Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012."

Transkript

1 Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i ejcacj

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ministermål Scorecard Svendborg Langeland Resultatoversigten Resultater målopfyldelse Ministermål Øvrige mål Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Indsatsen Besparelsespotentiale Svendborg Langeland Opfølgning på bevilling til ansættelse af ekstra virksomhedskonsulenter Konklusion Bilag 1 Scorecard Svendborg Bilag 2 Scorecard Langeland Bilag 3 Resultatoversigt Svendborg Bilag 4 Resultatoversigt Langeland Bilag 4.a. Opfyldelse af minimumskrav korrektion af resultatoversigten for Langeland Bilag 5 Besparelsespotentiale Svendborg Bilag 6 Besparelsespotentiale Langeland Side 2 af 19

3 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Jobcenter Svendborg hvert år udarbejde en resultatrevision, der viser indsatsen og resultaterne for det forgangne år. Langeland Kommune har fra 1. januar 2013 søgt og fået dispensation fra det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet, men i 2012 varetog jobcenter Svendborg denne indsats. Derfor vil resultatrevisionen beskrive resultater for begge kommuner. Formålet med Resultatrevisionen er at vise, hvordan jobcentret klarer sig i forhold til sammenlignelige jobcentre (klyngerne). Resultatrevisionen skal som minimum indeholde resultaterne af beskæftigelsesindsatsen opgjort ved beskæftigelsesministerens mål, udviklingen af bestanden af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper og en opgørelse af de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen skal ligeledes indeholde en vurdering af, om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen for 2012 skal desuden indeholde en opfølgning på mål og resultatkrav opstillet i forbindelse med tildeling af midler fra Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktivering. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller via jobindsats.dk en række materialer til rådighed ved udarbejdelse af resultatrevisionen. 1. Scorecard på baggrund af udviklingen på de 4 ministermål rangeres kommunerne i forhold til den sammenlignelige klynge. (Bilag 1 og 2) 2. Resultatoversigt beskriver resultaterne i forhold de 4 ministermål, udviklingen i målgrupperne i den seneste måned og det seneste år, samt indsatsen i forhold til aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav. (Bilag 3 og 4) 3. Besparelsespotentialet viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser som kan spares i kommunen, hvis andelen af fuldtidspersoner i procent af befolkningen nedbringes til det gennemsnitlige niveau for klyngen. (bilag 5 og 6) I det materiale, der er stillet til rådighed på jobindsats.dk, er der alene mulighed for at se på Svendborg og Langeland som 2 enheder, og dermed bliver de sammenlignet med forskellige kommuner. Resultatrevisionen vil derfor også beskrive resultaterne for de 2 kommuner hver især. De to kommuner er i klynge med følgende kommuner: Svendborg Odense, Aarhus, København, Albertslund, Fredericia, Aalborg og Brøndby Langeland Nyborg, Haderslev, Frederikshavn/Læsø, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, Samsø, Slagelse, Randers, Bornholm, Norddjurs og Kalundborg. Side 3 af 19

4 2. Ministermål Scorecard Scorecardet med ministermålene rangerer de sammenlignelige kommuner på baggrund af udviklingen i de 4 ministermål i det seneste år. Man bør notere sig, at scorecardet alene ser på udviklingen det seneste år, der tages ikke højde for hvilket niveau kommunerne ligger på. De 4 ministermål for 2012 var: 1. Begrænsning af arbejdskraftsreserven 2. Begrænsning af tilgangen til permanente forsørgelsesordninger 3. Begrænsning af antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse 4. Begrænsning af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Svendborg Udviklingen i ministermålene i 2012 giver Svendborg en placering midt i klyngen. Svendborgs arbejdskraftsreserve er steget med 3,4 procent, hvilket er mere end gennemsnittet i klyngen, som er en stigning på 2 procent. Der er dog store udsving i klyngen, hvor Aalborg og Odense har formået at nedbringe arbejdskraftsreserven, mens den er steget massivt i Fredericia og Brøndby. Svendborg har reduceret tilgangen til permanente forsørgelsesordninger med 14,7 procent, hvilket er noget mindre end det fald, der gennemsnitligt er sket i klyngen, hvor i sær de 3 store kommuner; Odense, Aarhus og København har reduceret tilgangen, mens den er steget i Albertslund, Brøndby og Aalborg. At Svendborgs reduktion i tilgangen er mindre end gennemsnittet skyldes, at man alene ser på udviklingen det seneste år, hvor Svendborgs reduktion er begyndt tidligere. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er steget med 0,7 procent i Svendborg i det seneste år. For de fleste kommuner i klyngen gælder, at antallet kun er ændret minimalt det seneste år, små fald eller stigninger på under 1 procent. I Svendborg gælder, at der er reduceret på antallet af dagpenge og sygedagpengemodtagere, mens antallet af unge på kontanthjælp er steget. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er steget med 1,0 procent i Svendborg, hvilket er en lidt mindre stigning end gennemsnitligt i klyngen, hvor alle kommuner på nær Albertslund oplever stigninger, der svinger fra 0,2-6,5 procent Langeland Udviklingen i ministermålene i 2012 giver Langeland en placering som nummer 1 i klyngen. Langelands arbejdskraftsreserve er faldet med 3,6 procent, hvilket er mere end gennemsnittet i klyngen, der er faldet med 3,4 procent. Der er dog også store udsving i denne klynge, hvor der ses Side 4 af 19

5 fald på hele 27,3 procent på Samsø (hvilket nok skyldes et noget lavere antal borgere og derfor højere procentudsving) samt stigninger på op til 9,3 procent på Bornholm. På Langeland er tilgangen til permanente forsørgelsesordninger reduceret med 27,7 procent, hvilket er lidt højere end det fald, der gennemsnitligt er sket i klyngen. De fleste kommuner i klyngen har dog formået at reducere tilgangen, undtagen Lolland, Samsø og Slagelse, hvor tilgangen er steget. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er faldet med 7,9 procent på Langeland i det seneste år. Det er især på dagpenge og sygedagpenge, at faldet er sket. For klyngen gælder, at der er stor variation i udviklingen, fra fald på 12,7 procent til stigninger på 7,5 procent. De store udsving dækker også over, at der er kommuner af meget forskellig størrelse i klyngen. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er faldet med 6,6 procent på Langeland, hvilket er et noget større fald end gennemsnitligt i klyngen, hvor alle kommuner på nær Langeland og Vordingborg oplever stigninger, der svinger fra 1,9-12,9 procent. Side 5 af 19

6 3. Resultatoversigten Resultatoversigten er opdelt på resultater i forhold til ministerens mål, udviklingen i antallet af personer i de forskellige forsørgelsesgrupper samt indsatsen i forhold til aktiveringsgrad og rettidighed Resultater målopfyldelse I beskæftigelsesplanen for 2012, var ministermålene opstillet for hele Jobcentrets område, altså de 2 kommuner under et Ministermål 1. Antallet af ledige med mere end tre måneders offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses til personer i december 2012, svarende til et fald på 10 procent fra december I december 2012 var der personer i arbejdskraftsreserven. Det er dermed ikke lykkedes at indfri målsætningen. Svendborg har oplevet en lille stigning på 3 procent, hvilket svarer til det gennemsnitlige niveau i klyngen og Langeland har oplevet et mindre fald på 4 procent, hvilket også svarer til det gennemsnitlige niveau i kommunens klynge. 2. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til 200 personer i 2012, hvilket svarer til niveauet i Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse var i personer, fordelt med 34 på Langeland og 99 i Svendborg, så målsætningen på området er opfyldt. 3. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til personer i december 2012, svarende til et fald på 10 procent i forhold til december 2010 I december 2012 var antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse på personer. Det er dermed ikke lykkedes at indfri målsætningen. Svendborg har ikke oplevet større ændringer i målgruppen, men en forskydning mellem målgrupperne som tidligere beskrevet. Langeland har i lighed med Svendborg oplevet fald på dagpenge og sygedagpenge, men her ses ikke samme stigning i kontanthjælpsgruppen som i Svendborg. 4. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 760 personer i december 2012, svarende til et fald på 5 procent fra december I december 2012 var antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse 818 personer. Der har været et mindre fald på Langeland og en mindre stigning i Svendborg. Side 6 af 19

7 Øvrige mål Målsætningen for 2012 er, at andelen af midlertidige passive kontanthjælp- og starthjælpsmodtagere fortsat bevares under det gennemsnitlige niveau for Syddanmark og klyngen. Både Langeland og Svendborg kommune har 1,2 pct. af befolkningen i matchgruppe 3 (alle ydelser), hvilket er den laveste andel i deres respektive klynger. For kontanthjælpsmodtagere alene udgør Svendborgs andel 0,7 procent og Langelands andel 0,4 procent af befolkningen, hvilket er det laveste i klyngerne. I Syddanmark udgør andelen 0,8 pct. Det er Jobcenter Svendborgs målsætning, at øge anvendelsen af den delvise raskmelding fra de 16 procent, der er niveauet medio 2011 til 18 procent i 2012 I 2012 blev delvist raskmelding anvendt i 19,5 procent af sagerne Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Samlet set er antallet af forsørgede fuldtidspersoner faldet med 3 procent i Svendborg i det seneste år og med 4 procent på Langeland. I Svendborg er antallet faldet eller uændret indenfor alle forsørgelsestyper bortset fra kontanthjælp, hvor der er sket en massiv stigning og fleksjob, hvor flere er gået i job. Det er det samme billede, der tegner sig på Langeland, dog er der her sket et fald i antallet af fleksjobsansatte,og stigningen på kontanthjælp er ikke så voldsom som i Svendborg Indsatsen For forsikrede ledige var aktiveringsgraden i december 2012 hhv. 18 procent på Langeland og 20 procent i Svendborg. Aktiveringsgraden var dermed markant lavere end samme tidspunkt i 2012 og også lavere end gennemsnittet i de 2 klynger. Kortere dagpengeperiode og ændrede regler om aktivering betyder, at det er en anden type tilbud der gives. De lange løntilskudsansættelser, der tidligere har været anvendt i slutningen af dagpengeperioden anvendes nu mere begrænset op mod dagpengestop. For jobklare kontanthjælpsmodtagere var aktiveringsgraden i december 2012 hhv. 33 procent på Langeland og 37 procent i Svendborg. For Svendborgs vedkommende er det væsentligt højere end i klyngen, mens de kommuner Langeland er sammenlignelige med ligger lidt højere i aktiveringsgrad. For indsatsklare kontanthjælpsmodtagere var aktiveringsgraden hhv. 14 og 26 procent. Igen gælder det, at Svendborgs procent er lidt højere end klyngen, mens Langelands er lavere. Side 7 af 19

8 Det bemærkes, at aktiveringsgraden er beregnet på timebasis. Det betyder, at andelen af personer, der er i aktivering er højere, end aktiveringsgraden udtrykker. Jobcenter Svendborg har ikke en målsætning om en høj aktiveringsgrad. Fokus er på at give borgerne de rette tilbud på det rette tidspunkt. Indsatsen beskrives også i resultatoversigten som opfyldelse af minimumskrav altså ved at betragte andelen af personer, der får deres lovpligtige ret og pligt til tilbud og samtaler. Resultatoversigterne viser, at hhv. 7 og 8 procent af de forsikrede ledige ikke fik deres lovpligtige samtale til tiden. Gennemsnittet for Svendborgs klynge er 9 procent. For kontanhjælpsmodtagere er de tilsvarende tal 3 og 7 procent, mens Svendborgs klynge har et gennemsnit på 6 procent. I forhold til december 2011, er der i 2012 en højere andel af borgere, der får deres lovpligtige samtale til tiden. Tallene for aktive tilbud til forsikrede ledige er helt tilbage fra juni 2012, og viser at 6 procent af borgerne manglede tilbud til tiden, hvilket er på niveau for Svendborg Kommunes klynge. For kontanthjælpsmodtagere er andelen, der mangler tilbud lidt højere i Svendborg, 14 procent, hvilket er en smule højere end klyngen, men en forbedring i forhold til For Langeland Kommune viser resultatoversigten, at 39 procent af kontanthjælpsmodtagere mangler tilbud. Det har vist sig, at dette tal er fejlagtigt 1. I bilag 4.a.ses det reelle tal, der er 13,1 procent og dermed lidt lavere end tallet for Svendborg og på niveau med klyngen. 1 Konverteringen af data fra Svendborg til Langeland kan være skyld i denne fejl, men det reelle tal er trukket fra jobindsats.dk og vedlagt som bilag. Side 8 af 19

9 4. Besparelsespotentiale 4.1. Svendborg Ifølge opgørelsen over besparelsespotentiale på jobindsats.dk har Svendborg Kommune et besparelsespotentiale på 135,3 mio. kr., hvilket teoretisk kunne opnås, hvis Svendborg Kommunes andel af personer på offentlige ydelser svarede til den gennemsnitlige andel i den sammenlignelige klynge. Svendborg Kommune har flere fuldtidspersoner end klyngen på alle typer af offentlige ydelser på nær kontanthjælp, hvor Svendborg Kommune har en væsentlig lavere andel af befolkningen. Det største besparelsespotentiale er på førtidspensionsområdet, hvilket skyldes, at Svendborg Kommune historisk set har tilkendt flere personer førtidspension og fleksjob end klyngen. Da Svendborg Kommune har reduceret tilgangen til permanente ydelser, bør der i stedet fokuseres på et andet område, hvor der er et vist besparelsespotentiale, sygedagpengeområdet. En tidlig aktiv indsats med fokus på delvise raskmeldinger og fastholdelse på arbejdsmarkedet vil også medvirke til, at tilgangen til de permanente ydelser ikke stiger igen Langeland Langeland Kommune har ifølge jobindsats.dk et besparelsespotentiale på 26,9 mio. kr., hvor størstedelen i lighed med Svendborg stammer fra førtidspensionsområdet. Hele 20,2 mio. kr. skyldes, at kommunen har knap 3 procent flere på førtidspension end de sammenlignelige kommuner. Da man ikke kan ændre på de historiske tilkendelser, må opmærksomheden være på at begrænse yderligere tilgang. Side 9 af 19

10 5. Opfølgning på bevilling til ansættelse af ekstra virksomhedskonsulenter Som led i udmøntningen af aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed modtog Jobcenter Svendborg en ekstra bevilling til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter med henblik på at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettede tilbud. Den ekstraordinære virksomhedsrettede indsats løber indtil 31. december Forudsætningen for bevillingen var, at jobcentret opstillede kvantitative mål for øget anvendelse af virksomhedsrettede tilbud. Målene skulle opdeles i milepæle, så man kunne se udviklingen og sikre, at målene blev nået i den 4 årige projektperiode. Jobcenter Svendborgs målsætning var, at antallet af påbegyndte virksomhedsrettede forløb skulle fordobles fra i 2009 til i Måltallene blev opsat, da Jobcenter Svendborg varetog indsatsen for både Langeland og Ærø kommune. I 2012 oprettede Ærø Kommune deres eget jobcenter, og måltallene justeres på den baggrund til virksomhedsrettede forløb. I 2011 igangsatte jobcentret virksomhedsrettede forløb, heraf udgjorde Svendborg og Langeland de forløb. I 2012 faldt antallet til virksomhedsrettede forløb. Jobcenter Svendborgs anden målsætning var, at andelen af virksomhedsrettede tilbud øges til at udgøre 40 procent af alle tilbud i Dette mål blev også nået i 2011, idet virksomhedsrettede tilbud udgjorde 40,1 procent af alle tilbud. Også her er der sket et fald i forhold til 2011, i 2012 udgjorde andelen 35,5 procent. Faldet er sket i forhold til forsikrede ledige, hvor nye regler om varighed af tilbud samt den afkortede dagpenge periode betyder, at der ses en anden tilbudssammensætning end der tidligere har været tradition for. Side 10 af 19

11 Figur 1Antal virksomhedsrettede forløb Ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger - Bemærk at for dækker tallene Svendborg, Langeland og Ærø og i 2012 dækker tallene kun Langeland og Svendborg Side 11 af 19

12 6. Konklusion Der opleves et stigende antal kontanthjælpsmodtagere, hvilket til dels skyldes, at det er blevet sværere at opnå fleksjob og førtidspension. Især er der fokus på det stigende antal af unge kontanthjælpsmodtagere, der oplever problemer ud over ledighed. I Svendborg Kommune arbejdes der for at etablere en samlet ungekontakt, der kan sikre en tværfaglig koordineret indsats. Det er vigtigt, at der tages fat om målgruppen, så flere unge gennemfører en uddannelse og dermed får bedre muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Den netop fremlagte kontanthjælpsreform betyder, at der i langt højere grad skal være fokus på hjælp til uddannelse for denne målgruppe. Derudover vil der for alle målgrupper være fokus på en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats, der sikrer, at flest mulig får eller bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet, og tilgangen til permanent offentlig forsørgelse kan fastholdes på det nuværende lave niveau. Reformen af fleksjobs- og førtidspensionsområdet er med til at sikre, at der er fokus på den koordinerende indsats. I de kommende år vil der være fokus på sammensætning af de rette ressourceforløb til de personer, der er i målgruppen herfor. Side 12 af 19

13 Bilag 1 Scorecard Svendborg Side 13 af 19

14 Bilag 2 Scorecard Langeland Side 14 af 19

15 Bilag 3 Resultatoversigt Svendborg Side 15 af 19

16 Bilag 4 Resultatoversigt Langeland Side 16 af 19

17 Bilag 4.a. Opfyldelse af minimumskrav korrektion af resultatoversigten for Langeland Side 17 af 19

18 Bilag 5 Besparelsespotentiale Svendborg Side 18 af 19

19 Bilag 6 Besparelsespotentiale Langeland Side 19 af 19

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 16 1.0 Indhold Indhold 1.0 Indhold... 2 2.0 Indledning... 3 3.0 Konklusion... 4 4.0 Resultatopgørelse... 5 4.1 Ministermålene... 6 4.2

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2012 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2011 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus BILAG 1 Notat Resultatrevision 2011 for Jobcenter Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2011 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere