Resultatrevision for år 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision for år 2013"

Transkript

1 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg

2 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv. Samtidig sammenlignes resultaterne i Jobcenter Frederikssund med indsatsen i jobcentre med tilnærmelsesvis sammenlignelige rammevilkår, kaldet klyngen. Jobcentre fra følgende kommuner indgår i klyngen: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Via sammenligningen anviser resultatrevisionen områder, hvor Jobcenter Frederikssund eventuelt bør sætte ind for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver samtidig et billede af de potentielle besparelser, som Jobcenter Frederikssund kan opnå. Resultatrevisionen giver Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund og kan samtidig danne et fælles afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan Resultatrevisionen udarbejdes efter en fast skabelon. Tabellerne i resultatrevisionen er således defineret på forhånd, og er de samme for alle landets jobcentre. Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på kan der løbende hentes opdaterede opgørelser af resultater af jobcentrets indsats. Opsamling Overordnet viser Resultatrevisionen gode resultater i 2013, med et samlet fald på 222 personer på offentlig forsørgelse i Frederikssund, og indfrielse af resultatkravene for de fire ministermål. Angående ministermål 1, om uddannelsesgraden for unge, har det ikke været muligt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at levere valide målinger på udviklingen. I Frederikssund har vi i stedet set på udviklingen i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Der har i 2013 været et mindre fald, hvilket selvfølgeligt er positivt, men der er stadig godt 500 unge i Frederikssund, der modtager enten dagpenge eller kontanthjælp, hvilket fortsat ses som en stor udfordring. Angående ministermål 2, at begrænse tilgangen til førtidspension, er der tildelt 21 nye førtidspensioner i 2013, hvilket er et fald på 54 % i forhold til Det er et større fald, end i de kommuner vi sammenlignes med. Denne tendens er en fortsættelse af den udvikling, der har stået på gennem de senere år, og som betyder, at andelen af befolkningen, der er på førtidspension i Frederikssund (4.9 %) - nu er ét helt procentpoint lavere, end i de kommuner vi sammenlignes med. Angående ministermål 3, at begrænse langtidsledigheden, er resultatkravet nået, men umiddelbart har udviklingen i Frederikssund ikke været så positiv, som i de kommuner vi sammenligner os med. I de sammenlignelige kommuner har der været et fald på 14 %, mens der er status quo i Frederikssund. Denne forskel i udviklingen hænger bl.a. sammen med praksis i matchningen af kontanthjælpsmodtagere. Kun jobklare kontanthjælpsmodtagere tæller med i ledighedstallene. I Frederikssund har vi en høj andel af jobklare (den 5. højeste i hele Østdanmark), og med denne positive matchpraksis vil Frederikssund altid, alt andet lige, have en højere andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Med mere end 350 langtidsledige i Frederikssund er langtidsledigheden fortsat et vigtigt fokusområde for jobcenteret. Angående ministermål 4, et tættere samarbejde og styrket dialog med virksomhederne, er der i Frederikssund opstillet mål om at støtte virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft og opkvalificering via jobrotationsprojekter. Resultatkravet vedr. medvirken til besættelse af ordinære job var, at jobcenteret mindst skulle medvirke til 80 ordinære ansættelser jobcenteret medvirkede i 2013 til 109 ansættelser. 2

3 Resultatkravet vedr. etableringen af flere fleksjob var at etablere 60 fleksjob i 2013 jobcenteret etablerede 70 fleksjob. Dette har samtidig medvirket til, at der i Frederikssund har været et fald i personer på ledighedsydelse, hvor der i de kommuner, vi sammenlignes med, har været en stigning i Resultatkravet vedr. jobrotationsprojekter var, at jobcenteret ville etablere projekter med mindst 5 virksomheder. Der blev etableret jobrotationsprojekter med 14 virksomheder i Samlet set har Frederikssund kommune en mindre andel af befolkningen på overførselsindkomster end kommunens rammebetingelser tilsiger. Ifølge besparelsespotentialet har Frederikssund samlet set et mindre forbrug på næsten 64 mio. kr. på a-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser (primært førtidspension). Kontanthjælp er det eneste område, hvor kommunen har et besparelsespotentiale på knap 18 mio. kr. Byrådet har allerede i 2014 opprioriteret indsatsen på kontanthjælpsområdet ved at tilføre ekstra personaleressourcer til området og fokusere på, at unge kontanthjælpsmodtagere skal hurtigt i gang med og fastholdes i en uddannelse bl.a. via mentorstøtte og tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Noget LBR støtter op om via projekt, Start og gennemfør uddannelse. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Frederikssund Selvom resultaterne i 2013 er tilfredsstillende i Frederikssund i 2013, er de store landsdækkende udfordringer omkring især ungeledighed og langtidsledighed stadig helt centrale udfordringer i Frederikssund. 3

4 Resultatrevision Tabel 1: Uddannelsesgraden Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Samme Udvikling i periode pct./ 2 Perioden 2 året før, Perioden pct. 2 Perioden året året før, pct. 2 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Af tabellen fremgår det, at der kun foreligger data for uddannelsesgraden fra januar og til og med april Baggrunden for dette er, at det af tekniske årsager ikke har været muligt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at sikre validiteten af målingen til opfølgning af det beskæftigelsespolitiske mål om, at flere unge skal have en uddannelse. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på den baggrund udmeldt, at målingen af uddannelsesgraden ikke skal indgå i resultatrevision. Jobcenter Frederikssund har på baggrund af ovenstående i stedet valgt at kommentere på udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Tabel 2: Unge under 30 år på offentlig forsørgelse unge under 30 år på Periode Niveau Udvikling Sammenligning offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) Samme Udvikling i periode Perioden pct./ året før, Perioden Perioden året pct. året unge under 30 år Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Forrevalidering Dec Ledighedsydelse Dec Fleksjob Dec Førtidspension Dec Udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse i Frederikssund udviser i fuldtidspersoner et fald på 22 unge i forhold til år 2012 fra 681 unge i december 2012 til 659 unge i december 2013, svarende til et fald på 3 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige klyngen udvist et fald på 5 % i samme periode. Denne overordnede udvikling dækker over en forskelligartet udvikling på ydelsesområderne, idet antallet af unge på a-dagpenge er faldet med 19 unge, sygedagpenge er faldet med 7 unge, og revalidering, forrevalidering og fleksjob er faldet med tilsammen 8 unge i løbet af Omvendt er antallet af unge på kontanthjælp steget med 10 unge og ledighedsydelse og førtidspension med tilsammen 3 unge. Af de i alt 659 unge på offentlig forsørgelse pr. december 2013, er de 411 på kontanthjælp, svarende til 62,3 % - altså lige knapt 2/3 af de unge. En nærmere analyse af de i alt 411 unge kontanthjælpsmodtagere fordelt på aldersgrupper viser, at der blandt de helt unge (16-19 år) har været en stigning på 1,6 %, mens der for unge (20-24 år) har været en stigning på 7,5 %. Blandt de ældste unge (25-29 år) har der været et fald på 3,9 % i perioden. Kendetegnende for mange af de unge kontanthjælpsmodtagere er, at de er uden kompetencegivende uddannelse, og ca. 55 % af dem har problemer udover ledighed (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk). På trods af et fald på 3 % i det samlede antal unge på offentlig forsørgelse modtog mere end 500 unge ultimo 2013 enten kontanthjælp eller a-dagpenge. Indsatsen for at få unge til at gennemføre uddannelse og efterfølgende få mulighed for at anvende kompetencerne på arbejdsmarkedet er dermed fortsat en stor udfordring. De mange unge med problemer udover ledighed betyder, at udfordringen skal løses i samarbejde ikke kun med Ungdommens Uddannelsesvejledning, men også med Social Service, Familieafdelingen og Sundhedsafdelingen. 4

5 Tabel 3: Tilgang til førtidspension Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning pct./ 2 Perioden 2 Samme periode året før, pct. 2 Perioden året før, pct. 2 Udvikling i Perioden året 2 Tilgang til førtidspension 3 Dec Den samlede tilgang til førtidspension i 2013 blev på 21 personer, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplanen om en tilgang på maksimum 30 personer er opfyldt. Tilgangen til førtidspension gennem de seneste 12 måneder udviser et fald på 54 % i Frederikssund fra 46 personer i december 2012 til 21 personer i december Til sammenligning har den gennemsnitlige klyngen udvist et fald på 41 % i samme periode. Tabel 4: Langtidsledigheden Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Samme Udvikling i periode pct./ 2 Perioden 2 året før, Perioden pct. 2 Perioden året året før, pct. 2 2 langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Udviklingen i antallet af langtidsledige i Frederikssund Kommune viser et uændret niveau på 360 personer fra december 2012 til december 2013, hvilket indebærer, at den justerede målsætning i beskæftigelsesplan 2013, om maksimalt 381 langtidsledige personer, er opfyldt. Udviklingen dækker over meget modsatrettede udviklingstendenser, idet antallet af a-dagpengemodtagere er faldet med 38 %, hvorimod antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 75 % i perioden. Disse modsatrettede udviklingstendenser ses også i klyngen og skyldes bl.a. øget afgang fra dagpengesystemet, som følge af afkortningen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år. Ledige, som ikke længere kan modtage a-dagpenge, men som ikke har modtaget a-dagpenge i 4 år, har i år 2013 kunnet tilmelde sig en midlertidig uddannelsesordning. Deltagerne i den midlertidige uddannelsesordning indgår i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Omregnet til fuldtidspersoner har i personer i Frederikssund været omfattet af ordningen i år Det svarer til ca. 70 % af stigningen i kontanthjælpsgruppen. Hvor Frederikssund har et uændret niveau for det samlede antal af langtidsledige, viser gennemsnittet for klyngen et fald på 14 %. En bedre metode at vurdere omfanget af langtidsledigheden i kommunerne i klyngen er, at se på den procentvise andel af arbejdsstyrken, der er ramt af langtidsledighed. Der kan ikke hentes tal herfor i jobindsats.dk, men Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland offentliggør tal for regionens kommuner. De seneste er fra november Kommune Langtidsledighedsprocent for A-dagpengemodtagere Langtidsledighedsprocent for kontanthjælpsmodtagere Samlet langtidsledighedsprocent Frederikssund 0,9 1,0 1,7 Gennemsnit i sammenligningskommunerne i Region Hovedstaden & Sjælland 0,9 0,8 1,5 Som det ses, svarer andelen af langtidsledige modtagere af a-dagpenge i Frederikssund til gennemsnittet i de af sammenligningskommunerne, der er beliggende i Region Hovedstaden & Sjælland, mens andelen af kontanthjælpsmodtagere er 0,2 % højere. En del af forklaringen på den højere andel af kontanthjælpsmodtagere er formentlig, at antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere påvirkes af det enkelte jobcenters matchpraksis, da kun kontanthjælpsmodtagere, 5

6 som vurderes at være jobklare, indgår i målingen. Jobcentre, som har et positivt syn på borgernes arbejdsmarkedspotentiale og matcher en høj andel jobklare - vil alt andet lige - have en højere andel langtidsledige kontanthjælpsmodtagere end jobcentre, som visiterer en mindre del af kontanthjælpsmodtagerne som jobklare. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har i sin Kvartalsrapport: Resultater af Beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - 4. kvartal 2013 lavet en opgørelse, som viser andelen af jobklare kontanthjælpsmodtagere af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i jobcentrene i Østdanmark. I denne opgørelse har Jobcenter Frederikssund med 40 % jobklare den 5. højeste andel af jobklare kontanthjælpsmodtagere, hvor gennemsnittet for de 44 jobcentre i Østdanmark er 32,1 %. Med mere end 350 langtidsledige i Frederikssund er indsatsen for at begrænse langtidsledigheden fortsat et vigtigt fokusområde for jobcenteret. Tabel 5: Tilgang af fleksjob Lokalt resultatmål Periode Niveau pct./ 2 Etablering af fleksjob Dec Jobcentret har i løbet af 2013 etableret 70 fleksjob, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplanen, om at jobcentret mindst skulle etablere 60 fleksjob i 2013, er opfyldt. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af et ønske om, at jobcentret får vendt den nedgang i antallet af nyetablerede fleksjob, som der har været de seneste år, således at Frederikssund fremadrettet får færre personer på ledighedsydelse. Tabel 6: Jobcenterets medvirken ved besættelse af ordinære job Lokalt resultatmål Periode Niveau pct./ 2 Medvirken ved besættelse af antal ordinære job Dec Jobcentret har i løbet af 2013 medvirket ved besættelsen af i alt 109 ordinære job, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplanen, om jobcenterets medvirken ved besættelse af minimum 80 ordinære job, er opfyldt. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af Ministerens mål 4 vedrørende; en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Tabel 7: virksomheder, hvor der er etableret jobrotationsprojekter Lokalt resultatmål Periode Niveau pct./ 2 Virksomheder med jobrotationsprojekter Dec Jobcentret har i løbet af 2013 etableret jobrotationsprojekter hos i alt 14 lokale virksomheder, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplanen, om at jobcenteret skal etablere jobrotationsprojekter i mindst 5 virksomheder, er opfyldt. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af Ministerens mål 4 vedrørende; en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 6

7 Tabel 8: Forsørgede i alt Forsørgede i alt Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme året året Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Frederikssund Kommune forsørgede i december 2013 i alt fuldtidspersoner. Det er 222 fuldtidspersoner mindre end i december Det er et fald på 5 %, svarende til gennemsnittet i klyngen. Tabel 9: Matchinddelte forsørgelsesgrupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme året året Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Matchmodellen med tre matchkategorier (Jobklare, Indsatsklare og Midlertidigt passive) er først og fremmest et beskæftigelsesfagligt kategoriseringssystem, og der er som tidligere nævnt store lokale forskelle i matchningen. Det er derfor svært og kan føre til direkte forkerte slutninger, hvis der lægges for meget vægt på forskelle i udviklingen indenfor de enkelte matchkategorier kommunerne imellem. I Jobcenter Frederikssund har vi derfor valgt at vurdere udviklingen på ydelsesområderne (kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse) under ét og ikke fordelt på de tre matchkategorier. A-dagpenge Målt på fuldtidspersoner har Frederikssund 668 fuldtidspersoner på a-dagpenge pr. december Det er et fald på 139 fuldtidspersoner i forhold til december 2012 og svarer til et fald på 17,2 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald i klyngen været på 24,0 % i perioden. Kontanthjælp Samlet set har der fra december 2012 til december 2013 været en stigning fra 994 til fuldtidspersoner i Frederikssund, en stigning på 85 fuldtidspersoner, svarende til 8,6 %. Dette er en udvikling, der er ligger 4 procentpoint over klyngen, hvor den gennemsnitlige stigning er på 4,5 % (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk). Sygedagpenge Samlet set har der fra december 2012 til december 2013 været et fald fra 654 til 603 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er et fald på 51 fuldtidspersoner, svarende til 7,8 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald i klyngen været på 5,5 % (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk). Revalidering Samlet set har der fra december 2012 til december 2013 været et fald fra 71 til 46 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er et fald på 25 fuldtidspersoner, svarende til 35,2 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald i klyngen været på 15,4 % (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk) 7

8 Ledighedsydelse Samlet set har der fra december 2012 til december 2013 været et fald fra 137 til 127 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er et fald på 10 fuldtidspersoner, svarende til 7,3 %. Til sammenligning har klyngen haft en gennemsnitlig stigning på 9,1 % (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk). Tabel 10: Forrevalidering Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme året året Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Der er tale om en begrænset anvendelse af forrevalidering. I december 2013 var der 4 fuldtidspersoner på forrevalidering i Frederikssund. Den samme begrænsede anvendelse gør sig gældende i klyngen. Derfor er de procentvise udsving også store. Forrevalidering anvendes i mindre omfang, da mange af de beskæftigelsesfremmende tiltag lige så godt kan gennemføres som aktiveringsforanstaltninger. Tabel 11: Fleksjob Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme året året Fleksjob - fuldtidspersoner Dec I december 2013 havde Frederikssund i alt 341 fuldtidspersoner i fleksjob. Det er en stigning på 7 % svarende til en tilvækst på 22 fuldtidspersoner fra december Til sammenligning har klyngen ligeledes haft en stigning på 7 % i perioden. Tabel 12: Førtidspension Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme året året Førtidspension - fuldtidspersoner Dec I alt fuldtidspersoner modtog i december 2013 førtidspension i Frederikssund. Det er et fald på 5 %, svarende til 76 fuldtidspersoner i forhold til Det gennemsnitlige fald i klyngen var på 3 %. Jævnfør tabel 3 blev der i år 2013 nytilkendt 21 førtidspensioner i Frederikssund. Den samlede afgang fra førtidspension har dermed været på 97 (76+21) fuldtidspersoner i løbet af året. Frederikssund har i 2013 fortsat den udvikling, der også har været i de foregående år, med færre borgere på førtidspension. I Frederikssund udgør borgere på førtidspension 4,9 % af befolkningen i december 2013, hvor det i klyngen er 5,9 % af befolkningen, der modtager førtidspension. (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk). Tabel 13: Ukendt match Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme året året Ukendt match fuldtidspersoner fuldtidspersoner var ikke matchet i december Som det fremgår, er der fra december 2012 til december 2013 sket et fald i de ikke matchede på 35 %. Der vil altid være et mindre antal borgere, der på et givent tidspunkt endnu ikke er nået at blive matchkategoriseret. 8

9 Tabel 14: Rettidighed Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Opfyldelse af minimumskrav Procent point samme point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. niveau i klyngen i samme måned, pct. Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Både hvad angår samtaler og aktive tilbud til forsikrede ledige er rettidigheden over 90 % og på niveau med gennemsnittet i klyngen, og niveauet anses for tilfredsstillende. Samtaler med kontanthjælpsmodtagere viser en højere grad af rettidighed (97 %) i Frederikssund end i klyngen (90 %), og niveauet anses for tilfredsstillende. Rettidigheden i forhold til at give aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere ligger på 86 % i Frederikssund. Det er en stor forbedring i forhold til december 2012, hvor rettidigheden lå på 80 %, men niveauet er fortsat ikke helt tilfredsstillende. Gennemsnittet i klyngen ligger på 91 %. 9

10 Tabel 15: Besparelsespotentiale for Jobcenter Frederikssund Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,56 3, ,3 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,92 3, ,8 Sygedagpenge 2,09 2, ,7 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 6,74 7, ,7 I alt 15,30 16, ,8 Kilde: Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Frederikssund Kommunes besparelsespotentiale fremgår af tabel 15, og det viser overordnet, at kommunen i år 2013 burde kunne spare 17,8 mio. kr., svarende til 212 fuldtidspersoner, hvis forbruget til kontanthjælp (inkl. Revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) kom ned på det niveau, som Frederikssund Kommunes rammevilkår for disse forsørgelsesydelser tilsiger. Af tabel 15 fremgår det også, at Frederikssund Kommune på de tre øvrige ydelsesområder (a-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)) i 2013 har et negativt besparelsespotentiale dvs. har et mindre forbrug end, hvad kommunens rammebetingelser tilsiger på disse forsørgelsesydelser. På permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) er der et mindre forbrug på 29,7 mio. kr., svarende til 344 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. På a-dagpengeområdet er der et mindre forbrug på 24,3 mio. kr., svarende til 222 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. Endelig er der på sygedagpengeområdet opnået et mindre forbrug på 9,7 mio. kr., svarende til 96 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. Altså er der i alt for disse tre ydelsesområder opnået et mindre forbrug på 63,7 mio. kr., svarende til 662 fuldtidspersoner mindre end, hvad der er tilsagt kommunen via rammebetingelserne. Frederikssund Kommune har således netto for alle 4 ydelsesområder i tabel 15 opnået et negativt besparelsespotentiale på 45,9 mio. kr., svarende til 450 fuldtidspersoner mindre end, hvad der er tilsagt kommunen via rammebetingelserne. Udtrykt ved fuldtidspersoner i pct. af befolkningen, svarer dette til, at Frederikssund Kommune i 2013 havde 15,30 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvor rammebetingelserne havde tilsagt, at 16,94 % af befolkningen burde være på offentlig forsørgelse. 10

11 Tillæg til Beskæftigelsesplanen 2011: Flere aktive virksomhedsrettede tilbud Baggrund I aftalen Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010 blev der afsat en bevilling til jobcentrene til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige (personer med mere end 12 måneders sammenhængende ledighed) og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. På baggrund af ovennævnte bevilling skulle kommunen i 2010 udarbejde en plan med mål for indsatsen og resultatkrav for den 4-årige bevillingsperiode. Denne plan skulle udarbejdes som et tillæg til Beskæftigelsesplanen for Såfremt der var behov for justeringer af planen, skulle kommunen årligt revidere mål for indsatsen og resultatkrav i et tillæg til beskæftigelsesplanerne gældende for 2011, 2012 og Frederikssund Kommunes resultatmål for den fireårige periode 2010 til 2013 Andel* i virksomhedsrettet aktivering, Jobcenter Frederikssund Sept Jun Dec A-dagpenge Jun Dec Jun Nov % 40 % 41 % 41 % 42 % 42 % 42 % Kontant- og starthjælp (match 1) 26 % 28 % 30 % 32 % 33 % 34 % 35 % Kontant- og starthjælp (match 2) 16 % 17 % 18 % 19 % 20 % 20 % 20 % Kilde: Jobindsats.dk, januar 2011 *) Andelen defineres som: personer i virksomhedsrettet aktivering med mere end 3 måneder på ydelsen / antal forløb over 3 måneder. Resultatmål Andelen af langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed blandt modtagere af a-dagpenge der er i virksomhedsrettet aktivering øges i 2013 til 42 %. En stigning på to procentpoint fra Andelen af langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed blandt modtagere af kontant- og(start)hjælp i match 1, der er i virksomhedsrettet aktivering, øges i 2013 til 35 %. En stigning på ni procentpoint fra Andelen af langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed blandt modtagere af kontant- og (start)hjælp i match 2, der er i virksomhedsrettet aktivering, øges i 2013 til 20 %. En stigning på fire procentpoint fra En konkret opgørelse via Jobindsats.dk viser, at andelen af langtidsledige og personer med risiko for langtidsledighed blandt modtagere af a-dagpenge, der er i virksomhedsrettet aktivering, udgjorde 22 % i Frederikssund pr. november Et resultat, som ligger 20 procentpoint under målsætningen om en andel på 42 % i november 2013 (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk). En tilsvarende opgørelse via Jobindsats.dk viser, at andelen af langtidsledige og personer med risiko for langtidsledighed blandt modtagere af kontanthjælp i match 1, der er i virksomhedsrettet aktivering, udgjorde 35 % i Frederikssund pr. november Dermed er målsætningen opfyldt (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk). Hvad angår modtagere af kontanthjælp i match 2, så viser en lignende opgørelse, blandt langtidsledige og personer med risiko for langtidsledighed i denne gruppe, der er i virksomhedsrettet aktivering, at andelen udgjorde 20 % i Frederikssund pr. november Dermed er målsætningen opfyldt (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk). 11

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision for år 2010

Resultatrevision for år 2010 Resultatrevision for år 2010 Jobcenter Frederikssund maj 2011 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere