Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte"

Transkript

1 Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan leve et liv på egne præmisser, herunder have mulighed for at fastholde egen identitet. Funktionsniveauet angiver et mål for borgerens evne til at udføre bestemte aktiviteter. Indsatsen skal medvirke til at forebygge mere indgribende tiltag, herunder sikre en aktiv livsudfoldelse og borgerens mulighed for at benytte samfundets øvrige tilbud. Efter Retssikkerhedsloven bliver ansøgningen om hjælp altid behandlet i forhold til de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Derudover vil der blive foretaget en vurdering af om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning. Greve Kommune yder følgende kerneydelser efter Lov om social service 85: 1 Samfundsliv og kommunikation Støtte og motivere til økonomi, til kontakt til offentlige myndigheder, til beskæftigelse og til uddannelse, herunder blandt andet pædagogisk ledsagelse 1 og trafiktræning. 2 Socialt liv og kommunikation 3 Sundhed Støtte og motivere til at etablere og bevare sociale relationer og anvende dag- eller fritidstilbud, herunder blandt andet pædagogisk ledsagelse og trafiktræning. Støtte og motivere til nødvendig behandling, herunder blandt andet pædagogisk ledsagelse og trafiktræning. 4 Praktiske opgaver i hjemmet (A) Støtte og motivere til rengøring, oprydning og tøjvask. 5 Praktiske opgaver i hjemmet (B) 6 Egenomsorg Støtte og motivere til indkøb, madlavning, herunder blandt andet pædagogisk ledsagelse og trafiktræning. Støtte og motivere til hygiejne. 1 Pædagogisk ledsagelse skal ikke forveksles med ledsagelse efter Lov om Social Service 97. 1

2 Borgerens behov vil blive vurderet i forhold til ovenstående kerneydelser. Kerneydelserne relaterer sig samtidig til undertemaerne i Voksenudredningsmetoden. Et tema, mobilitet, indgår dog ikke som en selvstændig kerneydelse i kvalitetsstandarden for 85. Det gør den ikke, fordi det er vurderet, at indholdet i temaet altid vil relatere sig til minimum ét af de andre temaer/kerneydelser. Mobilitet går dermed på tværs af de øvrige kerneydelser. Nogle borgere vil have behov for støtte til flere af ovenstående kerneydelser. Støtte til strukturering og/eller planlægning, er ikke en selvstændig kerneydelse, men kan indgå som en del af støtten i forhold til de ovenstående kerneydelser. 2

3 85: Seks kerneydelser Samfundsliv og kommunikation Socialt liv og kommunikation Sundhed Mo- bili- tet Praktiske opgaver i hjemmet (A) Praktiske opgaver i hjemmet (B) Egenomsorg 3

4 Voksenudredningsmetoden I Center for Job- & Socialservice, rådgiverteam, arbejdes der ud fra Voksenudredningsmetoden. Det er en metode som Socialministeriet og KL har udviklet til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. Metoden anvendes under hele rådgiverens sagsbehandlingsproces, det vil sige fra en borger ansøger om hjælp til opfølgning på den eventuelt tildelte støtte. Metoden er bygget op omkring 11 temaer (se bilag), der skal danne grundlag for en helhedsorienteret afdækning af borgerens behov. Med afsæt i borgerens ansøgning og situation tages der stilling til, hvilke temaer det er relevant at udrede. For hvert relevant tema skal rådgiveren vurdere borgerens funktionsevne på en skala fra 0-4. Relevant tema, er alene det, der er relevant i forhold til den konkrete borgers situation. Ud over at foretage en vurdering af funktionsniveau på den/de relevante temaer, skal rådgiveren også foretage en samlet vurdering af borgerens funktionsniveau, der sker på baggrund af udredningen og som er rådgiverens samlede faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger. Skalaen til vurdering af borgerens funktionsniveau i forhold til de enkelte temaer i udredningsmetoden ser således ud: 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) 1 = Let problem (en smule, lidt) 2 = Moderat problem (middel, noget) 3 = Svært problem (omfattende, meget) 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke). Generelt serviceniveau for tildeling af kerneydelser efter Lov om social service 85 Socialpædagogisk støtte skal, ud fra en helhedsvurdering, ses i sammenhæng med andre indsatser som den enkelte kan have behov for, for at kunne leve et liv på egne præmisser. Socialpædagogisk støtte kan således være et supplement til eksempelvis genoptræningstilbud, værested, aktivitets- og samværstilbud og støttekontaktperson. Socialpædagogisk støtte bidrager dermed til at skabe helhed for den enkelte. Eksempelvis ved at borgeren får støtte til at gennemføre basale aktiviteter i hverdagen, så som at få købt ind, gjort rent og få betalt regninger. Der skal ved bevilling af 85 og i bevillingsperioden løbende tages højde for de ydelser, der kan overlappe med 85, så det sikres at borgeren modtager den relevante og sammenhængende støtte med henblik på at forebygge over/underkompensation. Center for Job & Socialservice er som bevillingsmyndighed ansvarlig for at sikre dette overblik. Hvis det vurderes, at borgeren ikke har de fornødne ressourcer i forhold til 85 herunder at borgeren ikke kan være aktivt deltagende i forhold til 85 støtten - vil Greve Kommune foretage en konkret vurdering af om borgeren skal kompenseres på anden vis efter Lov om social service mv. Der foretages en konkret individuel vurdering af, hvordan støtten ydes i forhold til borgerens behov og opfyldelse af det fastsatte mål. Socialpædagogisk støtte kan gives som et individuelt forløb og et gruppeforløb. Støtten kan også blive givet som en kombination af et individuelt forløb og gruppeforløb. Endelig kan gruppeforløb iværksættes som en udslusning på en ydelse. Center for Job & Socialservice foretager vurderingen hvordan ydelsen skal leveres i samarbejde med leverandør af 85 støtten. Gruppeforløb kan blandt andet være relevant, når borgerens behov centrerer sig om at opbygge et socialt 4

5 liv, og har behov for støtte til at fungere i samfundslivet. Greve Kommune vurderer, at borgere kan profitere af at dele erfaringer med hinanden og støtte hinanden. Endelig kan et gruppeforløb føre til, at den enkelte på sigt får et netværk, som kan give tryghed og støtte mv. Forud for en bevilling skal der altid foretages en faglig vurdering om støtten skal ydes som gruppeforløb, individuelt eller en kombination af disse. Som udgangspunkt er det altid Greve Kommunes egne tilbud, der visiteres til. Såfremt Greve Kommunes egne tilbud ikke er en mulighed, kan der visiteres til eksterne tilbud. Der visiteres i forhold til den enkeltes individuelle og konkrete behov. Greve Kommune afgør, hvilket konkret tilbud borgeren skal visiteres til, med inddragelse af borgeren. Målgruppeafgrænsning Ud fra ovenstående skala har Greve Kommune besluttet, at borgeren er omfattet af 85 ydelsen, når denne har moderate, svære eller fuldstændige problemer, det vil sige har et funktionsniveau på 2, 3 eller 4 i udredningen. Greve Kommune tager afsæt i funktionsniveauet på den/de relevante undertemaer i Voksenudredningsmetoden med afsæt i andre pilotkommuners erfaringer med Voksenudredningsmetoden. Den samlede score vurderes for uspecifik til at træffe en kvalificeret stillingstagen til vurdering af den enkeltes behov og omfang for støtte. Eksempelvis kan borgerens samlede funktionsniveau være moderat, men denne kan have massive problemer inden for de enkelte undertemaer. Målgruppeafgrænsningen er valgt med afsæt i lovgivning på området og KeKs visitationskompas 2 på handicap- og voksenområdet (se bilag). Lovgivningsmæssigt retter socialpædagogisk støtte sig mod voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Dermed vurderes borgere med funktionsevne 0 (intet problem) og 1 (let problem) ikke at være omfattet af målgruppen for 85. Når målgruppeafgrænsningen går fra 2-4 modsvarer det samtidig intentionen med støtten, at den både skal bevare og forbedre borgerens funktionsniveau/sociale problemer. Den socialpædagogiske støtte skal endvidere medvirke til at forebygge mere indgribende tiltag, bl.a. ved at give hjælp til selvhjælp så borgeren kan udføre dagligdagens gøremål. Ifølge KeKs visitationskompas (KL og Social- og Integrationsministeriet) tildeles 85 støtte til borgere med moderate, svære og fuldstændige problemer. Der skal dog altid foregå en konkret individuel vurdering af borgerens ressourcer og behov. Udmåling af støtteomfang Udmålingen i kvalitetsstandarden for 85 er baseret på erfaringer fra andre kommuner i kombination med eksisterende praksis i Greve Kommune. 2 KeK er et projekt om kvalitet, evidens og kompetence som KL og Social- og Integrationsministeriet står bag i samarbejde med fire kommuner. 5

6 Syv kvalitetsstandarder efter Lov om social service 85 - socialpædagogisk støtte I det følgende fremlægges selve kvalitetsstandarden efter Lov om social service 85, der består af syv kvalitetsstandarder. De første seks kvalitetsstandarder relaterer sig til borgere med behov for en/flere kerneydelser (se side 1). Den sidste kvalitetsstandard er til de borgere, der har et omfattende behov for støtte. I denne sammenhæng betyder det, at borgeren har behov for hovedparten af kerneydelserne og som har en høj score inden for hovedparten af undertemaerne i Voksenudredningsmetoden, som medføre at støtten kan karakteriseres som en botilbudslignende støtte. Der foretages altid en individuel konkret vurdering af borgerens behov. Generelt for anvendelsen af de seks kvalitetsstandarder Indhold af støtten: indholdsbeskrivelserne på de forskellige områder nedenfor, angiver de primære ydelser, der ydes støtte til. Der kan indgå andre former for støtte (jf. Lov om Social Service 85), så længe de kan bidrage til at opfylde det samlede formål med indsatsen. Omfanget af støtte: Udmålingen er angivet i BTP tid. BTP står for brugertidsprocenter som er den direkte brugertid, der omfatter den tid, som medarbejderen er i brugerens hjem, eller som medarbejderen anvender med udgangspunkt i brugerens hjem. Den specifikke udmåling under de enkelte kvalitetsstandarder er gældende uagtet om støtten gives som gruppeforløb, individuelt eller en kombination heraf. Udmålingen er defineret ved, at der kan ydes støtte op til et bestemt niveau. Det forventes, at gruppeforløb kan udføres på kortere tid end et individuelt forløb, og derfor vil en støtte, der ydes på gruppeniveau som udgangspunkt ligge i den nedre del af udmålingen, og omvendt vil et individuelt forløb som udgangspunkt ligge i den øvre del af udmålingen. For de borgere, der har et behov for støtte til flere kerneydelser vil der ofte ske et naturligt overlap som gør, at støtten kan udøves på kortere tid. Når der udmåles støtte til flere kerneydelser vil støtten derfor som udgangspunkt tage afsæt i den nedre del udmålingen. Begge forhold skal indgå i den faglige vurdering i fastsættelsen af udmålingen. Anvendelse af kvalitetsstandard for botilbudslignende støtte Såfremt borgeren har et funktionsniveau på 3 og/eller 4 indenfor hovedparten af undertemaerne om aktivitet og deltagelse i Voksenudredningsmetoden og som har behov for hovedparten af kerneydelserne, vil borgeren som udgangspunkt være målgruppen i kvalitetsstandard for botilbudslignende støtte, men der skal altid foretages en konkret individuel vurdering af dette. 6

7 Titel Formål 1. Kvalitetsstandard for samfundsliv og kommunikation Økonomi, post, offentlige myndigheder. Beskæftigelse og uddannelse. Hjælpen skal bidrage til at udvikle eller bevare borgerens funktionsevne, så denne kan leve et liv på egne præmisser. Hjælpen skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Hjælpen skal sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Grundlag Lov om social service 85. Målgruppe Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgeren er berettiget til ydelsen, hvis denne har moderate, svære eller fuldstændige problemer efter Voksenudredningsmetoden indenfor temaerne samfundsliv, kommunikation og eventuelt mobilitet. Ydelsens indhold og Indhold omfang Støtte til at klare økonomi via fx betalingsservice, etablere budgetkonto, budgetlægning, administrere sin økonomi og etablere afdragsordninger. Hjælp til betaling af regninger og økonomiske ansøgninger. Hjælp til at gennemgå post, organisere og handle på det. Støtteperson ved møder med offentlige instanser. Ledsagelse til pengeinstitut og offentlige myndigheder. Praktisk støtte til kontakt til myndigheder og økonomi i forbindelse med flytning. Støtte og motivere til, at borgeren fastholder et aktivt liv som for eksempel et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Omfang Borgere med moderate problemer kan tildeles op til 30 min./uge. Borgere med svære problemer kan tildeles op til 1 time/uge. Borgere med fuldstændige problemer kan tildeles op til 1.5 time/uge. Sagsbehandlingstid Information til borgeren Der foretages altid en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov til fastsættelse af omfanget. 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Voksenudredningsmetoden. 7

8 Dokumentation til borgeren Visitationsskema. Social handleplan (Lov om Social Service 141) i samarbejde med borgeren. Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning. Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, den 30.maj 2012 Økonomi- og Planudvalg, den 20. juni 2012 Byråd, den 26.juni Administreres af Center for Job & Socialservice. Titel Formål 2. Kvalitetsstandard for socialt liv og kommunikation Privat netværk og aktiviteter. Hjælpen skal bidrage til at udvikle eller bevare borgerens funktionsevne, så denne kan leve et liv på egne præmisser. Hjælpen skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Hjælpen skal sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Grundlag Lov om social service 85. Målgruppe Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgeren er berettiget til ydelsen, hvis denne har moderate, svære eller fuldstændige problemer efter Voksenudredningsmetoden indenfor temaerne socialt liv, kommunikation og eventuelt mobilitet. Ydelsens indhold og omfang Indhold Støtte til at bevare og etablere sociale relationer i privat sfæren med henblik på at undgå isolation. Støtte til at etablere og bevare kontakt til familie og øvrigt netværk. Motivere til brug eller opretholde dag/fritidstilbud, hvor ledsagelse kan indgå som en del af støtten. Støtte til at kommunikere og indgå i samvær med andre. Omfang Borgere med moderate problemer kan tildeles op til 30 min./uge. Borgere med svære problemer kan tildeles op til 1 time/uge. Borgere med fuldstændige problemer kan tildeles op til 2 timer/uge. Der foretages altid en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov til fastsættelse af omfanget. Sagsbehandlingstid 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. 8

9 Information til borgeren Voksenudredningsmetoden. Dokumentation til borgeren Visitationsskema. Social handleplan (Lov om Social Service 141) i samarbejde med borgeren. Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning. Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, den 30.maj 2012 Økonomi- og Planudvalg, den 20.juni 2012 Byråd, den 26. juni Administreres af Center for Job & Socialservice. Titel Formål 3. Kvalitetsstandard for sundhed Nødvendige behandling. Hjælpen skal bidrage til at udvikle eller bevare borgerens funktionsevne, så denne kan leve et liv på egne præmisser. Hjælpen skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Hjælpen skal sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Grundlag Lov om social service 85. Målgruppe Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgeren er berettiget til ydelsen, hvis denne har moderate, svære eller fuldstændige problemer efter Voksenudredningsmetoden indenfor temaerne sundhed og eventuelt mobilitet. Ydelsens indhold og omfang Indhold Motivere og støtte til nødvendig behandling og en sammenhængende støtte og koordinering. Hjælp til at overholde aftalte tider hos læge, tandlæge, distriktspsykiatri mv. Heri kan indgå støttende samtaler. Motivere til og erindre om at tage medicin, hvor støttende samtaler kan være en del af ydelsen. Ledsagelse til behandling og deltagelse som bisidder. Omfang Borgere med moderate problemer kan tildeles op til 1 time/uge. Borgere med svære problemer kan tildeles op til 2 timer/uge Borgere med fuldstændige problemer kan tildeles op til 3 timer/uge. Der foretages altid en konkret individuel vurdering af den enkeltes 9

10 behov til fastsættelse af omfanget. Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Voksenudredningsmetoden. Visitationsskema. Social handleplan (Lov om Social Service 141) i samarbejde med borgeren. Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning. Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, den 30.maj 2012 Økonomi- og Planudvalg, den 20.juni 2012 Byråd, den 26.juni Administreres af Center for Job & Socialservice. Titel Formål 4. Kvalitetsstandard for praktiske opgaver i hjemmet Oprydning, rengøring, tøjvask (A) Hjælpen skal bidrage til at udvikle eller bevare borgerens funktionsevne, så denne kan leve et liv på egne præmisser. Hjælpen skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Hjælpen skal sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Grundlag Lov om social service 85. Målgruppe Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgeren er berettiget til ydelsen, hvis denne har moderate, svære eller fuldstændige problemer efter Voksenudredningsmetoden indenfor temaerne praktiske opgaver i hjemmet og eventuelt mobilitet. Ydelsens indhold og Indhold omfang Motivere til og planlægge oprydning, opvask, rengøring og tøjvask med henblik på at bevare boligen. Strukturere vedligeholdelse af bolig, så borgeren kan varetage mest muligt selvstændigt. Støtten kan også ydes i forbindelse med ind- og udflytning. Omfang Borgere med moderate problemer kan tildeles op til 1 time/uge. Borgere med svære problemer kan tildeles op til 1.5 timer/uge. Borgere med fuldstændige problemer kan tildeles op til 2.5 timer/uge. Der foretages altid en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov til fastsættelse af omfanget. 10

11 Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Voksenudredningsmetoden. Visitationsskema. Social handleplan (Lov om Social Service 141) i samarbejde med borgeren. Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning. Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, den 30.maj 2012 Økonomi- og Planudvalg, den 20.juni 2012 Byråd, den 26.juni Administreres af Center for Job & Socialservice. Titel Formål 5. Kvalitetsstandard for praktiske opgaver i hjemmet Indkøb, madlavning (B) Hjælpen skal bidrage til at udvikle eller bevare borgerens funktionsevne, så denne kan leve et liv på egne præmisser. Hjælpen skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Hjælpen skal sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Grundlag Lov om social service 85. Målgruppe Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgeren er berettiget til ydelsen, hvis denne har moderate, svære eller fuldstændige problemer efter Voksenudredningsmetoden indenfor temaerne praktiske opgaver i hjemmet og eventuelt mobilitet. Ydelsens indhold og omfang Indhold Vejlede og planlægge indkøb såsom dagligvarer og større indkøb som fx bolig- inventar. Ledsagelse kan indgå som en del af støtten. Planlægning og tilberedning mad og oprydning. Omfang Borgere med moderate problemer kan tildeles op til 1.5 time/uge. Borgere med svære problemer kan tildeles op til 2 timer/uge Borgere med fuldstændige problemer kan tildeles op til 3 timer/uge. Der foretages altid en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov til fastsættelse af omfanget. Sagsbehandlingstid 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. 11

12 Information til borgeren Dokumentation til borgeren Voksenudredningsmetoden. Visitationsskema. Social handleplan (Lov om Social Service 141) i samarbejde med borgeren. Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning. Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, den 30.maj 2012 Økonomi- og Planudvalg, den 20.juni 2012 Byråd, den 6.juni Administreres af Center for Job & Socialservice. Titel Formål 6. Kvalitetsstandard for hygiejne egenomsorg Hjælpen skal bidrage til at udvikle eller bevare borgerens funktionsevne, så denne kan leve et liv på egne præmisser. Hjælpen skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Hjælpen skal sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Grundlag Lov om social service 85. Målgruppe Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgeren er berettiget til ydelsen, hvis denne har moderate, svære eller fuldstændige problemer efter Voksenudredningsmetoden indenfor temaerne egenomsorg og eventuelt mobilitet. Ydelsens indhold og omfang Indhold Motivering og vejledning til fx at børste tænder, vaske sig/få bad, blive klippet, barbere sig og iføre sig relevant påklædning. Omfang Borgere med moderate problemer kan tildeles op til 1.5 time/uge. Borgere med svære problemer kan tildeles op til 2.5 time/uge. Borgere med fuldstændige problemer kan tildeles op til 3 timer/uge. Der skal altid foretages en individuel konkret vurdering til fastsættelse af omfanget. Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Voksenudredningsmetoden. Visitationsskema. 12

13 Social handleplan (Lov om Social Service 141) i samarbejde med borgeren. Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning. Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, den 30.maj Økonomi- og Planudvalg, den 20.juni Byråd, den 26.juni Administreres af Center for Job & Socialservice. Titel Formål 7. Kvalitetsstandard for botilbudslignende støtte i eget hjem efter 85 - Det vil sige, at borgeren er omfattet af Retssikkerhedslovens 9C, stk.2 nr.5. Lovbestemmelsen angiver, hvornår en opholdskommune har ret til refusion, hvilket blandet andet gælder, når borgeren får ophold i boliger, boformer med videre, der træder i stedet for og kan sidestilles med boformer med videre efter fx Lov om social service 107 botilbud. Hjælpen skal bidrage til at udvikle og bevare borgerens funktionsevne, så denne kan leve et liv på egne præmisser. Hjælpen skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Hjælpen skal sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Grundlag Lov om social service 85. Målgruppe Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgeren er berettiget til ydelsen, hvis denne indenfor hovedparten af undertemaerne i Voksenudredningsmetoden har et funktionsniveau på 3 eller 4, det vil sige borgere med svære eller fuldstændige problemer, samt har behov for hovedparten af kerneydelserne. Undertemaerne i Voksenudredningsmetoden Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Kommunikation Mobilitet Egenomsorg Kerneydelserne Samfundsliv og kommunikation 13

14 Socialt liv og kommunikation Sundhed Praktiske opgaver i hjemmet (A) Praktiske opgaver i hjemmet (B) Egenomsorg Derudover skal følgende forhold indgå i den faglige vurdering med henblik på at afklare om den enkelte borger kan kategoriseres indenfor målgruppen af botilbudslignende tilbud: Det er borgerens samlede konkrete støttebehov, der er udgangspunktet for om behovet kan karakteriseres som botilbudslignende støtte, hvor alle de former for hjælp som borgeren er bevilget skaber en struktur i borgerens hverdag som et ophold i et 107/ 108 boform efter Lov om Social Service vil kunne give, og dermed udgør et alternativ til 107/ 108 boform efter Lov om social service. Ydelsens indhold og omfang Der skal altid foretages en individuel konkret vurdering af om borgerens behov forventeligt bedre tilgodeses i fx en 107 boform efter Lov om social service frem for en botilbudslignende støtte efter 85. Indhold og omfang Det er borgerens konkrete funktionsniveau scorer på undertemaerne, efter Voksenudredningsmetoden, der danner grundlag for indholdet af 85 støtten og som er et pejlemærke for støtteomfanget. Der foretages altid en individuel konkret vurdering af omfanget af støtte i forhold til borgerens behov og formålet med støtten. Der kan gives støtte til følgende kerneydelser: 1. Samfundsliv og kommunikation 2. Socialt liv og kommunikation 3. Sundhed 4. Praktiske opgaver i hjemmet (rengøring, oprydning og tøjvask) 5. Praktiske opgaver i hjemmet (indkøb og madlavning) 6. Egenomsorg. For uddybning af de seks kerneydelser, se kvalitetsstandarder for de enkelte seks kerneydelser samt den generelle kvalitetsstandard for 85. Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren 10 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Voksenudredningsmetoden. Visitationsskema. Social handleplan (Lov om Social Service 141) i samarbejde med borgeren. 14

15 Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning. Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, den 30.maj 2012 Økonomi- og Planudvalg, den 26.juni 2012 Byråd, den 30.juni Administreres af Center for Job & Socialservice. 15

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden for ophold

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Lov om Social Service 102

Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Lov om Social Service 102 Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Lov om Social Service 102 Introduktion Greve Kommune kan bevilge tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Serviceloven 102. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Introduktion Greve Kommune bevilger aflastning efter Lov om Social Service 84. Kvalitetsstandarden for aflastning beskriver det politisk

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune kan henvise samt laver opfølgning i forhold til kvinder, der opholder sig på krisecentre efter Lov om

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103. Kvalitetsstandarden for beskyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk støtte til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service 100.

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 LOVGRUNDLAG FORMÅL På baggrund af servicelovens 85 skal Brønderslev Kommune tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Introduktion Greve Kommune bevilger kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 juli 2019 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...3 Værdier

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Midlertidig botilbud Servicelovens 107. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud.

Midlertidig botilbud Servicelovens 107. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud. Midlertidig botilbud Servicelovens 107 Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud Lejre Kommune Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Del 1 -

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Introduktion Greve Kommune bevilger husly efter Lov om Social Service 80. Kvalitetsstandarden for husly beskriver Greve Kommunes politiske fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk 2 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Formålet med socialpædagogisk Formålet med n er at give

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for socialpædagogisk støtte.

Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for socialpædagogisk støtte. UDKAST Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for socialpædagogisk støtte Lejre Kommune Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Læsevejledning...3 Del

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105)

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

KVALITETSSTANDARD Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 KVALITETSSTANDARD Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 LOVGRUNDLAG FORMÅL 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Indledning Velkommen til Ishøj Kommuners ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud. I dette ydelseskatalog har Ishøj

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) & Bostøtte. Hjørring Kommune

Kvalitetsstandarder. Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) & Bostøtte. Hjørring Kommune Kvalitetsstandarder Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) & Bostøtte Hjørring Kommune Godkendt Hjørring Byråd xx.xx 2018 Forord Kvalitetsstandarder om Tidlig forebyggende indsats og Bostøtte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens Februar 2018 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...2 Værdier for dit kommende samarbejde med Ballerup Kommune...2 Hvordan søger jeg?...2 Hvem

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Servicelovens 108 2019 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Formålet med hjælpen Formålet

Læs mere

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard For Lov om social service 104 Aktivitets og samværstilbud Vedtaget af Byrådet, d 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Forudsætninger... 4 1.1 Lovgrundlag

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108

Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108 Aalborg Kommune Specialgruppen Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108 I henhold til Lov om Social Service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 28 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Afklaringsforløb Lov om Social Service 79 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og myndighed på det specialiserede socialområde. Godkendelse Udvalget for

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 2 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Formålet med hjælpen Formålet med ophold i længerevarende botilbud er: - at du

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE

SERVICEDEKLARATION SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE SERVICEDEKLARATION SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE Adresse: Vestmanna Allé 8, 9700 Brønderslev samt Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: Inger.thorup.jensen@99454545.dk Telefon:

Læs mere

Vejledende serviceniveau Socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens 85

Vejledende serviceniveau Socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens 85 Aalborg Kommune Specialgruppen Vejledende serviceniveau Socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens 85 I henhold til Lov om Social Service 85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg støtte,

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social

Læs mere