Den grønne Gruppe. Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den grønne Gruppe. Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel"

Transkript

1 Den grønne Gruppe Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel, børn og familie 2016

2 Fagligt Fælles Forbund Den grønne Gruppe Januar 2016 Fotos: Søren Zeuth Layout: Zentens Varenr. 4032

3 Indhold Kend dine rettigheder ved graviditet og barsel Hvad siger loven om ret til orlov og fravær i forbindelse med familieforøgelsen? Indviklet puslespil Overenskomsten Barselsorlov til begge forældre (den samlede orlov) Før fødslen 4 uger (graviditetsorlov) Efter fødslen de første 14 uger (barselsorlov) Efter fødslen de første 14 uger (fædreorlov) Fælles orlov de næste 32 uger (forældreorlov) Adoption Familier med forældre af samme køn Barsel og pension Barnets sygdom Særlige tilfælde Lønoversigt

4 Kend dine rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Rettigheder i forbindelse med graviditet, barsel, orlov og pasning af syge børn mv. er ikke en gave fra himlen eller en lottogevinst. Der er tværtimod tale om et resultat af årtiers politisk kamp for børns og forældres rettigheder. Og om mange års faglig kamp for overenskomster, der giver endnu bedre vilkår, end dem som du er sikret gennem lovgivningen. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder ifølge lovgivning og overenskomster, således som de er nu og her. 3F vil fortsætte indsatsen for at forbedre dine vilkår på arbejdsmarkedet så der bliver taget vidtgående familiepolitiske hensyn. For eksempel kæmper vi for flere selvstændige orlovsrettigheder til fædre, bedre løndækning i forbindelse med orloven og bedre muligheder for at passe dine børn ved sygdom. Vi håber, at du og dine kollegaer vil stå på jeres familiepolitiske rettigheder. Har du brug for yderligere råd eller vejledning vil din tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant og/eller lokalafdeling kunne hjælpe dig. Held og lykke med familieforøgelsen! Vagn Henriksen l l l 4 l l l

5 Hvad siger loven om ret til orlov og fravær i forbindelse med familieforøgelsen? Både mænd og kvinder har ret til orlov i forbindelse med deres barns fødsel og ved adoption. Barselsloven angiver dels hvor megen orlov man har ret til, hvilke forpligtelser man har i forhold til at varsle sin orlov og ikke mindst, hvilke dagpengerettigheder man har i forbindelse med orloven. I OVERSIGTSFORM SER DINE ORLOVSRETTIGHEDER UD SOM PÅ SKEMAET Graviditetsorlov Barselsorlov og fædreorlov Forældreorlov 4 uger før fødsel 14 uger efter fødsel 32 ugers orlov mellem barnets 14. uge og 9. år. Kan holdes af far eller mor eller deles. Begge har hver ret til 32 ugers fravær men kun ialt 32 uger er orlov med løn/dagpenge. Mor Til deling Far De 2 ugers fædreorlov placeres umiddelbart efter fødslen eller vilkårligt indenfor de 14 uger efter aftale med arbejdsgiveren. Efter aftale med arbejdsgiver kan alle 32 uger udskydes og afholdes inden barnet fylder 9 år. En af forældrene har ret til at udskyde 8-13 sammenhængende uger inden barnet fylder 9 år. Gælder ikke ledige. De ialt 13 uger med løn kan placeres hvor som helst inden for de første 52 uger efter fødslen. Ret til orlov med løn i følge overenskomsten Der er tilsammen 52 uger med dagpengedækning l l l 5 l l l

6 Indviklet puslespil Rettighederne i forbindelse med barsel er lidt af et indviklet puslespil. Lovgivningen sikrer nogle grundlæggende rettigheder (ret til fravær og ret til dagpenge mv.). Disse suppleres så af overenskomstens regler om supplerende løn og pension i forbindelse med fraværet. I det følgende kan du læse om dine rettigheder og forpligtelser i kort form. LOVEN Når der i det følgende henvises til loven menes der Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven, lovbekendtgørelse 571/2015). BESKYTTELSESREGLER Man behøver ikke fortælle at man skal have barn i forbindelse med en ansættelsessamtale. Og arbejdsgiveren må ikke spørge til din situation i den forbindelse. En mulig familieforøgelse må ikke spænde ben for en ansættelse. Og ifølge Ligebehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende på grund af graviditet, barsel eller adoption. Man må heller ikke afskediges på grund af fertilitetsbehandling, graviditet eller orlov i forbindelse med familieforøgelsen. Fædre og medmødre, der tager eller påtænker at tage orlov i forbindelse med fødslen, er beskyttet på lige fod med den kvinde, der føder barnet. Og adoptanter er beskyttet på lige fod med biologiske forældre. Arbejdsgiveren har omvendt bevisbyrde ved afskedigelse under de ovennævnte forhold, så det er arbejdsgiveren der skal bevise, at en eventuel afskedigelse ikke skyldes din graviditet eller barsel. Beskyttelsen dækker også perioden under orloven. Man må ikke forskelsbehandles på grund af barslen. Det gælder f.eks. manglende lønregulering og ændrede ansættelsesvilkår. Hvis du oplever at blive frasorteret til en jobsamtale på grund af graviditet eller, at dine ansættelsesvilkår forringes under din orlov, eller du bliver afskediget i forbindelse med din graviditet eller barsel og orlov, skal du altid kontakte din 3F afdeling som kan hjælpe dig i situationen. l l l 6 l l l

7 Overenskomsten De overenskomster der henvises til i denne pjece er: Gartneri-, Land- og skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) l GASA Transport l Ravnstrup Mølle A/S l Skovbrugsoverenskomsten l Agro-industrielle overenskomster l Fiskeopdræt, -slagterier og -forædling l Golf l Jordbrug l Gartnerier og planteskoler Mejeribrugets Arbejdsgiverforening l Mejeriernes Fællesoverenskomst UORGANISEREDE ARBEJDSGIVERE Uanset om du er ansat hos en virksomhed med overenskomst eller uden overenskomst sikrer loven, at man som minimum kan modtage barselsdagpenge under graviditet og barsel. Det er desuden aftalt at alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af en barselsfond via en arbejdsgiverforening skal indbetale et beløb til Det betyder, at enhver arbejdsgiver kan få refunderet en del af lønomkostningen for den medarbejder der er på barsel. Men i modsætning til ansatte der er omfattet af en overenskomst, som giver ret til løn under barsel, kan uorganiserede arbejdsgivere selv afgøre om de vil gøre brug af refusionsordningen. Danske Anlægsgartnere (DAG) l Golfbaner l Indendørsbeplantningsfirmaer l Anlægsgartnerarbejde Får du ikke den løn under orlov, som din overenskomst giver dig ret til, bør du kontakte fagforeningen hurtigst muligt. DI II l Gartnerisk arbejde BL - Danmarks Almene Boliger (BL) l Gartnerarbejde l l l 7 l l l

8 Barselsorlov til begge forældre (den samlede orlov) Både mænd og kvinder har ret til orlov i forbindelse med deres barns fødsel og ved adoption. Forældrene kan holde orlov sammen eller i forlængelse af hinanden. RET TIL FRAVÆR Forældrene har tilsammen ret til fravær i 84 uger i forbindelse med barsel og adoption (moderens 4 ugers graviditetsorlov før fødslen, hendes 14 ugers barselsorlov, faderens 2 ugers fædreorlov og hver af forældrenes ret til 32 ugers forældreorlov). RET TIL DAGPENGE Men forældrene har dog kun ret til dagpenge i 52 uger i alt (moderens 4 ugers graviditetsorlov, de 14 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov og tilsammen 32 ugers forældreorlov). LØN UNDER ORLOVEN Overenskomsten giver medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden inden for de seneste 24 måneder ret til fuld løn under barsel fra og med 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. Ansatte i almene boligselskaber er ikke omfattet af nogen anciennitetsbestemmelser. Retten til fuld løn er betinget af at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Det gælder, når medarbejderen l har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer eller l inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller l er elev (herunder voksenlærling) Lønnen svarer til den løn, man ville have oppebåret i perioden. Eller det kan være en maksimumsats, som fremgår bagerst i pjecen. l l l 8 l l l

9 Før fødslen 4 uger (graviditetsorlov) Ifølge loven har moderen ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet l når hun skal til forebyggende graviditetsundersøgelser og disse foregår i arbejdstiden l når der skønnes at være 4 uger til fødslen l tidligere end de 4 uger hvis lægen skønner, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for moderen helbred eller for fosteret l tidligere end de 4 uger hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret så hun ikke kan varetage sit arbejde og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde hende anden passende beskæftigelse. Skyldes fraværet arbejdets farlige karakter, skal arbejdsgiver betale fuld løn under fraværet. Man har pligt til med 3 måneders varsel at underrette arbejdsgiveren om det forventede fødselstidspunkt samt om moderen agter at udnytte retten til fravær før fødslen. Det er lægens eller jordemoderens vurdering af det forventede fødselstidspunkt der er afgørende. l l l 9 l l l

10 Moderen ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet 4 uger før fødslen l l l 10 l l l

11 Efter fødslen de første 14 uger (barselsorlov) Moderen har ret og pligt til fravær i de første 2 uger efter en fødsel. Herefter har hun ret til fravær i yderligere 12 uger. Loven giver moderen ret til barselsdagpenge i hele 14 ugers perioden, hvis hun opfylder ovennævnte forudsætninger. Moderen har pligt til at underrette arbejdsgiveren om hvor meget orlov hun vil holde i forbindelse med barslen og hvornår hun vil holde den. Dette skal ske senest 8 uger efter fødslen. Overenskomsten giver moderen ret til fuld løn efter samme regler som under graviditetsorlov i hele 14 ugers perioden se lønoversigten bagerst i pjecen. Efter fødslen de første 14 uger (fædreorlov)* Faderen har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter modtagelse af barnet i hjemmet. Efter aftale med arbejdsgiveren kan de 2 uger flyttes til et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Faderen skal før fødslen tage stilling til hvornår og hvor længe han/hun ønsker at holde orlov. Faderen har pligt til at underrette arbejdsgiveren senest 4 uger før fraværets forventede begyndelse. Endvidere skal længden af det påtænkte fravær oplyses. Hvis moderen dør, eller på grund af sygdom bliver ude af stand til at passe barnet, kan faderen indtræde i moderens ret til fravær (dvs. fravær i op til 14 uger efter fødslen). Arbejdsgiveren skal have besked herom hurtigst muligt. Overenskomsten giver faderen ret til fuld løn under fædreorloven se lønoversigten bagerst i pjecen. l l l 11 l l l

12 Faderen har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter modtagelse af barnet i hjemmet l l l 12 l l l

13 Fælles orlov de næste 32 uger (forældreorlov)* Efter de 14 uger har moderen og faderen ret til at holde i alt 32 ugers forældreorlov med dagpengeret. Faderen har ret til at tage hul på sin del af forældreorloven indenfor moderens barselsorlovsperiode. Faderen har pligt til at underrette arbejdsgiveren om hvor meget forældreorlov, han vil holde i forbindelse med barslen og hvornår han vil holde den. Dette skal varsles senest 8 uger efter fødslen. FLEKSIBLE MULIGHEDER De 32 ugers forældreorlov kan deles og fordeles på alle mulige måder. Forældrene kan holde orlov i forlængelse af hinanden eller samtidig. Noget af orloven kan udskydes eller orloven kan spredes ud over en længere periode, hvis man ønsker at starte på nedsat tid. Du kan læse mere om de fleksible regler på Overenskomsten giver den enkelte forælder ret til fuld løn i 5-8 uger. Disse 5-8 uger skal placeres indenfor 52 uger efter fødslen og kan maksimalt deles i to perioder. Ansatte i almene boligforeninger har ret til 32 ugers betalt forældreorlov hvoraf de fire uger er øremærket til faderen. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til at modtage den maksimale dagpengesats som nævnt under graviditetsorloven. * Alle referencer til faderen i denne pjece gælder derfor også en medmor l l l 13 l l l

14 Adoption Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales løn i 19 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Efter barselsorloven følges reglerne i øvrigt som ved forældreorlov. For ansatte i almene boligselskaber gælder samme forhold som forældre på barsel og forældreorlov bortset fra fire ugers perioden forud for forventet fødsel. l l l 14 l l l

15 Familier med forældre af samme køn Homoseksuelle familier har samme rettigheder som heteroseksuelle familier. Hvis en kvinde, der har en kvindelig partner, får et barn med en mand, kan de tre afgøre, om det skal være kvindens partner eller den biologiske far, der skal være juridiske forældre. Lovgivningsmæssigt set kan der kun være to juridiske forældre, og disse har samme adgang til barsel, som forældre i heteroseksuelle parforhold. Samkønnede par på en overenskomstdækket arbejdsplads, der adopterer, har samme ret til barselsorlov og fædreorlov med løn, som heteroseksuelle forældrepar der adopterer. En del overenskomster giver også homoseksuelle forældrepar både par der har adopteret, og par hvor den ene har født den samme adgang til forældreorlov med løn som heteroseksuelle forældrepar. Hvis du er tvivl om dine rettigheder, så kontakt din 3F-afdeling. Barsel og pension Arbejdsmarkedspensionen udgør i dag et væsentligt element i de kollektive overenskomster. Det har derfor også stor betydning, når indbetalingen sættes i bero i en periode på grund af orlov. Oftest er det kvinden der afholder den ulønnede del af forældreorloven og af den årsag har de fleste overenskomster aftalt at pensionsbidraget forhøjes for kvinder der afholder barselsorlov. Derved sikres det at kvindens pensionsordning ikke forringes væsentligt under forældreorloven. Den ekstra pensionsindbetaling fremgår af overenskomsten. l l l 15 l l l

16 Barnets Sygdom Ingen ønsker at deres børn bliver syge, men det er umuligt at undgå. Overenskomsterne på de grønne områder giver ret til pasning af dit syge barn på førstedagen hvis barnet er under 12 år. Anciennitetskravet følger reglerne for barsel. Det betyder, at du som minimum kan få tid til at organisere anden hensigtsmæssig pasning. Som ansat i et alment boligselskab har du ret til 2 dages frihed med løn i forbindelse med barnets sygeforhold hvis barnet er under 15 år. Herudover har man ret til 2 omsorgsdage pr. barn til barnet fylder 8 år. Omsorgsdagene behøver ikke at skyldes barnets sygdom. Lønnen i forbindelse med barns sygdom fremgår bagerst i pjecen. HOSPITALSINDLÆGGELSE Hvis man kommer i den kedelige situation at ens barn skal indlægges, sikrer overenskomsterne at du som forældre har ret til frihed med fuld løn, når det er nødvendigt at blive indlagt på hospitalet sammen med det syge barn under 14 år. I almene boligselskaber er aldersgrænsen op til 15 år. Friheden gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. l l l 16 l l l

17 Særlige tilfælde Teksten i denne pjece er en gennemgang af hovedreglerne. Herudover kan der være en række specielle situationer (adoption, uarbejdsdygtighed under graviditeten, udskydelse af retten til barselsdagpenge, ophold på sygehus, barnets eller moderens død, sygdom efter barselsorloven, at man bor eller arbejder i andet land m.m.) Kommer du ud for en eller flere af disse ting, så kontakt straks både din kommune, din 3F afdeling eller din arbejdsgiver. Du kan altid få din tillidsrepræsentant til at hjælpe dig. Du kan finde flere og detaljerede oplysninger om barsel og orlov på: Du kan endvidere finde flere oplysninger om graviditet og arbejdsmiljø på: l l l 17 l l l

18 Lønoversigt ved barsel og adoption Den grønne Gruppe Graviditet, barsel og Forældreorlov Barns sygdom Hospitalsindlæggelse fædreorlov GLS-A GASA Transport 141,5 (143,00 149,50 Dagpengesats Fuld overenskomstpr. 1. marts 2016) mæssig timeløn Ravnstrup Mølle A/S 141,5 (143,00 149,50 Dagpengesats Fuld overenskomstpr. 1. marts 2016) mæssig timeløn Skovbrugsoverenskomsten 141,5 (143,00 149,50 Dagpengesats 141,50 (143,00 pr. 1. marts 2016) pr. 1. marts 2016) Agro-industrielle 141,5 (143,00 149,50 Dagpengesats Fuld overenskomstoverenskomster pr. 1. marts 2016) mæssig timeløn Fiskeopdræt, -slagterier og 141,5 (143,00 149,50 Dagpengesats Fuld overenskomst- -forædling pr. 1. marts 2016) mæssig timeløn Golf 141,5 (143,00 149,50 Dagpengesats 141,50 (143,00 pr. 1. marts 2016) pr. 1. marts 2016) Jordbrug 141,5 (143,00 149,50 Dagpengesats Fuld overenskomstpr. 1. marts 2016) mæssig timeløn Gartnerier og planteskoler 141,5 (143,00 149,50 Dagpengesats 141,50 (143,00 pr. 1. marts 2016) pr. 1. marts 2016) DAG Golfbaner 143,5 (145,00 145,00 Dagpengesats 143,5 (145,00 pr. 1. marts 2016) pr. 1. marts 2016) Indendørsbeplantningsfirmaer 143,5 (145,00 145,00 Dagpengesats 143,5 (145,00 pr. 1. marts 2016) pr. 1. marts 2016) Anlægsgartnerarbejde 143,5 (145,00 145,00 Dagpengesats 143,5 (145,00 pr. 1. marts 2016) pr. 1. marts 2016) DI II Gartnere Fuld overenskomst- 145,00 Fuld overenskomst- Fuld overenskomstmæssig løn mæssig løn mæssig løn Mejeriernes Fuld overenskomst- 150,00 Fuld overenskomst- Fuld overenskomst- Fællesoverenskomst mæssig løn mæssig løn mæssig løn BL - Danmarks Almene Boliger Gartnere Fuld overenskomst- Fuld overenskomst- Fuld overenskomst- Fuld overenskomstmæssig løn mæssig løn mæssig løn mæssig løn l l l 18 l l l

19

20

Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel En gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel, børn

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2017/2020 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2017 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

DRIFTSLEDERE OVERENSKOMST

DRIFTSLEDERE OVERENSKOMST DRIFTSLEDERE OVERENSKOMST 2017 2020 Indgået mellem FOA og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området DI nr. 794555 2017 2020 OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for driftsledere

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov

Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov Orientering Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over de komplicerede regler om fravær/orlov i forbindelse

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2018 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2018 2020 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Læs mere

Barselsorlov. rettigheder og pligter

Barselsorlov. rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: 87-7735-648-9 LO-varenr.: 4128

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere