Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet"

Transkript

1 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Dokumenterne der var journaliseret på fire forskellige sager var undtaget, med den begrundelse at de indgik i sager om revision af retsplejelovens regler om logning, dvs. sager om lovgivning. 21. november 2015 Forvaltningsret Sagen gav ombudsmanden anledning til at komme med nogle betragtninger om sagsbegrebet og journalisering. Ombudsmanden var enig med Justitsministeriet i, at der forelå en sag om lovgivning i offentlighedslovens forstand. Ombudsmanden mente imidlertid, at nogle af de undtagne dokumenter ikke kunne siges at høre til lovgivningssagen. Disse dokumenter måtte i stedet anses for at høre til en sag/forskellige sager om revision af logningsbekendtgørelsen og kunne derfor ikke undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen om undtagelse af sager om lovgivning. Ombudsmanden henstillede til Justitsministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse for så vidt angik disse dokumenter. (Sag nr. 15/02865)

2 I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet til journalisten), efterfulgt af en sagsfremstilling. Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad undersøger jeg i sagen? 1.1. Den 3. februar 2015 bad du Justitsministeriet om aktindsigt i dokumenter, breve, s, notater mv. udvekslet mellem politiet og JM siden december 2012, vedrørende erfaringer med tele- og internetlogningsreglerne efter den nuværende og tidligere logningsbekendtgørelse. Ministeriet traf afgørelse den 10. juni 2015 (fastholdt i afgørelse af 23. juni 2015). Ministeriet identificerede en række sager og undtog nogle sager og dokumenter i medfør af offentlighedslovens 20. Ministeriet undtog endvidere dokumenter i medfør af offentlighedslovens 24. På baggrund af din klage til mig undersøger jeg den del af Justitsministeriets afgørelse af 10. juni 2015, som fastholdt i afgørelse af 23. juni 2015, der omhandler undtagelse fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 20. Jeg tager således ikke stilling til den del af afgørelsen, der vedrører ministeriets afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24. Jeg bemærker, at jeg på baggrund af min gennemgang af sagen kan konstatere, at det kun er en meget begrænset andel af de akter, der er journaliseret på de omhandlede 20-sager, som ministeriet har anset for omfattet af din aktindsigtsanmodning. Det er derfor kun disse akter, som ministeriet har taget stilling til, og således også kun disse, der indgår i min undersøgelse Jeg bemærker endvidere, at Justitsministeriet under pkt. 6 i sin udtalelse af 28. august 2015 til mig har anført, at ministeriet i forbindelse med en gennemgang af aktindsigtssagens dokumenter er blevet opmærksom på to dokumenter, journaliseret på sagen , der i forbindelse med ministeriets afgørelse af 10. juni 2015 fejlagtigt blev anset for omfattet af din aktindsigtsanmodning og undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20. Ministeriet har anført følgende om disse to dokumenter: Det drejer sig nærmere bestemt om Justitsministeriets til Rigspolitiet sendt den 10. juni 2014 kl vedhæftet et udkast til bekendtgørelse om ændring af logningsbekendtgørelsen med dok. nr /19

3 De pågældende dokumenter vedrører imidlertid ikke erfaringer med teleog internetlogningsreglerne efter den nuværende og tidligere logningsbekendtgørelse, og er således ikke omfattet af journalist A s aktindsigtsanmodning af 3. februar Forudsat, at de pågældende dokumenter var omfattet af A s aktindsigtsanmodning, burde disse ikke have været undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20. Dokumenterne ville imidlertid kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1. Jeg er umiddelbart enig i, at disse dokumenter ikke kan anses for omfattet af din aktindsigtsanmodning. De indgår derfor ikke i min undersøgelse. Jeg forstår dog i øvrigt forholdet sådan, at ministeriet undtog to (andre) dokumenter i sag fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 20. Det drejer sig om en fra Rigspolitiet til Justitsministeriet af 12. september 2014 kl vedhæftet et notat om politiets brug af oplysninger om tele- og internettrafik Det er således de to sidstnævnte dokumenter, journaliseret på sag , samt de dokumenter, der er journaliseret på sagerne , og som ministeriet har anset for omfattet af din anmodning og undtaget efter offentlighedslovens 20 der er omfattet af min undersøgelse. 2. Retsgrundlag 2.1. Justitsministeriet har begrundet sit afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 20 med, at de omtalte sager og dokumenter drejer sig om revision af bestemmelsen i retsplejelovens 786, stk. 4, om logning og om revision af logningsbekendtgørelsen. 786, stk. 4, i retsplejeloven (lovbekendtgørelse nr af 9. december 2014) lyder således: 786. Stk. 4. Det påhviler udbydere af telenet eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring i 1 år af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren nærmere regler om denne registrering og opbevaring. 3/19

4 Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 378 af 6. juni 2002 om ændring af bl.a. retsplejeloven. I lovens 8 blev der indsat en bestemmelse om, at Justitsministeren i folketingsåret fremsatte forslag om revision af bestemmelsen. Revisionen er udskudt flere gange, senest ved lov nr. 635 af 12. juni 2013, hvor revisionen er udskudt til folketingsåret Som omtalt i Justitsministeriets afgørelse af 10. juni 2015 til dig blev der ved lovforslag nr. L 193 af 29. april 2015 fremsat forslag om udskydelse af revisionen til folketingsåret Den såkaldte logningsbekendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006, som ændret ved bekendtgørelse nr. 660 af 19. juni 2014, er udstedt i medfør af (bl.a.) retsplejelovens 786, stk i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen), som Justitsministeriets afslag på aktindsigt er begrundet med, lyder således: 20. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om lovgivning, herunder bevillingslove, før lovforslag er fremsat for Folketinget. Om anvendelsesområdet for 20 fremgår bl.a. følgende af de specielle bemærkninger til bestemmelsen (lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, Folketinget ): Bestemmelsen indeholder en tidsbegrænset undtagelse fra retten til aktindsigt og svarer indholdsmæssigt til den gældende lovs 2, stk. 1, 3. pkt. Der henvises herom til pkt , jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Formålet med bestemmelsen er navnlig at give centraladministrationen mulighed for at forberede lovgivningsinitiativer i samarbejde med udenforstående, herunder selvstændige kommissioner og udvalg, uden at skulle arbejde under presset af, at også overvejelser af mere foreløbig karakter undergives offentlighed. Bestemmelsen indgår sammen med navnlig lovforslagets 24, stk. 1, og 27, nr. 2, som et led i den samlede beskyttelse af den politiske beslutningsproces. Bestemmelsen finder alene anvendelse, hvis der foreligger et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold, særlig i henseende til, hvilke emner der søges reguleret. En sag falder således udenfor bestemmelsens anvendelsesområde, hvis det er ganske usikkert, om den pågældende sag vil munde ud i, at der udarbejdes et lovforslag. Det 4/19

5 er dog ikke en betingelse, at et lovforslag kan forventes fremsat inden for nær fremtid, jf. betænkningens kapitel 15, pkt (side 483 ff.). Bestemmelsen omfatter sager om udarbejdelse af ny lovgivning, herunder ny bevillingslov, samt konkrete bevillingssager, der forelægges for Folketingets Finansudvalg. Derimod omfatter bestemmelsen ikke sager om fortolkning af allerede gældende lovgivning, sager om udarbejdelse af administrative forskrifter eller sager om vedtagelse af EU-retsakter (forordninger, direktiver mv.). I tilfælde, hvor overvejelserne om et eventuelt lovgivningsinitiativ ikke giver anledning til fremsættelse af lovforslag, indebærer bestemmelsen en udelukkelse af adgangen til aktindsigt i den pågældende lovgivningssag. Dette følger af bestemmelsens ordlyd, hvorefter offentlighedsloven gælder, når lovforslag er fremsat for Folketinget. Retsvirkningen af, at en sag er omfattet af bestemmelsen, er, at samtlige sagens dokumenter og oplysninger er undtaget fra aktindsigt efter loven. Dette gælder, uanset om de pågældende dokumenter er tilvejebragt i forbindelse med den pågældende sag eller ej. Er der f.eks. tale om et lovgivningsprojekt, der er henlagt til et lovforberedende udvalg, vil alt udvalgets materiale være undtaget fra aktindsigt efter 20. Der kan vedrørende bestemmelsens nærmere rækkevidde i øvrigt henvises til beskrivelsen af gældende ret i betænkningens kapitel 15, pkt. 4, (side 453 ff.), samt kommissionens overvejelser i kapitel 15, pkt (side 483 ff.) Den nævnte betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven indeholder på s. 453 ff. bl.a. en omtale af ombudsmandspraksis efter den tidligere offentlighedslovs 2, stk. 1, 3. pkt., herunder sagen i Folketingets Ombudsmands beretning for 1991, s. 47, som du har omtalt i dit partshøringssvar af 7. september 2015 til mig. I betænkningen s. 484 forholder kommissionen sig til den tidligere praksis på området og anfører bl.a.: Det er endvidere kommissionens opfattelse, at bestemmelsen i overensstemmelse med gældende praksis alene bør finde anvendelse, hvis der foreligger et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold, særlig i henseende til, hvilke emner der søges reguleret. En sag 5/19

6 bør således ikke falde inden for bestemmelsens anvendelsesområde, hvis det er ganske usikkert, om den pågældende sag vil munde ud i, at der vil blive udarbejdet et udkast til et lovforslag. Derimod finder kommissionen det ikke uden videre afgørende for bestemmelsens anvendelse, om et lovudkast kan forventes fremsat inden for nær fremtid. Dette skyldes, at behandlingen af centraladministrationens sager om udarbejdelse eller overvejelser om udarbejdelse af lovgivningsinitiativer, efter omstændighederne kan strække sig over en længere periode, og det hensyn, der ligger bag bestemmelsen (beskyttelsen af den politiske beslutningsproces), gør sig også gældende i tilfælde, hvor det tager lang til at færdiggøre overvejelserne og eventuelt udarbejde lovgivningsinitiativet. Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 348 ff., anfører med henvisning til dette, at det ikke (længere) [er] en betingelse for, at en sag er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 20, at et lovforslag kan forventes fremsat inden for nær fremtid, cfr. FOB 1991, side 47, og FOB 1992, side 53 (s. 350) For så vidt angår spørgsmålet om, hvilke dokumenter der kan henregnes til en lovgivningssag og dermed undtages efter 20 omtaler betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 455, bl.a. det tilfælde, hvor en sag indeholder overvejelser om såvel lovgivning som administrative retsforskrifter. Af betænkningen fremgår således: Hvis en og samme sag omfatter overvejelser både om lovgivning og udfærdigelse af administrative retsforskrifter, antages det ikke at udelukke anvendelse af undtagelsesbestemmelsen for så vidt angår den del af sagens dokumenter, der vedrører lovgivning, jf. betænkning 857/1978, side 100. De dokumenter, der vedrører udfærdigelsen af bekendtgørelsen vil derimod være omfattet af lovens almindelige regler ( ). Se også Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 351 f., hvor der bl.a. anføres følgende (s. 352): Hvis én og samme fysiske sag omfatter både overvejelser om ny lovgivning og udfærdigelse af en bekendtgørelse, vil dokumenterne vedrørende ny lovgivning kunne undtages efter 20, mens dokumenterne vedrørende udfærdigelsen af bekendtgørelsen vil være omfattet af lovens almindelige regler, hvis dokumenterne kan udskilles således, at der eksisterer to særskilte juridiske sager (en lovgivningssag og en bekendtgørelsessag). Hvis der derimod er tale om dokumenter, der har en sådan indbyrdes sammenhæng, at det ikke som sådan er muligt at udskille to særskilte juridiske sager, vil alle dokumenterne kunne undtages fra akt- 6/19

7 indsigt efter 20, hvis betingelserne for, at der foreligger en lovgivningssag, er opfyldt. 3. Justitsministeriets anvendelse af offentlighedslovens Indledende om journalisering af dokumenter I dit partshøringssvar af 7. september 2015 har du bl.a. anført, at du ved en søgning på Folketingets hjemmeside kan se, at nogle af ministeriets dokumenter vedrørende lovforslag nr. L 193 ( ) har været journaliseret på sagen , herunder lovforslaget, høringsbrev, høringsliste og kommenteret høringsoversigt. Da lovforslag L 193 var fremsat på tidspunktet for ministeriets behandling af din aktindsigtsanmodning, mener du, at det må stå klart, at sag indeholder dokumenter vedrørende udskydelse af revisionen af retsplejelovens 786, stk. 4, og ikke (kun) dokumenter vedrørende den materielle revision af logningsreglerne. Du finder det problematisk, at ministeriet fastholder at klassificere den samlede sag således, at den kan undtages efter offentlighedslovens 20, idet der indgår akter fra et allerede fremsat lovforslag Jeg bemærker hertil, at den omstændighed, at Justitsministeriet i sin afgørelse af 10. juni 2015 har anført, at bl.a. sagen er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20, efter min opfattelse ikke er ensbetydende med, at det kan lægges til grund, Justitsministeriet har anset samtlige dokumenter, der er journaliseret på sag , for at kunne undtages efter 20. Jeg henviser herved til det, der er anført i forarbejderne om, hvilke dokumenter der kan henregnes til en lovgivningssag, jf. ovenfor pkt Det afgørende er således ikke, hvordan et dokument er journaliseret, men om dokumentet rent faktisk kan henregnes til en lovgivningssag i offentlighedslovens 20 s forstand. Se også Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 323 ff., om sagsbegrebet og tilgrænsende spørgsmål. Jeg kan således alene lægge til grund, at Justitsministeriet har anset 20 for anvendelig på bl.a. de dokumenter, der er journaliseret på sag , og som ministeriet har anset for omfattet af din aktindsigtsanmodning. Og som nævnt indledningsvis under pkt. 1.1 er det kun en meget begrænset 7/19

8 andel af de akter, der er journaliseret på de omhandlede 20-sager, som ministeriet har anset for omfattet af din aktindsigtsanmodning Foreligger der en lovgivningssag i offentlighedslovens 20 s forstand? Som det fremgår af forarbejderne til offentlighedslovens 20, jf. ovenfor under pkt. 2, finder bestemmelsen alene anvendelse, hvis der foreligger et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold, særlig i henseende til hvilke emner der søges reguleret. En sag falder uden for bestemmelsens anvendelsesområde, hvis det er ganske usikkert, om den pågældende sag vil munde ud i, at der udarbejdes et lovforslag. Som det endvidere fremgår af forarbejderne, er det ikke (længere) en betingelse for, at en sag er omfattet af offentlighedslovens 20, at et lovforslag kan forventes fremsat inden for nær fremtid. Det, der er anført om dette spørgsmål i Folketingets Ombudsmands beretning for 1991, s. 47 (jf. pkt. 2.3 ovenfor), kan således ikke opretholdes Justitsministeriet har lagt vægt på, at det i medfør af en revisionsbestemmelse påhviler justitsministeren at fremsætte forslag om revision af retsplejelovens 786, stk. 4. Ministeriet finder på den baggrund, at der foreligger et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold, og at det ikke kan betragtes som usikkert, om sagen vil munde ud i, at der udarbejdes et lovforslag. Det forhold, at tidspunktet for revisionen er udsat flere gange, kan efter ministeriets opfattelse ikke føre til et andet resultat, jf. Justitsministeriets afgørelse af 23. juni Jeg er efter min gennemgang af sagen og på baggrund af forarbejderne til offentlighedslovens 20 enig i Justitsministeriets betragtninger. Jeg er således enig med ministeriet i, at der foreligger en lovgivningssag i offentlighedslovens 20 s forstand Hvilke dokumenter kan henregnes til lovgivningssagen og dermed undtages efter 20? Det spørgsmål, der herefter skal vurderes, er, om de dokumenter, som ministeriet har anset for omfattet af din aktindsigtsanmodning og undtaget fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 20 rent faktisk kan henregnes til lovgivningssagen. 8/19

9 Jeg bemærker indledningsvis, at jeg efter min gennemgang af dokumenterne er enig med Justitsministeriet i, at de undtagne dokumenter alle vedrører den materielle revision af logningsreglerne og ikke spørgsmålet om udskydelse af revisionen af logningsreglerne, jf. herved Justitsministeriets udtalelse af 28. august Jeg bemærker også, at jeg er enig i de generelle kriterier for håndtering af blandede dokumenter i sager omfattet af offentlighedslovens 20, som er anført af Mohammad Ahsan (jf. pkt. 2.4 ovenfor), og som Justitsministeriets afgørelse bygger på. Sagen drejer sig derfor på dette punkt alene om Justitsministeriets konkrete anvendelse af disse kriterier på de foreliggende dokumenter I min høring af 1. juli 2015 bad jeg Justitsministeriet om at redegøre nærmere for, at også sager og dokumenter vedrørende revision af logningsbekendtgørelsen var blevet undtaget efter offentlighedslovens 20. Justitsministeriet har i sin udtalelse af 28. august 2015 generelt om de efter offentlighedslovens 20 undtagne dokumenter anført, at disse vedrører indbyrdes sammenhængende overvejelser om revisionen af de gældende materielle logningsregler, som både er fastsat i retsplejelovens 786, stk. 4, og i logningsbekendtgørelsen. Det er derfor Justitsministeriets vurdering, at dokumenterne har en sådan indbyrdes sammenhæng, at det ikke er muligt at udskille dokumenterne i særskilte sager vedrørende henholdsvis revision af retsplejelovens 786, stk. 4, og revision af logningsbekendtgørelsen. Der er således efter ministeriets opfattelse ikke tale om, at et eller flere af dokumenterne kan udskilles fra lovgivningssagen Som det fremgår af min gennemgang nedenfor, er det imidlertid min opfattelse, at nogle af dokumenterne ikke kan henregnes til lovgivningssagen, men at de i stedet må henregnes til en sag/forskellige sager om revision af logningsbekendtgørelsen. Undtagne dokumenter journaliseret på sag : Justitsministeriet har undtaget en af 3. januar 2014 fra Justitsministeriet til Rigspolitiet med et vedhæftet brev om invitation til møde om revision af reglerne om sessionslogning, en af 26. marts 2014 fra Rigspolitiet til Justitsministeriet med en vedhæftet arbejdsnotits om sessionslogning samt en korrespondance af 24. september og 6. oktober 2014 mellem Justitsministeriet og Rigspolitiet. 9/19

10 Som nævnt ovenfor er det ministeriets opfattelse, at det ikke er muligt at udskille dokumenterne til særskilte sager vedrørende henholdsvis revision af retsplejelovens 786, stk. 4, og revision af logningsbekendtgørelsen. Jeg mener imidlertid, at det er muligt at udskille de ovenfor omtalte to s af henholdsvis 3. januar og 26. marts 2014 med vedhæftede filer fra lovgivningssagen. Disse dokumenter ses således alene at omhandle reglerne i logningsbekendtgørelsens 5 om sessionslogning, som blev ændret ved Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 660 af 19. juni 2014 om ændring af logningsbekendtgørelsen. Uanset om spørgsmålet om sessionslogning også måtte indgå i overvejelserne om et kommende lovforslag om revision af retsplejelovens 786, stk. 4, fremtræder de omtalte s med vedhæftede filer indholdsmæssigt på en sådan måde, at de efter min opfattelse må henregnes til en sag vedrørende udstedelse af bekendtgørelse nr. 660 af 19. juni 2014 om ændring af logningsbekendtgørelsen. Jeg bemærker da også, at Justitsministeriet i sin udtalelse af 28. august 2015 anførte, at det udkast til ændring af logningsbekendtgørelsen, som ministeriet sendte til Rigspolitiet med af 10. juni 2014, ikke ville have kunnet undtages efter offentlighedslovens 20, hvis det havde kunnet anses for omfattet af din aktindsigtsanmodning. Jeg mener på den baggrund, at Justitsministeriet ikke kunne undtage de to e- mails af 3. januar 2014 og 26. marts 2014 med vedhæftede filer fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20. Jeg er for så vidt angår den omtalte korrespondance af 24. september og 6. oktober 2014 mellem Justitsministeriet og Rigspolitiet enig i Justitsministeriets vurdering. Undtagne dokumenter journaliseret på sag : Justitsministeriet har bl.a. undtaget en af 28. maj 2014 fra Justitsministeriet til Rigspolitiet fra aktindsigt. en ses imidlertid alene at vedrøre logningsbekendtgørelsens 5, der som nævnt ovenfor blev ændret ved bekendtgørelse nr. 660 af 19. juni De forhold, jeg har nævnt ovenfor vedrørende sag , gør sig derfor efter min opfattelse tilsvarende gældende for denne . 10/19

11 Det er således min opfattelse, at Justitsministeriet ikke kunne undtage e- mailen af 28. maj 2014 fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20. Justitsministeriet har endvidere bl.a. undtaget en af 28. januar 2015 fra Rigspolitiet til Justitsministeriet med et vedhæftet forslag til revideret logningsbekendtgørelse. Efter min opfattelse må denne mail med vedhæftet fil kunne udskilles og henregnes til en sag om (fremtidig) revision af logningsbekendtgørelsen. Jeg mener derfor, at Justitsministeriet heller ikke kunne undtage en af 28. januar 2015 med vedhæftet fil fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20. Jeg er for så vidt angår de øvrige undtagne dokumenter enig i Justitsministeriets vurdering. Undtagne dokumenter journaliseret på sag : Jeg har gennemgået de undtagne dokumenter, og jeg er enig i Justitsministeriets vurdering. Undtagne dokumenter journaliseret på sag : Justitsministeriet har undtaget en fra Rigspolitiet til Justitsministeriet af 12. september 2014 vedhæftet et notat om politiets brug af oplysninger om tele- og internettrafik. en og den vedhæftede fil er ligeledes journaliseret på den ovenfor nævnte sag Jeg er enig i Justitsministeriets vurdering. 4. Afsluttende bemærkninger Jeg har gjort Justitsministeriet bekendt med min opfattelse. Jeg har henstillet til ministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse for så vidt angår de dokumenter, som ministeriet efter min opfattelse ikke kunne undtage fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20. Jeg bemærker, at jeg ikke har taget stilling til, hvorvidt de omhandlede dokumenter vil kunne undtages efter andre bestemmelser i offentlighedsloven, herunder 24 om ministerbetjening. Jeg foretager mig ikke mere i sagen. 11/19

12 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling I en afgørelse af 10. juni 2015 skrev Justitsministeriet således til dig: 1. Ved af 3. februar 2015 har De anmodet Justitsministeriet om aktindsigt på følgende måde: Jeg anmoder om aktindsigt i dokumenter, breve, s, notater mv. udvekslet mellem politiet og JM siden december 2012, vedrørende erfaringer med tele- og internetlogningsreglerne efter den nuværende og tidligere logningsbekendtgørelse. Justitsministeriet har på baggrund af Deres aktindsigtsanmodning identificeret sagerne j.nr , , , , , , , og , der indeholder dokumenter omfattet af anmodningen. De meddeles hermed aktindsigt i de udbedte dokumenter i overensstemmelse med offentlighedslovens 7, stk. 1, ligesom de identificerede sagers aktlister vedlægges, jf. dog nedenfor. 2. Justitsministeriet har undtaget sagerne j.nr , og og to dokumenter fra sagen j.nr fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20. Efter denne bestemmelse omfatter retten til aktindsigt ikke sager om lovgivning, før lovforslag er fremsat for Folketinget. De omtalte sager og dokumenter drejer sig om revision af retsplejelovens 786, stk. 4, om logning og om revision af logningsbekendtgørelsen. Lovforslag om revision af den nævnte bestemmelse i retsplejeloven er endnu ikke fremsat for Folketinget. Det bemærkes i den forbindelse, at justitsministeren den 29. april 2015 fremsatte et lovforslag (L 193) om udskydelse af revisionen. Formålet med lovforslaget er at ændre revisionsbestemmelsen vedrørende retsplejelovens 786, stk. 4, således at justitsministeren fremsætter forslag om revision af bestemmelsen i folketingsåret frem for Justitsministeriet har endvidere efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1, undtaget en række dokumenter fra sagerne j.nr , , og fra aktindsigt, idet det drejer sig om interne dokumenter, der er udvekslet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at justitsministeren havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. De pågældende dokumenter er udvekslet mellem Justitsministeriets departement og Rigspolitiet henholdsvis Politiets Efterretningstjeneste navnlig i forbindelse med besvarelse af spørgsmål, som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren. 12/19

13 BILAG SAGSFREMSTILLING Justitsministeriet har imidlertid som udtryk for meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1, fundet grundlag for at meddele Dem aktindsigt i flere af de undtagne dokumenter i deres helhed, jf. pkt. 4 nedenfor. De dokumenter, som Justitsministeriet ikke har fundet grundlag for at meddele Dem aktindsigt i som udtryk for meroffentlighed, indeholder ikke relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag eller oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som vil skulle udleveres efter offentlighedslovens 28, stk Justitsministeriet har overvejet, om det undtagne materiale burde udleveres til Dem efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1, henholdsvis stk. 1, jf. stk. 2, og har i forhold til en række af de dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1, fundet grundlag herfor, jf. pkt. 3 ovenfor. Justitsministeriet har i forbindelse med vurderingen af, om de undtagne dokumenter burde udleveres til Dem efter princippet om meroffentlighed foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger bag de nævnte undtagelsesbestemmelser, og på den anden side den berettigede interesse, De som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. 5. Justitsministeriet har til Deres orientering blandt de udleverede dokumenter vedlagt en kopi af Justitsministeriets brev af 8. april 2015 til Folketingets Retsudvalg bilagt Rigspolitiets supplerende udtalelse vedrørende besvarelse af spørgsmål nr. 363 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. januar Justitsministeriet skal beklage den meget lange sagsbehandlingstid. Ved brev af 11. juni 2015 klagede du til Justitsministeriet over ministeriets afgørelse af 10. juni 2015 for så vidt angik ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 20. I en afgørelse af 23. juni 2015 fastholdt Justitsministeriet sin afgørelse af 10. juni Ministeriet skrev bl.a. således: 4. Justitsministeriet kan i den anledning oplyse, at ministeriets afgørelser om aktindsigt ikke kan påklages til nogen anden administrativ myndighed. 13/19

14 BILAG SAGSFREMSTILLING Justitsministeriet har imidlertid overvejet, om det anførte i Deres klage giver ministeriet anledning til en anden vurdering af Deres aktindsigtsanmodning, men ministeriet finder efter en gennemgang af sagen fortsat ikke grundlag for at udlevere de nævnte dokumenter. Justitsministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om lovgivning, før lovforslag er fremsat for Folketinget, jf. offentlighedslovens 20. Det bemærkes i den forbindelse, at følgende fremgår af forarbejderne til offentlighedslovens 20: [Citat af uddrag af de specielle bemærkninger til offentlighedslovens 20; min bemærkning]. Det bemærkes i den forbindelse, at det i medfør af en revisionsbestemmelse påhviler justitsministeren at fremsætte forslag om revision af retsplejelovens 786, stk. 4. Ministeriet finder på den baggrund, at der foreligger et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold, og at det ikke kan betragtes som usikkert, om sagen vil munde ud i, at der udarbejdes et lovforslag. Det forhold, at tidspunktet for revisionen er udsat flere gange, kan efter ministeriets opfattelse ikke føre til et andet resultat. Den 23. juni 2015 klagede du til mig over Justitsministeriets afgørelser af 10. og 23. juni Du skrev bl.a. således: RPL 786, stk. 4, blev indført ved ændringen af RPL i forbindelse med Terrorpakke I, jf. Lov nr. 378 af 06/06/2002, 2 punkt 3. Af samme lov klausulerer 8 en bestemmelse, der kræver at justitsministeren fremsætter en revision af RPL 786, stk. 4 senest i folketingsåret Det fremgår af bemærkningerne til L 193 ( ), at revisionen af RPL 786, stk. 4 siden 2006 har været udskudt i alt fire gange og ministeren ønsker med L 193 at udskyde revisionen en femte gang til folketingsåret Der har således været fremsat og vedtaget fire lovforslag vedrørende udskydelse af revisionsbestemmelsen siden bestemmelsen blev indført i JM fastholder i deres afgørelse, at alene det forhold at det påhviler justitsministeren at fremsætte et forslag om revision af RPL 786, stk. 4, betyder at offentlighedslovens 20 finder anvendelse, idet der foreligger et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold og at det ikke kan betragtes som usikkert, om sagen vil munde ud i, at der udarbejdes et lovforslag. 14/19

15 BILAG SAGSFREMSTILLING Jeg mener at forholdene omkring revisionen af 786, stk. 4 også skal tages i betragtning, og at afgørelsen ikke alene skal baseres på at revisionsbestemmelsen klausulerer at der skal påbegyndes et revisionsprojekt: 1. Det fremgår af bemærkningerne til L 193 ( ), L 142 ( ) samt L 53 ( ) at JM ikke ønsker at påbegynde revisionen af RPL 786, stk. 4, før det er afklaret om der sker ændringer på EU-området. Derfor mener jeg, at det må være ganske usikkert om det påbegyndte lovgivningsprojekt munder ud i et lovforslag, samt om lovgivningsprojektet vil have et bestemt, relativt præcist angivet indhold. 2. Før fremsættelsen af L 193 ( ), L 142 ( ) samt L 53 ( ) har JM måtte vurdere om der har været baggrund for at påbegynde revisionen af RPL 786, stk. 4. I alle tilfælde har ministeren dog valgt at stille forslag om at udskyde revisionen. På den baggrund mener jeg at akterne på sagen må have indgået i det allerede afsluttede lovforberedende arbejde af de ovenstående lovforslag, som blev fremsat med henblik på udskydelse af revisionsfristen til et senere folketingsår. 3. I den anledning, fremgår det ikke om de undtagne dokumenter indgår i en sag vedrørende revision af RPL 786, stk. 4 eller om de indgår i en sag om udskydelse af revisionsbestemmelsen. Den skriftlige fremsættelse af L 193 ( ), der udskyder revisionen til folketingsåret , er således en del af en sag hos JM med sagsnummer , hvilket er en af de sager som JM har undtaget aktindsigt, jf. offentlighedslovens Hvis offentlighedslovens 20 finder anvendelse, vil det betyde at akter vedrørende de allerede fremsatte lovforslag kan undtages, alene på den baggrund at de kunne finde anvendelse i et andet lovgivningsprojekt. Set i lyset af de gentagne udskydelser af revisionsfristen, betyder dette at ministeriet effektivt kan udelukke offentligheden, over en lang årrække, fra at få indsigt i dokumenter der har dannet baggrund for allerede fremsatte (og vedtagne) lovforslag. Den 1. juli 2015 bad jeg Justitsministeriet om en udtalelse for så vidt angik den del af ministeriets afgørelse af 10. juni 2015, som fastholdt i afgørelse af 23. juni 2015, der vedrørte afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 20. Jeg skrev bl.a. således: Justitsministeriet har i afgørelsen af 10. juni 2015 under punkt 2 om offentlighedslovens 20 bl.a. skrevet, at de sager og dokumenter, som er blevet undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20 drejer sig om revision af retsplejelovens 786, stk. 4, om logning og om revision af 15/19

16 BILAG SAGSFREMSTILLING logningsbekendtgørelsen. Jeg beder Justitsministeriet om i udtalelsen at redegøre nærmere for, at også sager og dokumenter vedrørende revision af logningsbekendtgørelsen er blevet undtaget efter offentlighedslovens 20. Jeg henviser til Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2014, side 352. I en udtalelse af 28. august 2015 til mig skrev Justitsministeriet bl.a. således: 5. Justitsministeriet kan i den anledning oplyse, at ministeriet kan henholde sig til ministeriets afgørelser af 10. og 23. juni 2015 og de deri anførte begrundelser for, hvorfor visse dele af det udbedte materiale blev undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens Justitsministeriet er dog i forbindelse med en gennemgang af aktindsigtssagens dokumenter blevet opmærksom på to dokumenter journaliseret på sagen j.nr , der i forbindelse med ministeriets afgørelse af 10. juni 2015 blev anset for omfattet af journalist A s aktindsigtsanmodning af 3. februar 2015 og undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20. Det drejer sig nærmere bestemt om Justitsministeriets til Rigspolitiet sendt den 10. juni 2014 kl vedhæftet et udkast til bekendtgørelse om ændring af logningsbekendtgørelsen med dok. nr De pågældende dokumenter vedrører imidlertid ikke erfaringer med teleog internetlogningsreglerne efter den nuværende og tidligere logningsbekendtgørelse, og er således ikke omfattet af A s aktindsigtsanmodning af 3. februar Forudsat, at de pågældende dokumenter var omfattet af A s aktindsigtsanmodning, burde disse ikke have været undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20. Dokumenterne ville imidlertid kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr Justitsministeriet kan om det af aktindsigtsanmodningen omfattede materiale, der i forbindelse med Justitsministeriets afgørelser af 10. og 23. juni 2015 blev undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20 oplyse, at sagerne j.nr , og vedrører såvel revision af retsplejelovens 786, stk. 4, som revision af logningsbekendtgørelsen. For så vidt angår de dokumenter fra sagen j.nr , der i forbindelse med Justitsministeriets afgørelser af 10. og 23. juni 2015 også blev undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 20, kan ministeriet 16/19

17 BILAG SAGSFREMSTILLING oplyse, og også disse dokumenter angår såvel revision af retsplejelovens 786, stk. 4, som revision af logningsbekendtgørelsen. Dokumenterne i sagerne , og og de to dokumenter i sag vedrører indbyrdes sammenhængende overvejelser om revision af de gældende materielle logningsregler, som både er fastsat i retsplejelovens 786, stk. 4, og i logningsbekendtgørelsen. Det er derfor Justitsministeriets vurdering, at dokumenterne har en sådan indbyrdes sammenhæng, at det ikke er muligt at udskille dokumenterne i særskilte sager vedrørende henholdsvis revision af retsplejelovens 786, stk. 4, og revision af logningsbekendtgørelsen. Der er således ikke tale om, at et eller flere af dokumenterne kan udskilles fra lovgivningssagen. Det bemærkes endvidere, at de nævnte undtagne dokumenter efter Justitsministeriets opfattelse alle vedrører den materielle revision af logningsreglerne og ikke spørgsmålet om udskydelse af revisionen af logningsreglerne. Justitsministeriet finder i øvrigt fortsat, at der foreligger et lovgivningsprojekt vedrørende retsplejelovens 786, stk. 4, af et bestemt og relativt præcist angivet indhold, og kan i den forbindelse henvise til ministeriets afgørelser af 10. og 23. juni Den 4. september 2015 sendte jeg en kopi af Justitsministeriets udtalelse af 28. august 2015 til dig med henblik på at modtage dine eventuelle bemærkninger. I dit partshøringssvar af 7. september 2015 fremsatte du en række bemærkninger til ministeriets udtalelse. Du anførte bl.a., at du ved en søgning på Folketingets hjemmeside kunne se, at nogle af ministeriets dokumenter vedrørende L 193 ( ) har været journaliseret på sagen , herunder lovforslag, høringsbrev, høringsliste og kommenteret høringsoversigt. Da lovforslag L 193 var blevet fremsat på tidspunktet for ministeriets behandling af din aktindsigtsanmodning, mente du, at det må stå klart, at indeholder dokumenter vedrørende udskydelsen af revision af retsplejelovens 786, stk. 4. Du fandt det problematisk, at ministeriet fastholdt at klassificere den samlede sag således, at den kan undtages efter 17/19

18 BILAG SAGSFREMSTILLING offentlighedslovens 20, idet der indgår akter fra et allerede fremsat lovforslag. I dit partshøringssvar stillede du også spørgsmål ved det, som ministeriet havde anført om dokumenternes indbyrdes sammenhæng, hvorefter det ifølge ministeriet ikke var muligt at udskille dokumenterne i særskilte sager vedrørende henholdsvis revision af retsplejelovens 786, stk. 4, og sager om revision af logningsbekendtgørelsen. Du henviste bl.a. til ombudsmandens udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 1991, s. 47. Den 10. september 2015 sendte jeg en kopi af dit partshøringssvar af 7. september 2015 til Justitsministeriet til orientering. Jeg meddelte dig samme dag, at jeg nu ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde modtaget fra dig og Justitsministeriet. Under gennemgangen af sagsakterne konstaterede jeg imidlertid, at Justitsministeriet ikke havde fremsendt samtlige akter i sagen. Jeg havde således ikke modtaget Justitsministeriets akter i ministeriets sag En af mine medarbejdere kontaktede den 23. oktober 2015 ministeriet telefonisk og bad om at få tilsendt de manglende akter. Dette orienterede jeg dig om ved brev af 28. oktober Med brev af 30. oktober 2015 fremsendte Justitsministeriet de akter, jeg havde bedt om. Ministeriet skrev bl.a.: ( ) Justitsministeriet har nu fremskaffet dokumenterne fra den omtalte sag. En kopi af dokumenterne vedlægges. Det bemærkes i den forbindelse, at Justitsministeriet på grund af en sagsbehandlingsfejl, der beklageligvis opstod i forbindelse med scanningen af det materiale, der blev identificeret i anledning af A s anmodning om aktindsigt, var nødsaget til på ny at fremfinde det materiale, der var omfattet af anmodningen. Der henvises i den forbindelse til ministeriets fristbrev til A af 12. maj I forbindelse med denne proces blev sagen j.nr på grund af en sagsbehandlingsfejl ikke fremfundet (på ny). De dokumenter fra sagen j.nr , som Justitsministeriet under henvisning til offentlighedslovens 20 undtog fra aktindsigt ved ministeriets afgørelse til A af 10. juni 2015, er dog i forbindelse med ministeriets første gennemgang af materialet vurderet til at vedrøre såvel revision af retsplejelovens 786, stk. 4, som revision af logningsbekendt- 18/19

19 BILAG SAGSFREMSTILLING gørelsen. Der henvises i den forbindelse til pkt. 7 i ministeriets udtalelse af 28. august 2015 til Folketingets Ombudsmand. 19/19

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser.

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser. 2016-42 Afgørelse om aktindsigt i lovgivningssag skal træffes af det ministerium, som sagen hører under En journalist anmodede Nationalbanken om aktindsigt i Nationalbankens korrespondance med Skatteministeriet

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

FOB Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt

FOB Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt FOB 2019-12 Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Statsministeriet om aktindsigt i materiale om projektet om anlæg af den kunstige ø Lynetteholmen.

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse FOU nr 2015.12 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere