HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUGSANVISNING. omslag_310,315.indd :49:53

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUGSANVISNING. omslag_310,315.indd :49:53"

Transkript

1 HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUGSANVISNING omslag_310,315.indd :49:53

2 omslag_310,315.indd :49:53

3 1 Indledning og sikkerhed Indledning Symboler på produktet Symboler i brugervejledningen Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation Hvad er hvad? Indhold i pakken Funktion 12 3 Installation Forberedelser Installation af ladestationen Opladning af batteriet Installation af afgrænsningskablet Tilslutning af afgrænsningskablet Installation af guidekablet Kontrol af installationen Første opstart og kalibrering Kontrol af sammenkobling med ladestationen 33 4 Brug Opladning af et afladt batteri Brug af timeren Standby Start Standsning Slukning Justering af klippehøjden 38 5 Betjeningspanel Funktionsvalget Start Funktionsvalget Parkering Hovedafbryder 41 6 Menufunktioner Hovedmenu Menustruktur Timer Sikkerhed Beskeder Vækst timer Installation Indstillinger Tilbehør 63 7 Eksempler på haver 64 8 Vedligeholdelse Vinteropbevaring Vinterservice Efter vinteropbevaring Rengøring Transport og flytning I tilfælde af tordenvejr Knive Batteri 73 9 Fejlfinding Fejlmeddelelser Infomeddelelser Indikatorlampen i ladestationen Symptomer Lokalisering af brud på afgrænsningskablet Tekniske data Garantivilkår Miljøoplysninger Afmontering af batteriet til genanvendelse EU-overensstemmelseserklæring 88 Danish - 1 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:11

4 MEMO Serienummer: PIN-kode: Forhandler: Forhandlerens telefonnummer: Hvis robotplæneklipperen bliver stjålet, er det vigtigt at informere Husqvarna AB A/S om det. Kontakt din lokale forhandler, og oplys maskinens serienummer, så den kan blive registreret som stjålet i en international database. Dette er et vigtigt skridt i forbindelse med tyverisikringen af robotplæneklipperen, da det forringer interessen for at købe og sælge stjålne robotplæneklippere. Produktets serienummer består af ni cifre og fremgår af produktets serienummerskilt (som er placeret indvendigt i displaydækslet) og af produktemballagen. Danish - 2 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:12

5 INDLEDNING OG SIKKERHED 1 Indledning og sikkerhed 1.1 Indledning Tillykke med dit valg af et produkt af exceptionelt høj kvalitet! Du opnår de bedste resultater med Husqvarnarobotplæneklipperen, hvis du ved, hvordan den fungerer. Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger om robotplæneklipperen, hvordan den skal installeres, og hvordan den bruges. Som supplement til denne brugsanvisning findes der yderligere oplysninger på Automower -webstedet, www. automower.dk. Her finder du mere hjælp og vejledning i brugen af maskinen. Vær opmærksom på, at føreren er ansvarlig for uheld eller risici, som andre personer eller disses ejendom udsættes for. Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. produkternes form og udseende uden forudgående varsel. Følgende system benyttes i brugsanvisningen med henblik på at gøre den mere brugervenlig: Tekst, der er skrevet med kursiv, er tekst, som vises på robotplæneklipperens display, eller som henviser til et andet afsnit i brugsanvisningen. Ord, der er skrevet med fed, henviser til knapperne på robotplæneklipperens tastatur. Ord, der er skrevet med STORE BOGSTAVER og kursiv, henviser til placeringen af hovedafbryderen og til de forskellige driftstilstande, der er tilgængelige i robotplæneklipperen VIGTIGE OPLYSNINGER Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger robotplæneklipperen. Opbevar brugsanvisningen sikkert til fremtidig brug! Denne enhed er ikke til brug for personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget træning i brugen af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Danish - 3 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:15

6 INDLEDNING OG SIKKERHED VIGTIGE OPLYSNINGER Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og opad samt af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglede erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget træning i brugen af enheden på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med brugen. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning. ADVARSEL Robotplæneklipperen kan være farlig, hvis den anvendes forkert. ADVARSEL Brug aldrig robotplæneklipperen, hvis der opholder sig personer, i særdeleshed børn, eller kæledyr i klippeområdet. 1.2 Symboler på produktet Disse symboler forekommer på robotplæneklipperen. Læs dem omhyggeligt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger robotplæneklipperen. Advarsler og sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning skal følges nøje, for at robotplæneklipperen kan benyttes på en sikker og effektiv måde , Robotplæneklipperen kan kun starte, når hovedafbryderen er blevet sat i positionen 1, og den korrekte PIN-kode er indtastet. Drej hovedafbryderen til 0, før der udføres eftersyn og/eller vedligeholdelse , Hold sikker afstand til robotplæneklipperen, når den kører. Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive Danish - 4 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:18

7 INDLEDNING OG SIKKERHED Placér aldrig hænderne eller fødderne i nærheden af eller under robotplæneklipperens karosseri, mens den kører. Kør ikke på robotplæneklipperen Dette produkt er i overensstemmelse med EF-direktiverne Støjemission til omgivelserne. Produktets emissioner fremgår af kapitel 10, Tekniske data og typeskiltet. Det er ikke tilladt at bortskaffe dette produkt som normalt husholdningsaffald, når det engang er udtjent. Sørg for, at produktet sendes til genanvendelse i overensstemmelse med den lokale lovgivning Brug aldrig en højtryksrenser eller rindende vand til at rengøre robotplæneklipperen Chassiset indeholder komponenter, der er følsomme over for elektrostatiske udladninger (ESD). Chassiset er også en væsentlig del af robotplæneklipperens design, og det skal forsegles på professionel vis, hvis produktet skal bruges udendørs. Derfor kan chassiset kun åbnes af autoriserede serviceteknikere. En brudt forsegling kan resultere i, at hele eller dele af garantien bortfalder Lavspændingskablet må ikke afkortes, forlænges eller splejses. Brug ikke en trimmer i nærheden af lavspændingskablet. Vær forsigtig med, hvor kablerne placeres, ved trimning af kanter Danish - 5 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:22

8 INDLEDNING OG SIKKERHED 1.3 Symboler i brugervejledningen Disse symboler forekommer i brugervejledningen. Læs dem omhyggeligt. Drej hovedafbryderen til 0, før der udføres eftersyn og/eller vedligeholdelse. Bær altid beskyttelseshandsker ved arbejde på robotplæneklipperens chassis Brug aldrig en højtryksrenser eller rindende vand til at rengøre robotplæneklipperen En advarselsboks angiver risikoen for personskade, især hvis anvisningerne ikke følges. ADVARSEL Tekst En informationsboks angiver risikoen for tingsskade, især hvis anvisningerne ikke følges. Boksen benyttes ligeledes, hvis der er risiko for brugerfejl. VIGTIGE OPLYSNINGER Tekst 1.4 Sikkerhedsanvisninger Brug Denne robotplæneklipper er beregnet til græsslåning i åbne og plane områder. Den må kun benyttes med det tilbehør, som anbefales af producenten. Alle andre former for brug er forkerte. Producentens anvisninger vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation skal følges nøje. Brug funktionen PARKER (PARK), eller sluk for hovedafbryderen på robotplæneklipperen, når der befinder sig personer især børn eller kæledyr i arbejdsområdet. Hvis der opholder sig personer eller kæledyr i klippeområdet, anbefales det, at plæneklipperen programmeres til brug på tidspunkter, hvor området er fri for personer, som f.eks. om natten. Se 6.3 Timer på side Danish - 6 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:24

9 INDLEDNING OG SIKKERHED Robotplæneklipperen må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der har fuldstændigt kendskab til dens særlige egenskaber og sikkerhedsanordninger. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger robotplæneklipperen. Robotplæneklipperens oprindelige udformning må ikke ændres. Enhver form for modifikationer foretages på dit eget ansvar. Kontrollér, at der ikke ligger sten, grene, redskaber, legetøj eller andre genstande på plænen, som kan beskadige knivene. Genstande på plænen kan også føre til, at robotplæneklipperen kommer til at sidde fast i dem, og det kan være nødvendigt at få hjælp til fjerne genstanden, før plæneklipperen kan fortsætte slåningen. Start robotplæneklipperen som beskrevet i anvisningerne. Når hovedafbryderen er i positionen 1, skal du sørge for at holde hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Stik aldrig hænderne eller fødderne ind under robotplæneklipperen. Løft aldrig robotplæneklipperen, og bær ikke rundt på den, når hovedafbryderen er i positionen 1. Lad aldrig personer, der ikke er bekendt med robotplæneklipperens funktioner og adfærd, bruge den. Robotplæneklipperen må aldrig kollidere med personer eller andre levende væsener. Hvis en person eller et andet levende væsen kommer i vejen for plæneklipperen, skal den standses med det samme. Se 4.5 Standsning på side 35. Placér ikke nogen form for genstande oven på robotplæneklipperen eller den tilhørende ladestation. Robotplæneklipperen må ikke bruges, hvis knivdisken eller -huset er defekt. Den må heller ikke bruges med defekte knive, skruer, møtrikker eller ledninger. Brug ikke robotplæneklipperen, hvis hovedafbryderen ikke fungerer. Sluk altid for robotplæneklipperen på hovedafbryderen, når den ikke er i brug. Robotplæneklipperen kan kun starte, når hovedafbryderen er blevet sat i positionen 1, og den korrekte PIN-kode er indtastet. Robotplæneklipperen må aldrig bruges samtidig med havevandere. Benyt timerfunktionen (se 6.3 Timer på side 43), så det sikres, at plæneklipperen og havevanderen aldrig er aktive samtidigt. Husqvarna AB garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem robotplæneklipperen og andre typer trådløse systemer som f.eks. fjernbetjeninger, radiosendere, teleslynger, nedgravet dyreindhegning eller lignende. Den indbyggede alarm er meget høj. Vær forsigtig, især hvis robotplæneklipperen håndteres indendørs Danish - 7 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:26

10 INDLEDNING OG SIKKERHED Flytning Den oprindelige emballage bør benyttes, når robotplæneklipperen skal transporteres over lange afstande. Sikker flytning fra eller inden for arbejdsområdet: 1. Tryk på knappen STOP for at stoppe robotplæneklipperen. Hvis sikkerheden er indstillet til det mellemhøje eller høje niveau (se 6.4 Sikkerhed på side 46), skal PIN-koden indtastes. PIN-koden består af fire cifre og vælges, når robotplæneklipperen startes for første gang, se 3.8 Første opstart og kalibrering på side Flyt hovedafbryderen til position Bær robotplæneklipperen i håndtaget, som sidder bag på. Bær robotplæneklipperen med knivdisken vendt væk fra kroppen VIGTIGE OPLYSNINGER Løft aldrig robotplæneklipperen, når den er parkeret i ladestationen. Dette kan beskadige ladestationen og/eller robotplæneklipperen. Tryk på STOP, og træk i stedet først robotplæneklipperen ud af ladestationen, før den løftes Danish - 8 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:27

11 INDLEDNING OG SIKKERHED Vedligeholdelse ADVARSEL Når robotplæneklipperen vendes på hovedet, skal hovedafbryderen altid være i positionen 0. Hovedafbryderen skal være i positionen 0 under enhver form for arbejde på plæneklipperens chassis, herunder f.eks. rengøring eller udskiftning af knivene VIGTIGE OPLYSNINGER Brug aldrig en højtryksrenser eller rindende vand til at rengøre robotplæneklipperen. Benyt aldrig opløsningsmidler til rengøring. Efterse robotplæneklipperen én gang om ugen, og udskift eventuelle beskadigede eller slidte komponenter. Nedenstående skal gennemføres i forbindelse med de ugentlige eftersyn: Hold ladestationen fri for græs, blade, kviste og andre genstande, der eventuelt kunne forhindre robotplæneklipperen i at dokke med ladestationen. Sæt hovedafbryderen i positionen 0, og tag et par beskyttelseshandsker på. Vend robotplæneklipperen på hovedet. Foretag følgende: 1. Rengør drivhjulene. Græs i drivhjulene kan have negativ indvirkning på plæneklipperens funktion på skråninger. 2. Rengør forhjulene. Græs på forhjulene og forhjulsakslerne kan påvirke apparatets effektivitet. 3. Rengør karosseriet, chassiset og klippesystemet. Græs, blade og andre genstande, som tynger produktet ned, har indflydelse på effektiviteten. 4. Kontrollér, at plæneklipperens knive er intakte. Kontrollér også, at knivene kan bevæge sig frit. Selv om plæneklipperens knive er intakte, skal de alligevel udskiftes regelmæssigt for at sikre optimale klipperesultater og lavt energiforbrug. Hvis det er nødvendigt at udskifte knive, skal alle knivene og skruerne udskiftes samtidigt, så de roterende dele holdes i balance. Se 8.7 Knive på side Danish - 9 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:28

12 PRÆSENTATION 2 Præsentation Dette kapitel indeholder oplysninger, som det er vigtigt at være opmærksom på ved planlægning af installationen. Installation af en Husqvarna-robotplæneklipper omfatter fire overordnede komponenter: En robotplæneklipper, der klipper plænen ved at arbejde i et tilfældigt mønster. Robotplæneklipperen er udstyret med et vedligeholdelsesfrit batteri. En ladestation, som robotplæneklipperen automatisk vender tilbage til, når ladeniveauet i batteriet bliver for lavt Ladestationen har tre funktioner: At udsende styresignaler langs afgrænsningskablet. At udsende styresignaler langs guidekablet. At oplade robotplæneklipperens batteri En strømforsyning, som tilsluttes imellem ladestationen og en V stikkontakt. Strømforsyningen forbindes med stikkontakten og ladestationen ved hjælp af et 10 m langt lavspændingskabel. Lavspændingskablet må ikke afkortes eller forlænges!! Et længere lavspændingskabel fås som tilbehør. Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger Strømforsyningens udseende kan variere afhængigt af markedet. Et afgrænsningskabel, som lægges i en løkke omkring robotplæneklipperens arbejdsområde. Afgrænsningskablet lægges omkring plænens kanter og omkring genstande og planter, som robotplæneklipperen ikke må køre ind i. Afgrænsningskablet bruges også som guidekabel Den maksimalt tilladte længde på afgrænsningsløkken er 800 m. VIGTIG INFORMATION Afgrænsningskabel til skellet, pløkker, stik til kabel og koblinger til løkkekablet købes i et separat monteringssæt. Brug altid originale reservedele og originalt tilbehør Danish - 10 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:31

13 PRÆSENTATION 2.1 Hvad er hvad? Tallene i illustrationen repræsenterer: Karosseri Dæksel over klippehøjdejustering Dæksel til display og tastatur Stopknap/hægte til åbning af dækslet Udskifteligt dæksel Baghjul Forhjul Kontaktlister Klippehøjdeindstilling Ladestation Lysdiode til funktionskontrol af ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet Typeskilt Display Tastatur Klippesystem Chassiskasse med elektronik, batteri og motorer Håndtag Hovedafbryder Knivdisk Glideplade 21. Strømforsyning (strømforsyningens udseende kan variere afhængig af markedet) 22. Afgrænsningskabel til afgrænsningsløkke og guidekabel* 23. Forbindelsesstykke til afgrænsningskabel* 24. Pløkker* 25. Tilkoblingsdele til løkkekabel 26. Skruer til fastgøring af ladestationen 27. Lineal til hjælp ved montering af afgrænsningskabel (linealen brækkes fri af kassen) 28. Brugsanvisning og lynvejledning 29. Kabelmarkeringer 30. Ekstra knive 31. Lavspændingskabel 32. Alarmmærkat *Medfølger i monteringssættet. Medfølger ikke ved køb af robotplæneklipperen Danish - 11 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:34

14 PRÆSENTATION 2.2 Indhold i pakken Din Automower -pakke indeholder følgende dele. Robotplæneklipper Ladestation Strømforsyning Skruer til ladestation 5 stk. Lavspændingskabel Unbrakonøgle Lineal Brugsanvisning og lynvejledning Kabelmarkeringer Ekstra knive 9 stk. Alarmmærkat 2.3 Funktion Kapacitet Robotplæneklipperen anbefales til plæner på op til m 2 (1.000 m 2 for Automower 310). Størrelsen på arealet, som robotplæneklipperen kan vedligeholde, afhænger primært af knivenes tilstand samt græssets type, vækst og fugtindhold. Havens facon er også af betydning. Hvis haven primært har åbne plæneområder, kan robotplæneklipperen klippe mere græs i timen, end hvis haven har flere små plæner med træer, blomsterbede og passager. En fuldt opladt robotplæneklipper kan klippe græs i 60 til 80 minutter afhængigt af batteriets alder og græssets tæthed. Robotplæneklipperen lader derpå op i ca. 60 til 70 minutter. Ladetiden kan variere afhængigt af en række faktorer, herunder bl.a. omgivelsestemperaturen. Danish - 12 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:34

15 PRÆSENTATION Klippeteknik Klippesystemet i Husqvarnas robotplæneklipper er baseret på et effektivt og energibesparende princip. I modsætning til mange standardplæneklippere skærer robotplæneklipperen græsset over i stedet for at slå det over. Vi anbefaler, at robotplæneklipperen primært benyttes til græsklipning i tørt vejr, da dette giver de bedst mulige resultater. Husqvarnas robotplæneklippere kan også klippe græsset i regnvejr, men vådt græs kommer dog nemt til at sidde fast på robotplæneklipperen, og der er større risiko for, at den skrider ud på stejle stigninger. De bedste klipperesultater opnås, hvis knivenes tilstand er god. For at holde knivene skarpe så længe som muligt er det vigtigt at holde plænen fri for grene, småsten og andre genstande, der kan beskadige knivene. Udskift knivene regelmæssigt for at opnå det bedst mulige klipperesultat. Det er meget nemt at udskifte knivene. Se 8.7 Knive på side Arbejdsmetode Robotplæneklipperen klipper plænen automatisk. Den skifter selv imellem klipning og opladning. Robotplæneklipperen begynder at søge efter ladestationen, når ladeniveauet i batteriet bliver for lav. Robotplæneklipperen klipper ikke græsset, mens den søger efter ladestationen. Når robotplæneklipperen søger efter ladestationen, kan den finde den på en række forskellige måder. Se Find ladestationen på side 14. Når batteriet er fuldt opladet, vil robotplæneklipperen forlade ladestationen og begynde at klippe græsset et foruddefineret sted i haven. Du skal muligvis angive manuelle udgangsindstillinger for at sikre, at plænen bliver klippet jævnt. Se 6.7 Installation på side Hvis robotplæneklipperens karosseri rammer en hindring, vil robotplæneklipperen bakke og vælge en ny retning. Sensorer for og bag registrerer, når robotplæneklipperen nærmer sig afgrænsningskablet. Robotplæneklipperen bevæger sig op til 32 centimeter forbi kablet, inden den vender om Danish - 13 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:37

16 PRÆSENTATION Knappen STOP oven på robotplæneklipperen bruges primært til at stoppe robotplæneklipperen, når den kører. Når der trykkes på knappen STOP, åbnes et dæksel, hvorved der opnås adgang til et betjeningspanel. Knappen STOP forbliver trykket ind, indtil dækslet lukkes igen. Sammen med knappen START forhindres det derved, at maskinen sætter i gang Betjeningspanelet øverst på robotplæneklipperen bruges til at styre alle plæneklipperens indstillinger. Når hovedafbryderen sættes i positionen 1 for første gang, påbegyndes der en opstartssekvens, som omfatter en række vigtige grundindstillinger. Se 3.8 Første opstart og kalibrering på side Køremønster Robotplæneklipperens bevægelsesmønster er tilfældigt og fastlægges af plæneklipperen selv og afhænger af, hvordan plænen ser ud. Plæneklipperen vil ikke altid køre i lige linjer, og et bevægelsesmønster gentages aldrig. Takket være dette klippesystem bliver plænen klippet meget ensartet, og uden at der opstår lige kørespor fra robotplæneklipperen Find ladestationen Robotplæneklipperen kan indstilles til at søge efter ladestationen på en eller flere af tre forskellige måder. Robotplæneklipperen kombinerer automatisk disse tre søgemetoder for at finde ladestationen hurtigst muligt, idet den samtidig i videst mulige udstrækning forsøger at undgå sporkøring. Ved hjælp af de manuelle indstillingsmuligheder er det muligt at kombinere de tre metoder for at optimere søgningen efter ladestationen i overensstemmelse med havens facon, se 6.7 Installation på side 50. Søgemetode 1: Tilfældig Robotplæneklipperen bevæger sig i et tilfældigt mønster, indtil den kommer tæt på ladestationen. Fordelen ved denne søgemetode er, at der ikke er risiko for, at robotplæneklipperen danner kørespor i plænen. Ulempen er, at søgetiderne kan være relativt lange Danish - 14 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:39

17 PRÆSENTATION Søgemetode 2: Følg guidekablet Robotplæneklipperen bevæger sig i et tilfældigt mønster, indtil den når frem til guidekablet. Robotplæneklipperen følger derefter guidekablet frem til ladestationen. Guidekablet er et kabel, der lægges fra ladestationen imod f.eks. en fjernt beliggende del af arbejdsområdet eller igennem en smal passage, og som derefter forbindes med afgrænsningsløkken. Se 3.6 Installation af guidekablet på side 29. Denne søgemetode gør det lettere for robotplæneklipperen at finde ladestationen, selv om der er mange eller store øer, smalle passager eller stejle skråninger i vejen. Fordelen ved denne søgemetode er kortere søgetider Søgemetode 3: Følg afgrænsningskablet Robotplæneklipperen bevæger sig i et tilfældigt mønster, indtil den når frem til afgrænsningsløkken. Derefter følger den afgrænsningsløkken til ladestationen. Robotplæneklipperen vælger tilfældigt, om bevægelsesretningen skal være i urets retning eller imod urets retning. Denne søgemetode er velegnet i installationer med åbne plænearealer, brede passager (bredere end ca. 3 meter) og ingen eller kun ganske få mindre øer. Fordelen ved denne søgemetode er, at det ikke er nødvendigt at udlægge et guidekabel. Ulempen er, at der kan ske en vis spordannelse i plænen langs afgrænsningsløkken. Søgetiden vil også være længere, hvis der er smalle passager eller mange øer i installationen. Denne søgemetode benyttes som tommelfingerregel kun, hvis robotplæneklipperen ikke kan finde ladestationen inden for det forventede tidsrum ved hjælp af søgemetode 1 eller Danish - 15 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:40

18 INSTALLATION 3 Installation Dette kapitel beskriver installation af robotplæneklipperen. Før du påbegynder installationen, skal du læse det foregående kapitel 2. Præsentation. Læs også dette kapitel fuldstændigt, før du påbegynder installationen. Udførelsen af installationen har indflydelse på, hvor godt robotplæneklipperen fungerer. Det er derfor vigtigt at planlægge installationen omhyggeligt. Planlægningen forenkles, hvis du tegner en skitse over arbejdsområdet inkl. alle forhindringer. På denne måde bliver det lettere at finde frem til ideelle placeringer til ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet. Tegn føringen af afgrænsnings- og guidekablet ind på skitsen. Se 7 Eksempler på haver på side 64 for installationseksempler. Du kan også besøge for at få yderligere beskrivelser og tips til installationen. Udfør installationen som skitseret i nedenstående trin: 3.1 Forberedelser 3.2 Installation af ladestationen 3.3 Opladning af batteriet 3.4 Installation af afgrænsningskablet 3.5 Tilslutning af afgrænsningskablet 3.6 Installation af guidekablet 3.7 Kontrol af installationen 3.8 Første opstart og kalibrering 3.9 Kontrol af sammenkobling med ladestationen Ladestationen, afgrænsningsløkken og guidekablet skal tilsluttes, for at der kan gennemføres en fuldstændig opstart. 3.1 Forberedelser 1. Hvis græsset i arbejdsområdet er højere end 10 cm, skal det slås med en almindelig plæneklipper. Opsaml derefter græsafklippet. 2. Fyld huller og sænkninger, så det forhindres, at regnvand samler sig i pytter. Produktet kan tage skade, hvis det kører i en vandpyt. Se 11 Garantivilkår på side Læs alle trinnene omhyggeligt igennem, inden installationsarbejdet påbegyndes Danish - 16 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:41

19 INSTALLATION 4. Kontrollér, at alle nødvendige dele til installationen er med i kassen. Tallene i parenteser henviser til komponentillustrationen. Se 2.1 Hvad er hvad? på side 11. Robotplæneklipper Ladestation (10) Afgrænsningskabel til afgrænsningsløkke og guidekabel (22) Strømforsyning (21) Lavspændingskabel (31) Pløkker (24) Forbindelsesstykker til afgrænsningskablet (23) Skruer til ladestationen (26) Lineal (27) Sammenkoblingsenheder til afgrænsningskablet (25) Kabelmarkeringer (29) Under installationsarbejdet får du desuden brug for: Hammer/plastikkølle (til at lette arbejdet med at slå pløkkerne i jorden). Kombinationstang til at klippe afgrænsningskablet over og trykke forbindelsesstykkerne sammen. Polygriptang (til at trykke sammenkoblingsenhederne sammen). Kantskærer/lige spade, hvis afgrænsningskablet skal graves ned. 3.2 Installation af ladestationen Bedste placering af ladestationen Tag følgende i betragtning, når du vælger det bedste sted at placere ladestationen: Der skal være mindst 3 meter fri plads foran ladestationen. Den skal befinde sig tæt på en stikkontakt. Det medfølgende lavspændingskabel er 10 meter langt. En plan overflade fri for skarpe genstande til at placere ladestationen på. Beskyttelse imod vandstænk, f.eks. fra et vandingsanlæg. Beskyttelse imod direkte sollys. Eventuelle krav til, at ladestationen ikke må kunne ses af personer uden for haven. Danish - 17 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:42

20 INSTALLATION Ladestationen skal placeres, så der er et relativt stort frit areal foran den (mindst 3 meter). Den bør desuden placeres centralt i arbejdsområdet, så det er nemmere for robotplæneklipperen at nå ud i alle dele af arbejdsområdet Placér ikke ladestationen under trange pladsforhold i arbejdsområdet. Det kan gøre det vanskeligt for robotplæneklipperen at finde ladestationen Ladestationen skal være placeret på et relativt plant sted. Forenden af ladestationen må maks. være 5 cm højere eller lavere end bagenden. Maks. 5 cm Maks. 5 cm Ladestationen må ikke placeres på en måde, der kan medføre bøjning af fodpladen Danish - 18 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:43

21 INSTALLATION Tilslutning af strømforsyningen Overvej følgende, når du planlægger placeringen af strømforsyningen: Afstand til ladestationen Beskyttelse imod regn Beskyttelse imod direkte sollys Hvis strømforsyningen sluttes til en udendørs stikkontakt, skal stikkontakten være godkendt til udendørs brug. Lavspændingskablet til strømforsyningen er 10 meter langt, og det må ikke afkortes eller forlænges. Et længere lavspændingskabel fås som tilbehør. Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger. Det er ikke tilladt at tilslutte strømforsyningen direkte til ladestationen. Lavspændingskablet skal altid anvendes VIGTIGE OPLYSNINGER Lavspændingskablet må under ingen omstændigheder forkortes eller forlænges Det er muligt at lade lavspændingskablet krydse arbejdsområdet. Lavspændingskablet skal fastgøres med kramper eller graves ned i jorden. Sørg for, at lavspændingskablet placeres langs jorden og fastgøres med pløkker. Kablet skal ligge tæt på jorden, så der ikke bliver klippet i det, så længe det endnu ikke er beskyttet af græssets rødder. VIGTIGE OPLYSNINGER Placér lavspændingskablet, så knivene på knivdisken under ingen omstændigheder kan komme i kontakt med det Strømforsyningen skal placeres på et sted med god ventilation, hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Strømforsyningen skal placeres under et tag. Det anbefales at benytte en jordfejlsafbryder, når strømforsyningen sluttes til stikkontakten. Strømforsyningen skal monteres på en lodret overflade som f.eks. en mur eller et hegn Danish - 19 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:45

22 INSTALLATION Montér under ingen omstændigheder strømforsyningen i en højde, hvor der er risiko for, at den kan komme til at stå under vand (mindst 30 cm over jorden). Det er ikke tilladt at placere strømforsyningen på jorden. Slut aldrig strømforsyningen til en stikkontakt, hvis stikket eller ledningen er beskadiget. Et beskadiget eller filtret kabel forøger risikoen for elektrisk stød. min. 30cm/12 cm/12" VIGTIGE OPLYSNINGER Brug strømforsyningens stik til at afbryde ladestationen, f.eks. inden rengøring af stationen eller reparation af afgrænsningskablet Installation og tilslutning af ladestationen 1. Placér ladestationen på et egnet sted. 2. Vip beskyttelsesdækslet på ladestationen fremad, og tilslut lavspændingskablet til ladestationen. 3. Slut strømforsyningens strømkabel til en V stikkontakt. 4. Fastgør ladestationen til jorden med de medfølgende skruer. Sørg for, at skruerne skrues hele vejen ned i undersænkningen. Hvis ladestationen er placeret mod en væg, er det bedst at vente, indtil alle ledninger er tilsluttet, før ladestationen fastgøres til jorden VIGTIGE OPLYSNINGER Det er ikke tilladt at lave nye huller i ladestationens plade. Kun de eksisterende huller må benyttes til fastgørelse af bundpladen til jorden VIGTIGE OPLYSNINGER Træd eller gå aldrig på pladen til ladestationen Danish - 20 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:48

23 INSTALLATION 3.3 Opladning af batteriet Så snart ladestationen er tilsluttet, er det muligt at lade robotplæneklipperen op. Flyt hovedafbryderen til position 1. Placér robotplæneklipperen i ladestationen for at lade batteriet op, mens afgrænsningskablet og guidekablet lægges ud. Hvis batteriet er afladt, tager det omkring 80 til 100 minutter at lade det helt op VIGTIGE OPLYSNINGER Robotplæneklipperen kan ikke bruges, før installationen er helt gennemført. Danish - 21 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:49

24 INSTALLATION 3.4 Installation af afgrænsningskablet Sørg for korrekt installation af afgrænsningskablet i henhold til vejledningen Afgrænsningskablet kan installeres på en af følgende måder: Fastgør kablet til jorden med pløkker. Det er bedst at fastgøre afgrænsningskablet med kramper, hvis du vil kunne foretage justeringer af afgrænsningsløkken i løbet af de første ugers drift. Efter et par uger vil græsset være vokset op over kablet, så det ikke længere er synligt. Brug en hammer/plastikkølle og de medfølgende pløkker til at udføre installationen. Grav kablet ned. Det er bedst at grave afgrænsningskablet ned, hvis du vil kunne vertikalskære eller lufte plænen. Du kan om nødvendigt kombinere de to metoder, så en del af afgrænsningskablet holdes på plads med pløkker, mens resten er gravet ned. Kablet kan graves ned f.eks. ved hjælp af en kantskærer eller en lige spade. Sørg for at lægge afgrænsningskablet mindst 1 cm og maks. 20 cm ned i jorden. Planlæg udlægningen af afgrænsningskablet Afgrænsningskablet skal lægges på en sådan måde, at: Kablet danner en løkke rundt om robotplæneklipperens arbejdsområde. Der må kun benyttes originale afgrænsningskabler. Disse kabler er udviklet specielt til at modstå fugt fra jorden, som ellers ville kunne trænge ind og beskadige kablerne. Robotplæneklipperen aldrig er mere end 35 meter fra kablet, uanset hvor den befinder sig i arbejdsområdet. Kablet ikke er mere end 800 meter langt. Der er ca. 20 cm kabel tilovers, som guidekablet senere skal forbindes med. Se 3.6 Installation af guidekablet på side 29. Afhængigt af hvad der befinder sig ved siden af arbejdsområdet, skal afgrænsningskablet lægges med forskellige afstande til hindringer. Nedenstående illustration viser, hvordan afgrænsningskablet skal lægges omkring arbejdsområdet og omkring hindringer. Benyt den medfølgende lineal til at finde frem til den korrekte afstand. Se 2.1 Hvad er hvad? på side cm/4" 0 cm Danish cm/12" 35 cm/14" OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:49

25 INSTALLATION Arbejdsområdets afgrænsninger Hvis en høj forhindring (5 cm eller mere), f.eks. en væg eller et hegn, støder op til arbejdsområdet, bør afgrænsningskablet lægges 35 cm fra forhindringen. Dette vil forhindre robotplæneklipperen i at støde ind i hindringen og dermed reducere slitage på karosseriet. Ca. 20 cm omkring den faste hindring vil græsset ikke blive slået. 35 cm > 5 cm Hvis arbejdsområdet grænser op til en lille sænkning, f.eks. et blomsterbed, eller en lille stigning, f.eks. en lav kantsten (1-5 cm), skal afgrænsningskablet lægges 30 cm inde i arbejdsområdet. Dette forhindrer hjulene i at køre ned i sænkningen eller op på kantstenen, hvilket kan føre til overdreven slitage på robotplæneklipperen, og især forhjulene. Ca. 15 cm af plænen langs sænkningen/kantstenen vil ikke blive slået. 30 cm 1-5 cm Hvis arbejdsområdet grænser op til en sti med belægningssten eller lignende, som er plan i forhold til plænen (+/- 1 cm), er det muligt at lade robotplæneklipperen køre en smule ind over stien. Afgrænsningskablet skal i så fald lægges 10 cm fra kanten af stien. Alt græsset langs belægningsstenene vil blive slået. 10 cm maks. 1 cm Hvis arbejdsområdet er opdelt af en sti med belægningssten, som er plan i forhold til plænen, er det muligt at lade robotplæneklipperen køre hen over stien. Det kan være en fordel at lægge afgrænsningskablet under belægningsstenene. Afgrænsningskablet kan også lægges i fugerne imellem belægningsstenene. Sørg for, at fliserne er på niveau med plænen for at undgå for kraftig slitage på robotplæneklipperen. Bemærk: Robotplæneklipperen må under ingen omstændigheder køre over grus, barkflis eller lignende materiale, da det kan beskadige knivene VIGTIGE OPLYSNINGER Hvis arbejdsområdet ligger i umiddelbar nærhed af vandområder, skråninger, skrænter eller offentlig vej, skal afgrænsningskablet suppleres med kantmateriale eller lignende. Kantmaterialet skal være mindst 15 cm højt. Dette vil forhindre, at robotplæneklipperen kommer uden for arbejdsområdet. Min. (min. 15cm/16" cm) Danish - 23 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:51

26 INSTALLATION Afgrænsninger inden for arbejdsområdet Brug afgrænsningskablet til at isolere områder inden for arbejdsområdet ved at etablere øer omkring hindringer, som ikke kan modstå kollisioner, f.eks. blomsterbede, buske og springvand. Læg kablet hen til og omkring området, der skal isoleres, og læg det derefter tilbage ad samme vej. Hvis der benyttes pløkker, skal kablet lægges under de samme pløkker på tilbagevejen. Hvis afgrænsningskablerne til og fra øen lægges tæt sammen, kan robotplæneklipperen køre over kablet. 0 cm VIGTIGE OPLYSNINGER Afgrænsningskablet må ikke krydses på vejen til og fra en ø Hindringer, der kan modstå kollisioner, f.eks. træer eller buske på mere end 15 cm, behøver ikke at blive isoleret med afgrænsningskablet. Robotplæneklipperen vender om, hvis den kolliderer med denne form for hindring. 0 cm Det anbefales at isolere alle faste genstande i og omkring arbejdsområdet. Dette resulterer i den mest nænsomme og lydløse drift og forhindrer, at robotplæneklipperen under nogen omstændigheder kommer til at sidde fast i genstande. Hindringer, der hælder en smule, f.eks. sten eller store træer med rødderne delvist over jorden, skal afgrænses eller fjernes. I modsat fald kan robotplæneklipperen skride op på denne slags hindring, så knivene tager skade Sekundære områder Hvis arbejdsområdet består af to arealer, som robotplæneklipperen har vanskeligt ved at bevæge sig imellem, anbefales det at etablere et sekundært område. Eksempler på dette er skråninger på 40 % eller passager, der er smallere end 60 cm. Læg i sådanne tilfælde afgrænsningskablet rundt om det sekundære område, så det danner en ø uden for hovedområdet. Robotplæneklipperen skal flyttes manuelt imellem det primære og det sekundære område, når plænen i det sekundære område skal klippes. Driftstilstanden Sekundært område (A) skal benyttes, da robotplæneklipperen ikke af sig selv kan bevæge sig fra det sekundære område til ladestationen. Se 5.1 Funktionsvalget Start på side 40. I denne tilstand vil robotplæneklipperen aldrig søge efter ladestationen, men klippe græs, indtil batteriet er brugt op. Når batteriet er brugt op, standser robotplæneklipperen, og meddelelsen Behøver manuel ladning vises på displayet. Placér robotplæneklipperen i ladestationen for at lade batteriet op. Hvis det primære område skal klippes lige efter opladning, skal der trykkes på knappen START, og Primært område (B) skal vælges, inden dækslet lukkes. Danish - 24 A B OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:53

27 INSTALLATION Passager under klippearbejdet Lange og smalle passager og områder, som er smallere end 1,5 til 2 meter, bør undgås. Når robotplæneklipperen slår græsset, er der risiko for, at den kommer til at køre omkring i passagen eller området i længere tid. Det får plænen til at se flad ud. Skråninger Robotplæneklipperen kan også arbejde på hældende arbejdsområder. Den maksimale hældning defineres i procent (%). Hældningen i procent beregnes som højdeforskellen i centimeter for hver meter. Hvis højdeforskellen f.eks. er 10 cm, er skråningens hældning 10 %. Se illustrationen. 10 cm 10 % 100 cm % Afgrænsningskablet kan lægges på tværs af en skråning, der hælder mindre end 15 % cm 100 cm Afgrænsningskablet bør ikke lægges på tværs af en skråning, som er stejlere end 15 %. Der er risiko for, at robotplæneklipperen vil have vanskeligt ved at vende der. Robotplæneklipperen vil i så fald stoppe og vise fejlmeddelelsen Udenfor arbejdsområde. Risikoen er størst under fugtige vejrforhold, hvor hjulene kan glide på det våde græs. Afgrænsningskablet kan imidlertid lægges på en skråning, som er stejlere end 15 %, hvis der samtidig findes en hindring, som det er acceptabelt, at robotplæneklipperen kolliderer med, f.eks. et hegn eller en tæt hæk. Inden i arbejdsområdet kan robotplæneklipperen klippe områder, som skråner op til 40 %. Arealer med større hældning skal isoleres ved hjælp af afgrænsningskablet. Hvis en del af arbejdsområdets ydre afgrænsning skråner mere end 15 %, skal afgrænsningskablet lægges 20 cm inde i det flade område, inden skråningen starter. 15 % 15 cm 100 cm > 15 % 0-15 % 15-cm 100 cm 100 cm 0-15 cm % 20 cm 100 cm 0-40 cm Danish - 25 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:53

28 INSTALLATION Udlægning af afgrænsningskablet Hvis du vil fastgøre afgrænsningskablet med pløkker: Klip græsset meget tæt med en almindelig plæneklipper eller en trimmer på det sted, hvor kablet skal lægges. Det vil dermed være lettere at lægge kablet tæt på jorden, og risikoen for, at robotplæneklipperen klipper kablet over eller beskadiger dets isolering, reduceres. Sørg for at lægge afgrænsningskablet tæt på jorden og fastgøre pløkkerne tæt sammen. Kablet skal ligge tæt på jorden, så der ikke bliver klippet i det, så længe det endnu ikke er beskyttet af græssets rødder. Brug en hammer til at banke pløkkerne ned i jorden. Udvis stor forsigtighed, når pløkkerne bankes i, og sørg for, at kablet ikke udsættes for trækbelastninger. Undgå at bukke kablet kraftigt. Hvis afgrænsningskablet skal graves ned: Sørg for at lægge afgrænsningskablet mindst 1 cm og maks. 20 cm ned i jorden. Kablet kan graves ned f.eks. ved hjælp af en kantskærer eller en lige spade. Benyt den medfølgende lineal som hjælp, når du lægger afgrænsningskablet ud. Med linealen er det nemt at fastlægge den rigtige afstand imellem afgrænsningskablet og afgrænsningen/hindringen. Linealen knækkes fri af kassen VIGTIGE OPLYSNINGER Overskydende kabel må ikke sammenrulles og placeres uden for afgrænsningskablet. Dette kan forstyrre robotplæneklipperen Øje til tilslutning af guidekablet For at lette tilslutningen af guidekablet til afgrænsningskablet anbefales det at lave et øje på ca. 20 cm ekstra afgrænsningskabel på det sted, hvor guidekablet senere skal tilsluttes. Det er en god idé at planlægge, hvor guidekablet skal placeres, før afgrænsningskablet lægges ud. Se 3.6 Installation af guidekablet på side 29. Danish OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:54

29 INSTALLATION Lægning af afgrænsningskablet ind imod ladestationen På sin vej til ladestationen kan afgrænsningskablet lægges helt uden for ladestationen (se mulighed 1 i figuren). Hvis der er behov for at placere ladestationen delvist uden for arbejdsområdet, er det også muligt at lægge kablet under pladen til ladestationen (se mulighed 2 i figuren). Men det meste af ladestationen må dog ikke placeres uden for arbejdsområdet, da robotplæneklipperen derved kan få vanskeligt ved at finde ladestationen (se figuren) Splejsning af afgrænsningskablet Brug en original sammenkoblingsenhed, hvis afgrænsningskablet ikke er langt nok og skal splejses. Den er vandtæt og sikrer pålidelig elektrisk forbindelse. Stik begge kabelender ind i kabelsamleren. Kontroller, at kablerne er sat helt ind i sammenkoblingsenheden, så kabelenderne er synlige igennem den gennemsigtige del på den anden side af sammenkoblingsenheden. Tryk nu knappen oven på sammenkoblingsenheden helt ned. Brug en polygriptang til at trykke knappen på sammenkoblingsenheden helt ned VIGTIGE OPLYSNINGER Sammensnoede kabler eller samlemuffer, der er omviklet med isolerbånd, er ikke at betragte som tilfredsstillende splejsninger. Fugtighed fra jorden vil få kablet til at oxidere, hvilket med tiden vil medføre kredsløbsbrud. Danish - 27 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:56

30 INSTALLATION 3.5 Tilslutning af afgrænsningskablet Forbind afgrænsningskablet med ladestationen: VIGTIGE OPLYSNINGER Afgrænsningskablet må ikke krydses ved tilslutning til ladestationen. Det højre kabel skal forbindes med den højre klemme på ladestationen, og det venstre kabel skal forbindes med den venstre klemme. 1. Placér kabelenderne i forbindelsesstykket: Åbn forbindelsesstykket. Placér kablet i fordybningen på forbindelsesstykket Tryk stikkene sammen ved hjælp af en tang. Tryk, indtil der høres et klik Klip overskydende afgrænsningskabel af. Klip 1-2 cm over hvert af forbindelsesstykkerne. 4. Vip beskyttelsesdækslet på ladestationen fremad, og før kabelenderne op i hver kanal bag på ladestationen. Tryk forbindelsesstykket fast på metalstifterne mærket AL (venstre) og AR (højre) på ladestationen. 5. Afmærk ledningerne med de medfølgende kabelmarkeringer. Dette gør det nemmere at tilslutte kablerne korrekt igen, når ladestationen f.eks. har været opbevaret indendørs om vinteren VIGTIGE OPLYSNINGER Forbindelsesstykket til højre skal forbindes med metalstiften til højre på ladestationen, mens venstre kabelende skal forbindes med det venstre forbindelsesstykke Danish - 28 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:58

31 INSTALLATION 3.6 Installation af guidekablet Guidekablet er et kabel, der lægges fra ladestationen imod f.eks. en fjernt beliggende del af arbejdsområdet eller igennem en smal passage, og som derefter forbindes med afgrænsningsløkken. Både afgrænsningsløkken og guidekablet etableres med den samme kabelrulle. Guidekablet bruges af robotplæneklipperen til at finde vej tilbage til ladestationen, men det styrer også robotplæneklipperen væk fra ladestationen til fjernt beliggende dele af haven. Lad robotplæneklipperen køre i varierende afstande fra guidekablet for at reducere risikoen for spordannelse. Arealet ved siden af kablet, som robotplæneklipperen benytter, kaldes korridoren. Jo bredere en korridor, der angives af installationen, desto mindre er risikoen for spordannelse. Under installationen er det derfor vigtigt at skabe så meget friplads som muligt langs med guidekablet. Robotplæneklipperen kører altid til venstre for guidekablet set i retning mod ladestationen. Det betyder, at korridoren ligger til venstre for guidekablet. Under installationsarbejdet er det derfor vigtigt at sørge for mest mulig fri plads til venstre for guidekablet set i retning mod ladestationen. Guidekablet må ikke lægges tættere end 30 cm på afgrænsningskablet. Præcis som afgrænsningskablet kan guidekablet fastgøres med pløkker eller graves ned i jorden VIGTIGE OPLYSNINGER Det er vigtigt at sørge for så stor friplads som muligt til venstre for guidekablet set i retning mod ladestationen. Danish - 29 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :12:59

32 INSTALLATION Lægning og tilslutning af guidekablet 1. Før du lægger og tilslutter guidekablet, er det vigtigt at tage hensyn til længden af guideløkken, især i store eller komplekse anlæg. Hvis guideløkken er længere end 400 meter, kan robotplæneklipperen have svært ved at følge guidekablet. Guidekablet betegnes sammen med den del af afgrænsningsløkken, der udgør tilbagevejen til ladestationen, som guideløkken. Strømmen i guideløkken løber altid venstre om i forbindelsen mellem guidekablet og afgrænsningsløkken. De to tal her viser, hvad der anses for at være en guideløkke. Tallene er også en godt eksempel på, hvordan guideløkken i et arbejdsområde kan have meget varierende længder afhængigt af, hvor ladestationen er placeret Vip det øverste dæksel på ladestationen fremad, og før guidekablet op igennem kanalen, der fører til guideforbindelsen Sæt et stik på guidekablet på samme måde som med afgrænsningskablet i 3.5 Tilslutning af afgrænsningskablet på side 27. Forbind det med ladestationens kontaktklemme med mærkningen G1. 4. Afmærk kablerne med de medfølgende kabelmarkeringer. Dette gør det nemmere at tilslutte kablerne korrekt igen, når ladestationen f.eks. har været opbevaret indendørs om vinteren. G1 Min. 2 m/7 ft Læg guidekablet lige under pladen til ladestationen og derefter mindst 2 meter ligeud fra forkanten af pladen. Maks. afstand Sørg for så meget plads som muligt til venstre for guidekablet (set i retning mod ladestationen), når guidekablet lægges. Afstanden mellem afgrænsningskabelløkken og guidekablet skal imidlertid altid mindst være 30 cm. Min. 30 cm/12" Min. 2 m/7 ft Danish OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :13:02

33 INSTALLATION Hvis guidekablet skal installeres på en stejl skråning, er det en fordel at lægge kablet i en vinkel i forhold til skråningen. På denne måde bliver det lettere for robotplæneklipperen at følge guidekablet på skråningen. Undgå at lægge kablet med skarpe knæk. Det kan gøre det vanskeligt for robotplæneklipperen at følge guidekablet. 135º º º 6. Før guidekablet hen til det punkt på afgrænsningsløkken, hvor guidekablet skal tilsluttes. Løft afgrænsningskablet op. Klip afgrænsningskablet over ved hjælp af f.eks. en skævbider. Det er lettere at tilslutte guidekablet, hvis der er blevet lavet et øje på afgrænsningskablet som skitseret i den foregående beskrivelse. Se Øje til tilslutning af guidekablet på side Slut guidekablet til afgrænsningskablet ved hjælp af en sammenkoblingsenhed: Indsæt afgrænsningskablet og guidekablet i sammenkoblingsenheden. Kontroller, at kablerne er sat helt ind i sammenkoblingsenheden, så kabelenderne er synlige igennem den gennemsigtige del på den anden side af sammenkoblingsenheden. Brug en polygriptang til at trykke knappen på sammenkoblingsenheden helt sammen. Det spiller ingen rolle, hvilke huller der benyttes til hver enkelt kabelleder. 8. Fastgør splejsningen med kramper, eller grav den ned i plænen VIGTIGE OPLYSNINGER Guidekablet må ikke krydse afgrænsningskablet, f.eks. et afgrænsningskabel, der lægges ud til en "ø" Danish - 31 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :13:05

34 INSTALLATION 3.7 Kontrol af installationen Kontrollér afgrænsningssignalet ved hjælp af indikatorlampen på ladestationen. Konstant grønt lys = signalerne er gode. Blinkende grønt lys = kabelsystemet er slukket, og robotplæneklipperen er i ECO-tilstand. Se 6.8 Indstillinger på side 59. Blinkende blåt lys = afbrydelse i afgrænsningsløkken, intet signal. Blinkende rødt lys = afbrydelse i ladestationens antenneplade. Fejlen skal udbedres af en autoriseret forhandler. Konstant blåt lys = svagt signal. Dette kan skyldes, at afgrænsningsløkken er for lang, eller at selve kablet er beskadiget. Hvis plæneklipperen fungerer alligevel, er dette ikke noget problem. Konstant rødt lys = fejl i ladestationens printkort. Fejlen skal udbedres af en autoriseret forhandler. Se 9.3 Indikatorlampen i ladestationen på side 78, hvis lampen ikke angiver et konstant eller blinkende grønt lys Danish - 32 OM_ _HQ 310,315,DK_ indd :13:05

H U SQVARNA AUTOMOWE R 420/430X /450X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 420/430X /450X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 420/430X /450X BRUG SANVI S N I NG omslag_420,430x,450x_2016.indd 3 2016-03-15 07:22:57 omslag_420,430x,450x_2016.indd 4 2016-03-15 07:22:57 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugsanvisning Gardena robotplæneklipper

Brugsanvisning Gardena robotplæneklipper R160 Brugsanvisning Gardena robotplæneklipper INDHOLD 1 Indledning og sikkerhed 5 1.1 Indledning 5 1.2 Symboler på robotplæneklipperen 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen 7 1.4 Sikkerhedsinstruktioner 8

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 420/430X/440/450X

HUSQVARNA AUTOMOWER 420/430X/440/450X Brugsanvisning HUSQVARNA AUTOMOWER 420/430X/440/450X DA, Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for, at du forstår indholdet, inden du bruger produktet. Indhold 1 Indledning 1.1 Memo...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315. Brugsanvisning. DA, Dansk

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315. Brugsanvisning. DA, Dansk Brugsanvisning HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for, at du forstår indholdet, inden du bruger produktet. DA, Dansk Indhold 1 Indledning 1.1 Memo... 3 1.2 Produktbeskrivelse...3

Læs mere

ROB R600, ROB R800, ROB R1000

ROB R600, ROB R800, ROB R1000 Brugsanvisning ROB R600, ROB R800, ROB R1000 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for, at du forstår indholdet, inden du bruger produktet. DA, Dansk Indhold 1 Indledning 1.1 Memo... 3 1.2

Læs mere

husqvarna automower 305/308 BruGsanvIsnInG

husqvarna automower 305/308 BruGsanvIsnInG h u sqvarna AUTOMOWE R 305/308 BRUG SANVI SN I NG 1157065-06_305_DK.book Page 3 Friday, November 7, 2014 12:44 PM INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 105. Brugsanvisning. DA, Dansk

HUSQVARNA AUTOMOWER 105. Brugsanvisning. DA, Dansk Brugsanvisning HUSQVARNA AUTOMOWER 105 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for, at du forstår indholdet, inden du bruger produktet. DA, Dansk Indhold 1 Indledning 1.1 Indledning...3 1.2 Support...3

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUKSANVISNING. McCULLOCH Robotic Mower ROB R600 & ROB R1000

BRUKSANVISNING. McCULLOCH Robotic Mower ROB R600 & ROB R1000 BRUKSANVISNING NO McCULLOCH Robotic Mower ROB R600 & ROB R1000 Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker robotgressklipperen. VIKTIG INFORMASJON! Husk at

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugervejledningen... 7 1.4 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning GARDENA Robotplæneklippere R40Li

Brugsanvisning GARDENA Robotplæneklippere R40Li Brugsanvisning GARDENA Robotplæneklippere R40Li INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på R40Li... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT

INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT Original brugsanvisning Installation af plæneklipperrobot Sådan installerer du din Landroid 4 Installationen af din Landoid er let. Afhængig af størrelsen af din have,

Læs mere

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1..Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower 305... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

LADYBIRD 41EL /0

LADYBIRD 41EL /0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Læs mere

Husqvarna Automower.

Husqvarna Automower. Husqvarna Automower. Selv om virkeligheden ikke er perfekt, kan græsplænen godt blive det. Lad det bare regne. Husqvarna Automower har intet imod regnvejr. Ingen hjulspor. Husqvarna Automower efterlader

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger plæneklipperen.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger plæneklipperen. brugsanvisning Ideen bag Automower er taget direkte fra naturen - den imiterer et dyr, der græsser. Kort sagt betyder det, at græsset bliver klippet ofte og en lille smule hver gang. Det er ikke alene

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 230 ACX / 220 AC BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Original brugsanvisning Installationsvejledning P04 ADVARSEL! Læs samtlige anvisninger. Manglende overholdelse af nedenstående anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Original brugsanvisning Installationsvejledning P03 ADVARSEL! Læs samtlige anvisninger. Manglende overholdelse af nedenstående anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

STIGA PARK 92 M 107 M

STIGA PARK 92 M 107 M STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DEUTSCH. Silent

DEUTSCH. Silent DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

CCS COMBO 2 ADAPTER. Instruktionsbog

CCS COMBO 2 ADAPTER. Instruktionsbog CCS COMBO 2 ADAPTER Instruktionsbog ADVARSEL GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER. Dette dokument indeholder vigtige instruktioner og advarsler, som skal følges ved brug af CCS Combo 2-adapteren. Advarsel:

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG husqvarna AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK 2WD. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 2WD 110 Combi Pro 125 Combi Pro 8211-0546-02 1 2 2 1 3 4 5 6 7 8 C A B 2 9 10 1/3 11 12 D 13 14 24 Nm 45 Nm 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig personskade

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

F O R A S MARTER LAWN

F O R A S MARTER LAWN F O R A S MARTER LAWN _NYD DIN HAVE FRIHED: Du køber ikke bare en robotplæneklipper, du køber tid. Når plæneklipperen automatisk klipper dit græs, får du frigjort tid til andre, og mere interessante ting!

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM Brugervejledning Art nr 350170 EAN code 5709133912000 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Rund trampolin Ø396 cm Til nedgravning

Rund trampolin Ø396 cm Til nedgravning Original brugsanvisning Varenr.: 9055928 Rund trampolin Ø396 cm Til nedgravning Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Rund trampolin t. nedgravning - Varenr.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel 2007/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Stiga Autoclip Perfektionisten

Stiga Autoclip Perfektionisten Stiga Autoclip Perfektionisten stiga.dk Autoclip Autoclip Stiga Autoclip Perfektionisten Har du en lang to-do liste denne sommer? Denne robotklipper er en team player Nogle gange får du det bedste resultat,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning. 5 LED Display

Brugervejledning. 5 LED Display Brugervejledning 5 LED Display Indholdsfortegnelse 1. Funktioner 3 1.1 Display 3 1.2 Display funktioner 3 1.3 Assist-funktion 3 1.4 LED display funktioner 4 1.5 Fejlfinding 4 2. Batteri 5 2.1 Af- og påmontering

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Lindab Brugervejledning - sluser. Lindab Doorline Brugervejledning Sluser. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Brugervejledning - sluser. Lindab Doorline Brugervejledning Sluser. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Brugervejledning - sluser 1407.01 Lindab Doorline Brugervejledning Sluser LP403 mekanisk LP407 elektrisk Indhold 1. Generelt...3 1.1 Brug af vejledningen...3 1.2 Operatør/tekniker...3 1.3 Garanti...3

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL

TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL Læs denne manual omhyggeligt inden du starter med at bruge scooteren. Tak fordi du har købt Strada 3 hjulet el scooter. Vi håber du får store glæden af den. Læs denne

Læs mere

Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås

Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening Læs vejledningen grundigt og gem den Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager fjernbetjeningen i brug. Opbevar vejledningen til senere brug og giv

Læs mere

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000

Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000 Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000 Markedets bedste robot plæneklipper Anbefales til større græsplæner og til private som ønsker et eksklusivt topkvalitetsprodukt

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov?

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov? VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER For at få en flot og velplejet græsplæne kan du vælge mellem en plæneklipper, en frontmonteret rider, en robotplæneklipper eller Multiclip. Der er mange at vælge mellem, og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere