Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part Regionens navn Adresse Telefonnummer og mailadresse Kommunens navn Adresse Telefonnummer og mailadresse 2. Forventet antal sager til behandling i rehabiliteringsteamet: Aftalen er en samarbejdsaftale mellem kommunen og regionen om den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet behandler sager om 1) ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension samt 2) andre sager i det omfang, kommunen ønsker det, og regionen har den nødvendige kapacitet. Angiv det forventede antal sager: 1. Det forventede årlige antal sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet: 2. Det forventede årlige yderligere antal sager, der efter lokal aftale behandles i rehabiliteringsteamet: Antal forventede sager i alt: Kommunen og regionen skal aftale en løbende reguleringsmekanisme fx hver 3. måned, således at der løbende sker overvågning og justering af, om der sker afvigelser i følgende forhold: det skønnede antal sager, der forventes behandlet i rehabiliteringsteamet prisen for vurdering fra klinisk funktion, jf. punkt 4.2, herunder evt. om antallet af sager, der vurderes i klinisk funktion svarer til det forudsatte. Angiv de aftalte vilkår for løbende regulering: 3. Sundhedskoordinatorfunktionen Regionen leverer en sundhedskoordinator som repræsentant i rehabiliteringsteamet. Det forudsættes, at sundhedskoordinator som langt overvejende hovedregel har en lægefaglig baggrund. Det er sundhedskoordinatorens opgave at bidrage med en sundhedsfaglig rådgivning i de konkrete sager, som kommunen vurderer, skal behandles i rehabiliteringsteamet. Rådgivning i løbende sager: Under ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension kan der opstå ændringer i borgerens situation og helbredsforhold, som indebærer, at kommunen til brug for sagsbehandlingen på 1

2 beskæftigelsesområdet har behov for sundhedsfaglig rådgivning. Det er fremover sundhedskoordinatoren, der som led i funktionen som sundhedskoordinator for kommunen skal yde denne rådgivning Der aftales følgende om sundhedskoordinatorfunktionen Angiv de aftalte vilkår for a) sundhedskoordinatorens faglige baggrund, b) frister for sagsbehandling, c) mødedage i rehabiliteringsteamet, d) aftale om rådgivning i løbende sager, e) mødedage i kommunen, f) aftale om rådgivning ved elektronisk kommunikation, videomøder (møder i teamet afholdes altid med personligt fremmøde) g) særlige procedurer i hastende førtidspensionssager etc.: Hvis ikke andet er aftalt, gælder der følgende frister for regionens levering af ydelser til kommunen: Regionen stiller en sundhedskoordinator til rådighed for møde i rehabiliteringstemaet senest 14 dage fra, at sagen modtages i regionen. Der aftales dog en anden frist, hvis der i en konkret sag er omstændigheder, der bevirker, at det ikke er muligt at afklare sundhedsfaglige aspekter af væsentlig betydning for sagen inden for fristen. I hastende sager om førtidspension stiller regionen dog sundhedskoordinator til rådighed hurtigst muligt. I løbende sager, hvor borgeren er i ressourceforløb, fleksjob og i sager om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension, hvor kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning i sagsbehandlingen, leverer sundhedskoordinator en udtalelse i sagen senest 14 dage fra modtagelsen af sagen. Der kan dog aftales en anden frist, hvis der i den konkrete sag er omstændigheder, der bevirker, at udtalelsen ikke kan afgives inden for fristen Pris og afregning Angiv de aftalte vilkår for pris og afregning: Hvis ikke andet er aftalt, afregnes der for regionens ydelser til kommunen på følgende vis: Forventet antal sager i alt til behandling i rehabiliteringsteamet (jf. punkt 2) Antal sager pr. sundhedskoordinatorårsværk Gennemsnitspris pr. årsværk* 20 pct. overhead Årlig pris for sundhedskoordinatorfunktionen / 606 X kr. X 1,2 = kr. *Prisen baseres på lønstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Hvis sundhedskoordinatorfunktionen varetages af flere 2

3 forskellige faggrupper eller stillingsbetegnelser, udregnes prisen efter fordelingen af disse. Priserne reguleres årligt med lønudviklingen. I prisen er indregnet kapacitet til betaling af sundhedskoordinatorens sundhedsfaglige rådgivning (incl. evt. indhentning af oplysninger fra behandlende instanser) samt udtalelser i løbende sager. Kommunen betaler for sundhedskoordinatorfunktionen månedsvis bagud. Det er en forudsætning, at regionen mindst 2 uger forinden har udsendt en faktura. 4. Vurdering fra klinisk funktion Klinisk funktion skal på kommunens anmodning afgive en vurdering af borgerens helbredssituation i forhold til at kunne arbejde i sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet samt i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension. Det sker efter konsultation med borgeren i form af en speciallægeattest. Der udarbejdes en landsdækkende lægeattestløsning. Når det er relevant i den enkelte sag, skal klinisk funktion indhente journaloplysninger fra sygehuse og privatpraktiserende speciallæger eller kontakte den praktiserende læge, behandlende sygehusafdeling, privatpraktiserende speciallæge, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut til uddybning og supplering af foreliggende helbredsoplysninger fra disse. Efter konsultation med borgeren afgiver klinisk funktion sin vurdering til kommunen i form af en speciallægeattest. Hvis resultatet af klinisk funktions vurdering er, at der er behov for yderligere vurdering af borgerens helbredssituation i forhold til at kunne arbejde, afgiver klinisk funktion i lægeattesten en vurdering, der beskriver hvilke yderligere vurderinger, der skal foretages hos en eller flere speciallæger eller psykolog for, at borgerens helbredsmæssige situation kan afklares. I vurderingen angives pris og tidsramme. Kommunen og regionen kan aftale en anden fremgangsmåde end den beskrevne i tilfælde af, at der er behov for yderligere vurderinger af borgerens helbredssituation. Klinisk funktion skal dog altid afgive en samlet vurdering, hvis der er foretaget flere vurderinger af den samme person som led i af afdække borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse Der aftales følgende om vurdering fra klinisk funktion Angiv de aftalte vilkår, herunder eksempelvis bredden i ekspertisen i klinisk funktion, frister for, hvor hurtigt en vurdering skal leveres, mv.: Hvis ikke andet er aftalt, gælder der følgende frister for leveringen af vurderingen fra klinisk funktion: Regionen leverer lægeattesten senest 14 dage efter konsultation og senest 30 dage efter, at regionen har modtaget anmodningen fra kommunen. Der aftales dog en anden frist, hvis der i en konkret sag er omstændigheder, der bevirker, at det ikke er muligt at levere lægeattesten inden for fristen. 3

4 4.2. Pris og afregning Prisen for rådgivning og vurdering fra klinisk funktion kan ske ved betaling af en aftalt timepris, et aftalt katalog af ydelser og tilhørende priser eller som en gennemsnits pris pr. sag inkl. eksternt indhentede lægeattester. Angiv de aftalte vilkår for pris/priser/priskatalog og afregning: Hvis ikke andet er aftalt, gælder der følgende priser og afregning: Prisen for vurdering fra klinisk funktion er i gennemsnit pr. sag max ,- kr. 1 inkl. alle nødvendige lægeattester vedr. den enkelte borger, herunder eksternt indhentede lægeattester. Kommunen betaler for lægeattesten senest 14 dage efter, at regningen er modtaget i kommunen. Det er en forudsætning, at regionen mindst 2 uger forinden har udsendt en faktura, medmindre der er aftalt fast afregning for ydelserne. 5. Andre ydelser fra klinisk funktion til kommunen Regionen og kommunen kan lokalt aftale, at klinisk funktion leverer andre ydelser end nævnt under punkt 3 og 4 ovenfor. Det kan fx være kurser eller hotline for praktiserende læger, sagsbehandlere m.fl Der aftales følgende om andre ydelser: 5.2. Der aftales følgende om pris og afregning: 6. Aftaleperiode og genforhandling af aftalen mv. Parterne aftaler perioden. Der aftales følgende om aftaleperioden og genforhandling mv.: Hvis ikke andet er aftalt, kan aftalen opsiges med 9 måneders varsel. 1 I 2011 prisniveau. Beløbet reguleres med den årlige prisudvikling på lægeattester. 4

5 7.1. Dato og regionens underskrift 7.2. Dato og kommunes underskrift Navn og titel Navn og titel 5

6 Vejledning til aftalens enkelte punkter 1. Aftalens parter: Aftalens parter er en kommune og en region. 2. Forventet antal sager til behandling i rehabiliteringsteam: Regionen er efter lovgivning forpligtet til at etablere en klinisk funktion. Den kliniske funktion skal yde rådgivning og vurdering til kommunens beskæftigelsesindsats i sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension. Regionen skal i den forbindelse stille en sundhedskoordinator til rådighed for arbejdet i kommunens rehabiliteringsteam. Det forudsættes, at sundhedskoordinator som hovedregel har en lægefaglig baggrund. Efter aftale kan kommunerne anvende klinisk funktion i andre end de ovenfor nævnte sager. Regionen og kommunen kan derfor supplere aftalen med ydelser fra klinisk funktion til kommunen i sager om fx kontanthjælp, sygedagpenge og revalideringssager. Vejledende rammer for regulering af betaling mellem kommune og region for ydelser fra klinisk funktion Generelle forudsætninger for rehabiliteringsteamets arbejde i kommuner og regioner: Det forventes, at der i alt på landsplan vil skulle behandles sager årligt i rehabiliteringsteamet, når den nye model er fuldt indfaset. Dette antal er baseret på følgende antagelser: Det er estimeret, at personer årligt vil blive tilkendt førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb med den nye model. Disse personer vil skulle have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet. Ca.12 pct. flere personer vil få deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet uden at det fører til tilkendelse, svarende til andelen af førtidspensionssager i dag, hvor der ikke efterfølgende tilkendes pension. Det giver i alt ekstra sager i rehabiliteringsteamet årligt. Hver sag, der ender med tilkendelse af et ressourceforløb, vil i gennemsnit skulle forelægges teamet to gange svarende til ekstra sager årligt. Rådgivning og vurdering i klinisk funktion Kommunen afholder udgiften til rådgivning og vurdering i klinisk funktion. Kommunen og regionen skal aftale en løbende reguleringsmekanisme fx hver 3. måned, således at der løbende sker overvågning og justering af, om der sker afvigelser i følgende forhold: det skønnede antal sager, der forventes behandlet i rehabiliteringsteamet prisen for vurdering fra klinisk funktion, jf. punkt 4.2, herunder evt. om antallet af sager, der vurderes i klinisk funktion svarer til det forudsatte. 3. Sundhedskoordinatorfunktionen 3.1. Sundhedskoordinatoren er regionens repræsentant i rehabiliteringsteamet. Det er sundhedskoordinatorens opgave at bidrage med sundhedsfaglig rådgivning i den konkrete sag, som kommunen vurderer, skal behandles i teamet. Inden mødet i rehabiliteringsteam modtager klinisk funktion/sundhedskoordinatoren sager til behandling i teamet. Der kan lokalt fastsættes en minimumsperiode til sundhedskoordinatorens forberedelse af den sundhedsfaglige rådgivning i sagen, inden den behandles i rehabiliteringsteamet. Hvis ikke kommunen og regionen aftaler en frist, gælder der følgende frister for regionens levering af ydelser til kommunen: 6

7 Regionen stiller en sundhedskoordinator til rådighed for møde i rehabiliteringstemaet inden for en frist på senest 14 dage fra, at sagen modtages i regionen, medmindre der aftales en anden frist i den konkrete sag. Vurderer sundhedskoordinatoren, at sagens sundhedsfaglige aspekter er fyldestgørende belyst, forbereder sundhedskoordinatoren den sundhedsfaglige rådgivning i sagen på det foreliggende grundlag, og sagen kan drøftes på rehabiliteringsteamets møde. Vurderer sundhedskoordinatoren som led i forberedelse af sagen, at borgerens sag kan belyses yderligere ved at indhente journaloplysninger fra sygehus eller fra speciallægepraksis indhenter sundhedskoordinatoren disse oplysninger med samtykke fra borgeren. Sundhedskoordinator kan tillige med samtykke fra borgeren kontakte alment praktiserende læge eller sygehusafdeling, privatpraktiserende speciallæge, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut, hvor borgeren er i udrednings- eller behandlingsforløb med henblik på at få uddybet eller suppleret foreliggende helbredsoplysninger fra disse. Vurderer sundhedskoordinatoren, at der ikke foreligger fyldestgørende helbredsmæssige oplysninger, fx fordi den helbredsmæssige situation er uklar, diffus, eller der er indbyrdes modstridende oplysninger, drøfter sundhedskoordinator de sundhedsfaglige aspekter af sagen med borgerens praktiserende læge med samtykke fra borgeren. Sundhedskoordinatoren kan efter aftale med kommunen drøfte sagen med borgeren. Bidrager drøftelsen med den praktiserende læge ikke til, at der foreligger de nødvendige oplysninger om borgerens helbredsmæssige situation i forhold til arbejde eller uddannelse, kan sundhedskoordinatoren anbefale kommunen, at sagen kan belyses yderligere inden teammødet. Sundhedskoordinatoren kan således anbefale kommunen: At sagens behandling i teamet udsættes med henblik på, at kommunen anmoder borgeren om at gå til sin praktiserende læge for at få taget stilling til, om der skal iværksættes yderligere undersøgelse eller behandling. At kommunen sender borgerens sag til klinisk funktion til vurdering af borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse inden mødet. En sådan anbefaling skal begrundes med hvilke helbredsmæssige oplysninger, der mangler eller er modstridende. Kommunen kan udsætte mødet i rehabiliteringsteamet med henblik på, at de nødvendige helbredsoplysninger indhentes inden mødet i teamet. Under behandling af sager på møde i rehabiliteringsteamet indgår sundhedskoordinatoren på baggrund af forberedelsen af sagen i dialogen med de øvrige medlemmer, om hvordan den enkelte borger bedst kan hjælpes. Desuden kan sundhedskoordinatoren sammen med de øvrige medlemmer af teamet stille spørgsmål til borgeren, som led i afdækningen af sagen. Sundhedskoordinatorens sundhedsfaglige rådgivning i sagen indgår i rehabiliteringsteamets indstilling til kommunen. Vurderer sundhedskoordinatoren, at sagen er fuldt belyst og afklaret i sundhedssystemet, og den nødvendige behandling er igangsat eller afsluttet, skal dette fremgå af rehabiliteringsteamets indstilling til kommunen. Vurderer sundhedskoordinatoren, at sagen på baggrund af de samlede tværfaglige oplysninger, der er kommet frem under mødet, bør belyses yderligere, inden der kan afgives en indstilling om en sammenhængende tværfaglig indsats, kan sundhedskoordinatoren anbefale teamet: At kommunen anmoder borgeren om at gå til sin praktiserende læge for, at lægen kan tage stilling til, om der skal igangsættes yderligere undersøgelse eller behandling. I disse tilfælde drøfter sundhedskoordinatoren sagen med borgerens praktiserende læge. 7

8 At kommunen sender borgerens sag til vurdering i klinisk funktion. En sådan anbefaling skal begrundes med hvilke helbredsmæssige oplysninger, der mangler eller er modstridende. At sagen behandles i teamet igen, når de yderligere oplysninger foreligger. Særlige procedurer i hastende førtidspensionssager Der vil i et mindre antal sager være behov for en meget hurtig tilkendelse af førtidspension fx til personer, der er i terminalfasen. I disse sager skal sundhedskoordinatoren medvirke til, at behandlingen af sagen sker hurtigst muligt. Sagen kan i disse tilfælde behandles uden borgerens deltagelse i rehabiliteringsteamets møde og uden udarbejdelse af LÆ 265. Rådgivning i løbende sager Under ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension kan der opstå ændringer i borgerens situation og helbredsforhold, som indebærer, at kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet. Det er fremover sundhedskoordinatoren, der som led i funktionen som sundhedskoordinator for kommunen skal yde denne rådgivning. Sundhedskoordinatorens rådgivning kan eksempelvis bestå i rådgivning om borgerens helbredssituation i forhold til at kunne deltage i ressourceforløbet, i at anbefale, at borgerens helbredsforhold i forhold til at kunne arbejde vurderes i klinisk funktion, eller at borgeren skal henvises til den praktiserende læge for udredning/behandling efter de almindelige regler i sundhedsvæsnet. Kommunen kan i den konkrete sag i samråd med sundhedskoordinatoren beslutte, at rådgivningen skal gives på baggrund af en samtale mellem sundhedskoordinatoren og borgeren. Sundhedskoordinatorens rådgivning sker i form af en udtalelse til brug for sagen (et journalnotat). Indgangen til behandling er som hidtil via den praktiserende læge Indgangen til behandling i sundhedsvæsnet er som hidtil via borgerens praktiserende læge. Det vil eksempelvis sige, at hvis resultatet af sundhedskoordinators vurdering er, at der er behov for yderligere behandling, kontakter sundhedskoordinator borgerens praktiserende læge med henblik på, at lægen vurderer, om borgeren skal henvises til behandling i overensstemmelse med de sædvanlige retningslinjer i sundhedsvæsenet. Kommunen og regionen kan aftale frister for bestilling og levering af ydelser. Hvis der ikke aftales andet gælder dog følgende: Regionen stiller sundhedskoordinator til rådighed for rehabiliteringsteamet senest 14 dage fra sagen modtages i regionen. I hastende sager om førtidspension stiller regionen sundhedskoordinator til rådighed hurtigst muligt. I løbende sager, hvor kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen, fremsender sundhedskoordinatoren en udtalelse i sagen senest 14 dage efter sagens modtagelse. Der aftales dog en anden frist, hvis der i en konkret sag er omstændigheder, der bevirker, at det ikke er muligt at afklare sagen inden for fristen eksempelvis som følge af, at sagen skal drøftes med praktiserende læge, eller der skal indhentes journaloplysninger fra privatpraktiserende læge. I disse tilfælde skal sundhedskoordinatoren hurtigst muligt kontakte kommune med forslag til en ny frist. Ovennævnte frister forudsætter, at kommunen sender sagen elektronisk til sundhedskoordinator til den af regionen bestemte postkasse. 8

9 3.2. Pris mv. Kommunen afholder udgiften til sundhedskoordinatoren. Det anbefales, at der indgås en fastprisaftale på baggrund af kommunens forventning til antallet af sager og kommunens evt. særlige lokale krav til bl.a. sundhedskoordinatorfunktionen. Prisen aftales som udgangspunkt som: Et fast årligt basishonorar, der dækker den kapacitet, som kommunen ønsker. Dvs. dækker det antal sager, som kommunen forventer at forelægge rehabiliteringsteamet, og tager højde for kommunens evt. særlige lokale krav til sundhedskoordinatorfunktionen. Prisen fastsættes inkl. overhead til klinisk funktion til dækning af forberedelse af sager i klinisk funktion, supervision af sundhedskoordinator, mødevirksomhed i klinisk funktion, ferie, pensionsordning, kørsel mv. Hvis ikke andet er aftalt, afregnes der for regionens ydelser til kommunen på følgende vis: Forventet antal sager i alt til behandling i rehabiliteringsteamet (jf. punkt 2) Antal sager pr. sundhedskoordinatorårsværk Gennemsnitspris pr. årsværk* 20 pct. overhead Årlig pris for sundhedskoordinatorfunktionen / 606 X kr. X 1,2 = kr. *Prisen baseres på lønstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Hvis sundhedskoordinatorfunktionen varetages af flere forskellige faggrupper eller stillingsbetegnelser, udregnes prisen efter fordelingen af disse. Priserne reguleres årligt med lønudviklingen. Det er beregningsteknisk antaget: At sundhedskoordinatoren har 202 årlige arbejdsdage svarende til den almindelige arbejdsnorm på det danske arbejdsmarked. At sundhedskoordinatoren behandler i snit 3 nyvisiterede sager pr. arbejdsdag. Med antallet af sager tages højde for, at sundhedskoordinatoren foruden sagsbehandling skal bruge tid på forberedelse, konferencer, kontakt til praktiserende læge, tid til interne konferencer mv. i klinisk funktion mv. jf. aftalens afsnit om sundhedskoordinatorfunktionen. At prisen er inkl. sundhedskoordinatorens rådgivning (inkl. evt. indhentning af oplysninger fra behandlende instanser) samt udtalelser i løbende sager. Kommunen betaler for sundhedskoordinatorfunktionen månedsvis bagud forudsat, at regionen mindst 2 uger forinden har udsendt en faktura. Adgangen til at få en anden sundhedskoordinator Kommunen har ret til at få en ny sundhedskoordinator, hvis kommunen vurderer, at der er væsentlige samarbejdsproblemer med den sundhedskoordinator, som regionen har stillet til rådighed for kommunen. 4. Vurdering i klinisk funktion 4.1. Kommunen kan efter anbefaling fra sundhedskoordinatoren/rehabiliteringsteamet anmode klinisk funktion om vurdering af borgeres helbredssituation i forhold til at kunne arbejde. Kommunen kan efter sundhedskoordinatorens anbefaling endvidere anmode klinisk funktion om en vurdering i løbende sager under ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hvor den helbredsmæssige situation har udviklet sig i et sådant omfang, at der er behov for en vurdering fra klinisk funktion. I anmodningen til klinisk funktion angiver kommunen begrundelsen for anmodningen. 9

10 Klinisk funktions vurdering sker på baggrund af kommunens anmodning og består i, at borgeren indkaldes til vurdering hos en socialmediciner, en samfundsmediciner/arbejdsmediciner eller en læge med andet speciale samt evt. en psykolog. I vurderingen indgår sagens oplysninger, herunder relevante journaloplysninger fra sygehus eller fra speciallægepraksis og evt. drøftelse med den ansvarlige læge for journaloplysningerne. Når det er relevant i den enkelte sag, skal klinisk funktion således indhente journaloplysninger fra sygehuse og privatpraktiserende speciallæger eller kontakte den praktiserende læge, behandlende sygehusafdeling, privatpraktiserende speciallæge, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut til uddybning og supplering af foreliggende helbredsoplysninger fra disse. På baggrund af vurderingen og den objektive undersøgelse udarbejdes en speciallægeattest som består i: 1) En vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til arbejde og uddannelse, eller 2) En vurdering, der beskriver hvilke yderligere vurderinger, der skal foretages for, at borgerens helbredsmæssige situation i forhold til arbejde og uddannelse kan afklares. I denne vurdering angives pris og tidsramme for den yderligere vurdering. Kommunen tager efterfølgende stilling til, om der skal udføres yderligere vurderinger. Gennemføres der yderligere vurderinger, udarbejder klinisk funktion speciallægeattest med vurdering af borgerens muligheder i forhold til arbejde og uddannelse. Kommunen og regionen kan dog aftale en anden fremgangsmåde end den beskrevne i tilfælde af, at der er behov for yderligere vurderinger af borgerens helbredssituation. Klinisk funktion skal dog altid afgive en samlet vurdering, hvis der er foretaget flere vurderinger af den samme person som led i af afdække borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse. Ved afslutning af alle forløb i klinisk funktion informerer borgerens praktiserende læge ved kopi af lægeattest og evt. epikrise. Der udarbejdes en landsdækkende lægeattestløsning. Indgangen til behandling i sundhedsvæsnet er som hidtil via borgerens praktiserende læge. Det vil eksempelvis sige, at hvis resultatet af vurderingen er, at der er behov for yderligere behandling, kontakter lægen i klinisk funktion borgerens praktiserende læge med henblik på, at lægen vurderer, om borgeren skal henvises til behandling i overensstemmelse med de sædvanlige retningslinjer i sundhedsvæsenet. Kommunen og regionen kan aftale frister for bestilling og levering af ydelser. Hvis der ikke aftales andet gælder dog følgende: Regionen leverer lægeattesten senest 14 dage efter konsultation og senest 30 dage efter, at regionen har modtaget anmodningen fra kommunen. Der aftales dog en anden frist, hvis der i den konkrete sag er omstændigheder, der bevirker, at det ikke er muligt at levere lægeattesten inden for fristen eksempelvis som følge af, at der skal indhentes journaloplysninger fra privatpraktiserende læge. I disse tilfælde skal klinisk funktion hurtigst muligt kontakte kommune med forslag til en ny frist Pris mv. Vurdering i klinisk funktion i form af en lægeattest afregnes i forhold til tidsforbrug i den konkrete sag eller ud fra lokalt aftalte priser i et ydelseskatalog, en timepris, en gennemsnitspris pr. sag eller andet. 10

11 Hvis ikke andet er aftalt, gælder der følgende priser og afregning: Prisen for vurdering fra klinisk funktion er i gennemsnit pr. sag max ,- kr. 2 inkl. alle nødvendige lægeattester vedr. den enkelte borger, herunder eksternt indhentede lægeattester. Ovenstående maksimale gennemsnitlige pris er beregnet under forudsætning af, at 30 pct. af de sager, hvor der tilkendes ressourceforløb og 10 pct. af de sager, hvor der tilkendes fleksjob, henvises til vurdering i klinisk funktion. Regionerne forpligtes således til at levere rådgivning og vurdering fra klinisk funktion til en gennemsnitspris på op til ,- kr. pr. sag. Det vil sige inklusiv alle nødvendige vurderinger og eventuelle speciallægeattester vedrørende den enkelte borger. Kommunen betaler for lægeattesten senest 14 dage efter, at regningen er modtaget i kommunen. Det er en forudsætning, at regionen mindst 2 uger forinden har udsendt en faktura, medmindre der er aftalt fast afregning for ydelserne. 5. Andre ydelser fra klinisk funktion til kommunen Regionen og kommunen kan lokalt aftale, at klinisk funktion leverer andre ydelser end nævnt under punkt 3 og 4. Det kan fx være: Konsultationstider i kommunen Mulighed for deltagelse i øvrige møder (udover møder i rehabiliteringsteamet) i kommunen En hotline for praktiserende læger og/eller for sagsbehandlere i kommunen, herunder bemanding og åbningstider Undervisning/kurser/information til praktiserende læger, sagsbehandlere, rehabiliteringsteamets medlemmer. Andre ydelser afregnes efter lokal aftale. 6. Aftaleperiode og genforhandling af aftalen mv. En kommune er forpligtet til at indgå en samarbejdsaftale med en region om sundhedsfaglige ydelser i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. En region er forpligtet til at indgå aftale om sundhedsfaglige ydelser i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension til kommuner beliggende i regionen. Hvis en kommune ikke er tilfreds med regionens ydelser, kan kommunen vælge at opsige samarbejdsaftalen og indgå en ny samarbejdsaftale med en anden region. En region er dog alene forpligtet til at indgå en samarbejdsaftale med en kommune beliggende i regionen. Hvis ikke andet er aftalt kan aftalen opsiges med 9 måneders varsel. 2 I 2011 prisniveau. Beløbet reguleres med den årlige prisudvikling på lægeattester. 11

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part

1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part Versionsdato: 24.5.2013 Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Fredericia Kommune og Region Syddanmark

Samarbejdsaftale mellem. Fredericia Kommune og Region Syddanmark Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen.

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen.

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Aftalens regionale part Region Syddanmark Damhaven 12

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Hovedstaden om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 1 1. Aftalens parter 1.1 Aftalens regionale part 1.2 Aftalens kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1092 af 03/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 164 Offentligt Gældende Udskriftsdato: 6. januar 9 Mi isteriu : My dighed vises her Jour al u er: Beskæftigelses i. Styrelse for Arbejds arked og Rekrutteri

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

Aftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland

Aftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland Aftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de Nordjyske Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurderer, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurdere, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne til

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Aftale mellem XX Kommune og Region Nordjylland

Aftale mellem XX Kommune og Region Nordjylland Aftale mellem XX Kommune og Region Nordjylland Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder Sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet VEJ nr 10378 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,. Styrelsen for Arbejdsmarked odg Rekruttering, j.nr. 16/18284

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Udkast til (4. december 2012)

Udkast til (4. december 2012) Udkast til (4. december 2012) Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension eller anden

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-16:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Ekrem Günbulut (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265?

Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265? Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265? Horsens LÆ 265 Lægeattest til Rehabiliteringsteam Formål Attesten udspringer af lov om aktiv beskæftigelsespolitik, 30 a. Blanketten

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats. Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport

Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats. Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport 22. december 2017 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Rehabiliteringsteamet 4 1.2 Ressourceforløb og den tværfaglige indsats 5 1.3 Evalueringstemaer

Læs mere

LÆ 265. København 2014

LÆ 265. København 2014 LÆ 265 Store Praksisdag København 2014 Disposition Hvad er det, der er anderledes? Ny lovgivning om førtidspension og fleksjob Den praktiserende læges rolle Gennemgang af LÆ 265 Hvor kan jeg hente hjælp?

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer, formanden og projektkoordinatoren

Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer, formanden og projektkoordinatoren Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt Jobcenter Tårnby Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

Evaluering af sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger

Evaluering af sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger Evaluering af sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger Rapport den 22. december 2017 1 Indhold 1 Indledning 5 1.1 Sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger 5 1.2 Evalueringens

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Møde i Dansk Flygtningehjælp den 6. november 2013 Overlæge Bente Møller Ny i Danmark Med opholdstilladelsen følger retten til sundhedsvæsenets ydelser

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Evaluering af væksthusene...2 Bilag 1: Hovedresultater af væksthusenes evaluering 2013...2 3.2 Samarbejdsaftale om sundhedskoordination og

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Udfyldes af sagsbehandleren sammen med borgeren. Job og uddannelse. 1.1 Borgeren 1.2 Kommunen. Besøgsadresse. Direkte tlf.

Udfyldes af sagsbehandleren sammen med borgeren. Job og uddannelse. 1.1 Borgeren 1.2 Kommunen. Besøgsadresse. Direkte tlf. Rehabiliteringsplanens forberedende del (ekskl. lægeattest) Forberedelsesskema til sagens behandling i rehabiliteringsteam eller til kommunens vurdering af revalideringssager Udfyldes af sagsbehandleren

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter

Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT 19-12-2011 Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter Der er ikke fastsat regler i

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om rehabiliteringsteam - partsrepræsentant - møde

Ankestyrelsens principafgørelse om rehabiliteringsteam - partsrepræsentant - møde KEN nr 10863 af 12/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-0099-59211 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig.

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig. RESSOURCE FORLØB hvad er det, og hvad kan det betyde for mig www.jobcenter.randers.dk Når Rehabiliteringsteamet indstiller til, at du får et ressourceforløb, starter det med, at du får tilknyttet en koordinerende

Læs mere

Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema

Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema Punkt 10. Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering At får præsentation

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? 5-årig helbredserklæring Navn CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Nye regler på det sociale område

Nye regler på det sociale område Nye regler på det sociale område Asperger Konference 29. september 2012 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Saturday, 29 September 2012 1 LAB 78 - fleksjob - nuværende Under folkepensionsalderen

Læs mere

Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune

Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune Afdeling: Adm. & Service Initialer: RT Dato: 2017/2018 Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøgstitel: Forsøg med formkrav ved lovpligtige

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig.

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig. RESSOURCE FORLØB hvad er det, og hvad kan det betyde for mig www.jobcenter.randers.dk Når Rehabiliteringsteamet indstiller til, at du får et ressourceforløb, starter det med, at du får tilknyttet en koordinerende

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. Din ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn CPRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn CPRnr. Navn CPRnr. 1. Sygdom

Læs mere

Vurdering af helbredsoplysninger i rehabiliteringsteamet

Vurdering af helbredsoplysninger i rehabiliteringsteamet Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 167 Offentligt Høring om pensionsreformen 31.01.2018: Vurdering af helbredsoplysninger i rehabiliteringsteamet Kenneth Kibsgård,,, Region Midtjylland Kommunens

Læs mere

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob Baggrund En taskforce nedsat af Beskæftigelses-

Læs mere

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam N O T A T Januar 2018 Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam Indledning STAR har gennemført en analyse af 78 konkrete sager, med henblik på at belyse kommunernes

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE SUNDHEDSSIKRING Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 25 02 03 Forsikringsnr. Navn CPR-nr. Adresse Telefonnr. Mobilnr. Udfyldes af forsikrede. Alle

Læs mere

Vejledning om elektronisk kommunikation. mellem Hjørring Kommune og kommunens praktiserende læger

Vejledning om elektronisk kommunikation. mellem Hjørring Kommune og kommunens praktiserende læger Vejledning om elektronisk kommunikation mellem Hjørring Kommune og kommunens praktiserende læger Vejledningen tager udgangspunkt i Rammeaftalen om elektronisk kommunikation mellem kommune og kommunens

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende 1 Præsentation: Helga Madsen, fagbevægelsen, rehabilitering Codan, Gigtforeningens rådgivning siden december 2016 rådgivningen 2 socialrådgivere, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, læge, kostvejleder

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Opstartskonference 22.11.2012 Beskæftigelsesregion Syd Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Kenneth Kibsgård Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni 2012 Kontorchef Marianne Sinding Disponering af oplæg Baggrund for undersøgelsen i 2012, tidligere undersøgelser om brug af lægekonsulenter,

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Lægens egen vurdering skal tydelig fremgå af attesten og skal kunne adskilles fra patientens vurdering (det gælder alle LÆ attesterne)

Lægens egen vurdering skal tydelig fremgå af attesten og skal kunne adskilles fra patientens vurdering (det gælder alle LÆ attesterne) Blanketsamarbejde I forbindelse med sygemelding er der behov for belysning af arbejdsevne. Til belysning af arbejdsevne er der behov for at indhente lægelige oplysninger via blanketter. KL har udarbejdet

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende benproteser

Samarbejdsaftale vedrørende benproteser IKA - Tænketank for kropsbårne hjælpemidler Samarbejdsaftale vedrørende benproteser mellem bevillingsmyndighed i XX-Kommune og bandagist-virksomheder. 1 Formålet med samarbejdsaftalen er at: sikre borgeren

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. Din ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn CPRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn CPRnr. Navn CPRnr. 1. Sygdom

Læs mere