Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf Initialer: tsan Dato: Beskyttede naturområder ( 3)Naturområder ( 7) Sø Grænser Bufferzone Mose Eng Overdrev Strandeng Internationalt beskyttet natur Region Kommunegrænse

2

3

4

5

6

7 Odense Kommune v. Tine Skyttegaard Andreasen Sendt pr. mail Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej Kerteminde Tlf Fax Høringssvar - vilkår til udbringningsareal i Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune har den 22. juni 2015 modtaget en anmodning fra Odense Kommune om at udarbejde vilkår for et udbringningsareal i forbindelse med ansøgning om godkendelse af dyrkningsarealer tilhørende Kertemindevejen 250, 5240 Odense SØ, idet 2,74 ha af bedriftens arealer er beliggende i Kerteminde Kommune. Det ansøgte projekt omfatter i alt 134,20 ha. Der søges om godkendelse til at udbringe svinegylle, svarende til 124,34 DE/år, og dybstrøelse, svarende til 39,16 DE/år. Dette svarer til 1,22 DE/ha. 22. juni 2015 Sagsnr Dokumentnr Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealet. Næringsstofudvaskning Generelt Udbringningsarealet i Kerteminde Kommune er beliggende syd og øst for Munkebo. Der er tale om et udbringningsareal på 2,74 ha (mark. nr. 54-0) se kort nedenfor. Kort over udbringningsarealet i Kerteminde Kommune. Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på

8 Arealet er drænet og består af sandblandet lerjord, JB 5. Arealet afvander til Kertinge Nor. Side 2 af 4 Der søges om godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealerne, svarende til 1,22 DE/år i svinegylle og dybstrøelse, hvilket svarer til kg N og kg P. Alle arealerne dyrkes økologisk, inkl. mark nr beliggende i Kerteminde Kommune, og der må ikke anvendes handelsgødning på arealerne. Det er derfor meget vigtigt, at arealerne tilføres næringsstoffer fra andre husdyrbrug. Et økologisk landbrug har muligheden for at modtage op til 70 kg total N/ha/år fra et konventionelt landbrug. For at tilføre næringsstoffer til ejendommen ønsker ansøger, at benytte sig af denne mulighed. Der modtages konventionel husdyrgødning fra to leverandører. Derudover fremgår det af ansøgningen, at det planlægges, at modtage husdyrgødning fra yderligere to leverandører konventionel dybstrøelse, svarende til 21 DE/år, og svinegyllen fra økologisk produktion, svarende til 55,0 DE/år. Således udbringes der konventionel husdyrgødning, svarende til 70 kg N/ha/år. Leverandøren af svinegylle, svarende til 55,0 DE/år, skal derfor være økologisk, som oplyst. Kerteminde Kommune stiller derfor vilkår herom. Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven, må ikke være til hinder for, at vandplanens miljømål opfyldes, jf. husdyrgodkendelseslovgivningens krav vedrørende nitrat til overfladevande og grundvand samt fosforoverskuddet. Nitrat til overfladevand Hovedvandopland 1.14 Storebælt Kertinge Nor hører i de statslige vandplaner til Hovedvandopland 1.14 Storebælt. Tilstandsvurderingen for Hovedvandopland Storebælt viser, at tilstanden i samtlige vandområder er moderat eller dårligere. Ingen af de marine områder forventes at nå målopfyldelse i år, uden at der iværksættes tiltag. Det fremgår desuden af Miljøministeriets Vandplan for Hovedvandopland 1.14 Storebælt, at miljømålslovens miljømål god tilstand ikke er opfyldt i området bl.a. på grund af udvaskningen af kvælstof fra landbrug i oplandet. Ifølge Miljøstyrelsens kortværk afvander arealerne i oplandet til Kertinge Nor til et meget sårbart Natura 2000-område. Arealerne har et reduktionspotentiale på 0-50 % (middelreduktion 25 %) og ligger i nitratklasse 3. Det gennemsnitlige reduktionspotentialet for alle arealer er 52,02 %, hvilket betyder at der skal ske en reduktion af nitratudvaskningen, hvis der udbringes mere husdyrgødning end 0,73 DE/ha. Udvaskningsberegningen i ITansøgningssystemet viser, at den maksimalt tilladte nitratudvaskning ved et dyretryk på 0,73 DE/ha er 55,3 kg N/ha. Der er ansøgt om at udbringe 1,22 DE/ha med en reduceret kvælstofnorm på 100 % pga. økologisk drift, hvilket giver en nitratudvaskning på 35,7kg Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på:

9 N/ha. Der skal derfor ikke foretages en reduktion i nitratudvaskningen. Beskyttelsesniveauet i forhold til overfladevand er således overholdt. Side 3 af 4 Dyretrykket i oplandet til Kertinge Nor er faldet fra 758 DE i 2007 til 526 DE i 2014 (se figur 2), hvorfor det i henhold til vejledningen må lægges til grund, at udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne set i sammenhæng med andre kilder til kvælstofudledning i oplandet, dvs. kumulativt ikke forringer tilstanden i Kerteminde Nor. Figur 2. Her ses udviklingen i antal DE i oplandet til Kertinge Nor fra 2007 til Antal dyreenheder i oplandet til Kertinge Nor fra 2007 til Kerteminde Kommune finder herefter, at kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealet i det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Kertinge Nor. På baggrund af ovenstående er det Kerteminde Kommunes vurdering, at udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af overfladevand. Nitrat til grundvand Arealet beliggende i Kerteminde Kommune ligger ikke inden for et nitratfølsomt indvindingsområde. På baggrund af ovenstående er det Kerteminde Kommunes vurdering, at beskyttelsesniveauet i forhold til grundvand er overholdt. Fosfor Risikoen for udvaskning af fosfor fra udbringningsarealer afhænger blandt andet af jordens fosfortal. Fosfortallet (Pt) er et udtryk for jordens indhold af plantetilgængeligt fosfor. Ved fosfortal på 2-4 er jordens fosforindhold tilstrækkelig højt til, at det ikke vil være nødvendigt at tilføre mere fosfor, end der fraføres med planterne. Jord har generelt en høj kapacitet for at tilbageholde fosfor. Med stigende fosfortal øges dog risikoen for, at jorden mættes, og fosfor i stedet føres til vandmiljøet via eksempelvis dræn eller overfladeafstrømning. Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på:

10 Udbringningsarealet ligger ikke på skrånende eller stærkt skrånende areal, og der er derfor ikke forøget risiko for overfladeafstrømning af næringsstoffer til naturområder, søer eller nærliggende vandløb. Side 4 af 4 Mark nr ligger i fosforklasse 3. Ved udbringning af 1,22 DE/ha vil arealerne få tilført 25,9 kg P/ha/år. De sædskifter, der ligger til grund for ansøgningssystemets beregninger, frafører gennemsnitligt 19,6 kg P/ha. Med det ansøgte vil arealerne derfor blive tilført et fosforoverskud på 6,3 kg P/ha/år, udover hvad der fraføres med afgrøderne. Dette svarer til en årlig udvaskning på 845,46 kg/år til overfladevand. Ifølge ansøgningen er kravet til fosforoverskud dog overholdt på arealerne. På den baggrund er der Kerteminde Kommunes vurdering, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af overfladevand med fosfor og der skal derfor ikke stilles krav til fosforreduktion. Følsom natur Ved udbringning af gylle på arealerne vil der forekomme ammoniakfordampning, der kan påvirke beskyttede naturområder, hvis disse er kvælstoffølsomme. Der er ingen beskyttede naturområder, som grænser op til de ansøgte udbringningsareal i Kerteminde Kommune. Nærmeste beskyttede naturområde er en strandeng beliggende ca. 20 m fra mark nr Der er ingen internationale naturbeskyttelsesområder indenfor m af udbringningsarealet. På baggrund af ovenstående er det Kerteminde Kommunes vurdering, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af naturområderne med ammoniak og der skal derfor ikke stilles særlige vilkår vedrørende udbringningen af husdyrgødning. Venlig hilsen Trine Baier Jepsen Miljøsagsbehandler Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på:

21-8. Odense Kommune

21-8. Odense Kommune Udbringningsarealer Beskyttede naturområder ( 3) 00 Mose Stalde Gyllebeholder Sø Eng Overdrev Kommunegrænse Internationalt beskyttet natur EF-Habitatområde 1800 1800 meter meter 360 360 meter meter Strandeng

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Til Ikast-Brande Kommune Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Ikast-Brande Kommune har den 18. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med ansøgning Miljøgodkendelse

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 58259 Version 5 Dato 10-02-2015 00:00:00 Navn Johannes Søgård Adresse Klodhøjvej 50 Telefon 75335253 Mobil 20995833 E-Mail Kort

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning Husdyrgodkendelser Vand- og Natura 2000 planerne Procedurekrav Den supplerende vejledning Et eksempel Vand & Natura 2000 områdere Den danske model Iværksættelse af en bindende, rullende planlægning for

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Mosevej 2, 4653 Karise. Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Mosevej 2, 4653 Karise. Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Mosevej 2, 4653 Karise Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven ANSØGER: Gunner Meiner Pedersen MYNDIGHED: Faxe Kommune Ejendomsoplysninger: Mosevej 2 Natur og Miljø 4653

Læs mere

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille 16 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 19. september 2016 Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Plan, Byg og Miljø 10. december 2012 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Udbringning af husdyrgødning på Reerslevvej 15, 4291 Ruds Vedby Resumé Godkendelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift.

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne i driftsfællesskabet Klør 5, matr.nr. 7d m.fl. beliggende Ringholmvej 14, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne i driftsfællesskabet Klør 5, matr.nr. 7d m.fl. beliggende Ringholmvej 14, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Klør 5 Ringholmvej 14 5853 Ørbæk Dato: 31-01-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/9236. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne Notat Erhverv J.nr. Ref. Den 15. december 2009 I dette notat gøres der rede for, hvorfor overholdelse af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at projektets påvirkning ligger under

Læs mere

Notat. Baggrundsnotat og ordforklaring. - vedr. vurdering af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug og arealer.

Notat. Baggrundsnotat og ordforklaring. - vedr. vurdering af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug og arealer. Baggrundsnotat og ordforklaring Notat - vedr. vurdering af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug og arealer Udarbejdet af: Jacob Sterup & Elisabeth Oxenbøll Sørensen Dato: 25-09-2007 Sagsid.: 09.17.00-P19-71-07

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 2. november 2016 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4

BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Hjulbyvej 138, 5800 Nyborg CVR. nr. 35 40 75 02 Oktober 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ...

Læs mere

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune 1 - TM-Landbrug-Høringssvar til anden kommune vedr. mi Billund kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Mette Hammershøj 2. januar 2017 Side 1 af 7 J. nr.: 09.17.00-P19-73-16 Vurdering af udbringningsarealer

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr. 16584177. September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry Tillæg 4 til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard Skovsrodvej 20, 8680 Ry - efter 12 lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato: 30. januar 2017 Registreringsblad Tillæg 4 til

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 11. oktober Udbringningsarealer på Nostrupvej 35, 4400 Kalundborg

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 11. oktober Udbringningsarealer på Nostrupvej 35, 4400 Kalundborg Plan, Byg og Miljø 11. oktober 2016 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Nostrupvej 35, 4400 Kalundborg Arealgodkendelse til: CVR-nummer: 13121672 Finn Lindeblad Christensen Nostrupvej 35 4400 Kalundborg

Læs mere

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Notits Erhverv J.nr. Ref. LOG & HKJ Den 6. juli 2009 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Miljøklagenævnet henviser i en række afgørelser

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Fuglebækvej 2 Tilhørende Arne Pedersen Fuglebækvej 2 8570 Trustrup - 1 - Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Hvingelhatvej 8, 9520 Skørping 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6-13 Rebild Kommune

Læs mere

Niels Henrik Nørgaard har den 5. september 2016 indsendt ansøgning om ændring i miljøgodkendelsen for husdyrbruget Østerkæret 10.

Niels Henrik Nørgaard har den 5. september 2016 indsendt ansøgning om ændring i miljøgodkendelsen for husdyrbruget Østerkæret 10. Niels Henrik Nørgaard Østerkæret 10 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2.

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars GÅRDEJER KRISTIAN STEIN NIELSEN Bandsholmvej 54 Hvorvarp 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle Registreringsblad Titel: 16 miljøgodkendelse af udbringningsarealer, Stubberupholm Øko ApS, Fårevejle

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lyngbyskovvej 18, 9575 Terndrup 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2013 Journal nr. 09.17.22-P19-6687-12 Rebild Kommune

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A, 5871 Frørup

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A, 5871 Frørup Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A, 5871 Frørup Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4

Læs mere

HJULBYVEJ 138, 5800 NYBORG

HJULBYVEJ 138, 5800 NYBORG Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på Hjulbyvej 138, 5800 Nyborg august 2016 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4 ÆNDRING AF VILKÅR FOR

Læs mere

16 godkendelse. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Assensvej 60, 5853 Ørbæk.

16 godkendelse. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Assensvej 60, 5853 Ørbæk. 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Assensvej 60, 5853 Ørbæk. Oktober 2009 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. MILJØGODKENDELSE...

Læs mere

Marker. v./miljøchef Hans Roust Thysen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø

Marker. v./miljøchef Hans Roust Thysen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Marker v./miljøchef Hans Roust Thysen Disposition Referencesædskifter til kvæg Afgræsning og beregning af kvælstofudvaskning Overfladevand Drikkevand Fosfor Lugt Landscentret Reference sædskifte Standardsædskifter

Læs mere

FREDERIKSENS ALLE 4B, 5853 ØRBÆK

FREDERIKSENS ALLE 4B, 5853 ØRBÆK Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Frederiksens Alle` 4B, 5853 Ørbæk. September 2010 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR FOR GODKENDELSE...

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Juni 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4 BORTFALD OG KONTINUITETSBRUD...

Læs mere

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Plan, Byg og Miljø 27. september 2010 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Udbringning af husdyrgødning på Davrupvej 7, 4450 Jyderup Resumé Godkendelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift. Vilkårene

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Langagergaard, Østhalvøen 2, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Langagergaard, Østhalvøen 2, 9530 Støvring 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx. xxx 2014 Tillæg til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Langagergaard, Østhalvøen 2, 9530 Støvring - Flere udbringningsarealer

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 31. marts 2009 på Ildvedvej 6, 7160 Tørring

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 31. marts 2009 på Ildvedvej 6, 7160 Tørring Harald Gammel Skov Ildvedvej 6 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.: 627-I101-000002 Sagsnr.:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Odensevej 60, 5853 Ørbæk. Cvr nr

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Odensevej 60, 5853 Ørbæk. Cvr nr 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Odensevej 60, 5853 Ørbæk. Cvr nr. 20524898 September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Vormark Alle 2, 5871 Frørup.

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Vormark Alle 2, 5871 Frørup. Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Vormark Alle 2, 5871 Frørup. Februar 2013 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN DAMBÆKVEJ 4, 4800 NYKØBING F.

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN DAMBÆKVEJ 4, 4800 NYKØBING F. 16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN DAMBÆKVEJ 4, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME, SAMLET VURDERING

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4

BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Frigårdsvej 5, 5871 Frørup. Cvr. nr. 21251100 September 2012 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ...

Læs mere

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1 Notat Bruttoliste med forslag til vedtagelsestekster til ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Horne Strandvej 7, 5600 Faaborg med tilhørende udbringningsarealer. Udarbejdet af: Elisabeth

Læs mere

Bilag 2 2/50

Bilag 2 2/50 Bilag 1 1/50 Bilag 2 2/50 Bilag 3 3/50 Bilag 4 4/50 5/50 Bilag 5 6/50 Bilag 6 7/50 Bilag 7 8/50 Bilag 8 9/50 10/50 Bilag 9 11/50 Bilag 10 12/50 13/50 Bilag 11 14/50 15/50 16/50 17/50 Bilag 12 18/50 19/50

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr ,

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr , 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr. 12061242, September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Notat vedr. behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug

Notat vedr. behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug Notat vedr. behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug Natur og Miljø den 5. februar 2010 Lovgrundlag: Kommunalbestyrelsen skal efter husdyrgodkendelseslovens 23, nr. 2, varetage følgende hensyn:

Læs mere

Arealgodkendelse af Hell Markbrug I/S, Søderupvej 20, 6230 Rødekro

Arealgodkendelse af Hell Markbrug I/S, Søderupvej 20, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 05-07-2013 Sagsnr.: 12/4652 Dok.nr.: 195944/13 Kontakt: Torben

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BLICHERSVEJ 4, 4863 EKSILSTRUP

16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BLICHERSVEJ 4, 4863 EKSILSTRUP 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BLICHERSVEJ 4, 4863 EKSILSTRUP GULDBORGSUND KOMMUNE MARTS 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2/24 1 RESUME, SAMLET VURDERING OG

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktionen. Marbækvej 4B/Nørreled 31, Mørke

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktionen. Marbækvej 4B/Nørreled 31, Mørke Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktionen Marbækvej 4B/Nørreled 31, Mørke September 2016 Tillæg til 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug,

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN SKOVSMINDE I/S, BØGELUNDSVEJ 16, 4800 NYKØBING F.

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN SKOVSMINDE I/S, BØGELUNDSVEJ 16, 4800 NYKØBING F. 16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN SKOVSMINDE I/S, BØGELUNDSVEJ 16, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Henrik Skovgaard Larsen Nymarksvej 12 5471 Søndersø TEKNIK OG MILJØ Dato: 16.08.2007 J.nr. 2007050234/jpa Ref. Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Resumé Henrik Skovgaard Larsen

Læs mere

2/54

2/54 Bilag 1 1/54 2/54 Bilag 2 3/54 Bilag 3 4/54 5/54 Bilag 4 6/54 7/54 Bilag 5 8/54 9/54 Bilag 6 10/54 Bilag 7 11/54 12/54 Bilag 8 13/54 Bilag 9 14/54 15/54 16/54 17/54 Bilag 10 18/54 19/54 Bilag 11 20/54

Læs mere

Arealgodkendelse 16 Oktober 2016

Arealgodkendelse 16 Oktober 2016 Arealgodkendelse 16 Lemmervej 18, Mørke Oktober 2016 16 godkendelse af udbringningsarealer i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006 med senere ændringer. Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er meddelt

Læs mere

Plesnervej 49, 9460 Brovst

Plesnervej 49, 9460 Brovst AREALGODKENDELSE Plesnervej 49, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15. februar 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold...3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...3 Generelle forhold...3

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Banemarken 1, 5853 Ørbæk

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Banemarken 1, 5853 Ørbæk Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen August 2016 Indholdsfortegnelse Indhold INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4 BORTFALD OG KONTINUITETSBRUD...

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Tilhørende Peter Christensen Lindegårdsvej 4 8950 Ørsted Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse e af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Skalkendrupvej 12, 5800 Nyborg

Miljøgodkendelse e af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Skalkendrupvej 12, 5800 Nyborg Miljøgodkendelse e af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Skalkendrupvej 12, 5800 Nyborg Februar 2013 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Til Teknisk Udvalg. Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 7. marts Den 11. februar Natur og Miljø

Til Teknisk Udvalg. Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 7. marts Den 11. februar Natur og Miljø Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 7. marts 2011 Den 11. februar 2011 Miljøgodkendelser af husdyrbrug Status 31. december 2010 Byrådet besluttede den 24. september 2008, at

Læs mere

Udvidelse af kvægbrug på Langkæret 12, Redsted i Morsø kommune

Udvidelse af kvægbrug på Langkæret 12, Redsted i Morsø kommune Udvidelse af kvægbrug på Langkæret 12, Redsted i Morsø kommune Tillæg nr. 55 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd december 2006 J. nr. 8-52-6-2-8-06 Regionplantillæg nr. 55 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Miljøgodkendelse til. dyrkningsarealerne tilhørende. Vemmenæsvej 42, 5700 Svendborg

Miljøgodkendelse til. dyrkningsarealerne tilhørende. Vemmenæsvej 42, 5700 Svendborg Miljøgodkendelse til dyrkningsarealerne tilhørende Vemmenæsvej 42, 5700 Svendborg Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede dyrkningsarealer Adresse: Vemmenæsvej 42, 5700 Svendbog Godkendelsen er meddelt

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer

16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Henning Riis Nielsen Trehøjevej 19 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato:

Læs mere

Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk

Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Arealgodkendelse af ejendommen Løgumklostervej 25, 6360 Tinglev

Arealgodkendelse af ejendommen Løgumklostervej 25, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 13-12-2013 Sagsnr.: 13/17448 Dok.nr.: 347751/13 Kontakt: Morten

Læs mere

Den samlede foderration til malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 4,12 g fosfor pr. foderenhed (FE) på årsbasis.

Den samlede foderration til malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 4,12 g fosfor pr. foderenhed (FE) på årsbasis. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2011 J.nr.: NMK-132-00081 (tidl. MKN-130-00433) Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard, Xkref.

Læs mere

16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer

16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer BYG OG MILJØ BYG OG MILJØ 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Til Langvadvej 8 Holbæk 8950 Ørsted Tilhørende Bjarne Boje Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Arealgodkendelse af Vippelvej 42, 6360 Tinglev

Arealgodkendelse af Vippelvej 42, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 21-01-2016 Sagsnr.: 15/23889 Dok.nr.: 19494/16 Kontakt: Morten

Læs mere

16 godkendelse. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Bækstrup Mark 3, 5540 Ullerslev.

16 godkendelse. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Bækstrup Mark 3, 5540 Ullerslev. 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Bækstrup Mark 3, 5540 Ullerslev. November 2009 BÆKSTRUP MARK 3, 5540 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Ellingevej 55, 5540 Ullerslev

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Ellingevej 55, 5540 Ullerslev Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Ellingevej 55, 5540 Ullerslev April 2016 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg.

Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg. Notat Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Dato: 17-04-2008 Sagsid.: 09.17.00-P19-80-07

Læs mere

10-tilladelse til husdyrproduktionen på Stårupvej 24, 7840 Højslev

10-tilladelse til husdyrproduktionen på Stårupvej 24, 7840 Højslev 10-tilladelse til husdyrproduktionen på Stårupvej 24, 7840 Højslev v/ Lisbeth og Hans Ladefoged, Stårupvej 24, 7840 Højslev 1 Ansøger: Navn: Adresse: Lisbeth og Hans Ladefoged Stårupvej 24, 7840 Højslev

Læs mere

Sorø Kommune. Ændringer i din 10 tilladelse. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. Arne Juel Jensen Merløsevej Nyrup

Sorø Kommune. Ændringer i din 10 tilladelse. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. Arne Juel Jensen Merløsevej Nyrup Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Arne Juel Jensen Merløsevej 14 4296 Nyrup Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Sentvedvej 43, 5871 Frørup. Cvr. nr

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Sentvedvej 43, 5871 Frørup. Cvr. nr Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Sentvedvej 43, 5871 Frørup. Cvr. nr. 14360174 Juli 2012 16-GODKENDELSE Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK

Læs mere

ConTerra Fosforoverskud i søoplande

ConTerra Fosforoverskud i søoplande Fosforoverskud i søoplande Opgørelse af fosforoverskud Opgørelse af fosfortab (Wikivejledning) 1 Natur og Miljø 2013 Baggrund for værktøjet På linje med arealvurderinger mht. tab af kvælstof til overflade

Læs mere

Udfordringer ved regulering af afgasset biomasse efter VVM-reglerne og husdyrbrugsloven

Udfordringer ved regulering af afgasset biomasse efter VVM-reglerne og husdyrbrugsloven Udfordringer ved regulering af afgasset biomasse efter VVM-reglerne og husdyrbrugsloven Eva Folke, Tønder Kommune www.toender.dk 1 Biogasprojekter i Tønder Kommune og nabokommuner www.toender.dk 2 Udfordringer

Læs mere