Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BALLERUP Status på de fire ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Udviklingen i arbejdskraftreserven, særligt stigningen i antallet af forsikrede ledige Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden Udviklingen i antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere 5 BILAG 6

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Ballerup har trods en stigende ledighed fortsat en lavere ledighed end i Østdanmark. Jobcentret har særligt gode effekter af den virksomhedsrettede aktivering og gør i stigende grad brug af den over for de forsikrede ledige og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Det langvarige sygefravær er endvidere faldende, hvilket er positivt. Arbejdskraftreserven har været mere stigende i Ballerup end i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark de senere år, og særligt for de forsikrede ledige fortsætter stigningen ind i Personer med ikke-vestlig baggrund udgør en særlig udfordring, da de er væsentligt overrepræsenteret ift. deres andel af befolkningen. Jobcentret kan med fordel gøre brug af de virksomhedsrettede aktiveringsredskaber overfor arbejdskraftreserven og have et særligt fokus på personer med ikke-vestlig baggrund. Selvom tilgangen til førtidspension er steget en smule i starten af 2012, er niveauet noget mindre end i 2009 og Antallet af førtidspensionister er også faldet (ca. 6 pct.) siden da. Imidlertid peger den store stigning i antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere på en særlig udfordring med at undgå en øget tilgang til førtidspension. Dog er det, som nævnt, lykkedes jobcentret at få vendt den negative udvikling i det langvarige sygefravær, og udviklingen det seneste år svarer til, at hver tredje forløb over 26 uger er afsluttet. Ungdomsarbejdsløsheden er steget meget i Ballerup det seneste år, og stigningen fortsætter i Det er særligt unge a-dagpengemodtagere og ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har en stigende arbejdsløshed. Ligesom for arbejdskraftreserven er der også blandt de unge en overrepræsentation af personer med ikke-vestlig baggrund. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BALLERUP - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Ballerups resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover jobcenter Ballerup - indgår: Furesø, Fredensborg, Frederikssund, Gladsaxe, Greve, Glostrup, Holbæk, Hillerød, Herning, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 2.1 Status på de fire ministermål Jobcenter Ballerup har det forgangne år (februar 2011 til februar 2012) haft en stigning i alle fire ministermål. Ses udviklingen siden seneste individuelle dialogmøde i november 2011 (data fra september 2011 og udviklingen september 2011 februar 2012 i parentes), ses der også en stigning i alle ministermål for arbejdskraftreserven og unge på offentlig forsørgelse tilmed større stigninger, end det forgangne år. Niveauet for alle fire ministermål var i februar 2011 over det fastsatte mål i december 2012 i beskæftigelsesplanen. Oversigt over status pr. februar 2012 på ministermål i Ballerup Ballerup Antal februar 2012 Ændring i procent feb. 11 feb. 12 (sep.11-feb.12) Jobcentrets mål for dec Mål 1: Arbejdskraftreserven 897 5% (12%) 782 Mål 2: Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse Mål 3: Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Mål 4: Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 155 (marts 11-feb. 12) 9,2% (ift. mar. 10-feb. 11) ,3% (10,3%) ,5% (1,9%)

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Blandt jobcenter Ballerups vigtigste tværgående udfordringer kan nævnes følgende: 1. Udviklingen i arbejdskraftreserven, særligt stigningen i antallet af forsikrede ledige. 2. Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden. 3. Udviklingen i antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere. 3.2 Udviklingen i arbejdskraftreserven, særligt stigningen i antallet af forsikrede ledige Det seneste år er arbejdskraftreserven i Ballerup steget med 5 pct. Stigningen bæres alene af a-dagpengemodtagere (+10 pct.), mens antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet 7 pct. i perioden, jf. tabel 2. Arbejdskraftreservens udvikling i Ballerup adskiller sig fra udviklingen i klyngen og Østdanmark, hvor der er fald på 5 henholdsvis 3 pct. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i Ballerup er fortsat lavere (4,1 pct.) end i Østdanmark (4,9 pct.), men en smule højere end i sammenlignelige jobcentre i klyngen (3,9 pct.), jf. figur 1. 28,7 pct. af arbejdskraftreserven udgøres af personer med ikke-vestlig baggrund, jf. tabel 3. Det er en væsentlig højere andel, end andelen af personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse (20,7 pct.) og andelen af befolkningen (12,5 pct.), jf. figur 13. Samtidig er antallet af personer med ikke-vestlig baggrund i arbejdskraftreserven steget det forgangne år, mens antallet af etniske danskere i arbejdskraftreserven er faldet. Langtidsledigheden i Ballerup lå i februar 2012 på niveau med klyngen og Østdanmark for a-dagpengemodtagere, men hvor antallet af langtidsledige er faldende i klyngen og Østdanmark er den stort set status quo i Ballerup det forgangne år, jf. tabel 6. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger langtidsledigheden langt under niveauet for klyngen og Østdanmark, men er dog steget betydeligt det seneste år. Det er a-dagpengemodtagere i de selvstændiges a-kasser, akademikerne, HK, funktionærer og tjenestemænd samt øvrige a-kasser, der tegner sig for stigningen blandt forsikrede ledige det seneste år. Her er stigningerne tilmed større end i Østdanmark. Siden seneste dialogmøde er antallet af akademikere dog faldet. Antallet af forsikrede ledige i byggefagene, 3F og metals a-kasser er faldet i perioden februar 2011-februar 2012, jf. tabel 5. Aktiveringsgraden blandt a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere i Ballerup lå lidt lavere end gennemsnittet i klyngen og Østdanmark i 1. kvartal 2012, jf. tabel 15. Aktiveringsgraden er marginalt faldende for a-dagpengemodtagere sammenlignet med 1. kvartal 2011, mens der ses et fald på knap 12 pct. for de jobklare kontanthjælpsmodtagere. 3

6 Jobcenter Ballerup gør på trods af den faldende aktiveringsgrad god brug af virksomhedsrettet aktivering for de ledige i arbejdskraftreserven. Privat løntilskud og virksomhedspraktik til a-dagpengemodtagere anvendes i højere grad end i sammenlignelige jobcentre i klyngen, mens offentlig løntilskud bruges en smule mindre jf. tabel 19. Der er desuden en tendens til, at både privat løntilskud og virksomhedspraktik bruges markant mere i 1. kvartal 2012 end året før. Tendensen er omvendt i klyngen. Effekten af redskaberne viser, at Ballerup for alle redskaber til a-dagpengemodtagerne har en bedre effekt end i klyngen og Østdanmark, jf. tabel 23. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere anvendes virksomhedspraktik mindre end i klyngen, mens både privat og offentlig løntilskud er på niveau med klyngen. Offentlig løntilskud bruges i stigende grad i Ballerup til de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Som det var tilfældet med a-dagpengemodtagere gælder det også for de jobklare kontanthjælpsmodtagere, at der er en bedre effekt af alle redskaber set under ét sammenlignet med klyngen og Østdanmark. Særligt effekten af virksomhedspraktik til denne målgruppe skiller sig positivt ud, jf. tabel 24. Desuden gør Ballerup stadig brug af tidlig indsats, både i form af samtaler og tilbud. Særligt for a-dagpengemodtagere er andelen af forløb, hvor 1. samtale og 1. tilbud er afholdt inden for den første ledighedsmåned højere end i klyngen og Østdanmark. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger den tidlige indsats nogenlunde på niveau med resten af regionen, jf. tabel 18 og Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden Antallet af unge på offentlig forsørgelse i Ballerup er steget med 6,3 pct. fra februar 2011 til februar Alene siden seneste dialogmøde i november 2011 er der blevet mere end 10 pct. flere unge på offentlig forsørgelse. Der er primært blevet flere unge ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere og markant flere end i klyngen og Østdanmark ligesom antallet af unge a-dagpengemodtagere også er steget (hvor der ses et fald i Østdanmark), jf. tabel 10. Jf. figur 11 har Ballerups udvikling fulgt udviklingen i både klyngen og Østdanmark gennem det meste af den økonomiske krise. Men siden efteråret 2011 har stigningen været kraftigere i Ballerup. I Ballerup udgør de unge under 30 år på offentlig forsørgelse da også en lidt højere andel end i klyngen og Østdanmark, jf. figur 10. Det er primært de unge 16-24årige, der bærer stigningen i Ballerup. Ligesom for hele ungegruppen ses stigningerne blandt de svagere grupper; bl.a. var der i februar 2012 mere end dobbelt så mange unge midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere og 17 pct. flere 16-24årige på førtidspension end året før, jf. tabel 12. Blandt unge med ikke-vestlig baggrund i Ballerup er ledigheden steget med 8,1 pct. fra februar 2011 til februar 2012 knap 2 pct.-point mere end for alle unge. Det er primært de unge a-dagpengemodtagere og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der står for stigningerne, jf. tabel 14. Stigningen på 8,1 pct. adskiller sig særligt fra udviklingen i Østdanmark, hvor ledigheden blandt unge med ikke-vestlig baggrund er steget 1,5 pct. i perioden. Langtidsledigheden blandt de unge a-dagpengemodtagere i Ballerup er en smule højere end i klyngen og Østdanmark, så det nu er hver femte i målgruppen, der er langtidsledig, jf. tabel 13. Langtidsledigheden blandt de unge i Ballerup er steget 25 4

7 pct. fra marts 2011 til marts 2012, mens den er faldet betydeligt i både klyngen og Østdanmark i perioden. 3.4 Udviklingen i antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere Ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere er ligesom sygedagpengemodtagere en fødekilde til permanent offentlig forsørgelse. Antallet af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i Ballerup er steget markant det seneste år. Fra marts 2011 til marts 2012 er der blevet 17 pct. flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, jf. tabel 1. Stigningen er større end i både klyngen og Østdanmark, hvor antallet er steget henholdsvis 5 og 7 pct. Derved udgør de nu den største gruppe blandt kontanthjælpsmodtagere i kommunen, jf. også figur 7. For de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere har stigningen været på 60 pct. det seneste år, mens stigningen i klyngen og Østdanmark har været på 14 og 10 pct., jf. tabel 1. Stigningerne i de ikke jobklare kontanthjælpsmodtagere modsvares ikke af et fald i de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Denne gruppe er steget med 2 pct. det seneste år. Selvom andelen af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været længere end 40 uger på ydelsen, er lavere end i klyngen og Østdanmark, jf. tabel 9, så har det seneste års udvikling betydet store stigninger for målgruppen. Stigningstakten er således på niveau med stigningen for hele målgruppen (17 pct. for de indsatsklare og 64 pct. for de midlertidigt passive). Derved har mere end hver anden indsatsklar og godt 60 pct. af de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere været længere tid på ydelsen. Den tidlige indsats for både de indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i Ballerup ligger væsentligt under niveauet for klyngen og Østdanmark, jf. tabel 18 og 19, og udviklingen i den tidlige indsats (samtaler) for de midlertidigt passive er faldende. For de indsatsklare anvendes virksomhedsrettede aktiveringsredskaber i pænt omfang andelen af personer, der er i privat og offentlig løntilskud er højere end andelen i klyngen. Dog lå andelen i virksomhedspraktik i 1. kvartal 2012 noget under niveauet for klyngen, jf. tabel 19. Imidlertid har der det seneste år været en generel stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der er i virksomhedsrettet aktivering, og det gælder alle redskaber, jf. tabel 21. Endelig ligger selvforsørgelsesgraden for de indsatsklare en smule under niveauet for klyngen og Østdanmark, jf. tabel 25. Men selvforsørgelsesgraden for personer, der har været i virksomhedspraktik er højere end for klyngen og Østdanmark. Derfor kan jobcentret med fordel overveje, om flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere skal tilbydes virksomhedspraktikker. 5

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 8 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Ballerup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 9 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, februar Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 Tabel 3. Arbejdskraftreserven fordelt på etnicitet og ydelseskategori samt udvikling ift. samme måned året før. 9 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 10 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Ballerup Kommune 10 Tabel 4. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Ballerup og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 11 Tabel 5. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 12 Tabel 6. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 13 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 14 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), februar Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Ballerup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 14 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Ballerup Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 15 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Ballerup Kommune 15 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Ballerup Kommune 16 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 16 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 17 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, feb UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 18 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, feb Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 6

9 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 21 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 21 Tabel 13 Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før 22 Tabel 14 Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere under 30 år, på offentlig forsørgelse, feb 11 til feb Tabel 15. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, feb 11 - feb Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), feb AKTIV OG TIDLIG INDSATS 25 Tabel 16. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 Tabel 17. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 Tabel Tabel 19. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 26 VIRKSOMHEDSINDSATS 27 Tabel 20. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Ballerup, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 27 Tabel 21. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Ballerup, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 27 Tabel 22. Antal og andel arbejdssteder* i Ballerup Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 27 SELVFORSØRGELSESGRAD 28 Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 25. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

10 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Ballerup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling mar mar 2012 Ballerup Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 marts 2012 Ballerup Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 935 3,2% 1% (10%) -4% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 390 1,3% 2% (15%) -3% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 455 1,6% 17% (18%) 5% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 326 1,1% 60% (14%) 14% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 12 0,0% 71% (33%) -11% -18% - Personer på sygedagpenge ,4% -17% (3%) -8% -11% - Personer på revalideringsydelse 53 0,2% 10% (-4%) -20% -19% - I alt ,8% 2% (10%) -3% -3% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt Tallene for sygedagpenge er fra februar

11 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, februar % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 5% 4% 3% 3,2% 0,9% 4,1% 1,1% 3,3% 0,7% 4,0% 1,1% 4,2% 1,1% 3,7% 0,7% 5,1% 1,4% 4,1% 0,9% 3,3% 1,0% 4,2% 0,6% 3,8% 0,5% 4,2% 0,6% 3,4% 0,7% 4,7% 1,1% 3,9% 0,6% 3,9% 0,8% 4,9% 1,3% 2% 1% 2,4% 3,0% 2,6% 2,9% 3,0% 3,1% 3,7% 3,3% 2,3% 3,7% 3,3% 3,6% 2,8% 3,6% 3,2% 3,1% 3,6% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danm arks sta tistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Ballerup Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (12%) -5% -2% -2% Kontanthjælpsmodtagere % (12%) -5% -6% -4% I alt % (12%) -5% -3% -3% Kommunens mål: 782 personer i arbejdskraftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Ballerup 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 2011 Tabel 3. Arbejdskraftreserven fordelt på etnicitet og ydelseskategori samt udvikling ift. samme måned året før. Ballerup Kommune Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer med ikke-vestlig oprindelse I alt (antal personer) Kilde: Jobindsats.dk Andel af den samlede arbejdskraftreserve, feb 12 A-dagpenge Kontanthjælp 52,0% 19,4% -3,5% 21,6% 7,0% Den procentvise udvikling i antallet fra feb 11 til feb 12 A-dagpenge 63,6% Kontanthjælp -11,7% 12,5% (658) (236) 9,7% -6,3% 9

12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 160 JC Ballerup Klyngen Østdanmark JC Ballerup (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan- 11 feb- 11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Ballerup Kommune A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-10 feb-10 Kilde: Jobindsats.dk mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 10

13 Tabel 4. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Ballerup og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Ballerup Østdanmark Ballerup Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,6% 87,7% 16 21,9% 29,4% Uddannelse* 2 1,2% 2,1% 1 1,4% 7,1% Ledighed 5 2,9% 3,5% 10 13,7% 7,2% Match 2 / match ,9% 50,1% Barselsdagpenge 0 0,0% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 14 8,2% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 0 0,0% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,5% 3 4,1% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 11

14 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Ballerup Klynge 4 Tabel 5. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, februar 2012 personer Østdanmark Ballerup Ballerup Klynge 4 Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 9,8% (12,2%) -5% -2% Selvstændige 48 7,3% 6,1% 6,5% 17,1% (14,3%) 3% 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 10 1,5% 1,4% 1,4% 0,0% (25,0%) 11% 10% ASE 38 5,7% 4,7% 5,1% 22,6% (11,8%) 0% 1% Akademikere 60 9,1% 7,4% 14,0% 22,4% (-13,0%) 1% 1% Akademikernes A-Kasse 13 2,0% 2,2% 4,9% -23,5% (-27,8%) 18% 6% CA, A-kasse 8 1,2% 1,2% 1,7% 14,3% (-20,0%) 9% 4% Ingeniørernes A-Kasse 23 3,5% 1,7% 1,9% 35,3% (-4,2%) -21% -11% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 3 0,5% 0,8% 2,0% 0,0% (-50,0%) 7% 2% Magistrenes A-Kasse 13 2,0% 1,5% 3,6% 160,0% (18,2%) 2% 1% Funktionærer og tjenestemænd 48 7,3% 8,9% 9,0% 33,3% (20,0%) 21% 14% BUPL, A-kasse 12 1,8% 2,2% 1,7% 71,4% (33,3%) 20% 26% Danske Sundhedsorg. A-kasse 0 0,0% 0,9% 0,7% 100,0% (-100,0% 17% -4% Lærernes A-kasse 8 1,2% 1,6% 1,6% 33,3% (100,0%) 43% 42% FTF- A-kasse 25 3,8% 3,3% 4,1% 25,0% (31,6%) 13% 2% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 3 0,5% 1,1% 0,9% - (-40,0%) 26% 35% HK /Danmarks A-kasse 89 13,5% 12,0% 11,3% 36,9% (14,1%) -1% -2% Tekniske funktionærer 51 7,7% 7,2% 7,7% 2,0% (18,6%) -11% 0% Business Danmarks A-Kasse 3 0,5% 1,1% 0,8% -66,7% (-40,0%) -24% -13% Min A-kasse 7 1,1% 1,1% 1,8% 16,7% (0,0%) -3% 11% Funkt. og Servicef. A-kasse 12 1,8% 0,8% 1,2% 50,0% (50,0%) 46% 23% Ledernes A-kasse 20 3,0% 2,4% 2,3% 17,6% (17,6%) -11% -4% Teknikernes A-Kasse 9 1,4% 1,7% 1,6% -10,0% (50,0%) -20% -12% Byggefagene 20 3,0% 1,9% 2,2% -37,5% (11,1%) -33% -32% Byggefagenes A-Kasse 12 1,8% 1,2% 1,4% -36,8% (71,4%) -27% -33% El-Fagets A-Kasse 8 1,2% 0,7% 0,8% -38,5% (-27,3%) -43% -32% Metalarbejdernes A-Kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse* Fødevareforbundet NNF s A-kasse FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 26 3,9% 3,6% 3,0% -23,5% (-3,7%) -29% -22% ,7% 23,2% 21,0% -2,8% (28,0%) -19% -15% 11 1,7% 1,3% 0,9% -26,7% (-26,7%) -18% -14% 34 5,1% 7,1% 6,7% 21,4% (9,7%) 28% 18% Øvrige ,4% 21,2% 17,6% 22,7% (13,4%) 4% 6% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse 39 5,9% 4,7% 4,9% 14,7% (14,7%) 17% 14% 14 2,1% 1,4% 1,4% 55,6% (40,0%) 4% 11% Kristelig A-Kasse 82 12,4% 15,1% 11,3% 22,4% (9,3%) 0% 3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Indust ri-byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingsta llet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra septembe r

15 Tabel 6. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Ballerup Klyngen Østdanmark Ballerup Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) (Andel) 29,3% 28,6% 30,3% 0,0 (-2,2) -1,9-0,5 (Antal) ,7% (-0,3%) -10,0% -4,9% (Andel) 18,4% 29,5% 33,1% 5,0 (-1,7) -0,1 2,6 (Antal) ,2% (2,0%) -9,5% 2,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er udregnet ift. hver a f de fire målgru pper. Dvs. at tabe llen skal læses sådan, at de t eksem plelvis er 18,4% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodta gere i Jobce nter Ballerup, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i februar Not e: Udviklingsta llet i (parentes) viser udvikling en fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

16 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), februar % Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 10% 8% 6% 4% 5,9% 4,7% 9,6% 8,3% 7,6% 6,3% 7,3% 5,7% 7,1% 5,8% 7,4% 5,6% 6,8% 5,3% 9,7% 7,7% 6,4% 5,0% 9,7% 7,9% 9,4% 7,0% 8,7% 6,7% 6,4% 5,1% 9,7% 7,9% 9,6% 7,2% 8,2% 6,4% 7,3% 5,9% 2% 0% 1,1% 1,3% 1,3% 1,7% 1,3% 1,8% 1,5% 2,1% 1,4% 1,9% 2,4% 2,0% 1,2% 1,8% 2,4% 1,8% 1,4% Furesø Ballerup Fredensborg Fred erikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holst ebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyn gen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmark s statistik og egne b ereg nin ger Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Ballerup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal mar mar 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe mar 2012 Ballerup Klyngen Østdanmark Ballerup Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (0%) -1% -2% 8,3% 5,9% 5,9% 308-2% (-2%) 1% -1% 1,1% 1,3% 1,0% 78 1% (1%) 7% 7% 0,3% 0,4% 0,3% % (-1%) -0,6% -1,3% 9,6% 7,6% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk, Danma rks statistik, Beskæftigelsesplan f or Balle rup 2012 o g egne beregnin ger * Anvendt befolkningsta l er fra 1/ Alderafgrænsninge n år vedrører udelukkende befolkningstallen e, og ikke anta llet af mo dtagere af offentlige forsørgelsesydelser Not e: Udviklingsta llet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra septembe r

17 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Ballerup Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 110 Fleksjob og Ledighedsydelse, Ballerup Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Ballerup Førtidspension (klyngen) 105 Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Ballerup Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan 10 mar 09 - feb 10 Kilde: Jobindsats.dk apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 Kommunens mål: 147 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 15

18 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Ballerup Kommune Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 16% -32% (-28%) -35% (-28%) % 13% -11% -14% % 13% -14% -19% Not e: Udviklingsta llet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august 2011 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Ballerup Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% Match 3 80% 70% 60% Match 2 50% 40% 30% 20% Match 1 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Ballerup Klyngen Østdanmark Ballerup Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 51,5% 57,5% 60,9% -1,1 (-2,0) -0,8-3,1 (Antal) ,3% (11,4%) 3,7% 2,0% (Andel) 60,7% 69,0% 71,2% 0,9 (1,8) 2,3-0,1 (Antal) ,9% (28,3%) 29,4% 13,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. D vs. at tab ellen skal læses sådan, at d et eksem plelvis er 51,5% ud af de udelukkende indsatsklare konta nthjælpsm odtagere (match 2) i Jobcenter Ballerup, som har modtaget ydelsen (kontanthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 ug er. 16

19 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Ballerup Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, feb ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 3,7% 5,0% 4,6% 4,8% 4,2% 4,6% 4,8% 5,2% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb- 12 4,1% 5,0% 5,3% 5,7% 4,2% 5,6% 5,3% 4,9% ,6% 1,0% 0,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danm arks sta tistik og egne beregninger 17

20 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, feb 12 16% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 12% 10% 8,3% 11,8% 8,6% 12,0% 9,5% 10,6% 13,6% 12,8% 10,9% 12,0% 11,4% 11,3% 9,1% 13,7% 13,7% 11,3% 10,2% 8% 6% 4% 2% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark 18

21 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Ballerup Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,0% (17,2%) -3% -2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,9% (1,1%) -3% -6% ,0% (24,0%) 12% 15% ,2% (12,3%) 14% 9% ,1% (-26,7%) -17% -24% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (-13,2%) 25% -17% ,4% (17,9%) -7% -11% ,0% (0,0%) 2% 8% ,0% (0,0%) 1% -13% ,4% (4,0%) 2% 3% I alt ,3% (10,3%) 2% 0% Kommunens mål: 787 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Ba llerup 2012 og egne be regninger Not e: Udviklingsta llet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra septembe r

22 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Ballerup Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,6% (5,5%) -4% 1% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,2% (3,5%) -4% -4% ,3% (5,1%) 12% 15% ,7% (13,3%) 17% 15% ,5% (-33,3%) -12% -19% ,0% (-7,7%) 0% 3% ,6% (16,3%) -8% -11% ,0% (-100,0% -5% 13% ,0% (0,0%) 3% -12% ,2% (-6,4%) 3% 2% I alt ,6% (3,4%) 0% 1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingsta llet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra septembe r 2011 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Ballerup Kommune Klyngen Ydelsesgruppe %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,5% (35,0%) -1% -8% ,6% (0,0%) -2% -7% ,8% (39,8%) 12% 16% ,7% (11,4%) 13% 5% ,0% (0,0%) -26% -33% ,8% (-15,0%) 28% -20% ,0% (20,0%) -5% -10% ,0% (100,0%) 28% -10% 2 2 0,0% (0,0%) -6% -16% ,2% (21,4%) 1% 4% I alt ,4% (16,6%) 3% -1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingsta llet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra septembe r

23 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 120 Ballerup Klyngen Østdanmark 100 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan- 10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 21

24 Tabel 13 Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før Andel og antal - mar 12 Udvikling i andel (%-point) og antal (%) mar 11 - mar 12 Jobcenter Ballerup Klynge 4 Østdanmark Jobcenter Ballerup Klynge 4 Østdanmark A-Dagpengemodtagere Kontanthjælp (andel) 20,5% 16,4% 17,2% 4,2-2,9-1,6 (antal) ,0% -18,1% -11,4% (andel) 6,4% 12,5% 15,7% -0,2-0,7 1,5 (antal) ,7% -19,6% -1,8% *Langtidsledige: Målingen opgør antal bruttoledige unge personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller Kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge omfatter aldersgruppen år. Tabel 14 Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere under 30 år, på offentlig forsørgelse, feb 11 til feb 12. Ballerup Kommune Antal Udvikling feb-11 til feb-12 Andel af alle nydanskere feb-11 feb-12 Ballerup Klynge 4 Østdanmark Ballerup Klynge 4 Østdanmark Dagpengemodtagere ,7% 4,9% -2,9% 4,3% 3,3% 3,2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere ,6% -4,8% -8,5% 3,1% 2,7% 3,2% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ,7% 23,7% 25,4% 2,9% 4,5% 3,4% Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere ,0% 11,1% 2,5% 1,3% 1,1% 1,0% Revalidender ,0% -45,8% -18,8% 0,1% 0,1% 0,1% Forrevalidender ,7% -68,4% -11,4% 0,3% 0,0% 0,1% Sygedagpengemodtagere ,3% 1,3% -7,1% 1,3% 1,1% 0,9% Ledighedsydelsesmodtagere ,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% Personer i fleksjob ,0% -13,0% 0,0% 0,1% 0,0% Førtidspensionister ,2% 2,7% -2,5% 0,9% 1,1% 0,8% I alt ,1% 6,6% 1,5% 14,3% 14,0% 12,9% Nydanskeres andel af alle indbyggere under 30 år i hhv. Ballerup Kommune, Klynge 4 og Østdanmark: 16,2% 10,7% 13,4% 22

25 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 15. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, feb 11 - feb 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe feb 12 Ballerup Klynge Østdanmark Ballerup Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister ,5% (5,0%) -2,1% 8,5% 6,4% 5,5% 5,8% 88 2,3% (6,0%) -3,5% 8,0% 2,4% 2,2% 3,1% 97 15,5% (11,5%) 4,1% -30,7% 2,6% 4,8% 5,2% 89 23,6% (7,2%) 15,8% -19,4% 2,4% 2,7% 2,4% 6 50,0% (20,0%) -46,6% -4,9% 0,2% 0,1% 0,2% 5-72,2% (-50,0%) 10,0% 4,3% 0,1% 0,0% 0,0% ,8% (-6,5%) 4,6% 3,1% 2,7% 2,8% 2,4% 8-4,5% (-27,3%) 7,0% 0,0% 0,2% 0,4% 0,3% 21-20,0% (5,0%) 4,6% 0,0% 0,6% 0,7% 0,5% 527 6,5% (1,9%) 4,6% 0,0% 14,4% 11,6% 8,7% I alt ** ,7% (2,5%) 3,1% -3,3% 32,0% 30,9% 28,7% Kommunens mål: 1055 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danm arks statistik, Beskæftigelsesplan for Balle rup 2012 og egne beregninger * Befolkning stal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml å r. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkend e befolkningstallene, og ikke antallet a f modtagere af offentlige forsørgelse sydelser ** I Ballerup Kommu ne va r der desu den 5 ikke-matchede kontanthjælpsmod tagere i februar Not e: Udviklingsta llet i (parentes) viser udvikling en fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra sep tember

26 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), feb % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 20% 15% 10% 5% 0% 22,3% 20,7% 22,7% 20,6% 18,4% 19,0% 9,9% 12,5% 11,4% 5,1% 9,6% 12,8% 9,7% 13,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Kilde: Jo bindsats.dk, Danm arks sta tistik og egne beregninger 6,4% 11,3% Glostrup Holbæk Hillerød 7,5% 17,7% 5,6% 9,9% Herning Holstebro 13,1% 13,3% 4,5% 8,8% 6,8% 7,1% Kolding Roskilde 3,4% 5,0% Sorø Viborg 4,0% 7,0% 7,2% 12,8% 10,3% 17,0% Klyngen Østdanmark 24

27 Aktiv og tidlig indsats Tabel 16. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 1. kvt kvt kvt 2012 Ballerup Klyngen Østdanmark Ballerup Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 24,7 29,1 28,5-0,9 (-3,9) 0,2 1,3 32,2 39,7 33,0-11,8 (-6,1) -3,2-5,7 31,7 33,0 26,8 0,1 (-0,1) -1,0-0,2 32,2 34,0 30,4-3,2 (0,0) -3,7 1,3 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden e r udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksen elever fra ledighed), d ivideret m ed antallet af fuldtid spersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af syge dagpengemod tagere er fra januar Aktive ringsg raden er her b eregnet som a ntallet af aktiveringsforløb set i forhold d et sam led e antal sygedag pengeforløb ove r 8 uger. Tabel 17. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Ydelsesgruppe Antal Ballerup 1. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Ballerup Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 40% 43% 0,0 0,9 4,1 heraf : Privat løntilskud 48 3% 3% 3% 0,4-0,5 3,4 Offentlig løntilskud 98 7% 8% 8% -0,8 0,2 8,2 Virksomhedspraktik % 11% 10% 1,9 0,4 9,2 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 67% 62% -8,3-3,3-3,4 heraf : Privat løntilskud 21 4% 5% 4% -0,3-0,2 0,1 Andel Offentlig løntilskud 38 7% 7% 6% 4,7 1,8 1,6 Virksomhedspraktik 91 18% 24% 17% -6,8 1,1-1,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 68% 59% -2,5-0,8-1,3 heraf : Privat løntilskud 11 2% 2% 1% -0,1 0,3 0,3 Offentlig løntilskud 11 2% 2% 1% 0,4 0,6 0,6 Virksomhedspraktik 76 15% 24% 16% 2,4 4,5 1,9 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktiverede er udre gnet som antalle t af personer berørt af a ktivering (u den voksenelever fra ledigh ed), divideret med a ntallet af pe rsoner, som har modtaget h enholdsvis da gpenge elle r kontanthjælp i det pågældende kvartal. 25

28 Tabel 18. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 4. kvt 2011 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Ballerup Klyngen Østdanmark Ballerup Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 54% 43% 42% 4,0 (7,4) 8,9 4,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 77% 80% 81% 3,2 (0,1) 4,5 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 38% 77% 72% -0,6 (2,3) 6,4 3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 33% 73% 66% -23,8 (2,5) 13,6 3,5 I alt (Antal personer) (359) (5.244) (18.739) 10%* 16%* 9%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal 2011 Tabel 19. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Ballerup Klyngen Østdanmark Ballerup Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 13% 10% 12,0% 3,4 (1,6) 2,6 4,6 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) 52% 56% 49% -8,6 (-8,1) -4,8-7,1 Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 38% 45% 32% -3,0 (0,5) -4,4-7,7 I alt (Antal personer) (168) (2.166) (7.714) 0%* 4%* 4%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal

29 Virksomhedsindsats Tabel 20. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Ballerup, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Ballerup Klyngen* Ballerup Klyngen* Ballerup Klyngen* Ballerup Klyngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 13,9% 12,1% 28,7% 31,3% 16,5% 15,1% 9,3% 10,4% 16,1% 14,4% 25,4% 30,3% 5,6% 4,1% 5,6% 3,7% 17,5% 29,8% 1,9% 1,1% 1,9% 1,9% 29,6% 41,7% 11,4% 12,2% Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngege nnemsnit tet. 1.: Sygedagpenge-tal er fra 4. kvt Tabel 21. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Ballerup, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngege nnemsnit tet. Ballerup Klyngen* Ballerup Klyngen* Ballerup Klyngen* 23% -16% -12% -1% 19% -1% 0% -4% 111% 33% -33% -5% 60% 18% 100% 78% 32% 28% 0% -23% -50% 50% 300% 1% Tabel 22. Antal og andel arbejdssteder* i Ballerup Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Øst Ydelsesgruppe Ballerup Klyngen** Ballerup Klyngen** Østdanmark danmark Antal Andel*** Udvikling i antal A-dagpengemodtagere % 13% 13% 30% 4% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 57 5% 5% 6% 27% 6% 12% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 53 5% 5% 5% 56% 39% 47% I alt % 19% 18% 34% 11% 16% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbe jdsteder ultimo perioden med min dst 2 a nsatte, der i løbet af d en va lgte pe riode har haft minim um 1 kontanthjælpsmod tager eller dagp engemodtage r i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobce ntrets antal og andel indgår i beregningen af klyngege nnemsnitt et. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanse t hvor mange ydelsesm odtagere m an har haft i virksomhedsre ttet aktivering. D erfor kan andelen ialt være min dre end summ en af andelene for de enkelte yde lsesgrupper. 27

30 Selvforsørgelsesgrad Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt 2011 Jobcenter Ballerup Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* 84 27,1% 27,3% 23,9% 13 62,9% 57,5% 52,6% 18 34,7% 32,8% 32,7% 15 32,9% 21,6% 20,5% Forløb i alt ,4% 31,2% 28,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 2 1 hve rdages varighed, h vilket betyder, at der ku n beregne s selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpe ngemodtagerne i måleperioden. Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Ballerup Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 16 0,0% 25,3% 22,7% ,6% 36,0% 33,0% 5 38,5% 62,0% 54,9% 4 38,9% 31,3% 31,6% 59 41,2% 35,2% 30,7% ,5% 38,5% 34,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 2 1 hve rdages varighed, h vilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhe dspraktikforløb, som jobcentret ha r iværksat for ko ntanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Tabel 25. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Ballerup Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 7 19,9% 21,0% 14,0% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 99 9,5% 12,7% 10,4% 0 3,8% 35,5% 37,6% 0 0,0% 10,5% 12,0% 30 13,2% 12,9% 11,6% ,2% 13,1% 11,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 2 1 hve rdages varighed, h vilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhe dspraktikforløb, som jobcentret ha r iværksat for ko ntanthjælpsmodtagerne i måleperioden. 28

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. februar 2013 Kvartals-overblik Februar 2013 Jobcenter Slagelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere