Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)"

Transkript

1 Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999

2 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli Men da du er fyldt 60 år før 1. juli 1999, er du dog som udgangspunkt omfattet af de "gamle" regler. Det betyder bl.a., at du først bliver folkepensionist, når du fylder 67 år. Denne pjece beskriver de gamle efterlønsregler. Samtidig beskriver den de nye muligheder for arbejde og optjening af præmie, som gælder fra 1. juli Tilbuddet om efterløn gælder kun, hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (akasse). Både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende kan overgå til efterløn, og overgang kan bl.a. ske fra beskæftigelse, delpension eller ledighed. Efterlønsordningen er en udbygning af arbejdsløshedsforsikringen, som administreres af a-kasserne. Du skal aflevere ansøgningen om efterløn til din a-kasse, som også udbetaler efterlønnen. Du kan tidligst få efterløn fra det tidspunkt, hvor a-kassen har fået din skriftlige ansøgning om efterløn. Du skal være opmærksom på, at efterløn er et engangstilbud, men hvis du har forladt efterlønsordningen for at vende tilbage til arbejdslivet, har du dog ret til én gang at genindtræde i ordningen. Hvis du derimod udtræder af ordningen af andre grunde eller mister retten til efterløn, kan du ikke genindtræde i ordningen. Efterlønsbevis Hvis du opfylder betingelserne for efterløn, men gerne vil vente med at gå på efterløn, kan du få et efterlønsbevis. Det giver dig en række fordele: Ret til at gå på efterløn, selv om du i mellemtiden bliver syg. Ret til at få beregnet din efterløn ud fra beregningsgrundlaget eller satsen, som står i beviset, hvis du bevarer din nuværende forsikringsstatus. Ret til at optjene timer til brug for den skattefri præmie. Men selv om du har et efterlønsbevis, skal du være opmærksom på, at du fortsat skal opfylde alle de andre betingelser for ret til efterløn, når du går på efterløn. Få derfor din a-kasse til at kontrollere, om du opfylder betingelserne for efterløn på det tidspunkt, hvor du ønsker at overgå. Betingelser for at få efterløn For at få efterløn skal du: være fyldt 60 år, men ikke 67 år, 2

3 have været medlem af en a-kasse i sammenlagt mindst 20 år inden for de sidste 25 år. Hvis du er født før den 1. marts 1952, kan du opfylde kravet om medlemsperiode, hvis du har været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 31. marts 1992 og indtil overgangen til efterløn. Medlemsperioden skal dog mindst være 10 år inden for de sidste 15 år, have ret til dagpenge, hvis du var ledig, eller få overgangsydelse eller delefterløn, have fast bopæl i Danmark. Udlandet Arbejdsløshedsforsikring og arbejde i udlandet kan som hovedregel ikke tælle med til kravene for efterløn. Men der er nogle undtagelser. Få reglerne at vide i a-kassen. Ret til dagpenge Det er en betingelse for at overgå til efterløn, at du har ret til dagpenge i tilfælde af ledighed, eller at du får overgangsydelse eller delefterløn. Du skal også være til rådighed for arbejdsmarkedet. Har du f.eks. på grund af sygdom været uden tilknytning til arbejdsmarkedet i længere tid, skal a-kassen vurdere, om du fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet. Din a-kasse kan oplyse om disse regler. Når du har fået dit efterlønsbevis, har du ret til at gå på efterløn, selvom du eventuelt i mellemtiden skulle blive syg. Du kan læse mere om efterlønsbevis i folderen "Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)". Din a-kasse kan også oplyse om disse regler. Hvis du vil gå på efterløn efter forudgående ledighed, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige begrænsninger i dagpengerettens varighed for personer, der er fyldt 60 år. Social pension Hvis du får udbetalt dansk social pension, kan du ikke samtidig få efterløn. Det samme gælder med visse undtagelser, hvis du får udbetalt udenlandsk social pension. A- kassen kan oplyse nærmere herom. Får du invaliditetsydelse, har du dog ret til efterløn. Hvis du har en ansøgning om social pension under behandling, skal du oplyse a- kassen om det. Arbejde i efterlønsperioden De "gamle" regler om arbejde i 200 timer m.v. Du er som udgangspunkt omfattet af de "gamle" regler. Det vil sige, at du skal ophøre fuldstændigt med dit arbejde, når du overgår til efterløn. Du vil i efterlønsordningen højst kunne arbejde i 200 timer pr. kalenderår, og du må ikke arbejde i de første 5 uger efter overgangen til efterløn. Dit arbejde inden for 200 timers reglen medfører ikke fradrag i efterlønnen. Hvis du er fritstillet eller lignende, kan du først overgå til efterløn, når opsigelsesvarslet er udløbet. Det gælder også, selv om løn m.v. for resten af ansættelsesperioden udbetales på én gang som f.eks. fratrædelsesgodtgørelse. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du kun overgå til efterløn, hvis den selvstændige virksomhed ophører helt. Der gælder dog særlige regler for visse mindre jordbrug, der drives som bibeskæftigelse. Du har også mulighed for at få en tilladelse til at drive en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse inden for visse rammer. Din a-kasse kan vejlede dig nærmere om de særlige regler herom. De nye regler om fleksibel efterløn Efter indførelsen af de nye regler pr. 1. juli 1999, har du nu mulighed for at vælge at fortsætte på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet, selv om du får efterløn. Hvis du vælger at være omfattet af de 3

4 nye regler om den fleksible efterløn, kan du fortsætte dit arbejde, og du kan arbejde ubegrænset fra 1. dag. I den fleksible efterløn medfører dit arbejde fradrag i efterlønnen time for time. Hvis du ved overgangen til efterløn vælger at arbejde mod fradrag i efterlønnen, kan du godt overgå til efterløn, selv om du får løn m.v. Beløbet vil i dette tilfælde medføre fradrag i din efterløn. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du overgå til efterløn, hvis arbejdstiden i virksomheden nedsættes, eller den selvstændige virksomhed ophører helt. Du har mulighed for at få en tilladelse til at drive en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse inden for visse rammer. Du kan læse mere herom i pjecen Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Din a-kasse kan også vejlede dig nærmere om de særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger den fleksible efterløn, gælder dette valg for hele efterlønsperioden. Har du valgt at være omfattet af 200 timers reglen, kan du efterfølgende vælge at arbejde efter de nye regler. Du kan læse mere om arbejde i efterlønsperioden under "Arbejde i efterlønsperioden". Overgang fra delpension til efterløn Selv om du i en periode har fået delpension, er du ikke afskåret fra at overgå til efterløn. For at kunne få efterløn som fuldtidsforsikret, er det en betingelse, at du var berettiget til fuldtidsefterløn på det tidspunkt, hvor du overgik til delpension. Herudover skal din ansøgning om efterløn være afleveret i a-kassen, inden delpensionen bortfalder. Hvis betingelserne for fuldtidsefterløn ikke er opfyldt, vil du eventuelt kunne få efterløn efter reglerne for deltidsforsikrede. Social- og sundhedsforvaltningen i din kommune og din a-kasse kan rådgive dig om forholdet mellem delpension og efterløn. Overgang fra delefterløn til efterløn Hvis du ved udgangen af juni 1999 får delefterløn, bliver du automatisk overført til efterlønsordningen den 1. juli 1999, da delefterlønsordningen ophører denne dato. Ved overgangen til efterløn har du særlige rettigheder. Din a-kasse kan vejlede dig herom. Overgang fra overgangsydelse til efterløn Hvis du får overgangsydelse, skal du søge om efterløn, inden du fylder 60 år. Du skal ikke kunne opfylde betingelsen om at have dagpengeret, når du overgår til efterløn. Efterløn som fuldtidsforsikret/ deltidsforsikret For at have ret til efterløn som fuldtidsforsikret skal du, udover at opfylde de almindelige betingelser, samtidig have været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 5 år inden for de sidste 10 år. Heraf skal du have været fuldtidsforsikret i de sidste 26 uger, før du overgår til efterløn. Hvis du er deltidsforsikret eller ikke har været fuldtidsforsikret længe nok, får du efterløn som deltidsforsikret. Satsen for deltidsforsikrede er 2/3 af satsen for fuldtidsforsikrede. 4

5 Hvor meget udgør efterlønnen? Der er to trin i efterlønsordningen. Trin 1 svarer i beløb til dagpengene. Trin 2 kan højst være 82 pct. af dagpengenes maksimum. Ved overgangen til efterløn beregnes din efterlønssats, medmindre du allerede får dagpenge. Din efterlønssats er afhængig af, om du har ret til efterløn som fuldtids- eller deltidsforsikret. Hvis du har et efterlønsbevis, kan du vælge, om beregningen skal ske på baggrund af beregningsgrundlaget i beviset, eller på baggrund af din indtægt m.v. før overgangen til efterløn. Beregningen sker på samme måde, som hvis du skulle have dagpenge. Efterlønnen på trin 1 kan ligesom dagpengene højst være 90 pct. af din arbejdsindtægt, men kan dog aldrig være højere end den maksimale dagpengesats. Når du skifter til efterlønnens trin 2, kan du højst få 82 pct. af den maksimale sats. Hvis din sats på trin 1 var mindre end 82 pct.-satsen, fortsætter du med det beløb, du fik på trin 1. Hvis din beregnede dagpengesats er mindre end 82 pct., har du i visse tilfælde ret til en mindstesats på 82 pct. af dagpengenes maksimum. Hvis du går på efterløn fra den tidligere regel om forlænget dagpengeret for de årige eller fra overgangsydelse, er efterlønnen fra starten 82 pct. af dagpengenes maksimum. Hvis du går på efterløn fra delefterløn, gælder der særlige regler om efterlønnens størrelse. Satserne m.v. kan du få oplyst i din a-kasse. længst være 30 måneder. Se dog 63 års reglen nedenfor. Hvis du har været ledig og fået dagpenge m.v. før overgangen til efterløn, fragår den periode i din trin 1-periode. Har du f.eks. været ledig i 12 måneder før overgangen til efterløn, har du ret til efterløn i 18 måneder på trin 1. Hvis du har været ledig i 30 måneder eller mere, starter du på trin 2. Forbruget af din trin 1-periode starter, når du overgår til efterløn. Dette gælder uanset, om du vælger at arbejde efter 200 timers reglen eller mod fradrag i efterlønnen. Det gælder også, selv om du på grund af fradrag for f.eks. arbejde i en periode ikke får udbetalt efterløn. Hvis du venter med at overgå til efterløn til du er fyldt 63 år og har du på overgangstidspunktet ret til dagpenge i mindst 24 måneder, har du ret til efterløn på trin 1 i hele efterlønsperioden. Hvis du har fået delpension, fragår delpensionsperioden i perioden med ret til efterløn på trin 1. Hvis du har fået delpension, før du fylder 63 år, kan du ikke blive omfattet af 63 års reglen. Hvor lang er trin 1-perioden? Du har ret til efterløn på trin 1 lige så længe, som du ville have haft ret til dagpenge. Perioden kan derfor 5

6 Spørg din a-kasse om længden af din periode med efterløn på trin 1, før du søger om efterløn. Arbejde i efterlønsperioden Frivilligt, ulønnet arbejde Uanset, om du vælger at arbejde efter 200 timers reglen eller mod fradrag i efterlønnen, har du i visse tilfælde mulighed for at udføre frivillige, ulønnede aktiviteter uden begrænsning eller fradrag. Din a-kasse kan fortælle dig mere om disse regler. Hvis du vælger at arbejde inden for 200 timers reglen Lønarbejde Efter denne regel må du højst udføre lønarbejde i 200 timer hvert kalenderår. Timerne medfører ikke fradrag i din efterløn. I det kalenderår, hvor du overgår til efterløn, reduceres de 200 timer dog forholdsmæssigt. Selv om arbejdet er ulønnet, skal arbejdstimerne opgøres inden for 200 timers reglen. Selvstændig virksomhed I efterlønsperioden må du ikke begynde eller videreføre en selvstændig virksomhed. Du må heller ikke arbejde i din ægtefælles selvstændige virksomhed. Arbejde på visse mindre jordbrug er dog tilladt inden for 200 timers reglen. Endvidere er der mulighed for at få tilladelse til at drive en mindre selvstændig virksomhed inden for 200 timers reglen. Begynder du anden selvstændig virksomhed, mens du får efterløn, skal du overgå til at arbejde efter reglerne om arbejde mod fradrag, eller udtræde af efterlønsordningen. 5 ugers reglen I de første 5 uger efter overgangen til efterløn må du ikke arbejde. Perioden regnes fra den dato, hvor du overgår til efterløn. Hvis du arbejder ud over det tilladte Arbejder du i de første 5 uger i efterlønsperioden, eller arbejder du mere end 200 timer om året eller mere end det reducerede timetal i overgangsåret, kan du ikke arbejde efter 200 timers reglen, men skal overgå til at arbejde mod fradrag i efterlønnen. Hvis du ikke ønsker dette, må du udtræde af ordningen. Den skattefri præmie Arbejde inden for 200 timers reglen kan ikke medregnes til optjening af den skattefri præmie. Opgørelse af arbejdstimerne - omregning Din faktiske arbejdstid må ikke overstige 200 timer inden for et kalenderår. Hvis arbejdstiden skal beregnes ved omregning af indtægten til timer, må den beregnede arbejdstid heller ikke overstige 200 timer. Indtægten skal omregnes til timer, hvis arbejdstiden ikke kan kontrolleres, f.eks. fordi arbejdet udføres hjemme og aflønnes med provision. Det samme gælder, hvis indtægten er væsentligt højere end normal løn for det pågældende arbejde. Omregningen sker ved, at indtægten divideres med den gældende omregningssats. Eksempel: Indtægt kr. Omregningssats 133,58 (1999) Beregnet arbejdstid: : 133,58 = 7,49. For visse typer arbejde er der særlige regler om beregning af arbejdstiden. Det gælder f.eks. undervisningsarbejde. 6

7 Hvis du som selvbygger eller medbygger deltager i opførelse eller større ombygning af dit eget hus eller fritidshus, kan der ikke udbetales efterløn for den periode, hvor du personlig deltager. Dine arbejdstimer i perioden med personlig medvirken skal ikke medregnes ved opgørelsen af de tilladte 200 timer. Spørg i din a-kasse, hvis du er i tvivl om opgørelsen af din arbejdstid. A-kassen skal have besked På efterlønserklæringen skal du bl.a. oplyse om arbejde og indtægter i det forløbne år. Hvis du i årets løb arbejder mere end 200 timer, skal du straks give a-kassen besked. Tilladelse til at arbejde i de første 5 uger/ mere end 200 timer I særlige tilfælde kan du få tilladelse til at begynde eller beholde en beskæftigelse, selv om beskæftigelsen vil betyde arbejde i de første 5 uger eller mere end 200 timer årligt. Tilladelsen vil altid medføre, at indtægten (bruttobeløbet) for arbejde ud over 200 timer fratrækkes i efterlønnen. Det er din a-kasse, der kan give tilladelse til, at du arbejder i de første 5 uger efter overgangen til efterløn eller op til 300 timer pr. kalenderår. Ansøgningen skal afleveres til a-kassen, som også kan oplyse nærmere om reglerne. Hvis du vælger at arbejde mod fradrag i efterlønnen Lønarbejde Vælger du at arbejde efter denne regel, må du have lønarbejde i ubegrænset omfang i efterlønsperioden, men mod fradrag fra første arbejdstime. Du må gerne arbejde lige efter overgangen til efterløn. Under den fleksible efterløn er alle former for lønarbejde som udgangspunkt tilladt, men du må dog ikke have lønarbejde i en virksomhed, som ejes eller drives af din ægtefælle, og du må heller ikke have lønarbejde i en virksomhed, som du selv eller din ægtefælle har bortforpagtet. Selvstændig virksomhed, som tidligere har været drevet som din hovedbeskæftigelse Inden for visse rammer har du mulighed for at videreføre en selvstændig virksomhed. Det kan du, hvis du har drevet virksomheden som din hovedbeskæftigelse i mindst de 3 seneste hele regnskabsår lige inden overgangen til efterløn. Du kan enten nedsætte din arbejdstid til 18 1/2 time fast pr. uge, hvor der sker fradrag for 18 1/2 time pr. uge. Eller du kan videreføre en virksomhed i indtil 962 timer pr. år, hvis virksomheden alene er baseret på din egen arbejdskraft. Der er dog særlige krav til, hvor høj en indtægt, du må have. Der sker fradrag for alle timer, dog mindst 12 timer hver uge. Du kan læse mere om selvstændig virksomhed i pjecen Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Bibeskæftigelse Du har også mulighed for at få tilladelse til at drive en mindre selvstændig virksomhed som din bibeskæftigelse. Dette gælder, både hvis du ønsker at videreføre eller begynde en bibeskæftigelse i efterlønsperioden. Det er dog en betingelse, at arbejdstiden i virksomheden kan holdes inden for 400 timer pr. kalenderår. Indtægten i virksomheden må ikke overstige kr. i et kalenderår. Alle timer i virksomheden medfører fradrag i efterlønnen. Du kan læse mere om selvstændig virksomhed i pjecen Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Hvis du arbejder ud over det tilladte Hvis du arbejder mere end tilladt i den selvstændige virksomhed, stoppes udbetalingen af din efterløn. 7

8 Opgørelse af arbejdstimerne Opgørelse af arbejdstimer ved lønarbejde følger reglerne på dagpengeområdet. Som udgangspunkt er det din faktiske arbejdstid, der fører til fradrag i efterlønnen. Ved selvstændig virksomhed skal du opgøre alle de timer, du bruger på virksomheden. Spørg i din a-kasse, hvis du er i tvivl om opgørelsen af din arbejdstid. Den skattefri præmie Hvis du har fået udstedt et efterlønsbevis eller er gået på efterløn, og du derefter arbejder i mindst 2 år, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie. Det er dog en betingelse, at arbejdet er udført efter den 1. juli Du skal som fuldtidsforsikret have haft lønarbejde eller have drevet selvstændig virksomhed som kombinationsforsikret i mindst timer, eller have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Som deltidsforsikret skal du have haft arbejde i mindst timer. Efter du har opfyldt kravet om mindst 2 års arbejde, optjener du ret til en skattefri præmie, hver gang du har arbejdet i 481 timer. Dette gælder, uanset om du er fuldtids- eller deltidsforsikret. Præmien for hver 481 timers arbejde svarer til ca kr. (1999) for fuldtidsforsikrede og ca kr. (1999) for deltidsforsikrede. Du kan højst få præmie for 12 gange 481 timer. Perioder med dagpenge eller efterløn ud over 2 år nedsætter præmien. Du kan få udbetalt din skattefri præmie, når du fylder 67 år. Det er din a-kasse, der udbetaler præmien. Din a-kasse kan vejlede dig nærmere om præmieordningen. A-kassen skal have besked Hvis du arbejder mod fradrag i efterlønnen, skal du sende et efterlønskort til a-kassen lige efter den sidste søndag i hver udbetalingsperiode. På kortet skal du oplyse om bl.a. arbejde og indtægter i perioden. 8

9 Indtægter, der nedsætter efterlønnen Feriegodtgørelse Feriegodtgørelse, som du har optjent inden du gik på efterløn, medfører fradrag. Du får ikke efterløn for de dage, som du får feriegodtgørelse for. Hvis feriegodtgørelsen (bruttobeløbet) er mindre end efterlønnen, kan du få suppleret op, så din indtægt svarer til det, du normalt får i efterløn. Trækket i efterlønnen sker ved ferieårets start. Hvis du arbejder mod fradrag i efterlønnen, medfører feriegodtgørelse fradrag i efterlønnen, uanset om godtgørelsen er optjent før eller efter overgangen til efterløn. Feriegodtgørelse fra arbejde inden for 200 timers reglen medfører ikke fradrag. Skattepligtige beløb for borgerlige ombud og offentlige og private hverv Det kan være beløb, som du får for at være medlem af en skolebestyrelse, et menighedsråd, et nævn, eller for at være bestyrelsesmedlem i et aktieselskab, en bank, et boligselskab, et vandværk eller en grundejerforening. Fradraget beregnes ved, at indtægten divideres med omregningssatsen. Det antal timer, der fremkommer, trækkes fra i antallet af "efterlønstimer". Denne regel gælder både, hvis du arbejder efter 200 timers reglen og hvis du arbejder efter reglerne om arbejde mod fradrag i efterlønnen. Indtægter af løbende pension, som er oprettet som led i et tidligere ansættelsesforhold. Disse indtægter medfører fradrag. Fradraget sker på baggrund af den samlede pension på årsbasis. Hvis du får efterløn på trin 1, sker fradrag med 55 pct. af det udbetalte pensionsbeløb før skat. Får du efterløn på trin 2, sker fradrag med 45 pct. af det udbetalte pensionsbeløb før skat. Denne regel gælder både, hvis du arbejder efter 200 timers reglen og hvis du arbejder efter reglerne om arbejde mod fradrag i efterlønnen. Hvis du har valgt at arbejde efter 200 timers reglen, sker fradraget indtil den 1. januar 2000 dog efter omregning med omregningssatsen. Særligt for indtægter for hverv Hvis du har valgt 200 timers reglen, men ikke udnytter din ret til at arbejde i op til 200 timer i et kalenderår, kan du i stedet opgøre indtægter for borgerlige ombud m.v. inden for de tilladte 200 timer. Tal med din a-kasse om den mulighed. Indtægt for særlige hverv som borgmester, rådmand og kommunal udvalgsformand Hvis du arbejder efter 200 timers reglen, medfører sådanne indtægter i efterlønsperioden fuldt fradrag i efterlønnen, det vil sige, at efterlønnen nedsættes krone for krone. Hvis du arbejder mod fradrag i efterlønnen, sker fradrag efter omregning med omregningssatsen. 9

10 Indtægter, der ikke påvirker efterlønnen Uanset om du arbejder efter 200 timers reglen eller mod fradrag i efterlønnen, er der en række indtægter, der ikke medfører fradrag i efterlønnen. Det gælder blandt andet: Feriegodtgørelse fra arbejde inden for 200 timers reglen. Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag, hvis du arbejder efter 200 timers reglen. Indtægt for at være menigt medlem af en kommunalbestyrelse, et amtsråd m.v. Indtægt for at være nævning, domsmand, lægdommer, vidne eller tilforordnet ved valg. Udbetaling af kapitalpensioner eller kapitalforsikringer. Udbetaling fra opsparings- eller forsikringsordninger - herunder livrente - der ikke er led i et tidligere ansættelsesforhold. Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (dansk ATP). Pension efter ægtefælle/registreret partner eller samlever. Erstatninger, f.eks. erstatninger, der udbetales efter arbejdsskader eller ulykkestilfælde. Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre, hædersgaver. Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte. Forskellige ydelser i forbindelse med arbejdsophør, f.eks. fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven. Indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom. Forpagtningsafgift eller indtægt ved udlejning, når udlejningen ikke kan betragtes som erhvervsmæssig. Overskud af egen bolig. Renter, udbytte af aktier og lignende, arv, gaver og gevinster. Underholdsbidrag. Tantieme, gratiale, bonus, opsparet søgnehelligdagsbetaling. Licensafgifter, biblioteksafgifter og KODA/GRAMEX afgifter. Invaliditetsydelse efter lov om social pension. Du bør spørge din a-kasse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en indtægt medfører fradrag eller ej. Pligter overfor a-kassen I efterlønsperioden skal du fortsat være medlem af a-kassen. Du har pligt til at oplyse din a-kasse om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn. Du skal straks give a-kassen besked, hvis du begynder at arbejde udover 200 timers reglen, hvis du bliver berettiget til pension eller tilsvarende ydelser, eller hvis du ansøger om førtidspension. Du skal også give a-kassen besked, hvis du påtager dig et hverv, hvis du deltager i frivillige ulønnede aktiviteter, eller hvis du tager til udlandet. Hvis du arbejder efter 200 timers reglen, skal du ved hvert kalenderårs afslutning udfylde en efterlønserklæring, hvor du bl.a. skal oplyse om arbejde og indtægter i det forløbne år. A-kassen skal have erklæringen senest 11. januar. Hvis du arbejder mod fradrag i efterlønnen, skal du sende et efterlønskort til a-kassen lige efter den sidste søndag i hver udbetalingsperiode. På kortet skal du også oplyse om bl.a. arbejde og indtægter i perioden. 10

11 Ophold i udlandet I efterlønsperioden skal du have fast bopæl i Danmark. Du kan opholde dig i udlandet i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår, uden at din efterløn standses. Opholder du dig i udlandet i længere tid, standses efterlønnen, når der er gået 3 måneder. Hvis du allerede på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast ophold i udlandet, standses udbetalingen allerede ved udrejsen. Når du vender tilbage til Danmark, kan du søge om at få genoptaget udbetalingen af efterløn. Hvis du arbejder i udlandet, skal dette arbejde opgøres inden for 200 timers reglen eller medføre fradrag, hvis du har valgt at arbejde mod fradrag i efterlønnen. Du skal give din a-kasse besked, hvis du har planer om at være i udlandet i længere tid, eller hvis du sammenlagt opholder dig i udlandet i mere end 3 måneder. A-kassen ordner det praktiske Hvis du har yderligere spørgsmål om efterløn, kan du spørge i din a-kasse. Det er også i a-kassen, du kan få ansøgningsskemaet til efterløn. Skemaet afleveres eller sendes til a-kassen, som afgør, om du er berettiget til efterløn. A-kassen beregner din efterlønssats og sørger for udbetalingen af efterlønnen. 11

12 Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Finsensvej Frederiksberg Tlf Litotryk København a/s

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 MAJ 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. BEK nr 1344 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 21. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012762 Senere ændringer

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse BEK nr 892 af 29/06/2017 Udskriftsdato: 23. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/00744 Senere ændringer

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist MAJ 2016 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 JANUAR 2019 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - om efterløn

VÆRD AT VIDE - om efterløn VÆRD AT VIDE - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Oktober 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at opstarte eller fortsætte en selvstændig virksomhed

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 h, stk. 6, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 12, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o,

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 1178 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Bekendtgørelse om seniorjob I medfør af 9, stk. 7, og 14, stk. 3, i lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 15. september 2015, som ændret ved 10 i lov nr. 395

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager? ½-årserklæring 1. Generelle oplysninger Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. ½-årserklæringen gælder fra ½-årserklæringen gælder til 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Rundskrivelse nr. 77/06

Rundskrivelse nr. 77/06 Rundskrivelse nr. 77/06 15. december 2006 Ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn Hermed udsendes i endelig korrektur ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn. Ændringerne er

Læs mere

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Efterløn For dig som er født efter 1955 Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Indholdsfortegnelse Betingelser for at gå på efterløn 4 Efterlønsbeviset 6 Udskydelsesreglen

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere