Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt."

Transkript

1 J. nr.: Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og dyrevelfærd ved indførsel af fjervildt til Danmark. Fjervildt (fasaner, agerhøns og gråænder) indføres til Danmark med henblik på udsætning til jagt eller til indsætning og opdræt i en dansk besætning. Kontrollen har været målrettet importører og transportvirksomheder, der indfører fjervildt fra udlandet samt personer, der opdrætter eller udsætter indført fjervildt. Lovlig indførsel af fjervildt kræver, at fuglene er fulgt af korrekt udfyldte veterinærdokumenter, og at fuglene via optegnelser over omsætning, salg og udsætning, kan spores fra afsenderlandets besætning til fuglenes endelige bestemmelsessted i Danmark. Ulovlig indførsel, salg og udsætning af fjervildt fra lande uden for Danmark udgør en væsentlig risiko for indførsel og spredning af uønskede sygdomme, som f.eks. fugleinfluenza og Newcastle Disease, som Danmark p.t. er fri for. Indslæbning af disse sygdomme kan medføre øget dødelighed, dårlige produktionsresultater og dermed også dårligere indtjening i fjerkræproduktionen, samt få alvorlige konsekvenser for eksporten, på grund af manglende muligheder for at afsætte fjerkræprodukter på de internationale markeder. Formålet med kampagnen har således været, at: informere om gældende regler for indførsel af fjervildt, samt krav til optegnelser over udsætningen af fjervildt kontrollere Fødevarestyrelsens regler for sporbarhed ved indførsel af fjervildt. kontrollere Fødevarestyrelsens regler med dyrevelfærd, herunder dyrevelfærd under transport afdække om der er behov for mere information omkring regler for indførsel af fjervildt. Side 1/7

2 KONKLUSION Der er i 2016 indført i alt fasaner til Danmark, heraf er daggamle kyllinger. Det er hovedsagligt fra Frankrig, Polen og Sverige der importeres fasaner. Se tabel 3 og figur 1. I 2016 er der indført knapt 2000 agerhøns til Danmark, hvoraf den overvejende del er daggamle kyllinger. Der er i 2016 ikke indført gråænder til Danmark. Der er ved kampagnen ikke fundet forsendelser af fjervildt til Danmark, hvor fuglene ikke har været ledsaget af veterinærdokumenter udstedt i afsenderlandet. Det er dog i adskillige tilfælde konstateret, at der var fejl i disse dokumenter, f.eks. at der var angivet en forkert modtager af fuglene, eller angivet et forkert bestemmelsessted for fuglene. Der er ved kontrol i de besætninger, der har indført fjervildt fra udlandet, og som opdrætter fjervildt, ikke konstateret dyrevelfærdsmæssigt uforsvarlige forhold. Kampagnen har dog afdækket udfordringer med at spore importeret fjervildt til deres endelige bestemmelsessted. Der er ved flere kontroller afsløret, at fasaner, der er indført med henblik på udsætning i naturen, ikke er udsat på det sted, der fremgår af veterinærdokumenterne, men i stedet er udsat på andre ejendomme. Det er også konstateret, at fasaner der indføres med henblik på opdræt og videresalg, er indsat i en fjervildtbesætning, der ikke var registreret hos Fødevarestyrelsen, og som dermed heller ikke har været underlagt den nationale overvågning for bl.a. fugleinfluenza. Der har i samarbejde med Danmarks Jægerforbund været afholdt landsdækkende informationsmøder omkring udsætning af fjervildt, og Danmarks Jægerforbund har som opfølgning på disse møder informeret om reglerne for udsætning af fjervildt og reglerne for indførsel af fjervildt fra udlandet på deres hjemmeside, i bladet Jæger og i nyhedsbreve, som er udsendt til medlemmer af Danmarks Jægerforbund. Det er Fødevarestyrelsens indtryk, at denne informationsindsats har øget kendskabet til reglerne for indførsel af fjervildt hos både jægere og opdrættere af fjervildt idet Fødevarestyrelsen har konstateret en stigning i antallet af personer, der i løbet af foråret 2016 har ansøgt om, at blive registreret som importører af fjervildt. Det er også Fødevarestyrelsens opfattelse, at flere forsendelser af fjervildt i 2016 er opdelt i mindre forsendelser, med angivelse af dyrenes korrekte bestemmelsessted på sundhedscertifikatet. Fødevarestyrelsen tilskriver disse tendenser den øgede opmærksomhed og information om reglerne, der i år har været omkring indførsel og udsætning af fjervildt. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at de gode resultater af informationsindsatsen samt resultaterne fra kontrolkampagnen understreger, at der fortsat er behov for, at informere Side 2/7

3 om reglerne for sporbarhed og registrering af besætninger med opdræt af fjervildt. Dette er vigtigt for at bevare den gode sundhedsstatus, der er i danske fjervildt- og fjerkræbesætninger. RESULTATER. Der er gennemført 22 kontroller i forbindelse med kampagnen om ulovlig indførsel af fjervildt, heraf er 3 kontroller gennemført som administrative kontroller, se tabel 1 Enkelte personer er kontrolleret flere gange i løbet af kontrolperioden, således at i alt 20 forskellige personer/virksomheder er kontrolleret, f.eks. er en transportør af fasaner kontrolleret 2 gange ved to forskellige indførsler af fjervildt. I 14 ud af de 22 kontroller har Fødevarestyrelsen sanktioneret for overtrædelse af reglerne vedrørende indførsel, omsætning og udsætning af fjervildt, se tabel 1 Kontrollerne er fordelt med 11 kontroller på Fyn, Langeland, Sjælland, og Lolland-Falster, 5 kontroller i det sydlige Jylland og 6 kontroller i Midt-, Øst- og Nordjylland. 1 kontrol har medført politianmeldelse for overtrædelse af reglerne omkring transport af dyr, hvor fasankyllinger er transporteret i mere ned 12 timer, uden at de havde adgang til foder og vand under transporten. 1 modtager af fasaner har fået et forbud mod at udsætte fasanerne, da disse var ældre end 8 uger ved indførslen til Danmark, og derfor ikke længere lovligt kunne udsættes i naturen. De øvrige overtrædelser af reglerne er sanktioneret med indskærpelser. I alt er der konstateret 30 overtrædelser af reglerne, og af disse er de 25 sanktioneret med en indskærpelse, 1 overtrædelse er sanktioneret med et forbud og 4 overtrædelser vedrørende transport af fasaner, er sanktioneret med en politianmeldelse. Fordelingen af overtrædelserne på lovgivningsområder og paragraffer kan ses i tabel 2. Alle sanktionerede forhold vil blive fulgt op med et nyt kontrolbesøg, som er gebyrbelagt. De hyppigst konstaterede overtrædelser af reglerne var: 1. Manglende anmeldelse af bedrift med fjervildt opdræt til Fødevarestyrelsen jf. 2 i bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1. Fundet ved 5 kontroller. 2. Veterinærdokumenter som ledsagede fuglene angav ikke korrekt bestemmelsessted for disse jf. 4 i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 2. Fundet ved 4 kontroller 1 Bekendtgørelse nr af 10. december 2015 om opdræt af fjervildt 2 Bekendtgørelse nr. 55 af 15. januar 2016 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr Side 3/7

4 3. Modtagere af fjervildt var ikke registrerede som importør hos Fødevarestyrelsen, jf. 3 i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 3. Fundet ved 3 kontroller. 4. Der kunne ikke forevises optegnelser over dato og sted for udsætning af fjervildt i naturen jf. 32 i bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 4. Fundet ved 3 kontroller. Herudover er der ved en del kontroller vejledt om kravene til indholdet af disse optegnelser, hvor optegnelserne har været mangelfulde. Metode Kontrollerne er foretaget hos importører, transportører og modtagere af forsendelser af fjervildt fra udlandet. Desuden er der i samarbejde med Skat og Politiet foretaget stikprøvekontrol med indgående køretøjer ved landegrænsen i Padborg og i Rødby- og Gedser færgehavn. Grænsekontrollerne er afholdt på 7 forskellige dage og på tidspunkter, hvor det kunne forventes, at transporter med fjervildt ville krydse grænsen. Der er også i samarbejde med Naturstyrelsen foretaget kontrol hos 2 modtagere af fasaner fra Polen. Fuglene blev indført til Danmark på et tidspunkt, hvor fuglene ikke længere måtte udsættes i naturen, fordi tidspunktet var for tæt på starten af fasaners jagttid, og hvor fuglene var for gamle til at måtte sættes ud. Udvælgelse af importører og modtagere til kontrol er sket dels ved opslag i TRACES (en fælles EU databaser til registrering af samhandel med dyr), dels ved udvælgelse af tilfældige modtagere af fjervildt, fundet ved kontrol af optegnelser hos importører, og transportører af fjervildt. 3 kontroller er foretaget som administrative kontroller af optegnelser og dokumenter hos modtagere af fasaner ved, at disse har indsendt de ønskede oplysninger til Fødevarestyrelsen. 2 transporter med fjervildt er kontrolleret i forbindelse med kampagnen. En transport er kontrolleret ved grænsen, og en transport er kontrolleret ved ankomst til en besætning. Ved kontrol med transporter af fjervildt er der, ud over kontrol med ledsagedokumenter og optegnelser, foretaget kontrol af regler omkring beskyttelse af dyr under transport. 3 Bekendtgørelse nr. 55 af 15. januar 2016 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 4 Bekendtgørelse nr af 10. december 2015 om opdræt af fjervildt Side 4/7

5 Kontrollerne er som udgangspunkt foretaget uanmeldt, men enkelte kontroller er dog varslet på forhånd ved, at den der skulle kontrolleres blev kontaktet på telefon eller mail. Ved kontrollerne er sundhedscertifikater og optegnelser over modtagelse og omsætning af fjervildt gennemgået. Optegnelser over udsætning af fjervildt er kontrolleret og sammenlignet med oplysninger over modtaget fjervildt fra danske og udenlandske leverandører. I de besætninger, der holdt fjervildt opstaldet på kontroltidspunktet, er de modtagne dyr kontrolleret, og deres alder er sammenlignet med oplysninger i sundhedscertifikatet. Dokumentation for test for fugleinfluenza af fjervildtet er kontrolleret, hvor dette var muligt. Hver kontrol er afsluttet med, at der er udfærdiget og afleveret en kontrolrapport. Side 5/7

6 TABELLER OG FIGURER Tabel 1 Oversigt over antal kontroller Antal kontroller Antal kontrollerede personer/virksomheder Antal kontroller med en eller flere sanktioner indenfor kampagnens fokusområde Procent af kontroller, hvor der er givet en sanktion Kontrolbesøg % Administrative kontroller % Kontroller i alt % Tabel 2 Fordeling af overtrædelser på lovgivningsområder og regler Bekendtgørelse Lovgivningsområde Antal sanktioner i alt Antal indskærpelser Antal påbud/forbud Antal politianmeldelser LBK nr Dyreværnsloven, 1 Krav om forsvarlig behandling af dyr LBK nr Dyreværnsloven, 2 Krav om tildeling af foder og vand jf. dyrenes behov BEK nr om fjerkræproduktion og Krav om daglige optegnelser over dødelighed) omsætning af fjerkræ, BEK nr om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ, 43 Krav om optegnelser over transporteret fjerkræ) BEK nr om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ, 47 Krav om rengøring og desinfektion af transportmidler BEK nr om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ, 41 Krav om optegnelser over omsætning af fjerkræ BEK nr om opdræt af fjervildt, 2 Krav om anmeldelse af fjervildt bedrift til Fødevarestyrelsen BEK nr om opdræt af fjervildt, 31 Krav om deltagelse i kursus i fjervildt opdræt BEK nr om opdræt af fjervildt, 32 Krav om optegnelser over udsætning BEK nr om opdræt af fjervildt, 8 Krav om udsætning af fasaner ikke over 6 uger i alder BEK nr. 712 om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet Krav om test for fugleinfluenza vildt, RFO nr. 1/2005 Transportforordningen, art. 3 Krav om transport af dyr jf. deres behov for foder og vand RFO nr. 1/2005 Transportforordningen, art. 6 Krav om foder og vand ved transport af fjervildt i mere end 12 timer ind- og udførsel af levende dyr, 3 Krav om registrering som importør hos Fødevarestyrelsen ind- og udførsel af levende dyr, 4 Krav om foreskrevne dokumenter ved indførsel) ind- og udførsel af levende dyr, 8 Krav om foreskrevne dokumenter ved omsætning af indførte fugle) ind- og udførsel af levende dyr, 9 Krav om at opbevare dokumenter, der har ledsaget indførte dyr Side 6/7

7 Tabel 3 Antal indført fjervildt til Danmark i 2016 registreret i samhandelsdatabasen (Traces). Afsenderland Fasaner Heraf daggamle fasaner Agerhøns Ænder Frankrig Polen Sverige Ungarn I alt Fordeling af fjervildt indført til DK Ungarn 1% Sverige 15% Polen 24% Frankrig 60% Figur 1 Procentvis fordeling efter oprindelsesland af antal fugle af arterne fasaner, agerhøns og gråænder indført til Danmark i Side 7/7

Oplæg om kontrol med fjervildt opdræt og kontrol med indførsel af fjervildt

Oplæg om kontrol med fjervildt opdræt og kontrol med indførsel af fjervildt Oplæg om kontrol med fjervildt opdræt og kontrol med indførsel af fjervildt Oplæg Vildtforvaltningsrådet 3. marts 2017. V/Stig Jessen, Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold Emner: Kampagnen mod ulovlig

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Ulovlig omsætning af hunde

Slutrapport for kampagnen Ulovlig omsætning af hunde J. nr.: 2017-10-60-00178 16.01.2018 Slutrapport for kampagnen Ulovlig omsætning af hunde INDLEDNING Afsløring af sager med ulovligt opdræt og handel med hunde har afstedkommet et ønske om at øge de dyrevelfærds-

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger J. nr.: 2015-13-60-00117 08.02.2017 Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger INDLEDNING Indfangning af slagtekyllinger I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt, hvoraf

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Slutrapport for kampagnen. Håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer

Slutrapport for kampagnen. Håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer J. nr.: 2017-10-60-00184 Den 14.12 2018 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer INDLEDNING I forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol i svinebesætninger i de

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste

Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste J. nr.: 2014-10-60-00088 22-08-2016 Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste INDLEDNING Fødevarestyrelsen har gennemført en informationskampagne i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016, på

Læs mere

KONKLUSION OG VURDERING

KONKLUSION OG VURDERING KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Minkkampagne 2013 medicin og dyrevelfærd J. nr.: 2013-13-795-00003 15-8-2014 KONKLUSION OG VURDERING Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i 2013 gennemført

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Udbredelse og bekæmpelse af fugleinfluenza. Veterinærdirektør Preben Willeberg. Møde i Fødevareudvalget den 1. marts 2006

Udbredelse og bekæmpelse af fugleinfluenza. Veterinærdirektør Preben Willeberg. Møde i Fødevareudvalget den 1. marts 2006 Udbredelse og bekæmpelse af fugleinfluenza Veterinærdirektør Preben Willeberg Møde i Fødevareudvalget den 1. marts 2006 Fugleinfluenza i EU før 2005 Italien: 1999, 2000 og 2004 kalkuner LPAI (vaccineres

Læs mere

Slutrapport for kontrolkampagnen korrekt registrering og anvendelse af medicin

Slutrapport for kontrolkampagnen korrekt registrering og anvendelse af medicin J. nr.: 2015-12-60-00118 14. juni 2017 Slutrapport for kontrolkampagnen korrekt registrering og anvendelse af medicin INDLEDNING Med denne kontrolkampagne er der sat fokus på om antibiotika og lægemiddelzink

Læs mere

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder J. nr.: 2014-14-60-00048 15. juni 2016 Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder INDLEDNING Der er risiko for, at smitsomme

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Vejledning om kontrol af arealkrav ved transport af svin

Vejledning om kontrol af arealkrav ved transport af svin VEJ nr 9041 af 28/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-33-00087 Senere ændringer

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Skadedyrssikring i fødevarevirksomheder

Slutrapport for kampagnen Skadedyrssikring i fødevarevirksomheder J. nr.: 2017-28-60-00169 12. marts 2018 Slutrapport for kampagnen Skadedyrssikring i fødevarevirksomheder INDLEDNING Skadedyr er uønskede i fødevarevirksomheder. Det skyldes, at skadedyr i fødevarevirksomheder

Læs mere

SUNDHEDSSTYRING. Dokumentation en oversigt 2018

SUNDHEDSSTYRING. Dokumentation en oversigt 2018 SUNDHEDSSTYRING Dokumentation en oversigt 2018 LOVGIVNING OG KONTROL - PRODUKTIONSSIKKERHED Sundhed hos dyr og mennesker Fødevaresikkerhed Image Sporbarhed Dyrevelfærd Antibiotikaforbrug HVILKE KONTROLLER

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

Handlingsplan mod fugleinfluenza

Handlingsplan mod fugleinfluenza Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 283 Offentligt Fødevarestyrelsen 13. oktober 2005 Handlingsplan mod fugleinfluenza Fugleinfluenza er en alvorlig sygdom hos fugle. Derfor

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Registrering i CHR ved omsætning af kvæg, svin, får og geder i hobbyhold

Slutrapport for kampagnen Registrering i CHR ved omsætning af kvæg, svin, får og geder i hobbyhold J. nr.: 2016-14-60-00158 18. januar 2018 Slutrapport for kampagnen Registrering i CHR ved omsætning af kvæg, svin, får og geder i hobbyhold INDLEDNING Omsætning af kvæg, svin, får og geder i hobbyhold

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2014-24-60-00005 20.06.2016 Slutrapport for kampagnen Import af ikke-animalske fødevarer 2015 INDLEDNING En stor del af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som den danske forbruger køber,

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle,

Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, Side 1 af 7 Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at samhandle inden for EU (* 1) BEK nr 125

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

Velfærdskontrol Mink. Samt erfaringer fra kontrollen 2013, 2014 og 2015 Af Kontrollør Mikael Rathke Andersen. Vet. Nord

Velfærdskontrol Mink. Samt erfaringer fra kontrollen 2013, 2014 og 2015 Af Kontrollør Mikael Rathke Andersen. Vet. Nord Velfærdskontrol Mink Samt erfaringer fra kontrollen 2013, 2014 og 2015 Af Kontrollør Mikael Rathke Andersen. Vet. Nord UDPEGNING Hvordan udvælger vi besætningen Udpegning Nulpunktskontrol - tilfældigt

Læs mere

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING Besætninger med flere end

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2006 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1 I bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001 om veterinærkontrol

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen Den 1. august 2014 (tilføjet tabel 5, oktober 2014) Ref.: LLA J.nr.: 2014-29-102-00004 Økologikontrollen i år 2013 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM OPSTALDING AF KALVE OG UNGKREATURER I 2011.

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM OPSTALDING AF KALVE OG UNGKREATURER I 2011. Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET 4.1.2012 J.nr.: 2011-V4-791-08991/IDXV/KKM VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM OPSTALDING AF KALVE OG UNGKREATURER I 2011. Formål: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Veterinærrejseholdet har i perioden september-december 2010 gennemført 50 kontroller

Læs mere

Stalddørssalg af æg og fjerkræ. Regler for salg af æg og fjerkræ i Danmark

Stalddørssalg af æg og fjerkræ. Regler for salg af æg og fjerkræ i Danmark Stalddørssalg af æg og fjerkræ Regler for salg af æg og fjerkræ i Danmark Hvad er reglerne for stalddørssalg af æg? Stalddørssalg er salg direkte fra primærproducenten til den endelige forbruger. Stalddørssalg

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger 1)

Udkast til. Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger 1) Udkast til Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger 1) I medfør af 5, 7-8, 30, stk. 1 og 3, 32, 34-35, 37, 58, stk. 1 og 2, 61, 66 a, 67 og 70, stk. 3, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 4.2.2017 DA L 31/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/193 af 3. februar 2017 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008

Læs mere

S Offentligt J.nr.: /BRB/CHSTKO

S Offentligt J.nr.: /BRB/CHSTKO S 2147 - Offentligt NOTAT KONTOR FOR HUSDYRSUNDHED 25.01.2007 J.nr.: 2007-20-26-01376/BRB/CHSTKO Notat om høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 104 af 11/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00663 Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED Bruxelles, den 27. februar 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTER DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM DYRESUNDHED, DYREVELFÆRD

Læs mere

1. Det er besluttet at ændre parti til sending. Derved anvendes samme betegnelse som i EU-lovgivningen.

1. Det er besluttet at ændre parti til sending. Derved anvendes samme betegnelse som i EU-lovgivningen. International Handel J.nr. 2018-16-31-00483 Ref. EEP Den 18. december 2018 Høring over udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt BEK nr 116 af 26/02/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 23. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin,. Fødevarestyrelsen, j.nr. 2006-20-294-00030 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark Marts 2018 Aftale om styrket indsats mod afrikansk svinepest Afrikansk Svinepest (ASP) er en alvorlig smitsom

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Udkast til ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1) I medfør af 30, stk. 3, 34, stk. 1, 37, 53, stk. 2, 58, stk. 1, 66 a, stk. 1 og 2, 67, 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Anders Permin DVM, PhD DTU

Anders Permin DVM, PhD DTU Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 265 Offentligt Anders Permin DVM, PhD DTU Fjerkræproduktion i Dk Muligheder & Udfordringer Fjerkræproduktionen i DK 2014 28 mio stk fjerkræ fordelt

Læs mere

Stk. 2. Ejer eller bruger af hobbyholdet skal efter fødevareregionens anvisning foretage indberetning

Stk. 2. Ejer eller bruger af hobbyholdet skal efter fødevareregionens anvisning foretage indberetning Bekendtgørelse om oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner samt område A og B i forbindelse med fund af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i Hundslev på Fyn I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1) BEK nr 1407 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00252 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1 Udkast Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1 I medfør af 4 og 5, 13, stk. 2, 14, stk. 1 og 2, 15, 16, stk. 2, 30, stk. 1, 61, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15.

Læs mere

Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 9. april 2018

Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 9. april 2018 09-04-2018 J.nr.: 2018-14-81-05721/PERNI Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 9. april 2018 Trusselsvurdering: Der er den 4. april 2018 konstateret et udbrud af højpatogen fugleinfluenza

Læs mere

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i 07-02-07 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 31. januar 2007 Dok.: JAU40445 Dyrevelfærdskontoret Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Oversigt over ændringer i vejledningen

Oversigt over ændringer i vejledningen Oversigt over ændringer i vejledningen Krydsoverensstemmelse Februar 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Oversigt over ændringer i vejledningen

Læs mere

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver Publication date: 2017 Document Version

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 37/50 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 110/2012 af 9. februar 2012 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF)

Læs mere

GMP-planens/branchekodens væsentligste lovgrundlag samt andet lovgrundlag for konsumægsproduktionen pr. 1. marts 2009

GMP-planens/branchekodens væsentligste lovgrundlag samt andet lovgrundlag for konsumægsproduktionen pr. 1. marts 2009 BILAG 1 GMP-planens/branchekodens væsentligste lovgrundlag samt andet lovgrundlag for konsumægsproduktionen pr. 1. marts 2009 1. Hygiejneforordningen 852/2004 ændret ved forordning 1019/2008. Konsolideret

Læs mere

3. Dyrevelfærd. 3.1 Politisk forlig på veterinærog dyrevelfærdsområdet

3. Dyrevelfærd. 3.1 Politisk forlig på veterinærog dyrevelfærdsområdet 3. Dyrevelfærd Seniorkonsulent Christina Nygaard, Landbrug & Fødevarer Der er både i fjerkræbranchen og i samfundet stor fokus på dyrevelfærd. Der er en oplevelse af en øget interesse vedr. dyrevelfærd

Læs mere

Rapport om kontrol i 2017 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2017 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 2017 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Februar 2018 Side 1 af 14 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL OMSÆTNING 19-04-2011 J.nr.: 2011-20-35-00739/EEP/AHX/SQUM 19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere

4.404 kontrol Gebyr for importkontrol, der ikke kan gennemføres på grund af rekvirentens forhold Bek. nr af 27/12/2013, 22

4.404 kontrol Gebyr for importkontrol, der ikke kan gennemføres på grund af rekvirentens forhold Bek. nr af 27/12/2013, 22 Gebyrer 2014 Revideret 1. august 2014 Varenummer 1600001 27/12/2013, 20, 21, 28 og 29-31 1600003 27/12/2013, 28, stk. 1, nr. 2 1600004 27/12/2013, 29 340 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

EU Dyresundhedslov. Binævnsmøde 20/02/2019. Stig Mellergaard

EU Dyresundhedslov. Binævnsmøde 20/02/2019. Stig Mellergaard EU Dyresundhedslov Binævnsmøde 20/02/2019 Stig Mellergaard Registrering af virksomheder, som holder landdyr*: Operatører af virksomheder, som holder landdyr skal lade sig registrere hos myndigheden - Navn

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Veterinære emner : 1) Aktuel lovgivning. 2) Smitsomme sygdomme. 3) Vaccination. 4) Obduktion. 5) Smittebeskyttelse

Veterinære emner : 1) Aktuel lovgivning. 2) Smitsomme sygdomme. 3) Vaccination. 4) Obduktion. 5) Smittebeskyttelse Veterinære emner : 1) Aktuel lovgivning 2) Smitsomme sygdomme 3) Vaccination 4) Obduktion 5) Smittebeskyttelse 6) Almindeligt forekommende sygdomme Hvorfor er vi her i dag? Uddannelse - kurser Branche

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2011.

Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2011. Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2011. Kontrolåret 2011 løb fra den 1. marts 2011 til den 28. februar 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF UDSÆTNING AF FASANER, AGERHØNS OG GRÅÆNDER

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF UDSÆTNING AF FASANER, AGERHØNS OG GRÅÆNDER Den 06. juli 2018 VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF UDSÆTNING AF FASANER, AGERHØNS OG GRÅÆNDER 1. FORORD 19. december 2017 indførtes nye regler om krav for digital indberetning af udsætning af fasaner, agerhøns

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) BEK nr 1236 af 10/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00146 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.11.2016 L 308/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2002 af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 20.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 124/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 411/2009 af 18. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.5.2009 KOM(2009) 227 endelig 2009/0067 (CNS) C7-0048/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden

Læs mere

Slutrapport for kampagnen OPSON VII

Slutrapport for kampagnen OPSON VII J. nr.: 2017-26-60-000182 25. april 2018 Slutrapport for kampagnen OPSON VII INDLEDNING Der ses en stigende tendens til svindel med fødevarer og derfor har Fødevarerejseholdet deltaget i Operation OPSON.

Læs mere