Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Kompetencekollegiet Nymarksvej Fredericia Side 1 af 27

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 18 til 60 år (opmærksomhedsforstyrrelse) 18 til 60 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse) 18 til 60 år (andet socialt problem) 18 til 60 år (personlighedsforstyrrelse) 18 til 60 år (depression) 18 til 60 år (selvskadende adfærd) 18 til 60 år (forandret virkelighedsopfattelse) 18 til 60 år (angst) 18 til 60 år (andre psykiske vanskeligheder) Pladser i alt: 14 Side 2 af 27

3 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Ida Madeleine le Fevre (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Det vurderes sandsynligt, at tilbuddet samlet set vil kunne levere den fornødne kvalitet indenfor Kvalitetsmodellens 7 temaer og derfor kan godkendes. Socialtilsynet vurderer, at Kompetencekollegiet har relevant viden og erfaring ift. målgruppen, der modtages i tilbuddet. Det forventes at Kompetencekollegiet vil formå udfra denne viden og erfaring at skabe udvikling på hensigtsmæssig måde for målgruppen. Der er fokus på struktur og stabilitet ift. målgruppen med det formål at udvikle deres kompetencer inden for temaerne uddannelse, beskæftigelse, selvstændighed og relationer. *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 27

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Der er fremsendt ansøgning. Der er fremsendt. dokumenter over akuttilbuddet på materikel. Der er oplysninger på tilbudsportalen. Der er sket besigtigelse af de forventelige fysiske rammer. Der er sket interview af tilbuddets leder Ledelse Side 4 af 27

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Kompetencekollegiet Hanne Drelsdorf Ida Madeleine le Fevre Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 27

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 27

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad. 4. i høj grad. 3. i middel grad. 2. i lav grad. 1. i meget lav grad. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Uddannelse og beskæftigelse Det er Socialtilsynet vurdering at tilbuddet vil arbejde aktivt i forhold til at borgernes uddannelses og beskæftigelse. Det er tilsynets forventer at tilbuddet så vidt det er muligt set i forhold til målgruppen, vil arbejde med at borgerne inkluderes i samfundslivet via deres uddannelses, aktivitets-og beskæftigelsestilbud. Tilsynet vurderer at tilbuddet forventer at opstille interne aktiviteter såfremt borgerne ikke kan deltage i eksterne aktiviteter. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer at det er forventeligt at tilbuddet i meget grad vil understøtte borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilsynet vurderer at tilbuddet set i forhold til målgruppen forudsætninger har en målsætning der sikre borgernes udvikling og fastholdelse af beskæftigelse og uddannelse. Side 7 af 27

8 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tilsynet vurderet at tilbuddet benytter relevante metoder i forhold til målopstilling og evaluering der medvirker til borgernes udvikling. Tilsynet bedømmer at at tilbuddet forventes at kunne opfylde indikatoren. Tema: Uddannelse og beskæftigelse Tilsynet har lagt vægt på at Leder oplyser under interview at tilbuddet vil arbejde med at rehabiliteringsmål og sikre at der sker opfølgning af mål. Opstilling afmål sker i samarbejde med myndighedsafdelingen i den anbringende kommune, borgeren og eventuelt den beskæftigelse borgeren i på evalueringstidspunkt. På de borgere der allerede er tilbuddet bekendt sker der opstilling af mål. Tilsynet bedømmer at det forventes at tilbuddet kan opfylde indikatoren. Der er lagt vægt at leder oplyser at de borgere tilbuddet kender på nuværende er i en form for beskæftigelse og at der vil ske intern beskæftigelse såfremt det ikke er muligt på grund af målgruppe, at skabe eksterne aktiviteter Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Selvstændighed og relationer Det er Socialtilsynet vurdering at tilbuddet vil arbejde aktivt i forhold til at borgernes sociale kompetencer og sociale relationer. Side 8 af 27

9 Det er tilsynets forventer at tilbuddet så vidt det er muligt set i forhold til målgruppen, vil arbejde med at borgerne inkluderes i sociale fællesskaber udvikler selvstændiglivsførelse. Tilsynet vurderer at tilbuddet forventer at opstille interne sociale aktiviteter hvor borgerne kan arbejde på sociale kompetencer. Der er lagt vægt på fremsendte oplysninger om tilbuddets daglige struktur besluttet af leder, kommende medarbejdere og borgere. Tilbuddets mmdrejningspunktet for den daglige struktur på kompetencekollegiet er, at der tages udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov, både konkret støtte til fx., at stå op om morgenen, indtage medicin, ADL opgaver, samtale før og efter dagligt job, ledsagelse til behandler, job eller andet. Derudover er der fokus på sociale kompetencer, herunder både være i en kendt eller ukendt social arena. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Samlet set vurderer socialtilsynet, at det kan forventes at tilbuddet indenfor deres målsætning og målgruppe vil styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der er lagt vægt at tilbuddets fokus vil være på den midlertidige karakter, med henblik på rehabiliteringsmål for selvstændighed og sociale kompetencer hos den enkelte borger. Der vil ske en individuel tilpasning af støtten i forhold hvordan den enkeltes kompetencer og selvstændighed bedst Side 9 af 27

10 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå udvikles. Der er lagt vægt på at derpå nuværende tidspunkt, med henblik på indflytning, er fokus på samarbejde med pårørende og borgerne styrkes i relationen. Tilsynet bedømmer at at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Tema: Selvstændighed og relationer Tilsynet har lagt vægt på at Leder oplyser under interview at tilbuddet vil arbejde med at rehabiliteringsmål og sikre at der sker opfølgning af mål. Opstilling afmål sker i samarbejde med myndighedsafdelingen i den anbringende kommune, borgeren og eventuelt den beskæftigelse borgeren i på evalueringstidspunkt. 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund På de borgere der allerede er tilbuddet bekendt sker der opstilling af mål. Leder oplyser at tilbuddet vil arbejde efter smartmål. Delmål evalueres efter 3-4 uger og evalueringen dokumenteres i Bosted. Overordnet mål - bestilling fra kommunen, herefter samarbejde med borger individuelt Tilsynet bedømmer at det forventes at tilbuddet kan opfylde indikatoren. Der er lagt vægt på oplysninger fra leder under interview hvor det fremfår at der skal ske interne sociale aktiviteter og at der vil ske udadrettet aktiviteter. Det forventes at tilbuddet vil arbejde på at borgerne opnår at skabe relationer til andre fællesskaber og det omgivende samfund. 02.c: Borgerne har med Tilsynet forventer at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Side 10 af 27

11 udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Der er lagt vægt på at leder oplyser at der på nuværende tidspunkt arbejdes aktivt med tilbuddes pårørende i forhold til indflytning på tilbuddet. Leder forventer at der laves pårørende råd. Leder oplyser at der vil blive arbejdet på at fastholde og skabe familienetværk udfra borgernes ønsker og behov. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Målgruppe, metoder og resultater Socialtilsynet vurderer at tilbuddet vil forebygge overgreb. Der er lagt vægt på at tilbuddets leder vil tilføre tilbuddet aktuelle procedurer og tiltag i forhold til overgreb, fra de øvrige tilbud hun er ansvarlig leder for. Derudover er der lagt vægt på at det er oplyst at tilbuddets medarbejdere der kommer fra andre tilbud under samme leder, har kendskab til forebyggelse af overgreb. Der er desuden lagt vægt på at leder oplyser at der er fokus på dette, eksempelvis er det politisk besluttet at der skal være to vågne nattevagter. Begrundelsen for dette er en tidligere episode på et andet botilbud leder er ansvarlig for. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar Socialtilsynet vurderer at tilbuddet forventer at arbejde ud fra et rehabiliterende fokus i overensstemmelse med tilbudstypens midlertidige karakter. Der vil blive foretaget løbende opfølgninger for at sikre, at de positive resultater Side 11 af 27

12 målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne for borgerne nås. Der lægges på at ledelsen beskriver faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe og metoder. Der er lagt vægt på at leder oplyser at det er afspejlet i medarbejdernes kompetencer. 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes Socialtilsynet lægger dog samtidigt vægt på at tilbuddet skal have fokus på om nye borgere på tilbuddet er omfattet af målgruppen og at de faglige tilgange afspejler den enkelte borgeres behov. Tilsynet bedømmer at tilbuddet forventes at opfylde indikatoren. Der er lagt på leders oplyser, samt materiale fra tilbudsportalen. Der er faglige tilgange på tilbuddet der afspejler målgruppen. Tilsynet bedømmer at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Tema: Målgruppe, metoder og resultater Der er lagt vægt på at leder oplyser at tilbuddet vil foretage løbende opfølgninger og tilbuddet vil være tidsafgrænset. Tilsynet bedømmer at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse. Tilbuddet samarbejder i høj grad med anbringende kommune, omkring opstilling af mål og tilbuddet beskiver at de arbejder meget målorienteret. Side 12 af 27

13 ophold Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er Socialtilsynet vurdering at tilbuddet vil arbejde aktivt i forhold til at medinddrage borgerne i eget liv og hverdagen op tilbuddet. Det er tilsynets forventer at tilbuddet så vidt det er muligt set i forhold til målgruppen, vil arbejde med at borgerne inkluderes i medbestemmelse. 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Der er lagt vægt på at de kommende borgere deltager i processen omkring hvordan hverdagen på tilbuddet, indretning og hvilke værelse den enkelte borger skal bo på. 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Tilsynet bedømmer at at tilbuddet vil i kunne opfylde indikatoren. Der er lagt vægt på ledelsen oplysninger under interview. Tilsynet bedømmer at at tilbuddet vil i kunne opfylde indikatoren. Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske Socialtilsynet vurderer at tilbuddet på relevant vis vil understøtte borgernes adgang til relevante sundhedsydelser. Tilsynet vurderer desuden at tilbuddet indenfor målgruppen og målgruppens forudsætninger vil støtte og motivere Side 13 af 27

14 og mentale sundhed og trivsel borgerne til at arbejde med mental og fysisk sundhed og trivsel. 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Tilsynet lægger vægt op oplysninger fra leder. Tilsynet bedømmer at at tilbuddet forventes at kunne opfylde indikatoren. Der er lagt vægt på oplysninger fra leder under interview. Tilsynet bedømmer at at tilbuddet forventes at kunne opfylde indikatoren. Der er lagt vægt på oplysninger fra leder under interview. Tilsynet bedømmer at at tilbuddet forventes at kunne opfylde indikatoren. Tema: Målgruppe, metoder og resultater Der er lagt vægt på oplysninger fra tilbudsportalen omkring tilbuddet pædagogiske tilgange og metoder. Der er desuden lagt vægt på oplysninger fra leder under interview. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer at tilbuddet vil forebygge og håndterer magtanvendelser efter gældende regler. Der er lagt vægt på at tilbuddets leder vil tilføre tilbuddet aktuelle procedurer og tiltag i forhold til magtanvendelser, fra de øvrige tilbud hun er ansvarlig leder for. Derudover er der lagt vægt på at det er oplyst at tilbuddets medarbejdere der kommer fra andre tilbud under samme leder, har kendskab til forebyggelse og håndtering af magtanvendelser. Side 14 af 27

15 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Tilsynet bedømmer at det forventes at tilbuddet opfylder indikatoren. Tema: Målgruppe, metoder og resultater Der er lagt vægt på oplysninger fra leder under interview. Der oplyses eksempelvis at der arbejdes med magt typisk i konflikter. Konfliktnedtrapning, kommunikation, kropssprog. Der er etiske overvejelser og faglig sparring dagligt. 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Tilsynet bedømmer at det forventes at tilbuddet opfylder indikatoren. Der er lagt vægt på at tilbuddets leder vil tilføre tilbuddet aktuelle procedurer og tiltag i forhold til magtanvendelser, fra de øvrige tilbud hun er ansvarlig leder for. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer at tilbuddet vil forebygge overgreb efter gældende regler. Der er lagt vægt på at tilbuddets leder vil tilføre tilbuddet aktuelle procedurer og tiltag i forhold til overgreb, fra de øvrige tilbud hun er ansvarlig leder for. Derudover er der lagt vægt på at det er oplyst at tilbuddets medarbejdere der kommer fra andre tilbud under samme leder, har kendskab til forebyggelse og håndtering af overgreb. Tilsynet har desuden lagt vægt på oplysninger fra leder i forhold til at der er kommunalt fokus på overgreb. Leder oplyser at det er politisk besluttet at der skal være to vågne nattevagter på tilbuddet, blandt andet for at sikre der ikke sker overgreb på medarbejdere. Side 15 af 27

16 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tilsynet bedømmer at det forventes at tilbuddet opfylder indikatoren. Tema: Målgruppe, metoder og resultater Der er lagt vægt på at tilbuddets leder vil overføre pædagogiske indsats i forhold til overgreb, fra de øvrige tilbud hun er ansvarlig leder for, samt at tilbuddet kommende medarbejdere er bekendt med den pædagogiske indsats. Tilsynet bedømmer at det forventes at tilbuddet opfylder indikatoren. Der er lagt vægt på at tilbuddets leder vil tilføre tilbuddet aktuelle procedurer og tiltag i forhold til overgreb, fra de øvrige tilbud hun er ansvarlig leder for. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Organisation og ledelse Det er socialtilsynets vurdering at det forventes at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret og at der tilbuddet har en kompetent og ansvarlig ledelse. Det forventes at der vil ske strategisk udvikling og at tilbuddets leder vil kunne varetage tilbuddets daglige ledelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Der er lagt vægt på leder baggrund samt erfaring på området. Der er derudover lagt vægt på at leder på Side 16 af 27

17 nuværende tidspunkt er leder af de to tilbud der fremadrettet skal udgøre kompetence kollegiet. Tema: Organisation og ledelse 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Tilsynet bedømmer at tilbuddet kan opfylde indikatoren. Der er lagt vægt på at leder har ledelseserfaring og kendskab til området. 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Der er lagt vægt på at leder på nuværende tidspunkt er leder på de tilbud, der fremadrettet til være Kompetence kollegiet. Tilsynet bedømmer at tilbuddet kan opfylde indikatoren. Der er lagt vægt på at leder oplyser at der er daglig refleksion og overlap en halv time hver dag. Her vil 6 medarbejdere dagligt deltager og leder forventer at deltag i daglig refleksion. Såfremt det er relevant kan borgere deltage. Der forventes teammøder 2 gange om måneden. Der forventes at være supervision fra kommunens taskforceteam indenfor socialpsykiatrien. Det forventes at være 6 gange årlige. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer at tilbuddets ledelse vil sikre at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Der er lagt vægt på at tilbuddets leder på nuværende tidspunkt er leder på de to tilbud som fremadrettet vil udgøre Side 17 af 27

18 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Kompetencekollegiet. Her varetages driften kompetent. Socialtilsynet bedømmer at det forventes at tilbuddet kan opfylde indikatoren. Tema: Organisation og ledelse Der er lagt vægt på leders oplysninger under interview, samt oplysninger fra tilbudsportalen. Her fremgår der vil være en stor tværfaglig medarbejdergruppe. Der er lagt vægt på at tilbuddet har et kendt vikarteam med relevant baggrund. 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Der er lagt vægt på at afsat medarbejdere til at støtte borgerne. Socialtilsynet bedømmer at det forventes at tilbuddet kan opfylde indikatoren. Der er lagt vægt på at medarbejderne kommer fra to andre tilbud. Her opfylder tilbuddene indikatoren. Socialtilsynet bedømmer at det forventes at tilbuddet kan opfylde indikatoren. Der er lagt vægt på at medarbejderne kommer fra to andre tilbud. Her opfylder tilbuddene indikatoren. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer Det er socialtilsynets vurdering af tilbuddets medarbejdere har de nødvendige kompetencer. Det vurderes at medarbejdere har relevant viden og erfaring i forhold til tilbuddets målgruppe og målsætninger. Side 18 af 27

19 Tilbuddet arbejder tværfagligt og har en bred faglighed. Derudover er der løbende opkvalificering af medarbejdere. Tilbuddet vikarkorps som benyttes til at dække 20 % af tilbuddets normering er kvalificeret til at arbejde med målgruppen. Medarbejdere og vikarer har alle et længerevarende kendskab til tilbuddet der sikre borgerne en tryg hverdag med stabil relationer. Tilbuddets metoder er afspejlet i medarbejdernes kompetencer. Socialtilsynet bemærker dog samtidigt at der er et akuttilbud på matriklen, hvor der ikke kan anskueliggøres en gennemsigtighed i forhold til gensidig udveksling af ressourcer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Samlet set vurderer social tilsynet at det forventes at medarbejderne vil besidde relevante kompetencer i forhold til målgruppen og tilbuddets pædagogiske metoder. Der er lagt vægt på oplysninger fra tilbudsportalen og interview med leder. Samtidigt bemærker socialtilsynet at der er et selvstændigt akuttilbud på matrikel hvor der ikke er en beskrivelse af hvordan det påvirker tilbuddets normering. Side 19 af 27

20 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Tilsynet bedømmer at det forventes at tilbuddet kan opfylde indikatoren. Tema: Kompetencer Der er lagt vægt på oplysninger fra tilbudsportalen hvor sammensætningen af medarbejderne fremgår. Der er lagt vægt på oplysninger fra leder under interview. Det ansatte personale vil primært være personale fra tilbuddet Ny Vej og Nestlegården, som aktuelt har erfaring med målgruppens behov og metoder. Der vil være 3 medarbejdere på tilbuddet i dagvagt og aftenvagten. Der vil være 2 vågne nattevagter. Der er et akut tilbud på matriklen. Akuttilbuddets medarbejdere vil indgå som ekstra medarbejdere, når de ikke har opgaver de skal læse. Tilbuddets medarbejdere vil indgå i akuttilbud ved spidsbelastninger. Tilbuddet vil tilsvarende blive opnormeret. Tilbuddet har en frivillig tilknyttet der laver aktiviteter med borgerne, eksempelvis gåture og cafebesøg. 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tilsynet bedømmer at tilbuddet forventes at opfylde indikatoren. Der er lagt vægt på oplysninger fra leder under interview. Side 20 af 27

21 Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi Tilsyet vurderer at tilbuddet vurderes at kunne levere den fornødne kvalitet indenfor dette tema og det bemærkes, at der er tale om et kommunalt tilbud hvorfor bæredygtigheden ikke bør være i spil. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Der foreligger ikke regnskab for tilbuddet. Da der er tale om et kommunalt tilbud må det formodes, at kommunen til enhver tid vil understøtte bostedet økonomisk, og derved sikre, at der er den fornødne kvalitet i tilbuddet. Tema: Økonomi Der er tale om nygodkendelse af et kommunalt tilbud, hvorfor denne indikator ikke er relevant at udfylde og vurdere Der er tale om nygodkendelse af et kommunalt tilbud, hvorfor denne indikator ikke er relevant at udfylde og vurdere Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Side 21 af 27

22 Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Der foreligger ikke regnskab for tilbuddet. Da der er tale om et kommunalt tilbud må det formodes, at kommunen til enhver tid vil understøtte bostedet økonomisk, og derved sikre, at der er den fornødne kvalitet i tilbuddet. Tema: Økonomi Der er tale om nygodkendelse af et kommunalt tilbud, hvorfor denne indikator ikke er relevant at udfylde og vurdere Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Der foreligger ikke regnskab for tilbuddet og der er tale om en kommunal institution. Tilbuddet har udarbejdet budget i henhold til aktuelt gældende krav og disse er verificeret af tilsynets økonomimedarbejder. Budgettet er udfyldt i henhold til aktuelle standarder for budget jf. skema leveret af Tilbudsportalen. Tema: Økonomi Der er tale om et nystartet tilbud, hvorfor årsrapport ikke foreligger og denne indikator kan således ikke vurderes. Side 22 af 27

23 Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer Tilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer giver både mulighed for aktiviteter og socialt samvær, men understøtter også borgernes selvstændiggørelse i trygge rammer. Tilbuddet er beliggende i nærheden af transport- og indkøbsmuligheder, som borgerne selvstændigt eller med støtte vil kunne lære at benytte sig af. Tilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer er midlertidig karakter og er passende til målgruppen jf. lov om sociale service. Der er lagt vægt på at borgernes værelser mindre grad vil kunne opfylde borgernes behov for ret til privatliv, forskellige muligheder for aktiviteter i bolig, samt mulighed for at opretteholde, udvikle og etablere sociale relationer. Der er lagt vægt på at borgernes værelser er mindre og der er badeværelse på gangen, derudover er der ikke mulighed for at kunne have selvstændig husførelse, da køkken deles af alle borgere i hvert hus. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer giver både mulighed for aktiviteter og socialt samvær, men understøtter også borgernes selvstændiggørelse i trygge rammer. Tilbuddet er beliggende i nærheden af transport- og indkøbsmuligheder, som borgerne selvstændigt eller med Side 23 af 27

24 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov støtte vil kunne lære at benytte sig af. Tilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer er midlertidig karakter og er passende til målgruppen jf. 107 lov om sociale service. Tilsynet forventer at tilbuddet opfylder indikatoren. Leder oplyser at borgerne glæder sig til indflytning. Tilsynet forventer at tilbuddet opfylder indikatoren. Der er lagt vægt på oplysninger fra tilbudsportalen. Tema: Fysiske rammer Kompetencekollegiet ligger i forbindelse med et villakvarter lidt uden for centrum. Der er gåafstand til centrum. Tilbuddet ligger også op til et større naturområde. Indkøbsmuligheder i supermarked er i kort gåafstand. Byen indeholder biograf, teater, en sportshal samt en svømmehal. kompetencekollegiet består af flere huse - et hus med to selvstændige boliger, 3 huse med 4 værelser, 4 badeværelser samt et lille køkken med udgang til overdækket terrasse. Derudover et hus med 4 værelser og 2 badeværelser, et køkken med adgang til åben stue og udgang til overdækket terrasse. I alle husene er er der vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. Desuden er der et større hus som indeholder fælles opholdsstue med tv - herfra udgang til haven. Huset indeholder endvidere et stort spisekøkken, hvorfra der er udgang til stor terrasse. Husene er omgærdet af stor græsplæne, hvor der er mulighed for fællesaktiviteter, såsom boldspil og bålplads. Der er desuden et drivhus. Side 24 af 27

25 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem De fysiske rammer omfatter desuden garagebygninger. Der er desuden lagt vægt på oplysninger fra leder. Der forventes 2 udslusningsboliger beliggende i et separat hus på matriklen. Der er derudover et hus der fungerer som akut-sted for andre borgere hver 2. måned. Ejendommen rummer gode muligheder for aktiviteter, både indendørs og udendørs. Tilsynet har observereret de fysiske rammer. Tilsynet bedømmer at det forventes at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Der er lagt vægt på leders oplysninger om indflytningsprocessen. Hvor det fremgår at borgerne i meget høj grad er involveret af fælles arealer. Desuden er borgere og pårørende i gang med processen om indflytningen på værelserne. Eksempelvis er pårørende involveret i forhold til en borger der har særlige ønsker om møbler, og er en borger, hvor borgerens forudsætninger vanskeliggøre indflytning, hvor de pårørende står for indflytningen. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 25 af 27

26 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr. 85,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter 3,40 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 86,00 Lønomkostninger, fast personale - - Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 86,00 1, Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 107. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 midlertidigt ophold 1.000,00 Side 26 af 27

27 Niveau 1 socialpædagogisk støtte 891,00 Niveau 2 socialpædagogisk støtte 351,00 midlertidigt ophold 1.000,00 Niveau 3 socialpædagogisk støtte 54,00 midlertidigt ophold 500,00 Side 27 af 27

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet 10-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere