Resultatrevision 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2015"

Transkript

1 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016

2 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv. Samtidig sammenlignes resultaterne i Jobcenter Frederikssund med andre jobcentre med sammenlignelige rammevilkår, kaldet klyngen. Jobcentrene som indgår varierer for ydelsesområderne se bilag 1 for en samlet oversigt over hvilke klynger, der vedrører de enkelte ydelsesområder. Resultatrevisionen giver Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund, og giver samtidig et afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på kan der løbende hentes opdaterede opgørelser vedrørende resultaterne af jobcentrets indsats. Opsamling Samlet set har Frederikssund Kommune en betydelig mindre andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end kommunens rammebetingelser tilsiger. På tværs af alle forsørgelsesydelser er der 361 fuldtidspersoner mindre på offentlig forsørgelse i Frederikssund end hvad kommunens rammebetingelser tilsiger. Samlet set giver det en sparet udgift i 2015 på 36,2 mio. kr. Hovedårsagen til dette er, at Frederikssund igennem en længere årrække har tilkendt færre førtidspensioner end vores sammenligningskommuner, hvilket betyder, at Frederikssund i 2015 kun har 6.26 % af befolkningen på førtidspension, hvor vi burde have 7,87 % ifølge rammebetingelserne. Det svarer til 450 færre borgere på førtidspension. De færre førtidspensioner udlignes i et vist omfang af, at Frederikssund har en højere andel af borgere på kontanthjælp end rammevilkårene tilsiger - 4,16 % af befolkningen er på kontanthjælp, hvor vi kun burde have 3,60 %. Det svarer til 154 flere borgere på kontanthjælp. Resultatkravene i 4 af de 7 resultatmål i beskæftigelsesplan 2015 er indfriet. Resultatmål 1, at begrænse antallet af unge på uddannelseshjælp. let af unge på uddannelseshjælp faldt med 17 unge i 2015, et fald på 6 %, og Frederikssund havde dermed 278 unge på uddannelseshjælp i december Resultatmålet om højst 260 unge på uddannelseshjælp i december 2015 er dermed ikke blevet fuldt indfriet. Udviklingen er bedre end i vores sammenligningskommuner, hvor der i perioden har været en stigning på 1 %. Resultatmål 2A, at begrænse tilgangen til førtidspension. Der blev tildelt 27 nye førtidspensioner i Med 27 nye tilkendelser af førtidspension i 2015 er resultatmålet om en tilgang på maksimalt 40 personer, opfyldt. Det forholdsvis begrænsede antal tilkendelser af førtidspension er en videreførelse af den udvikling, der er set gennem en længere årrække, og som betyder, at andelen af befolkningen, der er på førtidspension i Frederikssund (4,4 %) - nu ligger 1,7 lavere end de kommuner, vi sammenlignes med. Resultatmål 2B, at begrænse antallet af langvarigt (mere end 3 år) forsørgede kontanthjælpsmodtagere. let af langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere steg med 23 personer/forløb i fra 190 personer i december 2014 til 213 personer i december 2015, svarende til en stigning på 12 %, hvilket er på linje med udviklingen af sammenligningskommuner, som ligeledes har oplevet en stigning på 12 % i perioden. Stigningen indebærer, at resultatmålet, om maksimalt 190 langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere, ikke er blevet indfriet. 2

3 Resultatmål 3, at begrænse langtidsledigheden. let af langtidsledige faldt i 2015 med 22 personer, svarende til et fald på 8 %, og dermed havde Frederikssund 268 langtidsledige borgere i december Vores sammenligningskommuner har haft et fald på 10 %. Faldet på 8 % i Frederikssund indebærer, at resultatmålet om maksimalt 288 langtidsledige personer i december 2015, er opfyldt. Resultatmål 4A, jobcentrets medvirken ved besættelse af ordinære job. Jobcentret har i 2015 medvirket ved besættelse af 140 ordinære job. Resultatmålet, om besættelse af minimum 130 ordinære job, er dermed indfriet. Resultatmål 4B, antallet af nyetablerede fleksjob. Jobcentret har i 2015 etableret 85 nye fleksjob. Resultatmålet, om at etablere minimum 80 nye fleksjob i 2015, er indfriet. Resultatmål 4C, antallet af nye jobrotationsprojekter. Jobcentret har i 2015 etableret 4 nye jobrotationsprojekter. Resultatmålet, om at ville etablere minimum 5 nye jobrotationsprojekter i 2015, er dermed ikke indfriet. Beskæftigelsespolitiske udfordringer på baggrund af Resultatrevision 2015 På sygedagpengeområdet har Frederikssund haft en stigning i antallet af sygemeldte borgere på 8 %, hvor sammenligningskommunerne har haft en stigning på 6%. Samtidig har Frederikssund fortsat et besparelsespotentiale på 3,4 mio. kr. svarende til 31 fuldtidspersoner på sygedagpengeområdet. Frederikssund har haft en stigning på 7 % i antallet af langvarigt ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor sammenligningskommunerne gennemsnitligt har haft et fald på 10 % i samtidigt har Frederikssund en højere andel af de ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er langtidsledige (53,4 %) end sammenligningskommunerne (45,3 %). Begge udfordringer er adresseret i Beskæftigelsesplan 2016 og vil fortsat være fokuspunkter i forhold til udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen for det kommende år. 3

4 Resultatrevision Tabel 1: unge på uddannelseshjælp Resultatmål 1 Periode Niveau Udvikling Sammenligning / klyngen ift. Perioden året Udvikling ift. Perioden året Unge på uddannelseshjælp Dec Alle uddannelsesparate Dec Aktivitetsparate Dec Andel af befolkningen på uddannelseshjælp Dec ,0 1,0 Andel uddannelsesparate Dec ,4 0,5 Andel aktivitesparate Dec ,6 0,5 Udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Frederikssund viser i fuldtidspersoner et fald på 17 unge fra 295 til 278, svarende til et fald på 6 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige udvikling vist en stigning på 1 % i samme periode. Udviklingen dækker over et fald på 1 % blandt de uddannelsesparate unge og et fald på 9 % blandt de aktivitetsparate unge var den tilsvarende udvikling en stigning på 7 % blandt de uddannelsesparate unge og et fald på 7 % blandt de aktivitetsparate. Opgjort som andel af befolkningen udgør unge på uddannelseshjælp 1,0 % i Frederikssund fordelt med 0,4 % uddannelsesparate og 0,6 % aktivitetsparate. I klyngen udgør den gennemsnitlige andel af unge på uddannelseshjælp ligeledes 1,0 % af befolkningen - fordelt med 0,5 % uddannelsesparate og 0,5 % aktivitetsparate. Med 278 unge på uddannelseshjælp må det konstateres, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2015 om, at antallet af unge på uddannelseshjælp højst måtte udgøre 260 fuldtidspersoner i december 2015, ikke er blevet indfriet. Tabel 2: Tilgang til førtidspension Resultatmål 2A Periode Niveau Udvikling Sammenligning Udvikling klyngen ift. ift. / Perioden året Perioden året Tilgang til førtidspension Dec Andel af befolkning på førtidspension Dec ,4-0,3 6,1 Den samlede tilgang til førtidspension i 2015 var 27 personer, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplanen om en tilgang på maksimum 40 personer er opfyldt. Tilgangen til førtidspension gennem de seneste 12 måneder udviser en stigning på 23 % i Frederikssund fra 22 til 27 personer. Til sammenligning har den gennemsnitlige udvikling vist en stigning på 14 % i samme periode. Den lidt større stigning i Frederikssund skal ses i sammenhæng med det meget lave antal nytilkendelser i Andelen af befolkningen på førtidspension, ligger i Frederikssund på 4,4 % mens den er 6,1 % dvs. andelen af befolkningen i Frederikssund på førtidspension ligger 1,7 lavere end gennemsnittet i klyngen. 4

5 Tabel 3: let af langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere Resultatmål 2B Periode Niveau Udvikling Sammenligning Langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere - (målt i antal forløb med varighed over 3 år) / klyngen ift. Perioden året Udvikling ift. Perioden året Dec let af langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere i Frederikssund Kommune er i løbet af 2015 steget med 23 personer - fra 190 til 213 personer, svarende til en stigning på 12 %. Udviklingen udviser i samme periode ligeledes en stigning på 12 %. Stigningen på 12 % i Frederikssund indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2015, om maksimalt 190 langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere pr. december 2015 ikke er blevet indfriet. Tabel 4: Langtidsledigheden Resultatmål 3 Periode Niveau Udvikling Sammenligning Udvikling klyngen ift. ift. / Perioden året Perioden året langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Andel langtidsledige ift. Bruttoledige Dec ,3 25,4 Andel langtidsledige på a-dagpenge Dec ,0 17,6 Andel langtidsledige på kontanthjælp Dec ,4 45,3 let af langtidsledige i Frederikssund Kommune er i løbet af 2015 faldet med 22 personer - fra 290 personer til 268 personer, svarende til et fald på 8 %. Udviklingen udviser i samme periode et fald på 10 %. Faldet på 8 % i Frederikssund indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2015, om maksimalt 288 langtidsledige personer pr. december 2015 er opfyldt. I Frederikssund dækker faldet på 8 % over uensartede udviklingstendenser, idet antallet af a-dagpengemodtagere er faldet med 24 %, hvorimod antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 7 % i perioden. Disse uensartede udviklingstendenser ses ikke - idet antallet af både a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere her er faldet med 10 %. Opgjort på andel langtidsledige personer i alt i forhold til bruttoledige personer i alt ligger Frederikssund på 31,3 % i december 2015, mens den er 25,4 %. Opgjort på andel langtidsledige personer på a-dagpenge og kontanthjælp ligger Frederikssund med andele på henholdsvis 19,0 % og 53,4 % - tilsvarende ligger klyngen med andele på 17,6 % og 45,3 % på a-dagpenge og kontanthjælp. Tabel 5: Jobcentrets medvirken ved besættelse af ordinære job Resultatmål 4A Periode Niveau / Medvirken ved besættelse af antal ordinære job Dec Jobcentret har i løbet af 2015 medvirket ved besættelsen af i alt 140 ordinære job, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2015, om minimum 130 ordinære job i 2015, er opfyldt. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af Ministerens mål 4 vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 5

6 Tabel 6: Tilgang af fleksjob Resultatmål 4B Periode Niveau / nyetablerede fleksjob Dec Jobcentret har i løbet af 2015 etableret 85 fleksjob, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2015 om, at jobcenteret skulle etablere 80 fleksjob, er opfyldt. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af Ministerens mål 4 vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Tabel 7: Etablerede jobrotationsprojekter Resultatmål 4C Periode Niveau / etablerede jobrotationsprojekter Dec Jobcentret har i løbet af 2015 etableret 4 nye jobrotationsprojekter, hvilket indebærer, at målsætningen om, at jobcenteret skulle etablere minimum 5 nye jobrotationsprojekter ikke er fuldt indfriet. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af Ministerens mål 4 vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Tabel 8: Forsørgede i alt klyngen udvikling Forsørgede i alt Dec ,9-4,3-0,7 Frederikssund Kommune forsørgede i december 2015 i alt fuldtidspersoner. Det er 39 fuldtidspersoner færre end i december Det svarer til et fald på 0,9 % - klyngen har haft et fald på 0,7 %. Tabel 9: A-dagpenge klyngen udvikling A-dagpenge Dec Andel af befolkningen på A-dagpenge Dec ,8 Pct. 2,1 Pct. Målt på fuldtidspersoner har Frederikssund 506 fuldtidspersoner på a-dagpenge i december Det er et fald på 78 fuldtidspersoner og svarer til et fald på 13 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald været på 7 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på a-dagpenge 1,8 % i Frederikssund, mens borgere på a- dagpenge udgør en andel på 2,1 %. 6

7 Tabel 10: Arbejdsmarkeds- og kontantydelse klyngen Arbejdsmarkeds- og kontantydelse Dec Andel af befolkning på arbejdsmarkeds- og kontantydelse Dec ,2 Pct. 0,2 Pct. Pr. december 2015 har Frederikssund 51 fuldtidspersoner på arbejdsmarkeds- og kontantydelse, hvilket er et fald på 18 fuldtidspersoner i forhold til december 2014, svarende til et fald på 26 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald været på 38 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på arbejdsmarkeds- og kontantydelse 0,2 % i Frederikssund, hvilket er på samme niveau som. Tabel 11: Kontanthjælp excl. kontanthjælp jf. integrationsprogram Kontanthjælp* *) Kontanthjælp excl. Kt.hjælp omfattet af integrationsprogram Dec.2015 klyngen udvikling Jobparate* Dec Aktivitetsparate* Dec Uoplyst* Dec Andel af befolkning på kontanthjælp* Dec ,3 Pct. 1,8 Pct. Andel jobparate kontanthjælpsmodtagere* Dec ,9 Pct. 0,6 Pct. Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere* Dec ,4 Pct. 1,1 Pct. Samlet set har der fra december 2014 til december 2015 været et fald på 14 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 2 %. Til sammenligning har faldet været på 4 %. I Frederikssund dækker udviklingen over en stigning på 8 % blandt de jobparate kontanthjælpsmodtagere og et fald på 8 % blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - har den tilsvarende udvikling været 0 % blandt de jobparate og et fald på 6 % blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på kontanthjælp 2,3 % i Frederikssund - fordelt med 0,9 % jobparate og 1,4 % aktivitetsparate. I klyngen udgør den gennemsnitlige andel af borgere på kontanthjælp 1,8 % af befolkningen - fordelt med 0,6 % jobparate og 1,1 % aktivitetsparate. Vedr. uddannelseshjælp se beskrivelse under tabel 1. Tabel 12: Revalidering klyngen Revalidering Dec Andel af befolkning på revalidering Dec ,1 Pct. 0,2 Pct. Samlet set har der været et fald fra 33 til 17 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er et fald på 16 fuldtidspersoner, svarende 49 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald været på 17 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på revalidering 0,1 % i Frederikssund, mens borgere på revalidering gennemsnitlig udgør en andel på 0,2 %. 7

8 Tabel 13: Sygedagpenge og jobafklaringsforløb klyngen Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Dec Andel af befolkning på sygedagpenge/jobafklaringsforløb Dec ,6 Pct. 2,6 Pct. Samlet set har der været en stigning fra 689 til 741 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er en stigning på 52 fuldtidspersoner, svarende til 8 %. Til sammenligning har klyngen oplevet en stigning på 6 % i antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb 2,6 % i Frederikssund, hvilket er samme niveau som. Tabel 14: Ressourceforløb klyngen Ressourceforløb Dec Andel af befolkning i ressourceforløb Dec ,3 Pct. 0,4 Pct. Der har i 2015 været en stigning fra 42 til 83 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er en stigning på 41 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 98 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige stigning været på 66 %. De markante stigninger fra 2014 til 2015 har sin naturlige forklaring i, at arbejdet med ressourceforløb blev påbegyndt i Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i ressourceforløb 0,3 % i Frederikssund, hvilket er lidt mindre end gennemsnittet, hvor andelen er på 0,4 %. Tabel 15: Ledighedsydelse klyngen Ledighedsydelse Dec Andel af befolkning på ledighedsydelse Dec ,3 Pct. 0,4 Pct. I december 2015 var der 97 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Frederikssund. Det er et fald på 30 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 24 %. Til sammenligning har klyngen i perioden haft et fald på 8 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på ledighedsydelse 0,3 % i Frederikssund, hvilket er lidt mindre end gennemsnittet, hvor andelen af befolkningen på ledighedsydelse udgør 0,4 %. 8

9 Tabel 16: Fleksjob klyngen Fleksjob Dec Andel af befolkning i fleksjob Dec ,4 Pct. 2,0 Pct. I december 2015 havde Frederikssund i alt 380 fuldtidspersoner i fleksjob. Det er en stigning på 35 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 10 %. Til sammenligning har klyngen haft en stigning på 8 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i fleksjob 1,4 % i Frederikssund, mens den udgør en andel på 2,0 %. Tabel 17: Førtidspension klyngen Førtidspension Dec Andel af befolkning på førtidspension Dec ,4 Pct. 6,1 Pct. I alt 1241 fuldtidspersoner modtog i december 2015 førtidspension i Frederikssund. Det er et fald på 60 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 5 %. Til sammenligning har klyngen haft et gennemsnitligt fald på 4 % i perioden. I december 2015 udgør borgere på førtidspension 4,4 % af befolkningen i Frederikssund, mens det i gennemsnit er 6,1 % af borgerne. 9

10 Tabel 18: Besparelsespotentiale for Jobcenter Frederikssund Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2015 Fuldtidspersoner i af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 1 (inkl. særlig uddannelsesydelse) 2,24 2,58-96 **12,6. Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,16 3, ,6 Sygedagpenge 2 2,31 2, ,4 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 6,26 7, ,6 I alt 14,96 16, ,0 Kilde: 1) Note: Der er ikke opgjort et besparelsespotentiale for a-dagpenge inkl. arbejdsmarkedsydelse. På offentliggørelsestidspunktet for denne besparelsespotentialerapport kunne forsørgelsesudgifter for a-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere ikke fordeles på kommunale og statslige udgifter. Det medfører, at besparelsespotentialet, som er beregnet på baggrund af kommunale forsørgelsesudgifter, ikke kan opgøres for a-dagpenge inkl. arbejdsmarkedsydelse. **Egne beregninger på baggrund af regnskabstal fra økonomisystemet. 2) Note: Perioder med dagpenge i forbindelse med sygdom under 14 dages varighed, indgår pt. ikke i sygedagpengemålingerne og dermed heller ikke i udregningen af besparelsespotentialet. Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Frederikssund Kommunes besparelsespotentiale dækker perioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal Besparelsespotentialet viser, at kommunen i den nævnte periode kunne spare 17,0 mio. kr., svarende til 185 fuldtidspersoner, hvis forbruget til sygedagpenge og kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) kom på det niveau, som Frederikssund Kommunes rammevilkår for disse forsørgelsesydelser tilsiger. Det fremgår endvidere af tabel 18, at Frederikssund Kommune på de to øvrige ydelsesområder, dvs. a-dagpenge og permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) har et negativt besparelsespotentiale i perioden dvs. har et mindre forbrug end, hvad kommunens rammebetingelser tilsiger på disse forsørgelsesydelser. På a-dagpenge er mindre forbruget på 12,6 mio. kr. - svarende til 96 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. På de permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) er der et mindre forbrug på 40,6 mio. kr., svarende til 450 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. I alt for ovennævnte to ydelsesområder er der et mindre forbrug på 53,2 mio. kr., svarende til 546 fuldtidspersoner mindre på offentlig forsørgelse, end hvad der er tilsagt kommunen via rammebetingelserne. Samlet for ovennævnte 4 ydelsesområder har Frederikssund Kommune således opnået et negativt besparelsespotentiale på 36,2 mio. kr. ved at forsørge 361 fuldtidspersoner mindre end, hvad der er tilsagt kommunen via rammebetingelserne. Udtrykt ved fuldtidspersoner i af befolkningen, svarer det til, at Frederikssund Kommune i perioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2015 havde 14,96 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvor rammebetingelserne havde tilsagt, at 16,25 % af befolkningen burde være på offentlig forsørgelse. 10

11 Bilag 1: Samlet oversigt over hvilke ydelsesområder, der vedrører hvilke klynger (jobcentre med tilnærmelsesvis sammenlignelige rammevilkår). A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse har følgende klynge: Billund, Brøndby, Faxe, Frederiksberg, Frederikssund, Greve, Gribskov, Hedensted, Helsingør, Herning, Holstebro, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Lemvig, Rebild, Silkeborg, Sorø, Stevns, Tårnby/Dragør, Varde, Vejle, Viborg, Aarhus. Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering og ressourceforløb har følgende klynge: Assens, Billund, Frederikssund, Furesø, Greve, Hillerød, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Middelfart, Nordfyns, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Silkeborg, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb har følgende klynge: Assens, Billund, Brønderslev, Esbjerg/Fanø, Faxe, Fredericia, Frederikssund, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Kalundborg, Køge, Lemvig, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Næstved, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Rødovre, Skive, Slagelse, Stevns, Sønderborg, Thisted, Tønder, Tårnby/Dragør, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Aabenraa. Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension har følgende klynge: Ballerup, Billund, Brøndby, Frederikssund, Gribskov, Herlev, Herning, Horsens, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Ringkøbing-Skjern, Rødovre, Stevns, Syddjurs, Vejen, Vejle. Alle ydelser under ét har følgende klynge: Albertslund, Billund, Faxe, Frederikssund, Herlev, Herning, Hvidovre, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Silkeborg, Sorø, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør, Vallensbæk/Ishøj, Vejle, Viborg, Aarhus. 11

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb A-Dagpenge Aktuel måling 3 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Aug 201 333 - samme periode sidste år Aug 201 3 Kommunale udgifter pr.

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1. Uddannelseshjælp Aktuel måling 1 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4 A-Dagpenge Aktuel måling august 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2.

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 2 Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 5 Kommunernes placering på ranglisten

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 3 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-feb 14 4,7 3,6 - samme periode sidste år Jan-feb 13 6,1 5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-feb 14 4,7 3,6 - samme periode sidste år Jan-feb 13 6,1 5 Kontanthjælp Aktuel måling maj 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 1 - Rangliste 2017 alle midlertidige ydelser rnes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 Nyborg 1 1.620 1.840 1,1 220-16.300.000 (32) Frederiksberg 2 4.330 5.090 1,1 760-57.300.000 (71) Gladsaxe

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Marts 219 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 2018 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 22 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 27 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Notat Februar 218 Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Til brug for evalueringen, er der som supplement til eksisterende analyserne foretaget en række særskilte opgørelser. Disse

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer Ledelsesrapport for Jobcenter KLYNGEINDDELING 214 Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Permanente Assens Odder Brønderslev Favrskov Assens Brøndby Favrskov Faxe Greve Brønderslev Brønderslev

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2013 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger.... 2 2. Beskæftigelsesministerens mål.... 4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialiserede

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Oktober Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Oktober Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Oktober 2019 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udvikling i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob Antal personer

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Analyse af virksomhedernes efterspørgsel på service

Analyse af virksomhedernes efterspørgsel på service 1 - Produktblad - virksomshedsanalyse.pdf Hører til journalnummer: 00.01.00-A21-1-14 Analyse af virksomhedernes efterspørgsel på service Mploy og Valeur gennemfører i samarbejde undersøgelser af virksomhedernes

Læs mere

Det viser med al tydelighed behovet for de forskellige initiativer, som regeringen har taget for at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde.

Det viser med al tydelighed behovet for de forskellige initiativer, som regeringen har taget for at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 202 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse.

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER IKAST-BRANDE 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 23 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 Antal downlån 128.507 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 48.119 42.786 58.514 Antal besøg 86.156 86.556 77.353 72.962

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 86.670 183.271 Antal downlån 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 680.956 48.119 42.786 58.514

Læs mere