Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HILLERØD Den generelle udvikling Status på ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Status på ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Status på ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Status på ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 6 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang og tidlig indsats 26

3 1. SAMMENFATNING I Hillerød er der et fald i jobcentrets samlede målgruppe pr. 1. kvartal 213. Færre Hillerødborgere er på offentlig forsørgelse. Bruttoledigheden falder, hvilket betyder, at der dels er blevet færre dagpengemodtagere, dels færre jobklare kontanthjælpsmodtagere. Bruttoledighedsprocenten er 3,9% i Hillerød, hvilket er lavere end gennemsnittet for Østdanmark (5,7% marts 213)). Ift. de nationale beskæftigelsesmål for 213, går det i den rigtige retning på to af områderne. Tilgangen til førtidspension er faldet i februar 213 sammenlignet med samme periode året før ligesom også langtidsledigheden er faldet (fra marts 212 til marts 213). Men det er her værd at bemærke, at faldet kun er gældende for langtidsledige dagpengemodtagere, mens antallet af langtidsledige (jobklare) kontanthjælpsmodtagere er stigende i perioden. På ungemålet går udviklingen den forkerte vej. Udviklingen på dette område er kendetegnet ved, at: Uddannelsesgraden: Om end størstedelen af kommunens unge ydelsesmodtagere uden kompetencegivende uddannelse er kontanthjælpsmodtagere, er særligt gruppen af unge dagpengemodtagere uden kompetencegivende uddannelse i kraftig vækst. Der bør derudover være særligt fokus på gruppen af unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der er den gruppe af de unge kontanthjælpsmodtagere, som der bliver flere af. Mere end hver tredje ung ufaglært dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager i Hillerød faldt i 211 fra en uddannelse. Det sidste mål vedrører en styrket kontakt med virksomhederne. Dette mål udmøntes lokalt i beskæftigelsesplanen for 213. Jobcentret har i den forbindelse fastsat et mål om, at andelen af virksomheder med virksomhedsnære aktiveringspladser skal øges. Vi har i denne status belyst udviklingen i den virksomhedsrettede indsats i jobcenter Hillerød med data fra jobindsats.dk Jobcenter Hillerød har i 1. kvt. 213 færre dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering (løntilskud og virksomhedspraktik) end samme periode året før. Der er en lidt lavere andel af arbejdsstederne i Hillerød, der har personer i virksomhedsrettet aktivering og antallet er faldende, særligt blandt de små virksomheder. Faldet gælder både private og offentlige arbejdssteder. For private arbejdssteder med personer i virksomhedsrettet aktivering er der dels et fald i antal dels i andel. 1

4 Status på ministermål i Hillerød Kommune Ministermål 1 Jan-dec 11 Jan-dec 12 Udvikling Jan-dec 11 - Jan-dec 12 Lokalt mål dec pct pct.-point pct. (pct.point) --- Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse 19,6 16-3,6 (-) 23,2 (,) Ministermål 2 feb. 212 feb. 213 Udvikling feb feb. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- Tilgang til førtidspension ,7 (-) 72 (-53,) Ministermål 3 mar. 212 mar. 213 Udvikling mar mar. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- Antal langtidsledige personer ,7 (-) 317 (-18,) Ministermål 4 Udvikling Lokalt mål dec. 213 Virksomhedskontakt Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Hillerød Kommune og egne beregninger. 1. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da målene er nye er disse ikke bergnet. Måltallet i () viser udviklingen fra , såfremt målet nås. 2

5 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HILLERØ D - 2. status 213 Notatet beskriver Jobcenter Hillerø d resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Hillerød - indgår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 2.1 Den generelle udvikling Bruttoledigheden i Hillerød Kommune udgør 3,9 % i marts 213. For Østdanmark samlet er ledigheden 5,7 %. I Hillerød såvel som i Østdanmark har bruttoledigheden været faldende. Bruttoledigheden i Hillerød er dog faldet markant mere end det gennemsnitlige fald. I Hillerød er faldet 7,% mod 2,1% i Østdanmark. Faldet i Hillerød er dels for dagpengemodtagere, dels for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Det er en lidt anden tendes end generelt i Østdanmark, hvor der har været en relativt stor stigning i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere. (Forklaringen herpå kan blandt andet findes i en ændret procedure for matchning i Jobcenter Hillerød) jf. tabel 3 og Resultatrevisionen for 212 for Jobcenter Hillerød) I Jobcentrets samlede målgruppe er antallet af fuldtidspersoner på offentlige ydelser faldet med 3,8% fra marts 212 til marts 213. Det er et større fald end blandt sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. Det er særligt blandt gruppen af dagpengemodtagerne og de jobklare kontanthjælpsmodtagere der er reduceret, jf. ovenstående bruttoledighedsudvikling. jf. tabel Status på ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse I 212 havde Hillerød 91 unge dagpengemodtagere og 541 unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. For de unge dagpengemodtagere var der tale om en stigning i antallet på 42,2 % i forhold til 211, og for de unge kontanthjælpsmodtagere var det en stigning på 5,3 % i forhold til året før, jf. tabel 1. De unge dagpengemodtagere uden kompetencegivende uddannelse i Hillerød havde samlet for 212 en uddannelsesgrad på 7,8 %, hvilket er en del lavere end samlet for Østdanmark på 14,6 %, jf. tabel 11. Uddannelsesgraden for unge dagpengemodtagere faldt mere i Hillerød fra 211 til 212 (- 5,9 %-point) end samlet for Østdanmark (-3,6 %-point), jf. tabel 11. Det samlede antal dagpengemodtagere under 3 år i Hillerød Kommune er steget 16,4 % (18 fuldtidspersoner) fra januar 212 til januar 213. For sammenlignelige kommuner var stigningen på 6,6 %, jf. tabel 6. 3

6 Hvad angår unge dagpengemodtagere i Hillerød Kommune synes udfordringen således at være, at en forholdsvis beskeden andel af de, der ikke i forvejen har en erhvervskompetencegivende uddannelse, påbegynder og/eller fastholdes i en ordinær uddannelse. De unge kontanthjælpsmodtagere uden kompetencegivende uddannelse i Hillerød havde i 212 en uddannelsesgrad på 2,1 %, hvilket er på niveau med Østdanmark. Uddannelsesgraden faldt med 3,4% point fra 211 til 212 for denne gruppe i Hillerød, jf. tabel 11. Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere under 3 år i Hillerød er steget 2,3% fra januar 212 til januar 213 (9 fuldtidspersoner), hvilket er en noget lavere stigning end samlet for sammenlignelige kommuner (+7,9 %). Stigningen ses alene for matchgruppe 2, hvor gruppen er vokset med 54 fuldtidspersoner jf. tabel 6. Hillerød Kommune har en lavere andel af unge borgere, der er på offentlig forsørgelse ((8,6 %), sammenholdt med klyngen 9,8 %). Den lidt lavere andel skyldes primært en lidt lavere andel af unge indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpmodtagere, jf. tabel 6. Udfordringen hvad angår unge kontanthjælpsmodtagere i Hillerød synes dermed at være tilgangen til målgruppen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, hvoraf de fleste er uden erhvervskompetencegivende uddannelse og dermed i målgruppen for det nationale beskæftigelsesmål om at øge andelen, der får en ordinær uddannelse. Behov for at mindske uddannelsesfrafald Opgørelser 1 viser, at andelen af unge ufaglærte kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Hillerød, der frafalder deres uddannelse inden for et år, er på niveau med gennemsnittet for Østdanmark (211 tal). I Hillerød frafalder 35 % af de unge ydelsesmodtagere, der er startet i uddannelse, deres uddannelse inden for et år. Andelen spænder fra % i nabokommunerne, mens 34 % i Østdanmark frafalder uddannelsen. Frafaldet viser generelt, at der fortsat bør være fokus på at mindske de unges uddannelsesfrafald i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og UU. 2.3 Status på ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension I Hillerød Kommune er 5 % af befolkningen på førtidspension, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet for sammenlignelige kommuner, hvor andelen er 6,5 %. Den lavere andel i Hillerød for personer på førtidspension er både gældende for personer over og under 4 år, jf. tabel 12. Tilgangen til førtidspension i Hillerød er faldet 15,7% fra februar 212 til februar 213, svarende til at 19 færre er tilgået førtidspension i februar 213 i forhold til året før. I sammenlignelige jobcentre er tilgangen faldet 3,3 % i samme periode, jf. tabel 13. Det er dog værd at bemærke, at for gruppen af unge mellem 2 og 39 år er der en stigning i tilgangen på 16% i Hillerød svarende til 4 personer. I Hillerød er andelen af arbejdsstyrken, som er på sygedagpenge (3,8 %) noget lavere end sammenlignelige kommuner (4,6 %), jf. figur 8. Antallet af sygedagpengeforløb i Hillerød er dog stigende (1,6%), hvilket alene gælder for forløb af mere end 26 ugers varighed. Blandt 1 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 3, April 213, jf. figur 2.3 på side 9. 4

7 sammenlignelige jobcentre er antallet af sygedagpengeforløb svagt faldende jf. tabel 15. Det ses samtidig at de helt lange forløb over 52 uger er faldende. Det er positivt, at der er et fald i de helt lange forløb. Jobcentret skal følgelig være opmærksom på, at stigningen i forløb over 26 uger ikke slår igennem ift at udvikle sig til langvarige forløb. Jobcentret bør derfor generelt fortsætte med at have fokus på udviklingen i sygefraværet, idet indsatsen kan være med til på sigt yderligere at reducere tilgangen til førtidspension. De dominerende fødekilder til førtidspension er langvarige sygedagpengeog kontanthjælpsforløb. Hvad angår de langvarige kontanthjælpsforløb er Hillerød på niveau med andelen af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der har været længe på ydelsen (6,5%) ift. de sammenlignelige kommuner (59,5 %). Udviklingen i både andel og antal går i den forkerte retning det vil sige, at den er stigende. jf. tabel 16. Diagnoser bag førtidspensioner 2 I Hillerød tilkendes 47% af førtidspensioneringerne på baggrund af psykiske lidelser. Det er en lidt lavere andel end samlet for Østdanmark (49 %). Der er et spænd i de nordsjællandske kommuner fra 35% i Halsnæs til 49% i Frederikssund. Det er vigtigt at sikre, at kommunens ressourceforløb indeholder elementer, der kan være med til at afhjælpe forskellige former for psykiske problemer, og at der sikres en tilstrækkelig kapacitet af tilbud på området. 2.4 Status på ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Andelen af arbejdsstyrken i Hillerød, der er langtidsledige (1,3 %), er lidt under niveauet for sammenlignelige kommuner (1,5 %), jf. figur 9. Gruppen af langtidsledige i Hillerød udgøres i marts 213 af 171 dagpengemodtagere og 137 jobklare kontanthjælpsmodtagere. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldet 29 % i Hillerød fra marts 212 til marts 213, formodentlig bl.a. pga. varighedsbegrænsningen. Mens antallet af langtidsledige (jobklare) kontanthjælpsmodtagere steg 18,1 % i perioden, jf. tabel 17. Det er tendensen i Hillerød 3 såvel som i flere andre kommuner i Nordsjælland at langtidsledigheden er stigende for voksne (3-54 år) faglærte mænd. Endvidere har de nyuddannede relativt høje langtidsledighedsprocenter, om end de udgør en lille gruppe blandt de langtidsledige. I forhold til indsatsen for langtidsledige 4 skiller Hillerød sig ud fra gennemsnittet i Østdanmark (og flere af de nordsjællandske kommuner) ved at have en lavere aktiveringsgrad og samtaleintensitet for langtidsledige. Tidlig spotning af personer i risiko for langtidsledighed, fokus på at opkvalificere de ufaglærte og udvide deres faglige mobilitet samt at hjælpe alle grupper af langtidsledige og nyuddannede med at åbne døre til virksomhederne, er vigtige elementer i bekæmpelse af langtidsledigheden. 2 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 3, April 213, figur 3.3, side Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 3, April 213, tabel 4.2 og 4.3, side Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 3, April 213, figur 4.2, side 18. 5

8 2.5 Status på ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Det er Jobcenter Hillerøds mål for en styrket kontakt og dialog med virksomhederne i 213, at andelen af virksomheder med virksomhedsnære aktiveringspladser øges med 3 virksomheder fra december 211 til december 213, svt. en stigning på 1,2%, jf. Hillerød Kommunes Beskæftigelsesplan 213. I 4. kvartal 212 havde Jobcenter Hillerød i alt 153 arbejdssteder med personer i virksomhedsrettet aktivering. Det er 13,4% af arbejdsstederne, hvilket er lidt under niveauet for sammenlignelige jobcentre, hvor der er 16,% af arbejdsstederne der har personer i virksomhedsrettet aktivering. Antallet af arbejdssteder med personer i virksomhedsrettet aktivering er faldet med 18,6% fra 4. kvt. 211 til 4. kvt (jf. jf. tabel 22). Faldet i antal gøres gældende for både private og offentlige arbejdssteder ligesom andelen (med undtagelse af arbejdssteder med offentlig virksomhedspraktik) af arbejdssteder med personer i virksomhedsrettet aktivering er faldende. Jf. jobindsats.dk Det er særligt de mindre virksomheder mellem 2 og 9 ansatte, hvor der er et fald i antallet af arbejdssteder med personer i virksomhedsrettet aktivering. Det er samtidig de mindre virksomheder med den laveste andel af virksomheder, der har personer i virksomhedsrettet aktivering jf. tabel 24. 6

9 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Hillerød Kommune opgjort efter ydelse Udvikling mar mar. 213, Andel af befolkningen 4 Antal fuldtidspersoner pct. mar. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- mar. 212 mar. 213 Dagpengemodtagere ,4 (-4,5) -13,5-12,5 2,4 3,1 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,7 (-3,1) 9,5 4,5 3,2 3,7 4,5 Jobklare (match 1) ,2 (-8,5) 19,7 7, 1,1 1,1 1,5 Indsatsklare (match 2) ,7 (2,5) 12, 4,9 1,4 1,9 2, Midlertidigt passive (match 3) ,3 (-5,1) -8,8,,8,7,9 Revalidender og forrevalidender ,3 (-7,5) -13,9-1,9,1,2,2 Sygedagpengemodtagere² ,6 (-5,3) -11,7-1,2 1,9 2,2 2, Midlertidige ydelse i alt ,3 (-4,2) -5, -5,1 7,7 9,2 1, Ledighedsydelsesmodtagere ,2 (22,6) 7,9 9,1,4,4,4 Personer i fleksjob³ ,6 (,6) 1,5,8 1,1 1,4 1, Førtidspensionister ,7 (-,9) -1,4-2,2 5, 6,5 5,8 Permanente ydelser i alt ,8 (,6) -,5-1,3 6,5 8,4 7,2 Ydelser i alt ,8 (-2,) -2,9-3,5 14,2 17,6 17,2 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 2. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra februar Tallene for personer i fleksjob er fra december Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Befolkningstal er fra 1kvt213 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde er udviklingen fra oktober

10 Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Hillerød Kommune opgjort efter ydelse Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 2 Antal fuldtidspersoner pct. jan. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- jan. 212 jan. 213 Dagpengemodtagere ,8 (3,2) -4,4-4,4 4,2 4,8 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,2 (-1,6) 12,7 6,5 11, 1, 1,6 Jobklare (match 1) ,9 (-1,1) 24,3 9,7 2,7 2,3 2,9 Indsatsklare (match 2) ,9 (6,4) 22,3 8,5 5, 5,2 5,2 Midlertidigt passive (match 3) ,5 (-1,5) -1,9 3,4 2,8 2,2 2,4 Revalidender og forrevalidender 6 3-5, (,) -12,9-22,9,1,2,1 Sygedagpengemodtagere ,1 (-5,2) -4,3-6,4 2,4 2,6 2,3 Midlertidige ydelse i alt ,2 (-1,) 4,6 1,3 17,7 17,6 18, Ledighedsydelsesmodtagere ,3 (-7,1) 29,3 19,7,6,5,3 Personer i fleksjob , (8,3) -,4 2,5,6,7,4 Førtidspensionister ,6 (1,6) 3,5 1,5 13,8 11,7 8,5 Permanente ydelser i alt ,5 (1,5) 4,1 2,1 14,9 12,8 9,2 Ydelser i alt ,3 (,1) 4,4 1,5 32,6 3,4 27,2 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Befolkningstal er fra 1kvt213 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september 212. Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i Hillerød Kommune, januar 28 - februar 213 Personer Antal ledige (netto) Antal aktiverede 1.4 Personer januar 28 marts 28 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar

11 Tabel 3. Antal bruttoledige i Hillerød Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling mar mar. 213, pct. Ledighedsprocent* mar. 213 Østdanmardanmark Øst- mar. 212 mar. 213 Dagpengemodtagere ,2 (-) -11,3-9,7 3,9 5, 5,7 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,6 (-) 36,9 2,6 I alt , (-) -2,3-2,1 4,3 5,4 6,4 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger *Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. Tabel 4. Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl An tal Udvikling Andel af arbejdsstyrken 1 feb. 212 feb. 213 feb feb. 213, pct. feb. 213, pct. Hillerød ,9 (-) 81,3 Klyngen , 78,9 Østdanmark ,6 77,6 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 212 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. Tabel 5. B efolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 212 Højest fuldførte uddannelse Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Østdanmark Østdanmark Grundskole 23,8 27,9 25,5 17,8 21,4 19,4 Gymnasieluddannelse 8,9 8,1 1,5 8,6 8, 1,4 Erhvervsuddannelse 3,1 33,7 28,5 32,6 37, 31,4 Kort videregående uddannelse 5,5 4,9 4,5 6,2 5,7 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 17,8 14,9 15,7 2, 17,1 17,9 Lang videregående uddannelse 2 1,6 7, 1,3 12,5 8,6 12,7 Uoplyst 3,2 3,5 4,9 2,3 2,2 3,1 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 9

12 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. U nge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, januar 213 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Procent Procent ,3 12, 8,7 12,1 9,9 1,8 12,2 12,8 1,2 11,9 11,3 1,7 9,2 13,9 13,6 11,3 1, Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Hillerød Kommune opgjort efter ydelse Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 3 Antal fuldtidspersoner pct. jan. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- jan. 212 jan. 213 Dagpengemodtagere ,4 (4,1) 6,6 8,5 1,8 2,7 2,6 Kontanthjælpsmodtagere ,3 (,) 7,9 4,9 5,8 5,8 5,3 Jobklare (match 1) , (-16,2) 14,4-1,8 1,8 1,9 2, Indsatsklare (match 2) ,1 (8,9) 9,3 15,2 2,9 3,2 2,6 Midlertidigt passive (match 3) ,9 (12,1) -9,6-4,7 1,,7,7 Revalidender og forrevalidender ,3 (-15,8) -19,3-26,8,2,3,2 Sygedagpengemodtagere ,6 (-14,7) -16,1-16,5,8 1,,8 Midlertidige ydelse i alt ,5 (-1,3) 3,6 2,4 8,6 9,8 8,9 Ledighedsydelsesmodtagere 2 8 3, (1,) 24,2 16,3,1,1,1 Personer i fleksjob , (-1,) -1,3 2,8,1,2,1 Førtidspensionister , (-5,9) 1, 2,3 1,4 1,3 1, Permanente ydelser i alt , (-2,6) 1,9 2,9 1,6 1,6 1,1 Ydelser i alt ,6 (-1,2) 3,4 2,4 1,2 11,3 1, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 1kvt13 og er alle 16-3-årige. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september

13 Midlertidige ydelse i alt ,8 (1,7) 2,4,3 6,8 7,7 7, Ledighedsydelsesmodtagere 1 4 3, (1,) 14,3 45,,1,, Personer i fleksjob 1 3 2, (2,) 22,2-3,9,1,1, Førtidspensionister ,4 (-7,4) 2,9 3,1,9,8,7 Permanente ydelser i alt ,8 (,) 4,5 3,6 1,1,9,8 Ydelser i alt ,7 (2,) 2,7,7 7,9 8,6 7,7 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 1kvt13 og er alle årige. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september 212. Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Hillerød Kommune opgjort efter ydelse Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 3 Antal fuldtidspersoner pct. jan. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- jan. 212 jan. 213 Dagpengemodtagere ,4 (39,5) 9,3 1,2 1,1 1,7 1,4 Kontanthjælpsmodtagere , (-1,8) 5, 2,5 5,1 5,2 5, Jobklare (match 1) ,6 (-19,2) 11,8-4,4 1,5 1,7 1,8 Indsatsklare (match 2) ,5 (1,9) 8,4 14,1 2,7 2,9 2,5 Midlertidigt passive (match 3) ,2 (2,4) -22,7-11,6,8,5,6 Revalidender og forrevalidender ,4 (-12,5) -22,5-35,4,1,2,2 Sygedagpengemodtagere ,8 (-17,9) -21,7-22,1,4,5,4 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Hillerød Kommune opgjort efter ydelse Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 3 Antal fuldtidspersoner pct. jan. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- jan. 212 jan. 213 Dagpengemodtagere ,5 (-15,) 4,6 7,6 3,8 5,2 4,8 Kontanthjælpsmodtagere ,4 (3,6) 13,3 8,6 7,8 7,3 6, Jobklare (match 1) ,3 (-1,2) 19,4 2,3 2,4 2,3 2,3 Indsatsklare (match 2) ,5 (4,8) 11,2 17,3 3,6 3,7 2,7 Midlertidigt passive (match 3) 31 31, (29,2) 9,6 4,4 1,7 1,2 1, Revalidender og forrevalidender ,8 (-18,2) -15, -2,3,5,4,3 Sygedagpengemodtagere ,4 (-12,5) -12, -12,8 1,9 2, 1,4 Midlertidige ydelse i alt , (-5,2) 5,2 4,5 14, 14,9 12,4 Ledighedsydelsesmodtagere 1 4 3, (1,) 27,1 9,2,2,2,1 Personer i fleksjob ,5 (-33,3) -8,8 4,4,3,4,2 Førtidspensionister ,2 (-4,2) -,4 1,6 2,5 2,4 1,4 Permanente ydelser i alt ,8 (-5,1), 2,4 3,1 3,1 1,7 Ydelser i alt ,9 (-5,2) 4,3 4,2 17,1 18, 14,2 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 1kvt13 og er alle årige. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september

14 Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, januar 213 Hillerød Klyngen Østdanmark Antal fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere ,7 23,9 25,9 Kontanthjælpsmodtagere 49 56,4 51,3 52,9 Jobklare (match 1) ,1 16,7 19,8 Indsatsklare (match 2) 28 28,7 27,9 25,4 Midlertidigt passive (match 3) 74 1,2 6,3 7,3 Revalidender og forrevalidender 16 2,2 2,6 2,4 Sygedagpengemodtagere 58 8, 8,4 7,7 Midlertidige ydelse i alt ,3 86,2 88,9 Ledighedsydelsesmodtagere 8 1,1,8,5 Personer i fleksjob 9 1,2 1,5,9 Førtidspensionister 96 13,2 11,4 9,7 Permanente ydelser i alt ,6 13,7 11,1 Ydelser i alt 725 1, 1, 1, Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Østdanmark Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Tabel 1. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Hillerød kommune Antal Udvikling Jan-dec 11 til Jan-dec 12, pct. Jan-dec 11 Jan-dec 12 Østdanmark A-dagpengemodtagere ,2 36,8 51,8 Kontanthjælpsmodtagere ,3 15,2 9,9 I alt ,3 18,5 15,8 Kilde: Jobindsats og egne beregninger sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan

15 Tabel 11. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Hillerød Kommune Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-dec 11 til Jan-dec 12, Jan-dec 11 Jan-dec 12 pct.-point Østdanmardanmark Øst- Hillerød Hillerød Hillerød Østdanmark A-dagpengemodtagere 13,7 18,2 7,8 14,6-5,9-3,6 Kontanthjælpsmodtagere 2,1 2,2 16,7 19,4-3,4 -,8 I alt 19, ,8-3,6-1,2 Kommunens mål for uddannelsesgraden er 23,2 pct. i december 213 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Figur 4. Uddannelsesgrad for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse Procent Jan-dec 11 Jan-dec 12 Procent ,9 14,4 19,2 18, 2,3 19,6 18,7 16,3 2,3 19,4 17,1 15,5 16,1 19,4 21,2 2,2 19,6 16, 19,6 18,8 23,5 18,8 21,5 18,6 25, 21,4 19,1 18,1 18,2 17,9 2, 18,8 1 5 Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk 13

16 3.3 Personer på førtidspension Figur 5. K ilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Procent Procent ,2 6,4 7,5 7,8 6,9 6,6 7,9 7,3 6, ,7 5,4 5,6 5,6 5, 5, 5, 5, Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 1kvt213. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Tabel 12. Førtidspensionister i Hillerød Kommune fordelt på alder Alder Antal fuldtidspersoner mar. 212 mar. 213 Under 4 år ,4 (-) -,4 -,2 1,8 2,2 1,6 4 år og derover ,9 (-) -1,6-2,5 7,3 9,9 9,6 I alt ,7 (-) -1,4-2,2 5, 6,5 5,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Udvikling mar mar. 213, pct. Østdanmark Andel af befolkningen 1 mar. 213, pct. Østdanmark 1. Befolkningstal er fra 1kvt213. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet 14

17 Tabel 13. Tilgangen til førtidspension* i Hillerød Kommune Alder Udvikling feb feb. 213, Andel af befolkningen 2 Antal personer pct. feb. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- feb. 212 feb. 213 Under 2 år ,3 (-) 3,5-12,7,2,2, år , (-) 1,5,6,3,26,18 4 år og derover , (-) -5,4-7,6,39,52,5 I alt ,7 (-) -3,3-6,2,34,41,35 Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er 72 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger *Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 1. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 2. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år Figur 6. Udvikling i tilgangen til førtidspension i Hillerød Kommune, jan feb. 213* Personer feb 1 - jan mar 1 - feb 11 apr 1 - mar 11 4 år og derover under 4 år alder ukendt maj 1 - apr 11 jun 1 - maj 11 jul 1 - jun 11 aug 1 - jul 11 sep 1 - aug 11 okt 1 - sep 11 nov 1 - okt 11 dec 1 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 dec 11 - nov 12 jan 12 - dec 12 feb 12 - jan 13 mar 12 - feb 13. *Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. Personer

18 Figur 7. U dviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Østdanmark Index , jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 Tabel 14. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob Hillerød Kommun e Ydelseskategori Antal fuldtidspersoner Udvikling mar mar. 213, pct. mar. 12 mar. 13 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 Østdanmark Andel af befolkningen 1 mar. 213, pct. Østdanmark Fleksjob ,6 (,6) 1,5,8 1,1 1,4 1, Ledighedsydelse ,2 (22,6) 7,9 9,1,4,4,4 I alt , (6,2) 3, 2,9 1,5 1,8 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 1kvt213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

19 Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, februar 213 Procent 7 Procent ,3 4,6 4,1 4,6 3,9 4,5 3,7 5,3 3,8 4,9 5,3 5, 3,9 5,8 5, 4,6 4, Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde:Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 15. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, januar 213 Antal forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Varighed af forløb Under 26 uger ,5 68,7 68,8-2,2 (2,3) 2,3-7, Over 26 uger ,5 31,3 31,2 12,1 (1,8) -5, -3, heraf over 52 uger ,3 12,2 13, -7, (-14,5) -14,1-5,2 I alt , 1, 1, 1,6 (2,2) -,1-5,8 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september 212. Tabel 16. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel (pct.) og antal personer Andel (pct.) og antal personer Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) feb. 212 feb. 213 feb feb. 213 Hillerød Klyngen Hillerød Klyngen Hillerød Klyngen Østdanmark Østdanmark Østdanmark Østdanmark Østdanmark Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 6,5 59,5 61,3 65,2 62, 61,1 4,7 (7,8) 2,5 -,2 (match 2) (Antal) ,9 (7,3) 3,5-1,6 Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 47,1 47,5 55,3 44,9 49,1 54,1-2,3 (-1,) 1,6-1,2 (match 3) (Antal) , (1,1) 14,8 5, Note: Andelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 65,2 pct. ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Hillerød, som har modtaget kontanthjælp i mere end 4 sammenhængende uger. 17

20 3.4 Langtidsledighed Figur 9. A ndel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), marts 213 Procent 2,5 A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklar) Procent 2,5 2,1 2, 1,5 1, 1,5,7 1,8,7 1,4,5 1,6,7 1,8,8 1,5,5,9 1,3,5 1,3,6 1,5,5 1,1,3 1,6,6 1,2,4 1,5,6 1,3,4 1,5,5 2,,9 2, 1,5 1,,5,8 1,1,9,9 1,1 1, 1,2,8,7 1,,8 1,,8 1,,9,9 1,1,5, Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Tabel 17. Langtidsledighed i Hillerød Kommune opgjort efter ydelse Udvikling mar mar. 213, Langtidsledighedsprocent 1, An tal pct. mar. 213 Østdanmardanmark Øst- mar. 212 mar. 213 Dagpengemodtagere , (-) -31,6-29,9,9 1,2 1,4 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,1 (-) 92, 58,,6,5,9 I alt ,7 (-) -1,5-7,2 1,3 1,5 2, Kommunens mål for langtidsledighed er 317 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Hillerød Kommune og egne beregninger 1. Langtidsledighedsprocenten er beregnet ift. arbejdsstyrken (16-64 år). For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antal forsikringsaktive Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet., 18

21 Figur 1. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Hillerød Kommune, januar 28 - marts 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts

22 Figur 11. Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i Hillerød Kommune, januar 28 - marts 213 Personer 1.6 Langtidsledige 1) Øvrige bruttoledige 2) Andel langtidsledige 3) Procent januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2) Antal bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 3) Langtidsledige ift. alle bruttoledige

23 Figur 12. U dviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 211 = 1) 12 Index Østdanmark Hillerød (bruttoledighed) Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år

24 Tabel 18. Forsikrede langtidsledige (brutto) i Hillerød Kommune fordelt på a-kassegrupper og a- kasser Langtidsledighedsprocent 1 Antal personer Udvikling mar mar. 213, pct. mar. 213 Østdanmardanmark Øst- mar. 212 mar. 213 Forsikrede i alt , -31,6-29,9,9 1,2 1,4 Selvstændige ,6-17,7-21,7,9 1, 1,3 DANA 5-1, -5,6-25,2, 1,4 1,8 ASE ,1-21,2-2,6 1,1 1, 1,2 Akademikere ,5-32,7-19,8,8,8 1,4 Akademikere (AAK) ,8-21,4-16,5,9,8 1,4 Økonomer (CA) 4 4, -1,1-1,1,9 1,1 1,4 Ingeniører (IAK) ,7-57,5-38,2,5,4,7 Journalistik, Kommunikation og Sprog 5 3-4, -42,2-32,8 2,2 1,2 2, Magistre (MA) 1 3-7, -29,5-14,9,6 1, 1,9 Funktionærer og tjenestemænd ,5-38,1-21,8,3,4,7 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) - -41,2-21,,,6,8 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) - -47,6-34,1,,1,2 Lærere (DLF-A) , -41,5-13,2,9,4,6 Socialpædagoger (SLA) - -56,8-23,4,,3,8 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 4 6 5, -3,2-22,7,5,6 1, Fag og Arbejde (FOA+PMF) ,7 3,7-19,5,9 1,2 1,1 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,4-28,4-25,5 1, 1,4 1,7 Ledere og tekniske funktionærer , -3,2-29,7 1,,9 1,2 Business ,3-22, -26,7 1,9 1, 1,4 Min akasse ,6-26,6 1,1,7 1,1 Funktionærer og Servicefag - -35,9-39,2,,9 1,5 Ledere 5 7 4, -28,5-17,2,7,7,9 Teknikere , -4,4-43,5 1,4 1,5 2, Industri og byggefagene ,7-44,4-43,5 1,6 1,7 2,2 Byggefagenes a-kasse 5-1, -58,8-41,,,8 1,6 El-faget - -91,7-57,5,,1,8 Metalarbejdere 7 7, -32,1-35,6 1,9 1,2 1,6 Faglig Fælles a-kasse (3F) ,7-43,3-44,4 1,9 2,1 2,5 Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) - -59,3-4,9, 1,4 2,6 Øvrige ,4-3,3-3, 1, 1,5 1,8 det Faglige Hus , -24, -22,1,9 1,3 1,9 Frie Funktionærer (FFA) 6-1, -47,7-3,6,,8 1,4 Kristelig a-kasse ,3-3,7-33,3 1,3 1,6 1,9 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 22

25 Tabel 19. A ndel langtidsledige ift. alle ledige mar. 213, Udvikling mar mar. 213, pct. pct.-point Hillerød Klynge Østdanmark Hillerød Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere 24,1 23,2 24,8-6,7 (-) -6,9-7,1 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 44,3 37,7 43,4 7,4 (-) 1,8 1,3 I alt 3,2 27, 3,6-2,3 (-) -2,5-1,7 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år.andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 24,1 af dagpengemodtagerene i Jobcenter Hillerød, der er langtidsledige.udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. 23

26 3.5 Virksomhedsrettet indsats Tabel 2. A ndel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 1. kvt 213 Hillerød Klyngen Antal aktiverede i alt 1 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Delvis raskmelding An tal aktiverede i alt* Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik --- procent procent --- A-dagpengemodtagere 12 2, 35, 11, ,1 28,3 17,3 Kontanthjælp (match 1) 74 25,7 25,7 27, ,2 18,5 27,6 Kontanthjælp (match 2) 122 4,9 4,9 3, ,4 3,8 27,8 Sygedagpengemodtagere² 27,, 55,6 14, 832 1, 1,3 41,2 11,3 1. Delvist raskmeldte indgår ikke i antal aktivered i alt og andelen af delvise raskmeldinger er beregnet ift. antallet af sygemeldte i alt. Tabel 21. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 213 Udvikling i antal 1 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik --- fuldtidspersoner procent --- A-dagpengemodtagere ,7-33,2-1,6-45, -5, -3,7 Kontanthjælp (match 1) ,, -45,7 23,1 11,1-21,3 Kontanthjælp (match 2) , -,9-33,3 3,2-14, -13,8 Sygedagpengemodtagere ,, -1, -31,3 5, -8,8 1. Udvikling i antal er for virksomhedsrettede tilbud i alt. Delvis raskmelding Tabel 22. Arbejdssteder i Hillerød Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering An del 1 Udviklingen i antal Antal 4. kvt kvt kvt 212, pct. Østdanmardanmark Øst- 4. kvt kvt 212 A-dagpengemodtagere ,7 1,1 9,8-8,3-29,5-28,2 Kontanthjælp (match 1) , 5, 5,7-26, -3, -5,4 Kontanthjælp (match 2) ,1 5,7 4,9-7,8-5,1-2,9 I alt ,4 16, 15,7-18,6-19,4-18,5 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 24

27 Tabel 23. Arbejdssteder i Hillerød Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på branche Branche An del 1 Udviklingen i antal Antal 4 kvt 212, pct. 4. kvt kvt 212, pct. Østdanmardanmark Øst- 4 kvt kvt 212 Landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding, 3,8 6, ,2-32,5 Industri og forsyning ,7 14, 13,1-63,6-27,2-17,7 Bygge og anlæg ,1 9,5 1,3-8,3-19,6-23,8 Handel og transport , 15,1 13,3-19,6-21,3-21, Service erhverv ,1 1, 1,1-9,4-24,4-24,3 Offentlige erhverv , 34,6 33,3-17,3-15,7-12,2 I alt ,4 16, 15,7-18,6-19,4-18,5 Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 2. Industri, energiforsyning, vandforsyning og renovation 3. Hoteller, restauranter, iinformation, kommunikation, finansiering, forsikring, ejendomshandel, udlejning, videnservice, rejsebureau, rengøring o.a. operationel service, andre serviceydelser mv 4. Offentlig administration, forsvar, politi, undervisning, sundhed, socialvæsen, kultur og fritid Tabel 24. Arbejdssteder i Hillerød Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering aktivering fordelt på virksomhedsstørrelse Branche An del 1 Udviklingen i antal Antal 4 kvt 212, pct. 4. kvt kvt 212, pct. Østdanmardanmark Øst- 4 kvt kvt ansatte ,5 8,2 8,3-3,3-26, -26, ansatte ,7 24,9 24,6-14,3-17,7-15, ansatte , 47, 43,3 25, -1,5-1,3 Mindst 1 ansatte ,2 47,4 52,3-22,2-17,7-1,4 I alt ,4 16, 15,7-18,6-19,4-18,5 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note:Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. Tabel 25. Stillinger på Jobnet i Hillerød Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder Antal stillinger i jobnet Udviklingen i antal stillinger ift. Antal stillinger ift. antal antal arbejdssteder, arbejdssteder, pct. pct.-point mar. 212 mar. 213 mar. 212 mar. 213* mar mar. 213 Hillerød ,7 25,3 5,7 Klyngen ,2 15, 1,9 Østdanmark ,7 18,7 4, * Antallet af arbejdssteder er fra december

28 3.6 Aktiveringsomfang og tidlig indsats Tabel 26. Aktiveringsgraden1 for a-dagpenge-, kontanthjælps- (match 1 og 2) og sygedagpengemodtagere A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 1. kvt 213, pct. Udvikling 1. kvt kvt 213, pct.-point Østdanmark Østdanmark 15,8 19,1 17,4-8,9 (-8,4) -1,1-1,9 23,6 29,5 29,8-9,8 (-5,8) -1,1-3,1 29,3 26,5 22,8-6,2 (-8,2) -6,2-4,1 Sygedagpengemodtagere 2 12,4 31,9 27,5 2,2 (,) -2,2-3,. 1. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 2. Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra januar 213. Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Note: Udviklingstallet i ( ) viser udviklingen fra sidste statusnotat. For aktiveringsgraderne for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere drejer det sig om 2. kvartal 212 og for sygedagpengemodtagerne er det august 212. Tabel 27. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) berørt af aktivering opgjort på aktiveringstype 1. kvt kvt kvt 213 Østdanmardanmark Øst- An tal Andel, pct. Udvikling i andel, pct.-point A-dagpengemodtagere , 33, 33,7-3,9-8, -9,3 Privat løntilskud 39 3,3 2,6 2,5,1 -,8 -,9 Offentlig løntilskud 61 5,2 5,3 5,1 -,6-2,8-2,6 Virksomhedspraktik 49 4,1 7,7 6,8-4,4-3,2-3,6 Vejledning og opkvalificering ,4 17,5 19,3,9-1,1-2,1 Jobklare kontanthjælpsmodtagere ,2 55,9 57,5 -,6-1,9-4, Privat løntilskud 27 6,6 4,1 3,9,6 -,5,3 Offentlig løntilskud 32 7,9 6,7 6,7-4,1,2,8 Virksomhedspraktik 74 18,2 17,3 14,2 4,1-6,3-2,6 Vejledning og opkvalificering 63 15,5 27,8 32,7-1,2-4,4-2,5 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ,2 57,1 51,7-13,1-11,1-7,3 Privat løntilskud 9 1,9 1,7 1,6 -,4 -,2,1 Offentlig løntilskud 1 2,2 1,4 1,3-1,5 -,1 -,1 Virksomhedspraktik 89 19,2 19,1 13,7-4,3-4,2-2,4 Vejledning og opkvalificering 139 3, 35, 35,1-6,9-6,5-5, Note: Andelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 26

29 Tabel 28. Andel af påbegyndte a-dagpenge- og kontanthjælpsforløb hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned 4. kvt 212, Udvikling 4. kvt kvt 212, pct. pct.-point Østdanmark Østdanmark A-dagpengeforløb Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 16,1 38,4 37,4-1,7 (-9,3) -4,8-3,4 52,3 75,2 77,2-29,6 (-26,5) -4,5-4, 3,2 68,6 72, -37,9 (-38,) -7,3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive 23,5 6,7 7,8-4,1 (-45,3) -8,7 5,4 (match 3) I alt (Antal personer) (13) (5.553) (19.11) -38,1* 4,3* 3,3* * Viser udviklingen af antal personer i alt i procent Note: Udviklingstallet i ( ) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal 212 Tabel 29. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontanthjælpsforløb, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned Udvikling 4. kvt kvt 212, 4. kvt 212 pct.-point Østdanmark Østdanmark A-dagpengeforløb 4, 7,9 7,6-4,1 (-4,) -2,1-3,2 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 28, 42,2 45,3-6,2 (28,) -14,7-3,4 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 2,9 36,2 29,8 -,3 (,4) -9,8-2,3 I alt (Antal personer) (53) (1.898) (6.763) -26,4* -15,2* -9,8* * Viser udviklingen af antal personer i alt i procent Note: Udviklingstallet i ( ) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal

30 Tabel 3. Andel a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere på offentlig forsørgelse efter x antal uger, 4. kvt 211 Uger Antal påbegyndte forløb Dagpengemodtagere --- procent --- Hillerød 1, 85,5 77,6 67,3 6,6 55,4 51,9 48,3 46,5 42,3 4,5 41,5 4,9 8 Klyngen 1, 84,2 77, 68,7 62,5 58, 53,1 48,7 45,5 42,8 42,8 43,3 42, Østdanmark 1, 84,1 76,8 69,1 63,8 59,3 54,9 51,1 47,9 44,3 43,7 44,4 43, Jobklare kontanthjælpsmodtagere Hillerød 1, 96,2 8,4 7,9 67,7 63,9 62,7 57,6 55,1 48,7 47,5 5, 48,7 158 Klyngen 1, 89,2 73,8 65,2 63,6 61, 57,9 56,5 53,7 5,3 48,2 48,5 48, Østdanmark 1, 89,1 76,1 67,5 64,7 62,6 59,7 58, 55,7 52,2 5,9 51, 51, Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Hillerød 1, 98,5 9,8 86,2 89,2 86,2 83,1 84,6 81,5 73,8 67,7 73,8 7,8 65 Klyngen 1, 94,8 89,5 84,6 83,4 82,9 82,1 81,1 8, 77,4 76,2 74,9 75, Østdanmark 1, 95,8 91,3 86,9 86, 84,4 83, 81,9 8,7 78,6 77, 76,9 76, Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Hillerød 1, 1, 8, 7, 8, 75, 85, 95, 1, 1, 85, 9, 9, 2 Klyngen 1, 95,7 93, 91,1 91,7 9,4 88,1 89,8 88,1 86,5 84,8 85,5 85,5 33 Østdanmark 1, 97, 94, 9,4 9,9 9,3 9,2 88,3 87, 85,9 84,9 84,7 83, Tabel 31. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb* Hillerød Kommune, dagpengemodtagere, 2. kvt 212 Selvforsørgelsesgrad, pct. Redskabstype An tal 2 Østdanmark Ordinære uddannelsesforløb Vejledning og opkvalificering 1 Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt.. 2,9 2, , 26,5 25, 15 51,6 54,6 5, ,5 34, 35,5 13 9, 25,3 22, ,5 31,7 29,9 *I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 1. Vejledning og opkvalificering dækker over forløb over og under 4 uger. Og selvforsørgelsesgraden er beregnet som middelværdien af de to. 2. Værdierne for klyngen er beregnet som middelværdien af selvforsørgelsesgraden for alle jobcentre i klyngen, inkl. Jobcenter Hillerød 28

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Holbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Holbæk Kommune Bruttoledige

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Høje-Taastrup Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere