Kvalitetsrapport Christiansfeld Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport Christiansfeld Skole"

Transkript

1 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther

2 KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE De objektive resultater fra folkeskolens afgangsprøve viser en positiv udvikling. Det kræver flere års resultater at drage en konklusion, men umiddelbart ser det ud til, at skolens initiativer inden for videreuddannelse af lærere og indsats i naturfagene bærer frugt. Læseresultaterne er flertydige. Der er flere sikre læsere og færre usikre, men hurtigheden blandt de sikre læsere er faldet. Skolen arbejder videre med en indsats for at forbedre læseresultaterne. Spindet om kvalitetssikring af elevernes udbytte af undervisningen er tilfredsstillende. Den mindre score i "Elevplaner og elevsamtaler" skyldes, at vi er dispenseret af undervisningsministeriet for kravet om handleplaner i alle fag. KVALITETSSIKRING AF RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE Elevfraværet er kraftigt stigende. Det skyldes til dels, at der er et stadigt stigende antal familier, der beder børnene fri for at tage på ferier uden for de normale skoleferier. Der er et stigende antal elever pr moderne computer. Det skyldes, at vores pc'ere jo bliver ældre hele tiden, mens der ikke bliver købt så mange ind, efter at de særlige puljer til dette formål er væk. Procentandelen af undervisning, der varetages af liniefagsuddannet personale er generelt stigende. Det skyldes Kolding Kommunes efteruddannelsesindsats, hvor 5 af skolens lærere har fået et ekstra liniefag. På baggrund af, at den ny ledergruppe nu er veletableret samt, at der er en mindre bureaukratisk arbejdstidsaftale, vil den pædagogiske ledelse og tilstedeværelsen i undervisningen blive opprioriteret i det kommende år. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Christiansfeld Skole gennemfører de indsatser, som kommunalbestyrelsen vedtager. Der kan dog være nogle indsatser, som umiddelbart passer bedre ind i de lokale indsatser end andre. Derfor kan man komme ud for, at der i nogle sammenhænge gøres en større indsats i praksis, end skolen egentlig har haft ønske om. Partnerskab om folkeskolen Dette projekt har skolen aldrig ønsket, men det er blevet gennemført i loyalitet over for de politiske beslutninger. Derfor er der alligevel opnået en del resultater i praksis. Vi har blandt andet gennemført et projekt omkring sammenhængen mellem årsplan, forældremøder, elevsamtaler, elevplaner, skole-hjemsamtaler og teamsamtaler. LOKALE MÅL OG TILTAG Videndeling blandt skolens personale Skolen har igennem flere år arbejdet på at udvikle videndeling blandt personalet og har bevæget sig væk fra den traditionelle skole (en lærer en klasse) til den moderne skole med lærerteams. Nyetablering af Specialcenter Syd: Der er nu etableret en gennemskuelig struktur og en bedre udnyttelse af personaleressourcerne. Skolen har endvidere fået del trepartsmidler med henblik på videreuddannelse af personalet. Specialklasserne er nu knyttet til den centrale visitering gennem visitationsudvalget i PPR, vi er repræsenteret. Efter et turbulent år, hvor vi en del af året måtte undvære skolepsykolog, er der nu etableret et systematisk samarbejde med PPR. Samlet vurdering: Skolen har veldefinerede udviklingsprojekter, som der arbejdes med i skolens hverdag. Der er sket tydelige forandringer i skolens funktion. Den fulde effekt på skolens undervisning vil først vise sig efter en årrække.

3 KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN TALFAKTA a. KARAKTERER VED FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE I 9. KLASSE - Dansk, læsning 7,6 5,1 4,9 tosprogede 7,0 3,0 3,4 - Dansk, retskrivning 8,0 4,5 5,1 tosprogede 7,0 2,6 - Dansk, skriftlig fremstilling 7,8 5,9 5,4 tosprogede 7,3 3,0 5,3 - Dansk, orden 8,3 6,3 5,1 tosprogede 8,0 5,5 4,0 - Dansk, mundtligt 8,6 6,2 5,4 tosprogede 7,8 5,5 1,5 - Matematik, færdigheder 8,0 5,7 7,7 tosprogede 7,8 5,0 1,5 - Matematik, problemløsning 7,8 4,8 6,0 tosprogede 6,5 3,5 4,6 - Engelsk, mundtligt 8,6 5,1 6,2 tosprogede 7,3 3,5 3,5 - Fysik-kemi, praktisk/mundtligt 7,1 4,0 5,4 tosprogede 5,8 3,0 4,3 6. KOMMUNALE LÆSETEST 100% 75% 50% 25% Usikre læsere Delvist sikre, langsomme læsere Sikre, hurtige læsere 0% klasse klasse SPIND Kvalitetssikring af elevernes udbytte af undervisningen Ønsket Opnået Læring Undervisning og fritidspædagogik Elevplaner og elevsamtaler Skolestart og det videre skoleforløb Den løbende evaluering og undervisningen

4 VURDERING OG UDDYBNING Udviklingen i karaktererne ved folkeskolens afgangsprøve efter 9.klasse er tilfredsstillende, selvom det skal tages med et gran salt, når det kun ses over 3 år. Heraf er det første år oven i købet efter den gamle karakterskala. Danskkaraktererne viser modsatrettede tendenser inden for de forskellige deldiscipliner. I de øvrige fag er der større eller mindre fremgang over hele linien. Specielt vil jeg hæfte mig i udviklingen indenfor F/K, på baggrund af skolens indsats for en styrkelse af naturfagene. I de kommunale læsetest er andelen af usikre læsere på 4.klassetrin mere end halveret. Desværre er hastigheden blandt de sikre læsere samtidig faldet. På 8.klassetrin har vi ikke et sammenligningsgrundlag for at vurdere en udvikling. Resultaterne danner sammen med uddannelsen af tre læsevejledere ved skolen baggrund for en indsats for at styrke læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Spindet "Kvalitetssikring af elevernes udbytte af undervisningen" viser, at skolen har et højt ambitionsniveau. Der er nogle særlige bemærkninger i forhold til scoren på "Elevplaner og elevsamtaler". Vi har på dette område faktisk høje ambitioner, som vi arbejder ambitiøst med. For det første har vi dispensation fra undervisningsministeriet, idet vi arbejder med en enkelt dynamisk elevplan i løbet af året i et sammenhængende forløb med årsplan, elevsamtaler, forældremøder og teamsamtaler med ledelsen. Elevplanen lægger ikke op til handleplaner i alle fag, men derimod handleplaner på 3 til 4 udvalgte områder. For det andet har vi et tæt samarbejde mellem indskolingsundervisningen og SFO, men det sker jævnfør ovenstående gennem arbejdet i klasse og afdelingsteam og ikke gennem elevplanerne.

5 KVALITETSSIKRING AF RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN TALFAKTA Antal elever pr. klasse 20,5 21,5 20,9 Antal elever pr. lærer-pe 12, ,7 Andelen af elever i SFO i forhold til antal elever i Klasse - 71% 76% Gennemsnitligt elevfravær i dage 7,7 9 12,7 Andelen af planlagte timer der bliver gennemført, i alt 99% 99% 99% - i indskolingen 100% - på mellemtrinnet 100% - i udskolingen 98% Gennemsnitligt elevfravær i dage 7,7 9 12,7 Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr kr kr Antal elever pr. nyere computer (< 5 år) med internetopkobling 4,6 4,8 5,8 Procetdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag i faget (eller 79% 83% 86% tilsvarende kompetence) - særskilt for specialpædagogisk bistand i specialklasser 56% 67% 75% - særskilt for undervisningen i dansk som andetsprog 100% 100% 100% - særskilt for undervisningen i natur og teknik 66% 72% - særskilt for undervisningen i fysik-kemi 100% 100% - særskilt for undervisningen i matematik 96% 98% - særskilt for undervisningen i biologi 100% 87% - særskilt for undervisningen i geografi 94% 65% Udgift til efteruddannelse af lærere SPIND Kvalitetssikring af rammen for elevernes udbytte af undervisningen Skole-hjem samarbejdet 5 Ønsket Opnået Lærerkompetencer Trivsel Ledelse Organisering VURDERING OG UDDYBNING Kommentarer til talfakta-delen: Elevandelen af indskolingselever, der går i SFO er stigende. I BH.-2.klasse går næsten alle i SFO, mens andelen falder i løbet af 3.klasse. Skolen har en fordel af, at en forholdsvis stor andel af børnene i de mindste klasser går i SFO. Det gælder især pga., at Christiansfeld Skole prioriterer et tæt samarbejde mellem indskolingsundervisningen og SFO højt. Elevfraværet er kraftigt stigende. Det skyldes til dels, at der er et stadigt stigende antal familier, der beder børnene fri for at tage på ferier uden for de normale skoleferier. Der er et stigende antal elever pr moderne computer. Det skyldes, at vores pc'ere jo bliver ældre hele tiden, mens der ikke bliver købt så mange ind, efter at de særlige puljer til dette formål er væk. Med etableringen af åben netværksforbindelse på skolen, var det en overvejelse værd, i højere grad at basere undervisningen på elevernes medbragte bærbare computere, samt et antal udlånsmaskiner i pædagogisk læringscenter. Måske bliver

6 overvejelse værd, i højere grad at basere undervisningen på elevernes medbragte bærbare computere, samt et antal udlånsmaskiner i pædagogisk læringscenter. Måske bliver datalokaler og undervisningsnetværk med tiden overflødige. Procentandelen af undervisning, der varetages af linifagsuddannet personale er generelt stigende. Det skyldes Kolding Kommunes efteruddannelsesindsats, hvor 5 af skolens lærere har fået et ekstra liniefag. Fald i enkelte fag skyldes lærere, der er fratrådt, samt tvungne kompromisser, når arbejdsfordelingen blandt lærerne skal gå op. Kommentarer til spindet "Kvalitetssikring af rammen for elevernes udbytte af undervisningen": Diagrammet giver et godt billede skolens situation. Der er generelt et godt ambitionsniveau for skolens virksomhed. De opnåede resultater er gennemgående også tilfredsstillende. Dog er der et større gab mellem de ønskede mål og de opnåede resultater ved overskriften "Ledelse". Det skyldes især, at ledelsen i det forløbne år har brugt forholdsvis meget tid på internt arbejde i ledelsen samt administration. Det skal ses på baggrund af at der er ansat 2 nye afdelingsledere i ledelsen, hvilket kræver, at der skal bruges kræfter på etablering af en arbejdsdeling og tilegnelse af ny viden. Endvidere stillede den gamle arbejdstidsaftale for lærerne store krav til omfanget af administrativt arbejde. På baggrund af, at den ny ledergruppe nu er veletableret samt at der er en mindre bureaukratisk arbejdstidsaftale, vil den pædagogiske ledelse og tilstedeværelsen i undervisningen blive opprioriteret i det kommende år.

7 KOMMUNALE MÅL OG TILTAG SPIND Kommunale mål og tiltag Ønsket Opnået Servicemål 2008, Sunde unger hele vejen Kvalitetsrapporten Servicemål 2008, Ekstern kommunikation Design Partnerskab om folkeskolen VURDERING OG UDDYBNING Christiansfeld Skole gennemfører de indsatser, som kommunalbestyrelsen vedtager. Der kan dog være nogle indsatser, som umiddelbart passer bedre ind i de lokale indsatser end andre. Derfor kan man komme ud for, at der i nogle sammenhænge gøres en større indsats i praksis, end skolen egentlig har haft ønske om. Servicemål 2008, sunde unger hele vejen. Denne indsats ligger i umiddelbar forlængelse af skolens indsatser - også før Når vi ikke scorer 5 i det opnåede, skyldes det, at vi ikke har svaret på spørgeskemaundersøgelsen sommeren Indsatsen og planerne har ikke formuleringerne fra "Sunde unger hele vejen", men indholdsmæssigt har vi dækket de samme områder. Servicemål 2008, Ekstern kommunikation Denne målsætning har skolen ligeledes arbejdet med allerede, inden det blev defineret som et kommunalt indsatsområde. Når vi ikke scorer maximum, skyldes det udelukkende, at vi ikke har formuleret principper i skolebestyrelsen for den eksterne kommunikation. Det kan dog tilføjes, at den eksterne kommunikation har været et fast punkt på dagsordenen i skolebestyrelsen med titlen: "Den gode historie om skolen". Dette har gennem flere år resulteret i mange avisartikler og indslag i TV og radio. Partnerskab om folkeskolen Dette projekt har skolen aldrig ønsket, men det er blevet gennemført i loyalitet over for de politiske beslutninger. Derfor er der alligevel opnået en del resultater i praksis. Vi har blandt andet gennemført et projekt omkring sammenhængen mellem årsplan, forældremøder, elevsamtaler, elevplaner, skole-hjemsamtaler og teamsamtaler. Design Christiansfeld Skole valgte at gå åbent og positivt ind i dette tiltag. Vi har forsøgt at implementere nye forløb i forbindelse med p-fag og valghold. Kontaktlæreren er endnu ikke uddannet, og der mangler stadig en plan for implementering i alle fag. Kvalitetsrapporten Christiansfeld Skole arbejder professionelt med kvalitetsrapporten. Den har ikke været anvendt som et aktivt redskab i skolens interne udvikling. Hertil har vi fundet andre redskaber og initiativer mere anvendelige. Spindene er udfyldt i fællesskab af ledelsen og efterset af 10 personer udvalgt repræsentativt i personalegruppen.

8 LOKALE MÅL OG TILTAG SPIND Lokale mål og tiltag Ønsket Opnået Skolens arbejde med egne mål Nyetablering af Støttecenter Vidensdeling blandt skolens personale Læsning gennem skoleforløbet Lokale mål og tiltag Skolens arbejde med egne mål Skolen har formuleret konkrete og evaluerbare mål Skolen har formuleret målene i samarbejde med skolebestyrelsen og/eller medarbejderne og/eller eleverne Skolens mål er forankret både hos ledelsen og hos de der arbejder mod at nå målene Skolen har evalueret de opstillede mål og vurderet resultaterne De opnåede resultater indgår som grundlag i skolens videre udvikling Vidensdeling blandt skolens personale Indførelse af Klasseteam-mapper Etablering af Pædagogisk Læringscenter Undervisningsvejledere i alle fag Koordinering gennem intranet udvikling af klasse- og afdelingsteam Nyetablering af specialcenter syd Gennemskuelig struktur Specialuddannet personale Synliggørelse i kommunen Gennemskuelig normering Udvikling af samarbejdet med PPR Læsning gennem skoleforløbet implementering af systematisk skoleforløb Uddannede læsevejledere Bedre overgang mellem skolens afdelinger Implementering af læsevejledning ift. Klasser Forbedrede læseresultater Nyetablering af Støttecenter Klarere interne procedurer Udvikling af samarbejde mellem faglig spec.uv. Og AKT Bedre samarbejde med PPR o.a. Samarbejde støttecenter - SFO Bedre ressourceudnyttelse Nyetablering af specialcenter syd

9 VURDERING Videndeling blandt skolens personale Skolen har igennem flere år arbejdet på at udvikle videndeling blandt personalet og har bevæget sig væk fra den traditionelle skole (en lærer en klasse) til den moderne skole med lærerteams. Skolens intranet er blevet en uundværlig del af skolens hverdag og et aktivt redskab i lærersamarbejdet. Der er sket en bevidst udvikling af klasse- og afdelingsteam, som nu fungerer på et godt niveau. I foråret 2009 udviklede vi og indførte Klasseteammapper som et samlende værktøj og synliggørelse i teamarbejdet. Der er vejledere i en række fag under uddannelse, som ud over at skulle vejlede kollegerne bliver tilknyttet pædagogisk læringscenter (PLC, skolebiblioteket), hvor de kan bidrage til udviklingen af hinanden og hele skolen. Nyetablering af Specialcenter Syd Christiansfeld Skole har en del specialklasser tilknyttet. Klassernes historiske oprindelse er broget, og der var brug for en indsats med henblik på gennemskuelighed, uddannelse af personale, udvikling af den pædagogiske praksis og en harmonisering i forhold til kommunens øvrige tilbud. Der er nu etableret en gennemskuelig struktur og en bedre udnyttelse af personaleressourcerne. Skolen har endvidere fået del trepartsmidler med henblik på videreuddannelse af personalet. Specialklasserne er nu knyttet til den centrale visitering gennem visitationsudvalget i PPR, hvor vi er repræsenteret. Efter et turbulent år, hvor vi en del af året måtte undvære skolepsykolog, er der nu etableret et systematisk samarbejde med PPR. Læsning gennem hele skoleforløbet Der er sket en nyorientering af skolens læseindsats. Den almene læseindsats har tidligere været koordineret gennem specialundervisningen. Nu er læseindsatsen udskilt fra specialundervisningen og tilknyttet pædagogisk læringscenter. Der er uddannet 3 læsevejledere, som har til opgave at fungere som vejledere i forhold til læseundervisningen i klasserne. Der er lavet en plan for læseindsatsen på de forskellige trin gennem skoleforløbet. Endelig er der lavet en indsats for at forbedre overleveringen mellem BH.klasse og 1.klasse, 3.klasse og 4.klasse, samt 6.klasse og 7.klasse. Det vil sige der, hvor klasserne skifter lærere. Nyetablering af støttecenter (STC) Vi har haft en adskilt AKT-funktion (Adfærd, Kontakt og Trivsel) og faglig specialundervisning. Endvidere har vi normalt mellem 15 og 20 to-sprogede elever, der skal have støtte. Vi har nu samlet disse opgaver i et støttecenter. Der er et støttecenter i hver af skolens to afdelinger (Lindegade og Gl.Kongevej). Her prøver vi at gøre en samlet indsats i forhold til de børn, som har brug for både en faglig og en AKT indsats. De to støttecentre har fællesmøder 2 gange årligt. Samarbejdet med PPR går nu gennem pædagogisk forum, hvor børnenes sager kommer op, hvis det ikke kan løses gennem det almindelige arbejde i klasserne og støttecentrene. Der er fastlagt en ny procedure, der beskriver forløbet fra vanskelighederne opdages i klassen, over støttecenteret til pædagogisk forum og en eventuel PPR indstilling. Samlet vurdering Skolen har veldefinerede udviklingsprojekter, som der arbejdes med i skolens hverdag. Der er sket tydelige forandringer i skolens funktion. Den fulde effekt på skolens undervisning vil først vise sig efter en årrække.

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Udviklingen i karaktererne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Dyrehaveskolen ved skoleleder Henning Dannesboe KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Efter skoleåret 9/ satte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elevernes faglige udbytte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Vester Nebel Skole ved Martin Bredthauer KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Andelen af usikre læsere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2010-2011 Skolerapport fra Elkjærskolen ved Preben Panduro Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2010-2011. Vi har valgt at udbygge skabelonen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Hans Winther ved skoleleder Christiansfeld Skole KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Afgangsprøvegennemsnittet2014

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere

Kvalitetsrapport Bakkeskolen

Kvalitetsrapport Bakkeskolen Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Bakkeskolen ved Povl Erik Wolff KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Afgangsprøver i 9. Årg. viser generelt et solidt fagligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Sdr. Vang Skole ved Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen arbejder tæt sammen med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Sdr. Vang Skole ved skoleleder Kedda Ligaard Jakobsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AF AT GÅ I SKOLE Vi kan igen med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Calle Jakobsen ved Specialcenter Bramdrup KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi ser som udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved skoleleder Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DEN KORTE VERSION

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DEN KORTE VERSION KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2012 DEN KORTE VERSION Forord Den årlige kvalitetsrapport skal ifølge Bekendtgørelsen styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Kvalitetsrapport (Thyregod Skole)

Kvalitetsrapport (Thyregod Skole) Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2010 Skolerapport fra (Thyregod Skole) ved (Søren Færck) Skolens navn - almendelen 2008 2009 2010 1. Thyregod Skole a Antal klassetin 10 10 10 b Antal spor pr.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Ødis skole ved skoleleder Mads Vilstrup Hoeg KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Skolen har i skoleåret 12/13

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Bramdrup Skole ved skoleleder Steen Rasmussen ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN 1 9. klasses afgangsprøve - Skolen under

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Parkskolen ved skoleleder Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elever på Parkskolen er alle

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Dalby Skole ved Henrik Nielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Evalueringen understøttes af port

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 13 Skoleåret 1-13 Delrapport fra Brændkjærskolen ved skoleleder Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AF AT GÅ I SKOLE Da skolen fortsat søges

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 9-1 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan Wentzel Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE I de kommunale læsetest

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Aalykkeskolen ved Skoleinspektør Jan Poulsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Aalykkeskolen ønsker

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2009/2010 Sct. Severin Skole Haderslev Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...3 Resumé med konklusioner....3 Udfordringer og tiltag for skoleåret 10/11...4 Kapitel 2...5 Tal og tabeller...5

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Vamdrup Specialcenter ved Skoleleder Per Rudbæk KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SpecialcenterVamdrup

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2012

Kvalitetsrapporten 2012 Kvalitetsrapporten 2012 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres Pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 13 Skoleåret 1-13 Delrapport fra Bakkeskolen ved skoleleder Povl Erik Wolff KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Afgangsprøverne på 9. årg. viser

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Fra Bekendtgørelsen: Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Fra Bekendtgørelsen: Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2009

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2009 Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Indledning For 4. gang skal Vejle kommune i henhold til folkeskolelovens 40 a udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver det kommunale skolevæsen, skolernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Vonsild ved Jacob Skou KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Hver elev har en kontaktlærer

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Parkskolen ved skoleleder Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE En del elever på Parkskolen har

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Side 1 af 8 Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Skolens navn: Bækholmskolen Skoleår: 2007-08 Indledning Skoleafdelingen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har i fællesskab udarbejdet dette

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Taps Skole ved Mette Dybdal Møller KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elevplanen er IKKE statisk, der

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Smidstrup-Skærup Skole

Smidstrup-Skærup Skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2010-2011 Skolerapport fra Smidstrup-Skærup Skole ved Lance Luscombe Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2010-2011. Vi har valgt at udbygge

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Munkevængets Skole ved skoleleder Ole Wiese KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Munkevængets Skoles eleverklarer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Stepping Skole ved Sanne Larsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Resultatet for 4.klasses læsetest

Læs mere

Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Sejs Skole, skoleåret 9/ Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Sejs Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen gør

Læs mere