Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet"

Transkript

1 Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Af partner Erik Banner-Voigt, Deloitte, advokat Dan Moalem, adv.fm. Ulrich Hejle, begge Advokatfirma DLA Nordic og adv.fm. Kim Høibye, Advokatfirma Beck & Partnere Indledning Det har ikke tidligere efter dansk ret været muligt at etablere hedgeforeninger under tilsyn af Finanstilsynet. Med den netop vedtagne(1) tilføjelse af et nyt kapitel 16a til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. (herefter benævnt LIS ) er der imidlertid skabt rammerne for udbud af en ny type foreninger, der på en lang række punkter adskiller sig væsentligt fra de investeringsforeninger m.v., som i dag kendes fra markedet. Én af de betydeligste forskelle fra de foreninger, der før lovændringen var reguleret af LIS, er, at foreningen i sin strategi kan vælge at søge at opnå et absolut afkast, der i princippet kan være uafhængigt af markedets op- eller nedadgående bevægelser. I modsætning hertil er investeringsforeninger, der investerer efter et princip om risikospredning som altovervejende hovedregel relateret til et relativt afkast, som i al væsentlighed vil skulle ses med markedets bevægelser som benchmark. Det relative afkast vil herefter være et forsøg på, via variationer over stock picking - princippet, at skabe et resultat, der ligger over markedsudviklingen. LIS' regler for investeringsforeninger m.v. har været rettet mod foreninger, der investerer efter et princip om risikospredning. Formålet med investeringsforeningsreguleringen er at sikre investorbeskyttelse for private investorer. Disse kan i princippet placere alle deres midler i én forening (eller afdeling). Med reglerne om hedgeforeninger skabes mulighed for, at investorer i princippet kan påtage sig en hvilken som helst risiko, forudsat at det sker på et oplyst grundlag, og forudsat at investoren straks bliver informeret om ændrede (eller bristede) forudsætninger i relation til investeringsstrategien. I henhold til de hidtidige regler har skattelovgivningen i kombination med placeringsreglerne i LIS i praksis gjort det umuligt at oprette danske hedgeforeninger, der henvender sig til frie midler. Samtidig har det på grund af de skærpede beskatningsregler for aktieavancer og udbytter fra finansielle, lavt beskattede selskaber gjort det uattraktivt for danske personer og selskaber at investere i udenlandske hedgefunds. Formålet med tilføjelserne til LIS vedrørende hedgeforeninger og ændringerne i skattelovgivningen ved L98(2) har først og fremmest været et ønske om at tilgodese udbydere af og investorer i mere sofistikerede finansielle investeringsprodukter. Det har været et udtalt ønske fra kapitalmarkedets aktører, herunder Københavns Fondsbørs A/S, at kunne tilbyde investorer investering i hedgeforeninger under vilkår, herunder beskatningsmæssige, der er konkurrencedygtige med andre investeringer i værdipapirer. Ligeledes ønsker kapitalmarkedsaktørerne at kunne tilbyde et tilsynsbelagt investeringsprodukt på linie med flere andre lande i EU. Denne artikel har til hensigt at give et overblik over de væsentligste nye regler for hedgeforeninger - og hedgebaseret investeringsaktivitet - inden for civilretten og skatteretten. Rammerne for denne artikel tillader ikke vertikale analyser af enkeltstående problemer, som lovændringerne medfører. Disse må blive belyst og analyseret i takt med de praktiske erfaringer med hedgeforeninger. Artiklen falder i to led. Først foretages der en gennemgang og analyse af de væsentligste tilføjelser vedrørende hedgebaseret investeringsaktivitet, der er foretaget i LIS, med henblik på at muliggøre tilsynsbelagte hedgeforeninger i Danmark. Dernæst foretages en gennemgang af de ændringer til skattelovgivningen, som indførelsen af hedgeforeninger har medført. Begrebet hedgefund - hedgeforening Der synes ikke at være en klar, hverken national eller international, definition af hedgefunds, der er hedgeforeningens engelske betegnelse. Hedge, eller den tilsvarende danske betegnelse afdækning, angiver, at den underliggende filosofi er at afdække en underliggende risiko, f.eks. på rente eller valutabevægelser.(3). Dog synes en række forhold at være fælleskarakteristika - en art ukodificerede markedsstandarder - der gør sig gældende for hedgefundaktivitet, eksempelvis: 1) Et absolut afkastmål, som er uafhængigt af den generelle markedsudvikling. 2) En klar investeringsstrategi. 3) Ingen lovmæssig regulering af investeringsmuligheder. 4) Et krav om investering i den relevante hedgefund af hedgefundadministratoren. 5) Hedgefund-administratoren modtager i tilgift til sin ejerandel af hedgefund-kapitalen et succeshonorar. LIS 114 a introducerer heller ikke en selvstændig definition af det nyintroducerede hedgeforeningsbegreb. Det har formentligt derfor af lovtekniske grunde været lettere at definere hedgeforeninger ud fra, hvad den ikke er, jf. LIS 114 a, stk. 1 og 2. Efter denne bestemmelse er en hedgeforening en LIS-reguleret forening: 1) Der modtager midler fra en videre kreds(4) eller offentligheden(5). 2) En forening der ikke er omfattet af LIS 4, 5, jf. 114 a, dvs. investeringsforeninger og specialforeninger.(6) Derudover forekommer de væsentligste særlige hedgeforeningskarakteristika at være: At der er tale om en forening, hvis midler skal anvendes til erhvervelse af instrumenter som nævnt i bilag 5(7) til lov om finansiel virksomhed, det vil sige aktier, obligationer, andre værdipapirer, andele i investeringsforeninger m.fl., pengemarkedsinstrumenter og afledte finansielle instrumenter samt i likvide midler, herunder valuta, at foreningen uden lovregulerende begrænsninger selv fastsætter placeringsregler i sine vedtægter og dermed sin risikoprofil og risikopolitik, hvorefter denne udmøntes i risikorammer vedtaget af bestyrelsen, og at foreningen har mulighed for at optage lån samt foretage gearede investeringer, dvs. opnå større eksponering end formuen. Opfyldes ovenstående karakteristika, er der tale om aktivitet omfattet af LIS kapitel 16 a. Alene hedgeforeninger må udøve virksomhed under betegnelsen hedgeforeninger, jf. LIS 114 a, stk. 4, ligesom hedgeforeninger er forpligtet til at benytte betegnelsen hedgeforening, jf. LIS 114 a, stk. 5 og princippet i Aktieselskabslovens 153, stk. 6.(8) Det er heller ikke tilladt for andre virksomheder at anvende betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er hedgeforeninger. Undtaget herfra er udenlandske hedgefunds og deres aktiviteter i Danmark. Sådanne er fortsat berettiget til at benytte betegnelsen hedgefund, hvis det er en del af det navn, den relevante hedgefund har i sit hjemland. Godkendelse af hedgeforening LIS introducerer i relation til tilsynspligt to typer af foreninger, der kan drive hedgeforeningsvirksomhed. Virksomheder der skal, og Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 virksomheder der kan godkendes som hedgeforeninger af Finanstilsynet. Tilsynspligten skal ses i lyset af den manglende regulering af placeringsreglerne, herunder ikke mindst muligheden for gearing af investeringerne for hedgeforeningens midler. De to typer af hedgeforeningsvirksomheder har en række væsentlige lighedstræk og behandles derfor under ét nedenfor. I de tilfælde, hvor de to typer differentierer på væsentlige områder, redegøres der for disse forskelle. Virksomheder der skal og virksomheder der kan godkendes som hedgeforeninger af Finanstilsynet Virksomheder, der søger godkendelse som hedgeforeninger, skal organiseres i foreningsform, jf. 114 b. Enhver, der ejer en andel af foreningens formue, er medlem af foreningen. Hæftelsen i foreningen er begrænset til andelen af foreningens formue. Alene indehavere af hedgeforeningsandele kan være medlemmer af foreningen. Udgangspunktet er, at hedgeforeninger omfattet af LIS 114 a skal godkendes af Finanstilsynet. Det vil sige, at Finanstilsynet - foruden de øvrige krav i LIS kap. 16a - skal godkende foreningen som hedgeforening, når hedgeforeningen ønsker at modtage midler fra en videre kreds eller offentligheden uden at være omfattet af LIS 4 og 5, at placere midlerne i de investeringsinstrumenter nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, og at indløse medlemmernes andele af formuen med midler hidrørende fra hedgeforeningsformuen. Hedgeforeningsformuen er foreningens registrerede kapital, jf. også forståelsen formuebegrebet for investeringsforeninger, jf. LIS 4, stk. 7.(9) På baggrund af kriterierne i LIS 4 vil hedgeforeninger underlagt tilsynspligt typisk være hedgeforeninger, der henvender sig til private investorer. Kvalificerede investorer som defineret i Prospektbekendtgørelsens(10) 2, jf. Værdipapirhandelslovens 23, stk. 9, forudsættes således at kunne overskue konsekvenserne af investeringsbeslutninger. Derfor er der ved udbud rettet mod sådanne investorer ikke samme grad af behov for offentlig regulering og tilsyn. For foreninger, der ikke retter henvendelse til en videre kreds eller offentligheden, gælder, at disse kan godkendes af Finanstilsynet som hedgeforeninger, hvis virksomheden ønsker at modtage midler fra et eller flere medlemmer uden at være omfattet af LIS 111, at placere midlerne i de investeringsinstrumenter nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, og at indløse medlemmernes andele af formuen med midler hidrørende fra hedgeforeningsformuen. Retter en virksomhed ikke henvendelse til en videre kreds eller offentligheden og modtager midler fra et eller flere medlemmer, og vælger virksomheden ikke at søge om godkendelse efter LIS 114 a, stk. 2, er den som konsekvens heraf ikke reguleret af LIS. Dette betyder også, at en sådan virksomhed ikke må benytte betegnelsen hedgeforening, jf. LIS 114 a, stk. 4. En sådan forening vil bære betegnelsen fåmandsforening eller forening med begrænset ansvar (F.M.B.A). Se figur 1. Krav om Finanstilsynets godkendelse Finanstilsynet skal godkende en hedgeforening, hvis den opfylder de lovbestemte betingelser i LIS 114 c, stk. 1, nr Disse betingelser kræves kontinuerligt opfyldt. I modsat fald kan Finanstilsynet tilbagekalde tilladelsen i overensstemmelse med proceduren foreskrevet i LIS 81. I relation til den indledende godkendelse fra Finanstilsynet er det væsentligt at slå fast, at Finanstilsynets godkendelse vedrører den relevante virksomhedsform og retten til at udøve hedgeforeningsaktivitet. Godkendelsen vedrører således ikke, om en forening er gyldigt stiftet m.v., eller om investeringsstrategien er særlig risikabel. Stiftelse, vedtægter m.v. Den primære civilretlige betingelse for godkendelse er - naturligvis - at hedgeforeningen er gyldigt stiftet. Minimumskapitalkravet er kr. 25 millioner, eller at der foreligger en ubetinget tegningsgaranti afgivet af et tilsynsbelagt pengeinstitut eller et forsikringsselskab, som defineret i Lov om finansiel virksomhed 5, om tegning for mindst 25 millioner kr., jf. LIS 114 a, stk. 6. Dette kapitalkrav er væsentligt højere end kapitalkravet på kr. 10 millioner for investerings -foreninger, jf. LIS 5, stk. 7. Årsagen til det højere kapitalkrav er ifølge forarbejderne dels, at lovgiverne finder, at der signaleres en højere grad af seriøsitet ved at rejse så stort et beløb, og dels, fordi en hedgeforening kræver større kapital end almindelige investeringsforeninger for at være rentable, fordi der alt andet lige er højere omkostninger forbundet med hedgeforeningsaktivitet end med almindelig investeringsforeningsaktivitet.(11) Den formue, som hedgeforeningen skal rejse, skal forstås som foreningens nettoformue. Ved nettoformue forstås hedgeforeningens samlede kapitalberedskab (altså den indbetalte egenkapital). Immaterielle aktiver medregnes ikke. Desuden er det et krav for hedgeforeninger, der modtager midler fra en videre kreds eller offentligheden, at bestyrelsen skal tage stilling til, om formueforholdene i foreningen kontinuerligt er betryggende i forhold til den løbende drift, jf. LIS 26, stk. 6. Dernæst er det en betingelse, at danske hedgeforeninger skal have hovedkontor og hjemsted i Danmark, jf. LIS 114 c, stk. 1, nr. 10. Dette krav er ligeledes gældende for danske investeringsforeninger og specialforeninger, jf. LIS 7, stk. 1, nr. 10. Det er ikke muligt - eller specielt ønskværdigt - for Finanstilsynet at føre tilsyn, hvis aktiviteterne hovedsageligt foregår i et andet land end Danmark. De direktivstyrede udenlandske investeringsinstitutter - de såkaldte UCITS omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF (herefter benævnt UCITS-direktivet ). - er imidlertid ikke underlagt samme krav i forhold til hovedkontor og hjemsted. Således kan sådanne operere fra det EU-land, hvor de har hjemsted. Det kræves, at de indgiver en ansøgning til Finanstilsynet i Danmark, en såkaldt grænseoverskridende tilladelse, og hvis de opfylder kravene i LIS 11, stk. 1, udsteder Finanstilsynet en tilladelse, således at de kan markedsføre sig i Danmark. I hedgeforeninger, der skal godkendes af Finanstilsynet, er det et krav, at Finanstilsynet godkender foreningens vedtægter, der indholdsmæssigt skal opfylde kravene i LIS 10, nr For hedgeforeninger, der kan godkendes af Finanstilsynet, er det et krav, at Finanstilsynet ikke har bemærkninger til vedtægterne, jf. LIS 114 c, stk. 1, nr. 4.(12) Når Finanstilsynet ikke skal have bemærkninger til vedtægterne, sker der alene en formel gennemgang af vedtægternes opfyldelse af formkrav. Finanstilsynet tilser blandt andet, at den fornødne kapital er til stede m.v. Den lempeligere regulering synes at være forsvarlig, da investorerne i denne type hedgeforeninger typisk er kvalificerede investorer. Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 Krav til ledelsen, forretningsgange m.v. Det er desuden en betingelse, at bestyrelse og direktion opfylder lovens krav til egnethed, hæderlighed og myndighed, jf. LIS 31 og 32 samt Finanstilsynets vejledning Disse krav er identiske med kravene til investeringsforeninger, jf. LIS 7, stk. 1, nr. 3. Det forventes, at der typisk ikke vil være ansat en direktion, men derimod antaget et investeringsforvaltningsselskab, som defineret i Lov om finansiel virksomhed 10, jf. samme lovs bilag 6, nr. 4. Ledelsen af et sådan investeringsforvaltningsselskab skal til stadighed have erfaring med den type forening, der søges om tilladelse til. Konkret vil det sige stadig erfaring med administration og drift af foreninger, der bedriver finansiel investerings-virksomhed, samt have personer ansat, der har indsigt i styring af den type risici, som hedgeforeningen beskæftiger sig med, jf. LIS 114 c, stk. 1, nr. 3, jf. Lov om finansiel virksomhed 100, stk. 1. Såfremt stadighedskravet ikke opfyldes, vil Finanstilsynet kunne tilbagekalde tilladelsen eller anmode hedgeforeningen om at udpege et nyt investeringsforvaltningsselskab, jf. LIS 81, stk. 1., nr. jf. 7, stk. 1, nr. 3. Hedgeforeningers aktivitetsplan, organisation, forretningsgange og administrative forhold skal af Finans-tilsynet findes betryggende. Dette er overensstemmende med Finanstilsynets krav til investeringsforeninger og specialforeninger, jf. 7, stk. 1, nr. 6 sammenholdt med 114 c, stk. 1, nr. 6. Der stilles i øvrigt af lovgiver samme krav om gennemsigtighed til hedgeforeninger, som der stilles til investeringsforeninger og specialforeninger.(13) Depotselskabet En hedgeforenings midler skal forvaltes og opbevares særskilt af et af Finans-tilsynet godkendt depotselskab, jf. LIS 114 a, stk. 7. Finanstilsynet skal i alle situationer godkende hedgeforeningens valg af depotselskab, jf. 114 c, stk. 1, nr. 5, jf. 3, stk. 1, nr. 5. Depotselskabet skal have hjemsted her i Danmark eller være en filial af et kreditinstitut med hjemsted i et andet land, der er medlem af EU eller i et land, som EU har indgået aftale med på det finansielle område. Herudover er det et krav, at depotselskabet er fysisk etableret her i Danmark.(14) I forbindelse med godkendelsen af depotselskabet foretager Finanstilsynet en vurdering af dets styrke i forhold til hedgeforeningen. Det har formodningen for sig, at selskaber, der opfylder betingelserne som depotselskaber, jf. LIS 3, stk. 1, nr. 5, tillige vil blive godkendt i forhold til en hedgeforening. Vurderingen af depotselskabet sker med henblik på at sikre, at depotselskabet kan afvikle og i øvrigt håndtere hedgeforeningens forretninger.(15) Kan depotselskabet ikke til stadighed håndtere hedgeforeningens forretninger på betryggende vis, kan Finanstilsynet tilbagekalde godkendelse eller anmode om udskiftning af depotselskabet med hjemmel i LIS 81, stk. 1, nr. 3, jf. 7, stk. 1, nr. 5. Det understreges, at hedgeforeninger - ganske som investeringsforeninger og specialforeninger, jf. UCITS direktivets art alene kan have ét depotselskab. Godkendelse og oplysninger til brug herfor Hvis Finanstilsynet modtager en ansøgning om godkendelse som hedgeforening, har de ifølge LIS 114 c, stk. 4 henholdsvis en 6 måneders og en 12 måneders frist til at behandle ansøgningen. Finanstilsynet skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter, at hedgeforeningen har fremsendt de oplysninger, der er fornødne for at Finanstilsynet kan behandle sagen, hvis hedgeforeningens ansøgning afvises, jf. 114 c, stk. 2. Finanstilsynet skal under alle omstændigheder træffe afgørelse senest 12 måneder efter ansøgningens modtagelse. Disse tidsfrister er identiske med fristerne for investeringsforeninger og specialforeninger, jf. LIS 7, stk. 4. I relation til oplysningerne efter 114 c, stk. 2, vil Finanstilsynet i henhold til forarbejderne kræve de informationer der nævnes i figur 2. I relation til de, i figur 2, nr. 7 og 9 nævnte dokumenter skal disse ikke indsendes, hvis hedgeforeningen har valgt et investeringsforvaltningsselskab i overensstemmelse med LIS 114 c, stk. 1, nr. 3. Årsagen hertil er, at Finanstilsynet i forbindelse med behandlingen af investeringsforvaltningsselskabets ansøgning om tilladelse til at bedrive virksomhed har vurderet forretningsgange og modtaget revisionens erklæring i den forbindelse, jf. Lov om finansiel virksomhed 10, stk. 1. De væsentligste dokumenter mellem hedgeforeningen og - i praksis - investeringsforvaltningsselskabet er de i nr angivne dokumenter. I relation til disse foretages alene et check af, at de foreligger. Der gennemføres ikke en egentlig indholdsmæssig godkendelse. I lighed med, hvad der gælder for investeringsforeninger og specialforeninger, må rådgivningsaftaler, jf. figur2, nr. 13, ikke forhindre, at hedgeforeningens bestyrelse på et hvilket som helst tidspunkt kan give yderligere instrukser og trække mandatet tilbage med øjeblikkelig virkning, hvis det er i investorernes interesse. Investeringsaktivitet m.v. Der er ikke lovregler for investeringsplacering eller risikorammer. Bestyrelsen har indenfor rammerne i hedgeforeningens vedtægter frit valg med hensyn til placering, jf. LIS 114 d, stk. 1. Hedgeforeninger kan således investere i pengemarkedsinstrumenter og afledte finansielle instrumenter som f.eks. forward-rate-agreements, rente- og valutaswaps, optioner, råvareinstrumenter futures osv. Inden for hedgeforeningers overordnede risikoprofil skal bestyrelsen fastsætte mere detaljerede regler for den indskudte kapitals placering samt hedgeforeningens risikoramme. Ændrer bestyrelsen hedgeforeningens investeringsstrategi eller risikoramme, er den forpligtiget til at underrette navnenoterede medlemmer om ændringerne inden 8 hverdage efter, at foreningens risikoramme er ændret, jf. LIS 114 d, stk. 4. Ændringerne kan ikke træde i kraft, før medlemmerne af hedgeforeningen har haft mulighed for at få indløst deres andele. I kraft af denne informations-forpligtelse holdes investor stadigt orienteret om foreningens strategi. Ændres denne, er der mulighed for at flytte de investerede midler, forinden hedgeforeningens nye strategi effektueres. Under forudsætning af, at de praktiske realiteter vis-a-vis hedgeforeningsformuen tillader indløsning, er der ved denne mulighed indbygget en udmærket investorbeskyttelse. Hedgeforeningen skal have et absolut afkastmål for at opnå godkendelse som hedgeforening. Ved et absolut afkastmål menes investeringer, der kan give et positivt afkast, uanset om markedet falder eller stiger Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 Overskridelse af risikoramme Overskrider hedgeforeningen sin risikoramme, skal det straks indberettes til Finanstilsynet. Der er her tale om en skærpelse i forhold til de for investeringsforeninger gældende regler ved overskridelse af lovfastsatte kapitalkrav.(16) Investeringsforeninger har 8 dage til at nedbringe overskridelse, der skyldes markedskursbevægelser eller af andre grunde, som foreningen ikke har indflydelse på. Lykkes det ikke at nedbringe overskridelsen, skal Finanstilsynet omgående have meddeles herom, jf. LIS 105, stk. 2. I forbindelse med hedgeforeningers overskridelse af risikorammen skal dette meddeles - og begrundes - til Finanstilsynet straks. Det skyldes hedgeforeningers mere risikable investeringsprofil. Indberetning vedlægges en redegørelse for overskridelsen, og en beskrivelse af hvordan hedgeforeningen vil imødegå fremtidige overskridelser. Finanstilsynet foretager dernæst en vurdering af hedgeforeningens kapital og risici i øvrigt og afgør på denne baggrund, om hedgeforeningens tilladelse skal tilbagekaldes i henhold til LIS 81, stk. 2, nr. 2. Overskridelse af hedgeforeningens risikoramme anses som et svigt i hedgeforeningens evne til at styre de finansielle risici. Det forhold, at hedgeforeningens risikoramme overskrides, kan have den konsekvens, at selv et mindre antal overskridelser efter en konkret bedømmelse kan føre til, at Finanstilsynet tilbagekalder hedgeforeningens tilladelse.(17) Dette kan meget vel synes strengt, men på grund af mulighed for høj risikoprofil kombineret med mulighed for gearing af investeringerne, må det anses for rimeligt, at hedgeforeningens ledelse straks skal gribe ind, hvis de fastsatte risikorammer overskrides. Ledelsens pligt til at gribe ind findes at være en berettiget beskyttelse af investors interesser, og investor har ikke på egen hånd mulighed for at vide, om hedgeforeningen investerer i overensstemmelse med de fastsatte risikorammer, og det er i tillid til disse, at investor har placeret midler hos hedgeforeningen. Det er derfor nødvendigt, hvis man ønsker at skabe tillid til denne nye type investeringsforening, at investor ikke lades på bar bund over for sådanne overskridelser, men at hedgeforeningen forpligtes til selv at reagere heroverfor. Udgangspunktet efter LIS 114 e, stk. 3, er derfor, at hedgeforeningen skal nedbringe overskridelser straks, og Finanstilsynet kan i særlige tilfælde give hedgeforeningen en frist til at gennemføre nedbringelsen. Hvis denne frist overskrides, kan Finanstilsynet straks tilbagekalde hedgeforeningens godkendelse, jf. LIS 81. På grund af den store risiko, der kan være forbundet med investering i hedgeforeninger, hvilket naturligvis afhænger af hedgeforeningens risikoprofil, er det vedtaget, at hedgeforeningerne har en informationspligt over for investorerne. Investorerne har mulighed for at vurdere deres risiko på baggrund af foreningens vedtægter og udstedte prospekter samt eventuelle ændringer hertil. Dette er imidlertid kun tilfældet, hvis foreningen overholder den fastsatte risikoramme. Denne problemstilling er der taget stilling til i LIS 114 e, stk. 4, hvor det bestemmes, at navnenoterede medlemmer skal have meddelelse om overskridelser af risikorammen. Underretningen skal ske senest 8 hverdage efter, at overskridelsen har fundet sted. Prospektpligt og indløsningspligt Det følger af LIS 114 f, jf. LIS 74-76, at hedgeforeninger skal udarbejde såvel fuldstændige som forenklede prospekter. I henhold til LIS 114 d, stk. 2 skal hedgeforeningens fuldstændige og forenklede prospekter indeholde oplysninger om de af bestyrelsen fastsatte risikorammer i vedtægterne, ligesom vedtægterne skal vedlægges prospektet, jf. Investeringsforeningsprospektbekendtgørelsens 7. Prospekterne skal ligeledes indeholde oplysninger om, hvor ofte foreningen emitterer og indløser andele. Disse oplysninger er nødvendige som grundlag for en potentiel investors beslutning om køb af andele i foreningen. En hedgeforening er forpligtiget til at indløse et medlems andel af hedgeforeningsformuen med midler, der hidrører fra hedgeforeningsformuen, jf. 114 d, stk. 2. Efter denne bestemmelse gælder tillige, at emission og indløsning skal være mulig mindst en gang om måneden.(18) En hedgeforening kan fastsætte en kortere frist i vedtægterne. Denne frist kan dog ikke betyde, at der ikke gives mulighed for indløsning mindst én gang hver måned, jf. LIS 114 d, stk. 2, sidste pkt. Det samme er tillige gældende for emission, og kravet i LIS 114 d, stk. 2 har derfor den konsekvens, at hedgeforeninger ikke kan opretholde længerevarende perioder, hvor hedgeforeningen ikke kan udstede nye andele. Civilretlige overgangsregler Efter vedtagelsen af ændringerne til LIS, der muliggør hedgeforeninger under tilsyn af Finanstilsynet, er det ikke længere muligt at udøve hedgeforeningsvirksomhed i andre kollektive investeringsordninger efter LIS 115. I den forbindelse er der foreslået en overgangsregel, hvorefter de eksisterende hedgeforeninger har indtil 1. januar 2006 til at ansøge Finanstilsynet om godkendelse som hedgeforening.(19) Den pågældende forening kan fortsætte sin virksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om foreningens ansøgning. Beskatning af hedgeforeninger og hedgebaseret investeringsaktivitet Med vedtagelsen af L98 (lov nr. 407 af 1. juni 2005) er der indført nye skatteregler i forbindelse med indførelsen af LIS kap. 16a. Hverken efter de hidtidige eller de nuværende regler er der særregler for hedgeforeninger. Hedgeforeninger beskattes således efter de almindelige skatteregler. I det følgende beskrives de skattemæssige muligheder, danske investorer har, og har haft, for at investere i hedgeforeninger Selskabsskattepligtige investeringsforeninger og danske selskaber Akkumulerende investeringsforeninger og danske hjemmehørende selskaber har efter de hidtidige regler været fuldt skattepligtige til Danmark. I henhold til de nye regler kan selskaber og akkumulerende investeringsforeninger være fritaget for selskabsskat, hvis betingelserne i Aktieavancebeskatningsloven for at være et 2 a investeringsselskab opfyldes. Reglerne for investeringsselskaber er nærmere beskrevet under pkt For selskabsskattepligtige selskaber og investeringsforeninger medfører skattepligten i relation til investeringsaktiviteten, at: Gevinst på aktier ejet i mindre end tre år beskattes med 28%, og tab på aktier ejet i mindre end tre år kan modregnes i tilsvarende skattepligtige gevinster Udbytter beskattes uden for moder-datterselskabsforhold med effektivt 18,48%, idet 66% af udbytterne beskattes med 28% Gevinst og tab på aktier i og udbytter fra investeringsselskaber omfattet af den nugældende 2a i aktieavancebeskatningsloven beskattes efter særlige regler, se nedenfor Gevinst og tab på finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Tab på aktiebaserede salgskontrakter kan dog kun fratrækkes efter særlige regler, jf. KGL 31 Gevinst og tab på fordringer og gæld beskattes med 28% Renteindtægter beskattes og renteudgifter kan fradrages Da hedgeforeningsaktivitet typisk indebærer en stor omsætningsaktivitet, medfører det i praksis, at gevinst og tab på aktier realiseres, inden aktierne har været ejet i 3 år. Derved beskattes alt afkast på hedgeforeningens niveau. Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 For fysiske personer, der investerer i selskabsskattepligtige selskaber eller skattepligtige akkumulerende investeringsforeninger, beskattes gevinst på aktier/investeringsbeviser som kapitalindkomst, hvis ejertiden er mindre end tre år, og som aktieindkomst, hvis ejertiden er mindst tre år. Den effektive beskatning af afkastet kan herefter opgøres som vist i figur 3 (der bortses fra, at udbytter i selskabet beskattes med 18,48%). Anvendes selskabsskattepligtige selskaber eller foreninger til investeringsaktivitet a la den, der tilsigtes med reguleringen i LIS kap. 16a, bliver afkastet beskattet både på investorniveau og på selskabs-/foreningsniveau, hvorved den effektive beskatning bliver helt på op til 70,5%. Det synes derfor hverken attraktivt at anvende selskabsskattepligtige selskaber eller akkumulerende investeringsforeninger til hedgeaktivitet. Investeringsselskaber Den vigtigste nyskabelse i forbindelse med vedtagelsen af L98 er indførelsen af de særlige investeringsselskaber og ophævelsen af den hidtidige 2 a i aktieavancebeskatningsloven, jf. ABL 2a. Reglerne blev ændret som følge af EF-domstolens afgørelse i Annelise Lentz-sagen. Sagen drejede sig om en østrigsk skatteyder, Annelise Lentz, der klagede over, at Østrig beskatter kapitalindtægter fra østrigske selskaber lempeligere end kapitalindtægter fra udenlandske selskaber. EF-domstolen fastslog, at de østrigske regler var i strid med EU-reglerne. Aktieavancebeskatningslovens 2 a blev ophævet, fordi denne diskriminerer investeringer i udenlandske selskaber på tilsvarende vis som de østrigske regler. Ophævelsen skete med virkning fra 1. januar I henhold til den hidtidige 2 a i aktieavancebeskatningsloven beskattedes aktier i lavt beskattede finansielle selskaber efter særlige skærpede regler. Fortjeneste beskattedes uanset ejertid, og tab kunne hverken fradrages eller modregnes. Fortjenesten blev forhøjet med 1 pct. for hvert års ejertid, dog mindst 10 pct. For fysiske personer blev fortjeneste og udlodninger beskattet som kapitalindkomst. For selskaber blev hele udbyttet beskattet. 2 a-aktier blev defineret som aktier i udenlandske selskaber mv., som i væsentlig grad havde finansiel aktivitet, og hvor det samlede afkast blev beskattet væsentligt lavere end efter danske beskatningsregler. Det vil i praksis sige, at alle udenlandske hedgefunds (som ikke var skattemæssigt transparente) blev omfattet af 2 a. Som erstatning for den tidligere 2 a indførte folketinget en ny 2 a om investeringsselskaber. I henhold til aktieavancebeskatningslovens 2 a, stk. 7 er et investeringsselskab: Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet) Et selskab m.v., hvis virksomhed består af investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Den indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle rettigheder. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist En hedgeforening omfattet af LIS kap. 16 a vil som udgangspunkt opfylde betingelsen for at være et investeringsselskab. Henvisninger i det følgende til investeringsselskaber gælder således for hedgeforeninger. I det følgende benyttes den skatteretlige terminologi investeringsselskab, idet denne er gældende som samlebetegnelse i skattelovgivningen. Investeringsselskaber er som udgangspunkt skattefrie, dog således at de skal betale en skat på 15% af udbytter fra aktier i danske selskaber(20), jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Beskatningen sker i stedet på investorniveau, hvor der indføres en lagerbeskatning, der dog forskydes et år, således at en optjent gevinst i et indkomstår først beskattes hos investor det efterfølgende indkomstår. For fysiske personer beskattes afkastet som kapitalindkomst, uanset hvilke værdipapirer investeringsselskabet investerer i(21). Udlodninger fra investeringsselskaber beskattes som kapitalindkomst for personer og skal indgå fuldt ud i selskabsinvestorers skattepligtige indkomst. Opfylder en akkumulerende investeringsforening eller et selskab betingelserne for skattemæssigt at blive behandlet som et investeringsselskab, er foreningen/selskabet skattefri, hvilket gør investeringsselskaber attraktive til brug for hedgeaktivitet. Forudsætningen for skattefriheden er, at investeringsselskabet opfylder alle betingelserne for at blive omfattet af aktieavancebeskatningslovens 2 a. Opfyldes betingelserne ikke, bliver selskabet eller den akkumulerende investeringsforening skattepligtig efter selskabsskatteloven som omtalt under selskabsskattepligtige selskaber og foreninger. Særligt kravet om, at der ikke må være en person eller et selskab, der kontrollerer eller har væsentlig indflydelse på investeringsselskabet(22), kan i praksis være vanskeligt at overholde. Ved opstart af investeringsselskabet kan det være vanskeligt allerede fra dag et at opnå en tilstrækkelig spredning. Det havde derfor været hensigtsmæssigt, hvis der i loven havde været en kortere periode ved opstart, hvor ejerkravet ikke skulle overholdes(23). Ligeledes vil indløsning kunne gøre problemet aktuelt, idet en enkelt investor vil kunne besidde en andel over 25% grundet en anden investors indløsning(24). Er beviserne frit omsættelige, skal investeringsselskabet løbende sikre sig, at en aktionær ikke opnår en bestemmende ejerandel. Dette kan i praksis vise sig umuligt, idet nærtståendes ejerandele skal medregnes ved vurderingen af, om en aktionær har opnået kontrollerende indflydelse.(25) Paradoksalt er det, at 25%-kravet reelt favoriserer udenlandske hedgefunds, som ikke behøver at opfylde lignende krav for at være skattefrie, da de typisk er beliggende i lavskattelande. Dette kan i praksis medføre, at de danske hedgeforeninger på grund af skattereglerne udkonkurreres af udenlandske hedgefunds, hvilket er uheldigt. En skattefri enhed som investeringsselskaber egner sig særdeles godt til hedgeaktivitet. Investeringsselskabets beskatning afhænger ikke af aktivernes ejertid, og investerings-selskabets investeringsbeslutninger påvirkes derfor ikke af skattereglerne. Skattefriheden medfører endvidere, at investeringsselskabet ikke har kildeartsbegrænset tab, som det kendes fra aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven m.v. Det vil sige, at investorerne alene bliver beskattet af nettoafkastet. For investorerne kan det opleves som en ulempe at blive lagerbeskattet, idet investor således skal betale skat, inden der nødvendigvis er likviditet til at betale skatten med. Udenlandske hedgefunds Der findes talrige udenlandske hedgefunds. Disse har ikke været attraktive for danske investorer på grund af den hidtidige regel i aktieavancebeskatningslovens 2 a. I henhold til denne bestemmelse var beskat- Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 5

6 ningen skærpet, da de udenlandske hedgefunds ofte er domicilerede i skatteoaser. På grund af den hidtidige bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 2 a, har hovedparten af fysiske personer og selskaber afstået fra at investere i udenlandske hedgefunds. Som konsekvens af ændringen af aktieavancebeskatningslovens 2 a, er det blevet skattemæssigt muligt at investere i udenlandske hedgefunds. Sådanne hedgefunds vil som udgangspunkt blive omfattet af aktieavancebeskatningslovens 2 a, hvorved danske investorer lagerbeskattes af afkastet, se ovenfor. Som en konsekvens af afskaffelsen af den hidtidige bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 2 a, kan det være skattemæssigt yderst attraktivt at etablere udenlandske hedgefunds, som er skattefrie i henhold til de udenlandske skatteregler, og som ikke opfylder betingelserne i den nuværende aktieavancebeskatningslovs 2 a. Herved bliver danske investorer beskattet som ved almindelige aktieinvesteringer. Der synes umiddelbart at være tre måder til at undgå, at beviser i den udenlandske hedgefund beskattes efter aktieavancebeskatningslovens 2 a. For det første kan en person eller et selskab eje mindst 25% af fonden. Skal den danske CFC-beskatning undgås, skal personen/selskabet være skattepligtig til et andet land end Danmark. For det andet kan den udenlandske hedgefund investere i andre aktiver end værdipapirer - eksempelvis i ejendomme. For det tredje kan den udenlandske hedgefund være etableret således, at investorerne ikke har en indløsningsret af ejerandelene til kurs indre værdi. For at sikre, at investorerne kan afstå beviserne, kan den udenlandske hedgefund lade sine andele børsnotere eksempelvis i Luxembourg eller Irland, hvor omkostningerne til børsnotering er relativt lave(26). Udloddende investeringsforeninger Udloddende investeringsforeninger er investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser, og som opgører en minimumsudlodning, der som udgangspunkt beskattes hos investor, som om investor selv havde realiseret gevinsten. Hvert år skal en udloddende investeringsforening udlodde årets realiserede kapitalgevinster og rente- og udbytteindtægter, bortset fra gevinster på aktier ejet i mindst 3 år. I henhold til de nye regler er det ikke længere et krav, at det fremgår af foreningens vedtægter, at foreningen skal udlodde minimumsudlodningen. Hedgefunds kan, som beskrevet ovenfor, investere i en lang række værdipapirer og finansielle instrumenter, hvorfor udloddende investeringsforeninger med hedgebaseret investeringsaktivitet typisk bliver beskattet efter reglerne for blandede foreninger. Beviser i blandede foreninger er ikke attraktive, idet alle gevinster beskattes hos investor, og der ikke er fradrag for tab. Dette gælder både fysiske personer og selskaber. For fysiske personer beskattes gevinster som kapitalindkomst. Endelig er der en række skattemæssige begrænsninger for hvilke aktiver, udloddende investeringsforeninger må investere i. Således må foreningen højst anbringe 25% af foreningen øvrige formue i kontanter og finansielle kontrakter, ligesom der ikke må investeres i 2 a-aktier. Da hedgefunds som angivet typisk handler ofte og i mange forskellige værdipapirer og finansielle kontrakter, er de skattemæssige ulemper ved at anvende udloddende investeringsforeninger til hedgeaktivitet: Begrænsninger i hvilke aktiver, der må investeres i Uattraktiv beskatning af beviserne, idet gevinst beskattes og tab ikke kan fradrages Komplekse opgørelser af minimumsudlodninger til brug for udlodningsopgørelsen (i praksis er dette problem størst for udenlandske investeringsforeninger. Der er indført en summarisk udlodningsmetode for netop at gøre det lettere for udenlandske investeringsforeninger at opfylde betingelserne for at være en udloddende forening(27). Vælges den summariske metode, bliver foreningen uattraktiv til frie midler, idet beviserne i så fald skal lagerbeskattes hos investor, dog således, at der ikke er fradrag for tab) På grund af ovennævnte ulemper er udloddende investeringsforeninger som udgangspunkt ikke velegnede til hedgeaktivitet. Strukturerede obligationer De hidtidige regler Ved at udstede strukturerede obligationer, hvis afkast reguleres i takt med afkastet på en underliggende hedgefund, har ulemperne ved den hidtidige 2 a i aktieavancebeskatningsloven kunnet imødekommes. Afkast på obligationer beskattes som udgangspunkt ved realisation. For fysiske personer beskattes afkastet som kapitalindkomst, medmindre obligationen er blåstemplet, hvor kursgevinster i så fald er skattefrie. Tab kan som udgangspunkt ikke fradrages, medmindre der er tale om fremmedmøntede fordringer. For selskaber beskattes gevinster uanset ejertid, og tab kan fratrækkes. Fordelen ved strukturerede obligationer har været, at obligationerne under visse omstændigheder kunne blåstemples, således at en del af afkastet bliver skattefrit for fysiske personer. Set i forhold til den hidtidige 2 a, kunne den skærpede beskatning af gevinst på 2 a-aktier ligeledes undgås. Ulemperne ved strukturerede obligationer er, at der er yderligere omkostninger forbundet med struktureringen, og at likviditeten i strukturerede obligationer ofte er begrænset, hvilket kan gøre det vanskeligt for investor at afstå obligationerne. De nye regler For at imødegå en omgåelse af lagerbeskatningen for investeringsselskaber, se ovenfor om investeringsselskaber, er der indført en lagerbeskatning efter reglerne for finansielle kontrakter af obligationer, der helt eller delvist reguleres i forhold til udviklingen i priser og andet på værdipapirer, varer og andre aktiver m.v. (såkaldte strukturerede obligationer), jf. kursgevinstlovens 29, stk. 3. For fysiske personer beskattes gevinst og tab som kapitalindkomst. Med vedtagelsen af den nye 2 a i aktieavancebeskatningsloven er det skattemæssige argument for at pakke hedgebaseret investeringsaktivitet ind i strukturerede obligationer fjernet, og det må derfor forventes, at omfanget af strukturerede obligationer, der afspejler en eller flere hedgefonde, er aftagende. Beskatningen af strukturerede obligationer efter de nye regler er nærmere beskrevet af Ria Falk i Status på beskatning af værdipapirer og gældsinstrumenter. Sammenfatning Overordnet set er tilføjelserne til LIS en nyskabelse i Danmark, og tilføjelserne gør det muligt at oprette tilsynsbelagte hedgeforeninger i Danmark. Det er som udgangspunkt positivt, at hedgeforeningsprodukter udbydes til offentligheden i en foreningsform, der er tilsynsbelagt. Ligeledes er det positivt, at velkendte reguleringer fra investeringsforeningsreguleringen er bibeholdt i det omfang, det har været formålstjenligt, ganske som de lempelige placeringsregler m.v. er med til at sikre et produkt med internationale karakteristika. Det er samtidig positivt, at fysiske personers og selskabers investering i hedgeforeninger og hedgefunds efter vedtagelsen af den nye 2 a er skattemæssig konkurrencedygtig. Samtidig er det nu muligt at etablere danske hedgeforeninger som akkumulerende investeringsforeninger. Dog synes det ikke heldigt i relation til den attraktive beskatningsform at indføre et krav om, at ingen personer eller selskaber må have kontrol eller væsentlig indflydelse på hedgeforeningen/investeringsselskabet. Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 6

7 Noter (1) Vedtagelsen af lov nr. 411 af 1. juni 2005 (Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond). (2) Lov nr. 407 af 1. juni 2005 (3) Se for en gennemgang af begrebet hedgefund og de karakteristika, der er knyttet hertil, IOSCO, Regulatory and Investor Protection Issues Arising from the Participation by Retail Investors in (Funds-of) Hedgefunds, Report of the Technical Committee of IOSCO, February 2003, s. 3-5, og IOSCO, Hedgefunds and Other Highly Leveraged Institutions, Report by the Technical Committee of IOSCO, February 1999, s (4) Finanstilsynet har i en nylig principiel afgørelse uden nærmere argumentation fortolket bestemmelsen som omfattende fra 1-10 navngivne investorer. Finanstilsynets fortolkning ses ikke at harmonere med LIS' motiver, ligesom den forårsager regelkonflikt med konkurrerende lovgivning, f.eks. lov om erhvervsdrivende virksomhed. Finanstilsynet har ved telefonisk henvendelse oplyst, at der ved en videre kreds som udgangspunkt skal forstås flere end 8-10 personer. (5) Ved offentligheden skal der ifølge bemærkningerne til lovforslaget forstås, enhver, der vil betale for at erhverve en andel i en kollektiv investeringsordning, kan deltage i eller blive medlem af ordningen, for eksempel en investeringsforening. (6) Herved forhindres, at investeringsforeninger eller specialforeninger efter 4 og 5 kan opnå lempeligere placerings- og spredningsregler ved at søge godkendelse som hedgeforening. (7) De øvrige foreninger, som er omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., skal investere i instrumenter efter lovens kapitel 13. Forskellen mellem de instrumenter, som er nævnt i kapitel 13, og de instrumenter, som en hedgeforening kan investere i, er, at de sidstnævnte tillige omfatter råvareinstrumenter (afledte finansielle instrumenter baseret på råvarer). (8) Det betyder således, at der i brevpapir, forretningskort, tilbud, ordrebekræftelser, salgsmateriale, herunder prospekter, skal angives, at der er tale om en hedgeforening. Det samme gælder ifølge forarbejderne rundskrivelser af forretningsmæssig karakter. (9) Qua adgangen til at optage lån synes det at være umuligt at fastslå, om denne lånefinansiering anvendes til at foretage investering eller til at foretage indløsning af medlemmer. (10) Bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro. (11) En analyse af minimumskapitalen synes imidlertid ikke at være foretaget, idet bemærkningerne angiver, I forhold til dette, skønnes 25 mio. kr. at være en passende minimumsformue, jf. Lovforslag nr. L 43, side 12, 2. spalte. (12) Kravet om, at Finanstilsynet skal se vedtægterne og ikke have bemærkninger hertil, er inspireret af reguleringen af fåmandsforeninger, jf. LIS 112, stk. 1, nr. 5. (13) Sammenhold LIS 7, stk. 1, nr. 7 med 114 c, stk. 1, nr. 7. (14) Kravet om den fysiske etablering skyldes, at det ikke ellers ville være muligt for Finanstilsynet at føre tilsyn med depotselskabet, hvis såvel opbevaring som forvaltning sker udenfor Danmark. Det er derfor et krav, at der skal være en juridisk enhed i Danmark, som er ansvarlig for foreningerne. (15) Fx at depotselskabet kan håndtere handler med afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån, eksempelvis således, at hedgeforeningen kan gå short. (16) Økonomi- og Erhvervsministerens høringsnotat og høringssvar på side 10 og 11 af 19 for Investeringsforeningsrådets nærmere kommentarer hertil. (17) Jf. Lovforslag nr. L 43, side 18, 2. spalte. (18) Se bekendtgørelse nr. 721 af 6. juli 2005 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. (19) Jf. Lovforslag nr. L 43, side 22, 1. spalte. (20) og investeringsforeninger (21) Beskatningen af investeringsselskaber og definitionen af investeringsselskaber er nærmere beskrevet af Ria Falk i Status på beskatning af værdipapirer og gældsinstrumenter offentliggjort i Revision og Regnskabsvæsen nr. 9, 2005 side 26. Der henvises derfor til denne artikel for en nærmere gennemgang af reglerne. (22) Nærmere bestemt 25% jf. selskabsskattelovens 32, stk. 6 og ligningslovens 16 H, stk. 2, 1. pkt. (23) Investeringsselskaber vil således rutinemæssigt skulle kunne blokere for emissioner i det omfang, en emission fra en enkelt investor ville bringe nogen investorers ejerandel over 25%. (24) Eneste mulighed for at undgå en situation til skade for de tilbageværende investorer i en situation, der reelt er uden for deres eller foreningens kontrol, vil være klausuler om tvangsindløsning af de tilbageværende medlemmer eller suspension af indløsning, når 25% grænsen er nær grundet andre investorers indløsning. (25) Som nærtstående anses, jf. ligningslovens 16 H, stk. 2, pkt., den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold. (26) Denne likviditet kræver naturligvis, at der er en efterspørgsel på det pågældende sekundære marked. (27) Den summariske udlodningsmetode indebærer, at minimumsudlodningen opgøres som værditilvæksten inden for året (opgjort efter et lagerprincip). Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 7

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) 2010/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0009 Fremsat den 23. februar 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 1. december 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Forslag. til. (Hedgeforeninger)

Forslag. til. (Hedgeforeninger) L 43 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF)

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Høringssvar 3. juni 2013 Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Indledning DVCA har i maj måned 2013 modtaget diverse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere