ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

2 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret. 10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. 2 - DANSK

3 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER: Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning. Dette produkt indeholder en hærdet glasoverflade. Vær forsigtig for at undgå skade. Vær forsigtig i håndtering af glasskår, hvis glasset splintrer. Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet. Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet. Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet. Brug IKKE en strømomformer med dette produkt. Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både. Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen. Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. 仅适用于 2000m 以下地区安全使用 Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter. På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab. Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet. DANSK - 3

4 OPLYSNINGER OM REGLER Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem Radiator-højttaleren og din krop. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Når denne enhed anvender MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer. W52 kun til indendørs brug Modtagerkategori = 2 Overholder IDA-kravene. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices Artikel XII I henhold til Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder. Artikel XIV Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven. Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger. Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt. 4 - DANSK

5 OPLYSNINGER OM REGLER Delens navn Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Giftige eller farlige stoffer og elementer Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X O O O O O Metaldele X O O O O O Plastikdele O O O O O O Højttalere X O O O O O Kabler X O O O O O Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens. Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. DANSK - 5

6 INDHOLD Sådan kommer du i gang Bygning af dit underholdningssystem... 7 Udpakning... 7 Retningslinjer for placering... 8 Opsætning af basmodulet Tilslutning af strøm... 9 Parring med en SoundTouch 300 soundbar Afslutning af opsætning Kontrol af lyden Kør ADAPTiQ -lydkalibrering Kørsel af ADAPTiQ -lydkalibrering Brug af basmodulet Justering af basindstillingen Indsamling af systemoplysninger Systemstatusindikatorer Pleje og vedligeholdelse Rengøring Kundeservice Information om den begrænsede garanti Tekniske oplysninger Servicestik Fejlfinding Almindelige løsninger Kan ikke fuldføre ADAPTiQ -lydkalibrering Kan ikke parre basmodulet med soundbar DANSK

7 SÅDAN KOMMER DU I GANG Bygning af dit underholdningssystem Det trådløse Acoustimass 300-basmodul er del af et modulopbygget underholdningssystem og er kompatibelt med SoundTouch 300 soundbaren og trådløse Virtually Invisible 300 surroundhøjttalere (medfølger ikke). Du kan altid trådløst parre surroundhøjttalerne for at få en endnu fyldigere og mere intens lyd. Kontakt din lokale Bose -forhandler eller besøg hvis du vil købe surroundhøjttalere. Udpakning Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med: Trådløst Acoustimass 300 basmodul Netledning Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region. Bemærk: Hvis en del er beskadiget, eller hvis glasset på basmodulet er ødelagt, skal du ikke bruge det. Kontakt din autoriserede Bose -forhandler eller Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen. DANSK - 7

8 Sådan KOMMER du i gang Retningslinjer for placering For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra systemet i en afstand på mellem 0,3-0,9 meter. Placer systemet uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder. Stil basmodulet på sine gummifødder langs samme væg som dit tv eller langs enhver anden væg i den forreste tredjedel af rummet. Vælg en stabil og vandret overflade. Vibrationer kan få basmodulet til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ. Hold forsiden af basmodulet (den modsatte side strømstikket) mindst 7,6 cm fra enhver anden overflade. Hvis porten i bunden af denne side blokeres, påvirker det den akustiske ydeevne. For at få mere bas skal basmodulet placeres tæt på vægge og hjørner. For at få mindre bas skal basmodulet placeres væk fra vægge og hjørner. Placer IKKE objekter ovenpå basmodulet. Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden. Eksempel på systemplacering FORSIGTIG: Placer ikke basmodulet på den øverste kant eller siderne, når det er i brug. 8 - DANSK

9 Tilslutning af strøm 1. Sæt netledningen i -stikket på basmodulet. OPSÆTNING AF BASMODULET 2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt. DANSK - 9

10 Opsætning af basmodulet Parring med en SoundTouch 300 soundbar For trådløst at parre basmodulet med en SoundTouch 300 soundbar skal du placere soundbaren i parringstilstand ved hjælp af fjernbetjeningen. 1. På SoundTouch 300-fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch -knappen. 2. Tryk på og hold nede, indtil tilslutningsindikatoren på soundbaren blinker hvidt. 1 2 Når basmodulet er parret, udsender det en tone. STATUS-indikatoren bag på modulet og på soundbaren lyser hvidt. Bemærk: Se Fejlfinding på side 19, hvis basmodulet ikke kan parres med soundbaren DANSK

11 AFSLUTNING AF OPSÆTNING Kontrol af lyden 1. Tænd dit tv. 2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde: Tænd for denne kilde. Hvis din sekundære kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tvindgang. Hvis du ikke har programmeret SoundTouch 300-fjernbetjeningen, kan det være nødvendigt at bruge en anden fjernbetjening. 3. Tænd din SoundTouch 300 soundbar. Du skal nu høre lyd fra basmodulet. Bemærk: Se Fejlfinding på side 20, hvis du ikke hører lyd fra basmodulet. DANSK - 11

12 Afslutning af opsætning Kør ADAPTiQ -lydkalibrering Når du har konfigureret dit basmodul og parret det med en SoundTouch 300 soundbar, skal du køre ADAPTiQ -kalibrering for at få den bedste akustiske ydeevne. ADAPTiQlydkalibrering tilpasser lyden af systemet til akustikken i dit lytteområde ved at foretage fem lydmålinger. Når du kører en lydkalibrering, har du brug for, at der er stille i rummet i 10 minutter. Under en ADAPTiQ-lydkalibrering måler en mikrofon øverst på ADAPTiQ-headsettet (følger med soundbaren) lydens karakteristika i værelset for at finde frem til den optimale lydkvalitet. Hvis du ikke længere har ADAPTiQ-headsettet, skal du kontakte Bose kundeservice for at få et andet headset. Se adresselisten i kassen. Bemærk: Hvis du også parrer trådløse Virtually Invisible 300 surroundhøjttalere med soundbaren, skal højttalerne parres, før du kører ADAPTiQ-lydkalibrering. Se lynstartvejledningen eller brugervejledningen til Virtually Invisible 300. Kørsel af ADAPTiQ -lydkalibrering 1. Sæt ADAPTiQ-headsettet (følger med SoundTouch 300 soundbaren) på dit hoved. 2. Sæt kablet til ADAPTiQ-headsettet i ADAPTiQ-stikket bag på soundbaren DANSK

13 Afslutning af opsætning 3. På SoundTouch 300-fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch -knappen. 4. Tryk og hold nede på, indtil TV-indikatoren og Bluetooth -indikatoren på soundbaren lyser grønt. 1 2 ADAPTiQ -processen starter. Bemærk: Hvis du ikke hører dit sprog, skal du trykke på og i navigationsfeltet for at rulle gennem sprogene. Tryk og hold nede på i 10 sekunder for at nulstille sproget. 5. Følg talemeddelelserne, indtil ADAPTiQ-processen er fuldført. Se side 21, hvis du hører en fejlmeddelelse, og du ikke er i stand til at fuldføre ADAPTiQ-lydkalibreringen. 6. Fjern ADAPTiQ-headsettet fra soundbaren, og gem det et sikkert sted. Hvis du parrer surroundhøjttalerne på et senere tidspunkt, skal du flytte eller montere systemet eller flytte alle møbler, og køre ADAPTiQ-lydkalibreringen igen for at sikre optimal lydkvalitet. DANSK - 13

14 BRUG AF BASMODULET Justering af basindstillingen Du kan justere systemets basindstilling ved hjælp af SoundTouch -app en eller fjernbetjeningen. Se brugervejledningen til SoundTouch 300 for at få flere oplysninger om SoundTouch -app en. 1. Tryk på på SoundTouch 300-fjernbetjeningen. Indikatorerne på soundbaren lyser for at vise den aktuelle basindstilling, som vist nedenfor DANSK

15 Brug af basmodulet 2. På fjernbetjeningen: Tryk på Tryk på 3. Tryk på. for at øge basniveauet. for at reducere basniveauet. Soundbaren gemmer dine indstillinger. Bemærk: For at opnå den optimale lydkvalitet til programmer, hvor der kun er tale, f.eks. nyheder og talk shows, skal du aktivere taletilstanden. Se brugervejledningen til SoundTouch 300 for at få flere oplysninger. Nulstilling af basindstillingen Tryk og hold nede på på fjernbetjeningen, indtil TV-indikatoren og Bluetooth -indikatoren på soundbaren blinker to gange. Basindstillingen nulstilles til de oprindelige fabriksindstillinger. DANSK - 15

16 INDSAMLING AF SYSTEMOPLYSNINGER Systemstatusindikatorer STATUS-indikatoren bag på modulet viser systemets status. Indikatoraktivitet Lyser hvidt Blinker hvidt Lyser gult konstant (svagt) Blinker gult Blinker rødt Systemtilstand Tilsluttet soundbar Downloader softwareopdatering til systemet Frakoblet soundbar Klar til at parre Firmwarefejl - kontakt Bose kundeservice 16 - DANSK

17 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Spild ikke væske på systemet eller i nogen åbninger. Rengør ydersiden af systemet med den medfølgende klud eller en anden blød, tør klud. Brug ikke spray i nærheden af systemet. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel. Undgå, at der falder genstande ned i åbningerne. Kundeservice Yderligere hjælp til at bruge systemet: Gå til global.bose.com/support/am300 Kontakt Bose kundeservice. Se adresselisten i kassen. DANSK - 17

18 Pleje og vedligeholdelse Information om den begrænsede garanti Dit system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på garantikortet, som ligger i æsken. På kortet kan du finde vejledning i, hvordan du får udført service på garantien og registrerer dit produkt. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på eller for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand. Tekniske oplysninger Indgangsstrømdata: V 50/60 Hz, 180W Servicestik SERVICE-stikket er kun beregnet til service. Sæt ikke nogle kabler i dette stik DANSK

19 Hvis du oplever problemer med basmodulet: FEJLFINDING Fjern netledningerne til basmodulet og SoundTouch 300 soundbaren, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. Fastgør alle kabler. Tjek indikatoren for systemstatus (se side 16). Flyt basmodulet og SoundTouch 300 soundbaren væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv er, mikrobølgeovne, etc.). Flyt SoundTouch 300 soundbaren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift. Placer basmodulet i henhold til retningslinjerne for placering (se side 8). Hvis du fortsat har problemer, skal du se Almindelige løsninger, inden du kontakter Bose kundeservice. Denne tabel er designet til at hjælpe dig med at identificere og rette mange almindelige problemer, der kan opstå med dit Bose-produkt. Almindelige løsninger Følgende tabel viser en liste med symptomer og mulige løsninger til almindelige problemer. Symptom Ingen strøm Basmodulet kan ikke parres med soundbaren Løsning Brug SoundTouch 300-fjernbetjeningen til at tænde for soundbaren (se brugervejledningen til SoundTouch 300). Gentag parringsprocessen (se side 10). Slut basmodulet til soundbaren ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel (se side 22). Hvis du ikke har et 3,5 mm stereokabel (anvendes normalt til hovedtelefoner og mobile enheder), skal du kontakte Bose kundeservice for at få et kabel. Se adresselisten i kassen. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik. DANSK - 19

20 FEJLFINDING Symptom Uregelmæssig lyd eller ingen lyd Dårlig eller forringer lyd Bassen er for kraftig eller for lav Løsning Slå systemets lyd fra. Forøg lydstyrken. Sørg for, at soundbarens HDMI -kabel er sat i et stik på dit tv, der er mærket ARC eller Audio Return Channel. Hvis dit tv ikke har et HDMI-stik (ARC), kan du oprette forbindelse til soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se brugervejledningen til SoundTouch 300). Sæt soundbarens optiske kabel i et stik på dit tv, der er mærket Output eller OUT, ikke Input eller IN. Sørg for, at dit tv kan sende lyd fra tilsluttede kilder, og at lyd er aktiveret (se brugervejledningen til dit tv). Gentag parringsprocessen (se side 10). Hvis din kilde ikke er sluttet til dit tv: Vælg den korrekte tv-indgang (se brugervejledningen til SoundTouch 300). Sæt din kilde direkte til soundbaren, og vælg de relevante indstillinger i SoundTouch app en for at afspille lyd direkte fra kilden (se brugervejledningen til SoundTouch 300). Test forskellige kilder, hvis det er relevant. Fjern al beskyttelsesfilmen fra basmodulet. Kør ADAPTiQ -lydkalibrering (se side 12). Tilpas systemets basindstilling (se side 14). Kør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 12). Flyt basmodulet væk fra nærliggende vægge og hjørner DANSK

21 FEJLFINDING Kan ikke fuldføre ADAPTiQ -lydkalibrering Lyt til talemeddelelserne til følgende fejlmeddelelser: Fejlmeddelelse Problem Gør følgende 1 Mikrofonen på ADAPTiQheadsettet registrerer Fastgør alle kabler. Frakobl kablet til ADAPTiQ-headsettet, ikke lyd. og tilslut det igen til soundbarens ADAPTiQ-stik. Sørg for, at mikrofonåbningen øverst på ADAPTiQ-headsettet ikke er blokeret. Dit ADAPTiQ-headset kan være ødelagt. Kontakt Bose kundeservice for reservedele. Se adresselisten i kassen. 2 For meget støj i rummet. Kør ADAPTiQ-lydkalibrering igen, når der er stille i rummet. 3 ADAPTiQ-headsettet er for tæt på højttalerne. 4 Lyttepositionerne ligner hinanden for meget. 5 ADAPTiQ-headsettet kan ikke udføre målinger under flytningen. Flyt ADAPTiQ-headsettet længere væk fra højttalerne. Flyt meter væk fra dine tidligere lytteområder. Hold dit hoved i ro. Når du har rettet dit problem, skal du vende tilbage til ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 12). Hvis du hører en anden fejlmeddelelse, skal du kontakte Bose kundeservice for at få flere instruktioner. Se adresselisten i kassen. DANSK - 21

22 FEJLFINDING Kan ikke parre basmodulet med soundbar Hvis du ikke kan parre basmodulet med soundbaren, kan du også tilslutte modulet til soundbaren ved hjælp af et 3,5 mm stereo-kabel (medfølger ikke). Bemærk: Hvis du ikke har et 3,5 mm stereokabel (anvendes normalt til hovedtelefoner og mobile enheder), skal du kontakte Bose kundeservice for at få et kabel. Se adresselisten i kassen. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik. 1. Slut den ene ende af et 3,5 mm stereokabel til ACOUSTIMASS IN-stikket bag på basmodulet. 2. Slut den anden ende af kablet til ACOUSTIMASS-stikket bag på SoundTouch 300- soundbaren. 3. Tjek lyden (se side 11) DANSK

23

24 2016 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 00

VIRTUALLY INVISIBLE 300

VIRTUALLY INVISIBLE 300 VIRTUALLY INVISIBLE 300 WIRELESS SURROUND SPEAKERS OWNER S GUIDE BRUGERVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING GUÍA DEL USUARIO KÄYTTÖOHJE NOTICE D UTILISATION MANUALE DI ISTRUZIONI KEZELÉSI

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem

Læs mere

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all installazione Üzembe helyezési útmutató Podręcznik konfiguracji

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning SOUNDLINK REVOLVE Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Owner's Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

CineMate 130. home theater system

CineMate 130. home theater system CineMate 130 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING

SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning SOUNDLINK MICRO Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

CineMate 520. home theater system

CineMate 520. home theater system CineMate 520 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

SOUNDTOUCH SA-5 AMPLIFIER

SOUNDTOUCH SA-5 AMPLIFIER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

LIFESTYLE 600 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING

LIFESTYLE 600 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING LIFESTYLE 600 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugervejledning Sikkerhedsinformation Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den hjælper dig med at installere og betjene systemet korrekt og nyde dets avancerede funktioner. Gem

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Bose Solo 15/10 series II TV sound system

Bose Solo 15/10 series II TV sound system Bose Solo 15/10 series II TV sound system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen B2 Bass Module Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Français Español

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AEA2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din Bluetooth-adapter 3 Indledning

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do

Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do Proprietário Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

LIFESTYLE 600 HJEMMEUNDERHOLDNINGSSYSTEM BRUGERVEJLEDNING

LIFESTYLE 600 HJEMMEUNDERHOLDNINGSSYSTEM BRUGERVEJLEDNING LIFESTYLE 600 HJEMMEUNDERHOLDNINGSSYSTEM BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere