OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 TEMA: Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse.10 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...18 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse...23 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne i afsnittet. Det er fra 3. kvartal 2012 søgt at tilpasse opfølgningsrapporten, så rapporten har fokus på særlige udfordringer i det enkelte jobcenter. I denne opfølgningsrapport er der således særlig fokus på udviklingen i de permanente forsørgelsesordninger. Opfølgningsrapporten er stadig baseret på et fast standardiseret datagrundlag, men figurerne og tabellerne er blevet analyseret og de mest illustrative er blevet udvalgt. Hvis der er særlige udfordringer i jobcenteret er det standardiserede materiale blevet suppleret med uddybende datamateriale for at belyse udfordringerne på bedste vis. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes til hvert enkelt jobcenter umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. God læselyst! 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Hjørring Kommune. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Hjørring Kommune: I juni 2012 modtog i alt personer, svarende til 19,6% af befolkningen i Hjørring Kommune en forsørgelsesydelse. I Hjørring er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 1,1% på et år. Faldet sker primært på baggrund af et fald i modtagere af dagpenge og sygedagpenge. Spørgsmål til jobcenteret: o Hvilke forklaringer har jobcenteret på de store stigninger i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, mens der sker fald både indenfor dagpenge- og sygedagpengeområdet? Opsamling på drøftelserne på opfølgningsmødet: Resultaterne viser, at der er store stigninger i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcenteret peger på, at stigningen kan stamme fra sygedagpenge og unge, der kommer direkte fra børne-/familieafdelingen. Jobcenteret har indgået et samarbejde med Falck, hvor man pt. er i gang med en kortlægning af kontanthjælpsområdet. Her er der fokus på, hvad der virker/ikke virker i indsatsen i jobcenteret. Beskæftigelsesregionen opfordrer jobcenteret til at forsøge at finde kilden/fødekæden til stigningen i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. 3

4 Oversigt: Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Hjørring jun-11 jun-12 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge , ,8-6,7% 3,4-8,2% Kontanthjælp i alt , ,1 10,5% 3,4 7,1% Kontanthjælp match , ,8 7,8% 0,8 3,4% Kontanthjælp match , ,1 20,3% 1,7 8,8% Kontanthjælp match ,2 47 0,1-31,9% 0,8 13,3% Kh. Modt. omfattet af integrationsprog. 39 0,1 55 0,1 41,0% 0,2 15,9% Revalidering 169 0, ,4 5,9% 0,3-13,6% Forrevalidering 55 0,1 47 0,1-14,5% 0,1-2,8% Sygedagpenge , ,3-12,8% 2,2-11,3% Ledighedsydelse 275 0, ,7 4,4% 0,5 2,6% Fleksjob 855 2, ,0-0,1% 1,7 1,7% Førtidspension , ,2 1,1% 6,9 0,8% I alt , ,6-1,1% 18,5-1,7% I alt (uden førtidspension) , ,4-2,3% 11,6-3,1% Efterløn , ,7-10,6% 3,5-9,5% Kilde: Tabellen viser: I juni 2012 modtog i alt personer, svarende til 19,6% af befolkningen i Hjørring Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 18,5% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Hjørring er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 1,1% på et år. Det er et lidt mindre fald end i Nordjylland, hvor faldet er på 1,7%. Faldet i Hjørring sker primært på baggrund af et fald i modtagere af dagpenge og sygedagpenge. I samme periode er der sket en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp i matchgruppe 1 og 2, kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet, ledighedsydelsesmodtagere, revalidering og førtidspensionister. Udviklingen i Hjørring adskiller sig fra udviklingen i Nordjylland ved, at der er sket et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 i det seneste år. Samtidig ses en stigende brug af revalidering i Hjørring, mens der sker et fald i regionen. Derudover ses et fald i antallet af fleksjobbere i Hjørring, mens der sker en stigning i regionen. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Ledige skal hurtigt i job Langtidsledigheden skal bekæmpes. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Hjørring Kommunes resultater vedrørende mål 1: Af beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Hjørring fremgår, at arbejdskraftreserven i december 2012 skal begrænses til maksimalt personer. I juni 2012 var der personer i arbejdskraftreserven. I juni havde 78% af de ledighedsberørte i målgruppen i Hjørring modtaget sammenhængende offentlig forsørgelse i minimum 3 måneder og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Det gør sig gældende for 78% af dagpengemodtagerne og 78% af kontanthjælpsmodtagerne. Arbejdskraftreserven i Hjørring er samlet set faldet med 5% i perioden juni 2011 til juni 2012, hvilket svarer til et samlet fald på 85 personer. Der ses dog modsatrettede tendenser idet, at antallet af dagpengemodtagere er faldet med 9%, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget med 18%. Spørgsmål til jobcenteret: o Af Beskæftigelsesplanen for 2012 fremgår, at jobcenteret har et mål om at nedbringe arbejdskraftreserven til personer i december I juni 2012 var der personer i jobcenteret. Hvilke initiativer har jobcenteret taget for at nå målet, og hvilke initiativer vil jobcenteret tage fremover? o o o Antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget relativt meget i jobcenteret i perioden juni 2011-juni Hvad er jobcenterets forklaring herpå? Hele 78% af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne i jobcenteret opnår mere end 3 måneders sammenhængende forsørgelse. Har jobcenteret en forklaring herpå? Hvad er jobcenterets strategi for at nedbringe andelen af ledige, der opnår 3 måneders sammenhængende forsørgelse? Udfald af dagpengesystemet o Har jobcenteret et bud på, hvor mange dagpengemodtagere, der pt. er udfaldstruede? o Hvad er jobcenterets strategi for at forhindre, at dagpengemodtagere falder ud af dagpengesystemet? o Hvilke initiativer vil jobcenteret tage for at forhindre, at dagpengemodtagere falder ud af dagpengesystemet? o Opsamling på drøftelserne på opfølgningsmødet: Jobcenteret forventer fortsat at nå målet fra beskæftigelsesplan Arbejdskraftreserven består af jobklare dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. 5

6 Resultaterne viser, at hele 78% af både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne opnår 3 måneders sammenhængende forsørgelse. Jobcenteret oplyse, at man vil forsøge at forhindre, at ledige opnår 3 måneders sammenhængende ledighed ved at fremrykke infomøderne. Efter Hurtig-I-Gang modellen. På infomøder vil jobcenteret bl.a. forsøge at påvirke de ledige i forhold til deres brug af 6-ugers selvvalgt uddannelse således, at de ledige faktisk bruger deres 6-ugers selvvalgte uddannelse til noget, der kan bringe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesregionen opfordrer jobcenteret til at overveje om infomøderne kan kombineres med en mere individuel tilgang til de ledige. Der ses en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Jobcenteret ser to forklaringer på det. Nogle af kontanthjælpsmodtagerne kan komme fra sygedagpenge, og derudover så ved jobcenteret, at projekt Unge i Vækst er med til at forlænge de unges forløb på kontanthjælp. Indtil videre ser det dog ud til, at 2/3 af de unge i Projekt Unge i Vækst faktisk går i gang med en uddannelse. Resultaterne i opfølgningsrapporten peger på, at jobcenteret skal have fokus på kontanthjælpsområdet, hvis målet fra Beskæftigelsesplan 2012 skal opnås. I forhold til indsatsen for udfaldstruede dagpengemodtagere oplyser jobcenteret, at man tidligere har haft succes med en emnebank. Her meldte udfaldstruede ledige ind til jobcenteret. Herefter tog jobcenteret initiativ til en række virksomhedsbesøg, og fandt faktisk en del ordinære stillinger. Samarbejdet var en større succes end forventet og det overvejes om tiltaget skal gentages. 6

7 Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. Juni Juni Hjørring Antal Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Hjørring Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Hjørring Beskæftigelsesregionens analyse: Af beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Hjørring fremgår, at arbejdskraftreserven i december 2012 skal begrænses til maksimalt personer. I juni 2012 var der personer i arbejdskraftreserven. Af figuren ses, at antallet af personer i arbejdskraftreserven var stigende i perioden oktober 2011-marts Der ses et fald i arbejdskraftreserven fra marts 2012 til juni

8 Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. Juni % 80% 70% 60% Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: w w w.jobindsats.dk Hjørring Ikast- Brande Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Mariagerfjord Sønderborg I alt 78% 73% 74% 76% 70% 72% 71% 70% 74% 74% 75% 74% A-dagpenge 78% 73% 74% 74% 71% 73% 71% 69% 75% 74% 75% 74% Kontanthjælp 78% 74% 74% 79% 63% 69% 74% 74% 71% 73% 73% 75% NJ DK Beskæftigelsesregionens analyse: I juni havde 78% af de ledighedsberørte i målgruppen i Hjørring modtaget sammenhængende offentlig forsørgelse i minimum 3 måneder og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Yderligere analyse viser, at 78% af dagpengemodtagerne og 78% af kontanthjælpsmodtagerne har modtaget forsørgelse i minimum 3 måneder. Det er de højeste andele i sammenlignet med jobcentre med samme rammevilkår. I Nordjylland havde 75% af de ledighedsberørte modtaget en offentlig forsørgelse i minimum 3 sammenhængende måneder. 8

9 Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. Juni Juni % 40% 20% Procent 0% -20% -40% -60% Kilde: w w w.jobindsats.dk Hjørring Ikast- Brande Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs I alt -5% -12% -4% -10% -19% -7% -13% 2% -13% 3% -8% -2% A-dagpenge -9% -18% -4% -14% -18% -10% -17% -7% -6% -2% -10% -4% Kontanthjælp 18% 13% -3% -2% -22% 5% 6% 52% -39% 18% 1% 4% NJ DK Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på personer. Juni 2011 juni 2012 Hjørring Mariagerfjord Sønderborg Ikast- Brande Mariagerfjord Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt A-dagpenge Kontanthjælp Kilde: NJ DK Beskæftigelsesregionens analyse: Arbejdskraftreserven i Hjørring er samlet set faldet med 5% i perioden juni 2011 til juni 2012, hvilket svarer til et samlet fald på 85 personer. Der ses dog modsatrettede tendenser idet, at antallet af dagpengemodtagere er faldet med 9%, svarende til 130 personer, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget med 18%, svarende til 45 personer. I 6 ud af de 10 jobcentre i klyngen ses en tilsvarende udvikling, hvor antallet af dagpengemodtagere falder, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven stiger. I Nordjylland falder antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven også, mens der ses en beskeden stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. 9

10 TEMA: Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Målet opgøres: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Hjørring Kommunes resultater vedrørende mål 2: Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses til 265 personer i december I juni 2012 var tilgangen i de seneste 12 måneder begrænset til 284 personer. Tilgangen til de permanente ydelser i Hjørring er samlet set faldet med 4% fra juni 2011 til juni Det svarer til et samlet fald i tilgangen på 13 personer. I de seneste 12 måneder er 37% af de personer, der er tilgået de permanente forsørgelsesordninger i Hjørring Kommune under 40 år. Fordelt på forsørgelse ses, at 34% af tilgangen til fleksjobordningen i Hjørring Kommune kommer fra personer under 40 år, mens hele 38% af tilgangen til førtidspensionsordningen også kommer fra denne gruppe. Yderligere analyse af de permanente ydelser viser, at der er stigning i tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger fra gruppen af indvandrere og efterkommere særligt fra ikke-vestlige lande. Her ses både stigninger i bestand og tilgang til førtidspensionsordningen fra indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande, mens der er sket et fald i bestanden og tilgangen til førtidspension for personer med dansk oprindelse. Yderligere analyse viser, at 7,2% af befolkningen i Hjørring modtager førtidspension. Det er lidt lavere end gennemsnittet i klyngen. I Nordjylland modtager 6,9% af befolkningen førtidspension. Yderligere analyse viser, at Hjørring Kommune har stået for 12% af tilgangen til førtidspensionsordningen i Nordjylland i det seneste år. Det til trods for, at kun 11% af den nordjyske befolkning af bopæl i Hjørring Kommune. Spørgsmål til jobcenteret: o Af Beskæftigelsesplanen for 2012 fremgår, at jobcenteret har et mål om at nedbringe tilgangen til permanente forsørgelse til 265 personer i december I juni 2012 var tilgangen til de permanente ydelser på 284. Hvad er jobcenterets vurdering af muligheden for at nå det opsatte mål? o Hvilke initiativer har jobcenteret taget for at nedbringe antallet af borgere, der modtager permanent forsørgelse? o 38% af de personer, der er tilgået førtidspensionsordningen i Hjørring i det seneste år, er under 40 år. Med fleksjob og førtidspensionsreformen er der lagt op til, at borgere under 40 år ikke kan tilkendes førtidspension medmindre det er åbenlyst, at borgerens arbejdsevne ikke kan udvikles vha. et ressourceforløb. Hvilke tanker har jobcenteret om reformen, og hvilke initiativer planlægges iværksat fra d.1. januar 2013? 10

11 o Analysen viser, at der i perioden juni 2011-juni 2012 er sket stigninger i både tilgangen og bestanden af førtidspensionister fra gruppen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande. I samme periode sker der et fald i både tilgangen og bestanden af førtidspensionister med dansk oprindelse. o Er jobcenteret opmærksomme på tilgangen til de permanente ydelser fra denne o gruppe? Hvilke initiativer har jobcenteret taget for at sikre, at personer fra vestlige eller ikkevestlige lande fastholdes på arbejdsmarkedet? o I forbindelse med projektet Brug for Alle har jobcenteret Hjørring søgt om tilskud til kompetenceudvikling af medarbejdere i forbindelse med indsatsen for indvandrere og efterkommere. På hvilke områder mener jobcenteret der skal ske et kompetenceløft? Opsamling på drøftelserne på opfølgningsmødet: Jobcenteret mener ikke, at de helt vil kunne nå målet fra Beskæftigelsesplan Jobcenteret formoder, at tilgangen fra ikke-vestlige indvandrere og efterkommere stammer fra vietnamesere, der er nedslidte efter flere års hård manuelt arbejde. Beskæftigelsesregionen opfordrer jobcenteret til at se nærmere på om indsatsen for denne gruppe af borgere er tilstrækkelig. Her peges, der på, at jobcenteret har fået midler til kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med indvandrere og efterkommere i forbindelse med projekt Brug for Alle. Jobcenteret har haft en ekstraordinær indsats for langvarige ledighedsydelsesmodtagere, hvor de er blevet kompetenceudviklet til at blive kommuneguider/turistguider. Det har vist sig at være en stor succes. Beskæftigelsesregionen har efter opfølgningsmødet set nærmere på aldersfordelingen bl.a. de vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Resultatet viser her, at 50% af vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der er tilgået førtidspension i løbet af det sidste år er under 50 år. 11

12 Permanente ydelser Udvikling i tilgang 2 Mål 2: Tilgang til de permanente forsøgelsesydelser sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. Juni Juni Hjørring Antal Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Hjørring Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Hjørring Beskæftigelsesregionens analyse: Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses til 265 personer i december I juni 2012 var tilgangen i de seneste 12 måneder begrænset til 284 personer. 2 Målingen opgør antal årige, der inden for de sidste 12 måneder for første gang enten modtager ledighedsydelse, kommer i fleksjob eller får bevilliget førtidspension. Det skal bemærkes, at tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. En tilgang til permanente forsørgelsesydelser indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. En person kan kun tilgå permanente offentlige forsørgelsesydelser én gang i målingen og tælles kun med første gang, personen tilgår en af de permanente forsørgelsesydelser. Hvis personen fx modtager ledighedsydelse i januar 2008 og senere i marts 2009 får bevilliget førtidspension, vil personen kun indgå i opgørelsen som tilgået ledighedsydelse. 12

13 Udviklingen i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser Mål 2: Udvikilngen i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. Juni 2011 til Juni % 30% 20% 10% Procent 0% -10% -20% Kilde: w ww.jobindsats.dk -30% -40% -50% -60% Hjørring Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs I alt -4% 12% -43% 19% 9% -22% -10% -22% -15% -29% 1% -14% Fleksjob og ledighedsydelse -8% -15% -30% 32% 0% -20% -10% -54% -22% -39% 0% -17% Førtidspension -2% 30% -52% 14% 17% -23% -10% 13% -9% -25% 1% -12% NJ DK Udviklingen i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser. Juni 2011 til juni 2012 Hjørring Mariagerfjord Odsherred Sønderborg Ikast- Brande Mariagerfjord Ods-herred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: NJ DK Beskæftigelsesregionens analyse: Tilgangen til de permanente ydelser i Hjørring er samlet set faldet med 4% fra juni 2011 til juni Det svarer til et samlet fald i tilgangen på 13 personer. I Nordjylland steg tilgangen til de permanente ydelser med 1%, mens udviklingen i klyngen varierer fra et fald i tilgangen på 43% i Mariagerfjord til en stigning på 19% i Odsherred. 13

14 Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse Udviklingen i bestanden på de permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. Juni Juni Procent 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% Hjørring Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs I alt 1% 2% -2% -1% 1% -1% -1% 0% 1% -1% 1% 0% Fleksjob og ledighedsydelse 1,1% 3% 5% 2% 5% 0% 0% -4% 1% -2% 2% 1% Førtidspension 1% 2% -4% -2% -1% -1% -1% 1% 2% 0% 1% -1% NJ DK Kilde: w w w.jobindsats.dk Udviklingen i bestanden på de permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. Antal fuldtidspersoner. Juni Juni Hjørring Mariagerfjord Odsherred Sønderborg Ikast- Brande Mariagerfjord Ods-herred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: NJ DK Beskæftigelsesregionens analyse: I perioden juni 2011-juni 2012 er der sket en samlet stigning i antallet af fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse i Hjørring Kommune på 1%, svarende til en stigning på i alt 45 fuldtidspersoner. Her er antallet af fuldtidspersoner i fleksjobordningen steget med 12 fuldtidspersoner, mens antallet af førtidspensionister er steget med 33 fuldtidspersoner. Udviklingen i klyngen spænder fra et samlet fald på 2% i Mariagerfjord til en stigning på 2% i Ikast-Brande. 14

15 Personer under 40 år: Tilgang Andel personer under 40 år, der er tilgët de permanente forsørgelsesordninger det seneste år, juni 2012 Kilde: 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hjørring Ikast- Brande Mariagerfjor d Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg Ydelsegrupper i alt 37% 25% 42% 29% 25% 33% 26% 30% 30% 28% Fleksjob og ledighedsydelse 34% 23% 40% 20% 29% 39% 23% 23% 34% 31% Førtidspension 38% 26% 44% 33% 22% 28% 29% 33% 27% 27% Bestand: Andel personer under 40 år, der modtager ledighedsydelse, fleksjob eller førtidspension, juni % 20% 15% 10% 5% Kilde: 0% Hjørring Ikast- Brande Ydelsegrupper i alt 17% 16% 17% 12% 14% 17% 17% 16% 15% 17% Fleksjob og ledighedsydelse 19% 16% 21% 16% 20% 20% 19% 18% 19% 19% Førtidspension 16% 15% 16% 12% 11% 16% 17% 15% 13% 17% Beskæftigelsesregionens analyse: Mariagerfjor d Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I de seneste 12 måneder er 37% af de personer, der er tilgået de permanente forsørgelsesordninger i Hjørring Kommune under 40 år. Fordelt på forsørgelse ses, at 34% af tilgangen til fleksjobordningen i Hjørring Kommune kommer fra personer under 40 år, mens hele 38% af tilgangen til førtidspensionsordningen også kommer fra denne gruppe. I juni 2012 er 17% af de personer, der modtager en permanent forsørgelse under 40 år. Med den nye fleksjob- og førtidspensionsreform er der fra 1.januar 2013 lagt op til, at der ikke tilkendes førtidspension til unge under 40 år medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle borgerens arbejdsevne via et ressourceforløb. 15

16 Indvandrere og efterkommere 50% Udvikling i bestand og tilgang til førtidspension fordelt på herkomst, Hjørring juni 2011-juni % 30% 20% 10% 0% -10% -20% Fuldtidspersoner 1% 0% 14% 17% Tilgang -2% -9% 29% 43% Kilde: I alt Personer med dansk oprindelse Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Udvikling i bestand og tilgang til førtidspension, Hjørring, juni 2011-juni 2012 Fuldtidspersoner Tilgang til førtidspension Udvikling jun-11 jun-12 jun-11 jun-12 Fuldtidspersoner Tilgang I alt Personer med dansk oprindelse Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Kilde: Beskæftigelsesregionens analyse: Yderligere analyse af de permanente ydelser viser, at der er stigning i tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger fra gruppen af indvandrere og efterkommere særligt fra ikke-vestlige lande. Analyserne viser, at tilgangen til fleksjobordningen i perioden juni 2011-juni 2012 er status quo for personer med dansk oprindelse, mens der sker et fald i tilgangen for indvandrere og efterkommere fra både vestlige lande og ikke-vestlige lande. Ovenstående figur og tabel viser, at bestanden og tilgangen til førtidspensionsordningen i Hjørring udvikler sig forskelligt alt efter om personen har dansk oprindelse eller om personen er indvandrer og efterkommer fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande. Her ses både stigninger i bestand og tilgang til førtidspensionsordningen fra indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande, mens der er sket et fald i bestanden og tilgangen til førtidspension for personer med dansk oprindelse. 16

17 Andel af befolkning, der modtager førtidspension Bestand på førtidspension i andel af befolkningen (16-66 år). Juni ,0 10,0 Odsherred; 10,4 Andel 8,0 6,0 4,0 Gennemsnit af klynge = 7,3 Hjørring; 7,2 Ikast-Brande; 6,8 Mariagerfjord; 7,6 Rebild; 4,6 Silkeborg; 5,1 Skive; 7,9 Struer; 7,5 Syddjurs; 6,9 Sønderborg; 8 NJ; 6,9 DK; 6,6 2,0 0,0 Kilde: Beskæftigelsesregionens analyse: Yderligere analyse viser, at 7,2% af befolkningen i Hjørring modtager førtidspension. Det er lidt lavere end gennemsnittet i klyngejobcentrene, hvor 7,3% af befolkningen er førtidspensionister. I Nordjylland modtager 6,9% af befolkningen førtidspension, mens kun 6,6% af befolkningen på landsplan modtager førtidspension. Sammenlignet med forholdene i Nordjylland viser det sig imidlertid, at Hjørring Kommune har stået for 12% af tilgangen til førtidspensionsordningen i Nordjylland i det seneste år. Det til trods for, at 11% af den nordjyske befolkning af bopæl i Hjørring Kommune. Tilgang til førtidspension det seneste år og befolkning (16-66 år), juni 2012 Kilde: 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aalborg Brøndersl ev Frederiksh avn Læsø Hjørring Jammerbu gt Mariagerfj ord Morsø Rebild Thisted Andel af tilgang til FØP i NJL 33% 5% 15% 0% 12% 9% 3% 3% 3% 8% 8% Andel af befolkning i NJL 36% 6% 10% 0% 11% 7% 7% 4% 5% 8% 6% Vesthimm erland 17

18 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Hjørring Kommunes resultater vedrørende mål 3. Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse i Hjørring skal begrænses til fuldtidsbruttoledige i december I juni 2012 modtog i alt unge under 30 år offentlig forsørgelse. Antallet af offentligt forsørgede unge toppede i februar Siden er der sket et fald. Analysen viser, at faldet skyldes et kraftigt fald i antallet af jobklare unge, mens antallet af midlertidigt passive unge i match 2 er stigende. Mens antallet af offentligt forsørgede jobklare unge er faldet med 24,5% fra februar til juni 2012, så er antallet af unge indsatsklare, der modtager forsørgelse steget med 9,5%. Antallet af indsatsklare unge, der modtager offentlig forsørgelse udgør 39,2% af den samlede gruppe af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Hjørring Kommune. Fra juni 2011 til juni 2012 er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Hjørring samlet set steget med 28 personer, svarende til 2%. Antallet har imidlertid været faldende i perioden februar 2012-juni Yderligere analyse viser, at faldet skyldes et stort fald i antallet af unge dagpenge- og sygedagpengemodtagere. Ca. 46,5% af de unge er kontanthjælpsmodtagere, mens ca. 24% er dagpengemodtagere. Spørgsmål til jobcenteret: o Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at jobcenteret ønsker at nedbringe antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse til personer. I juni var der personer i målgruppen. Hvilke initiativer har jobcenteret taget for at nå målet? Hvad er jobcenteret vurdering af muligheden for at nå dette mål? o Jobcenteret har en stor stigning i antallet af unge, der er matchet 2. Andelen af unge, der er matchet 2 udgør nu 39,2% af unge gruppen. I det seneste år er antallet af indsatsklare unge steget med 66 personer, heraf er 28 indvandrere og efterkommer. o Hvorfor stiger antallet af indsatsklare unge kraftigt i de første 6 måneder af 2012? o Hvad karakteriserer disse unge, og hvor kommer de fra? o o Hvad gør jobcenteret for at bringe disse unge tættere på arbejdsmarkedet? Hvilke initiativer har jobcenteret iværksat for gruppen af unge indvandrere og efterkommere, der modtager offentlig forsørgelse? Opsamling på drøftelserne på opfølgningsmødet: Jobcenteret vurderer, at det vil være vanskeligt at nå målet fra Beskæftigelsesplan Resultaterne ifht. til unge målet peger på, at der er sket en særlig stor stigning i antallet af unge i match 2. Jobcenteret opfordres til at finde kilden til tilgangen. Resultaterne peger desuden på, at der også her er en udfordring ifht. indvandrere og efterkommere. Gruppen af indsatsklare er steget med 66 personer, heraf er 28 indvandrere og efterkommere. Jobcenteret opfordres til at undersø- 18

19 ge, om den nuværende indsats er tilstrækkelig til at sikre, at disse unge kommer fastholdes på arbejdsmarkedet. 19

20 Ungeindsatsen og målet Mål 3: Antal unge på offentlig forsørgelse sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. Juni Juni Hjørring Antal Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Hjørring Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Hjørring Beskæftigelsesregionens analyse: Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse i Hjørring skal begrænses til fuldtidsbruttoledige i december I juni 2012 modtog i alt unge under 30 år offentlig forsørgelse. Antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse har været stigende i perioden oktober 2011-februar I februar 2012 toppede antallet af unge, der modtog offentlig forsørgelse med forsørgede. 20

21 2: Unge og deres arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidspersoner under 30 år fordelt på matchkategori samt øvrige. Hjørring. Juni Juni Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Øvrige ikke matchede Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Beskæftigelsesregionens analyse: I juni 2012 modtog 585 jobklare, 531 indsatsklare og 32 midlertidigt passive unge under 30 år en forsørgelsesydelse i Hjørring Kommune. Derudover var 206 unge placeret i gruppen af ikke matchede borgere. Figuren viser kun de matchbare ydelser. Som tidligere nævnt toppede antallet offentligt forsørgede unge i februar Siden er der sket et fald i antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse. Ovenstående graf viser imidlertid, at faldet skyldes et kraftigt fald i antallet af jobklare unge, mens antallet af midlertidigt passive unge i match 2 er stigende. Mens antallet af offentligt forsørgede jobklare unge er faldet med 24,5% fra februar til juni 2012, så er antallet af unge indsatsklare, der modtager forsørgelse steget med 9,5% i samme periode. Gruppen af midlertidigt passive unge er på et år steget med 15%, svarende til 66 personer. Fra 465 personer i juni 2012 til 531 personer i juni Af de 66 nye indsatsklare unge er 28, dvs. 42%, indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande. Antallet af indsatsklare unge, der modtager offentlig forsørgelse udgør nu 39,2% af den samlede målgruppe. 21

22 3: Unge opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - Hjørring jun-11 jun-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge % -5% Kontanthjælp % 7% Heraf match % 1% Heraf match % 15% Heraf match % 1% Revalidering % -19% Forrevalidering % -10% Sygedagpenge % -12% Fleksjob % 0% Ledighedsydelse % 11% Førtidspension % 8% I alt % 1% Kilde: Tabellen viser: Fra juni 2011 til juni 2012 er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Hjørring samlet set steget med 28 personer, svarende til 2%. Som tidligere nævnt har antallet af personer under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse i Hjørring Kommune været kraftigt faldende i perioden februar 2012-juni Yderligere analyse viser her, at faldet skyldes et stort fald i antallet af unge dagpenge- og sygedagpengemodtagere. En stor del af de unge er modtagere af enten dagpenge eller kontanthjælp, heraf er ca. 46,5% kontanthjælpsmodtagere, mens ca. 24% er dagpengemodtagere. Antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år er kraftigt stigende. Mens der ses fald i antallet af dagpengemodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og fleksjobbere, så stiger antallet kontanthjælpsmodtagere i gruppen, herunder ses særligt en stor faktisk og relativ stigning i antallet af unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. 22

23 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job. Målet opgøres: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Hjørring Kommunes resultater vedrørende mål 4. Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 430 fuldtidsbruttoledige i december I juni 2012 modtog 508 fuldtidspersoner indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund offentlig forsørgelse i Hjørring kommune. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser er steget med 7,6% fra juni 2011 til juni 2012 i Hjørring. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 5%. I Hjørring er der sket et fald i antallet af dagpengemodtagere med ikke-vestlig herkomst. Samtidig ses store faktiske stigninger i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Her er antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere steget med 63 personer, svarende til 111%, mens antallet af førtidspensionister er steget med 26 personer, svarende til en stigning på 17%. Spørgsmål til jobcenteret: o Af Beskæftigelsesplanen for 2012 fremgår, at jobcenteret ønsker at nedbringe antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, der modtager offentlig forsørgelse til 430 personer. I juni modtog 508 fuldtidspersoner offentlig forsørgelse. Hvilke initiativer har jobcenteret taget for at nå målet, og hvad er jobcenterets vurdering af mulighederne for at nå det opsatte mål? o Antallet af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund, der modtager offentlig forsørgelse er stigende i Hjørring Kommune. Her ses særligt en stor tilgang til gruppen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionsordningen. Hvilke indsatser har jobcenteret til denne gruppe af borgere? Opsamling på drøftelserne på opfølgningsmødet: Jobcenteret oplyser, at der er fokus på området. Jobcenteret opfordres til at finde ud af, hvor disse borgere stammer fra, herunder opfordres til at jobcenteret forsøger at klarlægge hvorfor disse borgere matches 2 eller tildeles førtidspension. Udviklingen i gruppen af indvandrere og efterkommere fra (vestlige og) ikke-vestlige lande, der modtager førtidspension påvirker udviklingen på både mål 2, 3 og 4. Det kan medfører store kommunale udgifter i fremtiden. Jobcenteret opfordres igen til at overveje, hvorledes midlerne til kompetenceudvikling i forbindelse med Brug for Alle anvendes bedst muligt. 23

24 1. Ikke-vestlige indvandrere og målet Mål 4: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse sammenholdt med mål i Beskæftigelsesplanen Juni Juni Hjørring Antal Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Hjørring Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Hjørring Figuren og tabellen viser: Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 430 fuldtidsbruttoledige i december I juni 2012 modtog 508 fuldtidspersoner indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund offentlig forsørgelse i Hjørring kommune. Antallet af fuldtidspersoner med ikke-vestlig baggrund, der modtager offentlig forsørgelse er steget fra 472 fuldtidspersoner i juni 2011 til 508 i juni Antallet steg fra november 2011 til marts 2012, hvor antallet toppede med 531 forsørgede. Siden er antallet faldet til 508 fuldtidspersoner. 24

25 2: Personer med ikke vestlig baggrund opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser - Hjørring jun-11 jun-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge % -7% Kontanthjælp % 13% Heraf match % 19% Heraf match % 30% Heraf match % 15% Øvrige ikke matchede % -71% Revalidering % -18% Forrevalidering % -11% Sygedagpenge % -12% Fleksjob % -2% Ledighedsydelse % 23% Førtidspension % 9% I alt ,6% 5% Kilde: Tabellen viser: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser er steget med 7,6% fra juni 2011 til juni 2012 i Hjørring. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 5%. I jobcentre med samme rammevilkår spænder udviklingen fra et fald på 1,1% i Skive til en stigning på 15,6% i Odsherred. I Hjørring er der sket et fald i antallet af dagpengemodtagere med ikke-vestlig herkomst, mens der ses store faktiske stigninger i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Her er antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere steget med 63 personer, svarende til 111%, mens antallet af førtidspensionister er steget med 26 personer, svarende til en stigning på 17%. 25

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, status på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere