 1 ("vertikale begrænsninger"). 10

12 2. Fritagelsen efter stk. 1 gælder kun for vertikale aftaler mellem en virksomhedssammenslutning og dens medlemmer eller mellem en sådan sammenslutning og dens leverandører, hvis samtlige medlemmer er forhandlere af motorkøretøjer eller reservedele til motorkøretøjer eller reparatører, og hvis intet individuelt medlem af sammenslutningen og dets forbundne virksomheder har en samlet årsomsætning, der overstiger 50 mio. EUR; vertikale aftaler indgået af sådanne sammenslutninger er omfattet af denne forordning, uden at det berører anvendelsen af artikel 81 på horisontale aftaler mellem sammenslutningens medlemmer eller på sammenslutningens vedtagelser. 3. Fritagelsen efter stk. 1 gælder for vertikale aftaler, der indholder bestemmelser om overdragelse af immaterialrettigheder til køberen eller dennes udnyttelse heraf, forudsat at disse bestemmelser ikke udgør hovedformålet med sådanne aftaler, og at de er direkte forbundet med køberens eller dennes kunders anvendelse, salg eller videresalg af varer eller tjenester. Fritagelsen er betinget af, at disse bestemmelser ikke indeholder konkurrencebegrænsninger for aftalevarerne eller -tjenesterne med samme formål eller virkninger som vertikale begrænsninger, der ikke er fritaget efter denne forordning. 4. Fritagelsen efter stk. 1 gælder ikke for vertikale aftaler mellem konkurrerende virksomheder; den gælder dog i tilfælde, hvor konkurrerende virksomheder indgår en vertikal aftale, der ikke er gensidig, og hvor: (a) (b) (c) køberen har en samlet årsomsætning på højst 100 mio. EUR, eller leverandøren er producent og forhandler af varer, mens køberen er en forhandler, der ikke producerer varer, som konkurrerer med aftalevarerne, eller leverandøren er udbyder af tjenester i flere omsætningsled, mens køberen ikke leverer konkurrerende tjenester i det omsætningsled, hvor han køber aftaletjenesterne. Artikel 3 (Generelle betingelser for forordningens anvendelse) 1. Med forbehold af denne artikels stk. 2, 3, 4, 5, 6 og 7 gælder fritagelsen efter artikel 2 på betingelse af, at leverandørens andel af det relevante marked, hvor han sælger de nye motorkøretøjer, reservedele til motorkøretøjer eller reparations- og vedligeholdelsesydelser, ikke overstiger 30 %. 2. Som undtagelse fra stk. 1 gælder en markedsandelstærskel for anvendelse af artikel 2 på 40 % for aftaler om etablering af kvantitative, selektive distributionssystemer for nye motorkøretøjer. 3. De i stk. 1 og 2 fastsatte tærskler for markedsandele gælder ikke for aftaler om etablering af kvalitative, selektive distributionssystemer. 4. I forbindelse med vertikale aftaler, der indeholder eksklusive leveringsforpligtelser, er fritagelsen efter artikel 2 betinget af, at køberens markedsandel ikke overstiger 30 % af det relevante marked, hvor han køber aftalevarerne eller -tjenesterne. 5. Fritagelsen efter artikel 2 er betinget af, at den vertikale aftale, der indgås med en forhandler eller en reparatør, indeholder bestemmelse om, at leverandøren tillader 11

13 overdragelse af de rettigheder og forpligtelser, der følger af den vertikale aftale, til en anden forhandler eller reparatør inden for distributionssystemet efter den tidligere forhandlers eller reparatørs valg. 6. Fritagelsen efter artikel 2 er betinget af, at den vertikale aftale, der indgås med en forhandler eller en reparatør, indeholder bestemmelse om, at en leverandør, hvis han ønsker at opsige en aftale, skal give skriftlig meddelelse derom med en udførlig begrundelse, som skal være objektiv og gennemsigtig, for at forhindre, at en leverandør opsiger en vertikal aftale med en forhandler eller en reparatør på grund af praksis, der ikke må begrænses efter denne forordning, jf. artikel 4 eller artikel Fritagelsen efter artikel 2 er betinget af, at den vertikale aftale, der indgås med en forhandler eller en reparatør, indeholder bestemmelse om, (a) (b) at aftalen indgås for en periode på mindst fem år; i så fald forpligter hver af parterne sig til at underrette den anden part mindst seks måneder i forvejen om sine planer om ikke at forlænge aftalen eller at aftalen indgås på ubestemt tid; i så fald er den normale opsigelsesfrist for begge parter på mindst to år; opsigelsesfristen nedsættes til mindst et år, hvis leverandøren ved lov eller efter særlig aftale er forpligtet til at betale en rimelig erstatning ved aftalens ophør, eller leverandøren opsiger aftalen, hvor det er nødvendigt at omorganisere hele eller en væsentlig del af nettet. 8. Fritagelsen efter artikel 2 er betinget af, at den vertikale aftale giver hver af parterne ret til at henvise uoverensstemmelser om opfyldelsen af deres aftalemæssige forpligtelser til en uvildig sagkyndig eller en voldgiftsmand. Sådanne uoverensstemmelser kan for eksempel vedrøre leveringsforpligtelser, fastsættelse eller opfyldelse af salgsmål, opfyldelse af krav til lagerbeholdning, opfyldelse af en forpligtelse til at levere eller benytte demonstrationskøretøjer, og spørgsmålet om, hvorvidt forbuddet mod at drive virksomhed på et uautoriseret forretningssted betyder, at forhandleren af andre motorkøretøjer end personbiler eller lette erhvervskøretøjer får begrænset sine ekspansionsmuligheder, eller om opsigelsen af en aftale er berettiget ud fra den begrundelse, der gives i opsigelsen. Dette berører ikke de enkelte parters ret til at indbringe sagen for en national domstol. Artikel 4 (Alvorlige begrænsninger) (Alvorlige begrænsninger i salget af nye motorkøretøjer, reparations- og vedligeholdelsesydelser eller reservedele) 1. Fritagelsen efter artikel 2 gælder ikke for vertikale aftaler, der direkte eller indirekte, alene eller kombineret med andre faktorer, som parterne har indflydelse på, har følgende formål: (a) begrænsning af forhandlerens eller reparatørens mulighed for at fastsætte sin salgspris, uden at dette dog berører leverandørens mulighed for at fastsætte maksimale eller vejledende salgspriser, forudsat at disse ikke får karakter af 12

14 faste priser eller mindstepriser som følge af pres eller incitamenter fra den ene af parterne (b) begrænsning af det område eller de kunder, hvortil forhandleren eller reparatøren må sælge aftalevarerne eller -tjenesterne, undtagen: begrænsning af aktivt salg i det eksklusivområde eller til den eksklusive kundegruppe, som er forbeholdt leverandøren, eller som leverandøren har tildelt en anden forhandler eller reparatør, forudsat at begrænsningen ikke indskrænker forhandlerens eller reparatørens kunders salg begrænsning af en engrosforhandlers salg til endelige brugere begrænsning af de i et selektivt distributionssystem deltagende virksomheders salg af nye motorkøretøjer og reservedele til uautoriserede forhandlere på markeder, hvor der anvendes selektiv distribution, med forbehold af litra (i) begrænsning af køberens mulighed for at sælge komponenter, der leveres med henblik på montering, til kunder, som vil anvende dem til produktion af samme type varer som de af leverandøren producerede (c) (d) (e) begrænsning af krydsleverancer mellem forhandlere eller reparatører inden for et selektivt distributionssystem, herunder mellem forhandlere eller reparatører, der opererer i forskellige omsætningsled begrænsning af mulighederne for, at de i et selektivt distributionssystem deltagende virksomheder, der opererer i detailleddet, kan drive aktivt eller passivt salg af nye personbiler eller lette erhvervskøretøjer, reservedele til alle motorkøretøjer eller reparations- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med alle motorkøretøjer til endelige brugere på markeder, hvor der anvendes selektiv distribution, undtagen ethvert forbud mod, at en deltager i et selektivt distributionssystem driver virksomhed på et uautoriseret forretningssted, jf. artikel 5, litra f) begrænsning af mulighederne for, at de i et selektivt distributionssystem deltagende virksomheder, der opererer i detailleddet, kan drive aktivt eller passivt salg af andre nye motorkøretøjer end personbiler eller lette erhvervskøretøjer til endelige brugere, uden at dette dog berører leverandørens mulighed for at forbyde en deltager i det pågældende system at drive virksomhed på et uautoriseret forretningssted (Alvorlige begrænsninger, der kun vedrører salget af nye motorkøretøjer) (f) (g) begrænsning af forhandlerens mulighed for at sælge nye motorkøretøjer, der svarer til en model i forhandlerens aftaleprogram begrænsning af forhandlerens mulighed for at udbyde levering af reparationsog vedligeholdelsesydelser i underleverance til autoriserede reparatører, uden at det dog berører leverandørens mulighed for at pålægge forhandleren at underrette de endelige brugere, inden salgskontrakten indgås, om den (de) pågældende autoriserede reparatørs(reparatørers) beliggenhed og afstanden dertil fra salgsstedet 13

15 (Alvorlige begrænsninger, der kun vedrører salget af reparations- og vedligeholdelsesydelser og af reservedele) (h) (i) (j) (k) (l) begrænsning af den autoriserede reparatørs mulighed for at indskrænke sin virksomhed til levering af reparations- og vedligeholdelsesydelser og forhandling af reservedele begrænsning af de i et selektivt distributionssystem deltagende virksomheders salg af reservedele til motorkøretøjer til uafhængige reparatører, der anvender disse dele til reparation og vedligeholdelse af et motorkøretøj begrænsning, der er aftalt mellem en leverandør af originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet, reparations- eller diagnosticeringsudstyr eller andet udstyr og en producent af motorkøretøjer, og som indskrænker leverandørens mulighed for at sælge disse varer til uautoriserede forhandlere, autoriserede eller uafhængige reparatører eller endelige brugere, som anvender dem til reparation eller vedligeholdelse af motorkøretøjer begrænsning af en forhandlers eller autoriseret reparatørs mulighed for at få leveret originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet fra en udenforstående virksomhed efter eget valg og at anvende dem til reparation eller vedligeholdelse af motorkøretøjer, idet leverandøren af nye motorkøretøjer dog kan kræve, at der ved reparationer omfattet af garanti, gratis service og arbejde på tilbagekaldte køretøjer anvendes originale reservedele, som han har leveret en begrænsning, som er aftalt mellem en producent af motorkøretøjer, der anvender komponenter til den oprindelige samling af motorkøretøjer, og leverandøren af sådanne komponenter, når begrænsningen indskrænker sidstnævntes mulighed for at anbringe sit varemærke eller logo på en konkret og let synlig måde på de leverede komponenter eller de originale reservedele og reservedele af tilsvarende kvalitet. 2. Fritagelsen efter artikel 2 gælder ikke, hvis leverandøren af motorkøretøjer nægter at give uafhængige aktører adgang til tekniske oplysninger, diagnosticeringsudstyr og andet udstyr, værktøjer, herunder relevant software, eller den undervisning, der kræves til reparation og vedligeholdelse af disse motorkøretøjer eller til gennemførelse af miljøbeskyttelsesforanstaltninger. Uafhængige aktører skal gives adgang dertil uden forskelsbehandling og i rimeligt omfang. Hvis der i det pågældende tilfælde er tale om en immaterialrettighed eller knowhow, må der ikke nægtes adgang uden rimelig grund. Artikel 5 (Særlige betingelser) Fritagelsen efter artikel 2 gælder ikke for nogen af følgende forpligtelser i vertikale aftaler: (Særlige betingelser for salg af nye motorkøretøjer, reparations- og vedligeholdelsesydelser og reservedele) (a) direkte eller indirekte konkurrenceklausuler 14

16 (b) direkte eller indirekte forpligtelser, der begrænser en autoriseret reparatørs mulighed for at levere reparations- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med konkurrerende leverandørers køretøjer (c) direkte eller indirekte forpligtelser, der foranlediger deltagerne i et distributionssystem til ikke at sælge bestemte konkurrerende leverandørers motorkøretøjer eller reservedele eller til ikke at levere reparations- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med bestemte konkurrerende leverandørers motorkøretøjer (d) direkte eller indirekte forpligtelser, der foranlediger forhandleren eller den autoriserede reparatør til ikke at fremstille, købe, sælge eller videresælge motorkøretøjer eller levere reparations- eller vedligeholdelsesydelser efter aftalens ophør (Særlige betingelser, der kun vedrører salget af nye motorkøretøjer) (e) (f) direkte eller indirekte forpligtelser, som foranlediger detailhandleren til ikke at sælge leasingtjenester vedrørende aftalevarerne eller tilsvarende varer direkte eller indirekte forpligtelser, der pålægges forhandlere af personbiler eller lette erhvervskøretøjer inden for et selektivt distributionssystem, og som begrænser deres mulighed for at etablere flere salgs- eller leveringssteder i andre områder inden for fællesmarkedet, hvor der anvendes selektiv distribution (Særlige betingelser for reparations- og vedligeholdelsesydelser eller salg af reservedele) (g) direkte eller indirekte forpligtelser med hensyn til placeringen af en autoriseret reparatørs forretningssted inden for et selektivt distributionssystem. Artikel 6 (Kommissionens inddragelse af gruppefritagelsen) I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 19/65/EØF kan Kommissionen inddrage fritagelsen efter denne forordning, hvis den i et konkret tilfælde konstaterer, at vertikale aftaler, der er omfattet af denne forordning, alligevel har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i traktatens artikel 81, stk. 3, og især: (a) (b) (c) (d) hvis konkurrerende leverandørers eller køberes parallelle net af ensartede vertikale begrænsninger tilsammen bevirker, at adgangen til det relevante marked eller konkurrencen på dette marked begrænses mærkbart, eller hvis konkurrencen begrænses på et marked, hvor en leverandør ikke er udsat for effektiv konkurrence fra andre leverandører, eller hvis priserne eller leveringsbetingelserne for aftalevarer eller tilsvarende varer varierer betydeligt fra det ene geografiske marked til det andet, eller hvis der anvendes diskriminerende priser eller salgsbetingelser på et geografisk marked. 15

17 Artikel 7 (De nationale myndigheders inddragelse af gruppefritagelsen) Når vertikale aftaler, der er omfattet af fritagelsen efter artikel 2, i et konkret tilfælde har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i traktatens artikel 81, stk. 3, på hele eller en del af en medlemsstats område, som har alle de karakteristika, der kendertegner et særskilt geografisk marked, kan den pågældende medlemsstats kompetente myndighed inddrage fritagelsen efter denne forordning med hensyn til dette område på samme betingelser som anført i artikel 6. Artikel 8 (Forordningens uanvendelighed) 1. I henhold til artikel 1a i forordning nr. 19/65/EØF kan Kommissionen ved forordning erklære, at nærværende forordning i tilfælde, hvor parallelle net af ensartede vertikale begrænsninger dækker mere end 50 % af et relevant marked, ikke finder anvendelse på vertikale aftaler, som indeholder bestemte begrænsninger vedrørende det pågældende marked. 2. En forordning efter stk. 1 finder tidligst anvendelse et år efter, at den er vedtaget. Artikel 9 (Beregning af markedsandele) 1. De markedsandele, der er omhandlet i denne forordning, beregnes (a) (b) (c) for salget af nye motorkøretøjer på grundlag af den mængde aftalevarer og tilsvarende varer, der sælges af leverandøren, samt alle andre varer, der sælges af leverandøren, og som køberen anser for indbyrdes ombyttelige eller substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål for salget af reservedele på grundlag af værdien af de aftalevarer og andre varer, der sælges af leverandøren, samt alle andre varer, som køberen anser for indbyrdes ombyttelige eller substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål for reparations- og vedligeholdelsesydelser på grundlag af værdien af de aftaletjenester, der sælges af deltagerne i leverandørens distributionsnet, samt alle andre tjenester, der sælges af disse deltagere, og som køberen anser for indbyrdes ombyttelige eller substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål 2. Hvis de mængdeoplysninger, der er nødvendige for de i stk. 1 omhandlede beregninger, ikke foreligger, kan der anvendes værdioplysninger eller omvendt. Hvis der ikke foreligger sådanne oplysninger, kan der anvendes skøn baseret på andre pålidelige markedsoplysninger. I relation til artikel 3, stk. 4, beregnes markedsandelen på grundlag af henholdsvis indkøbsmængden eller -værdien eller på grundlag af skøn over en sådan mængde eller værdi. 3. Med hensyn til anvendelsen af de i denne forordning fastsatte markedsandelstærskler på 30 % og 40 % gælder følgende regler: (a) markedsandelen beregnes på grundlag af oplysninger for det foregående kalenderår 16

18 (b) markedsandelen omfatter varer eller tjenester leveret til integrerede forhandlere med henblik på salg (c) hvis markedsandelen indledningsvis ikke overstiger henholdsvis 30 % eller 40 %, men efterfølgende overskrider disse tærskler, uden dog at overstige henholdsvis 35 % eller 45 %, gælder fritagelsen efter artikel 2 fortsat i en periode på to på hinanden følgende kalenderår efter det år, hvor tærsklen på henholdsvis 30 % eller 40 % første gang blev overskredet (d) hvis markedsandelen indledningsvis ikke overstiger henholdsvis 30 % eller 40 %, men efterfølgende overstiger henholdsvis 35 % eller 45 %, gælder fritagelsen efter artikel 2 fortsat i et kalenderår efter det år, hvor tærsklen på henholdsvis 30 % eller 40 % første gang blev overskredet (e) anvendelsen af litra (c) og (d) kan ikke kombineres, så der opnås en periode på over to kalenderår. Artikel 10 (Beregning af omsætning) 1. Med hensyn til beregningen af den samlede årsomsætning som omhandlet i artikel 2, stk. 2, og artikel 2, stk. 4, sammenlægges den omsætning, som den pågældende aftalepart og de med denne forbundne virksomheder havde i det foregående regnskabsår for alle varer og tjenester, eksklusive alle former for skatter og afgifter. I denne forbindelse medregnes ikke handelen mellem den virksomhed, der er part i den vertikale aftale, og de med denne forbundne virksomheder eller mellem dens forbundne virksomheder indbyrdes. 2. Fritagelsen efter artikel 2 gælder fortsat i tilfælde, hvor den samlede årsomsætningstærskel i en hvilken som helst periode på to på hinanden følgende regnskabsår overskrides med højst 10 %. Artikel 11 (Definition af forbundne virksomheder) 1. I denne forordning omfatter udtrykkene "virksomhed", "leverandør", "køber", "forhandler" og "reparatør" også disses respektive forbundne virksomheder. 2. Ved "forbundne virksomheder" forstås: (a) virksomheder, hvori en af aftaleparterne direkte eller indirekte: kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne, eller kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen, direktionen eller andre organer, som repræsenterer virksomheden i retlig henseende, eller har ret til at lede virksomhedens forretninger (b) virksomheder, som direkte eller indirekte har de i litra (a) omhandlede rettigheder eller beføjelser over en af aftaleparterne 17

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 203/30 1.8.2002 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1400/2002 af 31. juli 2002 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 93/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 316/2014 af 21. marts 2014 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER FORHANDLING, REPARATION OG EFTERSYN AF MOTORKØRETØJER I EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1400/2002 af 31. juli 2002 1 OM ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 81, STK. 3, PÅ KATEGORIER AF VERTIKALE AFTALER

Læs mere

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet)

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) 2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. marts 2006 i sag 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2009 KOM(2009) 388 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen {SEK(2009)

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler BEK nr 63 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren IP/02/1073 Bruxelles, den 17. juli 2002 Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren EU-Kommissionen vedtog i dag en dristig, men afbalanceret

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER EUROPA-KOMMISSIONEN SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER 27. august 2012 Siden vedtagelsen af den nye gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjsbranchen

Læs mere

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer 1 Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer Jesper Kaltoft, Partner Mark Gall, Advokat 2 Konkurrencereglerne og distributionsforhold KRL 6 / artikel 101 TEUF Forbud mod visse konkurrence-begrænsende

Læs mere

Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU. Danmarks Automobilforhandler Forening

Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU. Danmarks Automobilforhandler Forening Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU Danmarks Automobilforhandler Forening 2 Indholdsfortegnelse Side Forord 4 Indledende bemærkninger 5 Nye regler og overgangsordning 5 Nye regler

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) INDHOLD I. INDLEDNING 1-7 3

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) INDHOLD I. INDLEDNING 1-7 3 DA DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger (EØS-relevant tekst) INDHOLD Punkt Side I. INDLEDNING 1-7 3 1. Formålet med retningslinjerne 1-4 3 2. Anvendelse af artikel

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet BEK nr 759 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

.RPPLVVLRQHQV XGNDVW WLO HQ Q\ JUXSSHIULWDJHOVHVIRURUGQLQJ IRU PRWRUN UHW MHU 6S UJVPnORJVYDU

.RPPLVVLRQHQV XGNDVW WLO HQ Q\ JUXSSHIULWDJHOVHVIRURUGQLQJ IRU PRWRUN UHW MHU 6S UJVPnORJVYDU 0(02 Bruxelles, den 5. februar 2002.RPPLVVLRQHQV XGNDVW WLO HQ Q\ JUXSSHIULWDJHOVHVIRURUGQLQJ IRU PRWRUN UHW MHU 6S UJVPnORJVYDU +YDGHUHQJUXSSHIULWDJHOVH" EF-traktaten indeholder en grundregel (artikel

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner EF-Tidende nr. L 200 af 08/08/2000 s. 0035-0038 EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993R1617 DA 01.05.2004 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1617/93 af 25. juni 1993 om anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

MODELKONTRAKT OM ENEFORHANDLING I UDLANDET

MODELKONTRAKT OM ENEFORHANDLING I UDLANDET ORGALIME MODELKONTRAKT OM ENEFORHANDLING I UDLANDET Februar1990 KAPITEL I Kontraktens parter, produkter og område Firma.... Hvis forretningsadresse er. Repræsenteret af.. som herefter kaldes "Producenten",

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.5.2010 SEK(2010) 411 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere