Russervinduer. Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Russervinduer. Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1."

Transkript

1 Russervinduer Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Miljøprojekt nr. 1609, 2014

2 Titel: Russervinduer Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K Redaktion: Søren Vase Legarth (DELTA) Lars Sommer Søndergaard (DELTA) Foto: Lars Sommer Søndergaard, DELTA År: 2014 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Russervinduer

3 Indhold Forord... 4 Sammenfatning... 5 Summary Formål Russervinduet Spørgeskemaet Udarbejdelse Indsamling af data Resultater sammenfattet Måling af lydisolation Måleobjekt Udførelse Anvendelse af designguide Resultater sammenfattet Konklusion Referencer Bilag A. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Bilag B. Spørgeskemaet Bilag C. Påmindelsesbrev Bilag D. Måling af lydisolation Russervinduer 3

4 Forord DELTA har for Miljøstyrelsen gennemført en spørgeskemaundersøgelse samt udført lydmålinger med henblik på at afdække funktion og virkning af de støjreducerende vinduer, der er monteret i 14 lejligheder i Kollektivhuset ved Hans Knudsens Plads, København. Vinduerne er af den såkaldte Russervindue -type. Der er monteret to Russervinduer i hver lejlighed. Begge vinduer vender ud mod Lyngbyvej, som er en stærkt befærdet indfaldsvej til København. Hovedparten af respondenterne svarede, at Russervinduerne giver dem mulighed for at have åbne vinduer, uden at støjen fra Lyngbyvej generer væsentligt. Men man tilkendegav dog samtidig, at vinduerne ikke giver tilstrækkelig frisk luft. Resultatet af lydmålingerne viser, at Russervinduerne giver et lavere støjniveau inde i lejlighederne i åben tilstand end kravet på Lden 46 db. Dog er åbningsarealet mindre end de krævede 0,35 m 2. Nærværende undersøgelse udgør en af faserne i et større projekt afrapporteret i referencerne [1] og [2]. 4 Russervinduer

5 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse er blevet gennemført med henblik på afdækning af funktion og virkning af de støjreducerende vinduer (Russervinduer), der er monteret i 1. sals lejlighederne på Hans Knudsens Plads 1, 1.sal, 2100 København Ø. Der er benyttet to Russervinduer i hver lejlighed. Begge vinduer er monteret i rum, der vender ud mod Lyngbyvej, som er en stærkt befærdet indfaldsvej til København. Der er modtaget besvarelser fra 8 respondenter ud af 14 mulige. (svarprocent 57 %). Respondenterne havde i gennemsnit boet i deres lejlighed i knapt et år. Respondenterne var 38 år i gennemsnit (i alderen år) med kønsfordelingen 3 mænd og 5 kvinder. Respondenterne boede mellem 1 og 5 personer i lejligheden, heraf var op til to personer under 10 år. Hovedparten af respondenterne svarede, at Russervinduet giver dem mulighed for at have åbne vinduer, uden at støjen fra Lyngbyvej generer væsentligt. Det anføres endvidere, at vinduerne er lette at betjene, men besværlige at rengøre. Alle respondenter svarer endvidere, at de - når de ønsker frisk luft i lejligheden - ikke kun, som det er tilsigtet, åbner Russervinduets små felter (dvs. det udvendige og det indvendige opluk). For at få mest mulig luft ind i lejligheden åbnes også de store glasfelter, selv om disse udelukkende er tænkt som service-opluk til brug ved bl.a. vinduespudsning i konstruktionens hulrum og som redningsåbning. Vinduerne bruges dermed ikke efter hensigten, og den forventede effekt af at montere støjreducerende vinduer kompromitteres grundet dets utilstrækkelige dimensionering set i forhold til at få tilstrækkelig frisk luft ind i lejligheden. Resultatet af lydmålingerne viser, at Russervinduerne åbnet som tilsigtet giver et lavere støjniveau inde i boligerne end kravet på Lden 46 db. Dog er åbningsarealet mindre end 0,35 m 2. Med de små felter åbnet mest muligt, er Russervinduets lydisolation målt i to forskellige rum i begge tilfælde bestemt til R w+ctr = 24 db. Russervinduer 5

6 Summary A survey has been carried through with the purpose to validate the functionality and performance of a special ventilation window construction. The ventilation windows are mounted at the first floor in an apartment house at Hans Knudsens Plads 1 in Copenhagen, with two windows mounted in each apartment. The apartments are facing Lyngbyvej, a busy radial road towards downtown Copenhagen. A questionnaire was sent to 14 occupants of the apartments, 8 of them responded (corresponding to a percentage of answers of 57). The respondents have lived in their apartments one year in average. The age of the respondents was 38 years in average (between 22 and 55 years). The main part of the respondents answered that the special ventilation window construction made it possible to open the windows, without essential noise annoyance from the road traffic on Lyngbyvej. Furthermore, it was stated that it was fairly easy to operate the openable parts of the windows. However, cleaning the cavity between the two parts of the window was expressed to be difficult. All respondents stated that opening the two sashes of the ventilation window was not sufficient to achieve a satisfactory comfort level regarding ventilation. To get a larger amount of fresh air into the apartment, they also frequently opened the sashes of the window which were intended only as service - and escape openings. It was not the intention that these sashes should be used for daily ventilation purposes. Consequently, the windows were not used according to the intentions, and the expected effect of the ventilation windows was limited because of its insufficient performance in relation to achieve an acceptable ventilation of the apartment. Supplementary to the questionnaire survey, measurements of the indoor noise level from the road traffic were carried out with the open ventilation window used as intended. The noise level in the apartments fulfilled the requirement Lden 46 db. However, the opening area of the windows was less than the required 0.35 m 2. The sound insulation of the open window was measured in two apartments. The result was in both cases R w+ctr = 24 db. 6 Russervinduer

7 1. Formål Denne undersøgelse er udarbejdet af DELTA med henblik på at få bedømt funktion og virkning i praksis af de støjreducerende vinduer, der er monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal. Der er monteret to støjreducerende vinduer (Russervinduer) i hver lejlighed. Begge vinduer vender ud mod Lyngbyvej. For 13 af boligerne befinder det ene vindue sig i køkken-alrummet/stuen, og det andet vindue befinder sig i et værelse, som af en del beboere bruges som soveværelse. For én af boligerne befinder begge støjreducerende vinduer sig i køkken-alrummet/stuen. Se generel plantegning for de aktuelle rum i 12 af de 14 boliger i Bilag D. FIGUR 1 FOTO AF KOLLEKTIVHUSET OG TRAFIKKEN PÅ LYNGBYVEJ FORAN KOLLEKTIVHUSET. Undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse suppleret med målinger af lydisolationen. Projektet er 5. delpakke i projektet Lydmæssig optimering af Russervinduer gennemført af DELTA og H. S. Hansens Fabrikker A/S, hvor sidstnævnte har leveret facadeløsningen til de aktuelle boliger i Kollektivhuset. I de øvrige delpakker er der primært blevet udført litteratursøgning og målinger i laboratoriet. Et enkelt vindue anvendt til laboratoriemålinger har desuden også været midlertidigt monteret i en bygning ved den relativt stærkt trafikerede Randersvej i Aarhus, hvor der også er udført feltmålinger. Det hele er beskrevet i to rapporter [1][2]. Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under udviklingsprogrammet Tilskud til miljøeffektiv teknologi Russervinduer 7

8 2. Russervinduet Herunder vises et billede af et Russervindue med forklaring på lille og stort felt, som er de dele af vinduet, der kan åbnes. Figuren og sprogbruget er anvendt i det udsendte spørgeskema. I de tidligere rapporter for dette projekt [1][2] er anvendt betegnelsen opluk om de små felter. I denne rapport anvendes dog sprogbrugen lille og stort felt. Russervindue der vender ud mod Lyngbyvej Lille felt Stort felt FIGUR 2 FOTO AF RUSSERVINDUET MED DEFINITION PÅ LILLE OG STORT FELT. 8 Russervinduer

9 3. Spørgeskemaet 3.1 Udarbejdelse Spørgeskemaet er udarbejdet af DELTA og har fokus på generel støjgene ved at bo tæt på Lyngbyvejen i København samt betjening og dagligt brug af vinduestypen. Spørgeskemaet anvender konventionelle 11-punktsskalaer, når der spørges til støjgene og støjfølsomhed, således at resultaterne kan sammenlignes med andre støjgene-undersøgelser. Det blev besluttet at lade spørgeskemaet være anonymt, men respondenten havde i spørgsmål 12 mulighed for at indsætte sit lejlighedsnummer. Spørgsmålene er fremsendt til Frank Pedersen, Miljøstyrelsen, samt Søren Haubjerg Cramer Sørensen fra facadeproducenten H. S. Hansen A/S for kommentering, inden de blev udsendt til beboerne. 3.2 Indsamling af data For at minimere indflydelsen fra en interviewer blev det besluttet at udsende spørgeskemaerne per post og lade respondenterne besvare dem anonymt. Spørgeskemaerne blev afleveret den 24. september 2013 i en lukket kuvert i postkasserne tilhørende lejlighederne på 1. sal: 111, 112, 211, 214, 311, 314, 411, 414, 511, 514, 611, 614, 711, 714. Kuverten indeholdt udover spørgeskemaet en frankeret svarkuvert med påtrykt returadresse til DELTA. 4 respondenter svarede i løbet af uge 39 og 40. Et påmindelsesbrev (se Bilag C - Påmindelsesbrev) blev afleveret i uge 42, men dette gav ikke yderligere respondenter. I uge 44 blev der forsøgt med telefonisk kontakt til de personer, der kunne slås op via Krak og De gule sider, og 1 beboer fik på ny tilsendt spørgeskemaet med frankeret svarkuvert, som blev lovet udfyldt og indsendt. I uge 46 modtog DELTA endnu et besvaret spørgeskema per post, men da det stadig var ønsket at opnå højere svarprocent, blev der 12. november gennemført personlige interviews med 3 respondenter, der ikke tidligere havde besvaret spørgeskemaet. Disse respondenter har ID: 6, 7 og 8. Det var fra starten ikke tiltænkt at udføre personlige interviews, da det potentielt introducerer en påvirkning af respondenten at skulle svare en person ansigt til ansigt. Men med den lave svarprocent blev det besluttet at forsøge alligevel for at sikre et bedre datagrundlag. Den endelig svarprocent blev på 57 %. Russervinduer 9

10 3.3 Resultater sammenfattet Dette afsnit præsenterer de væsentligste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Samtlige resultater findes i Bilag A - Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Resultaterne er baseret på 8 ud af 14 mulige respondenter, der var 38 år i gennemsnit (i alderen år) med kønsfordelingen 3 mænd og 5 kvinder. Respondenterne bor mellem 1 og 5 personer i lejligheden, heraf var op til to personer under 10 år. Den gennemsnitlige beboelsesperiode var 9,8 måneder (min. 1,5 måneder - maks. 12 måneder). Spørgsmålet, der relaterer sig til tilfredshed med lejligheden, ses i Figur ) Har du et ønske om at flytte fra lejligheden? Ja Nej Ved ikke a) Hvis ja,- er en af de væsentligste grunde relateret til trafikstøj fra Lyngbyvejen? Ja Nej FIGUR 3 SPØRGSMÅL 13 OG 13A RELATERER SIG TIL, OM BEBOERNE ØNSKER AT FRAFLYTTE DERES LEJLIGHED, OG I GIVET FALD OM DET SKYLDES TRAFIKSTØJEN. 10 Russervinduer

11 Meget besværlig Meget let ) Hvordan oplever du betjeningen af Russervinduet? 18) Hvordan oplever du rengøring af Russervinduet og hulrum? Gennemsnit FIGUR 4 SPØRGSMÅL 17 OG 18 RELATERER SIG TIL BETJENING OG RENGØRING AF RUSSERVINDUET. Af spørgsmål 17 ses det, at betjeningen af vinduet er meget let, men en enkelt kommenterer, at vinduet åbner for langsomt (ved motorstyring). Til gengæld er rengøring af vinduet tydeligvis besværligt for beboerne. Spørgsmål 21 omhandler det generelle indtryk af Russervinduet, og her har 5 respondenter givet svar: Citat fra respondent ID 2): da man ikke kan åbne dem helt er det en udfordring/helt umuligt at pudse vinduer. Men støjniveauet er betydeligt reduceret. Citat fra respondent ID 3): Syntes ikke at de er optimale, da jeg ikke selv kan pudse vinduer udenfor og de bliver hurtigt møg beskidte fra Lyngbyvejen af, og det er noget møg at man ikke kan åben vinduerne midt på. Citat fra respondent ID 6): Håndtag går for let i stykker. Glas i midten (sikkerhedsforanstaltning) besværliggør rengøring, - kan ikke komme til. Citat fra respondent ID 7): Vinduet åbner alt for langsomt. Citat fra respondent ID 8): Om sommeren er der alt for varmt i lejligheden. Kommentarer fra spørgsmål 21 uddyber dette, da det nævnes, at det er umuligt at pudse vinduet udvendigt, hvor der tit samler sig skidt. Sikkerhedsglasset (vist i Figur 12) udgør også en forhindring for en beboer i forbindelse med rengøring af vinduet (kan ikke nå ned i bunden). En enkelt har haft problemer med, at håndtaget til det store felt er gået i stykker. Russervinduer 11

12 Åbner kun små felter Åbner store felter Kombinerer åbning små/store ) Hvordan anvender du Russervinduet når du ønsker frisk luft? FIGUR 5 SPØRGSMÅL 26 RELATERER SIG TIL, HVORDAN RUSSERVINDUET ANVENDES I BRUG, NÅR DER ØNSKES FRISK LUFT. Af Figur 5 er det entydige svar fra alle respondenter, at vinduet ikke anvendes efter hensigten, men at en kombination af åbning af små og store felter anvendes, når der ønskes frisk luft ) Føler du at Russervinduet giver dig mulighed for at have åbne vinduer uden at støjen fra Lyngbyvej generer væsentligt? Ja Nej Ved ikke FIGUR 6 SPØRGSMÅL 27 RELATERER SIG TIL RUSSERVINDUETS STØJREDUCERENDE VIRKNING I BRUG. Af Figur 6 ses det, at hovedparten af respondenterne svarede, at Russervinduet giver dem mulighed for at have åbne vinduer, uden at støjen fra Lyngbyvej generer væsentligt. 12 Russervinduer

13 ) Giver Russervinduet tilstrækkelig frisk luft om sommeren når det er åbent? Ja Nej FIGUR 7 SPØRGSMÅL 33 RELATERER SIG TIL, OM RUSSERVINDUET GIVER MULIGHED FOR TILSTRÆKKELIG FRISK LUFT. På spørgsmålet om, hvorvidt Russervinduet giver tilstrækkelig frisk luft om sommeren, når det er åbent, er svaret nej fra alle respondenterne. Det må derfor antages, at vinduet selv ved kombination af store og små felter ikke kan give tilstrækkelig frisk luft ) Har du oplevet at du ikke kan få nedbragt temperaturen tilstrækkeligt i lejligheden ved at åbne Russervinduets små felter? Ja Nej Nogle gange FIGUR 8 SPØRGSMÅL 34 RELATERER SIG TIL, OM RUSSERVINDUET GIVER MULIGHED FOR AT NEDBRINGE RUMTEMPERATUREN TILSTRÆKKELIGT. Russervinduer 13

14 ) Hvis ja,- afhjælpes problemet tilstrækkeligt ved at åbne de store felter i Russervinduet? Ja Nej Nogle gange FIGUR 9 SPØRGSMÅL 34 OG 35 RELATERER SIG TIL INDEKLIMA I LEJLIGHEDEN OG OM RUSSERVINDUETS AFHJÆLPNING VED FOR HØJ TEMPERATUR. Af spørgsmål 34 og 35 (Figur 8 og Figur 9) fremgår det, at størstedelen af respondenterne har oplevet, at temperaturen ikke kan nedbringes tilstrækkeligt ved at åbne de små felter i Russervinduet. Dette afhjælpes i nogen grad ved at åbne de store felter, som det fremgår af Figur 9. Disse resultater understøtter svaret i spørgsmål 33, hvor det udtrykkes, at vinduet ikke giver nok frisk luft (om sommeren). 14 Russervinduer

15 4. Måling af lydisolation For at få et indtryk af russervinduets lydmæssige virkning i praksis i et rigtigt byggeri er der blevet udført feltmålinger af vinduernes lydisolation. 4.1 Måleobjekt De nederste etager på Kollektivhuset på adressen Hans Knudsens Plads 1, 2100 København, er blevet renoveret deriblandt 1. sal, hvori der er nyindrettede lejligheder. Kollektivhuset ligger lige ud til den meget trafikerede Lyngbyvej, der er den sydlige afslutning på Helsingørmotorvejen og desuden også op til en S-togsknudepunkt, der benyttes af 3 S-togslinjer, se Figur 10. Støjniveauet på facaden i 1. sals højde er af Gade & Mortensen [3] beregnet til db, hvorfor der er stillet krav til det indendørs støjniveau både med åbne og lukkede vinduer. Gade & Mortensen har ligeledes beregnet, at for at opfylde kravene på hhv. Lden 46 db og Lden 33 db indendørs i boligerne på 1. sal skal lydreduktionen (udtrykt som R w+ctr) være minimum 22 db med åbne vinduer og 39 db med lukkede vinduer. FIGUR 10 LUFTFOTO OVER LYNGBYVEJ, KOLLEKTIVHUSET OG S-TOGSBANERNE A, F OG H (OG RYMARKEN STATION). INDEHOLDER DATA FRA GEODATASTYRELSEN, ORTOFOTO 2012, DECEMBER Russervinduer 15

16 Vinduesarealerne mod Lyngbyvej består både af faste partier og et oplukkeligt parti (Russervindue). 13 ud af de 14 boliger har 2 rum ud mod Lyngbyvej, hvor det ene rum er et køkken-alrum (herefter benævnt køkken-alrum), og det andet er et tilstødende værelse (herefter benævnt værelse). Alle 14 boliger har også minimum ét rum, der har facade (og vinduer) væk fra Lyngbyvej. For 12 af de 13 boliger med to rum mod Lyngbyvej er der for værelset altid tre faste partier og ét oplukkeligt parti, mens køkken-alrummet altid har fire faste partier og ét oplukkeligt parti, se plantegning i Bilag D. Målingerne beskrevet nedenfor er udført i én af disse 12 boliger. Den sidste bolig med to rum mod Lyngbyvej har for køkken-alrummet syv faste partier og ét oplukkeligt parti, mens at værelset som ved de andre boliger har tre faste partier og ét oplukkeligt. Den sidste bolig af de 14 har kun ét rum mod Lyngbyvej, hvor der er fire faste partier og to oplukkelige. Glasset i det faste parti består af to lag lamineret glas med 24 mm argonfyldt hulrum (86.2Si Si). Glasopbygningen i det oplukkelige parti består af to lag lamineret glas indvendigt som i øvrige del af facaden (86.2Si Si) og to lag glas med argonfyldt hulrum i det ydre parti ( ). Dimensionerne af Russervinduet (højde x bredde x dybde) er ca. 2,20 m x 0,55 m x 0,32 m. Åbningsareal af indvendigt lille felt er ca. 0,29 m2, mens det udvendige lille felt er ca. 0,25 m 2, og det effektive gennemstrømningsareal mellem ruderne er ca. 0,16 m 2. Vinduet har en karmabsorbent i top og sider. FIGUR 11 FOTO UD MOD LYNGBYVEJ I ET KØKKEN-ALRUM, HVOR DER FRA VENSTRE FØRST SES RUSSERVINDUET OG DEREFTER FIRE FASTE PARTIER. 16 Russervinduer

17 FIGUR 12 ET FOTO TAGET IGENNEM ET RUSSERVINDUE, HVOR BEGGE STORE FELTER (SERVICE OPLUK) OG SMÅ FELTER STÅR ÅBNE. DEN LODRETTE RUDE INDSAT INDE MIDT I RUSSERVINDUET ER ANBRAGT AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER. 4.2 Udførelse Vinduets lydisolation blev målt med trafikken som støjkilde i henhold til DS/EN ISO [5], og beregningerne af de vægtede reduktionstal er foretaget efter metoden beskrevet i DS/EN ISO 717, Del 1 [6]. Russervinduer 17

18 FIGUR 13 FOTO TAGET UNDER MÅLING AF LYDISOLATION MED HELT ÅBNE KLAPPER, HVOR TO RØDE AFGRÆNSER 1. SAL. DE TRE MIKROFONER ER VIST MED PILE. DEN ORANGE PIL MARKERER SAMTIDIG DET VINDUE, DER ER VED AT BLIVE MÅLT PÅ - DET HØJRE VINDUE MED DEN GRØNNE PIL HØRER TIL EN ANDEN LEJLIGHED OG ER ÅBENT PÅ GRUND AF MIKROFONKABLERNE. Målingerne blev udført lige før indflytning - dette betød desværre også nogen forstyrrelse af målingerne på grund af de sidste klargøringsaktiviteter. Lyngbyvej ud for Kollektivhuset består på grund af motorvejen af adskillige vejbaner inklusive af- og tilkørsler. Afstanden mellem bygningsfacade og nærmeste vejkant er derfor få meter, hvor afstanden til midterrabat er ca. 30 m. 1. sal er placeret ca. 7 m over gadeniveau. Modtagerumsvolumen ved måling i køkken-alrum var 80,2 m 3, mens at det for værelset var ca. 26,3 m 3. For hvert rum blev der udført 3 målinger, hver hvor åbningsgraden af de små felter blev varieret. De store felter var altid lukkede under målingerne. Der blev udført målinger med de små felter helt åbne (så meget de kunne), halvt åbne (åbningsarealet blev reduceret til det halve af, hvad det havde været med helt åbne små felter) og lukkede. Målingerne er udført af Lars Sommer Søndergaard og Erik Thysell. Målinger er udført den 30. august 2012, hvor der var lav vind og en temperatur på grader. 18 Russervinduer

19 4.3 Anvendelse af designguide Ved anvendelse af designguiden [2] på det aktuelle Russervindue, opnås følgende værdier: Rw = 23 db Rw+C = 22 db Rw+Ctr = 20 db Der er her anvendt følgende dimensioner: Vindueshøjde: 2200 mm Vinduestykkelse: 320 mm Vinduesbredde: 550 mm Højde af små felter (reelt ingen betydning): 490 mm (indvendig) og 440 mm (udvendig) Karmabsorbent i hulrummet: 400 mm Afstand til loftet samt lydabsorberende materiale på loftet: 200 mm (αw = 0) Åbningsareal af små felter: 0,35 m Resultater sammenfattet Resultaterne af målingerne er sammenfattet i Tabel 1. Resultaterne fordelt på 1/3-oktavværdier er vist i Bilag D. Resultaterne målt med lukkede små felter er i mere eller mindre grad influeret af baggrundsstøj fra klargøringsaktiviteter. Disse målinger er derfor kun vejledende i denne rapport, i stedet henvises til Gade & Mortensens resultater [4], også medtaget i Tabel 1. Målingerne foretaget af Gade & Mortensen er foretaget i en anden lejlighed end målingerne foretaget af DELTA, den generelle opbygning af rummet er dog den samme. I henhold til målingerne foretaget af Gade & Mortensen er det indendørs krav til støjniveauet netop opfyldt med lukkede klapper (krav på R w+ctr 39 db) og mere end opfyldt med åbne klapper (krav på R w+ctr 22 db). Med åbne små felter er resultaterne målt af Gade & Mortensen identiske med DELTA s resultater. TABEL 1 OVERSIGT OVER MÅLERESULTATERNE. RESULTATER MÅLT AF GADE & MORTENSEN DEN 3. JULI 2012 ER MARKERET MED ET G&M Måleobjekt Sidetal i Bilag D R w [db] R w + Ctr [db] Køkken-alrum, helt åbne små felter Køkken-alrum, halvt åbne små felter Køkken-alrum, lukkede små felter Værelse, helt åbne små felter Værelse, halvt åbne små felter Værelse, lukkede små felter G&M, værelse, helt åbne klapper G&M, værelse, lukkede klapper Russervinduer 19

20 Sammenlignet med resultaterne fra designguiden [2] viser målingerne, at lydreduktionen er bedre end forventet, dog er både åbningsareal og gennemstrømningsareal mindre end de forudsatte værdier på hhv. 0,35 m 2 og 0,20 m 2. Det er derfor forventeligt at opnå højere resultater. I rapporten Lydmæssig optimering af Russervinduer [1] gav en begrænsning af åbningsarealet en forbedring på mellem 1-5 db for Rw+Ctr alt efter åbningsareal. Det er dog svært at vurdere/beregne det korrekte åbningsareal for det aktuelle Russervindue, da det indvendige lille felt i den ene side er begrænset af væggen ind til næste værelse og i den anden side af karmen til det nærmeste faste parti, se Figur 14. Tabel 1 viser desuden, at en halvering af åbningsarealet for de små felter i de anvendte Russervinduer giver en forbedring på ca. 3 db for både R w og R w+ctr. FIGUR 14 FOTO AF INDERSTE OPLUK, HVOR DET KAN SES, AT ÅBNINGSAREALET BEGRÆNSES SPECIELT MOD VÆGGEN, MEN OGSÅ I DEN MODSATTE SIDE, HVOR ÅBNINGSAREALET BEGRÆNSES AF KARMEN MELLEM DET OPLUKKELIGE OG DET FASTE PARTI. Målingerne blev udført før indflytning. Det store felt (service oplukket) var på dette tidspunkt kun tænkt anvendt til rengøring og som nødudgang og ikke til daglig ventilation. Der blev derfor ikke udført målinger af lydisolationen med denne nu gængse åbningsmulighed. I Figur 15 er vist et foto taget af brugernes udluftningsvalg en tilfældig eftermiddag i august Russervinduer

21 FIGUR 15 FOTO AF DE ÅBNE RUSSERVINDUER EN TILFÆLDIG EFTERMIDDAG I AUGUST DET KAN SES, AT BÅDE DE SMÅ FELTER STÅR ÅBNE, OG OGSÅ DE STORE FELTER (SERVICE OPLUK) ER I NOGLE TILFÆLDE ÅBNE. Russervinduer 21

22 5. Konklusion En spørgeskemaundersøgelse er blevet gennemført med henblik på afdækning af funktion og virkning af de støjreducerende vinduer, der er monteret i 1. sals lejlighederne på Hans Knudsens Plads 1, 1.sal, 2100 København Ø. Der er indhentet besvarelser fra 8 ud af 14 respondenter (svarprocent 57 %). Respondenterne havde i gennemsnit boet i deres lejlighed i knapt et år. Respondenterne var 38 år i gennemsnit (i alderen år) med kønsfordelingen 3 mænd og 5 kvinder. Respondenterne boede mellem 1 og 5 personer i lejligheden, heraf var op til to personer under 10 år. Hovedparten af respondenterne svarede, at Russervinduet giver dem mulighed for at have åbne vinduer, uden at støjen fra Lyngbyvej generer væsentligt. Der svares, at vinduerne er lette at betjene, men besværlige at rengøre. Alle respondenter svarer, at de anvender en kombination af små og store felter, når de ønsker frisk luft i lejligheden, og dette skyldes, at der ikke kommer luft nok ind via de små felter. Vinduerne bruges dermed ikke efter hensigten, og den forventede effekt af at montere støjreducerende vinduer kompromitteres grundet dets utilstrækkelige dimensionering set i forhold til at få tilstrækkelig frisk luft ind i lejligheden. Det kan med stor sandsynlighed antages, at der i disse lejligheder er et øget behov for variabel friskluftindtag grundet lejlighedernes orientering mod sydvest og de store vinduespartier. Dette giver om sommeren høje temperaturer i lejligheden, hvorved der opstår behov for effektiv udluftning, da der ifølge enkelte beboeres oplysning ikke er monteret centralstyret udluftning i lejlighederne (kun sug i emhætte). Ydermere er køkkenet en integreret del af stuerummet, hvorfra der genereres varmeudsving og mados, som kun kan reguleres ved et (ifølge enkelte beboeres svar) svagt emhættesug samt ét Russervindue placeret diametralt modsat. Der er desuden foretaget lydmålinger inden indflytning for at kontrollere støjniveauet. Målingerne er nærmere beskrevet i Bilag D og viser, at støjniveauet indendørs med åbne vinduer er mindre end kravet på Lden = 46 db. 22 Russervinduer

23 Referencer [1] Søndergaard, Lars Sommer; Olesen, Henrik S. Lydmæssig optimering af Russervinduer. Miljøprojekt nr. 1417, 2012, Miljøstyrelsen ISBN nr htm. [2] Søndergaard, Lars Sommer; Olesen, Henrik S. Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation. DELTA rapport TC , A581085%20-%20Designguide_russervinduers%20lydisolation%20-%20TC pdf [3] Gade, Anders Chr. Krav til lydisolation og dokumentation af facader mod Lyngbyvej. Gade & Mortensen akustik A/S notat [4] Johannessen, Hallur, Mortensen, Bo Kollektivhuset. Boliger på 1.sal. Målinger af lydisolation Gade & Mortensen akustik A/S rapport nr [5] DS/EN ISO 140-5: Akustik, Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer, Del 5: Måling af facadeelementers luftlydisolation i bygninger. [6] DS/EN ISO 717-1:2013: Akustik, Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele, Del 1: Luftlydisolation. Russervinduer 23

24 Bilag A. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Resultaterne er baseret på 8 ud af 14 mulige respondenter. Resultaterne præsenteres i samme rækkefølge, som spørgsmålene fremkommer i spørgeskemaet (se Bilag B - Spørgeskemaet). Resultaterne er repræsenteret ved følgende typer grafer: Gennemsnitsværdier markeret med 95 % konfidensintervaller Individuelle bedømmelser Histogrammer Generelt Spørgsmål 1-4 relaterer sig til beboerens generelle trafikstøjgene både inde og udenfor. Personlige oplysninger Spørgsmål 5-14 relaterer sig til beboerens personlige data i forhold til støjfølsomhed, utryghed og tilfredshed med lejligheden generelt. 5) Respondenterne var 38 år i gennemsnit (i alderen år). 6) Kønsfordelingen var: 3 mænd, 5 kvinder. 7) 8) Respondenterne bor mellem 1 og 5 personer i lejligheden, heraf var op til to personer et barn under 10 år. 9) Den gennemsnitlige beboelsesperiode var 9,8 måneder (min. 1,5 måneder - maks. 12 måneder). 24 Russervinduer

25 Russervinduer 25

26 Tilfredshed Spørgsmål fokuserer på tilfredsheden med det støjreducerende Russervindue i forhold til betjening, rengøring, kvalitet og design. 26 Russervinduer

27 21) Hvad er dit generelle indtryk af Russervinduet? Citat fra respondent ID 2): da man ikke kan åbne dem helt er det en udfordring/helt umuligt at pudse vinduer. Men støjniveauet er betydeligt reduceret. Citat fra respondent ID 3): Syntes ikke at de er optimale, da jeg ikke selv kan pudse vinduer udenfor og de bliver hurtigt møg beskidte fra Lyngbyvejen af, og det er noget møg at man ikke kan åbne vinduerne midt på. Citat fra respondent ID 6): Håndtag går for let i stykker. Glas i midten (sikkerhedsforanstaltning) besværliggør rengøring, - kan ikke komme til. Citat fra respondent ID 7): Vinduet åbner alt for langsomt. Citat fra respondent ID 8): Om sommeren er der alt for varmt i lejligheden. Dagligt brug Spørgsmål fokuserer på den daglige brug af de støjreducerende vinduer i lejlighederne. Russervinduer 27

28 28 Russervinduer

29 Russervinduer 29

30 30 Russervinduer

31 Indeklima Sp.33) Respondent 5 svarer: Hvis begge vinduer er helt åben men udelader at sætte kryds i svarfelterne. Da det er uklart, om der menes begge Russervinduer eller begge felter (små og store felter), tolkes svaret som blankt. Russervinduer 31

32 32 Russervinduer

33 Bilag B. Spørgeskemaet Spørgeskemaundersøgelse om erfaring med de støjreducerende vinduer (Russervindue) i din lejlighed. Dette spørgeskema er udarbejdet af DELTA med henblik på at få din bedømmelse af funktion og virkning af de støjreducerende vinduer der er monteret i din lejlighed. De støjreducerende vinduer, der er monteret i din lejlighed, er udviklet af HansenProfile vinduer i samarbejde med Miljøstyrelsen, og spørgeskemaundersøgelsen vil give værdifuld tilbagemelding om vinduets anvendelse og funktion. Spørgeskemaet bedes udfyldt af en beboer i lejligheden, der er over 20 år gammel. Herunder vises et billede af et Russervindue med forklaring på lille og stort felt, som kan åbnes. Denne sprogbrug anvendes i spørgsmålene: 25, 33 og 34. Russervindue der vender ud mod Lyngbyvej Lille felt Stort felt Det udfyldte spørgeskema er anonymt og bedes venligst returneret i vedlagte frankerede svarkuvert. Vi håber, du vil afsætte tid til at udfylde besvarelsen. På forhånd tak. Med venlig hilsen Søren Vase Legarth, DELTA Tlf.: , Russervinduer 33

Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø.

Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø. Rapport Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø. Udført for Miljøstyrelsen TC-100518 Sagsnr.: A581085-05 Side 1 of

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Lydmæssig optimering af Russervinduer. Miljøprojekt nr. 1417, 2012

Lydmæssig optimering af Russervinduer. Miljøprojekt nr. 1417, 2012 Lydmæssig optimering af Russervinduer Miljøprojekt nr. 1417, 2012 Titel: Lydmæssig optimering af Russervinduer Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk Redaktion: Lars Sommer Søndergaard

Læs mere

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Teknisk notat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Måling af lydisolation i forsøgsopstilling Udført for Kuben Byggeadm. A/S Sagsnr.: K 870152 Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Kongsvang Allé 33 DK-8000 Århus

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark apport Laboratoriemåling af lydisolation for dannebrogsvindue med enten 4-12-4 mm termoruder eller 3 mm enkeltruder begge målt med og uden Optoglas ApS forsatsruder af hhv. 4 mm og 6 mm hærdet glas Udført

Læs mere

Lydnotat L01 Version 001

Lydnotat L01 Version 001 Lydnotat 16.096.L01 Version 001 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: NCC Danmark A/S Henrik Johansen Projekt: Falkoner Centeret Ombygning 2016 Emne: Lydforhold

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat Ejerforening Klinten Faaborg Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305 Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indeklimaberegninger Resultater og dokumentation

Indeklimaberegninger Resultater og dokumentation Indeklimaberegninger Resultater og dokumentation Lindholm Søpark 1 Indhold Resumé og konklusion... 3 Beregningsgrundlaget... 4 Krav og ønsker til indeklimaet... 4 Evalueringsmetode... 4 Generelle forudsætninger...

Læs mere

Green Silencer. Udvikling og test af grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015

Green Silencer. Udvikling og test af grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015 Green Silencer Udvikling og test af grøn støjvæg Miljøprojekt nr. 1718, 2015 Titel: Green Silencer Redaktion: Brian Nielsen, Green Silencer ApS Anders Theisen, Green Silencer ApS Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indendørs støjniveau med åbne vinduer Orientering nr. 46 2. udgave HSO/DH/ilk April 2015 Støj fra veje, jernbaner og virksomheder grænseværdier for indendørs støjniveau

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indendørs støjniveau med åbne vinduer Orientering nr. 46 HSO/DH/ilk November 2012 Støj fra veje, jernbaner og virksomheder - grænseværdier for indendørs støjniveau med åbne

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven December 2011 Indhold SAMMENFATNING... 3 1. BAGGRUND... 5 2. VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Notat. Indledning. Cawe/Amelawe/Am el. Beskrivelse af lydisolerende foranstaltninger. Fordeling: Kai Clemmesen

Notat. Indledning. Cawe/Amelawe/Am el. Beskrivelse af lydisolerende foranstaltninger. Fordeling: Kai Clemmesen Notat Kunde Halsnæs Kommune Projektnr. 103108 Projekt Akustik - småopgaver 2013 -GJETHUSET Dato 2013-11-08 Emne Beskrivelse af lydisolerende Initialer Cawe/Amelawe/Am foranstaltninger el Fordeling: Kai

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3

Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3 Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3 Hans Bendtsen og Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6543 www.grontmij-carlbro.dk OM LYD CVR-nr. 48233511 God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Måling af lydisolation af etageadskillelse på Brendstrupvej 3 Dato 5. juni 2012 Målested Rekvirent Brendstrupvej 3 st. og 1.sal, 8200 Århus N Claus Jensen, Arkitektfirma

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Støj fra elevator og køkkentrappe

Støj fra elevator og køkkentrappe Alevator.dk Æblegården Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Nils Frederiksen Dansk Akustik Rådgivning Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf:: 58 503 620 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.:

Læs mere

Lydskodder til afskærmning mod støj fra virksomheder. Louise Rebien Villefrance Lloyd s Register ODS

Lydskodder til afskærmning mod støj fra virksomheder. Louise Rebien Villefrance Lloyd s Register ODS Lydskodder til afskærmning mod støj fra virksomheder Louise Rebien Villefrance Lloyd s Register ODS Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 13.

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk 2 5 6 7 8 VEJLBY VÆNGE afd. 0 Ønskernes indvirkning på det videre projekt. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 555 www.vv-renovering.dk Arbejdsproces FREMTIDS DRØMME * Jeres ønsker * Lokalplan * Idébank * Et godt

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 37 3. juli 2015 DELTA Venlighedsvej 4

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rapport Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rekvirent: Grundejernes Investeringsfond Side 1 af 71 Udført

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Rapport. Lydisolation af tilslutningselementer i glas- og alufacader. Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen

Rapport. Lydisolation af tilslutningselementer i glas- og alufacader. Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen Rapport Lydisolation af tilslutningser i glas- og alufacader Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen TC-101033 rev. 1 Sagsnr.: 116-33729 Side 1 af 19 24. april 2017 DELTA a part of FORCE Technology

Læs mere

Dimensioneringsværktøj for brændeovne

Dimensioneringsværktøj for brændeovne Dimensioneringsværktøj for brændeovne Uwe Zielke, Christian Drivsholm, Per T. Jespersen, Thue Møller Jensen, Jes S. Andersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1344 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer

Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer Miljøprojekt Nr. 727 2 Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer Dan Hoffmeyer DELTA Akustik & Vibration Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum Indeklima i danske skoler og kontorer Jørn Toftum De kan jo bare åbne vinduerne! citat: Undervisningsministeren Men hvordan går det så med indeklimaet i de danske skoler? 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau

Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau Eksamensprojekt 22. juli 2011 Majbritt Lorenzen, s052914 DTU Byg Indholdsfortegnelse Bilag 1 Idékatalog...

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse

En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse af Bo Mikkelsen og Lars Ellebjerg Larsen Danmarks TransportForskning Knuth-Winterfeldts Allé, bygning 116 Vest

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014

Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014 Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014 Gennemgang af renoveringsprocessen Review of the renovation process Planlagt gennemførelse af renoveringen Beboerforhold The renovation process Resident related

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 3. juli 15 DELTA Venlighedsvej 4 29 Hørsholm

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Naboskabsundersøgelse

Naboskabsundersøgelse 1 Naboskabsundersøgelse af Administrator David Nielsen-Ourø Indholdsfortegnelse: 1. Rapport (a) Generelt (b) Svarprocenter (c) Opsummering og kort analyse af svarene (d) Videre analyse - deludtræk, fritekstbesvarelserne

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Fugt i træskeletvægge

Fugt i træskeletvægge Fugt i træskeletvægge - Korttidsmålinger og tilstanden efter 20 år SBI-MEDDELELSE 131 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Fugt i træskeletvægge - Korttidsmålinger og tilstanden efter 20 år Tove Andersen

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Standard beboeranalyse. Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse

Standard beboeranalyse. Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse Standard beboeranalyse Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse 2015 Følgebrev Er du tilfreds med din bolig? I Boligorganisationen vil vi gerne blive bedre til at yde den optimale service

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts We help ideas meet the real world Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts Rekvirent: SkanDek A/S Side 1 af 8 23. april 2004 DELTA Dansk

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Befolkningsreaktioner på støjreducerende vejbelægninger. Vejdirektoratet, Rapport 442, 2013

Befolkningsreaktioner på støjreducerende vejbelægninger. Vejdirektoratet, Rapport 442, 2013 Befolkningsreaktioner på støjreducerende vejbelægninger Vejdirektoratet, Rapport 442, 2013 Befolkningsreaktioner på støjreducerende vejbelægninger forfattere: Torben Holm Petersen og Guillaume Le Ray,

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Titel: Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Redaktion: Mette Stensbek Christensen (EPINION)

Læs mere

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden

Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden lindab ventilation Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden En forskel, der kan høres Lyden er indeklimaets 3. dimension Et godt indeklima skal være en naturlig del af hverdagen. Det

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere