Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov."

Transkript

1 Organisation & Jura J.nr Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar 2014 træder den nye offentlighedslov i kraft. Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning til den nye offentlighedslov, der indeholder en samlet gennemgang af loven. Den gældende miljøoplysningslov henviser i vidt omfang til bestemmelser i den gamle offentlighedslov, som ophæves 1. januar Der er derfor indsat regler i den gældende miljøoplysningslovs 6, stk. 2 - og tilsvarende bestemmelser er indsat i den nye offentlighedslov samt de følgelove, som blev vedtaget i forbindelse med offentlighedsloven - som sikrer, at den hidtidige offentlighedslov fortsat gælder for så vidt angår sager, der behandles efter miljøoplysningsloven. De mange bestemmelser i miljøoplysningsloven, der henviser til bestemmelserne i den hidtidige offentlighedslov, vil således fortsat have virkning efter deres indhold. Efter den 1. januar 2014 vil retsstillingen herefter være den, at den nye offentlighedslov indeholder generelle regler om aktindsigt. Den nye offentlighedslovs regler om aktindsigt gælder også for miljøoplysninger. Samtidig indeholder miljøoplysningsloven særlige regler om aktindsigt i miljøoplysninger. Miljøoplysningsloven indeholder således specielle regler om aktindsigt i miljøoplysninger, hvor dette er skønnet nødvendigt af hensyn til EU-direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger og Århuskonventionen. Før den 1. januar 2014 var der parallelitet mellem offentlighedsloven og miljøoplysningsloven i den forstand, at miljøoplysningsloven henviste til offentlighedsloven samt på visse punkter fastsatte en videre adgang til aktindsigt i miljøoplysninger. 1

2 Den nye offentlighedslov indeholder regler, der afviger fra den gamle offentlighedslov. Der er regler, der giver en videre adgang til aktindsigt end den gamle lov, og der er regler, som indskrænker adgangen til aktindsigt i forhold til den gamle lov. Det medfører et behov for at tage stilling til, hvilket regelsæt anmodninger om aktindsigt i miljøoplysninger skal behandles efter fremover. Formålet med denne vejledning er på den baggrund at vejlede myndigheder, institutioner, selskaber m.v., virksomheder og borgere om, hvilke regler der gælder for sager om aktindsigt i miljøoplysninger efter den 1. januar Miljøoplysningsloven indeholder som nævnt særlige regler om aktindsigt i miljøoplysninger. Disse regler giver i langt den overvejende del af tilfældene en videre adgang til aktindsigt i miljøoplysninger end både den gamle offentlighedslov og den nye offentlighedslov. På denne baggrund finder Miljøstyrelsen, at aktindsigtsanmodninger efter 1. januar 2014 som udgangspunkt vil skulle behandles efter miljøoplysningsloven. I det omfang, den nye offentlighedslov i forhold til konkrete oplysninger og dokumenter giver en videre adgang til aktindsigt end miljøoplysningsloven, vil der imidlertid skulle meddeles aktindsigt efter reglerne i den nye offentlighedslov. Den nye offentlighedslov omfatter således som nævnt også miljøoplysninger. Det har ikke været formålet med miljøoplysningsloven at indskrænke adgangen til aktindsigt efter andre regler, herunder den nye offentlighedslov. Dette vil eksempelvis være relevant i forhold til offentligt ejede selskaber, hvor den nye offentlighedslovs 4, stk. 1, i forhold til en række selskaber giver en videre adgang til aktindsigt, samt i forhold til reglerne om ekstrahering i den nye offentlighedslovs I det følgende gennemgås en række bestemmelser i den nye offentlighedslov, hvor der særligt vil kunne opstå behov for at afklare retstilstanden. I afs. 2 gennemgås reglerne vedrørende lovenes organisatoriske anvendelsesområde. I afs. 3 gennemgås hovedreglerne for aktindsigt m.v. I afs. 4 gennemgås undtagelserne vedrørende aktindsigt. I afs. 5 gennemgås sagsbehandlingsreglerne. For en gennemgang af miljøoplysningsloven kan der henvises til Vejledning til lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Vejledning nr af 14/06/2006, der findes på Retsinformation.). I forbindelse med vedtagelsen af den nye offentligheds blev der foretaget en række ændringer af forvaltningsloven. I forhold til forvaltningsloven gælder det samme som i forholdet til den nye offentlighedslov. I det omfang, forvaltningsloven i et konkret tilfælde giver en videre adgang til aktindsigt end miljøoplysningsloven, vil der imidlertid skulle meddeles aktindsigt i overensstemmelse hermed. 2. Det organisatoriske anvendelsesområde Anvendelsesområdet for offentlighedsloven er blevet udvidet med en række organer, selskaber m.v. 2

3 Konkret er der tale om: KL og Danske Regioner ( 3, stk. 1, nr. 3). Ikke-børsnoterede selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 % af ejerandelene ( 4). Selskaber, institutioner m.v., i det omfang de træffer afgørelse på statens, en regions eller en kommunes vegne ( 5, stk. 1). Det betyder, at disse selskaber, organer og institutioner m.v. har pligt til at behandle aktindsigtsanmodninger også vedrørende miljøoplysninger - uanset de ikke er omfattet af miljøoplysningsloven. Behandlingen skal ske efter den nye offentlighedslov. Det bemærkes dog, at miljøoplysningsloven opererer med en bredere definition af en offentlig myndighed end både den gamle og den nye offentlighedslov. Nogle af de organer m.v., der som noget nyt bliver omfattet af offentlighedsloven, er således allerede i dag omfattet af miljøoplysningsloven. Særligt om KL og Danske Regioner bemærkes det, at de ikke er omfattet af miljøoplysningsloven, Der vil imidlertid som nævnt kunne søges om aktindsigt i miljøoplysninger efter offentlighedslovens regler ved disse organisationer, da offentlighedslovens regler om aktindsigt også omfatter miljøoplysninger. Den særlige undtagelse i den nye offentlighedslovs 25 om oplysninger, der udveksles mellem KL, Danske Regioner og disses medlemmer vil ikke finde anvendelse, når der træffes afgørelser efter miljøoplysningsloven på baggrund af en anmodning om aktindsigt i miljøoplysninger hos den enkelte kommune eller region. Dette skyldes, at KL og Danske Regioner sammen med deres respektive medlemmer ikke efter miljøoplysningsloven kan betragtes som én offentlig myndighed, hvorfor en sådan brevveksling ikke efter miljøoplysningsloven kan betragtes som intern. Skal miljøoplysninger i sådan brevveksling undtages fra aktindsigt, skal hjemlen hertil således findes i andre af miljøoplysningslovens undtagelsesbestemmelser. Herudover er der i offentlighedsloven en ny regel, der vedrører forholdet til organer m.v., som ikke er omfattet af offentlighedsloven, hvorefter myndigheder m.v. som er omfattet af offentlighedsloven har pligt til at sikre, at virksomheder, der får overladt opgaver, som efter lovgivningen påhviler det offentlige, løbende giver vedkommende myndighed oplysninger om udførelsen af opgaverne ( 6). Der er her tale om en almindelig pligt for myndigheder, som naturligvis også gælder på miljøområdet. Se endvidere afs Aktindsigt m.v. 3.1 Identifikationskravet Med 9, stk. 1, i den nye offentlighedslov ophæves det hidtil gældende subjektive identifikationskrav og erstattes af et krav om, at en aktindsigtsanmodning skal angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører. Den gældende miljøoplysningslov bygger på den hidtidige offentlighedslovs ordning. Imidlertid har ombudsmanden (i sag ) udtalt, at det subjektive identifikationskrav ikke kunne anvendes fuldstændig tilsvarende i forhold til anmodninger om indsigt i miljøoplysninger, idet dette ikke fandtes i overensstemmelse med miljøoplysningsdirektivet. 3

4 Lægges dette til grund, er der efter Miljøstyrelsens opfattelse næppe nævneværdig forskel på retstilstanden på de to lovområder, hvorfor Miljøstyrelsen foreslår, at anmodninger om aktindsigt i miljøoplysninger behandles efter identifikationskravet i den nye offentlighedslovs 9, stk. 1. Efter 9, stk. 2, nr. 1 og nr. 2, i den nye offentlighedslov kan en myndighed m.v., uanset at betingelserne i stk. 1 om identifikation er opfyldt, afslå at behandle en anmodning om aktindsigt, i det omfang behandlingen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, eller anmodningen tjener et retsstridigt formål eller lignende. Efter den gældende miljøoplysningslov findes der ikke en regel svarende til offentlighedslovens 9, stk. 2. På denne baggrund kan der ikke gives afslag på aktindsigt behandlet efter miljøoplysningsloven med henvisning til denne bestemmelse. Bestemmelsen i 9, stk. 2, vil imidlertid finde anvendelse ved afgørelser truffet i medfør af offentlighedsloven (f.eks. af selskaber m.v., der som noget nyt er omfattet af loven). 3.2 Indsigt i databaser Retten til aktindsigt efter den gamle offentlighedslov omfatter ikke databaser, herunder registre eller andre systematiserede fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling, jf. den nye offentlighedslovs 10, stk. 1, som svarer til den gamle offentlighedslov på dette punkt. Dog er der adgang til aktindsigt i fortegnelser (aktlister) som nævnt i den nye lovs 7, stk. 2, nr. 2. Definitionen på miljøoplysninger er meget bred. Miljøoplysningsloven omfatter ifølge 3 miljøoplysninger i en hvilken som helst form - også de miljøoplysninger, som findes i databaser. Der vil derfor som hidtil fortsat være adgang til aktindsigt i miljøoplysninger i databaser i medfør af miljøoplysningsloven. 3.3 Ret til sammenstilling af oplysninger i databaser (dataudtræk) og indsigt i databeskrivelser Efter den nye offentlighedslovs 11 har offentligheden ret til under visse betingelser at kræve, at en forvaltningsmyndighed foretager og udleverer en sammenstilling af oplysninger i myndighedens databaser, som myndigheden ikke allerede har foretaget. Der findes ikke en tilsvarende regel i miljøoplysningsloven. Anmodninger om dataudtræk vil derfor skulle behandles efter offentlighedslovens regler. Reglerne i den nye offentlighedslov om indsigt i databeskrivelser og om pligt til at udarbejde sådanne gælder for også for databaser med miljøoplysninger. 3.4 Varetagelse af hensynet til åbenhed ved etablering m.v. af nye it-løsninger ( 1, stk. 2), notatpligt ( 13), journalisering ( 15) og aktiv information ( 17) Der er tale om almindelige pligter efter den nye offentlighedslov, der også gælder på miljøområdet og i forhold til miljøoplysninger. Se endvidere afs. 2 om 6 i den nye offentlighedslov. 4

5 Bestemmelserne suppleres af de særlige regler på miljøområdet om aktiv formidlingspligt m.v Udvidet adgang til aktindsigt i visse dokumenter Den nye offentlighedslov udvider adgangen til aktindsigt i visse sager og dokumenter. Se offentlighedslovens 19, stk. 2, om bødeforelæg for juridiske personer, 21, stk. 4, om indsigt i den øverste ledelseskontrakt, og 26, nr. 5, om indsigt i såkaldte praksisoversigter. Også ved sådanne aktindsigtsanmodninger tages udgangspunkt i miljøoplysningsloven, idet sådanne sager og dokumenter er omfattet af denne lov i kraft af lovens afvejningsregel i 2, stk. 3. Resulterer denne afvejning i et afslag, er det nødvendigt tillige at behandle aktindsigtsanmodningen efter den nye offentlighedslov, da sådanne dokumenter og sager er omfattet af retten til aktindsigt efter den nye offentlighedslov med de undtagelser, der følger af den nye offentlighedslov. 4. Undtagelserne vedrørende aktindsigt Den nye offentlighedslov har en række bestemmelser, som ud fra en generel betragtning kan siges at begrænse den gældende offentlighedslovs princip om åbenhed i den offentlige forvaltning. Det er bl.a.: Undtagelse af alle sager om førelse af en kalender fra retten til aktindsigt ( 22). Undtagelse af dokumenter, der udveksles mellem myndigheder i forbindelse med ministerbetjening (dele af 24). Undtagelse af dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces ( 27, nr. 2). Adgang til at nægte at foretage såkaldt ekstrahering af oplysninger fra bl.a. interne dokumenter, i det omfang det vil indebære et uforholdsmæssigt ressourceforbrug ( 28, stk. 2, nr. 1). Disse undtagelser m.v. gælder ikke i forhold til afgørelser, der træffes efter miljøoplysningsloven, da miljøoplysningsloven som tidligere nævnt henviser til den gamle offentlighedslov, som ikke indeholder disse bestemmelser. I det omfang oplysninger og dokumenter vurderes efter den nye offentlighedslov, eksempelvis fordi denne på det pågældende område i øvrigt giver en videre adgang til aktindsigt end miljøoplysningsloven, vil de nævnte undtagelser imidlertid finde anvendelse i forhold til de dokumenter og/eller oplysninger, som skal vurderes efter offentlighedsloven. Særligt i forhold til den nye ekstraheringsregel i offentlighedslovens 29, hvorefter der i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse skal foretages ekstrahering af interne faglige vurderinger i endelig form, bemærkes, at denne bestemmelse ligesom den nye offentlighedslovs øvrige bestemmelser også gælder for miljøoplysninger (som er en del af en intern faglig 1 Se miljøoplysningslovens 4 d og 5 b. Se endvidere bekendtgørelse nr. 415 af 13/05/2005 om aktiv formidling af miljøoplysninger og bekendtgørelse nr af 12/12/2005 om kommunalbestyrelsers og regionsråds pligt til at være i besiddelse af miljøoplysninger ved udlægning af kommunal og regional virksomhed til private. 5

6 vurdering). I det omfang denne regel fører til en videre adgang til aktindsigt end efter miljøoplysningsloven, vil der således også skulle meddeles aktindsigt heri, jf. ovenfor under pkt Meroffentlighedsprincippet Efter den hidtidige offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt., kan en forvaltningsmyndighed give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. (meroffentlighedsprincippet). Den nye offentlighedslov udvider åbenheden ift. meroffentlighedsprincippet på 2 punkter: Pligt for myndighederne til af egen drift at overveje meroffentlighed ( 14, stk. 1). Udvidelse af meroffentlighedsprincippet til også at omfatte sager undtaget fra aktindsigt ( 14, stk. 2). Efter miljøoplysningslovens afvejningsregel i 2, stk. 3, skal der i forhold til lovens undtagelser foretages en konkret afvejning af offentlighedens interesse i en udlevering af oplysninger over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Det følger endvidere, at undtagelser fra aktindsigt skal anvendes restriktivt. Uanset at meroffentlighedsprincippet næppe indebærer mere aktindsigt end efter miljøoplysningslovens afvejningsregler, anbefaler Miljøstyrelsen, at offentlighedslovens 14 om meroffentlighedsprincippet også reflekteres i afgørelser efter miljøoplysningsloven, da miljøoplysninger som nævnt også er omfattet af den nye offentlighedslov, herunder 14 om meroffentlighed. 5. Sagsbehandlingsreglerne 5.1 Om sagsbehandlingsreglerne Ved sagsbehandlingsreglerne forstås i denne henseende de formelle regler, der gælder for håndteringen af den enkelte aktindsigtssag og ikke de regler, der fastsætter, om der skal gives aktindsigt eller ej. Den nye offentlighedslov indeholder i kapitel 5 en række nye sagsbehandlingsregler, der ud fra en generel betragtning kan siges at udbygge den gældende offentlighedslovs princip om åbenhed i den offentlige forvaltning. Det er reglerne om: Indførelse af en sagsbehandlingsfrist på syv arbejdsdage, som efter omstændighederne kan fraviges, for den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt m.v. (og herunder forudsætningen i lovens forarbejder bl.a. om, at sager med et begrænset antal dokumenter, der ikke kræver nærmere gennemgang eller overvejelse, bør være færdigbehandlet i løbet af 1-2 dage) ( 36, stk. 2). Ret til at påklage en aktindsigtsafgørelse m.v. direkte til den øverste klageinstans ( 37, stk. 1). Indførelse af en sagsbehandlingsfrist på 20 arbejdsdage, som efter omstændighederne kan fraviges, for vedkommende klageinstans ( 37, stk. 3). Klagevejledningspligt til tilsynsmyndigheden i forhold til kommunale og regionale aktindsigtsafgørelser m.v. ( 38). 6

7 Ret til særskilt at påklage sagsbehandlingstiden ( 39). Det er Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at sagsbehandlingsreglerne må følge de materielle regler, en sag afgøres efter. Da aktindsigtsanmodninger i miljøoplysninger efter 1. januar 2014 som nævnt ovenfor fortsat som udgangspunkt bør behandles efter miljøoplysningslovens regler, må udgangspunktet således også være, at det er de tidsfrister, som er indeholdt i miljøoplysningsloven, der finder anvendelse. Det betyder med andre ord, at en aktindsigtsansøger ikke kan opnå sagsbehandling efter miljøoplysningslovens materielle regler, og samtidigt opnå en sagsbehandling efter de tidsfrister m.v., der gælder efter den nye offentlighedslovs mere gunstige regler. Er der således ansøgt om aktindsigt i en sag, der fortrinsvis skal afgøres efter miljøoplysningsloven, skal sagen derfor som udgangspunkt være afgjort inden 10 dage, jf. 4, stk. 1, i miljøoplysningsloven (der henviser til den hidtil gældende offentlighedslovs 16, stk. 2). I det omfang en anmodning om aktindsigt klart vedrører begge regelsæt (dette kunne f.eks. være tilfældet, hvis en styrelse modtager en aktindsigtsanmodning, som dels vedrører anmodning om sammenstilling af oplysninger (afgøres efter den nye offentlighedslov), samt anmodning om indsigt i en ministersag (afgøres efter miljøoplysningsloven), vil det kunne komme på tale at dele sagen op i to sager, hvor der således gælder forskellige sagsbehandlingsregler. Træffes en afgørelse efter ovennævnte retningslinjer efter miljøoplysningsloven, finder Miljøstyrelsen, at der bør gives klagevejledning til den sædvanlige klageinstans i de situationer, hvor der måtte være flere klageinstanser. Den pågældende klageinstans må i så fald tage stilling til, om den er rette klagemyndighed. Eventuelle særskilte klager over sagsbehandlingstiden vil styrelsen af samme grund anbefale videresendes til klageinstansen, der på samme måde må tage stilling til, om dette kan påklages særskilt. I forhold til offentlighedslovens nye regel i 38 om pligt til at oplyse om adgangen til at indbringe sager for den kommunale eller regionale tilsynsmyndighed finder Miljøstyrelsen, at der i alle tilfælde bør gives vejledning herom, det vil sige også i tilfælde, hvor aktindsigtssagen (fortrinsvis) er afgjort efter reglerne i miljøoplysningsloven. Det bemærkes i øvrigt, at en ansøger udtrykkeligt vil kunne bede om at få sagen behandlet efter offentlighedsloven med den virkning, at sagsbehandlingsreglerne i offentlighedsloven finder anvendelse, men med den virkning at miljøoplysningslovens særlige regler om aktindsigt ikke vil skulle anvendes Særligt om betaling Som ved sagsbehandlingsreglerne følger betalingsreglerne de materielle regler, som en sag afgøres efter. Efter 5, stk. 1, i miljøoplysningsloven opkræves betaling for afskrifter eller kopier af miljøoplysninger i skriftlige dokumenter efter de regler, som justitsministeren har fastsat i medfør af den tidligere gældende offentlighedslov, i bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen. Uanset at Justitsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter m.v. efter lov om offentlighed i forvaltningen, gælder bekendtgørelse nr. 647 i kraft af en overgangsregel fortsat. 7

8 I det omfang en afgørelse fortrinsvis behandles efter regler i miljøoplysningsloven, vil det således være disse regler om betaling, der finder anvendelse. I det omfang en ansøger måtte have anmodet om at få sin begæring om aktindsigt behandlet efter reglerne i den nye offentlighedslov, vil det være reglerne i den nye betalingsbekendtgørelse, der finder anvendelse. Efter 5, stk. 2, i miljøoplysningsloven kan vedkommende minister fastsætte regler om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der er til rådighed i andet end skriftlig form , stk. 2, er pt udnyttet til at udstede 2 bekendtgørelser: Bekendtgørelse om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, inden for Miljøministeriets område (bekendtgørelse nr af 13/12/2006). Bekendtgørelse om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, inden for Transport- og Energiministeriets område (bekendtgørelse nr. 939 af 10/10/2005). 8

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oversigt over ændringer af offentlighedsloven Økonomi- og Stabsforvaltningen har udarbejdet oversigten nedenfor over ændringer. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i en oversigt fra lovforslagets

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov 1 Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov Metodebeskrivelse Der er foretaget en gennemgang af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov med det

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Givið út 30. juni 2017 19. juni 2017. Nr. 755. Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens formål 1. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte 1)

Læs mere

Kapitel 2 Aktindsigt m.v. Hovedreglen om retten til aktindsigt i miljøoplysninger 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med miljøoplysninger,

Kapitel 2 Aktindsigt m.v. Hovedreglen om retten til aktindsigt i miljøoplysninger 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2010-11 Fremsat den 3. marts 2011 af miljøministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Civilafdelingen UDKAST Dato: 11. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Sabine Heestermans Svendsen Sagsnr.: 2016-490-0034 Dok.: 1918452 til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Udkast til. Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1. Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

Udkast til. Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1. Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Udkast til Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at sikre adgang til og formidling af miljøoplysninger. Med loven tilsigtes

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV v/ kontorchef i det kommunale tilsyn, Hanne Villumsen Den 5. november 2015 Det kommunale tilsyns kompetence Lov om kommunernes styrelse 48: Statsforvaltningen

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV AKTINDSIGTSHÅNDBOGEN aktindsigtshaandbogen.dk» Gammel og ny offentlighedslov NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV Gammel offentlighedslov Ny offentlighedslov Kapitel 1 Kapitel 1 Lovens almindelige

Læs mere

Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Forslag til Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at sikre adgang til og formidling af miljøoplysninger. Med loven tilsigtes

Læs mere

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag.

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag. Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 04-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-3 Afgørelse af 04-02-2016 til Radio24Syv vedr. anmodning om

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2012-13 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Vejledning til behandling af sager om aktindsigt

Vejledning til behandling af sager om aktindsigt Vejledning til behandling af sager om aktindsigt Vejledning til behandling af sager om aktindsigt september 2015 1. Indledning 2. Forskellen mellem forvaltningsloven og offentlighedsloven 3. Hvordan søger

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2016-62190 Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en borger vejledende

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Der søges indsigt i - Kontrakter - Notater - Korrespondance - Mødereferater o.lign.

Der søges indsigt i - Kontrakter - Notater - Korrespondance - Mødereferater o.lign. Ankestyrelsens brev til Vallensbæk Kommune [A]s anmodning om aktindsigt 17. december 2018 [A] har bl.a. den 28. november 2018 skrevet til Vallensbæk Kommune om kommunens afgørelse af 18. juli 2018 om aktindsigt.

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996)

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) N O T A T Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) 1. Indledning Dette notat tilstræber ikke at være nogen udtømmende vejledning om offentlighedsloven, men alene

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven

Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven Lovafdelingen Dato: 9. januar 2017 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2160376 Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Den nye offentlighedslov

Den nye offentlighedslov Den nye offentlighedslov Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved videnpartner Lars Lindencrone Petersen Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft den 1.

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE Formålet med at give offentligheden adgang til aktindsigt i dokumenter og oplysninger er at sikre åbenhed i den offentlige forvaltning. Når

Læs mere

Den kommende offentlighedslov

Den kommende offentlighedslov Den kommende offentlighedslov - Hvad står der egentlig i teksten? Statens Arkiver, DGI-Byen, 6. november 2013 Hvor meget mørklægger 24 fremover? Vil 28 og 29 i stedet give indsigt i dokumenterne? Vil forbedringer

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Offentlighed i forvaltningen www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 aktindsigt og sagsindsigt Formål Albertslund Kommune oplever

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v.

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. Spilleregler For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. For at servicere de politiske partier og disses byrådskandidater til det kommende byrådsvalg på en hensigtsmæssig

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende betænkning 1510/2009 (betænkning om offentlighedsloven) Justitsministeriets sagsnr. 2009-730-1026 Det er en afgørende

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt

Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt Dato 30. november 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10158-20 Side 1/6 Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt Du har i forbindelse

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Miljøoplysningsloven i praksis. Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark - Miljøministeriets aktindsigtsvejledning SIDE 1

Miljøoplysningsloven i praksis. Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark - Miljøministeriets aktindsigtsvejledning SIDE 1 Miljøoplysningsloven i praksis Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark - Miljøministeriets aktindsigtsvejledning SIDE 1 Lovgrundlaget for aktindsigtssager Både miljøoplysningsloven og den

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE Formålet med at give offentligheden adgang til aktindsigt i dokumenter og oplysninger er at sikre åbenhed i den offentlige forvaltning. Når

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn 23. august 2018 Sagsnr.: NMK-810-00247 LINMA-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn Miljø- og Fødevareklagenævnet har

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere