SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i"

Transkript

1 - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

2 FSR SURVEY FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger i branchen og i erhvervslivet mere generelt. Formålet med undersøgelserne er, at sætte fokus på brancherelevante emner og nyttiggøre den unikke viden som foreningens medlemmer besidder. Revisor er virksomhedernes foretrukne rådgiver og har i kraft af sin særlige position i erhvervslivet en dyb indsigt i virksomhedernes økonomi, regnskab og organisation. Gennem undersøgelserne ønsker FSR danske revisorer at udbrede kendskabet til revisorbranchen og bidrage til en kvalificeret debat om branchens og erhvervslivets rammevilkår. Det er tilladt at citere fra publikationen med tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR danske revisorer. OM PANELET Panelet består af 516 revisorer fordelt ud over hele landet. Størstedelen af de deltagende revisorer arbejder til dagligt som aktive revisorer og har deres daglige gang blandt danske virksomheder. En lille del (4,7 pct.) arbejder ikke længere som aktive revisorer, men som økonomidirektører, controllers eller med intern revision. I Danmark er der 4301 godkendte revisorer. Heraf er 2170 registrerede revisorer og 2129 er statsautoriserede revisorer. Det svarer til en relativ fordeling på godt 50/50. I panelet er der en vis overrepræsentation af statsautoriserede revisorer, idet 63 pct. af paneldeltagerne er statsautoriserede revisorer, mens kun 37 pct. er registrerede revisorer. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til kommunikationschef Anders Lau på eller tlf Side 1 af 13

3 OPSUMMERING: Denne analyse er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af FSR danske revisorer i blandt 516 godkendte revisorer, der indgår i FSR danske revisorers ekspertpanel. 190 paneldeltagere har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 37. Undersøgelsen er afsluttet i december På baggrund af undersøgelsen kan konkluderes følgende: Virksomhedernes adgang til kapital Næsten halvdelen af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at virksomhedernes adgang til kapital er blevet forværret i forhold til samme tid sidste år. Kun fem pct. af revisorerne vurderer, at situationen er blevet bedre. På trods af de vanskellige muligheder for at skaffe kapital, vurderer tre fjerdedele af revisorerne at 20 pct. af virksomhederne eller derover vil få brug for ny finansiering i det kommende år. Det er Bygge og anlægsbranchen, Industribranchen og Detailbranchen, der vurderes at have det største behov for ny finansiering. Syv ud af 10 revisorer, angiver dækning af driftsunderskud som hovedformålet med virksomhedernes ønske om at rejse ny kapital. Virksomhederne lever på bankens nåde Ni ud af 10 revisorer er desuden enten overvejende enige eller helt enige i, at flere virksomheder er blevet afhængige af bankens velvilje, for at kunne køre videre. Otte ud af 10 revisorer er desuden bekendt med sunde virksomheder, hvis vækst hæmmes som følge af vanskelligheder ved at rejse ny kapital. Virksomheder fanget i krydspres mellem bank og kunder Næsten hver anden revisor forventer, at virksomhederne vil blive pressede af forværrede lånebetingelser i forbindelse med genforhandling af lån i banken næste år. Det er fx krav om øget sikkerhedsstillelse, højere renter og øget rapportering, der vil presse virksomhederne på økonomien i Ni ud af 10 revisorer vurderer derudover, at særligt ejerledere vil blive mødt med krav om at stille pant i privat formue for at optage lån. Oveni vurderer revisorerne, at virksomhederne i det kommende år også vil opleve et betydeligt pres fra deres kunder, som vil kræve længere betalingsfrister. Søgning mod alternative finansieringskilder Otte ud af 10 revisorer vurderer, at virksomheder, der har fået nej til lån i banken, i nogen eller i høj grad vil søge mod alternative finansieringsformer. Optagelse af pant i aktiver, søgning mod private långivere og sale-and-lease-back er de alternative finansieringsformer, som flest revisorer vurderer, at virksomhederne vil søge imod. Side 2 af 13

4 Adgangen til kapital er blevet forværret Knap halvdelen af revisorerne (46 pct.) svarer, at virksomhedernes adgang til kapital hos banker, kreditinstitutter og investorer enten er blevet forværret eller meget forværret i forhold til samme tidspunkt sidste år. En nogenlunde tilsvarende andel (49 pct.) vurderer, at adgangen til kapital er uændret, mens kun fem pct. vurderer, at adgangen er blevet bedre. Figur 1. Revisorernes vurderings af seneste års udvikling i virksomhedernes adgang til kapital. 49% 34% 0% 12% 0% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Oplever du, at virksomhedernes aktuelle adgang til kapital hos banker, kreditinstitutter, investorer mv. er bedre eller værre end samme tid sidste år?. (n=189) Selv om adgangen til kapital er blevet forværret, står mange virksomheder ikke desto mindre i en situation, hvor de får brug for ny finansiering i Tre fjerdedele af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at 20 pct. af virksomhederne og derover vil få brug for ny finansiering i det kommende år. En fjerdedel af respondenterne vurderer, at 40 pct. af virksomhederne eller derover får brug for ny finansiering. Figur 2. Andelen af de danske virksomheder, som af revisorerne forventes at skulle bruge ny finansiering inden udgangen af % 19% 12% 14% 12% 10% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Hvor stor en andel af de danske virksomheder forventer du, vil få brug for ny finansiering inden udgangen af 2013?. (n=190) Side 3 af 13

5 For at få et mere differentieret billede af virksomhedernes behov for ny finansiering, blev der spurgt ind til, hvilke brancher, revisorerne vurderede, har det største behov for ny finansiering i Fordelingen af svar, kan ses i nedenstående figur. Figur 3. Brancher, der af revisorerne vurderes til at have størst behov for ny finansiering. Bygge og anlæg 57% Industri Detail 44% 48% Handel 33% Transport 27% Service 1 IT 10% Øvrige Finans Medier 1% 4% Ved ikke 8% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Hvilke brancher vurderer du, vil have det største behov for at få adgang til ny finansiering i 2013?. (n=190) Hver paneldeltagerne har kunnet afgive op til 3 svar. De brancher, der ifølge revisorerne har det største behov, er ikke overraskende de investeringstunge brancher bygge og anlæg og industri. Detailbranchen, vurderes også af en relativ stor andel af revisorer (44 pct.) at være en af de brancher, der har det største behov for ny finansiering. Medier, finans- og it-branchen vurderes derimod ikke at have samme store behov for ny finansiering. Lidt overraskende er det ikke nye investeringer, som vurderes at være virksomhedernes hovedformål med at skaffe ny kapital. På spørgsmålet om hvad revisorerne forventer at den ny finansiering skal anvendes til, svarer syv ud af 10 respondenter dækning af driftsunderskud som formålet med at skaffe ny kapital. Godt halvdelen af respondenterne peger derudover på øgning af indenlandske aktiviteter som formålet med at skaffe finansiering, mens kun godt hver fjerde peger på mere langsigtede investeringer som innovation, forskning og udvikling. Side 4 af 13

6 Figur 4. Revisorernes forventning til formålet med virksomhedernes nye finansiering Dækning af driftsunderskud 69% Øge indenlandske aktiviteter 53% Innovation, forskning og udvikling Fusion og/eller opkøb af firmaer Øget eksport Øge internationale aktiviteter 27% 26% 21% 17% Andet Ved ikke 6% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Hvilke formål forventer du, at virksomhederne vil søge ny finansiering til?. (n=190) Hver paneldeltagerne har kunnet afgive op til 3 svar. Resultatet indikerer, at virksomhederne er mere fokuserede på overlevelse end udvikling og vækst. Virksomhederne lever på bankens nåde Ni ud af 10 revisorer er desuden enten overvejende enige eller helt enig i, at flere virksomheder er blevet afhængige af bankens velvilje for at overleve se figuren nedenfor. Mindre end hver tiende er uenig i dette udsagn. Figur 5. Revisorernes vurdering af, om flere virksomheder er blevet afhængige af bankens velvilje for at kunne fortsætte. 54% 36% 8% 0% 3% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: I det seneste år er der flere virksomheder, som er blevet afhængige af bankens velvilje for at kunne fortsætte? (n=190) Samtidig er det vurderingen, at også de sunde virksomheder rammes af de begrænsede muligheder for kapital. På spørgsmålet om hvorvidt revisorerne har kendskab til sunde virksomheder, som bliver hæmmet af den begrænsede adgang til kapital, svarer otte ud af 10 ja, mens ca. hver tiende svarer nej på samme spørgsmål. Side 5 af 13

7 Figur 6. Andel af revisorerne, der er bekendt med tilfælde, hvor sunde virksomheder oplever, at deres vækst bliver hæmmet som følge af, at de har svært ved at få adgang til kapital. Ved ikke 6% Nej 12% Ja 82% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Er du bekendt med tilfælde, hvor sunde virksomheder oplever, at deres vækst bliver hæmmet som følge af, at de har svært ved at få adgang til kapital? (n=188) Virksomheder fanget i krydspres FSR danske revisorer har spurgt revisorerne i panelet om deres forventninger til, om virksomhedernes betingelser for genforhandling af lån i banken vil blive forværrede eller forbedrede i 2013 i forhold til året før. Direkte adspurgt svarer næsten hver anden revisor (46 pct.), at de forventer at virksomhederne vil opleve forværrede betingelser for at genforhandle lån i banken det kommende år. Figur 7. Revisorernes forventning til udviklingen i virksomhedernes betingelser for genforhandling af lån i banken. 42% 40% 0% 11% 6% 1% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Forventer du, at virksomhedernes betingelser for at genforhandle lån i banken vil blive forværrede eller forbedrede i 2013 i forhold til året før? (n=189) Kun hver tiende (11 pct.) forventer forbedrede lånebetingelser, og ingen angiver svaret meget forbedrede betingelser. Det er især krav om øget sikkerhedsstillelse (88 pct.), højere renter (70 pct.) og øget rapportering (51 pct.), som virksomhederne vil blive mødt med i Side 6 af 13

8 Figur 8. Revisorernes vurdering af hvilke betingelser bankerne i højere grad vil stille krav om? Øget sikkerhedsstillelse i virksomheden fx pant 88% Højere renter 70% Øget rapportering 51% Flere gebyrer 43% Covenants (fx overskudsgrad) 33% Andet Ved ikke 0% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Hvilke betingelser vurderer du, at bankerne i højere grad vil stille krav om?. Paneldeltagerne har kunnet udvælge op til tre af de viste svarmuligheder. Kun de paneldeltagere, der havde svaret Lidt forværret eller Meget forværret til det foregående spørgsmål om mulighederne for genforhandling af lån i banken, er blevet stillet dette spørgsmål. (n=88) FSR danske revisorer har desuden spurgt revisorerne i panelet, om de i oplever, at ejerledede virksomheder i højere eller mindre grad bliver mødt med krav om at stille sikkerhed i privat formue end for 2 år siden. Her er resultatet meget klart: Ni ud af ti revisorer oplever, at ejerledede virksomheder i højere eller nogen grad bliver stillet over for krav om at stille sikkerhed i privat formue, for at genforhandle/optage lån. Side 7 af 13

9 Figur 9. Vurdering af om ejerledere i højere eller mindre grad end for 2 år siden bliver stillet over for krav om at stille sikkerhed i privat formue, for at få lån. 43% 47% 2% 4% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Oplever du, at ejerledere i højere eller mindre grad end for 2 år siden bliver stillet over for krav om at stille sikkerhed i privat formue, for at genforhandle/optage lån.? (n=190) Oveni det økonomiske pres fra banken, når virksomheden skal genforhandle lån kommer yderligere et økonomisk pres fra virksomhedens kunder, som forventes at stille krav om længere betalingsfrister i det kommende år. Otte ud af 10 revisorer er enten enige eller helt enige i, at virksomhederne vil blive mødt med et krav om længere betalingsfrister fra deres kunder i det kommende år. Kun godt hver tiende revisor er uenig i dette udsagn. Virksomhederne kan med andre ord se frem til et betydeligt krydspres mellem henholdsvis krav fra bank og kunder i det kommende år. Et krydspres, der alt andet lige må forventes at have en negativ indvirkning på virksomhedernes i forvejen trængte økonomi. Figur 10. Revisorernes vurdering af om virksomhederne i det kommende år vil opleve, at deres kunder vil kræve længere betalingsfrister. 69% 11% 11% 1% 8% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Virksomhederne vil i det kommende år opleve, at deres kunder vil kræve længere betalingsfrister? (n=190) Side 8 af 13

10 Søgning mod alternative finansieringskilder Virksomheder, der ikke har mulighed for at rejse kapital gennem bank eller realkreditinstitut, kan være tvunget til at søge kapital gennem alternative kaneler. Vi har i denne undersøgelse spurgt revisorerne om i hvor høj eller lav grad, de vurderer, at virksomheder, der får nej i banken søger mod alternative finansieringskilder. Som det fremgår af figuren svarer otte ud af 10 revisorer, at de i nogen eller høj grad vurderer, at virksomheder, der har fået nej til lån i banken vil søge mod alternative finansieringsformer. Figur 11. Revisorernes vurdering af i hvor høj grad virksomheder, der har fået nej til lån i banken vil søge mod alternative finansieringsformer 57% 24% 1 1% 3% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: I hvor høj eller lav grad vurderer du, at virksomheder, der har fået nej til lån i banken vil søge mod alternative finansieringsformer? (n=190) De mest efterspurgte alternativer vil efter revisorernes vurdering være optagelse af pant i aktiver (52 pct.). Også private långivere som fx Business Angels og sale-and-lease-back modeller vil være efterspurgt (39 pct.), Derudover angiver hver tredje revisor Vækstfondens tilbud som en efterspurgt alternativ finansieringsform. Endelig peger hver femte revisor på, at faktura børsen, hvor virksomheder via auktion kan sælge sine fakturaer til højstbydende, vil blive en efterspurgt finansieringskilde. Side 9 af 13

11 Figur 12. Revisorernes vurdering af hvilke alternative finansieringsformer, virksomhederne vil søge imod. Optager pant i aktiver 52% Private långivere (fx business angels) Sale/lease back 39% 39% Vækstfonden 33% Fakturabørsen 19% Eksportkreditfonden 11% Andet Ved ikke 3% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Hvilke af følgende alternative finansieringsformer vurderer du at virksomhederne vil søge imod?. (n=190) Hver paneldeltagerne har kunnet afgive op til 3 svar. Bankerne kræver høj soliditetsgrad Soliditetsgraden er et nøgletal til at vurdere værdien i en virksomhed og kan dermed indgå i en analyse af en virksomheds kreditværdighed. Soliditetsgraden beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver. En høj soliditetsgrad er således et udtryk for, at virksomheden har økonomisk styrke til at imødegå tab. Fra forskellig side er det blevet fremhævet, at bankerne i højere grad end for få år tilbage stiller krav om at virksomhedernes soliditetsgrad er høj, som forudsætning for at bevillige lån. Denne hypotese får næring fra revisorerne i undersøgelsen. Hele ni ud af 10 revisorer oplever, at bankerne i nogen grad eller i højere grad end for to år siden stiller krav om, at soliditetsgraden er høj, som forudsætning for at give lån. Figur 13. Revisorernes vurdering af om bankerne i højere eller mindre grad end for 2 år siden stiller krav om, at virksomhedernes soliditetsgrad (evnen til at imødegå tab) er høj, som forudsætning for at bevillige lån. 41% 52% 3% 2% 3% Side 10 af 13

12 Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Oplever du, at bankerne i højere eller mindre grad end for 2 år siden stiller krav om, at virksomhedernes soliditetsgrad (evnen til at imødegå tab) er høj, som forudsætning for at bevillige lån? (n=190) Ifølge revisorerne ligger kravet til soliditetsgraden typisk på mellem 20 og 40 pct. Syv ud af 10 revisorer vurderer, at soliditetsgraden ligger i dette interval, mens omkring hver tiende vurderer, at soliditetsgraden skal over 40 pct. før bankerne vil bevillige lån. Figur 14. Revisorernes vurdering af bankernes krav til virksomhedernes soliditet for at bevillige nye lån? 39% 32% 16% 0% 3% 6% 3% 2% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Hvor høj vurderer du en virksomheds soliditetsgrad skal være for at banken vil bevillige nye lån? (n=190) Del 6: Underskud og konkurs I denne undersøgelse har vi undersøgt revisorernes vurdering af virksomhedernes adgang til finansiering i det kommende år, og de mulige følger af ikke at kunne få adgang til finansiering. Det overordnede indtryk fra revisorerne er, at det ikke bliver lettere for virksomhederne at få ny finansiering i det kommende år. Bankerne vil fortsat være tilbageholdende med at låne ud og kan samtidig forventes at presse virksomhederne i forbindelse med genforhandling af lånebetingelser og krav om høj likviditetsgrad. I yderste konsekvens kan den knappe lånefinansiering og skrappere lånekrav mv. bidrage til at flere virksomheder nærmer sig en truende konkurs. Direkte adspurgt, svarer knap en tredjedel (31 pct.) af revisorerne at enten lidt flere eller mange flere virksomheder står over for en konkurs det kommende år. Lidt over halvdelen af respondenterne vurderer at antallet af virksomheder på randen af konkurs vil være uændret i forhold til i år, mens en mindre andel 16 pct. vurderer, at lidt færre eller mange færre vil nærme sig konkurs i Side 11 af 13

13 Figur 15. Revisorernes vurdering af, om der i dag er flere eller færre virksomheder, som står over for en truende konkurs i løbet af de kommende 12 måneder sammenlignet med samme tid sidste år. 54% 27% 14% 4% 2% 0% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Vurderer du, at der i dag er flere eller færre virksomheder, som står over for en truende konkurs i løbet af de kommende 12 måneder sammenlignet med samme tid sidste år?. (n=190) At flere virksomhederne er tættere på konkurs end tidligere understøttes af, at godt en tredjedel af revisorerne vurderer, at lidt flere eller mange flere virksomheder har underskud sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Knap halvdelen af respondenterne vurderer at situationen er uændret i forhold til tidligere, mens en mindre andel vurderer at lidt færre kører med underskud i forhold til tidligere. Figur 16. Revisorens vurdering af, om der er flere eller færre virksomheder, der kører med underskud sammenlignet med samme tid sidste år. 48% 33% 14% 4% 1% 0% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Oplever du, at der er flere eller færre virksomheder, der kører med underskud sammenlignet med samme tid sidste år?. (n=190) En yderligere faktor, der understøtter det forhold, at mange virksomheder må forvente, at deres i forvejen anstrengte økonomi bliver presset yderligere, er at virksomhederne kan forvente at få flere tab på tilgodehavender. Lidt over halvdelen af revisorerne forventer, at lidt flere eller mange flere virksomheder vil realisere tab på tilgodehavender. Mindre end hver tiende revisor forventer, at færre virksomheder vil få tab på tilgodehavender i Side 12 af 13

14 Figur 17. Revisorernes forventning til antallet af virksomheder, der vil realisere tab på tilgodehavender i 2013 sammenlignet med året før. 46% 39% 9% 0% 2% Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: Forventer du, at flere eller færre virksomheder vil realisere tab på tilgodehavender i 2013 forhold til året før? (n=188) Side 13 af 13

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7.

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Finansiering hos SMV er

Finansiering hos SMV er FSR SURVEY / JANUAR 2019 Finansiering hos SMV er Adgangen til finansieringen og betydningen af den aktuelle finansieringssituation Denne survey fokuserer på revisorernes vurdering af den aktuelle finansieringssituation

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Finanskrisens indflydelse på udarbejdelsen af årsregnskaberne. Side 1 af 8.

SURVEY. Årsregnskaberne Finanskrisens indflydelse på udarbejdelsen af årsregnskaberne. Side 1 af 8. Årsregnskaberne 2013 - Finanskrisens indflydelse på udarbejdelsen af årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY APRIL 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetagerside revisorernes 1 af 13 interesser

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE FSR survey oktober 2012 BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Alternativ finansiering i høj kurs

Alternativ finansiering i høj kurs FSR SURVEY / AUGUST 2016 Alternativ finansiering i høj kurs Familie, venner, crowdfunding, business angels mv. Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding FSR danske revisorer har gennemført denne

Læs mere

VIRKSOMHEDERS AKTUELLE ADGANG TIL FINANSIERING

VIRKSOMHEDERS AKTUELLE ADGANG TIL FINANSIERING Januar 2012 FSR survey januar 2012 VIRKSOMHEDERS AKTUELLE ADGANG TIL FINANSIERING www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk Fokus på finansiering - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding SURVEY Januar 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY APRIL 2014 www.fsr.dk Side 1 af 18 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. udviklingen på HD-uddannelser - 2013 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes brug af data Effekten af digitalisering på dansk erhvervsliv.

SURVEY. Virksomhedernes brug af data Effekten af digitalisering på dansk erhvervsliv. Virksomhedernes brug af data 2015 - Effekten af digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser udviklingen på HD-uddannelser - 2015 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ANALYSE

ANALYSE Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2014 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016 udviklingen på HD-uddannelser 2016 Indledning FSR danske revisorer undersøger hvert år prisudviklingen på HD-uddannelsen hos de fire primære udbydere af uddannelsen her i landet, nemlig Aalborg Universitet

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 3. kvartal 2013 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk udviklingen på HD-uddannelser - 2014 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv.  FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Selskabers risiko og kreditværdighed

Selskabers risiko og kreditværdighed Selskabers risiko og kreditværdighed - Analyse af A/S ers og ApS ers reviderede og ikke-reviderede årsregnskaber November 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Virksomhedsregnskaber har stor værdi for erhvervslivet En ny medlemsundersøgelse gennemført blandt 537 medlemmer af Dansk Erhverv

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2014-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2014-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2014 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2014-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Underskud i detail- og engrosvirksomheder

Underskud i detail- og engrosvirksomheder FSR ANALYSE / JANUAR 19 Underskud i detail- og engrosvirksomheder Detail- og engrosvirksomheder har historisk set haft stor betydning for den danske økonomi, hvor virksomhederne har bidraget med vækst

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

FSR Business Indikator

FSR Business Indikator FSR ANALYSE #, / APRIL 2018 FSR Business Indikator Andet halvår 2017 Hovedkonklusioner Der er fortsat et stort flertal på 8 ud af 10 af landets revisorer, som vurderer, at den positive økonomiske udvikling

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017.

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017. ANALYSE Behov for at justere virksomhedspantet Erhvervsvirksomheder har mulighed for at stille pant i forskellige aktivklasser som sikkerhed for eksempelvis et lån eller en kassekredit. Det er noget, især

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer

Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer ANALYSE Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer Resumé Der er et stort potentiale for energiforbedringer, som ikke bliver realiseret i de danske virksomheder i disse år. Det

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

Ejerledede og familieejede en ejerform med stor betydning

Ejerledede og familieejede en ejerform med stor betydning Kathrine Lange, Seniorchefkonsulent kala@di.dk, 6136 5157 APRIL 18 Ejerledede og familieejede en ejerform med stor betydning Ejerledede og familieejede er antalsmæssigt helt dominerende i dansk erhvervsliv

Læs mere

10 år efter finanskrisen

10 år efter finanskrisen FSR ANALYSE / SEPTEMBER 2018 10 år efter finanskrisen Overskud vs. underskud fordelt på brancher 10 år der gået siden Lehman Brothers krakkede i september 2008 og satte gang i de kædereaktioner, der blev

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

06. juni 2007 København. Ejerleder 2016

06. juni 2007 København. Ejerleder 2016 06. juni 2007 København Ejerleder 2016 Kort om analysen Nykredit Ejerlederanalyse gennemføres hvert andet år blandt ca. 1.000 ejerledere. Ejerledere er i denne sammenhæng defineret som en person, der både

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Notat 13. april 2018 J-nr.: /

Notat 13. april 2018 J-nr.: / Notat 13. april 2018 J-nr.: 87098 / 2492345 Bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeri har spurgt sine medlemmer om deres forståelse og oplevelser af og med bæredygtighed. Spørgeskemaet er

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore

Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore virksomheder Den demografiske udvikling i Danmark forventes at betyde, at der frem mod 2040 vil være ca. 350.000 færre i den erhvervsaktive alder end

Læs mere

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne Både politikere og økonomer vurderer, at den danske konkurrenceevne er god, og at den i dag er bedre,

Læs mere

Anmærkninger i revisors påtegninger

Anmærkninger i revisors påtegninger Anmærkninger i revisors påtegninger -Analyse af 2013-årsregnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab I USA og UK bruges betegnelsen zombieselskab om forgældede selskaber, der er ude af stand til at betale af på deres gæld, men som alligevel lever videre

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Annette Christensen, fagleder anch@di.dk, 2829 8384 SEPTEMBER 19 Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Rundt om i landets kommuner har man i dag større fokus på at skabe et godt

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Ejerledede og familieejede virksomheder investerer mindre eksterne kræfter betaler sig

Ejerledede og familieejede virksomheder investerer mindre eksterne kræfter betaler sig Kathrine Lange, Seniorchefkonsulent kala@di.dk, 6136 5157 APRIL 218 Ejerledede og familieejede virksomheder investerer mindre eksterne kræfter betaler sig Ejerledede og familieejede virksomheder er gode

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte Revisorbranchens Ekspertpanel Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte November Revisorbranchens Ekspertpanel 18.11. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Økonomirapportering og

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Medlemsundersøgelse Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Regeringen planlægger som en del af afbureaukratiseringsplanen at lave yderligere lempelser i revisionspligten for knap 70.000

Læs mere

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter ANALYSE Virksomhedernes outsourcing skifter karakter Danske virksomheder har udnyttet mulighederne ved en international arbejdsdeling, så de eksempelvis kan outsource til udlandet. Det kan være forbundet

Læs mere

Notat 30. april J-nr.: /

Notat 30. april J-nr.: / Notat 30. april 2016 1 J-nr.: 87093 / 2293024 Bygge- og anlægsvirksomhederne møder øgede krav og fortsat pres fra kunderne især små virksomheder er under pres Dansk Byggeri måler løbende kreditsituationen

Læs mere