Nedenfor er en kort beskrivelse af målene samt forslag til indikatorer, milepæle for 2013 samt ambitionsniveau for 2020.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenfor er en kort beskrivelse af målene samt forslag til indikatorer, milepæle for 2013 samt ambitionsniveau for 2020."

Transkript

1 Strategimål for Metropol Der er overordnet fem strategimål for Metropol: 1. Flere undervisere, der forsker 2. Bedre integration af praksis i undervisningen 3. De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen 4. Stærkere studerende og højere krav 5. Adgang til viden 24/7 Nedenfor er en kort beskrivelse af målene samt forslag til indikatorer, milepæle for 2013 samt ambitionsniveau for

2 MÅL 1: Flere undervisere der forsker Det er et mål, at man som underviser på Metropol skal deltage i forsknings- og udviklingsarbejde. Det skaber et bredere og stærkere fagligt F&Umiljø på den enkelte uddannelse, og bidrager samtidig til at øge vidensniveauet i undervisningen. Det er samtidig målet, at alle resultater af forsknings- og udviklingsarbejder på Metropol er relevante, anerkendte og praksisrettede, og at resultater formidles ad alle relevante kanaler. Indikator Baseline Milepæl 2013 Ambition 2020 Bemærkninger Andel af fastansatte undervisere, der deltager i forsknings- og udviklingsarbejde jf. frascatidefinitionen i løbet af det seneste år. Andel af frascati-projekter, der efterfølgende anvendes i/omsættes til ydelser for studerende/kursister/partnere, hhv. I grunduddannelserne I EVU Konsulentydelser Fx som cases, som ny litteratur i curriculum, udbud af nye (valg)moduler, konsulentydelser mv. Baseline udarbejdes på baggrund af projektliste jf. frascati mail udsendt til alle projektledere _ Min. 10 % Alle Frascati-definitionen er ikke endelig fastsat i sektoren endnu. Men grundlæggende er der tale om projekter med et egentlig forskningsperspektiv. Udviklingsprojekter med fx et fokus på uddannelsesudvikling og almindelig kompetenceudvikling indgår ikke. Etablering af baseline og opgørelsesmetode i % Systematisk brug af spørgeskema til undervisere/projektledere, der har deltaget i F&Uaktiviteter med henblik på at afdække, hvordan viden fra projektet er brugt i undervisningssammenhæng eller til udbud af nye/valg moduler, konsulentydelser, mv. Andel af fastansatte undervisere, der er forskningskvalificerede. (Har en ph.d.grad) Opgørelse af skriftlig F&Uproduktion i det seneste år 50 ud af 492 svarende til 10 % 61 ud af 492 svarende til 12,5 % 50 % Indikatoren indgår også i Udviklingskontrakten. I forbindelse med etablering af en F&U baseline i sektoren, vil dette blive et mål. Denne indikator afventer, derfor fælles retningslinjer fra sektorens arbejdsgruppe. 2

3 MÅL 2: Bedre integration af praksis i undervisningen Det er et mål, at man som underviser på Metropol altid har den nyeste og bedste viden og erfaring med udvikling og udfordringer i professionens praksisfelt, som forudsætning for at kunne tilrettelægge og gennemføre den relevante undervisning. OBS For EVU opgøres denne indikator ikke på grund af lav andel af fastansatte undervisere. Indikator Baseline Milepæl i 2013 Ambition 2020 Bemærkninger Andel af fastansatte undervisere med professionsbaggrund Andel af fastansatte undervisere, der har været i praksis i løbet af det seneste år indenfor følgende kategorier: - Sam-vejledning på BAprojekter/Sam-undervisning - Praktikophold i praksis - Kvalitetssikring af praktiksted - Konsulentydelser I udgangspunktsanalyserne har uddannelserne angivet et spænd mellem 2 uddannelser 17 % og 26 % 4 uddannelser ml. 48 % - 52 % 6 uddannelser ml. 81 % % Tal fra PBOA mangler. Min. 35 % Min. 50 % I dag er der på de fleste uddannelser en høj andel med baggrund i uddannelsens profession. Det er vigtigt at have fokus på, at denne andel fastholdes, når uddannelserne i de kommende år samtidig rekrutterer målrettet for at få en højere andel af undervisere med forskningskompetencer. Baseline etableres i 2013 på baggrund af en test af kategorier og opgørelsesmetode. 50 % 3

4 MÅL 3: De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen Det er et mål at øge simulation og træning i undervisningen og faciliteterne til dette med henblik på at styrke de studerendes handlekompetencer og arbejdsparathed. Indikator Baseline Milepæl i 2013 Ambition 2020 Bemærkninger Styrkelse af faciliteter til simulationsog træningsaktiviteter _ Der etableres nye moderne simulationsfaciliteter på to uddannelser. Der er opdaterede og gode faciliteter på alle uddannelser Denne indikator er særlig målrettet uddannelserne på det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, som har behov for gode og opdaterede faciliteter, der understøtter mulighederne for træning og øvelser. Ændret sammensætning af undervisnings aktiviteter undervisningen tilrettelægges med et større fokus på professions- og praksisrelevante træning og øvelser _ Der opstartes konkrete initiativer på tre uddannelser - som har beskrevet indsats i handleplaner - med henblik på at øge performativiteten i undervisningen. Professions- og praksisrelevante øvelser og træning er en velintegreret del af undervisningen på alle uddannelser. Denne indikator er særlig målrettet uddannelserne til lærer, socialrådgiver og administrationsøkonom på det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, som i dag selvvurderet har den mindste andel af performativitet i undervisningen. 4

5 MÅL 4: Stærkere studerende og højere krav Det er en ambition, at de studerende i endnu højere grad skal opfatte sig som selvstændige studerende. Det indebærer, at de tager et stærkt ansvar for egen uddannelse og deltager velforberedte i undervisningen. De er studerende på fuld tid og alle udfordres til kanten af deres potentiale. Uddannelserne tilrettelægges på en måde, så de studerende strukturelt og pædagogisk understøttes i ansvar for egen uddannelse. Det er et mål, at de studerende er aktive fagligt, socialt og studenterpolitisk fordi vi laver uddannelser for og med de studerende Indikator Baseline Milepæl i 2013 Ambition 2020 Bemærkninger Omfang og karakter af studenterpolitiske aktiviteter (både faglige og sociale aktiviteter). Der er påbegyndt etablering af en stærk studenterorganisation med øget budget. Der er levedygtige DSR på alle uddannelser/institutter med tydelige indholdsmæssige forventninger til arbejdet. Der er beskrevet klare samarbejdsflader ml. DSR og studenterrepræsentanter i hhv. uddannelsesudvalg, studieråd og brugerråd. Der er en veletableret og stærk samlet studenterorganisation, som agerer professionelt og engageret internt og eksternt SR afrapporterer Omfang og karakter af inddragelse af de studerende i strategiske processer Andelen af studerende, der oplever deres uddannelse som et fuldtidsstudium DSR/SR inddrages i nogen grad på de fleste uddannelser i strategiske processer Spørgsmålene tilføjes i dimittend- samt studentertilfredshedsunde rsøgelseni hhv og 2014 Der er beskrevet forpligtende samarbejdsflader ml. DSR og ledelsen på uddannelserne. DSR/SR inddrages systematisk i alle strategiske processer Milepæle etableres på baggrund af de første svar fra undersøgelserne. DSR/SR er en aktiv partner, der selv bidrager og tager initiativer til videreudvikling af Metropols uddannelser og institution i dialog med ledelsen 90 % Både afrapportering fra SR og institutterne 5

6 Indikator Baseline Milepæl i 2013 Ambition 2020 Bemærkninger Andelen af studerende, der oplever, at der stilles høje krav til deres faglighed og deltagelse i deres uddannelse Milepæle etableres på baggrund af de første svar fra undersøgelserne. 90 % Styrkelse af studiemiljø og faciliteter til de studerende jf. Bygningsstrategi? Spørgsmålene tilføjes i dimittend- samt studentertilfredshedsunde rsøgelsen i hhv og /2014 Opgradering af fælles faciliteter, herunder læringsmiljøer, studie- og opholdszoner samt ny studenterbar og DSRlokaler på hhv. Sigurdsgade og T86. 6

7 MÅL 5: Adgang til viden 24/7 Det er et mål at give de studerende så gode og tidssvarende vilkår, som muligt, når det gælder anvendelse af IT/digitale løsninger i uddannelsen. Indikator Baseline Milepæl i 2013 Ambition 2015 Bemærkninger Andel af skriftlige eksamener og opgaveafleveringer der foregår digitalt Etableres i 2013 Andel af litteratur på pensumlister der stilles til rådighed i digital form for Metropols studerende Etableres i 2013 Systemer/proce durer/uddannels er/censorer mv. forberedes Systemer/proce durer forberedes. Der er fuld digitalisering af skriftlige eksamener og opgaveafleverin ger Der er fuld digitalisering af undervisningsm ateriale, dvs. al litteratur på pensumlister er tilgængeligt i digital form Forbehold for at studieordninger og uddannelsesbekendtgørelser kan forhindre en 100 % fuld digitalisering Undtaget er dog fagbøger og andet materiale, hvor ophavsrettighederne ikke gør det muligt. Andel af studerende som oplever, at uddannelsen i tilstrækkelig grad inddrager IT som en del af undervisningen 68 % for hele Metropol Milepæl i 2014 ml % Ambition % Studentertilfredshedsundersøgelsen gennemføres hvert 2. år, derfor er milepælen sat i

Strategiindikatorer og milepæle for

Strategiindikatorer og milepæle for Strategimål for Metropol 2013-2020 Strategiindikatorer og milepæle for 2014-2015 Strategi 2020 for Metropol: 1. Flere undervisere, der forsker 2. Bedre integration af praksis i undervisningen 3. De studerende

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 Forord Metropol har en klar ambition. Vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Strategi 2020 Afrapportering på strategiindikatorer 2017

Strategi 2020 Afrapportering på strategiindikatorer 2017 2018 Strategi 2020 Afrapportering på strategiindikatorer 2017 Februar 2018 Kolofon Dato 22. februar 2018 Ansvarlig Kirstine Wolsing Thers, Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Indledning Metropol har

Læs mere

Strategi 2020 Afrapportering på strategiindikatorer med milepæle

Strategi 2020 Afrapportering på strategiindikatorer med milepæle Strategi 2020 Afrapportering på strategiindikatorer 2016 - med milepæle 2017-2018 Februar 2017 Kolofon Dato 6. marts 2017 Ansvarlig Kirstine Wolsing Thers, Ledelses- og Kommuikationssekretariatet Indledning

Læs mere

Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2013

Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2013 Bilag 3.2 20140617 Dato 28. maj 2014 kith/riha Initialer Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2013 Metropol arbejder med realisering af strategi 2020, der består af følgende fem strategimål:

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Bilag [PRIMÆRT BILAG si. 3-7 & si ] Strategi 2020 Afrapportering på centrale strategiindikatorer med milepæle

Bilag [PRIMÆRT BILAG si. 3-7 & si ] Strategi 2020 Afrapportering på centrale strategiindikatorer med milepæle Bilag 3.1.1 20160614 [PRIMÆRT BILAG si. 3-7 & si. 37-42] Strategi 2020 Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2015 - med milepæle 2016-2017 Maj 2016 Kolofon Dato 26. maj 2016 Ansvarlig Kirstine

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde BIO

Uddannelsesudvalgsmøde BIO Uddannelsesudvalgsmøde BIO 15. Juni 2017 Institutchef Institut for Teknologi 2. maj 2017 God studiestart Institutchef Institut for Teknologi Baggrund - Metropol Et ønske om fastholdelse: Generelt højt

Læs mere

Udviklingskontrakt Afrapportering for 2016

Udviklingskontrakt Afrapportering for 2016 Udviklingskontrakt 2015-2017 Afrapportering for 2016 Kolofon Dato 3. marts 2017 Ansvarlig Rikke Mandrup Hansen, direktionskonsulent Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Bilag Afrapportering på centrale strategiindikatorer med milepæle

Bilag Afrapportering på centrale strategiindikatorer med milepæle Bilag 3.1.1 20150618 Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2014 - med milepæle 2015-2016 Evt. dato Anden t Kolofon Dato 28. maj 2015 Ansvarlig Kirstine Wolsing Thers, Ledelsessekretariatet Rikke

Læs mere

Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg

Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg Dato 29. oktober 2012 Initialer Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg 1.0 Tema: Integration af praksis Omdrejningspunktet for seminaret mellem

Læs mere

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X Handleplaner for Bioanalytikeruddannelsen Metropol, 8. februar Oversigt: Byggesten/tema Indsats i Indsats i Indsats > Lærings- og undervisningsmiljøer Mere performativitet Mere forskningsbaseret viden

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Lene Musiat Tina Funch Bjerregaard, Foreningen af offentlige HR chefer Annette Liboriussen, SAC Skatteministeriet Nee Marianne Attle, FTF

Lene Musiat Tina Funch Bjerregaard, Foreningen af offentlige HR chefer Annette Liboriussen, SAC Skatteministeriet Nee Marianne Attle, FTF Dato & tid 23.1. 2013 kl. 14-16 Referent Afbud Lene Musiat Tina Funch Bjerregaard, Foreningen af offentlige HR chefer Annette Liboriussen, SAC Skatteministeriet Nee Marianne Attle, FTF Deltagere Jakob

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne Dato & tid 12. marts 2015 kl. 14-16 Referent Inge Elscurt Afbud Annette Liboriussen, SKAT Tina Funch Bjerregaard, Foreningen af offentlige HR-chefer Jane Johansen Pade, Moderniseringsstyrelsen Ole Gram

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 Bilag 7.3.1 Dato 4. marts 2013 Initialer Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 1.0 Baggrund Studentertilfredshedsundersøgelsen er foretaget i efteråret 2012 på alle Metropols uddannelser.

Læs mere

HANDLEPLAN 2017 Institut for sundhedsuddannelse

HANDLEPLAN 2017 Institut for sundhedsuddannelse HANDLEPLAN 2017 Institut for sundhedsuddannelse Handleplanen er indgået den 26-04-2017 mellem Prorektor og Heidi Have for chefområdet Institut for sundhedsuddannelse. INDSATSOMRÅDER 1 AKTIVITETER AKTØRER

Læs mere

Institutionsakkreditering

Institutionsakkreditering Institutionsakkreditering Uddannelsesudvalgsmøde KRM 7. april 2016 Institutchef Målet Positiv institutionsakkreditering Fordi det giver os mere frihed og mindre arbejde. Derfor har Metropol en ambition

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. [Sted] [Dato] København [Dato] Bestyrelsesformand

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden Dato & tid 5.12 2012 kl. 15-17 Referent Lisbeth Ahl Afbud Ingrid Poulsen, Allan Kjær Andersen, Rene Priess, Gyrit Poulsen Deltagere Helle Stang Traasdahl, Katia Dupret Søndergaard,Vibeke Schaltz, Bente

Læs mere

Strategiske handleplaner for Anette Kjeldal Lausten Lars Holm Rasmussen Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet

Strategiske handleplaner for Anette Kjeldal Lausten Lars Holm Rasmussen Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Strategiske handleplaner for 2015 Lars Holm Rasmussen Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Metropols 5 strategimål Side 2 Indsatsområder for 2015 Internationalisering otværgående tema - ikke særskilt

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet?

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet? Evalueringsrapport modul 12, RAD109 Antal studerende på holde 25 Antal besvarelser 14 Svarprocent 56 % Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været

Læs mere

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2015\Bestyrelsesmøde marts\bilag 4.2 20150325 Kapacitetsopbygning for grunduddannelser.docx Bilag 4.2 20150325 Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden. 1. Kort status på ny uddannelse

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden. 1. Kort status på ny uddannelse Dato & tid 20. maj 2015 14-16 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Birgitte Degenkolv, Ulla Rasmussen, Anne Birch Grande, Ingrid Poulsen, Allan Kjær Andersen Bente Ourø Rørth, Katia Dupret Søndergaard,

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Jesper Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. 3. juli 2018 København København den 5. juli 2018 Bestyrelsesformand

Læs mere

Institutionsakkreditering

Institutionsakkreditering Institutionsakkreditering Uddannelsesudvalgsmøde Radiografuddannelsen 11. april 2016 Institutchef Målet Positiv institutionsakkreditering Fordi det giver os mere frihed og mindre arbejde. Derfor har Metropol

Læs mere

Anbefalinger for God Undervisning/læring

Anbefalinger for God Undervisning/læring Anbefalinger for God Undervisning/læring Overordnet Vi anerkender god undervisning på lige for med god forskning Der skal være incitatment for underviserne til at dygtiggøre sig og udvikle undervisning

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen :\Sekretær-Institut for Teknologi\Bioanalytikeruddannelsen\BIO - Uddannelsesudvalg\2015\1. juni\150710 Referat af uddannelsesudvalgsmøde på Bioanalytikeruddannelsen 01.06.2015 Dato & tid 1. juni 2015 kl.

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid.

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Afrapportering af denne indikator indgår både i Udviklingskontrakten og Ressourceregnskabet.

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

Udviklingskontrakt mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Professionshøjskolen Metropol

Udviklingskontrakt mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Professionshøjskolen Metropol Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Professionshøjskolen Metropol 1 Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Professionshøjskolen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Institutchef. Institut for Ledelse og Forvaltning. Professionshøjskolen Metropol

Stillings- og personprofil. Institutchef. Institut for Ledelse og Forvaltning. Professionshøjskolen Metropol Stillings- og personprofil Institutchef Institut for Ledelse og Forvaltning Professionshøjskolen Metropol Marts 2017 Opdragsgiver Professionshøjskolen Metropol Adresse Metropol Tagensvej 18 2200 København

Læs mere

Møde i studierådet for Institut for Teknologi

Møde i studierådet for Institut for Teknologi :\Sekretær-Institut for Teknologi\Studieråd\2014\18. december\141219 Referat af Studierådsmøde 18.12.2014 - UDKAST.docx Dato & tid 18. december 2014 kl. 14.10-16.10 Referent Afbud Deltagere Rikke Bang

Læs mere

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83)

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Indsatsområde Generelt Opmærksomhedspunkter Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Andel af studerende der bruger 36 timer om ugen eller mere på studiet: 50 %

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde for Laborant-, Ernæringsteknologog

Uddannelsesudvalgsmøde for Laborant-, Ernæringsteknologog :\Sekretær-Institut for Teknologi\Laborant- og Procesteknologuddannelsen\Uddannelsesudvalgsmøder\2014\2. september\140922 Referat af uddannelsesudvalgsmøde 02.09.2014.docx Dato & tid 2. september 2014

Læs mere

Katastrofe og Risikomanageruddannelsen

Katastrofe og Risikomanageruddannelsen Katastrofe og Møde med uddannelsesudvalget 15-04-2015 Lars Zwisler Uddannelsesleder Katastrofe- og Lars Zwisler Agenda Status på Uddannelsen I gang værende studieordningsændring Metropols strategi Katastrofe-

Læs mere

Kvalitet i Metropols uddannelser

Kvalitet i Metropols uddannelser :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2014\24. marts\20140324 Bestyrelsesmøde\Word\Bilag 5.1 20140324 Indstilling - Kvalitet i Metropols uddannelserne.docx Bilag 5.1 20140324 Dato 11. februar

Læs mere

Dokumentation for de fastsatte indikatorer. Bilag til Absalons statusredegørelse 2018

Dokumentation for de fastsatte indikatorer. Bilag til Absalons statusredegørelse 2018 Dokumentation for de fastsatte indikatorer Bilag til Absalons statusredegørelse 2018 Bilagsoversigt Strategisk mål 1: Forsyne arbejdsmarkedet med dimittender med relevante kompetencer i Professionshøjskolen

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen IRE-ledergruppe\Uddannelsesudvalg\1. ERGO\Møder\2012\29. oktober 2012\Referat til uddannelsesudvalgsmøde på Ergoterapeutuddannelsen 29 oktober 2012 ERGO.docx Dato & tid 29. oktober 2012 Tid 14.00-16.00

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Professionsbaseret læring

Professionsbaseret læring PÆDAGOGISK GRUNDLAGSDOKUMENT Professionsbaseret læring på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle TS: 1313116 Marts 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Læreprocesser i Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle... 3 3.

Læs mere

HANDLEPLAN 2018, Videreuddannelsen. 2. og 3. ledelsesniveau

HANDLEPLAN 2018, Videreuddannelsen. 2. og 3. ledelsesniveau HANDLEPLAN 2018, Videreuddannelsen. 2. og 3. ledelsesniveau Handleplanen er indgået den 02-03-2018 mellem Prorektor og Jens Juulsgaard Larsen for chefområdet EVU. INDSATSOMRÅDER 1 EFFEKTMÅL KONKRET MÅLEPUNKT

Læs mere

Metropols Bygningsstrategi

Metropols Bygningsstrategi Metropols Bygningsstrategi 04.12.2012 204.12.2012 Bygniingsstrategi Hvorfor en Bygningsstrategi? Antallet af studerende på de sundhedsfaglige uddannelser vokser Vision om at samle organisationen i stærke

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde for Laborant-, Ernæringsteknologog

Uddannelsesudvalgsmøde for Laborant-, Ernæringsteknologog :\Sekretær-Institut for Teknologi\Laborant- og Procesteknologuddannelsen\Uddannelsesudvalgsmøder\2015\4. maj\150526 Referat uddannelsesudvalgsmøde 04.05.2015.docx Dato & tid 4. maj 2014 /13.00-16.00 Referent

Læs mere

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0%

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0% Modul 3 - Evidensbaseret praksis - projektledelse - F16 [svarprocent = 50%] Fysioterapi Der var klar sammenhæng mellem modulets mål og undervisningens indhold Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig

Læs mere

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv.

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv. :\Users\anwa\Desktop\Forårets proces 2016\Notat organisering og proces forår 2016.docx Ledelsessekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR.

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde ved Jordemoderuddannelsen

Uddannelsesudvalgsmøde ved Jordemoderuddannelsen :\IEJ Ledergruppe\Uddannelsesudvalg IEJ\1. JORD\Møder\Møder 2015\23. april\referat uddannelsesudvalgsmøde JMU - 23 april 2015.docx Dato & tid 23. april 2015 14-16 Referent Jesper Thunberg Svendsen Afbud

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Handleplan for 2018 i tilknytning til Absalons strategiske rammekontrakt

Handleplan for 2018 i tilknytning til Absalons strategiske rammekontrakt Handleplan for 2018 i tilknytning til Absalons strategiske rammekontrakt På de følgende sider er beskrevet de indsatser, som Absalon vil gennemføre i 2018 under den strategiske rammekontrakts fire strategiske

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning i den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser på Fyn ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning i den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser på Fyn ved University College Lillebælt. Beskrivelse af god undervisning i den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser på Fyn ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved god undervisning

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds-

Læs mere

Stillings- og personprofil. Institutchef. Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse. Professionshøjskolen Metropol

Stillings- og personprofil. Institutchef. Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse. Professionshøjskolen Metropol Stillings- og personprofil Institutchef Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse Professionshøjskolen Metropol Maj 2017 Opdragsgiver Professionshøjskolen Metropol Adresse Metropol Tagensvej

Læs mere

Statusrapportering på Metropols udviklingskontrakt for centrale indikatorer i 2011

Statusrapportering på Metropols udviklingskontrakt for centrale indikatorer i 2011 Statusrapportering på Metropols udviklingskontrakt 2010-2012 for centrale indikatorer i 2011 Professionshøjskolen Metropol Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 Metropol har involveret sin organisation

Læs mere

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd]

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007 [CVU Sjælland og CVU Syd] [Der udfyldes ét samlet skema for institutionens målbare succeskriterier] [Her angives en sammenfatning

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. I Styregruppen

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sundhedsuddannelserne

Uddannelsesudvalg Sundhedsuddannelserne Uddannelsesudvalg Sundhedsuddannelserne Dekan Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol har 1.000 ansatte og 10.000 studerende. Vi uddanner blandt andet: Sygeplejersker og jordemødre

Læs mere

Stillings- og personprofil. Institutchef. Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse. Professionshøjskolen Metropol

Stillings- og personprofil. Institutchef. Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse. Professionshøjskolen Metropol Stillings- og personprofil Institutchef Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse Professionshøjskolen Metropol Marts 2017 Opdragsgiver Professionshøjskolen Metropol Adresse Metropol Tagensvej

Læs mere

Videnstærke erhvervsakademier

Videnstærke erhvervsakademier Videnstærke erhvervsakademier Oplæg ved direktør Inge Mærkedahl 17. januar 2013 1 Styrket udviklings- og evidensbasering på FL13 52,3 mio. årligt til erhvervsakademierne til styrket udviklings- og evidensbasering

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 21. oktober 2013...4 Elektronisk semesterevaluering...6 Samlet status...6

Læs mere

Nyt FoU program - fra Metropol miljøer til KP programmer. Lars Holm Rasmussen ph.d. Docent Institut for Teknologiske Uddannelser

Nyt FoU program - fra Metropol miljøer til KP programmer. Lars Holm Rasmussen ph.d. Docent Institut for Teknologiske Uddannelser Nyt FoU program - fra Metropol miljøer til KP programmer Lars Holm Rasmussen ph.d. Docent Institut for Teknologiske Uddannelser Opgaven Analysere professionens aktuelle og fremtidige udfordringer. Beskrive

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget

REFERAT Uddannelsesudvalget REFERAT Uddannelsesudvalget Mødetidspunkt: Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø C 3.31 Anja Kallestrup Mette

Læs mere

å Uddannelses- ag Strategisk rammekontrakt Forskningsministeriet ERHVERVSAKADcMI AARHUS -

å Uddannelses- ag Strategisk rammekontrakt Forskningsministeriet ERHVERVSAKADcMI AARHUS - Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Erhvervsakademi Aarhus indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. ERHVERVSAKADcMI AARHUS - å Uddannelses- ag Forskningsministeriet Aarhus

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sekretær-Institut for Teknologi\\BIO - Uddannelsesudvalg\2013\3. juni\referat til uddannelsesudvalgsmøde på 03 06 2013.docx LaboraDato & 3. juni 2013 kl. 14.00-16.00 Referent Afbud Deltagere Marie Rafn

Læs mere

Referat fra uddannelsesudvalgsmøde på Radiografuddannelsen Metropol -

Referat fra uddannelsesudvalgsmøde på Radiografuddannelsen Metropol - :\Sekretær-Institut for Teknologi\Radiografuddannelsen\RADIOGRAF - Uddannelsesudvalg\2016\d. 11. april\11.04.2016-referat fra uddannelsesudvalgsmøde på Radiografuddannelsen-GODKENDT.docx Dato & tid 11.

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Uddannelsesudvalget Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget Ergoterapeutuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalget Ergoterapeutuddannelsen Mødedato: 20. januar 2017 Starttidspunkt: 14.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødested: Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen Dato & tid 6. februar 2013 / kl. 14-16 Referent Afbud Deltagere Christina Wind Sussi Slot Lauridsen, Trine Schow, Maria Annemone Pedersen, Kirsten Jessen, Pia Sadolin Åse Munk Mortensen, Jette Bay, Pia

Læs mere

Koncept for Metropols aftagerundersøgelse

Koncept for Metropols aftagerundersøgelse Koncept for Metropols aftagerundersøgelse 17. november 2015 Kolofon Dato 17. november 2015 Konsulent Pil Esbech, ledelsessekretariatet Indhold Indledning 4 Undersøgelsens formål 4 Kort om aftagerundersøgelsen

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen Documents and Settings\chsv\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\T5HVJRZX\Referat 7 marts 2012.docx Dato & tid 7.3 2012 kl. 15-17 Referent Lisbeth Ahl Afbud Rene Priess, Ingrid

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder til ressourcer, praktik og processer Læreruddannelsen i Odense og Pædagoguddannelserne i Odense og Svendborg 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

2.0 Konstituering af uddannelsesudvalget og valg af ekstern talsmand v/ Anette Kjeldal Lausten

2.0 Konstituering af uddannelsesudvalget og valg af ekstern talsmand v/ Anette Kjeldal Lausten :\Sekretær-Institut for Teknologi\Radiografuddannelsen\RADIOGRAF - Uddannelsesudvalg\2014\29.09.2014\29.09.2014-referat fra uddannelsesudvalgsmøde på Radiografuddannelsen Dato & tid 29. september 2014

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere