Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg"

Transkript

1 Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Jonas Zangenberg Hansen DREAM Arbejdspapir 212:2 Februar 212 Abstract The DREAM-group produces a project in housing economics, which provides a projection of future housing demand in Denmark for the period until 25. To project future trends in family structure DREAM develops a micro-simulation model. Changes in the number of families are projected on the basis of a number of demographic events: birth, death, immigration, emigration, children leaving home, divorce and formation of new couples. This paper describes how these demographic events are currently modelled in the preliminary version of the micro-simulation model. DREAM, Danish Rational Economic Agents Model. Amaliegade 44, 1256 København K

2 Demografiske udvikling hændelser og befolknings- - Dokumentation af DREAMs mikrosimulationsmodel 1. februar 212 Jonas Zangenberg Hansen Indledning DREAM-gruppen udarbejder et boligøkonomisk projekt, der omfatter en fremskrivning af boligefterspørgslen i Danmark frem til år Ved mikrosimulation ønskes s det at fremskrive antallet af familier i Danmark. Til hver familie knyttes en bolig afhængig af familiens karakteristika, hvorved der haves et skøn over den fremtidige, demografisk drevne boligefterspørgsel. Mekanismerne, der angiver udviklingen af Danmarks befolkning er relativt t få. Befolkningen vokser på grund af fødsler og indvandring og formindskes på grund af dødsfald og udvandring, mens sammensætningen af befolkningen på oprindelsesgrupper ændres gennem naturalisering, dvs. opnåelse af dansk statsborgerskab. Tilsvarende findes mekanismer, som bestemmer udviklingen i familiestrukturen. Eksisterende parfamilier splittes, når de to voksne i familien går hver til sit, mens nye familier dannes, når hjemmeboende børn flytter hjemmefra, når eksisterende parfamilier splittes, eller når to voksne flytter sammen. I DREAMs mikrosimulationsmodel ønskes et skøn over udviklingen i antallet af familier, hvorfor hver af ovenstående begivenheder fremskrives på baggrund af en række demografiske hændelser. Formålet med dette notat er at beskrive, hvordan disse demografiske hændelser på nuværende tidspunkt modelleres i mikrosimulationsmodellen. Notatet beskriver den foreløbige modellering. I det følgende afsnit beskrives hver af de demografiske hændelser nærmere. Demografiske hændelser Den grundlæggende metode bag fremskrivningen består i, at en given udgangsbefolkning opdeles efter familiestatus, der for hver enkelt familie fremskrives ét år ad gangen på baggrund af vitale demografiske hændelser: fødsler, dødsfald, indvandring, udvandring, statsborgerskabsskifte, pardannelse, parsplit og at hjemmeboende børn flytter hjemmefra. I 1 Projektet afsluttes i løbet af 212 og er finansieret af Boligøkonomisk Videncenter (BVC), der er etableret af Realdania.

3 Side 2 af 9 fremskrivningen tages der udgangspunkt i den samlede danske befolkning primo 21, hvor antallet af familier i befolkningen opgøres efter Danmarks Statistiks E-familietypebegreb 2. Hver af de demografiske hændelser modelleres enkeltvis, og en familie/person kan udsættes for flere hændelser i løbet af samme år. Visse hændelser udelukker dog hinanden som for eksempel udvandring og dødsfald, der ikke kan indtræffe for den samme person, da kun hændelser i Danmark modelleres. Alle hændelser opgøres på baggrund af familiens eller personens status primo året, og alle karakteristika opdateres først, når alle hændelser er indtruffet. Hvis for eksempel en familie føder et barn, så tilføjes dette barn først familien, efter det er afgjort, om familien udvandrer, hvilket netop afhænger af, om familien har børn eller ej. Hændelser indtruffet i løbet af året har således ingen effekt på de begivenheder, som sker samme år, som hændelsen indtræffer. Figur 1 viser en oversigt over de demografiske hændelser i DREAMs mikrosimulationsmodel. I figuren er alle hændelser lagt ind i en træ-struktur. Hændelser, som fører til, at en person slettes fra modelbefolkningen, er markeret med et rødt kryds (død og udvandring). Hændelser, som fører til tilgang til den såkaldte matchingpulje er markeret med en gruppe mennesker. Figur 1. Demografiske hændelser i DREAMs mikrosimulationsmodel. Af figuren fremgår det, at der er fire måder at forlade modelbefolkningen på, dels som følge af dødsfald og dels ved tre forskellige måder at udvandre på; ved at hele familien udvandrer, at en voksen fra en parfamilie udvandrer (efter skilsmisse) eller ved at et hjemmeboende barn udvandrer (efter at være flyttet hjemmefra). Det fremgår ligeledes, at hvis et hjemmeboende barn flytter hjemmefra kan det potentielt føre til tre hændelser: barnet udvandrer eller at barnet bliver i Danmark og danner en single- eller parfamilie. 2 En E-familie defineres ved, at personerne i familien bor på samme adresse, og familien består af en enlig eller et par. Hjemmeboende børn regnes med til deres forældres familier, hvis de bor på samme adresse som mindst én af forældrene, er under 25 år gamle og ikke har egne børn, ikke er gift og ikke selv er part i et par.

4 Side 3 af 9 Splittelse af et eksisterende par kan potentielt føre til seks forskellige hændelser, idet vi definerer 1. person i familien, som splittes til at være den person, der fraflytter den oprindelige husholdning: 1. person kan udvandre, dannelse af en singlefamilie eller dannelse af en ny parfamilie. For hver af disse hændelser kan 2. person enten overgår til en ny singlefamilie (den oprindelige familie uden partneren) eller dannelsen af en ny parfamilie. Fødsler Antallet af fødsler simuleres for kvinder mellem 15 og 49 år ud fra fertilitetskvotienter beregnet på baggrund af fødsler i de seneste tre dataår, dvs. i perioden Fertilitetskvotienten antages at afhænge af moderens alder, antallet af børn, alderen på det yngste barn og om moderen indgår i par elle ej. Hver gang der sker en fødsel tilføjes et barn til moderens familie. Barnets køn simuleres ved, at en konstant andel af de nyfødte er drenge, hvor andelen af drengebørn er beregnet ud fra historisk data. Nyfødtes oprindelsesgruppe afhænger, som følge af definitionerne af oprindelsesgrupperne, både af faderens og moderens oprindelse. På baggrund af de historiske erfaringer gennem de seneste tre år konstrueres en sandsynlighedsfordeling for barnets oprindelse givet moderens oprindelse. Der anvendes samme sandsynlighedsfordeling som i DREAMs befolkningsfremskrivning, se eventuelt Hansen og Stephensen (212) for en nærmere beskrivelse af beregningsmetoden. Fra denne fordeling trækkes barnets oprindelse på baggrund af moderens oprindelse. Figur 2 viser eksempler på den anvendte fertilitetskvotient. For førstegangsfødende afhænger fertiliteten kun af personens alder og af, om personen lever i par eller ej. Fertiliteten for førstegangsfødende topper ved 31-års alderen. Personer i par har en betydeligt større fertilitetskvotient end enlige kvinder. Figur 2. Aldersbetinget fertilitetskvotient. a) Førstegangsfødende b) Andengangsfødende kvinder i par Fertilitetskvotient Fertilitetskvotient Kvindens alder Enlige kvinder Kvinder i par Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Figur 2b viser fertilitetskvotienten for andengangsfødende kvinder i par. Fertilitetskvotienten for andengangsfødende ses at være stigende til alderen på det yngste barn er to til tre år, hvorefter fertilitetskvotienten begynder at aftage. Dødsfald Antallet af dødsfald simuleres på baggrund af køns- og aldersfordelte dødshyppigheder. Når det sker et dødsfald fjernes personen fra modelbefolkningen Kvindens alder Yngste barn år Yngste barn 1 år Yngste barn 2 år Yngste barn 3 år Yngste barn 4 år

5 Side 4 af 9 Der anvendes samme dødshyppigheder som i DREAMs befolkningsfremskrivning, dvs. at for hvert køn fremskrives den aldersbetingede dødelighed med Lee-Carter metoden. Dette er en ekstrapolativ baseret metode, hvis grundlæggende antagelse er, at den fremtidige udvikling i en given aldersbetinget dødelighed kan beskrives ud fra den historiske udvikling i de aldersbetingede dødeligheder. Figur 3a viser udviklingen i den aldersbetingede dødelighed i det seneste historiske dataår og den fremskrevne dødelig ved midten af det nuværende århundrede. Resultatet af fremskrivningen af dødeligheden er, at der forventes en lavere dødshyppighed i alle alderstrin frem til omkring 1 år, hvor der kun er et lille fald i dødeligheden. Figur 3. Udvikling i aldersbetinget dødelighed og middellevetid. a) Aldersbetinget dødelighed b) Middellevetid Dødshyppighed, logaritmisk skala Alder Middellevetid, år År Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Udviklingen i befolkningens dødelighedsmønster kan beskrives ved udviklingen i restlevetiden for de enkelte aldersgrupper. Restlevetiden for en given aldersgruppe afhænger af dødeligheden i alle ældre aldersgrupper. Restlevetiden for en -årig betegnes ofte som middellevetiden og indeholder information om dødeligheden i alle aldersgrupper, hvorfor middellevetiden er en god måde, hvorpå udviklingen i den samlede dødelighed kan udtrykkes. Resultatet af fremskrivningen af dødshyppighederne er, at middellevetiden i første del af fremskrivningen forventes at stige i samme takt som i de seneste historiske år, mens der i fremskrivningsperioden er en gradvis opbremsning i denne vækst, jvf. Figur 3b. Se Hansen og Stephensen (212) for en grundigere beskrivelse af fremskrivningsmetoden for fremskrivning af dødshyppigheder og for en yderligere beskrivelse af den forventede, fremtidige udvikling i dødeligheden. Statsborgerskabsskifte Antallet af personer fra befolkningsgrupper uden dansk statsborgerskab, der i et givet år skifter statsborgerskab, simuleres ud fra sandsynligheden for statsborgerskabsskift fordelt på alder, køn og oprindelse. Sandsynligheden er den samme, som anvendes i DREAMs befolkningsfremskrivning og beregnes som et gennemsnit over de sidste tre dataår. Den modsatrettede bevægelse fra dansk til ikke-dansk statsborgerskab er ikke modelleret, da den er så lille, at man med rimelighed kan se bort fra den.

6 Side 5 af 9 Sandsynligheden for statsborgerskabsskift defineres som andelen af personer i en given befolkningsgruppe, der bliver danske statsborgere, og i fremskrivningen antages sandsynligheden at være konstant over tid. Se Hansen og Stephensen (212) for en yderligere beskrivelse af beregning af sandsynligheden for statsborgerskabsskift. Vandringer Vandringer dækker over både ind- og udvandring, ligesom vandringer kan ske af både en hel familie eller af enkeltpersoner. I fremskrivningen betragtes det samlede antal indvandrere i hver oprindelsesgruppe som eksogent givet ved DREAMs befolkningsfremskrivning. I befolkningsfremskrivningen skelnes mellem to typer af indvandring; for indvandrere uden dansk statsborgerskab er der en eksogen tilstrømning af indvandrere, mens der for alle andre befolkningsgrupper er genindvandring, der beregnes ud fra genindvandringsfrekvensen. Se Hansen og Stephensen (212) for en grundig beskrivelse af, hvordan det samlede antal indvandrere i hver oprindelsesgruppe fremskrives. Fra DREAMs befolkningsfremskrivning haves således et skøn over det samlede antal indvandrere i hver oprindelsesgruppe, og i hvert fremskrivningsår trækkes familier fra en pulje indeholdende alle indvandrere i perioden 27 til 29, til det samlede antal indvandrere i hver oprindelsesgruppe ifølge befolkningsfremskrivningen er udtrukket. Herved vil det samlede antal indvandrere fra befolkningsfremskrivningen opnå samme demografiske karakteristika og familiesammensætning som i den valgte, tre-årige periode. En del af indvandringen sker til eksisterende familier. Ved dannelsen af puljen indeholdende indvandrerfamilier i den historiske periode kan det observeres, hvilke af indvandrerfamilierne, der indvandrer til en eksisterende familie ligesom alle karakteristika på den familie, som indvandrerfamilien sammenføres med kan registreres. Trækkes en indvandrerfamilie, som skal sammenføres med en eksisterende familie i befolkningen, findes en familie i modelbefolkningen, der har samme karakteristika som den familie indvandrerfamilien blev sammenført med ifølge historisk data. Disse to familier slås da sammen, hvorved det antages, at en konstant andel af indvandringen sker til eksisterende familier. Udvandring simuleres på baggrund af udvandringssandsynligheder, og hvis en person udvandrer slettes denne fra modelbefolkningen. Der modelleres tre former fra udvandring; udvandring af en hel familie inklusiv eventuelle børn (familien kan enten være en enlig eller et par), udvandring af en voksen i par (efter parret er splittet) eller udvandring af et hjemmeboende barn. Udvandringstilbøjeligheden antages for givne karakteristika at være konstant over tid for alle tre typer af udvandring. Udvandring af familier kan både være udvandring af enlige og personer i par, og omfatter ligeledes eventuelle børn i familien. Der skelnes mellem om familien består an en enlig eller et par. For enlige sker denne udvandring sker på baggrund af udvandringssandsynligheder fordelt efter alder, køn, oprindelse og om der indgår børn i familien eller ej. For personer i par indgår fordelingen på køn derimod ikke, mens de øvrige tre karakteristika er de samme, blot opgøres alder som den gennemsnitlige alder på de to voksne i familien og oprindelse opgøres som familiens oprindelsesstatus. Udvandring af den ene voksne i en parfamilie simuleres i forbindelse med parsplit. Hvis der sker en splittelse af en parfamilie, så haves en betinget sandsynlighed for, at splittet er sket som følge af, at den ene person udvandrer. Denne sandsynlighed er fordelt efter alder, køn

7 Side 6 af 9 og om der indgår børn i familien eller ej. Hvis en voksen fra et par udvandrer antages børnene at blive hos moderen. Udvandring af hjemmeboende børn simuleres på baggrund af en udvandringstilbøjelighed fordelt efter alder og køn. Hjemmeboende børn flytter hjemmefra På baggrund af en køns- og aldersfordelt sandsynlighed simuleres, hvor mange hjemmeboende børn, som i hvert fremskrivningsår flytter hjemmefra. Hvis et hjemmeboende barn forlader sin nuværende familie kan der være to årsager hertil; enten er barnet flyttet hjemmefra eller også er barnet udvandret fra Danmark. Givet at et hjemmeboende barn forlader sin nuværende familie simuleres det på baggrund af en sandsynlighed fordelt efter alder og køn, om barnet udvandrer. Hvis ikke det er tilfældet oprettes der en ny familie til barnet. For alle børn, der flytter hjemmefra (dvs. som ikke udvandrer) simuleres det, om barnet overgår direkte til en ny parfamilie ved en sandsynlighed fordelt efter køn og alder. Hvis det er tilfældet tilføjes barnet den såkaldte matching-pulje, der indeholder alle singlefamilier, som har mulighed for pardannelse i løbet af dette fremskrivningsår. Hvis ikke det er tilfældet oprettes en familie, som kun indeholder barnet. I fremskrivningen antages det, at hjemmeboende børn tidligst flytter hjemmefra som 15-årige, mens hjemmeboende børn per definition af Danmarks Statistiks E-familietypebegreb senest flytter hjemmefra som 25-årige. Figur 4. Sandsynlig for, at hjemmeboende børn flytter hjemmefra. Sandsynlighed a) Aldersbetinget sandsynlighed b) Akkumuleret overlevelses-sandsynlighed Barnets alder Mænd Kvinder Akkumuleret sandsynlighed Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik Figur 4a viser den anvendte sandsynlighed for, at hjemmeboende børn flytter hjemmefra. Der ses en klar tendens til, at piger flytter hjemmefra før drenge, mens andelen af hjemmeboende børn, som flytter hjemmefra for begge køn ses at toppe omkring de 22 år. Herefter falder andelen for piger, mens der for drenge ses en mere stabil andel af de hjemmeboende, der flytter hjemmefra. Selvom sandsynligheden for at flytte hjemmefra topper ved 22-års alderen, så er det kun en relativt lille andel, der fortsat bor hjemme ved denne alder, idet det gælder 19 procent af drengene og kun 7 procent af pigerne, jvf. Figur 4b Barnets alder Mænd Kvinder

8 Side 7 af 9 Pardannelse Pardannelse simuleres ved, at singlefamilier med en vis sandsynlighed tilføjes den såkaldte matchingpulje, som indeholder alle singlefamilier, der har mulighed for pardannelse i løbet af hvert fremskrivningsår. Ved slutningen af året parres alle personer i matchingpuljen, idet der tages hensyn til en række karakteristika. I modellen er der tre måder, hvorpå en singlefamilie kan tilgå matchingpuljen. Hjemmeboende børn, som flytter hjemmefra, kan men en sandsynlighed fordelt efter alder og køn overgå til matchingpuljen og dermed gå direkte til en ny parfamilie. Antallet af enlige, som får mulighed for pardannelse, simuleres ud fra en sandsynlighed der er fordelt efter køn, alder inddelt på 5- års aldersintervaller og antallet af år, personen har været enlig. Indgår en enlig i matchingpuljen tilføjes hele familien puljen inklusiv eventuelle børn. Endelig har også personer fra par, som netop er blevet splittet og ikke er udvandret, mulighed for at overgå direkte til matchingpuljen, hvilket sker i henhold til en sandsynlighed fordelt efter alder og køn. Figur 5 viser de anvendte sandsynligheder for at enlige overgår til par. Foruden køn afhænger disse af den enliges alder inddelt efter 5-årige aldersgrupper og antallet af år personen har været enlig. For personer på 2-24 år ses sandsynligheden for at overgå til par for begge køn at være nogenlunde konstant over antallet af år personen har været enlig. For de øvrige aldersgrupper ses derimod en klar tendens til, at sandsynligheden for at overgå til par er høj umiddelbart efter personen er blevet enlig, og herefter er aftagende jo længere tid personen har været enlig. Som forventeligt ses sandsynligheden for at enlige overgår til par at være størst i de yngre alderstrin, mens sandsynligheden er aftagende jo ældre en aldersgruppe, der betragtes. Figur 5. Sandsynlighed for pardannelse for udvalgte aldersgrupper. a) Enlige mænd b) Enlige kvinder Sandsynlighed Sandsynlighed Antal år som enlig 2-24 år 3-34 år 4-44 år 5-54 år 6-64 år 7-74 år Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Når ovenstående hændelser er indtruffet haves en pulje over singlefamilier, som skal parres. Disse familier parres i henhold til, i hvilken landsdel familien har bopæl og en alder, køn og højest fuldførte uddannelse på den voksne i familien. Ud fra historisk data haves en fordeling for, hvordan enlige danner par på tværs af disse karakteristika. For eksempel vil man ud fra denne fordeling se, at mænd typisk danner par med kvinder, at mænd typisk et par år ældre end deres partner og at der vil være størst sandsynlighed for at finde en partner i den samme eller en nærliggende landsdel, som den enlige selv er bosat i Antal år som enlig 2-24 år 3-34 år 4-44 år 5-54 år 6-64 år 7-74 år

9 Side 8 af 9 Når singlefamilier i matchingpuljen parres fastholdes denne fordeling i størst muligt omfang, hvilket svarer til en antagelse om, at fremtidige enlige for givet alder, køn, landsdel og højest fuldførte uddannelse vil være tilbøjelig til at finde en partner som ligner den, en tilsvarende enlig finder i dag. Den anvendte metode til at parre singlefamilier er beskrevet nærmere i arbejdspapiret Stephensen (212). I modellen optræder pardannelse også i en anden form, nemlig hvis indvandrere immigrerer til en eksisterende familie. I modellen betragtes antallet af indvandrere som eksogent givet ved DREAMs befolkningsfremskrivning. Det samlede antal indvandrere trækkes fra en pulje indeholdende de seneste tre års indvandring, og ved dannelsen af puljen indeholdende indvandrerfamilier i den historiske periode kan det observeres, hvilke af indvandrerfamilierne, der indvandrer til en eksisterende familie ligesom alle karakteristika på den familie, som indvandrerfamilien sammenføres med kan registreres. Trækkes en indvandrerfamilie, som skal sammenføres med en eksisterende familie i befolkningen, findes en familie i modelbefolkningen, der har samme karakteristika som den familie indvandrerfamilien blev sammenført med ifølge historisk data. Disse to familier slås da sammen. Parsplit Parsplit simuleres ved, at alle parfamilier har mulighed for at blive splittet i henhold til en sandsynlighed fordelt efter alder opgjort på 5-års aldersgrupper og antal år siden parret blev dannet. Parsplit kan være forårsaget af, at den ene person i parret udvandrer. Hvis der sker et parsplit er der således en betinget sandsynlighed fordelt efter alder, køn og om familien har børn, der afgør, om en af personerne i parret udvandrer. Hvis det er tilfældet slettes personen fra modelbefolkningen. Kun én voksen fra et par kan udvandrer efter en parsplittelse, hvis begge voksne udvandrer ville det være en udvandring af en parfamilie. Hvis der sker en parsplittelse udsættes hver voksne, der ikke udvandrer, for en sandsynlighed for at overgår direkte til et nyt par. Denne sandsynlighed afhænger af alder og køn. Ved parsplittelse antages eventuelle børn i den familie, der splittes at følge moderen i den forstand, at moderen og eventuelle børn forbliver i familien, mens faderen indgår i en ny familie. Figur 6. Sandsynlighed for parsplit. Sandsynlighed Antal års partnerskab 2-24 år 3-34 år 4-44 år 5-54 år 6-64 år 7-74 år Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

10 Side 9 af 9 Figur 6 viser for udvalgte aldersgrupper den anvendte sandsynlighed for, at et eksisterende par splittes. Denne afhænger af den gennemsnitlige alder for de to voksne i parret inddelt efter 5-årige aldersgrupper og antallet af år de to har dannet par. For alle aldersgrupper ses sandsynligheden for parsplit at være størst i de første år umiddelbart efter parret har fundet sammen, hvorefter sandsynligheden efter cirka fem år ligger på omkring fem procent. Efter 1 års partnerskab flader sandsynligheden ud omkring et par procent. Sandsynligheden for parsplit er klart højest for den yngste aldersgruppe på 2-24 år, mens sandsynligheden for de tre efterfølgende aldersgrupper ligger på nogenlunde samme niveau. For de ældste aldersgrupper ser sandsynligheden for parsplit dog ud til at være aftagende. Litteratur Hansen, Marianne og Stephensen, Peter (212): Danmarks fremtidige befolkning befolkningsfremskrivning 211. DREAM rapport, januar 212. Stephensen, Peter (212): SBAM: An Algoritm for Pair Matching. DREAM arbejdspapir, februar 212.

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel - Sammenfatning af analyserapport Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Sammenligning af samordnet befolkningsfremskrivning for 2010 med DREAMs 2009-fremskrivning

Sammenligning af samordnet befolkningsfremskrivning for 2010 med DREAMs 2009-fremskrivning Sammenligning af samordnet befolkningsfremskrivning for 21 med DREAMs 29-fremskrivning - en oversigt over fremgangsmåde og resultater Marianne Frank Hansen Maj 21 Side 2 af 14 Indledning 18. maj 21 udsendtes

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Regional fremskrivningsmodel

Regional fremskrivningsmodel Bilag 6: Regional fremskrivningsmodel 28. april AMF Befolkning og uddannelse Regional fremskrivningsmodel 1. Generelt 1. 1 Formål Formålet er at kvantificere befolkningens fremtidige størrelse (tilstand)

Læs mere

Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: "Reformpakke"

Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: Reformpakke Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: "Reformpakke" 1. juli 2011 Indledning Dette notat beskriver effekten på befolkningens arbejdsmarkedstilknytning af et marginaleksperiment,

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

Antallet af efterlønsmodtagere fremover

Antallet af efterlønsmodtagere fremover Antallet af efterlønsmodtagere fremover Jonas Zangerberg Hansen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Esben Anton Schultz De Økonomiske Råds Sekretariat, DØRS Jens Sand Kirk Danish Rational Economic

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning Socioøkonomisk fremskrivning 2011 Jonas Zangenberg Hansen og Marianne Frank Hansen September 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Introduktion

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber Befolkning Familier 1994-2016 Nærværende udgivelse er en revideret version af tidligere udgivelse. Tallene i tabel 1 og figur 1 er rettet, da årlige ca. 200 samboende mænd fejlagtigt var placeret som enlige

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Antallet af. Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012

Antallet af. Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012 Antallet af efterlønsmodtagere fremover Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012 Introduktion 1. DREAMs formodeller 2. Eksempel på stød i formodel: Effekten af muligheden for skattefri

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år Metode og resultater

DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år Metode og resultater DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år 24 Metode og resultater Tobias Ejnar Markeprand og Peter Stephensen Danish Rational Agents Model, DREAM November 23 2 Indholdsfortegnelse DREAMs

Læs mere

Indhold. Notat om befolkningsfremskrivning på kommunalt niveau. 4. maj 2016 AKF Befolkning og Uddannelse

Indhold. Notat om befolkningsfremskrivning på kommunalt niveau. 4. maj 2016 AKF Befolkning og Uddannelse 4. maj 2016 AKF Befolkning og Uddannelse Notat om befolkningsfremskrivning på kommunalt niveau Indhold Notat om befolkningsfremskrivning på kommunalt niveau... 1 Resume... 2 Baggrund... 3 Fremskrivning

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

DREAM Arbejdspapir 2011:1 Juni 2011

DREAM Arbejdspapir 2011:1 Juni 2011 Antallet af efterlønsmodtagere fremover Jonas Zangenberg Hansen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Esben Anton Schultz De Økonomiske Råds Sekretariat, DØRS Jens Sand Kirk Danish Rational Economic

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

DREAMs regionale befolkningsfremskrivning til år Metode og resultater

DREAMs regionale befolkningsfremskrivning til år Metode og resultater DREAMs regionale befolkningsfremskrivning til år 4 Metode og resultater Andreas Koch, Peter Stephensen og Poul Schou Danish Rational Agents Model, DREAM December 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning Befolkningsregnskab 2009 Jonas Zangenberg Hansen, Marianne Frank Hansen og Michael Andersen September 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007 Langsigtet økonomisk fremskrivning 27 December 27 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...4 1.1 Hovedelementerne i analysen...5 Kapitel 2 Den demografiske udvikling...7 2.1 Indledning...7 2.2 Antal

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Offentlig økonomi, demografi og vandringer. Miniseminar Nuuk januar 2013; Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen

DANMARKS NATIONALBANK Offentlig økonomi, demografi og vandringer. Miniseminar Nuuk januar 2013; Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen DANMARKS NATIONALBANK Offentlig økonomi, demografi og vandringer Miniseminar Nuuk januar 2013; Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen Disposition Grundlæggende demografiske udviklingstræk og betydningen

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Granskning af CPR-oplysninger

Granskning af CPR-oplysninger Bilag 4: Granskning af CPR-oplysninger 28. oktober 215 AMF Befolkning Granskning af CPR-oplysninger Formål Introduktion til vores befolkningsdata Metode Resultater Konklusion Tabel og figurer Formål Kvaliteten

Læs mere

3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder

3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder 33 3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder Den befolkning, hvis størrelse, sammensætning og bevægelser søges belyst i dette hæfte, består (bortset fra de tabeller, der vedrører asylansøgninger)

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015 Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015 1 / 15 1 Indledning har siden 1963 udarbejdet befolkningsfremskrivninger. I begyndelsen skete det med flere års mellemrum, men siden

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Fremskrivning af uddannelsesniveauet Teknisk baggrundsnotat 2016-2 1. Indledning Der er i de sidste ti år sket en beskeden fremgang i befolkningens

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 12. november 213 Indledning Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i forbindelse med deres Arbejdsmarkedsrapport 213 fået lavet en række analyser på DREAM-modellen. I dette

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2011

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2011 Langsigtet økonomisk fremskrivning 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 DREAM-systemet... 5 1.2 De offentlige indtægter og udgifter... 9 1.3 Den makroøkonomiske model... 11 2

Læs mere

DREAMs disaggregerede. befolkningsfremskrivning til år 2100

DREAMs disaggregerede. befolkningsfremskrivning til år 2100 DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100 Metode og resultater Tobias Markeprand, Peter Stephensen og Lars Haagen Pedersen 9. oktober, 2003 Forord DREAM har siden 1999 årligt udarbejdet

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM MOD 2040

UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM MOD 2040 Februar 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM MOD 2040 Interessen for, hvorledes arbejdsstyrken udvikler sig de næste 40 år, er stor. Og med rette. Muligheden for at finansiere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100

DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100 DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100 Metode og resultater Peter Stephensen 6. juli 2001 Forord Denne publikation har et dobbelt formål. Dels at præsentere den model til udarbejdelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Innuttaasut 2016-imiit 2040-mut. Ukiuni tulliuttuni 24-ni inuit ikiliartussapput utoqqasaajunerulissallutillu

Innuttaasut 2016-imiit 2040-mut. Ukiuni tulliuttuni 24-ni inuit ikiliartussapput utoqqasaajunerulissallutillu Innuttaasut Innuttaasut 2016-imiit 2040-mut Ukiuni tulliuttuni 24-ni inuit ikiliartussapput utoqqasaajunerulissallutillu Ukiuni tulliuttuni 24-ni inuit ikiliartussapput utoqqasaajunerulissallutillu Ukiuni

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Forventet levetid for forskellige aldersgrupper

Forventet levetid for forskellige aldersgrupper Forventet levetid for forskellige aldersgrupper En anvendelse af Lee-Carter metoden på danske data 4. juni 26 Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen. Indledning Igennem det 2.

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2016

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2016 Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2016 1 / 16 1 Indledning har siden 1963 udarbejdet befolkningsfremskrivninger. I begyndelsen skete det med flere års mellemrum, men siden

Læs mere

Arbejdsstyrkefremskrivning til 2020 i Dansk Økonomi, forår 2012

Arbejdsstyrkefremskrivning til 2020 i Dansk Økonomi, forår 2012 UDKAST pr. 23.5.212 kl. 17. Arbejdsstyrkefremskrivning til 22 i Dansk Økonomi, forår 212 Arbejdsstyrkefremskrivningen i SMEC består af to dele: 1) Strukturel udvikling bestemt af demografisk udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Økonomisk analyse: Stigende levetider for alle befolkningsgrupper. April 2017

Økonomisk analyse: Stigende levetider for alle befolkningsgrupper. April 2017 Økonomisk analyse: Stigende levetider for alle befolkningsgrupper April 7 Økonomisk analyse: Stigende levetider for alle befolkningsgrupper April 7 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningens udvikling 2015

Befolkningens udvikling 2015 Befolkningens udvikling 2015 Befolkningens udvikling 2015 Vital statistics 2015 Befolkningens udvikling 2015 Udgivet af Danmarks Statistik November 2016 Foto: Polfoto Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/befudvikling

Læs mere

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner Struer

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner Struer Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner Struer Maj 2017 Side 2 af 77 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING... 5 2.1 Befolkning... 5

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Sjælland april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen 2001-2021 - mulige udviklingsforløb TÆNKETANKEN OM UDFORDRINGER FOR INTEGRATIONSINDSATSEN I DANMARK MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JANUAR 2002 Befolkningsudviklingen

Læs mere