OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...9 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...13 Den aktive beskæftigelsesindsats...17 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og den aktive beskæftigelsesindsats. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne. I de kvartaler, hvor Beskæftigelsesregionen afholder individuelle dialogmøder med jobcentrene, rejses der i forlængelse af opsamlingen nogle spørgsmål, som Beskæftigelsesregionen foreslår drøftet på dialogmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Morsø. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere, der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Morsø: I december modtog i alt personer, svarende til 24,2% af befolkningen i Morsø kommune, en forsørgelsesydelse. Det samlede antal af personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er faldet med 2,6%. I samme periode har der været et fald i Nordjylland på 1,4%. Faldet i Morsø kommune skyldes især en nedgang i antallet af personer på arbejdsløshedsdagpenge. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke jobcenteraktiviteter har været medvirkende til det faldende antal på a-dagpenge? Er det beskæftigelsesfremgang i bestemte brancher, som især har påvirket faldet i ledigheden? Hvor stor betydning forventes det, at beskæringer i den offentlige sektor får for den samlede beskæftigelse og dermed også for ledighedsudviklingen? Opsamling på drøftelser mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen Jobcenteret gjorde opmærksom på, at faldet i ledige på dagpenge fra december 2009 til december ikke var nogen helt klar strømpil for en klar positiv udvikling, for der var stigende ledighed i Beskæftigelsesregionen har efter mødet trukket ledighedstallene (bruttoledighed) for januar og februar 2011, og det ligger omkring 800. Det er en klar stigning fra december-tallene på 661, 3

4 men dog stadig lavere end i de tilsvarende måneder i. Der er tendenser til stigning i beskæftigelsen, men indtil videre drejer det sig mest om sæsonudsving. I store dele af den offentlige sektor er der foretager afskedigelser, eller der er nogle på vej. Det betyder, at det bliver vanskeligt for nyuddannede at få job selv om der på bare lidt længere sigt er risiko for mangel på arbejdskraft. Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Morsø dec-09 dec-10 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge 710 5, ,7-6,9% 4,0-6,1% Kontant- og starthjælp 364 2, ,7 2,5% 2,8 5,2% Introduktionsydelse 47 0,3 49 0,4 4,3% 0,1 11,2% Revalidering 86 0,6 62 0,4-27,9% 0,4-6,8% Forrevalidering 8 0,1 5 0,0-37,5% 0,1-13,5% Sygedagpenge 364 2, ,5-3,3% 2,6-8,0% Ledighedsydelse 75 0,5 98 0,7 30,7% 0,5 5,7% Fleksjob 299 2, ,0-5,4% 1,6 1,3% Førtidspension , ,8-1,2% 6,8 0,8% Ydelsesgrupper i alt , ,2-2,6% 18,9-1,4% Uden førtidspension , ,4-3,6% 12,1-2,7% Kilde: Tabellen viser: I december modtog i alt personer, svarende til 24,2% af befolkningen i Morsø kommune, en forsørgelsesydelse. Det er klart højere end gennemsnittet for Nordjylland på 18,9%. Det samlede antal af personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er faldet med 2,6% på et år. I samme periode har der i Nordjylland været et fald på 1,4%. Faldet i Morsø kommune fra til 3.389, 89 personer, skyldes især et fald i ledigheden for personer på a-dagpenge, men revalidering m.fl. bidrager også. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Morsø resultater vedr. mål 1: I december var der 364 personer i arbejdskraftreserven i Morsø kommune. Det er således klart over målet i beskæftigelsesplanen på 250 personer. 42% af de ledighedsberørte i Morsø kommune var i december i arbejdskraftreserven. Det afviger ikke væsentligt fra tallene for Nordjylland og for hele landet. Arbejdskraftreserven for de forsikrede ledige er steget med 18% fra december 2009 til december. Tallene for personer på kontant- og starthjælp er faldet med 33% Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad er baggrunden for det store fald i antal i antallet af personer på kontant- og starthjælp? Hvilken vurdering er der af udviklingen i arbejdskraftreserven? Jobcentret har modtaget midler fra FVU-puljen i Hvordan ser jobcentret på brugen af denne bevilling? Opsamling på drøftelser mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen Der er en stigning i arbejdskraftreserven på ca.100 personer fra oktober til november og december, hvilket tilskrives følgerne af store varslingssager tidligere på året. Det er et signal om, at der er en gruppe ledige, som er i risikogruppen for at blive langtidsledige, hvilket jobcentret har mulighed for at forberede sig på med disse tal. Jobcentret er meget opmærksom på, at med ændringer i erhvervsstrukturen er der en faldende behov for ikke-faglærte til industriarbejdspladserne. Jobcentret vurderer, at udviklingen i arbejdskraftreserven helt vil afhænge af udviklingen i beskæftigelsen, hor der er udsigt til en mindre stigning. I forhold til brugen af FVU-bevillingen er det sådan, at jobcentret er i forhandling med institutioner, som kan gennemføre undervisningen, men den er ikke startet endnu for disse midler. 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 5

6 Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. December december. Morsø Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Morsø Mål BP Dec Arbejdskraftreserven og målet Figuren viser: I december var der 364 personer i arbejdskraftreserven i Morsø kommune. Arbejdskraftreserven er faldet fra marts til september, hvor arbejdskraftreserven var nede på 242 personer. Fra oktober til december er antallet igen steget. Antallet i december ligger på 364, hvilken en lidt over tallet for december Af jobcenterets beskæftigelsesplan fremgår, at jobcenteret har som mål, at antallet af ledige i arbejdskraftreserven ultimo ikke overstiger 250 personer. Der er kun en enkelt måned, september, hvor tallet er under de 250. Tallet for december på 364 personer ligger således meget højere end målet. 6

7 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. December 80% 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% 0% Morsø Assens Billund Brønderslev Midtf Faaborgyn Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland NJ DK I alt 42% 44% 32% 36% 39% 44% 34% 38% 40% 43% 41% 41% 37% 43% A-dagpenge 40% 41% 32% 34% 36% 42% 32% 38% 39% 42% 36% 36% 35% 39% Kontant- og starthjælp 52% 63% 36% 52% 62% 50% 45% 40% 53% 48% 64% 68% 54% 58% Kilde: Figuren viser: 42 % af de ledighedsberørte i Morsø kommune var i december i arbejdskraftreserven. Andelen afviger ikke væsentlig fra tallene for Nordjylland og på landsplan. I klyngen er 29% i Billund det laveste tal, mens det højeste findes i Halsnæs kommune med 44%. 40% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i december var i arbejdskraftreserven. Her ligger Morsø lidt over niveauet for Nordjylland og landet som helhed. I klyngen spænder andelen fra 32% til 42% med Billund som det laveste tal og Halsnæs og Nordfyn som de højeste. 52% af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere var i december i arbejdskraftreserven. Morsø ligger her tæt på andelen for Nordjylland og landet som helhed. Andelen i klyngen varierer fra 36% i Billund til 68% i Vesthimmerland. 7

8 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. December december 60% 40% 20% Procent 0% -20% -40% -60% Kilde: w w w.jobindsats.dk -80% Morsø Assens Billund Brønderslev Midtf Faaborgyn I alt 6% 12% -16% -6% -6% 30% -9% 14% -1% 20% 4% 0% -3% 6% A-dagpenge 18% 23% 4% -3% 3% 47% -13% 13% 4% 23% 16% -5% -2% 11% Kontant- og starthjælp -33% -15% -56% -24% -32% 3% 29% 24% -30% 1% -18% 18% -3% -6% Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland NJ DK Tabellen viser: Arbejdskraftreserven er steget med 6% fra december 2009 til december. I Nordjylland har der været et fald på 3%, mens der på landsplan har været en stigning på 6%. I de sammenlignelige jobcentre varierer udviklingen fra et fald på 15% i Billund til stigningen på 30% i Halsnæs kommune. Morsø har en stigning i antal dagpengemodtagere på 18%, hvor tallet i Nordjylland er et fald på 2%, mens hele landet har en stigning på 11%. For kontant- og starthjælpsmodtagere har Morsø et markant fald på hele 33%. I forhold til faldet på 3% i Nordjylland og faldet på 6% i hele landet, er det et højt tal. En enkeltkommune, Billund med 56%, har dog et endnu større fald. Den største stigning har Jammerbugt med 29%. 8

9 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Morsø resultater vedr. mål 2: I december var der 131 personer med et sygedagpengeforløb over 26 uger i Morsø kommune. Det er helt tæt på målet på 130 i beskæftigelsesplanen. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger har igennem året været ret konstant med det laveste tal, 118, i november og det højeste, 145, i marts måned. Morsøs andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb er 22%. Morsø har haft et fald på 1% i de længerevarende sygedagpengeforløb fra december til december. I Nordjylland som helhed har der været et fald på 10% og i hele landet på 6%. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: Antallet har ligget ret konstant igennem året. Kan der gøres noget for at nedbringe tallet? Hvordan er udsigten for udviklingen i sygedagpengeforløbene i de kommende måneder? Opsamling på drøftelser mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen Jobcentret vurderer, at det vil være muligt at fastholde det nuværende niveau. Der er dog behov for mere ekspertise - f.eks. over for personer med store psykiske problemer. Her råder jobcentret/kommunen ikke selv over eksperter, og derfor arbejdes der på at kunne rekvirere ekstern assistance. I forhold til opgaven med at nedbringe sygefraværet i de kommunale institutioner er der overvejelser i gang om en model med ansættelse af en fastholdelseskonsulent, der kan medvirke til, at de kommunale institutioner får viden og metoder til i højere grad end nu at fastholde sygemeldte medarbejderne i arbejde f.eks. med delvist raskmeldinger m.v. 9

10 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Morsø Antal forløb over 26 uger Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Morsø Mål BP Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: I december var der 131 personer med et sygedagpengeforløb over 26 uger i Morsø kommune. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger lå ret konstant igennem hele perioden med marts med det højeste tal, 145, og november som det laveste med 118. I beskæftigelsesplan er målet, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger ikke må overstige 130 ved udgangen af. I december var der 131 sygedagpengeforløb over 26 uger. Tættere på kan man ikke komme målet. 10

11 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. December 30% 25% 20% Procent 15% 10% 5% 0% Morsø Assens Billund Brønderslev Midtf Faaborgyn Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland NJ DK Andel ifht. alle sygedagpengeforløb 22% 20% 26% 27% 24% 20% 25% 26% 24% 25% 27% 19% 26% 27% Kilde: Figuren viser: Morsøs andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb er 22%. Andelen er lavere end i Nordjylland og på landsplan. I klyngen er der ikke de helt store forskelle i andelene. 11

12 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. December december 20% 15% 10% 5% 0% Procent -5% -10% -15% -20% -25% -30% Udvikling -1% -1% -20% -4% -18% -19% 1% -2% -7% 14% 7% -26% -10% -6% Kilde: Morsø Assens Billund Brønderslev Midtf Faaborgyn Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland NJ DK Figuren viser: Morsø har haft et beskedent fald på 1% i sygedagpengeforløb over 26 uger fra december 2009 til december Nordjylland har haft et fald på 10% og hele landet et på 6%. I klyngen er der store variationer i udviklingen. Vesthimmerland fører an med et fald på 26%, mens Nordfyn har en stigning på 14%. 12

13 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Morsøs resultater vedr. mål 3. Målet for beskæftigelsesplan hedder 275 i december. Dette tal har kommunen været over igennem hele. Tættest på er der i september med 314. Der er flere unge, der vurderes indsatsklare i Morsø end unge, der vurderes umiddelbart jobklar. I december var der 90 indsatsklare unge og 55 jobklare unge. Antallet er ret uændret igennem året imellem 181 og 193 man det er Matchkategoriseringen ikke. Her er der en stor stigning af midlertidige passive. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad er de største udfordringer på ungeområdet målgrupper/aldersgrupper m.v.? Hvad er grunden til den store stigning for Match 3? Har jobcentret foretaget eller planlægger at foretage - organisatoriske ændringer på ungeområdet for at øge effektiviteten i arbejdet? Opsamling på drøftelser mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen Den store udfordring er, at mange af de unge har store problemer ud over at mangle en uddannelse eller et arbejde. Her er der brug for en stor indsats i samarbejde med andre instanser, der har de unge som område. Den store stigning i Match 3 ses primært som et overgangsfænomen i forbindelse med en om- Match. Det samlede antal varierer kun meget begrænset. Der er ingen umiddelbare planer om at omorganisere ungeindsatsen. 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 13

14 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. December december. Morsø Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Morsø Mål BP Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: Målet for beskæftigelsesplan hedder 275 i december. Dette tal har kommunen været over igennem hele. Tættest på er der i september med 313. Det højeste tal var i februar og marts med 395. Der er herefter en nedadgående tendens indtil november, hvor tallet igen stiger. 14

15 2: Unge ledige og arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år på kontanthjælp mv. opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Morsø Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: Der er flere unge, der vurderes indsatsklare i Morsø end unge, der vurderes umiddelbart jobklar. I december var der 90 indsatsklare unge og 55 jobklare unge. Det samlede antal i, altså summen af de tre målgrupper, har ikke ændret sig meget i løbet af året, idet det varierer fra personer. Derimod er der ændringer i Matchopdelingen. Mest markant er det, at antallet af personer i Match 3 konstant er vokset fra 12 i januar til 48 i december samme år altså en firedobling! 15

16 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsledige under 30 år opgjort på ydelse. December december 50% 40% 30% 20% Procent 10% 0% -10% -20% -30% Tønder Morsø Assens Billund Brønderslev Midtf yn Faaborg- Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland NJ DK I alt -7% -10% 0% -1% -1% 37% 6% 3% -1% -1% -10% 11% 0% 5% A-dagpenge -19% -9% -9% -19% -3% 24% -14% 8% 4% -1% -8% -6% -10% 2% Kontanthjælp mv. 2% -10% 4% 12% 1% 42% 22% 0% -5% 0% -11% 24% 8% 7% Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren viser: Fra december 2009 til december er antallet af unge i målgruppen faldet med 7%, mens Nordjylland er uændret, og hele landet har en stigning på 5%. Udviklingen i klyngen varierer fra et fald på 11 i Vesthimmerland til en stigning på 37% i Halsnæs kommune. Antallet af unge på a-dagpenge er faldet med 19% i Morsø, mens der er et fald på 10% i Nordjylland. Hele landet har en lille stigning. I klyngen varierer udviklingen i de unge dagpengemodtagere fra dette fald på 19% som Brønderslev også har - til en stigning på 24% i Halsnæs. Stigningen for de unge kontanthjælpsmodtagere er på 2% i Morsø, hvor stigningen i Nordjylland og hele landet er 8% og 7%. Her er der også stor forskel på udviklingen i de enkelte jobcentre i klyngen. Tønder har haft et fald på 11% og Halsnæs en stigning på hele 42%. 16

17 Personer i aktivering 3 Beskæftigelsesministeren har i sommeren sat ekstra fokus på jobcentrenes aktivering af borgere på offentlig forsørgelse. Med langtidsledighedspakken samt de nye refusionsregler er der desuden kommet særligt fokus på jobcentrenes anvendelse af virksomhedsrettede tilbud i aktiveringsindsatsen. I dette afsnit sættes der derfor fokus på omfanget af aktivering for a-dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere samt hvilke tilbud der oftest benyttes til aktivering. Sammenfatning af analyse af personer i aktivering: I Morsø er antallet af fuldtidspersoner i aktivering faldet gennem det seneste år. Det gælder primært for dagpengemodtagere, mens ændringen for kontanthjælpsmodtagere er beskeden. Af de virksomhedsrettede tilbud deltager a-dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagere Match 1 i høj grad i virksomhedspraktik, men har også en del løntilskudsjob, mens indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (Match 2) primært aktiveres i virksomhedspraktik Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvordan tilrettelægger jobcenteret den virksomhedsrettede aktivering? Hvad betyder refusionsomlægningen for jobcenterets aktivering? Hvordan går arbejdet med at øge antallet af virksomhedscentre? Opsamling på drøftelser mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen Jobcentret har et højt niveau i virksomhedsaktiveringen dog uden ret mange private løntilskudspladser. Det er ikke en strategi, og der arbejdes på at få flere, hvad der harmonerer med omlægningen af refusionen. Jobcentret anbefaler de ledige selv at finde en praktiskplads. Det fungerer godt, men ulempen er, at de typisk vil finde en plads, der ligger tæt op ad det job, de hidtil har haft. Derfor vil jobcenteret have mere fokus på praktiskpladser, der peger i retning af brancheskift. Det er svært at øge antallet af løntilskudspladser på de offentlige arbejdspladser, fordi der har været afskedigelser. 3 Fuldtidsaktiverede personer er beregnet som antal uger, hver enkelt person har været aktiveret inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som hele perioden dækker. Hvis man har valgt perioden ét år og dermed 52 uger og en person har deltaget i aktivering i 26 uger inden for den valgte periode, vil personen tælle med som en halv person i opgørelsen af antal fuldtidsaktiverede. 17

18 1: Udvikling i fuldtidsaktiverede personer Antal fuldtidsaktiverede. December december. Morsø Antal personer Kilde: 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: I Morsø er antallet af fuldtidspersoner i aktivering faldet gennem det seneste år. Hvor der var 149 dagpengemodtagere i december 2009, så var tallet i december 95. Fra december 2009 og frem til december er der kun beskedne udsving i antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 18

19 2: Virksomhedsrettet aktivering 4 Andel i virksomhedsrettet aktivering. Fuldtidsaktiverede. December. Morsø 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% w w w.jobindsats.dk 0% Morsø Assens Billund Brønderslev Faaborg- Midtf yn A-dagpenge 72% 72% 59% 76% 67% 60% 42% 66% 64% 58% 76% 73% 58% 57% Kontanthjælp og starthjælp match 1 52% 51% 40% 37% 72% 25% 41% 31% 61% 52% 79% 51% 34% 35% Kontanthjælp og starthjælp match 2 49% 27% 24% 31% 19% 18% 3% 16% 46% 50% 31% 29% 22% 24% Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland NJ DK Figuren viser: Generelt deltager a-dagpengemodtagere i højere grad i et virksomhedsrettet tilbud end både de jobklare og indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Sådan er det også i Morsø. Af de fuldtidsaktiverede a-dagpengemodtagere i Morsø deltager 72% i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen i Nordjylland er 58% og i hele landet 57%. Andelen i klyngen varierer fra 42% i Jammerbugt til 76% i Brønderslev og Tønder. Af de fuldtidsaktiverede jobklare kontanthjælpsmodtagere i Morsø deltager 52% i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen i Nordjylland er 34% og i hele landet 35%. Andelen i klyngen varierer fra 25% i Halsnæs til 79% i Tønder. Af de fuldtidsaktiverede indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Morsø deltager 49% i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen i Nordjylland er 22% og i hele landet 24%. Morsø er tæt på det højeste tal, som er 50% i Nordfyn. Lavest ligger Jammerbugt med 3%. 4 I opgørelsen af de virksomhedsrettede tilbud indgår privat og offentlig løntilskud samt virksomhedspraktik. 19

20 Antal fuldtidsaktiverede fordelt på virksomhedsrettede tilbud Antal fuldtidsaktiverede fordelt på virksomhedsrettede tilbud December A-dagpenge Kontant-og starthjælp Match 1 Kontant-og starthjælp Match 2 Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Øvrig aktivering Antal aktiverede i alt Kilde: Tabellen viser: Af de virksomhedsrettede tilbud deltager a-dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagere Match 1 i høj grad i løntilskudsjob, men der er også en del ansættelser med løntilskud primært i det offentlige. De indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (Match 2) aktiveres primært i en virksomhedspraktik. 20

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Side 1 af 14 1. Om kvartalsrapporten... 3 2. Ledighedsudviklingen... 4 3. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2013 s. 5)... 5 4. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere