Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER ROSKILDE Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden Udviklingen i nydanskere på overførselsindkomst 5 BILAG 7

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Roskilde har trods en stigende ledighed fortsat en lavere ledighed end i Østdanmark. På alle fire ministermål har jobcentret fortsat en lavere andel borgere på offentlige forsørgelse end gennemsnittet for sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. Jobcenter Roskilde har endvidere generelt gode effekter af aktiveringsindsatsen, herunder særligt gode effekter af ansættelse med løntilskud. På ministermålet for begrænsning af tilgangen til permanent offentlig forsørgelse er jobcentret godt på vej til at opfylde målet for beskæftigelsesplan 2012, hvorfor der ikke sættes yderlige fokus på dette ministermål i denne status. Samlet set har jobcentret således et uændret niveau for antallet på permanent forsørgelse i det seneste år, men fortsat en udfordring i forhold til en relativ høj andel længerevarende ledige borgere (med mere end 40 sammenhængende uger på offentlig forsørgelse) og stigning i antallet af borgere på ledighedsydelse. Andelen af borgere på ledighedsydelse ligger dog fortsat under niveauet for klyngen og Østdanmark. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er det seneste år steget lidt mere end den generelle ledighedsudvikling og det er primært forsikrede ledige kvinder, som står for stigningen. Udviklingen i antallet af langtidsledige i arbejdskraftreserven er steget for forsikrede ledige og uændret for kontanthjælpsmodtagere Aktiveringsgraden og niveauet for den tidlige indsats ligger lidt under niveauet for sammenlignelige jobcentre, og der er markant forskel på niveauet for aktiveringsgraden for hhv. forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere, hvor sidstnævntes aktiveringsgrad er en del højere end for de forsikrede ledige. Der er ligeledes markant forskel på omfanget af den tidlige indsats for forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Niveauet for den tidlige indsats for forsikrede ledige ligger under niveauet i klyngen og Østdanmark, mens niveauet for jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger over niveauet i klyngen for tidlige jobsamtaler og under niveauet i klyngen og Østdanmark for tidlig aktivering. Ungeindsatsen Antallet af unge på offentlig forsørgelse er det seneste år steget lidt i Roskilde, og samme udvikling ses for sammenlignelige jobcentre, mens niveauet har været uændret for Østdanmark. Jobcenter Roskilde har haft et fald i langtidsledigheden for unge kontanthjælpsmodtagere men en stigning i antallet af langtidsledige forsikrede unge sidstnævnte på trods af, at antallet af forsikrede unge er faldet i samme periode. Andelen af langtidsledige forsikrede unge i Roskilde ligger nu lidt over niveauet i klyngen og Østdanmark. Nydanskere Antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse er steget det seneste år og stigningen har været lidt større end i klyngen - samt tiltaget i perioden siden sidste status i november Ligesom i klyngen ses en stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister, men jobcentrets andele af nydanskere på disse ydelser ligger fortsat under niveauerne i klyngen og Østdanmark. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER ROSKILDE - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Roskildes resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Roskilde indgår: Furesø, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Gladsaxe, Greve, Glostrup, Holbæk, Hillerød, Herning, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Roskilde har det forgangne år (marts 2011 til marts 2012) haft en stigning på tre af de fire ministermål. Ses udviklingen siden seneste individuelle dialogmøde i november 2011 (data fra september 2011 og udviklingen september 2011 marts 2012 i parentes), ses der også en stigning på de samme tre ministermål tilmed større stigninger, end det forgangne år. Stigningerne siden sidste dilaogmøde kan hænge sammen med sæsonmæssige udsving. På ministermålet for tilgangen til permanent offentlig forsørgelse har der været et fald, når der ses på niveauet for perioden april 2010 til marts 2011 sammenlignet med perioden marts 2010 til februar Bortset fra tilgangen til permanent offentlig forsørgelse var niveauet for ministermålene i marts 2012 lidt over det fastsatte mål for december 2012 i Roskildes beskæftigelsesplan. Oversigt over status pr. marts 2012 på ministermål i Roskilde Roskilde Antal marts 2012 Ændring i procent Mar. 11 mar. 12 (sep.11-mar.12) Jobcentrets mål for dec Mål 1: Arbejdskraftreserven % (15,1%) Mål 2: Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse Mål 3: Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Mål 4: Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 219 (april 11-mar. 12) -12 % (ift. apr.10-mar.11) ,3 % (8,0%) ,7 % (8,6%) 969 2

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Blandt jobcenter Roskildes vigtigste udfordringer kan nævnes følgende: 1. Udviklingen i arbejdskraftreserven, særligt stigningen i antallet af ledige kvinder. 2. Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden og stigningen i langtidsledigheden for de unge a-dagpengemodtagere, hvor niveauet ligger lidt over niveauet for klyngen og Østdanmark. 3. Udviklingen i nydanskere på overførselsindkomst. 3.2 Udviklingen i arbejdskraftreserven Det seneste år er arbejdskraftreserven i Roskilde steget med 3 pct. Stigningen bæres alene af a-dagpengemodtagere (4 pct.), mens antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er uændret i perioden, jf. tabel 2. Arbejdskraftreservens udvikling i Roskilde adskiller sig fra udviklingen i klyngen og Østdanmark, hvor der er fald på 6 pct. henholdsvis 4 pct. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i Roskilde er fortsat lavere (3,6 pct.) end i Klyngen (4,1 pct.) og i Østdanmark (5,0 pct.), jf. figur 1. Forsikrede ledige kvinder er steget med 12,0 pct. det seneste år, og står dermed for den største stigning i arbejdskraftreserven. De forsikrede mænd har derimod samlet set haft et fald på 2,5 pct., jf. tabel 3. Andelen af langtidsledige i arbejdskraftreserven i Roskilde lå i marts 2012 under niveauet for klyngen og Østdanmark for både a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, men hvor antallet af langtidsledige forsikrede ledige er faldende i klyngen og Østdanmark er de tæt på uændret i Roskilde det forgangne år, jf. tabel 7. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere er antallet af langtidsledige derimod faldet, ligesom det gør sig gældende i klyngen og faldet er lidt større end i klyngen. Stigningen i arbejdskraftreserven er sket særligt for selvstændige, funktionærer og tjenestemænd, øvrige a-kasser, FOA og Akademikere. Her er stigningerne tilmed større end i Østdanmark (på nær for FOA). Siden seneste dialogmøde er antallet af funktionærer og tjenestemænd dog faldet, mens stigningstakten også er aftaget for de andre ovenfor nævnte a-kasser undtagen øvrige a-kasser. Antallet af forsikrede ledige i 3F, metalarbejdernes A-kasse, byggefagene, NNF s A-kasse og tekniske funktionærer er faldet i perioden marts marts 2012, jf. tabel 4. Aktiveringsgraden blandt a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere i Roskilde lå lidt lavere end gennemsnittet i klyngen i 1. kvartal 2012 og også lavere end i Østdanmark for så vidt angår forsikrede ledige, mens aktiveringsgraden for jobklare kontanthjælpsmodtagere lå et par procent over niveauet i Østdanmark, jf. tabel 19. Aktiveringsgraden er steget 1 pct. point det seneste år for forsikrede ledige og faldet med 8,2 pct. point for kontanthjælpsmodtagere et noget større fald end der ses hos klyngen og Østdanmark. Aktiveringsgraden er en del højere for jobklare 3

6 kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med forsikrede ledige og det samme gør sig gældende, når der ses på antal personer berørt af aktivering i 1. kvt For de forsikrede ledige gør Jobcenter Roskilde lidt mindre brug af tidlig indsats i form af jobsamtaler og aktivering indenfor den første måneds ledighed sammenlignet med klyngen og Østdanmark, jf. tabel 21 og 22. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere gør jobcentret i højere grad brug af tidlige jobsamtaler end både klyngen og Østdanmark, mens jobcentret i mindre omfang gør brug af tidlig aktivering. Andelen af fuldstidsaktiverede i ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik i Roskilde er faldet lidt fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012, men andelen ligger over andelen for Østdanmark, jf. tabel 23. Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige lå i 1 kvartal 2012 lidt over niveauet for klyngen, mens niveauet for jobklare kontanthjælpsmodtagere lå 5 pct. under niveauet for klyngen. Ses på udviklingen i brugen af virksomhedsrettet aktivering er der sket et skift fra 1. kvt til 1. kvt til øget brug af virksomhedspraktik til både forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere, jf. tabel 24. Med denne udvikling nærmer Jobcenter Roskilde sig gennemsnittet i klyngen for anvendelse af virksomhedspraktik, og har tillige for begge målgrupper bedre selvforsørgelseseffekt af virksomhedspraktik end i klyngen og Østdanmark dog væsentligt under effekten for privat løntilskud. Jobcenter Roskilde har samlet set for alle aktiveringsforløb for forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere i 2. kvt en bedre selvforsørgelseseffekt end gennemsnittet i både klyngen og Østdanmark, jf. tabel 26 og Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden Ligesom for arbejdskraftreserven, så er udgangspunktet for indsatsen i Jobcenter Roskilde, at andelen af unge på overførselsindkomst af alle unge årige i Roskilde er lavere end gennemsnittet i klyngen og Østdanmark, jf. figur 10. Antallet af unge på offentlig forsørgelse i Roskilde er steget med 2,3 pct. fra marts 2011 til marts Alene siden seneste dialogmøde i november 2011 er der blevet mere end 8 pct. flere unge på offentlig forsørgelse. Der er blevet flere unge jobklare kontanthjælpsmodtagere og ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i Roskilde sammenlignet med klyngen og Østdanmark, mens der er blevet færre unge forsikrede ledige, jf. tabel 11. Det er især de unge årige ikke jobklare unge, der bærer stigningen i unge på overførselsindkomst i Roskilde, jf. tabel 12. Jf. figur 11 har Roskildes udvikling i unge ydelsesmodtagere fulgt udviklingen i både klyngen og Østdanmark, og selvom der har været en stigning det seneste år, så er kurven knækket i starten af Den tidligere kraftige stigning i antallet af unge midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 er nu vendt til et fald på 13,7 pct. i perioden marts 2011 til marts Samtidig ses en stigning i antallet af unge førtidspensionister, så en del af faldet i unge i matchgruppe 3 er formentlig unge, 4

7 som er blevet førtidspensioneret. Udviklingen i antallet af førtidspensionister er desuden steget fra september 2011 til marts 2012, men stigningen er aftaget og faldet i unge i matchgruppe 3 er fortsat med et større omfang end tilgangen til unge på førtidspension. Langtidsledigheden blandt de unge forsikrede ledige i Roskilde er lidt højere end i klyngen og Østdanmark, så det nu er knap hver femte i målgruppen, der er langtidsledig (langtidsledige er opgjort som personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år), jf. tabel 14. Langtidsledigheden blandt de forsikrede unge i Roskilde er steget 3,7 pct. fra marts 2011 til marts 2012, mens den er faldet i både klyngen og Østdanmark i perioden. Langtidsledigheden blandt de jobklare unge kontanthjælpsmodtagere er derimod lavere end for de forsikrede unge og niveauet i Roskilde ligger lidt under niveauet for klyngen og Østdanmark og er også faldet mere i Roskilde (2,5 pct.) i det seneste år end i klyngen og Østdanmark. Ses på langtidsledighedsprocenten beregnet i forhold til arbejdsstyrken, så ligger niveauet I Roskilde under niveauet i Østdanmark for alle ungegrupperne bortset fra de unge årige mænd, hvor langtidsledighedsprocenten ligger på 2,6 i Roskilde og 2,4 i Østdanmark, jf. BRHS på baggrund af Jobindsats.dk og Danmarks Statistik (tallene findes på regionens hjemmeside). I forhold til indsatsen for de unge på overførselsindkomst, så er offentlig løntilskud den mest anvendte virksomhedsrettede indsats for de unge forsikrede ledige i Roskilde, mens virksomhedspraktik er den mest anvendte for både jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, jf. tabel 16. I 4. kvartal 2011 var andelen af unge årige med første jobsamtale indenfor den første måneds ledighed større i Roskilde end i klyngen, mens andelen af unge, med første aktivering indenfor den første måneds ledighed var mindre end i klyngen. For de årige var niveauet for andel med første aktivering indenfor den første måneds ledighed i Roskilde (15,7 pct.) svarende til det næst laveste niveau i klyngen, jf. Jobindsats. 3.4 Udviklingen i nydanskere på overførselsindkomst I Roskilde lå andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (nydanskere) på offentlig forsørgelse ud af samme gruppes befolkningsandel i Roskilde på 7,1 pct. i marts 2012, hvilket er lavere end i klyngen og Østdanmark, jf. figur 13. Antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse er steget det seneste år og stigningen har været lidt større end i klyngen - samt tiltaget i perioden siden sidste status i november 2011,jf. tabel 17. Stigningen er især sket blandt kontanthjælpsmodtagerne både de jobklare og ikke jobklare og udviklingen adskiller sig fra klyngen derved, at klyngen i sammen periode har haft et fald i antallet af jobklare nydanske kontanthjælpsmodtagere og en mindre stigning for de ikke jobklare nydanske kontanthjælpsmodtagere. I absolutte tal er der tale om en stigning fra marts 2011 til marts 2012 på 32 personer, heraf 17 kvinder i aldersgruppen år mens de øvrige 15 fordeler sig på unge og ældre dog særligt mænd, jf. tabel 18. Den tidligere stigning i antallet af midlertidigt passive nydanske kontanthjælpsmodtagere er nu afløst af et fald i perioden marts 2011 til marts Der er dog fortsat stigning i antallet af førtidspensionister og 5

8 ledighedsydelsesmodtagere, men andelen af nydanskere på disse ydelser ligger stadig under niveauet for klyngen og Østdanmark. 6

9 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 10 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Roskilde Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 11 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 11 Tabel 3. Arbejdskraftreserven fordelt på køn og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før 11 Tabel 4. Andel af nye forløb med mindste 13 ugers sammenhængende ledighed, fordelt på a-kasser, 3. kvt kvt Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 13 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Roskilde Kommune 13 Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Roskilde og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 14 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 15 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 16 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 17 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Roskilde Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 17 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Roskilde Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 18 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Roskilde Kommune 18 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Roskilde Kommune 19 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 19 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 7

10 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Tabel 14. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før 24 Tabel 15. Udviklingen i antallet af unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Roskilde, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 24 Tabel 16. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Roskilde, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 24 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 25 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 25 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 26 Tabel 17. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar Tabel 18. Tabel 2. Udvikling i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, fordelt på alder og køn, Roskilde, mar 11 til mar Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar AKTIV OG TIDLIG INDSATS 28 Tabel 19. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 Tabel 20. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 Tabel 21. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 29 Tabel 22. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 29 VIRKSOMHEDSINDSATS 30 Tabel 23. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Roskilde, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 30 Tabel 24. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Roskilde, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 30 Tabel 25. Antal og andel arbejdssteder* i Roskilde Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 30 SELVFORSØRGELSESGRAD 31 Tabel 26. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt

11 Tabel 27. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 28. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

12 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Roskilde Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Roskilde Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 marts 2012 Udvikling mar mar 2012 Roskilde Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,0% 1% (11%) -5% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 471 0,9% 9% (20%) -4% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 696 1,3% 6% (11%) 6% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 411 0,8% 10% (-4%) 23% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 10 0,0% -55% (-76%) 14% -18% - Personer på sygedagpenge ,8% -20% (5%) -8% -12% - Personer på revalideringsydelse 47 0,1% -37% (-28%) -15% -19% - I alt ,9% -3% (7%) -2% -3%, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt

13 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 5% 4% 3% 3,3% 0,9% 4,4% 1,2% 3,3% 0,6% 4,2% 1,2% 4,2% 1,2% 3,8% 0,7% 5,0% 1,4% 4,3% 0,9% 3,3% 1,0% 4,5% 0,6% 4,1% 0,5% 4,5% 0,7% 3,6% 0,7% 4,9% 1,1% 4,1% 0,6% 4,1% 0,8% 5,0% 1,3% 2% 1% 2,4% 3,2% 2,7% 3,0% 3,0% 3,1% 3,6% 3,4% 2,4% 3,9% 3,6% 3,8% 2,9% 3,8% 3,4% 3,3% 3,7% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Roskilde Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis %-vis mar-11 mar-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (13%) -7% -6% -5% Kontanthjælpsmodtagere % (23%) -3% 1% -3% I alt % (15%) -6% -4% -4% Kommunens mål: 1440 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Roskilde 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 20 Tabel 3. Arbejdskraftreserven fordelt på køn og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før Roskilde Kommune Andel af den samlede arbejdskraftreserve, mar 12 A-dagpenge Kontanthjælp Den procentvise udvikling i antallet fra mar 11 til mar 12 A-dagpenge Kontanthjælp Kvinder 38,8% 8,6% 12,0% -4,6% Mænd I alt (antal personer) 41,4% (1154) 11,3% (286) -2,5% 3,2% 4,1% -0,3% 11

14 Tabel 4. Andel af nye forløb med mindste 13 ugers sammenhængende ledighed, fordelt på a-kasser, 3. kvt kvt 2011 Roskilde Kommune 3. kvt kvt 2011 Ændring fra 3. kvt 2010 til 3. kvt 2011 A-kasse i alt 37,6% 40,9% 3,3% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 28,6% 33,3% 4,7% ASE 34,4% 50,8% 16,4% Akademikernes A-Kasse 33,3% 32,4% -0,9% BUPL, A-kasse 35,9% 36,2% 0,3% Business Danmarks A-Kasse 29,2% 41,2% 12,0% Byggefagenes A-Kasse 20,7% 47,6% 26,9% CA, A-kasse 25,0% 40,0% 15,0% Dana, A-Kasse For Selvstændige 14,3% 70,0% 55,7% Det Faglige Hus 36,5% 40,4% Danske Sundhedsorganisationers A-kasse 32,4% 28,6% El-Fagets A-Kasse 34,1% 30,0% FOA - Fag og Arbejdes A-kasse 36,7% 47,4% FTF- A-kasse 42,9% 39,7% Faglig Fælles (3F) A-kasse 37,6% 42,7% Frie Funktionærers A-kasse 25,0% 57,1% Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse 50,0% 25,0% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 83,3% 23,1% HK /Danmarks A-kasse 38,7% 44,2% Ingeniørernes A-Kasse 32,0% 29,6% Kristelig A-Kasse 52,3% 43,6% Ledernes A-kasse 32,3% 38,7% Lærernes A-kasse 30,0% 27,6% Magistrenes A-Kasse 28,9% 33,3% Metalarbejdernes A-Kasse 34,9% 45,2% Min A-kasse 66,7% 63,2% Socialpædagogernes landsdækkende A- Kasse 50,0% 17,4% Teknikernes A-Kasse 35,7% 29,2% A-kasse uoplyst 50,0% - 3,9% -3,8% -4,1% 10,7% -3,2% 5,1% 32,1% -25,0% -60,2% 5,5% -2,4% -8,7% 6,4% -2,4% 4,4% 10,3% -3,5% -32,6% -6,5% - 12

15 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Roskilde Klyngen Østdanmark JC Roskilde (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Roskilde Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

16 Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Roskilde og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Roskilde Østdanmark Roskilde Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,1% 87,7% 19 27,9% 29,4% Uddannelse* 5 1,5% 2,1% 3 4,4% 7,1% Ledighed 8 2,4% 3,5% 3 4,4% 7,2% Match 2 / match ,4% 50,1% Barselsdagpenge 0 0,0% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 13 4,0% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 1 0,3% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 2 0,6% 0,5% 4 5,9% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 14

17 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, marts 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 4,2% (12,9%) -7% -5% Selvstændige 74 6,4% 6,1% 6,4% 57,4% (45,1%) 1% 0% Dana, A-Kasse For Selvstændige 14 1,2% 1,4% 1,4% 250,0% (366,7% -7% 6% ASE 60 5,2% 4,7% 5,0% 39,5% (25,0%) 3% -1% Akademikere ,1% 7,0% 14,3% 17,4% (3,2%) 1% 3% Akademikernes A-Kasse 43 3,7% 1,9% 5,0% 38,7% (4,9%) 10% 10% CA, A-kasse 14 1,2% 1,3% 1,8% 40,0% (27,3%) 9% 9% Ingeniørernes A-Kasse 19 1,6% 1,6% 1,8% -42,4% (-29,6%) -17% -13% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 12 1,0% 0,7% 1,9% 20,0% (9,1%) 3% -3% Magistrenes A-Kasse 40 3,5% 1,4% 3,7% 60,0% (17,6%) 6% 4% Funktionærer og tjenestemænd ,2% 8,5% 8,8% 22,9% (-0,8%) 15% 10% BUPL, A-kasse 25 2,2% 2,1% 1,6% 19,0% (-26,5%) 21% 23% Danske Sundhedsorg. A- kasse 12 1,0% 0,9% 0,7% 71,4% (20,0%) 9% 1% Lærernes A-kasse 19 1,6% 1,4% 1,5% 46,2% (46,2%) 23% 32% FTF- A -kasse 53 4,6% 3,0% 4,0% 20,5% (8,2%) 9% -1% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 9 0,8% 1,0% 0,9% -18,2% (-30,8%) 15% 24% HK /Danmarks A-kasse ,3% 11,4% 11,0% 4,1% (-4,9%) -4% -3% Tekniske funktionærer 84 7,3% 7,1% 7,5% -3,4% (5,0%) -10% -3% Business Danmarks A-Kasse 15 1,3% 1,1% 0,8% 66,7% (7,1%) -27% -11% Min A-kasse 21 1,8% 0,9% 1,6% 0,0% (-8,7%) -9% -1% Funkt. og Servicef. A-kasse 13 1,1% 0,9% 1,2% 30,0% (18,2%) 57% 25% Ledernes A-kasse 23 2,0% 2,4% 2,3% -28,1% (-8,0%) -6% -5% Teknikernes A-Kasse 12 1,0% 1,8% 1,6% -20,0% (71,4%) -19% -13% Byggefagene 34 2,9% 2,0% 2,3% -19,0% (3,0%) -32% -32% Byggefagenes A-Kasse 21 1,8% 1,3% 1,5% -16,0% (23,5%) -24% -32% El-Fagets A-Kasse 13 1,1% 0,7% 0,8% -23,5% (-18,8%) -43% -32% Metalarbejdernes A- Kasse 40 3,5% 3,6% 3,1% -25,9% (25,0%) -27% -19% Faglig Fælles (3F) A- kasse* ,6% 24,2% 21,7% -15,3% (32,7%) -21% -18% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 11 1,0% 1,4% 0,9% -8,3% (10,0%) -14% -18% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 64 5,5% 7,0% 6,5% 30,6% (14,3%) 33% 15% Øvrige ,2% 21,5% 17,5% 13,3% (20,0%) 1% 3% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse Roskilde Roskilde 48 4,2% 4,8% 4,9% 33,3% (20,0%) 13% 11% 18 1,6% 1,4% 1,4% -5,3% (38,5%) 16% 11% Kristelig A-Kasse ,5% 15,3% 11,3% 10,6% (18,2%) -3% -1% og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 4 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Roskilde Klynge 4 Østdanmark Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

18 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Roskilde Klyngen Østdanmark Roskilde Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere (Andel) 27,8% 28,7% 30,3% -0,5 (-1,4) -1,9-0,5 (Antal) ,7% (5,2%) -10,3% -4,9% Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 25,5% 29,0% 33,1% 2,1 (-2,1) -0,1 2,6 (Antal) ,7% (-8,7%) -8,1% 2,8% og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 25,5% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Roskilde, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i februar Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

19 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts 2012 Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 12% 10% 8% 6% 4% 5,9% 4,7% 9,6% 8,3% 7,6% 6,3% 7,4% 5,7% 7,1% 5,8% 7,4% 5,6% 6,7% 5,2% 9,7% 7,7% 6,4% 5,0% 9,7% 7,9% 9,4% 7,0% 8,7% 6,7% 6,3% 5,1% 9,7% 7,9% 9,6% 7,2% 8,5% 6,7% 7,3% 5,9% 2% 0% 1,1% 1,3% 1,3% 1,7% 1,3% 1,9% 1,5% 2,1% 1,4% 1,9% 2,4% 2,0% 1,2% 1,8% 2,4% 1,8% 1,4% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Roskilde Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal mar mar 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe mar 2012 Roskilde Klyngen Østdanmark Roskilde Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (-1%) -1% -2% 5,1% 6,7% 5,9% 488 5% (3%) 0% -1% 0,9% 1,4% 1,0% % (6%) 6% 7% 0,3% 0,4% 0,3% % (0%) -0,7% -1,3% 6,3% 8,5% 7,3%, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Roskilde 2012 og egne beregninger * A nvendt befolkningstal er fra 1/ A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

20 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Roskilde Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 140 Fleksjob og Ledighedsydelse, Roskilde Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Roskilde Førtidspension (klyngen) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Roskilde Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 Kommunens mål: 238 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 18

21 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Roskilde Kommune Klyngen Østdanmark ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger % 13% -29% (-14%) -33% (-8%) % 12% -8% -16% % 13% -13% -20% og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august 2011 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Roskilde Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 Match 1 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Roskilde Klyngen Østdanmark Roskilde Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 64,1% 56,6% 60,9% 3,7 (4,1) -1,2-3,1 (Antal) ,2% (17,1%) feb-12 3,5% 2,0% (Andel) 74,6% 67,6% 71,2% 5,5 (8,4) 1,7-0,1 (Antal) ,0% (9,9%) 32,5% 13,6% og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 64,1% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Roskilde, som har modtaget ydelsen (kontanthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 19

22 160 Roskilde Klyngen Østdanmark 140 Indeks Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 3,5% 4,7% 4,4% 4,4% 3,5% 4,4% 4,7% 5,2% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 3,8% 5,1% 5,0% 5,3% 3,9% 5,6% 5,2% 4,7% ,4% 86 1,0% 0,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger 20

23 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar 12 16% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 12% 10% 8,4% 12,0% 8,5% 12,0% 9,5% 13,4% 12,8% 10,5% 10,7% 12,0% 11,3% 11,1% 9,0% 13,7% 13,8% 11,6% 10,2% 8% 6% 4% 2% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund og egne beregninger Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark 21

24 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Roskilde Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender mar-11 mar-12 % -vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,8% (10,7%) -3% -2% ,1% (18,9%) -4% -5% ,3% (14,7%) 13% 16% ,7% (-12,9%) 14% 6% ,4% (-37,5%) -14% -25% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,3% (-42,9%) 30% -37% ,4% (19,5%) -8% -12% ,0% (-18,2%) -11% 10% ,3% (18,2%) 0% -12% ,4% (4,7%) 1% 3% I alt ,3% (8,0%) 2% 0% Kommunens mål: 1200 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012, B eskæftigelsesplan for Roskilde 2012 og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

25 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Roskilde Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis mar-11 mar-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,1% (11,9%) -5% 0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,3% (13,6%) -1% -2% ,3% (21,7%) 14% 15% ,1% (-15,6%) 14% 10% ,0% (-18,2%) -10% -21% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (50,0%) -7% 4% ,7% (9,4%) -8% -12% ,0% (-25,0%) -13% 12% ,1% (11,1%) 1% -12% ,2% (12,1%) 0% 2% I alt ,5% (9,0%) 0% 1% Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 2011 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Roskilde Kommune Klyngen Yde lse sgruppe %-vis mar-11 mar-12 % -vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Østdanmark %-vis udvikling ,6% (9,2%) -1% -6% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,1% (21,5%) -6% -7% ,8% (11,8%) 13% 17% ,1% (-10,7%) 15% 4% ,5% (-80,0%) -21% -34% ,0% (-58,3%) 39% -42% ,4% (35,3%) -7% -13% (0,0%) -5% 3% 3 3 0,0% (50,0%) -2% -11% ,7% (-4,1%) 2% 4% I alt ,1% (7,2%) 3% -1% Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

26 Tabel 14. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før Andel og antal - mar 12 Udvikling i andel (%-point) og antal (%) mar 11 - mar 12 Jobcenter Roskilde Klynge 4 Østdanmark Jobcenter Roskilde Klynge 4 Østdanmark (andel) 19,5% 16,4% 17,2% 3,7-2,9-1,6 A-Dagpengemodtagere (antal) ,9% -18,1% -11,4% (andel) 11,4% 12,5% 15,7% -2,6-0,7 1,5 Kontanthjælp (antal) ,0% -19,6% -1,8% *Langtidsledige: Målingen opgør antal bruttoledige unge personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller Kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge omfatter aldersgruppen år. Tabel 15. Udviklingen i antallet af unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Roskilde, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Ydelsesgruppe Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Roskilde Klyngen* Roskilde Klyngen* Roskilde Klyngen* A-dagpengemodtagere -46,2% -6,8% 9,1% -0,7% 20,0% 1,4% Kontanthjælp (match 1) 120,0% -7,7% -71,4% 28,7% 25,0% -3,2% Kontanthjælp (match 2) -55,6% 9,8% 75,0% 58,3% 23,8% 33,6% Sygedagpengemodtagere. -100,0%. 100,0% 100,0% -31,6% Unge omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 16. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Roskilde, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Ydelsesgruppe Privat løntilskud Andel i virksomhedsrettede tilbud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Roskilde Klyngen* Roskilde Klyngen* Roskilde Klyngen* Roskilde Klyngen A-dagpengemodtagere 7,3% 9,4% 37,5% 33,6% 12,5% 10,9% Kontanthjælp (match 1) 11,8% 7,0% 6,5% 10,9% 21,5% 29,8% Kontanthjælp (match 2) 2,9% 3,7% 5,0% 2,5% 18,6% 23,3% Delvis raskmelding Sygedagpengemodtagere 0,0% 0,0% 16,7% 3,4% 33,3% 32,8% 5,9% 6,4% Unge omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 24

27 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 140 Roskilde Klyngen Østdanmark Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser 0 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

28 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 17. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe mar 12 Roskilde Klynge Østdanmark Roskilde Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 202-2,4% (5,2%) -3,3% -1,0% 5,5% 5,5% 5,8% ,7% (30,7%) -6,3% -2,2% 3,1% 2,2% 3,0% ,3% (22,7%) 7,5% 8,9% 4,4% 4,8% 5,3% 84-3,4% (-8,7%) 11,8% 5,9% 2,3% 2,7% 2,4% 4-42,9% (-33,3%) -38,8% -29,8% 0,1% 0,1% 0,1% 4 0,0% (-42,9%) -30,4% -32,3% 0,1% 0,0% 0,0% 83-6,7% (23,9%) 3,7% -3,8% 2,2% 2,8% 2,4% 14 55,6% (27,3%) 2,1% -2,4% 0,4% 0,4% 0,2% 17 6,3% (6,3%) 3,3% 4,1% 0,5% 0,7% 0,5% 324 2,5% (1,9%) 4,1% 3,1% 8,8% 12,1% 8,7% I alt ** ,7% (8,6%) 2,6% 1,7% 27,3% 31,3% 28,6% Kommunens mål: 969 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Roskilde 2012 og egne beregninger * B efolkningstal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Roskilde Kommune var der desuden 7 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i marts 2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 2011 Tabel 18. Tabel 2. Udvikling i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, fordelt på alder og køn, Roskilde, mar 11 til mar 12 mar-11 mar-12 Roskilde mar-12 kvinder ,5% 10,5% år mænd ,3% 16,1% I alt ,1% 13,4% kvinder ,8% 35,0% år mænd ,0% 30,8% I alt ,2% 33,1% kvinder ,8% 51,2% år mænd ,4% 49,3% I alt ,7% 50,2% I alt ,3% 27,4% Kilde: Jobindsats Offentlig forsørgelse omfatter: A-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, personer i fleksjob og førtidspension 26

29 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 20% 15% 10% 5% 0% 22,3% 20,8% 22,7% 20,8% 18,4% 19,0% 9,8% 12,7% 11,4% 5,1% 9,8% 13,0% 9,7% 13,3% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve, Danmarks statistik og egne beregninger 6,4% 11,4% 7,6% 17,5% 5,6% 10,0% Glostrup Holbæk Hillerød Herning 13,1% 13,6% 4,5% 8,7% 6,9% 7,2% Holstebro Kolding 3,3% 5,3% Roskilde Sorø 4,1% 7,1% 7,6% 13,4% Viborg Klyngen Østdanmark 10,3% 17,0% 27

30 Aktiv og tidlig indsats Tabel 19. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Ydelsesgruppe 1. kvt kvt kvt 2012 Roskilde Klyngen Østdanmark Roskilde Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 25,1 29,2 28,5 1,0 (-2,9) 0,1 1,3 35,3 39,5 33,0-8,2 (2,7) -3,4-5,7 37,1 32,6 26,8-0,1 (2,4) -1,0-0,2 27,5 32,5 31,6-5,4 (0,0) -2,9 3,1 og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra februar A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 20. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 1. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Roskilde Klyngen Øst danmark Roskilde Klyngen Øst danmark Antal Andel Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 41% 43% 5,6 0,4 4,1 heraf : Privat løntilskud 64 3% 3% 3% -0,7-0,4 3,4 Offentlig løntilskud 199 8% 8% 8% -0,4 0,2 8,2 Virksomhedspraktik 213 9% 11% 10% 1,3 0,4 9,2 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 67% 62% -2,6-3,7-3,4 heraf : Privat løntilskud 33 5% 5% 4% 0,1-0,2 0,1 Offentlig løntilskud 33 5% 7% 6% -5,5 2,8 1,6 Virksomhedspraktik % 23% 17% 4,8 0,1-1,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 69% 59% -0,9-0,9-1,3 heraf : Privat løntilskud 15 2% 2% 1% -1,3 0,4 0,3 Offentlig løntilskud 23 3% 2% 1% -0,1 0,6 0,6 Virksomhedspraktik % 23% 16% 3,2 4,5 1,9 og egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 28

31 Tabel 21. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Yde lse sgruppe 4. kvt 2011 Udvikling i % -point Roskilde Klyngen Østdanmark Roskilde Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 36% 44% 42% -7,8 (2,1) 10,1 4,8 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 88% 79% 81% 4,7 (3,7) 4,7 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 76% 76% 72% -4,2 (-6,2) 7,5 3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 53% 71% 66% -19,3 (-18,5) 13,0 3,4 I alt (Antal personer) (415) (5.239) (18.896) -17%* 21%* 10%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal 2011 Tabel 22. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Roskilde Klyngen Østdanmark Roskilde Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 9% 11% 11,9% -2,0 (0,9) 2,9 4,6 37% 57% 49% -2,6 (37,4) -5,8-7,0 42% 45% 32% 4,5 (4,0) -4,7-7,7 (135) (2.213) (7.768) -22%* 7%* 4%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal

32 Virksomhedsindsats Tabel 23. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Roskilde, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Roskilde Kly ngen* Roskilde Kly ngen* Roskilde Kly ngen* Roskilde Kly ngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 10,3% 12,1% 35,9% 31,3% 14,6% 15,1% 15,2% 10,4% 11,4% 14,4% 24,1% 30,3% 3,9% 4,1% 5,8% 3,7% 24,9% 29,8% 0,0% 1,1% 1,9% 1,9% 47,2% 41,7% 11,9% 12,2% Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 1.: Sygedagpenge-tal er fra 4. kvt Tabel 24. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Roskilde, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Roskilde Kly ngen* Roskilde Kly ngen* Roskilde Kly ngen* -31% -16% 0% -1% 27% -1% 4% -4% -58% 33% 15% -5% -29% 18% 15% 78% 33% 28%. -23% 0% 50% 14% 1% Tabel 25. Antal og andel arbejdssteder* i Roskilde Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Antal Roskilde Klyngen** Andel*** Øst danmark Roskilde Klyngen** Østdanmark Udvikling i antal A-dagpengemodtagere % 13% 13% 36% 4% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 108 6% 5% 6% 10% 6% 12% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 124 7% 5% 5% 59% 39% 47% I alt % 19% 18% 34% 11% 16% og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 30

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Ledighedstal for juni 2012

Ledighedstal for juni 2012 Ledighedstal for juni 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere