Fremsat den 27. oktober 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den 27. oktober 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)"

Transkript

1 L 64 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, lov om mærkning og skiltning med pris m.v., med flere love. Fremsat den 27. oktober 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, lov om mærkning og skiltning med pris m.v., med flere love (Mulighed for anvendelse af internationale regnskabsstandarder, indførelse af regler om solvensbehov, ændring af reglerne om tavshedspligt, harmonisering af ophørsreglerne, elektroniske penge, ændret opkrævningsmetode for en garantifond for skadesforsikringsselskaber, ændrede hæftelsesregler mellem investeringsforeningers afdelinger, overdragelse af kompetence vedrørende prismærkning til økonomi- og erhvervsministeren) 3 I lov nr af 19. december 2003 om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., som ændret ved 3 i lov nr. 491 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 2, og 5, stk. 2, ændres»eller fåmandsforeninger, jf. 111,«til:»eller godkendte fåmandsforeninger, jf. 111,«. 2. 6, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Er en forening opdelt i afdelinger, hæfter hver afdeling kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger.«1/15

2 3. I 44 indsættes som stk. 2 :»Stk. 2. En forening kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5 pct. af foreningens formue.«4. I 109, stk. 5, ændres» 102, stk. 1 og 2,«til:» 103« , stk. 1, affattes således:»virksomheder, der ikke retter henvendelse til en videre kreds eller offentligheden, kan godkendes af Finanstilsynet som fåmandsforeninger til at udøve virksomhed, som består i 1) fra et eller flere medlemmer i foreningen eller i en afdeling af foreningen at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13-15, jf. dog stk. 2, og 2) at indløse et medlems andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, efter vedtægternes bestemmelser herom.«6. I 111 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. En godkendt fåmandsforening, der investerer som investeringsinstitutforeninger, jf. 108, må endvidere 1) anbringe midlerne i andre godkendte fåmandsforeningers andele eller andele i disse foreningers afdelinger, og 2) anbringe indtil 10 pct. af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter end de i 87, stk. 1-4, nævnte, i andele i en innovationsforening og i anparter i et kommanditselskab.«stk. 2-5 bliver herefter stk , stk. 2, der bliver stk. 3 affattes således:»stk. 3. En godkendt fåmandsforening kan sammen med en eller flere investeringsforeninger, jf. 4, og eventuelt specialforeninger, jf. 5, eller andre godkendte fåmandsforeninger, jf. 111, eje et investeringsforvaltningsselskab, jf. 3, nr. 4, der udelukkende og kun på den eller de pågældende foreningers vegne udøver administrations-, investerings- eller markedsføringsvirksomhed.«8. 111, stk. 3, der bliver stk. 4 affattes således:»stk. 4. Godkendte fåmandsforeninger må kun udøve virksomhed som nævnt i stk. 1-3.«2/15

3 9. I 112, stk. 1, nr. 7, ændres» 111, stk. 4«til:» 111, stk. 5«. 10. I 112 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Godkendte fåmandsforeninger, jf. 111, skal give Finanstilsynet meddelelse om oprettelse eller ophør af afdelinger.« affattes således:» , 6, 8, og 39-42, kapitel 8-10, 74-76, og 86 samt kapitlerne og finder tilsvarende anvendelse for godkendte fåmandsforeninger, jf. 111.« , stk. 1, affattes således:»finanstilsynet s ansatte er under ansvar efter straffelovens e forpligtede til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Det samme gælder personer, der udfører serviceopgaver som led i Finanstilsynet s drift samt eksperter, der handler på tilsynets vegne. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.«13. Efter 123 indsættes:» 123 a. Finanstilsynet kan i de i stk. 2 nævnte sager offentliggøre navnet på den forening en afgørelse vedrører, når det skønnes at være af interesse for foreningens kunder at kende navnet på foreningen. Stk. 2. Offentliggørelse kan ske i sager om 1) overtrædelse af forbuddet mod at udøve investeringsforeningsvirksomhed uden tilladelse, jf. 4, 2) overtrædelse af forbuddet mod at udøve specialforeningsvirksomhed uden tilladelse, jf. 5, 3) overtrædelse af forbuddet mod at markedsføre udenlandske andele førend 2 måneders fristen er passeret, jf. 12, 4) overtrædelse af forbuddet mod at markedsføre udenlandske andele i nærmere opremsede tilfælde, jf. 15, 5) overtrædelse af forbuddet mod at markedsføre udenlandske andele uden tilladelse, jf. 16, 3/15

4 6) påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med reglerne om god skik i 18 og bekendtgørelser om redelig forretningsskik og god praksis udstedt i medfør af 18, stk. 2, jf. 120, stk. 2, 7) overtrædelse af reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i 36, 8) overtrædelse af forbuddet i 49 mod at opkræve dobbeltgebyr, 9) overtrædelse af reglen i 51, stk. 1 og 2, om afholdelse af udgifter i forbindelse med udstedelse af andele gennem en værdipapircentral, 10) overtrædelse af reglerne om prospekter og bekendtgørelser om prospekter, jf. 74 samt 75, 11) overtrædelse af reglerne i 77 om offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser, 12) overtrædelse af reglerne i 115, stk. 3-6, om at andre kollektive investeringsordninger skal beskrive ordningen i et regelsæt og om udbudsdokument. Stk. 3. Offentliggørelse om de i stk. 2, nr. 6, nævnte sager kan endvidere finde sted, selvom foreningen har ændret adfærd, hvis det skønnes, at foreningens medlemmer fortsat har interesse i at kende sagen. Stk. 4. Offentliggørelse om de i stk. 2, nr. 3, 4 og 6-12, nævnte sager kan ikke ske, hvis den vil medføre væsentlig skade for foreningen. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold. Stk. 5. Finanstilsynet kan offentliggøre navnet på den forening en afgørelse vedrører 2 uger efter, at foreningen har fået meddelelse om denne. Beslutter foreningen at indbringe sagen for Erhvervsankenævnet inden for de 2 uger, kan der kun ske offentliggørelse, hvis nævnet ikke tillægger klagen opsættende virkning.« affattes således:» 127. Investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger under tilsyn efter denne lov betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.«15. I 132, stk. 1, ændres» 31, stk. 2 og 3«til:» 31, stk. 3, jf. stk. 2, nr. 2 og 3«og» 111, stk. 4 og 5,«ændres til:» 111, stk. 5 og 6, 112, stk. 4,«. 4/15

5 Almindelige bemærkninger 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Med forslaget til ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. ændres reglerne om hæftelsesformen mellem afdelinger i en forening. Ændringen indebærer, at afdelinger hæfter for deres egne forpligtelser, men at afdelinger hæfter subsidiært solidarisk for fælles omkostninger, der påhviler foreningen som sådan og dermed alle afdelingerne. Forslaget er en imødekommelse af et ønske fra branchen. Der foreslås desuden en bestemmelse om, at en forening kan påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5 pct. af foreningens formue. Formålet med bestemmelsen er at give foreningerne mulighed for at deltage i nytegning, hvor tegningsreglerne er udformet således, at betalingen skal ske i rater, eller hele betalingen udskydes. Det foreslås endvidere, at godkendte fåmandsforeninger, der investerer som investeringsinstitutforeninger, også kan investere deres midler i andre godkendte fåmandsforeninger, unoterede værdipapirer, andele i en innovationsforening samt anparter i et kommanditselskab. 2. Indhold Investeringsforeninger Med forslaget til ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. foreslås det at ændre hæftelsesformen mellem afdelinger i en investeringsforening eller specialforening. Ændringen foreslås som følge af, at den gældende hæftelsesbestemmelse, der blev vedtaget i forbindelse med den seneste ændring af lovgivningen for investeringsforeninger m.v., har vist sig at være uhensigtsmæssig set i forhold til lovens øvrige regler. Årsagen hertil er, at hæftelsesreglen fastsætter solidarisk hæftelse mellem afdelinger for den enkelte afdelings forpligtelser, mens lovens bestemmelser i øvrigt tager udgangspunkt i, at afdelinger i en forening er økonomisk selvstændige enheder. Afdelingerne fastlægger således hver især deres egen investeringspolitik og dermed de risici, som afdelingen og dermed investorerne ønsker at påtage sig. Forslaget skal bl.a. sikre, at den investor, der investerer i en afdeling med lav risiko, ikke kommer til at hæfte for forpligtelser i afdelinger med 5/15

6 høj risiko. Dette harmonerer med, at de beføjelser, der udøves på generalforsamlingen, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår forhold, der udelukkende vedrører afdelingen. Endvidere skal en forenings årsrapport for hver afdeling indeholde særskilt balance, resultatopgørelse og noter. På denne baggrund foreslås det, at afdelinger hæfter for deres egne forpligtelser, men at afdelinger hæfter subsidiært solidarisk for fælles omkostninger, der påhviler foreningen som sådan og dermed alle afdelingerne. Det kan tilføjes, at der Finanstilsynet bekendt ikke hidtil har været tilfælde, hvor en afdeling ikke har kunnet klare sine egne forpligtelser. Der foreslås desuden en bestemmelse om, at en forening kan påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5 pct. af foreningens formue. Formålet med bestemmelsen er at give foreningerne mulighed for at deltage i nytegning, hvor tegningsreglerne er udformet på en sådan måde, at betalingen skal ske i rater, eller hele betalingen udskydes. Det foreslås endvidere, at godkendte fåmandsforeninger, der investerer som investeringsinstitutforeninger, også kan investere deres midler i andre godkendte fåmandsforeninger, unoterede værdipapirer, andele i en innovationsforening samt anparter i et kommanditselskab. Baggrunden for forslaget er, at de gældende regler har vist sig at virke hæmmende for, at frit valg i SP-ordningen, jf. lov nr. 421 af 10. juni 2003, kan gennemføres på en smidig måde. Forslaget skal desuden ses i forlængelse af regeringens dialog om tilvejebringelse af risikovillig kapital. Efter forslaget kan SPmidlerne f.eks. investeres i unoterede aktier i samme omfang som hidtil, dog med den forskel at investeringerne fremover sker gennem en forening. Ud fra investorbeskyttelseshensyn er det valgt at opretholde de nuværende placeringsregler for investeringsinstitutforeninger, der er specialforeninger, fordi disse i modsætning til fåmandsforeninger henvender sig til en videre kreds eller offentligheden og dermed til detailinvestorer. Lovforslaget indeholder desuden enkelte ændringer af redaktionel karakter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 65 Det foreslås, at bestemmelsens ordlyd præciseres, således at det udtrykkeligt fremgår, at den udelukkende omhandler fortrolige oplysninger samt oplysninger, som Finanstilsynet har modtaget i forbindelse med sin tilsynsvirksomhed. Formålet hermed er at gøre det tydeligere, at oplysninger, som Finanstilsynet modtager i forbindelse med sin reguleringsvirksomhed og sin informationsvirksomhed ikke er 6/15

7 omfattet af Finanstilsynet s tavshedspligt. Ændringen indebærer, at det tydeliggøres, at fortrolighed i relation til disse dele af Finanstilsynet s virksomhed alene skal vurderes i forhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. Stk. 1 indeholder hovedreglen om Finanstilsynet s tavshedspligt. Efter bestemmelsen i stk. 1 må Finanstilsynet s ansatte, personale, som udfører serviceopgaver for Finanstilsynet samt eksperter ansat af Finanstilsynet ikke videregive de fortrolige oplysninger, som modtages i forbindelse med tilsynsvirksomheden. Tavshedspligten omfatter også oplysninger, som Finanstilsynet modtager fra udenlandske myndigheder. De finansielle direktiver indeholder også regler om tavshedspligt. Tavshedspligten er i høj grad baseret på et ønske om at beskytte de finansielle virksomheders kunder, det være sig privatpersoner eller erhvervskunder. Hertil kommer et ønske om af konkurrencemæssige grunde at beskytte de finansielle virksomheders forretningsmæssige forhold. Herudover er Finanstilsynet s tavshedspligt en afgørende betingelse for den tilsynsmæssige effektivitet. For at tilsynet kan få alle nødvendige oplysninger i en given sag, må de finansielle virksomheder og kunderne kunne nære tillid til, at tilsynet ikke videregiver fortrolige oplysninger. Bestemmelsen er dog ikke til hinder for, at overordnede myndigheder (ministerier) i forskellige lande udveksler oplysninger om koncernforbundne virksomheder som led i en krisestyring. Ved fortrolige oplysninger forstås oplysninger om en finansiel virksomheds forretningsmæssige forhold og kunders forhold samt andre oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige. Oplysninger, som efter deres karakter er offentlige, f.eks. regnskaber og fondsbørsmeddelelser, er ikke omfattet af tavshedspligten. Tilsvarende gælder oprindeligt fortrolige oplysninger, som uden om tilsynet er blevet offentliggjort af andre kanaler i en grad, at det er blevet almindeligt kendt. Ved oplysninger, der efter deres karakter er fortrolige, forstås, oplysninger, der ikke direkte relaterer sig til enkelte kunders eller virksomheders forhold. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om økonomiske eller forretningsmæssige forhold for personer og selskaber, som ikke er kunder i egentlig forstand, men som f.eks. kautionerer for kunder, har ejerandele i den finansielle virksomheds kunder eller på anden vis har en personlig, økonomisk eller forretningsmæssig tilknytning til kunder uden selv at være det. Begrebet»tilsynsvirksomhed«skal ses i forhold til de pligter, der er pålagt Finanstilsynet i kapitel 21 om tilsyn i lov om finansiel virksomhed. Det medfører bl.a., at sager, der relaterer sig til tilsynsforpligtelsen i 344, hvorefter Finanstilsynet påser overholdelsen af loven og regler udstedt i medfør heraf, samt undersøgelser efter 346 er omfattet af tilsynsvirksomheden. I modsætning hertil er oplysninger, som Finanstilsynet modtager som led i sin reguleringsvirksomhed og informationsvirksomhed ikke omfattet. Udstedelse af bekendtgørelser med hjemmel i loven er ikke omfattet af tilsynsvirksomheden, ligesom udarbejdelse af årsberetningen er en del af 7/15

8 informationsvirksomheden til trods for, at det følger af 353 i tilsynskapitlet, at Finanstilsynet skal afgive en årlig beretning. Adgangen til aktindsigt i Finanstilsynets sager efter offentlighedsloven begrænses af Finanstilsynets tavshedspligt, jf. 14, 1. pkt., i lov om offentlighed i forvaltningen. Det er dog udelukkende adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloven, der er begrænset. Parters rettigheder herunder adgang til aktindsigt skal afgøres efter forvaltningsloven. Afgørelse af hvem der er part i forhold til Finanstilsynet, træffes efter lov om finansiel virksomhed 355. Det foreslås i 2. pkt., at personer, der er ansat i virksomheder, som Finanstilsynet har indgået kontrakt med om udførelsen af serviceopgaver som led i tilsynets drift, også er omfattet af bestemmelsen om tavshedspligt. Serviceopgaver som led i driften vil f.eks. være rengøring, vagttjeneste, reparation og vedligeholdelse af elektronisk materiel og kantinedrift. 2. pkt. er ny, men indholdsmæssigt en videreførelse af det nuværende 1. pkt., hvor det er indsat som en indskudt sætning. 3. pkt. svarer til det nuværende 2. pkt. Til nr. 68 I stk. 2, nr. 2, foreslås det, at tilsynet kan offentliggøre påbud udstedt efter god skikreglerne og sager om prisoplysninger. Efter lov om finansiel virksomhed 43, stk. 1, skal de finansielle virksomheder drives i overensstemmelse med redelig forretningspraksis og god skik. Herudover har økonomi- og erhvervsministeren med hjemmel i 43, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 604 af 26. juni 2003 udstedt regler om god skik for finansielle virksomheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 369 af 17. maj 2004 om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. I december 2004 vil økonomiog erhvervsministeren udstede en ny bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, i det arbejdsmarkedspensioner vil blive integreret i regelsættet. Anvendelsen af den foreslåede nr. 2 begrænses af rammerne for disse reglers anvendelsesområde. Finanstilsynet vurderer ikke konkrete kundeforhold, og overtrædelse af reglerne forudsætter, at virksomheden kan antages at have en generel adfærd, der er i strid med regelsættet. Det indebærer, at reglerne først overtrædes, hvis virksomheden generelt eller gentagne gange handler i strid med reglerne. God skik-reglerne finder først anvendelse, når der ikke i øvrigt foreligger overtrædelse af reglerne i lov om finansiel virksomhed eller den finansielle lovgivning i øvrigt. Hvis Finanstilsynet konstaterer, at en finansiel virksomhed overtræder den finansielle lovgivning, vil god skik-reglerne ikke kunne blive brugt samtidig. 8/15

9 For eksempel vil den omstændighed, at en finansiel virksomhed ikke har den lovpligtige kapital, ikke samtidig kunne indebære en overtrædelse af reglerne om god skik. Tilsvarende gælder f.eks. ved overtrædelse af reglerne om virksomhedernes tavshedspligt, som således ikke samtidig vil være i strid med reglerne om god skik. God skik-reglerne er offentligretlige. Finanstilsynet påser, at de finansielle virksomheder generelt handler i overensstemmelse med regelsættet. Overtrædelse af reglerne indebærer ikke uden videre, at en konkret aftale mellem en kunde og en finansiel virksomhed er ugyldig eller uvirksom. Vurdering heraf skal foretages ved et af de finansielle ankenævn eller af domstolene. De finansielle ankenævn offentliggør afgørelser med angivelse af virksomhedens navn. Finanstilsynet er ikke forpligtet til at behandle alle sager om god skik, som tilsynet får forelagt, og tilsynet kan tage sager op af egen drift. Det foreslås, at der kan ske offentliggørelse af selve påbuddet om overholdelse af god skik-reglerne. Finanstilsynet udsteder et påbud, når det er konstateret, at en finansiel virksomhed har en generel adfærd, der er i strid med reglerne om god skik. Det er derfor relevant at offentliggøre selve påbuddet og ikke afvente offentliggørelse, til der eventuelt sker overtrædelse af påbuddet. Herved vil kunderne kunne konstatere, hvorvidt de har været udsat for en adfærd, som anses for stridende med god skik-reglerne. God skik-reglerne er i vidt omfang udtryk for retlige standarder, der udvikles over tid. Der vil derfor i den nye bekendtgørelse om god skik, som vil omfatte arbejdsmarkedspensioner i forsikringsselskaber og pengeinstitutter, blive indsat en bestemmelse om, at Finanstilsynet i god skik-sager skal sikre sig, at virksomheden får lejlighed til at kommentere Finanstilsynet s afgørelsesgrundlag, inden der træffes afgørelse i sagen. Bestemmelsen vil fastsætte, at Finanstilsynet i disse sager skal indhente en redegørelse fra virksomheden, inden der træffes afgørelse. Der er tale om en præcisering af den pligt til partshøring, der følger af forvaltningslovens 19. Det følger således af vejledningen til forvaltningsloven, at partshøring kan ske i videre omfang end den pligt, der følger direkte af forvaltningsloven. Udover god skik-reglerne indeholder kapital 6 en række bestemmelser, der har karakter af forbrugerbeskyttelse. Det foreslås derfor, at reglerne opregnet i stk. 2, nr. 3-9, behandles på samme måde som god skik-reglerne. I stk. 2, nr. 3-9, henvises til konkrete bestemmelser i loven. Fælles for disse bestemmelser er, at de giver kunderne visse rettigheder i forhold til den finansielle virksomhed, og at det derfor er væsentligt og rimeligt, at nuværende og kommende kunder i finansielle virksomheder får kendskab til overtrædelse af reglerne. Det vil dels give kunder mulighed for at forholde sig til, hvilken betydning virksomhedens tilsidesættelse af reglerne har for den enkelte kunde, dels give kunder mulighed for at fravælge virksomheder, der har tilsidesat bestemmelser, der har karakter af forbrugerbeskyttelse. 9/15

10 Det skal nævnes, at overtrædelse af reglerne nævnt i nr. 3-9 blandt andet indebærer, at virksomhedens kunder ikke har fået den information, kunden har krav på i henhold til loven, eller at kundens aftale ikke indeholder lovpligtige oplysninger. Hertil kommer, at Finanstilsynet får mulighed for at informere offentligheden, hvis en filial af en udenlandsk finansiel virksomhed ikke opfylder kravet om at være tilsluttet en garantiordning, eller hvis en sparekasse ikke oplyser kommende garanter om, at det garantbevis, der sælges, ikke er kurs pari værd. Stk. 2, nr. 9, henviser til reglerne om, at finansielle virksomheder ikke uberettiget må udnytte eller videregive fortrolige oplysninger om kundeforhold. Hvis en kunde giver samtykke til, at fortrolige oplysninger kan udnyttes eller videregives, skal samtykket afgives skriftligt. Til 3 Til nr. 1 Det foreslås at præcisere, at fåmandsforeninger skal være godkendte som betingelse for, at de sammen med investeringsforeninger, specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger også kan være medejere af et investeringsforvaltningsselskab. Med tilføjelsen af ordet»godkendte«er det hensigten at tydeliggøre, at reglen kun omfatter de fåmandsforeninger, som er godkendte og under tilsyn. Til nr. 2 I 6, stk. 3, foreslås fastsat, at en afdeling i en forening alene hæfter for egne forpligtelser. Dette er en konsekvens af, at hver afdeling har sin egen investeringspolitik. Endvidere tilkommer de beføjelser, der udøves på generalforsamlingen en afdelings medlemmer i medfør af den gældende lovs 21, stk. 3, for så vidt angår forhold, der udelukkende vedrører afdelingen. Endelig skal en forenings årsrapport i medfør af den gældende lovs 55 for hver afdeling indeholde særskilt balance, resultatopgørelse og noter. Det er dog fundet rimeligt, at afdelingerne hæfter subsidiært solidarisk for fælles omkostninger, der påhviler foreningen som sådan. Ved fælles omkostninger forstås omkostninger, som ikke kan henføres til den enkelte afdeling. Til nr. 3 Der foreslås en bestemmelse om, at en forening kan påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5 pct. af foreningens formue. 10/15

11 Formålet med bestemmelsen er at give foreningerne mulighed for at deltage i nytegning, hvor tegningsreglerne er udformet på en sådan måde, at betalingen skal ske i rater, eller hele betalingen udskydes. Såfremt man i disse tilfælde ikke giver tilsagn om at hæfte for de fremtidige betalinger, kan man med de gældende regler ikke være med i nytegningen. Den foreslåede regel giver ikke mulighed for, at foreninger efter loven påtager sig en garanti, som tilfældet ville være f.eks. ved emissionsgarantier. Til nr. 4 Der er tale om en redaktionel ændring. Til nr. 5 Det foreslås, at der sker en præcisering af fåmandsforeningers medlemskreds, hvorved det er hensigten at skabe en klarere afgrænsning i forhold til investeringsforeninger og specialforeninger. Fåmandsforeninger er kun beregnet for et eller få medlemmer. Det er derfor ikke i overensstemmelse med formålet med fåmandsforeninger at rette henvendelse til en videre kreds for at skaffe medlemmer til en fåmandsforening. Der er derfor nu indsat en præcisering i lovens 111, stk. 1, hvoraf det fremgår, at fåmandsforeninger ikke må rette henvendelse til en videre kreds eller offentligheden. Det præciseres ligeledes, at der må være et eller flere medlemmer i hver afdeling, hvis en fåmandsforening er opdelt i afdelinger. Denne grænse kan gælde på forenings- eller afdelingsniveau. I stk. 1, nr. 2, foreslås det at tilføje en henvisning til stk. 2. Forslaget er en konsekvens af forslagets 3, nr. 6 om nye investeringsmuligheder for fåmandsforeninger, der agerer som investeringsinstitutforeninger. I øvrigt foreslås enkelte redaktionelle justeringer. Til nr. 6 Med forslaget er det hensigten at muliggøre, at godkendte fåmandsforeninger, der investerer som investeringsinstitutforeninger, også kan investere deres midler i andre godkendte fåmandsforeninger, unoterede værdipapirer, andele i en innovationsforening samt anparter i et kommanditselskab. Det bemærkes, at aktier i kommanditaktieselskaber som en konsekvens af aktieselskabslovens 173 betragtes som værdipapirer. Andele i en innovationsforening samt anparter i et kommanditselskab anses derimod ikke for omfattet af definitionen af værdipapirer i 3, nr. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Baggrunden for forslaget er, at de gældende regler har vist sig at virke hæmmende for, at frit valg i SP-ordningen, jf. lov nr. 421 af 10. juni 2003, kan gennemføres på en smidig måde. Forslaget skal desuden ses i forlængelse af regeringens dialog om tilvejebringelse 11/15

12 af risikovillig kapital. Efter forslaget kan SP-midlerne f.eks. investeres i unoterede aktier i samme omfang som hidtil, dog med den forskel at investeringerne fremover sker gennem en forening. Ud fra investorbeskyttelseshensyn er det valgt at opretholde de nuværende placeringsregler for investeringsinstitutforeninger, der er specialforeninger, fordi disse i modsætning til fåmandsforeninger henvender sig til en videre kreds eller offentligheden og dermed til detailinvestorer. Til nr. 7 Det foreslås i stk. 3, at godkendte fåmandsforeninger sammen med en eller flere investeringsforeninger og eventuelt specialforeninger eller andre godkendte fåmandsforeninger kan eje et investeringsforvaltningsselskab. Det er desuden præciseret, at et investeringsforvaltningsselskab, som er ejet af foreningerne kan udøve investeringsog markedsføringsvirksomhed. Til nr. 8 Forslaget præciserer, at bestemmelsen angår godkendte fåmandsforeningers virksomhedsområde. Til nr. 9 Forslaget er en konsekvensændring som følge af forslagets 3, nr. 6. Til nr. 10 Det foreslås at tilføje et nyt stk. 4, hvorefter en godkendt fåmandsforening skal give Finanstilsynet meddelelse om oprettelse eller ophør af afdelinger. Forslaget skyldes, at Finanstilsynet ikke skal godkende fåmandsforeningers vedtægter. Finanstilsynet får således ikke oplysning om oprettelse eller ophør af afdelinger i forbindelse med vedtægtsændringer. Bestemmelsen skal derfor sikre, at Finanstilsynet modtager meddelelse om relevante ændringer til brug for det løbende tilsyn med foreningen. Til nr. 11 Det foreslås, at 6 og kapitel om opdeling i afdelinger, hæftelsesform og tilsyn m.v. også skal gælde for godkendte fåmandsforeninger. Disse bestemmelser har ikke hidtil været sat i kraft for fåmandsforeninger, der således for eksempel hidtil selv har kunnet vælge hæftelsesformen imellem afdelinger i foreningen. Muligheden for at oprette fåmandsforeninger blev indført i forbindelse med den seneste ændring af lovgivningen for investeringsforeninger m.v. 12/15

13 Med forslaget sker der således en præcisering af, at fåmandsforeninger - ligesom investeringsforeninger og specialforeninger kan opdeles i afdelinger. Forslaget indebærer endvidere, at der skal være den samme hæftelsesform mellem afdelinger i fåmandsforeninger som mellem afdelinger i investeringsforeninger og specialforeninger, idet de samme hensyn gør sig gældende her som i forholdet mellem afdelinger i andre foreninger. Endelig er det fundet hensigtsmæssigt at fastslå, at lovens afsnit XII om tilsyn m.v. omfatter fåmandsforeninger på lige fod med andre foreninger, som er reguleret i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Til nr. 12 Der er tale om en tilsvarende bestemmelse som 1, nr. 65. Der henvises til bemærkningerne til denne bestemmelse. Til nr. 13 Der er tale om en tilsvarende bestemmelse som forslagets 1, nr. 68, hvor der foreslås indsat en undtagelse til hovedreglen om Finanstilsynet s tavshedspligt. Der henvises i det hele til bemærkningerne til denne bestemmelse. I nedenstående er der således kun bemærkninger til de bestemmelser, der er specielle for lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Det foreslås, at offentliggørelse kan ske på de i stk. 2 nævnte områder. Det foreslås, at offentliggørelse kan ske i sager om udøvelse af virksomhed uden tilladelse, forbuddet mod at markedsføre udenlandske andele, god skik, foreningernes tavshedspligt, forbuddet mod at opkræve dobbelt gebyr, afholdelse af udgifter i forbindelse med udstedelse af andele gennem værdipapircentral, prospekter, offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser, andre kollektive investeringsordningers beskrivelse af ordningen i et regelsæt og udbudsdokument. Det vurderes at være i disse sager, at medlemmer kan have den største interesse i at få kendskab til de afgørelser, der er truffet om en forening. Baggrunden herfor er, at reglerne er kendetegnet ved, at de sikrer medlemmerne visse rettigheder over for foreningen. Hvis foreningen ikke sørger for, at medlemmerne får disse lovfæstede rettigheder, bør medlemmerne orienteres herom. De fleste investeringsforeninger har uddelegeret markedsføring og rådgivning m.v. Dette har i bekendtgørelserne om god skik ført til, at de foreninger, der selv varetager disse funktioner, er omfattet af reglerne om god skik. Hvorimod de foreninger, der overlader markedsføring og rådgivning m.v. til en anden finansiel virksomhed (et investeringsforvaltningsselskab eller en depotbank) ikke er omfattet af god skik-reglerne, fordi god skik-reglerne i stedet gælder for distributøren. I disse sager vil det derfor være navnet på distributøren, der skal offentliggøres efter den foreslåede bestemmelse. På de andre områder, hvor det foreslås, at Finanstilsynet kan offentliggøre navnet på en forening, når det skønnes at være af interesse for foreningens kunder at kende navnet, er der ikke fastsat sådanne særlige regler. I disse sager vil det fortsat være foreningens navn, der skal offentliggøres, da ansvaret ikke kan delegeres. 13/15

14 I stk. 2, nr. 1 og 2, foreslås det, at tilsynet kan offentliggøre, når en forening eller person udøver virksomhed uden tilladelse fra Finanstilsynet. Efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 4 og 5, skal investeringsforeninger og specialforeninger have tilladelse fra Finanstilsynet, før de begynder deres virksomhed. Se i øvrigt bemærkningerne til 1, nr. 68. I stk. 2, nr. 3-5, og 8-12, henvises til konkrete bestemmelser i loven. Fælles for disse bestemmelser er, at de giver medlemmerne visse rettigheder i forhold til foreningen, og at det derfor er væsentligt og rimeligt, at nuværende og kommende medlemmer i investeringsforeninger får kendskab til overtrædelse af reglerne. Det vil dels give medlemmer mulighed for at forholde sig til, hvilken betydning foreningens tilsidesættelse af reglerne har for det enkelte medlem, dels give medlemmerne mulighed for at fravælge foreninger, der har tilsidesat bestemmelser, der har karakter af forbrugerbeskyttelse. Det skal nævnes, at overtrædelse af reglerne nævnt i nr. 3-5 og 8-12 blandt andet indebærer, at foreningens medlemmer ikke har fået den information, medlemmet har krav på i henhold til loven. Nr. 3-5 omhandler tilfælde hvor der markedsføres udenlandske andele i strid med reglerne. Nr. 8 omhandler forbuddet mod at opkræve dobbeltgebyr. Nr. 9 henviser til reglen i 51, stk. 1 og 2, om afholdelse af udgifter i forbindelse med udstedelse af andele gennem en værdipapircentral. Nr. 10 omhandler reglerne om prospekter og bekendtgørelser om prospekter. Nr. 11 omhandler reglerne om offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser. Nr. 12 omhandler reglerne, om at andre kollektive investeringsordninger skal beskrive ordningen i et regelsæt og om udbudsdokument. For nr. 6 og 7 henvises til bemærkninger til de foreslåede stk. 2, nr. 2 og 9, i forslagets 1, nr. 68. Til nr. 14 Det præciseres, at reglen også gælder fåmandsforeninger, således som dette allerede fremgår af lov om finansiel virksomhed 367. Til nr. 15 Den forslåede ændring er dels en præcisering af hvilke oplysninger, det vil være strafbart ikke at afgive eller afgive fejlagtigt til Finanstilsynet og dels en konsekvensændring som følge af forslagets 3, nr. 6. Endelig skabes der med forslaget hjemmel til at sanktionere 14/15

15 overtrædelser af fåmandsforeningers pligt til at give Finanstilsynet meddelelse om afdelingers oprettelse og ophør. 15/15

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2015 (2015-1746). Ikke part og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 17. juni 2008. Nr. 515. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (J.nr. 2013-0035450) Ikke partsstatus og anmodning

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2013-0033521) Ikke partsstatus

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 30. september 2013 (J.nr. 2013-0034166) Ikke partsstatus

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. maj 2014 (J.nr. 2014-0037467) Ikke partsstatus og anmodning

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. marts 2014 (J.nr. 2013-0035590) Hjemvist til Finanstilsynet

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5 Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af : Til 1 1) I stk. 3 ændres 16, stk. 2, til: 16, stk. 3,. 2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Til

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag. lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love L 124 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelser og Finanstilsynets

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Au Lov om finansiel virksomhed 43 Finansielle virksomheder skal

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

I brev af 9 marts 2004 har K1 A/S sendt Finanstilsynet kopi af en porteføljeforvaltningsaftale, som er indgået mellem K2 og K3 A/S.

I brev af 9 marts 2004 har K1 A/S sendt Finanstilsynet kopi af en porteføljeforvaltningsaftale, som er indgået mellem K2 og K3 A/S. Kendelse af 25. august 2005. (j.nr. 04-153.359) Porteføljeforvaltningsaftale i strid med forbuddet mod uddelegering af beslutninger om investering af investeringsforeningers midler Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) 2010/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0009 Fremsat den 23. februar 2011

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 15. maj 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 15. maj 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 7. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019149) Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 355, stk. 2, nr. 6 og 199, stk. 4-6 og 8. (Mads Bryde Andersen,

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF)

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Høringssvar 3. juni 2013 Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Indledning DVCA har i maj måned 2013 modtaget diverse

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Forslag. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

Forslag. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2008/1 LSV 102 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 135-36 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. februar 2009 Forslag

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere