Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER LYNGBY-TAARBÆK Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE TEMAER Sammenfatning Ydelsesmodtagere af ikke-vestlig herkomst Unge kontanthjælpsmodtagere Borgere på permanent forsørgelse 4 BILAG 6

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter har en række positive resultater af beskæftigelsesindsatsen i marts I den forbindelse kan nævnes: At jobcentret har nedbragt antallet af a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. At jobcentret har nedbragt tilgangen til permanente forsørgelsesordninger sammenlignet med samme periode året før. At jobcentret har nedbragt antallet af unge på offentlig forsørgelse, selvom kommunen i forvejen har et forholdsvist lavt niveau for andelen af befolkningen under 30 år, der modtager overførselsindkomst. At jobcentret har nedbragt andelen af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været længe på ydelsen. At jobcentret har nedbragt antallet af langvarige sygedagpengesager. Med ovenstående resultater er Jobcenter godt på vej til at opfylde tre ud af fire lokalt fastsatte mål for de nationale beskæftigelsesmål i Kommune har dog et stigende antal ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Ligesom kommunen oplever en tilgang af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år, hvoraf størstedelen formodes ikke at have en uddannelse ud over grundskolen. Endvidere er kommunens tilgang til permanent forsørgelse trods mindre end året før fortsat lidt større end afgangen fra de permanente forsørgelsesordninger. Udfordringer, som jobcentret har sat fokus på med en række målrettede initiativer i

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER LYNGBY- TAARBÆK - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter s resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter - indgår: Allerød, Egedal, gentofte, Hørsholm, Lejre, Rudersdal og Solrød. 2.1 Status på de 4 ministermål Status pr. 1. marts 2012 på jobcentrets nationale beskæftigelsesmål i 2012 Antal Marts 2012 Ændring i procent Marts11 Marts12 Jobcentrets mål for dec Arbejdskraftreserven % 763 Tilgang til permanent forsørgelse % 121 (apr11 mar12) (ift. apr10-mar11) Unge under 30 år på offentlig % 509 forsørgelse Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse % 508 Jobcenter har fra marts 2011 til marts 2012 haft en positiv udvikling i tre ud af fire nationale beskæftigelsesmål i Således er antallet af ledige i arbejdskraftreserven, tilgangen til permanent forsørgelse og antallet af ydelsesmodtagere under 30 år faldet i perioden. Kun antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse er steget siden året før. 2

5 3. TVÆRGÅENDE TEMAER 3.1 Sammenfatning Jobcenter har som oven for beskrevet - gode resultater af beskæftigelsesindsatsen i marts Af tværgående temaer i jobcentret gennemgås herunder: Ydelsesmodtagere af ikke-vestlig herkomst Unge kontanthjælpsmodtagere Borgere på permanent forsørgelse 3.2 Ydelsesmodtagere af ikke-vestlig herkomst I er antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse steget 5 % fra marts 2011 til marts Stigningen er sket for kontanthjælpsmodtagere (især midlertidigt passive) og personer på førtidspension, jf. tabel 13. Af de 30 flere kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) af ikke-vestlig herkomst i kommunen i marts 2012 sammenlignet med marts 2011 er 12 fuldtidspersoner over 30 år (alle i matchgruppe 3) og 18 fuldtidspersoner er under 30 år, jf. Jobindsats.dk. De to ydelsesgrupper kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, der antalsmæssigt er steget fra marts 2011 til marts 2012, er ligeledes de to grupper, der udgør den største volumen i gruppen af ikke-vestlige ydelsesmodtagere i. Således udgør førtidspensionister godt 40 % og kontanthjælpsmodtagere (alle matchgrupper) godt 30 % af ikke-vestlige ydelsesmodtagere i kommunen. Jobcentret beskriver i resultatrevisionen for 2011 en række initiativer, der iværksættes i 2012, dels for at begrænse tilgangen til permanent forsørgelse, dels for at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere og ligeledes initiativer direkte målrettet ikkevestlige ydelsesmodtagere. Jobcentret synes dermed at have iværksat relevante initiativer i forhold til at indfri de nationale beskæftigelsesmål i 2012, herunder initiativer til at vende udviklingen for ikke-vestlige ydelsesmodtagere. Det skal bemærkes, at s udvikling i ikke-vestlige ydelsesmodtagere fra marts 2011 til marts 2012 svarer til den gennemsnitlige udvikling for sammenlignelige kommuner. 3.3 Unge kontanthjælpsmodtagere Kommune har fortsat en lavere andel af borgere i alderen år, der er på overførselsindkomst end gennemsnittet af sammenlignelige kommuner og især lavere end gennemsnittet for Østdanmark, jf. figur 10. Men selvom har haft et fald i den samlede gruppe af unge ydelsesmodtagere fra marts 2011 til marts 2012, har kommunen haft en tilgang af unge indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i perioden, jf. tabel 9. Således har kommunen haft en tilgang på 28 fuldtidspersoner af kontanthjælpsmodtagere i alderen år, fortrinsvist i matchgruppe 2 og 3. Mens 3

6 antallet af årige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 er forøget med 7 fuldtidspersoner, jf. tabel 10 og 11. Endvidere har en større andel af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år (21 %) end både sammenlignelige kommuner (11 %) og Østdanmark (16 %), jf. tabel 12. Antallet af unge langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere er desuden steget procentvist mere i end i Østdanmark over den seneste 2-års periode, jf. figur 13. Det skal dog bemærkes, at for de fleste opdelinger af ungegruppen i (matchgrupper såvel som jobklare langtidsledige) er der tale om et relativt begrænset antal fuldtidspersoner, hvor selv mindre ændringer kan give procentvis store udsving. Der er i Jobcenter som i andre jobcentre stor forskel på andelen af unge ydelsesmodtagere, der afgår til uddannelse, alt efter om de unge har en afsluttet ungdomsuddannelse eller ej. Jf. Analyse af afgangsmønstre for unge uden uddannelse, Rambøll, oktober I oktober 2009 havde 144 unge ydelsesmodtagere under 30 år, der kun havde grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. Pr. 1. april 2011 var 13 % af disse afsluttet til SU, mens 48 % fortsat var ledige. havde endvidere 28 unge ydelsesmodtagere under 30 år i oktober 2009, der havde studentereksamen som højeste fuldførte uddannelse. Pr. 1. april 2011 var 46 % af disse afsluttet til SU, mens 18 % fortsat var ledige. En udfordring i jobcentrenes ungeindsats er netop, at en forholdsvis stor gruppe af de unge ydelsesmodtagere ikke har en uddannelse ud over grundskolen. I var fordelingen pr. oktober 2009, at 55 % af de unge ydelsesmodtagere i kommunen kun havde grundskole som højeste fuldførte uddannelse, 11 % havde en studentereksamen og 34 % havde en erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. Analyse af afgangsmønstre for unge uden uddannelse, Rambøll, oktober Jobcenter har beskrevet, at man i 2012 iværksætter en række tiltag i ungeindsatsen med henblik på at styrke de unges afklaring til og fastholdelse i uddannelse. 3.4 Borgere på permanent forsørgelse I er en lidt større andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse end gennemsnittet for sammenlignelige kommuner, men dog en lavere andel end gennemsnittet for hele Østdanmark, jf. tabel 6. Fra marts 2011 til marts 2012 havde en lille stigning i antallet af personer på førtidspension og fleksjob, mens antallet faldt i sammenlignelige kommuner og Østdanmark, jf. tabel 6. Så selvom kommunen har nedbragt tilgangen til permanent forsørgelse i 2012 sammenlignet med 2011, er tilgangen stadig lidt større end den naturlige afgang fra ydelserne. 4

7 Hovedparten af nye førtidspensionister i, som i andre kommuner, kommer fra kontanthjælp eller sygedagpenge, jf. Flowmålinger af afgang fra arbejdskraftreserven og tilgangen til førtidspension, Rambøll, marts Således havde i perioden september 2010 til september 2011 en tilgang på 108 nye førtidspensionister. Heraf havde 54 personer (50 %) forudgående modtaget kontanthjælp i gennemsnitlig 208 uger. Mens 33 personer (31 %) forudgående havde modtaget sygedagpenge i gennemsnitlig 84 uger. Jobcenter har fra februar 2011 til februar 2012 nedbragt andelen af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere (både matchgruppe 2 og 3), der har været længe på ydelsen, jf. tabel 8. Jobcenter havde i februar 2012 i alt 150 sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger, heraf 52 forløb med en varighed over 52 uger, jf. tabel 7. De 150 sygedagpengesager med en varighed over 26 uger udgør 32 % af alle kommunens sygedagpengesager, hvilket er en anelse højere end i sammenlignelige kommuner og Østdanmark. Men har til gengæld nedbragt antallet af langvarige sygedagpengeforløb både over 26 uger og 52 uger procentvist mere end sammenlignelige kommuner og Østdanmark fra februar 2011 til februar 2012, jf. tabel 7. Jobcenter har oplyst, at man i 2011 gennemførte en intensiv aktiv indsats for at afklare borgere i langvarige forsørgelsesforløb. En gennemgang, der samtidig afdækkede en gruppe borgere med varigt nedsatte arbejdsevner, der berettigede dem til førtidspension. Dette afspejles formentlig i såvel nedgangen i sygedagpengesager, som stigningen i førtidspensioner. Jobcentret har iværksat en række tiltag, der skal forebygge at borgere ender på permanent offentlig forsørgelse. 5

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 8 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 9 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 10 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Kommune 10 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 11 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 12 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 13 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 14 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 14 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 15 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Kommune 15 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Kommune 16 Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 16 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 17 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 18 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 6

9 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 21 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 21 Figur 13. Udviklingen i antallet af unge langtidsledige* a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter 22 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 22 Tabel 12. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere 22 Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar Figur 14. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar AKTIV OG TIDLIG INDSATS 25 Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 Tabel Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 26 VIRKSOMHEDSINDSATS 27 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 27 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 27 Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 27 SELVFORSØRGELSESGRAD 28 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

10 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling mar mar 2012 Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 marts 2012 Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 751 2,3% -1% (1%) -6% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 276 0,8% -8% (1%) 7% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 299 0,9% 5% (-5%) 28% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 144 0,4% 33% (62%) 2% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 12 0,0% -45% (-45%) 54% -18% - Personer på sygedagpenge ,4% -19% (-4%) -11% -12% - Personer på revalideringsydelse 31 0,1% -24% (-9%) -3% -19% - I alt ,0% -5% (1%) -3% -3% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt2012 8

11 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 5% 5,0% 4% 3% 2% 2,2% 0,2% 2,9% 0,5% 2,7% 0,6% 2,4% 0,3% 2,7% 0,5% 3,0% 0,8% 2,7% 0,6% 3,3% 0,6% 2,7% 0,5% 1,3% 3,7% 1% 2,0% 2,4% 2,2% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,7% 2,2% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis mar-11 mar-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (3%) -8% -4% -5% Kontanthjælpsmodtagere % (-1%) -2% -4% -3% I alt % (2%) -7% -4% -4% Kommunens mål: 763 personer i arbejdskraftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Klyngen Østdanmark JC (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb- 10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar -12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Kommune A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-10 feb-10 mar -10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep- 11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

13 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Østdanmark Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,7% 87,7% 16 34,0% 29,4% Uddannelse* 2 1,2% 2,1% 12 25,5% 7,1% Ledighed 6 3,6% 3,5% 2 4,3% 7,2% Match 2 / match ,9% 50,1% Barselsdagpenge 1 0,6% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 8 4,8% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 2 1,2% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,5% 2 4,3% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 11

14 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, marts 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -2,9% (3,2%) -8% -5% Selvstændige 35 6,4% 7,5% 6,4% 34,6% (2,9%) -8% 0% Dana, A-Kasse For Selvstændige 8 1,5% 1,4% 1,4% 100,0% (0,0%) -12% 6% ASE 27 5,0% 6,1% 5,0% 22,7% (3,8%) -7% -1% Akademikere ,1% 19,0% 14,3% -13,7% (-8,7%) -1% 3% Akademikernes A-Kasse 43 7,9% 6,0% 5,0% -2,3% (-10,4%) 11% 10% CA, A-kasse 23 4,2% 4,0% 1,8% 21,1% (15,0%) 2% 9% Ingeniørernes A-Kasse 42 7,7% 3,6% 1,8% -34,4% (-25,0%) -11% -13% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 15 2,8% 2,1% 1,9% -28,6% (-21,1%) -18% -3% Magistrenes A-Kasse 35 6,4% 3,2% 3,7% 0,0% (16,7%) 5% 4% Funktionærer og tjenestemænd 59 10,9% 10,7% 8,8% 59,5% (20,4%) 18% 10% BUPL, A-kasse 7 1,3% 1,1% 1,6% 133,3% (75,0%) 3% 23% Danske Sundhedsorg. A-kasse 8 1,5% 1,2% 0,7% 0,0% (14,3%) 39% 1% Lærernes A-kasse 8 1,5% 1,7% 1,5% 60,0% (14,3%) 81% 32% FTF- A-kasse 33 6,1% 6,5% 4,0% 57,1% (26,9%) 11% -1% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 3 0,6% 0,3% 0,9% - (-40,0%) -36% 24% HK /Danmarks A-kasse 51 9,4% 12,1% 11,0% -19,0% (-13,6%) -10% -3% Tekniske funktionærer 51 9,4% 10,7% 7,5% 8,5% (4,1%) -4% -3% Business Danmarks A-Kasse 3 0,6% 2,0% 0,8% -57,1% (-62,5%) 2% -11% Min A-kasse 9 1,7% 1,8% 1,6% 12,5% (-25,0%) -12% -1% Funkt. og Servicef. A-kasse 9 1,7% 0,8% 1,2% 125,0% (125,0%) 16% 25% Ledernes A-kasse 18 3,3% 4,3% 2,3% -14,3% (0,0%) -3% -5% Teknikernes A-Kasse 12 2,2% 1,8% 1,6% 71,4% (71,4%) -7% -13% Byggefagene 4 0,7% 1,0% 2,3% -73,3% (-50,0%) -60% -32% Byggefagenes A-Kasse 4 0,7% 0,8% 1,5% -42,9% (33,3%) -55% -32% El-Fagets A-Kasse 0 0,0% 0,3% 0,8% 100,0% (-100,0% -70% -32% Metalarbejdernes A-Kasse 13 2,4% 2,1% 3,1% 44,4% (18,2%) -27% -19% Faglig Fælles (3F) A-kasse* 62 11,4% 11,7% 21,7% -21,5% (26,5%) -29% -18% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 0 0,0% 0,0% 0,9% - (-) -100% -18% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 22 4,1% 4,4% 6,5% 69,2% (10,0%) 27% 15% Øvrige 85 15,7% 19,5% 17,5% 2,4% (14,9%) -8% 3% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse 27 5,0% 4,6% 4,9% 22,7% (35,0%) -2% 11% 10 1,8% 2,3% 1,4% -16,7% (42,9%) 2% 11% Kristelig A-Kasse 48 8,8% 12,6% 11,3% -2,0% (2,1%) -11% -1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Klynge 3 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 Klynge 3 Østdanmark 12

15 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) februar 2012 februar 11 - februar 12 Ydelsesgruppe Klyngen Østdanmark Klyngen Østdanmark (Andel) 26,7% 31,5% 30,3% -5,3 (-5,8) 0,3-0,5 A-dagpengemodtagere -18,9% (- (Antal) %) -6,4% -4,9% Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 38,2% 26,4% 33,1% 8,5 (1,3) 2,4 2,6 (jobklare) (Antal) ,6% (-8,1%) 7,5% 2,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de fire målgrupper. Dvs. at ta bellen skal læse s sådan, at det eksem ple lvis er 38,2% ud af de ud elukkende jobklare kontanthjælpsmodt agere i Jobcenter, der ha r været ledige /akt ivered e i m inimum 80 pct. af tiden in den for d e sen este 5 2 uger fra og med sidste uge i feb ruar Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra august

16 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts % 7% Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 7,0% Andel borgere på førtidspension 7,3% 6% 5,3% 5,4% 5% 4% 4,2% 3,8% 4,6% 5,0% 4,6% 4,6% 4,7% 5,9% 3% 2% 3,3% 3,7% 3,0% 3,5% 4,2% 3,7% 3,5% 3,6% 1% 0% 0,9% 1,6% 0,8% 1,0% 2,0% 1,2% 0,9% 1,1% 1,1% 1,4% Allerød Egedal Ge ntofte Hørsholm Lejre Rudersdal Solrød Klyngen Østda nmark Kilde : Jobindsats.dk, Danmar ks statistik og egne beregninger Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal mar mar 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe Lyngbymar 2012 Klyngen Østdanmark Klyngen Østdanmark - Førtidspension % (0%) -3% -2% 4,2% 3,6% 5,9% - Fleksjob 338 2% (-3%) -1% -1% 1,0% 0,9% 1,0% - Ledighedsydelse 59 0% (18%) 22% 7% 0,2% 0,2% 0,3% I alt % (0%) -1,0% -1,3% 5,4% 4,7% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk, Danm arks statistik, Beskæftige lsesplan for Taa rbæk 2012 og egne beregninger * Anvendt befolkningsta l er fra 1/ Alderafgrænsning en år vedrører udelukke nde befolkningstallene, og ikke antallet af m odtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

17 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 106 Fleksjob og Ledighedsydelse, Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Førtidspension (klyngen) Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr -10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb- 11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan 10 Kilde: Jobindsats.dk mar 09 - feb 10 apr 09 - mar maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 Kommunens mål: 121 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 15

18 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 11% -22% (-4%) -40% (-5%) % 11% -9% -15% % 13% -13% -20% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra au gust 2011 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Kommune Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet 100% Ikke matchet 90% Match 3 80% 70% 60% Match 2 50% 40% 30% 20% Match 1 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) februar 2012 februar 11 - februar 12 Ydelsesgruppe Klyngen Østdanmark Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 60,1% 55,0% 60,9% -3,5 (-6,4) -1,1-3,1 (Antal) ,3% (-13,2%) 16,2% 2,0% (Andel) 64,2% 64,2% 71,2% -19,3 (-4,9) 0,3-0,1 (Antal) ,3% (87,2%) 14,4% 13,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver af de to matchgrupper. D vs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 60,1% ud af de u delukkende indsatsklare kont anthjælpsmodtagere (mat ch 2) i Jobcenter Lyng by-, som ha r modta get ydelsen (kontan thjælp betrag tes i denne opgørelse som én yd else) i me re end 40 uger. 16

19 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 3,5% 3,7% 2,4% 2,9% 4,6% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug- 11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 2,9% 2,9% 4,4% 3,3% 4,4% ,5% 0,0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger 17

20 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar 12 14% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 12% 11,7% 10% 9,0% 10,2% 8% 6% 7,2% 7,6% 5,3% 6,8% 6,0% 5,7% 6,9% 4% 2% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark 18

21 Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender mar-11 mar-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,9% (0,8%) 0% -2% ,8% (-1,0%) -5% -5% ,8% (3,1%) 27% 16% ,0% (56,5%) 3% 6% ,2% (0,0%) -31% -25% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,3% (4,3%) -11% -37% ,8% (0,0%) -1% -12% ,0% (50,0%) 30% 10% ,0% (0,0%) 0% -12% ,9% (-3,9%) 5% 3% I alt ,8% (3,5%) 4% 0% Kommunens mål: 509 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for 2012 og e gne bere gninge r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

22 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Kommune Klyngen Ydelsesgruppe %-vis mar-11 mar-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,4% (-16,8%) -5% 0% ,5% (22,9%) -13% -2% ,0% (19,5%) 14% 15% ,0% (61,5%) 16% 10% ,3% (-11,1%) -25% -21% ,0% (100,0%) 20% 4% ,7% (22,2%) -9% -12% ,0% (100,0%) -13% 12% ,0% (0,0%) -5% -12% ,1% (8,1%) 4% 2% I alt ,4% (5,7%) -2% 1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Ledighedsydelsesmodtagere mar-11 mar-12 %-vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark ,4% (56,3%) 8% -6% ,1% (-13,8%) -2% -7% ,8% (-8,8%) 34% 17% ,5% (50,0%) -3% 4% ,0% (50,0%) -41% -34% ,8% (0,0%) -14% -42% ,8% (-25,0%) 11% -13% 1 1 0,0% (0,0%) 200% 3% ,0% (0,0%) 20% -11% ,0% (-15,0%) 6% 4% I alt ,8% (1,2%) 8% -1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 %-vis udvikling 20

23 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 140 Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun- 10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt- 11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

24 Figur 13. Udviklingen i antallet af unge langtidsledige* a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter, indekseret (mar 2010 = 100) 700 A-Dagpengemodtagere, Jobcenter A-Dagpengemodtagere, Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere, Jobcenter Kontanthjælpsmodtagere, Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Tabel 12. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før A-Dagpengemodtagere Kontanthjælp Jobcenter Andel og antal - mar 12 Klynge 3 Østdanmark Udvikling i andel (%-point) og antal (%) mar 11 - mar 12 Jobcenter Klynge 3 Østdanmark (andel) 5,5% 15,0% 17,2% -13,5-6,7-1,6 (antal) ,3% -33,1% -11,4% (andel) 21,2% 10,6% 15,7% 10,7 2,1 1,5 (antal) ,0% 17,9% -1,8% *Langtidsledige: Målingen opgør antal bruttoledige unge personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller Kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge omfatter aldersgruppen år. 22

25 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar 12 Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere Antal mar 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling indvandrere og efterkommere * Klynge Østdanmark Klynge Østdanmark 95-3,1% (-10,4%) -0,5% -1,0% 3,6% 3,8% 5,8% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 49 8,9% (2,1%) 3,7% -2,2% 1,9% 1,4% 3,0% 68 11,5% (3,0%) 23,8% 8,9% 2,6% 3,7% 5,3% 37 68,2% (60,9%) -1,0% 5,9% 1,4% 1,9% 2,4% 5-28,6% (0,0%) -16,7% -29,8% 0,2% 0,1% 0,1% 2 0,0% (0,0%) 27,3% -32,3% 0,1% 0,1% 0,0% 36-10,0% (-16,3%) -4,8% -3,8% 1,4% 1,6% 2,4% 8-20,0% (33,3%) -5,6% -2,4% 0,3% 0,2% 0,2% 28 3,7% (-6,7%) 5,8% 4,1% 1,1% 0,5% 0,5% ,2% (5,1%) 8,8% 3,1% 7,8% 5,8% 8,7% I alt ** 533 5,0% (1,7%) 6,3% 1,7% 20,4% 19,1% 28,6% Kommunens mål: 508 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danm arks stat istik, Be skæftig elsespla n for Ta arbæk 2012 og egne beregninger * Befolkning stal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgrænsningen vedrøre r udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Lyn gby- Kom mune var de r desuden 8 ikke-matchede kon tanthjælpsmodtagere i marts 2012 Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra september

26 Figur 14. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4,9% 12,7% 5,3% 10,3% 8,9% 12,7% 6,7% 14,7% 2,8% 6,8% 8,1% 14,5% 7,4% 14,6% 4,5% 10,6% 6,5% 11,8% 10,3% 17,0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Kilde: Jo bindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Lejre Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark 24

27 Aktiv og tidlig indsats Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 1. kvt 2012 Klyngen Østdanmark 1. kvt kvt 2012 Klyngen Østdanmark 28,1 26,0 28,5 1,0 (-2,2) -1,0 1,3 38,9 33,1 33,0-9,4 (5,6) -2,9-5,7 35,9 34,5 26,8 1,3 (2,4) 0,2-0,2 28,9 23,0 31,6-15,5 (0,0) 3,4 3,1 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelse n. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra februar Aktiveringsgraden er her b eregnet som a ntallet af aktiveringsforløb set i forhold det sa mle de antal sygedag pengeforløb over 8 uger. Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Ydelsesgruppe Antal 1. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Klyngen Øst danmark A-dagpengemodtagere % 39% 43% 4,0 1,3 4,1 heraf : Privat løntilskud 52 4% 4% 3% -0,4-0,5 3,4 Offentlig løntilskud 105 9% 6% 8% -1,8-0,1 8,2 Virksomhedspraktik % 10% 10% 5,3 1,1 9,2 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 56% 62% -6,6-3,9-3,4 heraf : Privat løntilskud 20 6% 4% 4% 2,9 0,5 0,1 Andel Udvikling i andel (%-point) Offentlig løntilskud 24 7% 5% 6% 4,4 1,9 1,6 Virksomhedspraktik 70 20% 21% 17% 7,3-1,2-1,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 68% 59% -0,1-4,6-1,3 heraf : Privat løntilskud 9 3% 1% 1% 2,8-0,8 0,3 Offentlig løntilskud 3 1% 1% 1% 0,9 0,4 0,6 Virksomhedspraktik 98 30% 24% 16% 6,3 0,8 1,9 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktiverede er udre gnet som antallet af personer berørt af akt ivering (uden voksene lever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget henholdsvis d agpenge eller kontanthjælp i det på gældende kvartal. 25

28 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 4. kvt 2011 Ydelsesgruppe Klyngen Østdanmark Udvikling i %-point Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 48% 33% 42% 2,0 (14,7) -0,9 4,8 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 68% 84% 81% -2,0 (-7,2) 15,0 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 70% 72% 72% -0,8 (28,8) 11,4 3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 56% 78% 66% -4,4 (-44,4) 13,3 3,4 I alt (Antal personer) Kilde: Jobindsats.dk (232) (980) (18.896) 23%* 16%* 10%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal 2011 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Klyngen Østdanmark Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 9% 9% 11,9% -1,1 (2,4) 1,4 4,6 59% 37% 49% -5,9 (58,8) -2,4-7,0 53% 31% 32% 3,3 (23,9) 2,1-7,7 I alt (Antal personer) (92) (329) (7.768) 2%* 12%* 4%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal

29 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Klyngen* Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. Klyngen* Klyngen* 15,1% 14,4% 33,5% 28,0% 14,2% 14,9% 13,3% 13,0% 16,2% 13,3% 17,1% 28,5% 4,6% 3,1% 1,9% 2,0% 32,4% 29,8% Klyngen 0,0% 0,6% 4,9% 4,2% 43,9% 32,1% 12,8% 13,4% A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Klyngen* Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. Klyngen* Klyngen* -3% -16% -20% -8% 72% 16% 180% 41% 183% 77% 20% -7% 400% -6% 100% 38% 40% 41% -100% -50%.. -5% -8% Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Antal Klyngen** Øst danmark Klyngen** Østdanmark Udvikling i antal A-dagpengemodtagere 113 9% 10% 13% 11% 12% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Andel*** 38 3% 0% 6% 52% 12% 12% 34 3% 3% 5% 17% 34% 47% I alt % 13% 18% 19% 16% 16% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbe jdsteder ult imo perioden med mindst 2 ansa tte, der i løbet a f den valgte periode har haft minimum 1 kontan thjælpsm odtager eller d agpengemod tager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngeg ennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gan g, uanset hvor man ge ydelsesm odtagere man har haft i virksomhe dsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være min dre end sum men af andelene fo r de enkelte yd elsesgrupp er. 27

30 Selvforsørgelsesgrad Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt 2011 Jobcenter Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* 32 29,7% 22,9% 23,9% 11 31,4% 52,8% 52,6% 17 30,7% 32,5% 32,7% 0 44,8% 26,9% 20,5% Forløb i alt 60 31,9% 27,4% 28,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der kun bere gnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for dag pengemodta gerne i måleperiode n. Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 5 58,5% 9,9% 22,7% 95 24,2% 29,4% 33,0% 3 89,4% 55,8% 54,9% 0 0,0% 14,1% 31,6% 33 8,4% 32,4% 30,7% ,4% 33,3% 34,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 4 19,9% 12,1% 14,0% 108 5,3% 9,3% 10,4% 0 0,0% 48,7% 37,6% 0 0,0% 5,2% 12,0% 40 2,4% 14,2% 11,6% 152 4,9% 13,2% 11,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. 28

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere