Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER FREDERIKSSUND Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Stigning i antallet af personer på sygedagpenge Udviklingen i gruppen af kontanthjælpsmodtagere Nydanskere på offentlig forsørgelse 4 BILAG 5

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Frederikssund har generelt en positiv udvikling i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesregionen vil i den forbindelse kvittere for: Jobcentrets fortsatte fald i udviklingen af arbejdskraftreserven, hvor det skal fremhæves, at jobcentret har nedbragt antallet af a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven ift. samme periode året før. At jobcentret har en faldende tilgang til permanente forsørgelsesordninger. De primære fødekilder til de permanente forsørgelsesordninger sygedagpengemodtagere med mere end 52 uger på ydelsen samt de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er ligeledes grupper, der er blevet færre af i Jobcenter Frederikssund gennem det seneste år. Den generelle udvikling i antallet af unge ydelsesmodtagere, som der ligeledes er blevet færre af. Med ovenstående resultater er Jobcenter Frederikssund godt på vej i forhold til at opfylde de lokalt fastsatte mål for 3 af de 4 nationale beskæftigelsesmål i

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER FREDERIKSSUND - 4. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Frederikssunds resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Frederikssund - indgår: Furesø, Ballerup, Fredensborg, Gladsaxe, Greve, Glostrup, Holbæk, Hillerød, Herning, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Frederikssund har det seneste år (fra august 2011 til august 2012) haft et fald i antallet af ydelsesmodtagere på tre ud af fire områder, hvor der er fastsat ministermål. Alle 4 mål er indtil videre opfyldt og nuværende niveau ligger en del bedre end det niveau som jobcentret har opstillet i beskæftigelsesplanen for Et af ministermålsområderne går dog den forkerte vej. Det er på det 4. ministermål, der vedrører udviklingen i antallet af nydanskere på overførselsindkomst. Her er der sket en stigning i antallet af nydanske ydelsesmodtagere i Frederikssund. For de 3 øvrige mål er udviklingen imidlertid positiv. Således er antallet af jobklare ledige med mere end 13 uger uafbrudt på ydelsen (arbejdskraftreserven) faldet, tilgangen til permanent forsørgelse går i den rigtige retning og antallet af unge ydelsesmodtagere falder ligeledes. Oversigt over resultater for ministermål i 2012 Antal Frederikssund August 2012 Ændring i procent Aug. 11 Aug. 12 Jobcentrets mål for dec Arbejdskraftreserven % 914 Tilgang til permanent forsørgelse % 95 (sep11 aug12) (ift. sep10-aug11) Unge under 30 år på offentlig 615-1,6 % 685 forsørgelse Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 419 3,7 % 448 2

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Frederikssund har, som ovenfor nævnt, generelt en positiv udvikling i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen. Jobcentrets mest aktuelle fokusområder kan sammenfattes som: 1. Et stigende antal sygedagpengemodtagere, herunder en stigning i antallet af forløb af mere end 26 ugers varighed. 2. Et stigende antal kontanthjælpsmodtagere, herunder særligt job- og indsatsklare. 3. Et stigende antal ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse, fortrinsvist på kontanthjælp og sygedagpenge. 3.2 Stigning i antallet af personer på sygedagpenge Resultaterne på sygefraværsområdet viser, at der er sket en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere på 4% i Frederikssund Kommune, (Det bemærkes dog, at siden sidste dialogmøde er antallet af sygedagpengemodtagere faldet med 14%), jf. tabel 1. Det er en udvikling der går i den forkerte retning sammenholdt med udviklingen i dels klyngen dels Østdanmark, hvor der har været et fald. Det bemærkes dog, at andelen af forløb over 26 uger fortsat er lavere i Frederikssund sammenholdt med klyngen og Østdanmark. Ses på det langvarige sygefravær over 52 uger er dette faldet med 10% på et års sigt, fra juli 2011 til juli Det er i den helt rigtige retning, men et lavere fald sammenholdt med klyngen. Imidlertid er det relativt små tal. Der er 76 sygefraværsforløb over 52 uger. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken i Frederikssund er på niveau med klyngens. Ift. indsats på sygefraværsområdet er aktiveringsgraden for sygedagpengemodtagere i 2. kv væsentlig lavere i Frederikssund sammenholdt med klyngen og Østdanmark, se tabel 14. (6,5% i Frederikssund. 31,1% og 28,4% i hhv. klyngen og Østdanmark) Sygefraværet er en af de primære fødekilder til de permanente forsørgelsesydelser. Udviklingen i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser er imidlertid særdeles positiv, idet tilgangen er faldet med 28% ift samme årsperiode året før. Udover faldet i tilgang er der ligeledes et fald i antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser. Faldet i tilgang og faldet i antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser er større i Frederikssund sammenholdt med klyngen og Østdanmark. Det ser dermed ud til, at Frederikssund har formået at bremse sygefraværet inden det overstiger de 52 uger og dermed også bremse tilgangen til FØP. Der bør dog under alle omstændigheder være opmærksomhed på udviklingen i sygefraværet over 26 uger og i antallet af sygedagpengemodtagere, der er stigende. Det kan f.eks overvejes, om den tidlige forebyggende aktiveringsindsats med fordel kan øges. 3

6 3.3 Udviklingen i gruppen af kontanthjælpsmodtagere I Frederikssund er der 913 kontanthjælpsmodtagere i august Det er en stigning på knapt 5 % det seneste år. Stigningen er imidlertid ikke jævnt fordelt på matchgrupper, men alene sket for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og 2 (de job- og indsatsklare). For kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 er der sket et fald på 26%, hvilket er en anden tendens sammenholdt med klyngen og Østdanmark, hvor der har været stigninger i matchgruppe 3 på hhv. 9% og 8%. Det er imidlertid positivt, at Frederikssund vurderer, at kontanthjælpsmodtagere i højere grad kan matches 1 og 2 end tidligere. Udover stigningen i gruppen af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og 2 er gruppen ligeledes ledige i længere tid. Kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven (match 1) er steget med 18% i Frederikssund (fra august 11 til 12) ligesom antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, der er langtidsledige er steget. Andelen er derudover større i Frederikssund (andelen af jobklare kontanthjælpsmodtagere, som er langtidsledige) sammenholdt med klyngen (32% mod 26,1%), se tabel 5. Det er værd at være opmærksom på gruppen af gamle unge kontanthjælpsmodtagere, dvs. gruppen mellem 25 og 29 år, hvor der har procentuelt markante stigninger i match 1 (fra 44 til 62 personer det seneste år). Dette kan skyldes en øget dimittendledighed. Indsatsen i form af andelen af påbegyndte kontanthjælpsforløb hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden for en måned er meget lav i Frederikssund sammenholdt med klyngen og Østdanmark (13% mod hhv. 47% og 45%). Tilsvarende er antal personer berørt af aktivering lavere - og faldende - i Frederikssund end i klyngen. Effekten af aktiveringen er imidlertid god sammenlignet med klyngen, hvorfor jobcentret måske kan nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere gennem en yderligere aktiveringsindsats. 3.4 Nydanskere på offentlig forsørgelse Det eneste ministermålsområde, hvor udviklingen samlet set går den forkerte vej er ift. antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse. Denne gruppe er steget med 3,7% på et års sigt, fra august 2011 til august Stigningen er sket blandt nydanskere, der er på kontanthjælp eller sygedagpenge. Stigningen er inden for alle matchgrupper ligesom stigningen i nydanske sygedagpengemodtagere er større end den generelle stiging i antallet af sygedagmodtagere (18,2% ift. 4%, se tabel 13 og tabel 1) Den største gruppe af nydanskere på offentlig forsørgelse udgøres af førtidspensionister. Udviklingen i det 4. ministermål i Frederikssund følger tendensen i både klyngen og Østdanmark. 4

7 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 7 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Frederikssund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 7 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 8 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, august Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 9 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Frederikssund Kommune 9 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Frederikssund og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, juni Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 11 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 12 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 13 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), august Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Frederikssund Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 13 Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Frederikssund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 13 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Frederikssund Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 14 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Frederikssund Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 14 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jul Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Frederikssund Kommune 15 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 15 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 15 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, aug UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 17 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, aug

8 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 19 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 20 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, aug 11 - aug Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), aug AKTIV OG TIDLIG INDSATS 23 Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 23 Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 23 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 24 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 24 VIRKSOMHEDSINDSATS 25 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Frederikssund, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 25 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Frederikssund, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 25 Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Frederikssund Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 SELVFORSØRGELSESGRAD 26 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

9 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Frederikssund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Frederikssund Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 august 2012 Udvikling aug aug 2012 Frederikssund Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 666 2,5% -9% (-23%) -4% -2% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 355 1,3% 20% (9%) 5% 3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 405 1,5% 13% (21%) 13% 8% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 153 0,6% -26% (-43%) 9% 8% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 2 0,0% -71% (0%) 17% -18% - Personer på sygedagpenge 552 2,1% 4% (-14%) -9% -10% - Personer på revalideringsydelse 72 0,3% -38% (-16%) -13% -15% - I alt ,3% -2% (-13%) -1% -1% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 3kvt2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

10 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, august % 5% 4% 4% 3% 3% 3,1% 0,9% 3,9% 1,2% 2,9% 0,7% 3,7% A-dagpengemodtagere 4,4% 4,2% 1,2% 1,2% 3,3% 1,3% 3,7% 0,7% 0,8% Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 3,2% 4,0% 4,0% 3,9% 0,7% 3,4% 0,7% 3,3% 0,9% 0,5% 0,7% 1,0% 3,4% 0,5% 3,6% 0,8% 4,6% 1,3% 2% 2% 1% 2,2% 2,7% 2,2% 2,5% 3,0% 2,6% 3,0% 2,9% 2,3% 3,3% 2,9% 3,3% 2,6% 2,9% 2,9% 2,8% 3,3% 1% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Frederikssund Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis %-vis aug-11 aug-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-15%) -6% -2% -3% Kontanthjælpsmodtagere % (8%) 6% 4% 4% I alt % (-9%) -3% 0% -1% Kommunens mål: 914 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Frederikssund 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

11 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Frederikssund Klyngen Østdanmark JC Frederikssund (Bruttoledige, fuldtidspers.) 120 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Frederikssund Kommune 160 A-dagpenge Kontanthjælp 140 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug

12 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Frederikssund og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, juni 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Frederikssund Østdanmark Frederikssund Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,3% 76,7% 16 53,3% 68,1% Uddannelse* 0 0,0% 0,7% 0 0,0% 2,8% Ledighed 11 8,1% 12,8% 8 26,7% 15,8% Match 2 / match 3 0 0,0% ,0% 0,0% Barselsdagpenge 0 0,0% 0,7% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 9 6,7% 7,1% 0 0,0% 0,0% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 8 5,9% 1,4% 0 0,0% 0,1% Øvrige 0 0,0% 0,6% 6 20,0% 13,2% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 10

13 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, august 2012 personer Frederikssund Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -15,6% (-15,0%) -6% -3% Selvstændige 42 8,0% 6,3% 6,5% -4,5% (2,4%) -4% -2% Dana, A-Kasse For Selvstændige 8 1,5% 1,4% 1,4% 14,3% (33,3%) 3% -3% ASE 34 6,5% 4,9% 5,1% -8,1% (-2,9%) -6% -1% Akademikere 36 6,8% 8,9% 16,7% 0,0% (-12,2%) 7% 8% Akademikernes A-Kasse 10 1,9% 2,6% 5,7% 25,0% (-23,1%) 12% 13% CA, A-kasse 6 1,1% 1,7% 2,4% - (50,0%) 22% 21% Ingeniørernes A-Kasse 8 1,5% 1,9% 2,2% -42,9% (-33,3%) -14% -5% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 4 0,8% 1,0% 2,2% 0,0% (0,0%) 23% 5% Magistrenes A-Kasse 8 1,5% 1,7% 4,2% -20,0% (0,0%) 7% 6% Funktionærer og tjenestemænd 63 12,0% 9,4% 9,8% -6,0% (-1,6%) -6% -1% BUPL, A-kasse 21 4,0% 2,2% 1,8% 5,0% (0,0%) -12% -5% Danske Sundhedsorg. A- kasse 3 0,6% 0,8% 0,7% 0,0% (-25,0%) -30% -19% Lærernes A-kasse 5 1,0% 1,7% 1,6% -37,5% (-37,5%) 20% 9% FTF- A -kasse 28 5,3% 3,5% 4,7% 3,7% (21,7%) -2% 0% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 6 1,1% 1,1% 1,0% -33,3% (-25,0%) -11% 5% HK /Danmarks A-kasse 54 10,3% 13,3% 11,8% -15,6% (1,9%) 3% -1% Tekniske funktionærer 30 5,7% 8,0% 8,0% -31,8% (-18,9%) -1% 0% Business Danmarks A-Kasse Frederikssund 3 0,6% 1,2% 0,9% -57,1% (-50,0%) -15% -4% Min A-kasse 0 0,0% 1,2% 1,7% 100,0% (-100,0% -1% -2% Funkt. og Servicef. A-kasse 8 1,5% 0,8% 1,2% - (166,7%) 44% 25% Ledernes A-kasse 15 2,9% 2,6% 2,5% -34,8% (-16,7%) -4% 3% Teknikernes A-Kasse 4 0,8% 2,1% 1,7% -50,0% (-33,3%) 0% -12% Byggefagene 6 1,1% 1,6% 1,9% -62,5% (-45,5%) -29% -18% Byggefagenes A-Kasse 6 1,1% 1,0% 1,2% -45,5% (20,0%) -18% -16% El-Fagets A-Kasse 0 0,0% 0,7% 0,8% 100,0% (-100,0% -42% -21% Metalarbejdernes A- Kasse 24 4,6% 3,0% 2,7% -22,6% (-14,3%) -27% -15% Faglig Fælles (3F) A- kasse* ,9% 20,0% 18,0% -9,1% (-20,3%) -17% -12% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 3 0,6% 1,3% 0,8% -40,0% (-40,0%) -7% -12% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 43 8,2% 7,1% 6,3% 10,3% (-10,4%) 11% 2% Øvrige ,9% 20,8% 17,4% -27,6% (-28,1%) -4% -2% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse 24 4,6% 4,7% 4,9% -29,4% (-40,0%) 2% 4% 7 1,3% 1,4% 1,4% -46,2% (-58,8%) -3% 0% Kristelig A-Kasse 79 15,0% 14,7% 11,1% -24,8% (-17,7%) -6% -5% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 4 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar 2012 Østdanmark Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Frederikssund Klynge 4 11

14 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe juli 2012 juli 11 - juli 12 Frederikssund Klyngen Østdanmark Frederikssund Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 33,4% 30,0% 31,4% 2,3 (1,0) -2,7-1,5 (Antal) ,4% (- 11,8%) -11,5% -6,1% (Andel) 32,0% 26,1% 32,9% -4,3 (-5,8) -2,9 1,4 (Antal) ,8% (2,8%) -9,7% 5,2% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to ydelsesgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 32,0% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Frederikssund, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i juli Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar

15 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), august 2012 Andel borgere på førtidspension Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 12% 10% 8% 6% 5,8% 1,1% 9,5% 1,3% 7,6% 1,2% 7,2% 1,7% 7,0% 1,3% 7,4% 1,9% 6,5% 1,4% 9,7% 2,1% 6,4% 1,4% 9,7% 1,9% 9,4% 2,4% 8,7% 2,0% 6,3% 1,3% 9,9% 1,9% 9,5% 2,4% 8,3% 1,8% 7,2% 1,4% 4% 2% 4,7% 8,2% 6,3% 5,5% 5,8% 5,5% 5,1% 7,6% 5,0% 7,8% 6,9% 6,7% 5,0% 8,0% 7,1% 6,5% 5,9% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Frederikssund Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Antal aug aug 2012 Ydelsesgruppe aug 2012* Frederikssund Klyngen Østdanmark - Førtidspension 36-23% -10% -11% - Fleksjob og ledighedsydelse 22-35% -10% -15% I alt 58-28% -10% -12% Kommunens mål: 95 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Frederikssund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal aug aug 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe aug 2012 Frederikssund Klyngen Østdanmark Frederikssund Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (-3%) -1% -2% 5,5% 6,5% 5,8% 305-6% (-2%) 1% -1% 1,1% 1,4% 1,0% 140 5% (4%) 1% 2% 0,5% 0,4% 0,3% % (-2%) -1,0% -1,9% 7,2% 8,3% 7,2% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger * A nvendt befolkningstal er fra 3kvt2012. A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

16 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Frederikssund Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 115 Førtidspension, Frederikssund Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Frederikssund Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Frederikssund Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før feb 09 - jan mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 Kilde: Jobindsats.dk jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 14

17 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jul 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Frederikssund Kommune Klyngen Østdanmark ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger % 14% 4% (3%) -10% (4%) % 13% -5% -20% % 14% -8% -13% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar 2012 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Frederikssund Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe juli 2012 juli 11 - juli 12 Frederikssund Klyngen Østdanmark Frederikssund Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 66,1% 59,3% 63,1% 6,9 (9,8) -0,4-0,9 (Antal) ,0% (38,9%) 12,7% 7,7% (Andel) 84,6% 72,2% 74,4% 8,7 (18,1) 4,0 2,2 (Antal) ,0% (-21,0%) 15,7% 13,6% Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 66,1% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Frederikssund, som har modtaget kontanthjælp i mere end 40 sammenhængende uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 15

18 140 Frederikssund Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, aug ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 2,9% 3,8% 3,6% 3,8% 2,8% 3,8% 4,5% 4,0% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 3,3% 4,0% 4,2% 4,3% 3,0% 4,2% 3,9% 3,7% ,5% 0,5% 0,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 16

19 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, aug 12 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 12% 10% 8% 8,0% 11,5% 8,0% 11,0% 9,5% 10,3% 12,2% 11,8% 9,9% 10,7% 10,6% 10,1% 8,5% 12,3% 12,9% 10,5% 9,6% 6% 4% 2% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 17

20 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Frederikssund Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis aug-11 aug-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,5% (-24,8%) 1% 0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,0% (5,6%) 3% -3% ,7% (3,0%) 12% 15% ,6% (-46,1%) 6% 5% ,9% (-5,9%) -17% -25% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,6% (-28,6%) 16% -37% ,4% (-1,6%) -12% -8% ,0% (-50,0%) -9% -9% 5 5 0,0% (0,0%) -5% -5% ,8% (3,6%) 2% 2% I alt ,6% (-8,9%) 3% 1% Kommunens mål: 685 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, B eskæftigelsesplan for Frederikssund 2012 og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

21 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Frederikssund Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis aug-11 aug-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,1% (-14,5%) 3% 1% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) ,9% (1,6%) 9% 2% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) ,7% (1,8%) 13% 16% Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) ,7% (-48,3%) 17% 17% Revalidender ,0% (9,1%) -14% -20% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (33,3%) 5% 12% ,9% (-6,1%) -13% -7% 1 1 0,0% (0,0%) -11% -9% ,0% (0,0%) -12% -5% ,6% (-7,4%) 3% 2% I alt ,4% (-8,0%) 4% 3% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar 2012 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Frederikssund Kommune Klyngen Yde lse sgruppe %-vis aug-11 aug-12 % -vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Østdanmark %-vis udvikling ,4% (-36,2%) -1% -2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,3% (8,5%) 0% -6% ,0% (3,7%) 12% 14% ,9% (-44,7%) -2% -3% ,8% (-33,3%) -21% -34% ,3% (-75,0%) 19% -44% ,8% (3,6%) -11% -9% ,0% (-100,0% 0% -7% ,0% (-) 16% -5% ,0% (13,8%) 1% 2% I alt ,6% (-9,6%) 3% -1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar 2012 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 19

22 Frederikssund Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 Kilde: Jobindsats.dk maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug

23 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, aug 11 - aug 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe aug 12 Frederikssund Klynge Østdanmark Frederiks Klynge Østdanmark sund Dagpengemodtagere 69-2,8% (-14,8%) -3,7% -5,0% 5,1% 4,8% 5,1% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 45 15,4% (-4,3%) 6,5% 3,1% 3,3% 2,2% 3,0% 95 10,5% (18,8%) 20,3% 11,7% 7,0% 4,9% 5,4% 37 23,3% (-28,8%) -1,6% 5,3% 2,7% 2,5% 2,5% 3-50,0% (0,0%) -13,3% -23,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0 - (-) -16,7% -34,6% 0,0% 0,0% 0,0% 39 18,2% (8,3%) 3,5% -5,4% 2,9% 2,4% 2,0% 7-30,0% (16,7%) 5,1% -5,5% 0,5% 0,4% 0,2% 2 100,0% (0,0%) 0,8% 6,1% 0,1% 0,7% 0,5% 122 0,0% (-3,2%) 3,7% 1,9% 8,9% 11,9% 8,7% I alt ** 419 3,7% (-3,2%) 4,3% 1,5% 30,7% 30,0% 27,5% Kommunens mål: 448 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Frederikssund 2012 og egne beregninger * B efolkningstal er fra 3kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Frederikssund Kommune var der desuden 1 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i august 2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

24 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), aug % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 20% 15% 10% 5% 0% 22,4% 21,6% 23,6% 21,5% 18,6% 19,7% 9,8% 12,7% 11,5% 5,1% 10,2% 13,0% 9,7% 13,2% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 6,4% 11,7% 7,6% 18,5% 5,6% 10,5% Glostrup Holbæk Hillerød Herning 14,1% 13,9% 4,5% 9,1% 7,0% 7,2% Holstebro Kolding 3,3% 6,0% Roskilde Sorø 4,1% 7,7% 7,7% 14,3% Viborg Klyngen Østdanmark 10,4% 17,5% 22

25 Aktiv og tidlig indsats Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Ydelsesgruppe 2. kvt kvt kvt 2012 Frederikssund Klyngen Østdanmark Frederikssun d Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere 26,5 25,7 24,7-3,6 (-8,1) -8,2-5,9 Jobklare kontanthjælpsmodtagere 31,2 35,7 33,3-2,1 (-5,6) -8,3-3,5 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 27,7 32,0 27,2-8,9 (-10,3) -2,9 0,7 Sygedagpengemodtagere 1 6,5 31,1 28,4-0,6 (0,0) -2,9 1,6 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra juli A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i fo rho ld det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 2. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Frederikssund Klyngen Øst danmark Frederikssun d Klyngen Øst danmark Antal Andel Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 40% 41% 0,0-5,7-2,6 heraf : Privat løntilskud 49 4% 4% 4% -1,3-1,3 4,1 Offentlig løntilskud 70 6% 8% 7% 0,3-2,1 8,8 Virksomhedspraktik 113 9% 11% 10% -1,3-2,9 11,7 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 61% 62% 2,1-8,0-0,8 heraf : Privat løntilskud 23 5% 5% 4% -1,9-0,8 0,0 Offentlig løntilskud 0 0% 7% 6% 0,0 0,9 1,0 Virksomhedspraktik % 21% 17% -6,9-3,0-2,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 65% 59% -10,6-6,3-0,6 heraf : Privat løntilskud 11 3% 2% 2% 1,1-0,1 0,3 Offentlig løntilskud 0 0% 2% 1% -1,0 0,4 0,5 Virksomhedspraktik 82 19% 24% 16% -1,0 0,3 0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 23

26 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2012 Udvikling i % -point Yde lse sgruppe Frederikssund Klyngen Østdanmark Frederikssund Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 34% 42% 38% 12,0 (-2,0) 3,1 5,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 80% 77% 77% 1,6 (-13,1) -2,3-0,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 69% 70% 73% 7,6 (-11,4) -2,7 3,0 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 50% 64% 67% -25,0 (-27,8) -0,8 2,0 I alt (Antal personer) Kilde: Jobindsats.dk (208) (4.374) (15.584) 18%* 1%* 7%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 3. kv artal 2011 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 2. kvt kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Frederikssund Klyngen Østdanmark Frederikssund Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 8% 9% 9,4% 1,4 (-1,6) -1,1 0,7 13% 47% 45% -13,9 (-14,9) -9,0-1,7 21% 38% 29% 9,3 (-7,6) -7,0-1,6 (44) (1.665) (5.931) -15%* -15%* -3%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 3. kv artal

27 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Frederikssund, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Frederikssun Frederikssun Frederikssun Kly ngen* Kly ngen* Kly ngen* d d d 17,7% 14,4% 25,4% 32,3% 12,0% 15,8% Frederikssun d Kly ngen Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 13,4% 11,1% 0,9% 16,3% 30,4% 31,5% 7,1% 4,5% 0,0% 3,6% 30,1% 31,5% 0,0% 0,7% 0,0% 1,5% 66,7% 43,6% 12,0% 13,9% Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Frederikssund, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Frederikssun Frederikssun Frederikssun Kly ngen* Kly ngen* Kly ngen* d d d -29% -28% -4% -23% -26% -27% -17% -13%. 18% -21% -20% 100% 12% -100% 32% 10% 16%. -33%. 8% 140% -12% Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Frederikssund Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 2. kvt kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Frederikssund Antal Klyngen** Andel*** Øst danmark Frederikssun Klyngen** d Udvikling i antal Østdanmark A-dagpengemodtagere 95 10% 11% 11% -17% -24% -20% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 64 7% 6% 6% -11% -2% -7% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 51 5% 6% 5% 9% 14% 11% I alt % 18% 17% -10% -11% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 25

28 Selvforsørgelsesgrad Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Frederikssund Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering ,4% 27,3% 25,0% Privat ansættelse med løntilskud 23 58,7% 53,7% 51,2% Offentlig ansættelse med løntilskud 22 29,6% 37,4% 37,9% Virksomhedspraktik* 9 27,0% 18,3% 18,8% Forløb i alt ,1% 34,0% 32,4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Frederikssund Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 1 0,0% 20,5% 17,6% Øvrige forløb over 4 uger 45 27,2% 28,1% 28,5% Privat ansættelse med løntilskud 10 48,8% 59,7% 48,4% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 45,6% 37,0% Virksomhedspraktik* 51 34,1% 26,7% 26,4% Forløb i alt ,2% 33,1% 31,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Frederikssund Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 4 0,0% 5,6% 7,3% Øvrige forløb over 4 uger 53 15,9% 12,3% 11,4% Privat ansættelse med løntilskud 3 54,4% 31,1% 28,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 3 0,0% 24,5% 14,3% Virksomhedspraktik* 32 11,2% 11,3% 10,6% Forløb i alt 95 14,4% 12,7% 11,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") 26

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere