Resultatrevision for år 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision for år 2012"

Transkript

1 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg

2 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv. Samtidig sammenlignes resultaterne i Jobcenter Frederikssund med indsatsen i jobcentre med tilnærmelsesvis sammenlignelige rammevilkår, kaldet klyngen. Via denne sammenligning anviser resultatrevisionen områder, hvor Jobcenter Frederikssund eventuelt bør sætte ind for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver samtidig et billede af de potentielle besparelser, som Jobcenter Frederikssund kan opnå. Resultatrevisionen giver Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), Beskæftigelsesudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund og kan samtidig danne et fælles afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan Resultatrevisionen udarbejdes efter en fast skabelon. Tabeller og scorecards i resultatrevisionen er således defineret på forhånd og er de samme for alle landets jobcentre. Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på kan der løbende hentes opdaterede opgørelser af resultater af jobcentrets indsats. Fastlæggelse af mål I forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2012 blev de konkrete mål for de af ministeren udpegede indsatsområder i april 2011 fastsat ud fra den udvikling, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland forudså på daværende tidspunkt. Prognosen fra 2011 forudsagde et fald i ledigheden på 10% i Frederikssund. Beskæftigelsesregionen ændrede denne prognose radikalt i begyndelsen af 2012, til en stigning i ledigheden på 12,6% i Frederikssund. Altså en forskel på 22,6% På grund af denne markant ændrede forventede udvikling, og som følge af den konstaterede øgede ledighed i første halvdel af 2012, besluttede Beskæftigelsesudvalget i august 2012 at justere målene i forhold til disse tekniske fremskrivninger. Opsamling Helt overordnet viser resultatrevisionen, at der er opnået gode resultater af beskæftigelsesindsatsen i år Frederikssund har nået de justerede resultatkrav for de fire ministermål, Angående ministermål 1, at antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed skal begrænses mest muligt, er resultatkravet som nævnt opfyldt, og Frederikssund har på lige fod med de sammenlignelige jobcentre samlet set opnået, at arbejdskraftreserven ikke er steget i 2012 på trods af en svagt stigende ledighed. Angående ministermål 2, at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesydelser, er resultatkravet nået, og der har været et fald på 3 % i tilgangen i Frederikssund. Et fald der anses som tilfredsstillende, da Frederikssund i gennem en lang årrække har haft en lav tildelingsfrekvens og en relativ lav befolkningsandel på førtidspension. Angående ministermål 3, at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse mest muligt, er resultatkravet nået. Desværre har der været en mindre stigning på 2% i Frederikssund. En stigning der har været på 3% i de sammenlignelige kommuner. Ungeledigheden var i 2012 og er fortsat måske den væsentligste udfordring jobcenteret står overfor, og som kræver samarbejde med mange kommunale såvel som eksterne samarbejdspartnere at bekæmpe. Angående ministermål 4, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt, er resultatkravet opfyldt, og der har desværre været en stigning på 2% i 2

3 Frederikssund. Til sammenligning har stigningen i de andre kommuner været på 5%. Altså en lidt bedre Frederikssund. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Frederikssund Kommune Selvom resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i 2012 er tilfredsstillede i Frederikssund, er de store generelle landsdækkende udfordringer omkring ungeledighed, langtidsledighed samt at sikre at de svageste grupper ikke ender på førtidspension også helt centrale udfordringer i Frederikssund i 2013 og fremover. Hovedudfordringerne i Frederikssund er: 1. at medvirke til at unge får en uddannelse, og at nyuddannede kommer ind på arbejdsmarkedet 2. at forebygge og afhjælpe langtidsledighed herunder opkvalificering af ufaglærte 3. at sikre at de svageste grupper får den indsats, der skal til, for at de kommer tættere på arbejdsmarkedet det skal bl.a. medvirke til at begrænse tilgangen til førtidspension. Udfordringer, der alle er adresserede i Beskæftigelsesplan 2013, er også relevante for Beskæftigelsesplan

4 Tabel 1: Arbejdskraftreserven Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Der var i december 2012 i alt 824 personer i arbejdskraftreserven i Frederikssund, hvilket indebærer, at den justerede målsætning i beskæftigelsesplan 2012 på maksimalt 914 personer er opfyldt. let af ledige i arbejdskraftreserven har udvist relativt store udsving igennem året endte i Frederikssund med status quo i forhold til Dette dækker over et fald blandt dagpengemodtagerne på 10 % og en stigning på 30 % blandt kontanthjælpsmodtagerne. Denne tendens har generelt set været den samme i klyngen, som samlet set også endte år 2012 uændret med en udvikling på 0 % i forhold til år Mere specifikt dækker dette over et fald på 64 dagpengemodtagere og en stigning på 64 kontanthjælpsmodtagere. En stor del af forklaringen på stigningen blandt kontanthjælpsmodtagerne kan tilskrives den matchrevision jobcenteret foretog i løbet af efteråret 2012, hvor en del borgere på denne ydelse blev ommatchet fra indsatsklar til jobklar, og således, qua den oparbejdede forsørgelsesvarighed, kom til at indgå i arbejdskraftreserven. Tabel 2: Permanente forsørgelsesordninger Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Den samlede tilgang til permanente forsørgelsesydelser i 2012 blev på 75 personer, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan om maksimum 95 personer er opfyldt. Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger gennem de seneste 12 måneder udviser et fald på 3 % i Frederikssund fra 77 personer i december 2011 til 75 personer i december Til sammenligning har den gennemsnitlige klyngen udvist et fald på 11 % i samme periode. Det noget mindre fald i Frederikssund skal ses på baggrund af, at Frederikssund har et mindre potentiale for fald i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger, idet Frederikssund gennem en længere årrække har ligget på en lav tilkendelsesfrekvens og har en relativ lav andel af den erhvervsaktive aldersgruppe på førtidspension. Mere specifikt dækker udviklingen i Frederikssund over et fald i tilgangen af borgere på førtidspension på 5 personer fra 45 personer i år 2011 til 40 personer i år 2012, svarende til et fald på 11,1 %. Modsat forholder det sig med tilgangen af borgere på ledighedsydelse eller i fleksjob, hvor der har været en stigning på 3 personer fra 32 personer i år 2011 til 35 personer i år 2012, svarende til en stigning på 9,4 %. Rent bestandsmæssigt viser tabel 2, at der i Frederikssund er sket et fald på 4 % i antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger, svarende til et fald fra 1978 personer i december 2011 til 1907 personer i december 2012 altså et fald på 71 personer i løbet af år Til sammenligning har den gennemsnitlige klyngen udvist et fald på 1 % i samme periode. Frederikssund har således i løbet af år 2012 haft et 3 procentpoint større fald i antallet af borgere på permanente forsørgelsesordninger end klyngen. 4

5 Tabel 3: Unge under 30 år Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme Unge under 30 år Dec I december 2012 var der 665 unge under 30 år på offentlig forsørgelse, hvilket indebærer, at den justerede målsætning om maksimalt 685 unge, er opfyldt. Udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse i Frederikssund udviser en stigning på 10 unge i forhold til år fra 655 unge i december 2011 til 665 unge i december 2012, svarende til en stigning på små 2 % Til sammenligning har den gennemsnitlige klyngen udvist en stigning på 3 % i samme periode. Denne overordnede udvikling dækker over en forskelligartet udvikling på ydelsesområder, idet antallet af unge på kontanthjælp er steget med 25 unge, svarende til 6,7 % i løbet af år 2012, hvorimod antallet af unge på dagpenge, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge og fleksjob alle er faldet i løbet af år 2012, dog er antallet af ledighedsydelsesmodtagere steget med 1 person - fra 1 person i 2011 til 2 personer i 2012, og endelig er antallet af førtidspensionister uændret 61 personer. En nærmere analyse af de i alt 397 unge kontanthjælpsmodtagere fordelt på aldersgrupper viser, at der blandt de helt unge (16-19 år) har været et fald på 20,0 % fra år 2011 til 2012, mens der for de unge i aldersgrupperne (20-24 år) og (25-29 år) har været en stigning på henholdsvis 11,4 % og 14,2 % i samme periode. Kendetegnende for mange af disse unge er, at de er uden kompetencegivende uddannelse og ofte har problemer udover ledighed. Der ligger således en stor udfordring for jobcenteret, i samarbejde med både Social Service og Ungdommens Uddannelsesvejledning, omkring at klargøre og motivere mange af disse unge til at tage en kompetencegivende uddannelse. For de unge, der er længst fra arbejdsmarkedet, gøres der pt. en særlig indsats i forbindelse med projekt Brug for alle. Projektet tilbyder borgere i match 3 en sammenhængende og koordineret indsats, på tværs af Social Service, Sundhedsafdelingen og Jobcenteret. 46 unge er omfattet af den særlige indsats, som i alt omfatter 196 personer. Indsatsen forventes på sigt at medvirke til at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse om end den enkelte unge forventeligt har behov for en længerevarende indsats. Tabel 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommmere Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Der var i december ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, hvilket indebærer, at den justerede målsætning om højst 448 dermed er opfyldt. De 437 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i december 2012 er en stigning på 8 personer i forhold til december 2011, svarende til en stigning i Frederikssund på 2 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige klyngen været en stigning på 5 % i perioden. Denne overordnede udvikling fra december 2011 til december 2012 dækker over en forskelligartet udvikling på ydelsesområder, idet antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på A-dagpenge er steget med 12 personer, svarende til 16,4 %. Tilsvarende er antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på kontanthjælp steget med 20 personer, svarende til 11,8 % i løbet af år Derimod er antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere på revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse og 5

6 førtidspension alle faldet i løbet af år 2012 med et samlet fald på 25 personer, svarende til et fald på 13,8 %. Endelig er antallet af personer i fleksjob steget med 2 person - fra 1 person i 2011 til 3 personer i Frederikssund Kommune modtager hvert år relativt mange flygtninge, som følge af at de ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres andel af alle indbyggere i Frederikssund er lav - konkret udgør de 5,2 % af alle indbyggere i Frederikssund, mens de i Østdanmark udgør 10,5 % pr. december 2012 jf. tal fra Regionen. Frederikssund har således til stadighed en tilflytning af nye borgere med behov for en mere langvarig indsats. let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på kontanthjælp i match 2+3 er således også steget med 14 personer i løbet af 2012 fra 127 personer i december 2011 til 141 personer i december 2012, svarende til en stigning på 11,0 %. Tabel 5: Forsørgede i alt Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Målt på fuldtidspersoner i samtlige forsørgelsesgrupper har Frederikssund Kommune haft en marginalt bedre udvikling end gennemsnittet for klyngen. Det 1 procentpoint større fald i Frederikssund end gennemsnittet i klyngen målt på forsørgede fuldtidspersoner i alt kan, jævnfør nedenstående, især tilskrives en mere gunstig Frederikssund blandt forsørgelsesgruppen førtidspension. Der kan læses nærmere om den samlede udvikling samt niveauet i antallet og udgifterne til forsørgelse under afsnittet Besparelsespotentiale senere i Resultatrevisionen. Tabel 6: Matchinddelte forsørgelsesgrupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Matchmodellen med tre matchkategorier (Jobklare, Indsatsklare og Midlertidigt passive), der blev indført i april 2010, er først og fremmest et beskæftigelsesfagligt kategoriseringssystem, og der er fortsat store lokale forskelle kommunerne i mellem i forhold til matchninger. Det er derfor svært og kan føre til direkte forkerte slutninger, hvis der lægges for meget vægt på udviklingen indenfor de enkelte matchkategorier kommunerne imellem. I Jobcenter Frederikssund har vi derfor valgt at vurdere udviklingen på ydelsesområderne (kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse) under ét og ikke fordelt på de tre matchkategorier. 6

7 A-dagpenge Samlet set er antallet af fuldtidspersoner på a-dagpenge i Frederikssund uændret 760 personer fra december 2011 til december Til sammenligning har klyngen haft et gennemsnitligt fald på 3 %. Kontanthjælp Samlet set har der fra december 2011 til december 2012 været en stigning fra 892 til 996 fuldtidspersoner i Frederikssund, en stigning på 11,7 %. Dette er en udvikling, der er på linje med klyngen, hvor den gennemsnitlige stigning er på 13,0 % (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk). Sygedagpenge Samlet set har der fra december 2011 til december 2012 været et fald fra 700 til 642 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er et fald på 8,3 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald i klyngen været på 8,4 %. (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk). Revalidering Samlet set har der fra december 2011 til december 2012 været et fald fra 96 til 71 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er et fald på 26,0 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald i klyngen været på 11,0 % (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk). Ledighedsydelse Samlet set har der fra december 2011 til december 2012 været et fald fra 138 til 137 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er et fald på 0,7 %. Til sammenligning har klyngen haft en gennemsnitlig stigning på 0,2 % (egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk). Som det fremgår under Besparelsespotentiale på side 10, har Frederikssund en relativ høj andel på ledighedsydelse, og der er derfor i Beskæftigelsesplan 2013 fastsat et lokalt resultatkrav om at etablere 1/3 flere fleksjob i Tabel 7: Forrevalidering Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Der er tale om en begrænset anvendelse af forrevalidering. I december 2012 var der 6 fuldtidspersoner på forrevalidering i Frederikssund. Den samme begrænsede anvendelse gør sig gældende i klyngen. Derfor er de procentvise udsving også store. Forrevalidering anvendes i mindre omfang, da mange af de beskæftigelsesfremmende tiltag lige så godt kan gennemføres som aktiveringsforanstaltninger. Tabel 8: Fleksjob Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme Fleksjob - fuldtidspersoner Dec I alt 316 fuldtidspersoner var i fleksjob i december Det er en stigning på 2 % eller 6 fuldtidspersoner fra december Til sammenligning har klyngen haft en stigning på 1 % i perioden. 7

8 Tabel 9: Førtidspension Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme Førtidspension - fuldtidspersoner Jan I alt fuldtidspersoner var i december 2012 på førtidspension i Frederikssund. Det er et fald på 5 %, svarende til 82 fuldtidspersoner. Det gennemsnitlige fald i klyngen var på 1 %. Frederikssund har i 2012 fortsat den udvikling, der også har været i de foregående år, med færre på førtidspension. I Frederikssund udgør borgere på førtidspension 5,29 % af befolkningen, hvor det i klyngen er 6,27 % af befolkningen der er på førtidspension jf. tabel 13 se Besparelsespotentialet senere i Resultatrevisionen. Tabel 10: Ukendt match Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning samme Ukendt match fuldtidspersoner fuldtidspersoner var ikke matchet i december Som det fremgår, er der fra december 2011 til december 2012 et fald i de ikke matchede på 7 %. Der vil altid være en mindre gruppe, der på et givent tidspunkt endnu ikke er nået at blive matchkategoriseret. Tabel 11: Akiveringsgrad i alt Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste samme niveau niveau i i klyngen i Procent klyngen samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Den samlede aktiveringsgrad i Frederikssund på 20 % er 5 % lavere end gennemsnittet i klyngen. Aktiveringsgraden er faldet med 15 % i forhold til Aktiveringsgraden i Frederikssund er højere for jobklare kontanthjælpsmodtagere end i klyngen. Men lavere for både forsikrede ledige og for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. 8

9 Tabel 12: Rettidighed Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Opfyldelse af minimumskrav Procent point samme point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. niveau i klyngen i samme måned, pct. Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Både hvad angår samtaler og aktive tilbud til forsikrede ledige er rettidigheden på niveau med gennemsnittet i klyngen og niveauet anses for tilfredsstillende. Samtaler med kontanthjælpsmodtagere viser en højere grad af rettidighed i Frederikssund sammenlignet med klyngen og anses for klart tilfredsstillende. Desværre er den manglende rettidighed i forhold til at give aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere på et niveau der er dobbelt så højt som klyngen. Tabel 13: Besparelsespotentialet Besparelsespotentiale - Frederikssund Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,79 3, ,1 Kontanthjælp 3,34 3, ,0 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,30 0, ,3 Sygedagpenge 2,26 2, ,4 Ledighedsydelse 0,49 0, ,5 Fleksjob 1,10 1, ,7 Førtidspension 5,29 6, ,9 I alt 15,57 16, ,1 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Frederikssund Kommunes besparelsespotentiale fremgår af tabel 13, der viser, at kommunen i år 2012 ville kunne spare 11,1 mio. kr., hvis forbruget på ydelserne til kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse kom ned på tilsvarende niveau som gennemsnittet i klyngen. I den forbindelse bør det også bemærkes, at Frederikssund Kommune i år 2012 sparede 32,7 mio. kr. i forhold til klyngens gennemsnitlige 9

10 forbrug på de øvrige ydelsesgrupper (A-dagpenge, fleksjob og førtidspension) altså har Frederikssund Kommune netto for alle ydelsesgrupper samlet set et negativt besparelsespotentiale på 21,6 mio. kr. Som nævnt har Frederikssund Kommune i år 2012 et besparelsespotentiale på ydelserne: kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse. Vedrørende kontanthjælp, så er andelen af befolkningen, som modtager denne ydelse i Frederikssund 3,34 %, hvor gennemsnittet i klyngen er 3,30 %. Det svarer til, at 12 personer ekstra modtager kontanthjælp i Frederikssund målt i forhold til gennemsnittet i klyngen, og merudgiften hertil udgør 1,0 mio. kr. Jobcenter Frederikssund har fortsat fokus på området. Andelen af befolkningen, som er i gang med et forløb på revalidering, er i Frederikssund 0,30 %, hvor gennemsnittet i klyngen er 0,21 %. Det svarer til, at 25 personer ekstra modtager revalidering i Frederikssund målt i forhold til klyngen, og merudgiften hertil udgør 2,3 mio. kr. Jobcenter Frederikssund anser revalidering for at være et godt og konstruktivt redskab, der giver mulighed for at iværksætte langsigtede og arbejdsmarkedsorienterede løsninger i nogle af de mest komplicerede sager. Jobcenter Frederikssund ønsker derfor også fremadrettet at have mulighed for at tilbyde revalidering i sager, hvor det socialfagligt vurderes at være den korteste og mest holdbare vej tilbage til arbejdsmarkedet. Vedrørende sygedagpengeområdet, så modtager 2,26 % af Frederikssunds befolkning denne ydelse, mens gennemsnittet i klyngen ligger på 2,14 % af befolkningen. Omregnet svarer dette til, at 32 personer ekstra modtager sygedagpenge i Frederikssund målt i forhold til gennemsnittet i klyngen, svarende til en merudgift på 3,4 mio. kr. Jobcenter Frederikssund har igennem flere år haft fokus på besparelsespotentialet på sygedagpengeområdet, og siden efteråret 2010 har Jobcenter Frederikssund særligt sat fokus på udvikling af en fælles faglig forståelse for betydningen af en fokuseret arbejdsmarkedsrettet indsats, samt understøttet sagsbehandlingen via intern uddannelse og intensiv sparring til medarbejdere i forbindelse med vanskelige sygeforløb. Indsatsen har ikke kun haft fokus på afslutning af langvarige forløb, men har i lige så stor udstrækning været fokuseret på at kvalificere den tidlige indsats og via konkret vejledning anvise muligheder for, at sygemeldte tidligt kan vende tilbage til arbejdspladsen eller se muligheder for at udnytte arbejdsevnen indenfor nye områder, som bedre tilgodeser eventuelle varige skånebehov. Frederikssund har som det fremgår at tabel 6 haft et fald i antallet af sygedagpengemodtagere på 8,3 % og de sammenlignelige har haft et marginalt større fald på 8,4 %. Udviklingen går klart i den rigtige retning og jobcenteret forfølger stadig endnu bedre resultater. Seneste tiltag fra efteråret 2012 er indførelse af særlige visitationsmøder, hvor alle sager tages op i et fælles fagligt forum med henblik på at fastlægge den videre handleplan, når sagerne har nået en varighed på henholdsvis 13 uger, 26 uger og 39 uger. Jobcenter Frederikssund er således opmærksom på potentialet og har til stadighed intenst fokus på området. Andelen af befolkningen, som modtager ledighedsydelse, er i Frederikssund 0,49 %, hvor gennemsnittet i klyngen er 0,39 %. Det svarer til, at 30 fuldtidspersoner ekstra modtager ledighedsydelse i Frederikssund målt i forhold til gennemsnittet i klyngen, og merudgiften hertil udgør 4,5 mio. kr. Jobcenter Frederikssund er opmærksom på potentialet og har fokus på området, hvilket bl.a. har udmøntet sig i et lokalt resultatmål i beskæftigelsesplan 2013, om at der i 2013 skal etableres mindst 60 nye fleksjob svarende til en stigning på 33 pct. fra december 2011 til december

11 Tabel 14: Scorecard - Frederikssund Scorecard - Frederikssund Ministerens mål Jobcenter Arbejdskraftreserven personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned Tilgang til permanente forsørgelsesordninger personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned Unge under 30 år på offentlig forsørgelse fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned Glostrup 513-2, , , ,7 1 Holbæk , , , ,9 2 Hillerød 772 1, , , ,9 3 Holstebro 955-9, , , ,5 3 Frederikssund 824 0,0 75-2, , ,9 4 Kolding , , , ,7 4 Fredensborg 633 4, , , ,1 5 Furesø 590-2, , , ,9 5 Viborg , , , ,0 5 Herning , , , ,6 6 Sorø 606-2,3 95-5, , ,6 7 Roskilde , , , ,3 8 Greve 849 1, , , ,8 9 Ballerup 957 5, , , ,4 10 Gladsaxe , , , ,3 11 Hele klyngen , , , ,7. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering Jobcenter Frederikssund har i ovenstående scorecard en position som nr. 5 ud af de 15 jobcentre svarende til en samlet placering som nr. 4 i klyngen. Placeringen viser, hvorledes udviklingen i antallet af personer/forløb på de 4 ministermål har været i Frederikssund, i forhold til den udvikling de enkelte øvrige jobcentre i klyngen har haft. Placeringen viser imidlertid ikke andelen af ydelsesmodtagere målt i forhold til befolkningens størrelse. En god placering kan derfor dække over, et relativt højt udgangspunkt kombineret med en mindre stigning end gennemsnittet til et stadigt højt niveau, målt som andel af ydelsesmodtagere. Omvendt kan et lavt udgangspunkt - kombineret med en lidt højere stigning end gennemsnittet til et niveau, som stadig er lavt målt som andel af ydelsesmodtagere, resultere i en lav placering. Det kan derfor ikke anbefales at betragte placeringerne som udtryk for kvaliteten i de enkelte jobcentres indsats. Som et kuriosum kan oplyses, at Jobcenter Frederikssund i løbet af år 2012 har opnået månedlige placeringer dækkende fra nummer 2 til nummer

12 Tillæg til Beskæftigelsesplanen 2011: Flere aktive virksomhedsrettede tilbud Baggrund I aftalen Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010 blev der afsat en bevilling til jobcentrene til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige (personer med mere end 12 måneders sammenhængende ledighed) og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. På baggrund af ovennævnte bevilling skulle kommunen i 2010 udarbejde en plan med mål for indsatsen og resultatkrav for den 4-årige bevillingsperiode. Denne plan skulle udarbejdes som et tillæg til Beskæftigelses-planen for Såfremt der er behov for justeringer af planen, skal kommunen årligt revidere mål for indsatsen og resultatkrav i et tillæg til beskæftigelsesplanerne gældende for 2011, 2012 og Frederikssund Kommunes resultatmål for den fireårige periode 2010 til 2013 Andel* i virksomhedsrettet aktivering, Jobcenter Frederikssund Sept Jun Dec Jun A-dagpenge Dec Jun Nov % 40 % 41 % 41 % 42 % 42 % 42 % Kontant- og starthjælp (match 1) 26 % 28 % 30 % 32 % 33 % 34 % 35 % Kontant- og starthjælp (match 2) 16 % 17 % 18 % 19 % 20 % 20 % 20 % Kilde: Jobindsats.dk, januar 2011 *) Andelen defineres som: personer i virksomhedsrettet aktivering med mere end 3 måneder på ydelsen / antal forløb over 3 måneder. Resultatmål Andelen af langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed blandt modtagere af a-dagpenge der er i virksomhedsrettet aktivering øges i 2012 til 42 %. En stigning på to procentpoint fra Andelen af langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed blandt modtagere af kontant- og starthjælp i match 1, der er i virksomhedsrettet aktivering, øges i 2012 til 33 %. En stigning på syv procentpoint fra Andelen af langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed blandt modtagere af kontant- og starthjælp i match 2 og 3, der er i virksomhedsrettet aktivering, øges i 2012 til 20 %. En stigning på fire procentpoint fra En konkret opgørelse via Jobindsats.dk viser, at andelen af langtidsledige og personer med risiko for langtidsledighed blandt modtagere af a-dagpenge, der er i virksomhedsrettet aktivering, udgjorde 26 % i Frederikssund pr. december Et resultat, som ligger 16 procentpoint under målsætningen om en andel på 42 % i december

13 En tilsvarende opgørelse via Jobindsats.dk viser, at andelen af langtidsledige og personer med risiko for langtidsledighed blandt modtagere af kontant- og starthjælp i match 1, der er i virksomhedsrettet aktivering, udgjorde 44 % i Frederikssund pr. december Med andre ord et resultat, som ligger 11 procentpoint over målsætningen om en andel på 33 % pr. december Hvad angår modtagere af kontant- og starthjælp i match 2, så viser en lignende opgørelse, blandt langtidsledige og personer med risiko for langtidsledighed i denne gruppe, der er i virksomhedsrettet aktivering, at andelen udgjorde 16 % i Frederikssund pr. december Altså et resultat, som ligger 4 procentpoint under målsætningen om en andel på 20 % pr. december

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for år 2010

Resultatrevision for år 2010 Resultatrevision for år 2010 Jobcenter Frederikssund maj 2011 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision for år 2009

Resultatrevision for år 2009 Resultatrevision for år 2009 Jobcenter Frederikssund 2010 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro,

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere